27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABITAT-II STKForum Genel Sekreteri Jan Birkett Smith, HABITAT-IFnin Türkiye'de yapılmasının 'yanlış seçirrf olmadığı kanısında 'Gelecek, sivilörgüllerin'STK Forum Genel Sekreteri Jan Bir- kett Smith geleceğın sıvıl orgutienn ol- duğunusoyledı Sıvıl hareketınyayılarak devam edeceğını \e sonuçta merkezı >o- netımın otontesının kınlacağını belırten Smith, "SKıl hareket geliştikçe demokra- si anla>ışı da gelişecek" dedı Jan Birkett Smıth'le HABITAT çalışmalan \e sıvıl orgutler konusunu goruştuk - Foruma ılgi beklenen duzevde mi? Bundan once katıldığınız organızasyon- larla karsüaştırdığınızda HABtTAT-'lTyi nasıl değertendınvorsunuz? - Forumdanmemnunuz Bızl6gunluk sure boyunca gunde 10 bın kışının zıya- ret edeceğını duşunmuştuk Şu ana kadar 8 bın kışı kayıt oldu Yaklaşık 1500 kışı de gunluk gelıyor Yanı koyduğumuz sa- yısal hedeflere oldukça yaklaştık Daha oncekı organızasvonlarla karşılaştırdı- ğımda da sonuç olumlu 1994 Kahıre, 1993 Vıyana zırvelenne 5 bın cıvannda kışı katıl'mıştı Bız oldukça lyıyız - Forum amacuıa ulaştı mı? - Uygulamada e\et Çok fedakar bır personelle çalışıyoruz Forum ıçın lstan- bul'a ılk geldığımde, bız bu ışın altından kalkamayacağızdı>ordum A.ncak Evsa- hibi Komite nın olağandışı çalışma per- formansı bu kanımı sıldı lçenk olarak ıse elbertekı Konterans ın bıttığı sabah uyandığımızda tstanbul un tum çev re so- runlanhalledılmt^olmavacak Ancakbu- Portre: Jan Birkett Smith Sivil toplumcu bir mimar NGO(STK) Forum Genel Sekreteri Jan Birkett Smith 1945'te Danımarkacla doğdu 1971 yılında Kopenhag Mımarlık Yuksek Okulu'ndan mezun oldu Okuldan mezun olduktan sonra sureklı vurt dışında şehır planlaması uzerınde çahşmalarda bulundu Çalıştığı yerler araMnda \tnka Latın Amenka Gunev A\rupa Yunanıstan \e şımdı de İstanbul bulunuyor Meslekı çalışmalarının vanı sıra uzun yıllar sıv ıl toplum kuruluşlarının ıçınde de gorev alan Smith geçen \ ıl Kopenhag da gerçekleştınlen Sosyal Zır\ede Forum Genel Sekreterliiiı nı vaptı Evlul 199^ te İstanbul da duzenlenen H\BITAT-II oiKesı çahsmalara danışman olarak çagrılan Smith daha sonra Uluslararası Kola\ la^tıncı Grup (İFG) taratından STK Forum Genel Sekreterlığı gore\ıne getırıldı Otak av ından ben sureklı olarak İstanbul da yas.avan Smith ev lı ve ıkı çocuk babası nun ıçın ve hatta bunun butun dun\ada gerçekleşmesı ıçınonemlı bıradımatmış olacağız Çevre en kuçuk parçası Asıl hedefdemokratıkleşme H ABITAT-II za- ten bu açıdan çok onemlı - HABİTAT-irnın duzenlenmesi için Tıırkiye'nin seçilmesinin gerçekten iyı bir seçim olup olmadığını sovleyebılir misi- niz? - Organızasyon ıçın Turkıve yanlış bır yer değıl Sırf bu nedenle protesto etmek ıçın konteransa gelmeyenlervar Alterna- tıf HABITAT duzenlemek ıstevenler var Ben hepsinın goruşune saygı du> uvorum Turkıye nın Kurt sorunuolduğunu ınsan haklan ıhlallerının olduğunu hepımız bı- lıvoruz <\ncak burası da sonuçta bır plat form Bu platformda da ılerleme kavde- dılmesı mumkun Bızbunukaydettığımı- ze tnanıvoruz - Strin forumla ilgili sorunlannız neler? - Forum ba^lavah 9 gun oldu Çok onemlı bır sorunumuz >ok Ilk zamanlar ulaşımla ılgılı onemlı sorunlanmız \ ardı Bunlar gıdenldı ^ncak otel fıvatlarının \ uksek olmasından kaynaklanan şikavet- ler hala de\am edıvor Tabıı bır de pohs sorunu \ar Forum ılk başladıgında polıs sa\ îsi olağanın uzeıındevdı Gelen herkes bundan çok rahatsiz oldu Bunun ıızerıne İFG Genel Sekreteri Han van Putten rı- tasıvla oncekı gun polıs bınadan cjkarıl- dı Fakat STK katılımcıları polıs sav isinın aza ındırılmesı ıçın her an bır evlem ha zırlıgı ıçındeler Şuanbılebıryerlerdeev- lem yapıvor olabılırler -f urk hukumebvle ilişkinizdesorunlar >aşandı mı? - Bu oldukça zor bır soru Aslında bır hukumerten ne beklenebılır kı Bu her- verdeavnı Gerçıaldığımızvardımlarıçın mınnettanz Turkıvedı^ındakıulkelerden umduğumuz desteğı tam olarak bulama- dık Danımarka Norveç Fınlandıva ve Hollandadan toplam 2 mıKon dolarge- leceğını beklerken bumıktar425 bındo- larda kaldı Bu nedenle zav ıf bır butçemız oldu \ e tahmınımızden de fazla Turk hu- kumetıne bağımlı kaldık Turk hukume- tı ıse bıze vaptıgı vardımı hep mal vere- rek \aptı Forum bınasinın onarımına kaldırımların tamırıne parkların duzen- lenmesıne harcamalar vaptı Bız bu har- tamalaraşamasindaetk'ılı olamadık Ov- sa bızım nakıt ıhtıvaumız vardı 'Demokrasi gelişecek'' - Sızce STK'lerın gıdeceğı volda onu açıkmı? - Ben lyımserım Snıl hareket vavıla- rak devam edecek Tum ınsanlar bu ha- reketın ıçıne katılmak ıstevecek \e so- nuçta merke7i vonetımın otorıtesı kırıla- cak Insanlar kendı vasamları iı,ın gereklı olan kararları kendılerı veretekler Vier- kezı yonetım otorıtesinı yerel vonetım- lerle ve halkla payla^mak zorunda kala- cak Bu kaçımlmaz Sıvıl hareket geliştikçe demokrası an- layışı da gelişecek Gelecek sıvıl orgut- lenndır 'Insan Dayanışması Forumu 9 başhyor • HABITAT Konferansı'nın ılk buyuk "genel değerlendırme" toplantısı bugun yapılacak 3 hazırandan bu yana surdurulen resmı toplantılarda ortaya çıkan ılk sonuçlar, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştınlecek olan "'Insan Dayanışması Forumu"nda açıklanacak HABlTAT-II'nın 3 Hazıran 1996 gunü başlavan resmı konferansında devlet ve hu- kumet sozculennın ılk turda- kı sunuşlan sona erdı Bu su- re ıçensınde resmı konferan- sın ıkı onemlı belgesı olan "Küresel Evlem Planı" ıle "İstanbul deklarasyonu" uze- rındekı redaksiyonlar ıçın ça- hşan -Komiteİ" ve "Komite n"nın ayn avn sürdurduklen toplantılarda da taslaklara son şekıllerı venlmesı ıçın yıne ılk göruşmeler yapıldı Konferansın genel kurul çalışmalan Lutfiı Kırdar KongrelMerkezi'nde surduru- lurken Komite 1 Hilton Con- vennon Center'de Komite 11 ıse Cemal Reşit Re> Konser Salonu'nda her gun sabah ve öğleden sonra oturumlan şek- lınde bır arava geldıler Bu toplantılarda ortaya çıkan ılk sonuçlar bugun Çırağan Sa- rayı'nda gerçekleştırılecek olan "Insan Davanışması Fo- nunu"'nda açıklanacak BM HABITAT-II Sekretar- yası tarafından duzenlenen "Büyuk Forum". çalışmala- nna sabah 9 30'da başlayacak ve 17 30a dek sürdurecek Forumu y ıne NGO temsılcile- nyle bırlıkte basın v e dav etlı- ler de ızlevebılecekler Resmı konferansla bırlıkte Komite 1 ve Komite II çalış- malannın ıkmcı turlan ıse 10 Haziran 1996 Pazartesı baş- layarak 12 Haziran 1996 Çar- şamba gunü tamamlanacak Insan Davanışmasi Foru- mu na uzennde "konsensus" sağlanmış gorüşlerle gıdıle- bılmesı ıçın 4 gun yoğun ça- lışma yapan 1 No lu Komi- te de Kuresel Evlem Planı (KEP)tartışmaları genellıkle '•sakın" geçtı HABITAT-ITnın hazırlık toplantılannda ılk taslağı ha- zırlanan KEP dokumanında yıne daha once uzlaşma dışı kalan bolumler u parantezıçi- ne" alınmıştı Bunlardışında- kı bolumlenn "htzla gecildi- ği"vetartışmak ıstevenlerede genelde karşı çıkıldığı Hıl- ton dakı son komite toplantı- larında ıse paranteze alınmış paragraflar buvuk oranda ka- buledıldı Degışıklıklerdete- melde "dil \e anlatım redak- sivonu" duzevınden oteve geçmedı ve bovlece "genel içerik"pek degışmedı H^BITA.T-11 Konferan- sı nın bundan sonrakı gunle- rınde Sivil Toplum Kuruluş- lanForumlan'ndageliîtınlen onerılerın resmı konferans kapsamında ırdelenerek KEP veve İstanbul Deklaras- >onu na vansitılması ıçın vc- nı bır "diyalog \e tartışma su- recı" va^anacak Bu anlamda en onemlı top- lantılardan bın bugunku in- san Davanışması Forumu so- nuçlannın da aktanlacağı 10 Hazıran 19% Pazartesı gunu vapılması beklenen "\ĞO/ Resmi Deiegasvon" ortak ça- lışma toplantısı Edınılenbıl- gılere göre NGO lar bu top- lantıda "sınıriı savıda ortak sozcüleri" ıle tartismava katı- labılecekler \e HABITAT- 11 nın KEP ve deklarasvonu- na oneıılerını sunacaklar TürkSTKler Otevaııdan konferansın ılk gunlennden bu y ana daha çok kendı ozgun çahşmaları uze- nnde vogunlaşan Türkıye STK'lerı KEP ve tstanbul Deklarasvonu na "ortak go- ruşlenni" vansıtabılmek ıçın eşgudum çalışmalan başlattı- lar 5 Haziran 1996 akşamı tnşaat Muhendislen Oda- sı'nda toplanan "Turkive'den akredite olmuş" STK temsıl- cılen resmı konferansa sunu- lacak NGO oncrılerıne "or- tak bır metınle" bırlıkte katıl- mak konusunda ılke bırlıgıne vardılar Turk STK lerbugoruslerı- nı a> rıca kamuoy una da açık- Iavacaklar EKİNCİ, VIEHMF.T V1ELTLMFIR.ATLI, DE\ RİM SE\ İ\UV OZLLMMZ\K.\ZE M\RŞ\N,OZGL'R ULLSOY ENVIRONMENTAL PROTÎCTION & CULTÜ IETY 0F ESENTEPE CUtÂV «n6 - 5İ5U »£L£WYE tAŞKANt 19S4 Bu invwt çcvreye g<>tirdi9> cJumrkıkl>r(1 Mîterfttsnm tÜVCKJMR MUDM U$UM ^vahkamey* veritorek mühUrl«tilmtstW.t>avamn « ı n u c u * konusu in*a**n ya-udara ayfcm ddufeı orUy» çttunc» y« ptenlan i^tal «<»n>ı»Uı. bur» n»ımn OUby M>} y» «fcibiiR- — «-—•——«— -^ı ıvmnui halta arCa çıkmMır TANSU ÇİLLER - DAŞBAKAN KİLYOS - USKUMRUKOV Isttınbulun nkcı<jorlotı olan k u z o y yeşil Ku^n<|ir>Ri -.CMI yıll.-ıı<U> uof.">clı<jı 'çjc>cokot>ci«J im<ır TANSU CHIF« PfOMF MMSTER «003 - » 9 6 KlLrOS USKUMMUKOT (N THE NORTH OT ISTAMBUL WMCRC TW£R£ ARE THE UIMCSOF T l « CtTY tb CMVEN "TH6 PERMtSSION R3B THfc CONS ÎRUSTIO**" TO IMPnOVt THE CONUi IIONS t * THE UKAUTHOfllZtO BtMLOMOS 6VEKTMOUG THER6 WAS MO SUCH KMSOF emLOHCS »4 1MC fmCaOH ASA RESCOT.NOr SURPHSS4O1Y THE TURİST1C eSTABJllSMMEMr BELONana TO TANSU CB-U H HAS BffcNlajlT 9* TMB AREA A Sl»T ABOUT THtS NOVankS HAS DEE« WW0ÇWT TO TH£ COO«T Şikâyet panosu Esentepe Çevre Kuruma ve Kultur Derneğı, İTl Taşkış- la bmasındd du/enlediğı stand ıle D\ P Genel Başka- nı Tansu Çiller, İstanbul Bu- v ukşehır Beledıv esı eskı Baş- kanı Bedrettin Dalan. *>ışli BeledıveBaşkanıGulav Atıg ileŞışlı Bekdıvesıeski Başka- nı Fatma Gırık'i protesto edıvor. Stand ıçensınde ver alanpanodakı Iurkçeveln- gılı/ce vazılarda. bu kışılerın protesto edilış nedenleri a> n avrı açıklanıvor. Na/ıda. DV P Genel Başkanı Tansu Çiller'in, başbakanlığı done- minde Istanbul'un ku/evın- de ver alan ormanlık alanın kıvı şerıdinı. "hıçbir gece- kondu olmadığı halde" gece- kondu onlenıe bolgesi olarak ilan ederek imara açtiğı için protesto edildiğı belirtiliyor. (MEHMETDE\llRkA>-\) HABITAT YORUMU Söylem ve uygulama 6 Konutsuz yurttaş olamaz' OKTA\ EKtNCİ Ankara'dakı Kultur Bakanuğı bırımlenn- dememur olarak çalışan mımarlannoluştur- duğu TVLMOB tşyeri Temsilciligi. bır bıldın yavımlayarak Turkıye nın HABIT\T-1I zır- vesıne sunduğu Llusal Rapor'da "ûlkenin kültûrel zenginliğinin vadsındığını" v urgula- dı Bakanlık çahşanı mımarlar, tanhsel kent- lenmızın korunmasını onemsemeyen bır ra- porun "ulusal" olamayacağını belırtıvorlar ve bu serzenışlennde elbette kı haksız sayıl- mazlar Gerçekten de Ulusal Rapor'da bu konuya aynlan 417 No lu paragraf sadeceu 11 saür" Toplam 150 savfalık bır "Türkiye Rapo- ru"nda yaklaşık 6000 satınn bulunduğu goz onune alınırsa ulkenın "insan verleşmeleri* 1 açısından taşıdığı "evrensel kımliğe" vuzde 1 kadar bıle ver venlmedığı anla^ılıvor Ovsa kı Turkıve nın HABITAT-II konfe- ransına asıl ağırlıklı olarak gotureceğı ko- nu "tarihsel kentzengınliğive kulturu- nün surdürûlebilnıesı" olmalıydı Çunku bu konuda v ıne Turkıye hem "en yoğun sorunlann*' vaşandıgı bır ulke hem de bulunduğumuz coğraf- yadakı "binlerce yühk insan yerleş- meleri külriini" yery uzunde başka hıç- bır > orede vok Boyle olunca da ulusal ra- porun değıl yuzde bın belkı de vansını aşan bır bolumu "uygarhğımızın konınduğu, kim- likli bir kentleşme" hedefıne avnlmalıydı Aslına bakılırsa, Ulusal Rapor'dakı bu du- yarsızlığa karşın "resmi soylemlerimiz" hıç de aynı degıl Ornegın anlamlı bır rastlantı olarak FKBITAT-II'nın hemen başlangıç gunlenyle çakışan "İstanbul'un Fethi'nin 543. Yıldonümü" kutlamalanna bır mesaj gonderen Cumhurbaşkanı Sülevman Demi- reL bakın ne soyluvor " İstanbul, tarihin bize emanet ettığı buvük bir şaheserdır. Onu, ecdat geleneğıne saygı içensinde, tanhı dokusunu en iyı sekUde ko- ruyarak gelecek kuşaklara devretmek gore- vimizdir..."(Yenı Asya, 30 5 1996) Benzer ^ekılde vıne aynı HABITAT gun- lennde vurtdışından donen Kultur Bakanı Agâh Oktav Güner, 30-31 Mavis 1996"da Helsınkı'de katılmış olduğu "Kultur Mira- sından Sorumlu Av rupa Bakanlan Toplann- sı"ndakı ızlenımlennı \taturk Havalıma- nı'nda basına şovle açıklıvor "Konferansta. kultur mırasuun korunma- sı yönünde her turlu tahnbatın onlenebilme- si için vapılan çalışmalar belirlendi ve Turki- ve açısından çok yararlı ve başarüı geçti.-" (Cumhunyet, 3 6 "l 996) Oysa, gerek Demırel ın gerekse Guner'ın bu "korumaa" duygulannı dıle getırdıklen gunlerde. Istanbul'un v e tum Turkıve nın ta- nhsel ve kultur zengınlıklen uzenndekı "tah- ribatı"daha da hızlandıran gelışmeler ardı ardına ve vogun olarak gundeme gelmeve başlamıştı Ornegın Kultur Bakanlığı venı ılke karar- lanv la tanhsel ve dogal değerlere sahıp kent- sel yerleşmelenn SİT alanı kapsamında ko- runmasını "engelleyecek~ kımı kurallan yı- ne <\gah Oktav Guner donemınde v ururluğe sokarken Demırel de "İstanbul'u korumalı- yız" dedıgı mesajından hemen sonra "kentın ormanlık bölgelerineyeni vapılaşma da çe- kecek" bır vakıf unıversıtesı ınşaatına torenle temel atmaktan vazgeçme- mı^tı Şımdı Llusal HABITAT Ra- poru'nun da "benzer bir davraıuş" sergıledığını sovlemek elbette kı çok haksızlık olur Ne var kı bu raporu hazırlayanlann ulke değerlenne olan saygılan bızce de bılınsebıle genelde "Turkive'nınkorunma- sı" konusundakı beklentılere \eterli yanıt vermemış olması da "tarihsel bir eksiklik" olarak duyarlı çevrelerde haklı kaygılar ya- ratıyor Pekı şımdı bu aşamada ne yapılabılır' Turkıye'nın "gerçek HABITAT değerieri- nin" yağmaya karşı korunabıldığı bır yenı polıtıka ve kentleşme anlayışı Istanbul'dakı zırvenın "evTenselsövlemıne" nasıl kazandı- nlabılır1 tşte bu onemlı gorev de yıne kultu- re ve doğaya duyarlı "sivil toplum kuruluş- lanmıza" duşuyor Taşkışla da gelıştmlecek duşunce ve one- nlenn "resmi konferansa taşınmasr ıçın kol- lan hemen sıvamak gerekıvor Zaten Bırleş- mış Mılletler de ışte bu tur durumlarda ger- çeklenn savunulması ıçın artık "hukumetdı- şı" kuruluşlara guvendıgım açıklıyor Bakalım bu guvenın gereğı HABITAT belgeleruıde de yenne getınlecek mı' • Konııt hakkının temel ınsan haklarmdan bırı olması gerektığını belırten Ulublararası Habıtat Koalısyonu Genel Sekreten Enrıco Artız. bu hakkın HABITAT II kararlanna gırmesını ıstedı HABIT \T-I1 kapsamında çalışmala- nnı surduren Uluslararası Habıtat Ko alıs\ onu Genel Sekreten Enrico \rtiz konut hakkı nın temel ınsan haklan ıçınde duşunulmesı gerektığını sov le- dı İTL Taşkışla bınasında 30 mavıs- tan ben çalışmalarını surduren Sıvıl Toplum Kurulu^ları Komite 11 de tar- tışılacak olan raporlara son şekıllerı vermek ıçın çalışmalarını surduruvor- lar HAB1TAT-I toplantısında kurulan Habıtat L'luslararası Koalısvonu Genel Sekreteri Meksıkalı Enrico -Vrtiz ko- nut hakkı konusunda Habıtat-11 Konte- ransını etkılemeveçalıştıklarını sovle- dı Bazı ulkelerde ınsanların ev lerın- den zorla atıldıkları zaman konut hak- kının ne denlı onemlı olduğunun çok daha ıv ı anlaşıldığını v urgulav an Artız ınsanlann bır hak ıçın değıl bır çatı ıçın mucadele ettıklennı sov ledı Insanın bannağı olmadıkça vurttaş dahı savılmadıgını anlatan Artız şunla- rı sov ledı " Herkesin bir bannağı olmalıdır. Bu bir vasal hak olmalıdır. Konut hakkını Insan Haklan gibi duşunmek lazım. Hukunıetler, bır konut edınme olanağı olmavan insanların konut sahıbı olabil- melen ıçın gerekli olan kav nakları sağ- lamalıdır. 1918'den ben oluşan konut sorununa bir çozum bulunamadı. 2000 vılında herkes bır konut edinebilmeli." Konut hakkının azar azar verılmesı dıve bır şevın olamavacağını vurgula- > an \rtız "Bu hakkın azar azar veril- nıesi diye bir şev olamaz. Bir hak va vardır va voktur" dedı Herkese bır ko- nut ıçın dunyada veterıiKe kavnak bu- lunduğunu ancak bu kavnakların kotu dağıldığını belırten Artız butun dunva- da goruldugu gıbı ozel sektorun konut sonınunuı,ozemeveceğını sov ledı Ko- nutu meta halıne getıren polıtıkalar ol- duğu zaman buvuk zorluklar dogdu- gunadegınen \rtız, " Konut pivasası ıle bu işçözulemez. L retimın butun unsur- lan bir arava getınlmelıdır. Insanlann biriik içınde uretim vapabiltnesı tek ço- /umdur. Konutsorununun çozumu için demokratikleşme surecının daha da desteklenmesı gerekivor. İvi orgutlen- mış bır toplum gerekıvor. \ncak o za- man ozel sektorden iv ı bır şekilde varar- lanılabilir." ARA\1Ş TOKTA3IIS 4TES Seçim Olsa Ne Olur?.. Nasrettın Hoca kar helvası yapmış kendı de be- ğenmemış, Yenmez bu " demış Bızım ' egemen guç 'lerın ıte-kqka oluşturdukları ÂNAYOL da buna benzedı Kendılerı yaptılar ama artık kendılerı debe- genmıyorlar 'Bu ış yurumez dıyorlar Yılmaz da ıs- tıfa ettıgınegore yenı "formuller arıyorlar EmınımEr- bakan Hoca "kıs kıs guluyordur Ortaya konulmak ıstenen çozum formullerı hep ge- çıcı Turkıye'yı adım adım erken bır seçıme goturmek ıstıyorlar Acaba erken bır seçım sorunlara çozum olabılır mı'' Sıyasal tıkanmayı açabılır mı? Hıç sanmı- yorum Aslında sıyaset bılımınde seçımler ıçınde su kay- nayan ve altı yanan bır tencerenın kapagının açılma- sına benzetılır Kaynamakta olan suyun buharı ten- cerenın kapagını zorlamaya başlaymca rahatsızlıklar başlar Eger bu kapak açılırsa buhar boşalır ve bır ra- hatlama başlar Fakat ulkemızın şu andakı koşullarında bır "sandık" gereksınımı gorunmuyor Ortadaçok sorun var ama bunların çozumu seçım sandıgında degıl Çozum seçım sandıgında degıl çunku sandıktan ne çıkacagı uç aşagı-beş yukarı bellı Bıraz aşagıda yenıden ele alacagım Refah sayısını bıraz arttıracak muhtemelen DYP Dıraz kuçulecek ANAP ta pek de- gışıklık olmayacak belkı MHP de partamentoya gı- recek DSP belkı bıraz artar ama fazla bır artış ola- cagını sanmıyorum CHP ıse durumunu korur Pekı bugunkunden ne farkı olacak bu parlamentonun'? Eğer "Refah sız bır hukumet formulunde ısrar edı- lecekse bır seçım daha mı yapılacak'' Eger Refah Partısı nın yer alacagı bır koalısyon oluşturulacaksa bugunku parlamentonun kusuru ne9 Benzer bır hu- kumet bu Meclıs ten de çıkar Turkıye nın şu andakı sorunu 'Meclıs ınyapısı"de- gıl Turkıye nın sıyasal sıstemı ve bu sıstemdekı tıkan- malar Meclıs de bu sıstemın bır parçası ama asıl tı- kanıklık Meclıs ın dışında Turkıye şu anda 12 Eylul un mantık ve duzenleme- lerının acısını çekıyor Turkıye bugun (kımılerının çok ozleyerek benı çıldırttıkları) Turgut Ozal'ın devlet yo- netımıne getırdıgı hafıflıklenn' bedelını oduyor Oyle bır sıyasal duzen oluşturuldu kı, bu duzen ıçınde en iyı nıyetlı partı başkanları bıle bır sure son- ra "dıktator' kesıhyor Adaylan belırleme konusunda partı başkanının dudakiarının arasından çıkan ıkı cumle, o partının orgutunu yıilarca sırtında taşımış olan ınsanlann emeklennın onune geçıyor Hemen hemen tum sıyasal partıler adaylarını mer- kezde belırlıyorlar Elbette yerel egılımlerı de dıkkate alıyorlardır ama bu egılımlerı dıkkate almadıkları da oluyor Ondan sonra ayıklayın pınncın taşını' Kurultaylar da genel başkanJarın ' askerlerının" de- netımı ve etkınlıgı altında geçmektedır Zaten genel merkezler begenmedıklerı ıl yonetımlerını de ılçe yo- netımlennı de çok kolay bır bıçımde gorevden al- makta ve canlarının ıstedıgını atayabılmektedır Hele soz konusu partı bır ıktıdar partısı ya da ıktı- dar olasılıgı olan bır partı ıse genel başkanlar hıç dız- gınlenememektedır Devlet olanaklarını kullanarakve şunabuna 'bırşeyler bagışlayarak ıstedıklerı gıbı at koşturmaktadırlar Bu koşullar altında erken seçım yapsanız ne olur yapmasanız ne olur 7 Yuzde 10 luk baraj surdukçe kımı sıyasal goruş- ler parlamento dışında kalmak durumundadır Bu yuzde 10'luk ulke barajı sozde ıstıkrar saglayacaktı Ne sağladıgını gorduk Bır yandan 'sokak" prım ya- parken bır yandan da kımılerı goruşlerını benım- semedıklerı sıyasal partılere gırerek o partılerı de al- tust ettıler Çok yazdık çok soyledık "Istıkrar Meclıs'te ol- maz ıstıkrarsıstemde olur dedık 'Egersısteme ıs- tıkrar saglayamazsanız Meclıs te de ıstıkrar saglaya- mazsınız' Ama kım yazar kım okur Dıyelım kı erken bır seçım yapıldı Ne olacak'' Aday- lar genel partı başkanları tarafından ' sadakat' teme- lı ve beklentısı ıçınde seçılecek orgutler kırgın bır ha- vaya sokulacak ve ınsanlar "adaylara degıl lıderle- re ve partılere oy verecekler Degışen bır şey olacak mı'' Hayır Refah Partısı bıraz oy arttıracak Çunku çalışma tarzlarıçokfarklı veçoketkın Insanlardakı degışım" açlıgını fark ettıler Pek gerçekçı olmasalar bıle bu- nu iyı kullanıyorlar Ecevıt'ın hakça duzen sloga- nıyla harekete geçırdıgı kıtlelerı 'adıl duzen uydur- macasıyla peşlerıne taktılar Dogru Yol yakasını Çıller'den kurtarmadıkça erı- meye mahkûm Ama bu sıstem ıçınde yakasını kur- tarması da çok zor DSP belkı oylapnı bıraz arttırabılır Belkı de arttıra- maz Bu bıraz CHP nın ve dıger sol partılerın tutumu- na bağlı ANAP, "Boyle gelmış boyle gıder" gıbı gorunuyor BBP ıse ne uzar ne kısahr Sol partılere gelınce ara- larında sadece ODP ıstıkbal vaat edıyor' Ama on- ların da CHP ye gıtmış olan oylarını gerı almaya ug- raşmaktan çok degışım ısteyen kıtlelere bır alterna- tıf sunmaları gerekır Sıyaset bır yandan kızışırken bır yandan da hava- lar ısınıyor Onumuzdekı gunlerde bırılen çok ter- leyecek BIR UÇAK PENCERESINDEN ÜSTÜN TEKNOLOJİ MANZARALARI EGE PEN SUPER SERİ PROFILLERI RAL KALİTE BELGELİDİR. cam l»l:\ EGE PEN. MAZHAR ZORLU HOLOING ÜRÜNUDÜR EGE PEN SISTEM 33 guvencesınde ulkemızın en gelışmış PVC Pencere ve Kapı sıstemı EGEPEN SISTEM 33 ıle tanışmakta sızın ıçın yarar var "teknolojide son nokta"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle