05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Tayvan'dan Çin'e zirve önerisi • TAIPEI (AA) - Tayvan. Çın'e ikı ülke arasındaki ilışkilerin geliştinlmesi için zirve yapılmasını önerdi. Tayvan Başbakanı Lien Chan, düzenledıği basın toplantısında, "'Cumhurbaşkınımız Lee. halkın da desteğiyle Çin'e gitmek istedığıni açıklamıştır, Umanz Çin bu önerimizi ciddiyetle ele alır" dedi. Pekin. Lee'nin 20 mayısta önerdiği Çin yetkilileriyle görüşme isteğini reddetmişti. Lien, siyasi sorunlan çözmeden ve barış anlaşması ımzalamadan önce Taipeı'nin bazı ticari ve ekonomik önlemlerle ilişkilerinı geliştirmek istediğini vurguladı. Moskova'da bombalı saldırı • MOSKCAÂ(AA)- Moskova Belediye Başkan Yardımcısı V'aleri Şantsev, bu sabah uğradığı bombalı saldırıda ağır yaralandı. Şantsev, rşıne gitmek üzere apartmanın ana giriş kapısını açtıgı anda patlama oldu. Hastaneye kaldırılan Şantsev"ın. hayati tehlikesi bulunmadığı bildinldi. Arkeologlar, mezarlardan 300'ünü kazarak içındeki bin parça kemik, kapkaçak ve bronz eşyayı gün ışıgına çıkardı. SPİ Lanka'da Tamitler saldırdı • COLOMBO(AA)-Sri Lanka'nın kuzeydoğusunda Tamil kaplanlan 9 polisı öldürdü. Tami) Kaplanlan'nın VVeiinkanda köyünde devriye gezen polislere saldırdıklan belirtildı. Ülkenın doğusunda bagımsızlık kazanmak isteyen aynlıkçı Tamil Kaplanlan'nın otomatik silahlarla saldirdıklan ve 9 polisi öldürdükleri kaydedildi. 500 bin çocuk ambargo kuröara • ANKARA (AA) - BM'nin Irak'a uyguladığı ambargo nedenıyle bu ülkede çocuk, yaşlı ve hamile kadınlann ölüm oranlannın arttıgı ve ağustos 1990'dan bu yana 500 bin çocuğun öldüğü bildinldi. Irak'ın Ankara Büyükelçıliğı'nden yapılan açıklamada, ülkede birçok hastanenin sağlık malzemesinden yoksun olduğu ve özellikle çocuk aşısı ile felç ve kızamık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlann bulunmadığı belirtildi. Irak hükümetinin. ambargodan önce kişi başına 25 kilogram gıda maddesi dağıttıgı, ambargodan sonra ise bu miktann 8 kilograma düştüğü kaydedılen açıklamada. Irak'ın yurtdışındaki paralannın dondurulması yüzünden özellikle süt ithalinde sıkıntı yaşandığı ifade edildi. İsrail basını, Likud lideri Netanyahu'nun taslak hükümet programını yayımladı Peres ımuııla aranacalDış Haberier Ser\isi- İsrail se- çimlerinin galibi Likud Partısi li- deri Benvamin Netanyahu'nun kuracağı hükümetin taslak prog- ramı açıklandı. Programda israil işgali altındaki bölgelere daha fazla Yahudinin yerleştirılmesi önerilirken bağımsız bır Filıstin devleti kurulması ve Golan tepe- lennin Suriye'ye iade edilmesi- nin söz konusu olmadığı vurgula- nıyor. Likud Partisi yetkililennden Mtchael Eytan, olası bir Netan- yahu hükümetinin taslak progra- mıyla ilgılı İsrail basınında çıkan haberlere açıklık getirdi. Likud Partısf nin politikalannın belir- lenmesinde önemli rol taşıyan Eytan. işgal altındaki bölgelere daha fazla Yahudi yerleştmime niyetini doğruladı, ancak yeni yerleşim bölgeleri açılmavacaği- nı söyledi. Taslak program hakkında çıkan gazete haberlennın de doğru ol- duğunu belırten Eytan. bunun bir taslak oldugunun altını çızdi. Ey- tan. hükümet programinın, Likud Yahudi yerleşimleri işgal altındaki bölgelere daha da çok Yahudi yerleşimci gönderilecek. ancak yeni yerleşim bölgeleri açılmayacak. FİIÎStİn Bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına asla izin verilmeyecek. Kudüs'ün de Yahudiler'le Filistinliler arasında bölünmesi söz konusu değil. GOİan tepelerî îsrail'in I967'de işgal ettiği. 1981 'de de topraklanna kattığı Golan tepelerinin banş karşılığında Suriye'ye geri verilmesine karşı çıkılıyor. Partisi'nin seçim kampanyası sı- rasındaki sözleriyle uyumlu ola- cağını belirtti. GolaıTı vermiyor İsrail basınına göre Netanyahu yönetımi, banş sürecine devam etmek istivor, ancak sürecin ba- ğımsız bir Filıstin dev letı> le nok- talanmasına karşı çıkıvor. Prog- ramda Kudüs'ün de israil ve Fi- listin arasında bölünmesıne ızin verilmeyeceği belirtilivor. Netanyahu. Suriye ile görüş- melerinde foprak karşılığı banş düşüncesini reddetmivor. ancak sağlanacak bir banş anlaşması- nın, Golan tepelerinin İsrail ege- menliğinde kalmasını öngörmesi şartını ileri sürüyor. İsrail'le Suriye arasında Golan tepeleri dışında birtoprak sorunu bulunmuyor. Netanyahu yöneti- minin toprak karşılığı barışla Gii- ney Lübnan'da işgal ettiği toprak- ları kastetmiş olabıleceğı belirti- liyor. israil. 1967 savaşında ele geçırdigi Golan tepelerinı 1981 'de ilhak etmişti. Dincilerin ta>n Filıstin \ e dığer Arap ülkeleri- nin liderleri, bu tür yaklaşımların banş sürecınin çökmesine vol açabıleceğı u>ansındabulunmuş- lardı. Ancak Netanvahu. bu uya- rılardan çok. bırlikte hükümet kurmak istediğı köktendıncı par- tilere vereceğı ödünlen düşünü- yor. Likud kaynakları. programın koalisvona katılacak köktendin- cilenn taleplerine göre son şekli- ni alacağını belırtıyorlar 120üye- li meclıste 23 sandalyeye sahip olan köktendıncıler, 32 mılletve- kili çıkaran Likud'la koalisyon kurmak içın dinı kurallann yasa- larla güçlendırilmesını ıstıvorlar Köktendincilenn bu taleplerine Likud ıçindeki bir kanatla koalis- vona girmeyı düşünen diğerpar- tıler karşı çıkıyor. Şam: Banş süreci çöker• Israil'in yeni lideri Netanyahu'nun toprağa karşıhk banşa karşı çıkması Suriye'nin tepkisini çekti. Suriye. Mısır, Suudi Arabistan zirvesı, Riyad yerine Şam'da gerçekleştirildi. Dış Haberier Senisi - Sun- ye, Israil'dekı yeni yönetımın Ortadoğu banş sürecını tama- men vok edeceğinı bıldırdi. Surive'nın resmı vavın or- ganı. Israil'in \enı başbakanı Benyamin Netamahu'nun ba- nş süreci hakkında vaptığı açıklamaların tüm süreci cö- kertebileceğinı vazdı. El-Ta\- ra (Devrim) gazetesı. "İsrailli aşın uçlar 'banşa karşılık ba- nş' diyeortayaattıklandüşün- ceJerin hiçbir Arap tarafından kabul edilme\ecek sığ »e an- lamsızçağnlar olduğunu anla- malılar. İsrail işgalindeki tüm Arap topraklan geri >erilme- diği takdirde banşasla gerçek- leşmez" dıye vazdı. Öte yandan. Arap dünyası liderleri "toprağa karşılık ba- nş" formülünü reddeden Isra- il'in yeni başbakanı Netanya- hu\a karşı bır ta\ır belirle- mek üzere dün Sunye'nın baş-. kenti Şam'da bır arava geldi- ler. Suriye De\ let Başkanı Ha- fızEsad. Mısır Cumhurbaşka- nı Hiisnü Mübarek ile Suudi Arabistan Velıaht Prensı Ab- duliah arasında gerçekleştıri- len toplantıda 'Arap liderler, Israıl'i 199Tde Araplarla Is- raıl arasında başlatılan banş görüşmelennın temel ılkelen- neu>mayaçağırdılar Mısırve Suudi Arabistan liderlerinın Israıl'e karşı Sunve've Sun- ye\e desteklerını göstermek amacıylaRıyadyenne Şam'da buluştuklan belınılı\or. Suri- ye. Mısır \c Suudi Arabis- tan'ın. Israil'in Golan tepele- rinden tamamen çekilmesinı talep eden Suri>e'ye destek cephesi oluşturmak ıçın bır araya geldikleri ıfade ediliyor. Aile iyice zayıfladı Rusya genelinde boşanma oranı yüzde 33'e yükseldi. Çocukların babasız yetiştirdiğı ailelerin oranı ise yüzde 14. Bu açıdan BDT'nin ve Avrupa'nınen "sağlam"ailesi Ermenistan'da: Her ıkı oran da yüzde 8. Avrupa'nın en "zayıf" ailesi de, yüzde 41 ve 45 oranla Danimarka'da. MÜOİ'JJVA GUNLUGU HAKAN AKSAY Anti komunizm şahlandıHaftalık televizyon programlannda ızlenebılecek filmleri işaretlıyorum. Pazartesı, salı, çarşamba... Bu kadar rastlantı olmaz. Haftanın bütün filmleri siyasal. Hepsi Komünıst Parti döneminin eleştirildiği birer propaganda malzemesi. Seçimlere komünist aday Gennadiy Züganov'un işı gerçekten zorlaştı. Son birkaç hafta ıçınde bütün seçım yarışı "Komünizm-anti komunizm" mücadelesi haline dönüştürülüverdi. Ve son bır-ıki yılda sönumlenmiş olan komunizm korkusu, iktıdann ısrariı yöntemleri sonucu hortladı. Pek çok solcu seçmen bıle "Gönlüm Züganov'da ama içımde bir korku var" diyerek başka bir adayı desteklemeye hazırlanıyor. Televizyonlar, oyunu "mecburen" Boris Yeltsin'e verecek sıradan yurttaşlan gösterip duruyor. Gazetelerin ilk sayfalan, Züganov'un ve Sovyet döneminı karalayan yazılaria dolu. Başta şarkıcılar olmak üzere birçok sanatçı, seçimlerde Boris Yeltsin'i destekleme çağrısı yapıyor. Anketler seçimleri Yeltsin'ın kazanacağını bildiriyor. Anketlere bakılırsa, Israil'de seçimleri Şimon Peres'in kazanması gerekırdi. Yine anketlere göre Peterburg valılik seçimlerinı. eski Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın alması gerekirken hem solcu hem de sağcı seçmenlenn desteğiyle Vladimir Yakovlev ipi göğüsledi. Bakalım 16 hazıranda anketler nasıl bir sınavverecek... 500 kişi kim vupduya gitti Geçen yıl Rusya'da kıralık katillerce 560 cınayet işlendi. Bunların yalnızca 60'ının failleri saptanabıldi. "Ücretli cinayet" kurbanları arasında ilk sırada işadamları. daha sonra da mafya üyeleri geliyor. ANKARA Kurtar bizi Züganov Elinde Komünist Parti lideri Gennady Züganov'un bir fotoğrafuıı rutan bir kadın Moskova'da önceki gün yapılan gösteri sırasında komunizm vanljsı sloganlar atı\or. Rusva'da dev let başkanlığı seçimlerine 9 gün kala kamuoyu voklaınalan Başkan Boris Veltsin'in Züganov'un önünde olduğunu gösterijor. (Fotoğraf: REUTERS) Suriye'ye kimyasal uyarısı ANKARA (Cumhuri>et Bürosu)- Suri- ye. ülkedeki bombalama haberlerinin asıl- sız olduğunu iddia ederken ABD dünyaya du>Tirduğupatlamalarhabennibırkez da- ha dognjladı. Türkive. Surive'nın Halep kentı yakınlannda kurduğu kimyasal gaz fabrikası ile ilgilı olarak kimyasal sılah ya- pımını yasaklavan uluslararası anlaşmalar olduğunu belirterek bu konuda bir girişim- de bulunabileceğını bıldirdi. Surive'nin Ankara Büyükelçısı Abdüla- zizAlRifai,Cumhuri>et'in ülkesındeki son haftalarda meydan gelen bombalı eylem- lerkonusundakı .sorusunuyanıtladı. Bom- balama haberlennın gerçek dışi olduğunu belirten Rıfaı "Surivcbölgedekienistikrar- lı ve güvenli ülkedir. Haberin ka\nağı Su- rive'ye kötüiük vapnıak istcven İsrail ve onu destekleyen iilkelerden kaynaklan- maktadır" dedı Kimyasal silah fabrikası Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı El- çi Nurettin Nurkan da Alman Stern Der- gisi'nde Suriye'nin Halep yakınlannda kurduğu kimyasal gaz fabnkası ile ilgili Cumhuriyet'in sorularını yanıtlarken. kimyasal sılah üretımi \e kullanımını ya- saklayan uluslararası anlaşmalar olduğunu vurguladı. Nurkan. Türkıye'nın anlaşmalardan kav naklanan haklan kapsamında bir giri- şimde bulunabileceğini bildirdı. Bu arada Sunve'nin ülkede haftalardır patlamalar olduğu yolundaki Amerikan kaynakh haberleri reddetmesi üzerine ABD. bıraçıklama daha yaparak Suriye "de sık sık patlamalar meydana geldığini bil- dirdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nk- holas Burns. dün düzenlediği basın top- lantısında, ülkesınin neden Suriye'deki Amenkan \atandaşlanna dikkatli olmala- n çağnsında bulunduğu \olundaki bir so- ruya •'Çünkü Surive'de son haftalarda sık sık patlamalar olduğunu bili\oruz" dıye karşılık verdı. Burns, gazetecilerin sorulanna karşın patlamalar hakkında aynntılı bılgi vermek- ten kaçındı. MUSTAFA SÖNMEZ İSTANBUL'UN İKİ YÜZÜ 1980'den 2000'e Degişim "Bu şehr-i İstanbul ki, bhmisl S behâdır Bir sengine yekpâre atem miilkii fedâ&r" Nedim HABİTAT'I KARŞILAYAN İSTANBULda Deglşen ekonoml Cecekondulaşma Rant paylaşımı Nüfus İşslzllk Eğltlm ve SAğlık Hava klrlillğl Ulaşım... Mustafa Sönmezin çarpıcı araştırnası # TATİL KÖYÜ BODRUM- TURGUTREİS Özel plaj, yarı olimpik ha\nz, restaurant, market, barlar Möbleli, deniz manzaralı, mutfak ve mini barlı 4 kişilik APARTLAR Gruplara özel indirim. Rez.: 0.212 587 42 31 - 587 44 YAYINEVİ Mıthatpaşa Cad. 28 A-C-D Yenişehir / ANKARA Tlf : 434 46 24 (4 Hat) . Faks : 435 60 57 TATİL KÖYÜ B0DRUM TURGUTREİS Özel plaj, yarı olimpik havuz, restaurant, market, barlar Türk mutfağından seçme yemekler. 2 kişi Y.P. 3.000.000.- 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 Rez.: 0.212 587 42 31 - 587 44 39 CANURA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Ak§amları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KusadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama dahil olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı + Akîam yemeği + Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 6 0 0 D M (KDVd.hil) Telefonla Aynntılı bilgi ve bro^ür isteyiniz. EKINSosyalHizmetlerTic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20-512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 H 4 mevsim boyunca en iyi hizmeti veren Hotel Myndos'ta huzurlu ve sıcak bir ortamda misafir olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme havuzu, 4 bar, tenis kortu, toplantı salonu, merkezi ısıtma, 4 mevsim çiçeklerle bezenmiş geniş iç bahçe ve ayrıca klimalı ve çok özel Vılla Myndos odaları mevcuttur. Otelimiz Bodrum'un içindedır ve yat limanına 800 m. uzaklıktadır. Hotel Myndos Myndos Caddesi 1 48400 Bodrum Tel: (252) 316 30 80-81 Fax:(252)316 52 52 OSMANIYE ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 1995- 89 Karar No. 199629 Davacı Maliye Bakanhğı'naizafeten Osmaniyc \ergi Daıresı Müdürlüğü \ckılı Av Mualla Özcan tarafından. da\a- lılar M. Şenf Uygur\e lhsan Asım Kahraman aleyhine açılan tapu ıptalı \c tescıl davabinın yapılan yargılaması sonun- da. Davanın kabulune. Osmanıye Rızaıye Mahallesi Pafta 42, Ada: 96. Parsel. 17de tapuva kavıtlı laşınmazın malıkı olan Mehmet Şenf Lygurun I3.l.l994tarıh ve 124 ye\ miye numaraM ıle dıger davalı lhsan Asım Kahraman adına yap- mış bulunduğu satış muamelesınin iptalıne. taşınmazın Mehmet Şerıf Uygur adına ladesıne ılışkın mahkememızce vcrı- len 26.1.1996 tanhli karar. davalıların tüm aramalara ragmen bulunamadıgı. muhataplann adreste bulunamadığı gıbi ta- nı>an\ebılenede rastlanmadığından karann ılanen tebîığıne karar verılmı^tır Davalılar M Şerif Uygur \e lhsan Asım Kahraman mahkememızce venlen yukarıda tarıh venumarası belırtılen karara bır ıtıra^ınız var>a ılan tanhinden lîıbaren 15 günlük süre ıçensınde bir dilekçe ıle mahkememıze başvurmanız, aksı takdırde temyız hakkınızdan vazgeçmıs sayılacagınız karar yerine kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın- 86433 KADIKOV 2. SL'LH HL KJJK MAHKEMESİ'NDEN 1996 33S \e.sa\ct Kızıltoprak Hamdıbev Sk Bekmjn Apt II 14 Kadıkö> adresınde ıkametet- mekte olan A\ ise Şefıka Bekman me\ cut rahatsızlığı nedenıyle \esayet altııu .ılın- mıs vc kendısine >ıne aynı \crde ıkanıel etmekte olan oglu Günay Beknıan \ası tayınedılmıstır. Ilan olunur B.isın 9 0 1 ^ SİİRT KADASTRO M4HKE\IESİ'NDEN EsasNo: 1996 4 Davacılar L'veys Gül ve Emırv Yolbaş tarafından davalılar Nefıye Tilkı (lien) vs. aleyhine açılan tespite itiraz davası- nın yapılan açık duruşması sonunda \enlen 16.4.1990 tarih \e 1996/1 sayılı karan ile; davacı Ü\evs Gül tarafından Si- ırt ıİ! Merkez '»erlibahçe köyünde kam 134 ve 115 sayılı parsellere ılışkın tespit malıklenne açtığı tespite ıtıraz davası- nın \azgeçme nedenı ıle açılmamış sayılmasma. da\acı Emın Yolbaş"ın Sıırt ıli Merkez Yerılbahçe köyünde kaın 134 ve 115 sayılı parsellerie ilgılı olarak açılan da\ada mahkememızın göre\sızlığıne. talep halınde dosşanın HUMK'nin 193. maddesi uvarınca Sıırt Aslıye Hukıık Mahkemeşi'ne gönderilmesıne, Sıırt ılı Merkez Yerlıbahçe köyü Mukadden mes- kiinde kaın tarla nıteligındekı 4225 m2 vüzölçümündekı 134 sayılı parsel ile 4150 ml yüzölçümündekı 115 sayılı par- sellerın tespit tutanaklannda olduğu gıbi 4 tam pay ıtiban ıle davalılar adına tespit ve tescılıne karar venlmiştır. Davalılardan Hamıt kızı Nure ile Ahmet oğlu Salıh ve Mutlağ'a daha evvel yapılan tebligatlar ılanen yapıldığından Teblıgat Ka/ıunu'nun 28. maddesi u>arınca > ukarıda özeti yazılı karann ılan yayın tarıhını takip eden 10 günlük süreden sonra teblığ yerıne geçmek üzere ılan olunur. Basın: 87028
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle