03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 12 DIZIYAZI CUMARTESİ ANNELERİ BERAT GÜNÇIKAN FOTOĞRAFLAR: E R8|-i Daha Hasene Türkoğlu. Talat'la on yıllık evliliklerinin ancak dört buçuk yılında beraber olabildiler. Yine de sevmeyi Talat'la oğrendi, hoşgörüyü, Münir Nurettin dinlemeyi ve gülmeyi... Hasene, şimdi Talat sağ dönerse gülebilecek ancak, uyuyabilecek, şarkılar söyleyebilecek... yaşanacak güzelliklervardı...- ^ p ^ v dımeAdlıTıp'ındakendısı- m ı ne gosterılen fotoğrafa dık- Mj katîe baktı kadın Fotoğraf- ^ ^ 7 t a ^' adamın ellerıne saçla- m j nııa dız kapaklarına ayak Jl^^^â tırnaklarına baktı Boyu. kı- losu. \ uuıt lutları neredeyse avnıydı. ama yu?u' Benzemıyordu hayır. bu talat de- ğıldı Çığiığını zortuttu Fotoğraftakı ada- mmyakııılarınınyaşadıklannı yaşayacak- larını dıişimmese şarkı bıle sovleyebılırdı Hâla tımııt vardı demek kı. "Talat'ı ö>le kolaj kola> oldüremezler.O\aşı\ordur"dı- ycbılcıcktı Korku yuklu dokunaklı bakışlarına ı- nat. oııu karakoldan şiıbeye. morgdan Ga- Utj\jra\. a taşiyan bedemy le kocasi Talat'ı arıyor Hasene turkoğlu. Otuz uçunde ya- kaladığı aşktan vazgeçmıyor Ona hoşgo- ru\uoğreten HatızBurhan'ı sevdıren sa- kınleştıren kocasını "sağ" ıstıvor Istan- bul dakı sorumlular ">ok**dıvor Anka- ra yagıdıyor. Edırnedesoluklanıvor Edır- ne'ye lıer gıdışınde bır kez daha yuklenı- >or anılaıını Kim pişirecek çayı? Anncsı Sabrhede babası ^aşarda dev- let memuruydu Hasene'nm Uç kız kar- de>tıler Lçuııu de anneannelen buyuttu Sozunu sakınmayan kendıncetersgıttığı- nı gorduğu şey lere mudahale eden bır ço- cııktıı "Çocuksun,sensus"demelerealdır- nıaz dtlınegelenısoylerdı Sozunbabanın işin annenın olduğunu tark ettıgınde daha çok kııllanır oldu dılını Çahşması yetmı- yomıuş gıbı anneMiıın butun e\ ın ı^ını ust- lennıesı gecenın bır yaıisında babasının oturduğu koltuktan "Hanım. bir ça> >ap- san da içsek" dıy e seslenmesi ağırına gıdı- >ordu "Ça\ını bizden deiste>ebilirsin" dı- vordu babasina ^ a da kendin vapabilir- sin." Babasi muttağa gırıyorsa kendı sev- dığı \emeklen pişirmek ıçındı Babası ıs- tedığı saane gelebılırdı e\e, ama annesı bır komşuva gıdecegı zaman bıle ona sormak zorunda\dı Ortaokıılıı bıtırınce kız \1eslek Lise- sı'nınçot-ukgelişinııbolumunegırdı Son- ralaı ı. kendı kararlaı ını alıp uyguladıgı, ra- hatsiz olduğu lıer şeve tepkı gosterdıgı ıçın "Seni i\ i bir e> kadını olasın diye Kız Mes- lek Lisesi'negonderdik" dı\ecektı annesı Nornıal liseve gıden ıkı kız kardeşinın ak- sıne "e\ kadını"olmarniştı Hasene Başa- nlıbıroğrencıydı yukseğınıdeokuyacak- tı ama aşik oldu Ön sekızınde. lise bıter bıtmez e\ lendı 12 Eylul gellnce... Bııyılsonra bır kızı oldu Pelinkoydu adını ka\ın\alıdesı çocuğa bakabıleceğı- nı sovleyintels.oy-K.oop taçalişmayabaş- ladı 1^6-^de Edırne llerıcı kadınlar Derneöı nınkuruculan arasinakatildı E\- lılık ı,ocıık ış dernek arasinda bır vaşam kıırdıı kendısıne Hasene 12 Eylul bır kâ- bıis gıbı çoktu bu yaşamının ustune Ne İKD kalmiştı şımdı ne de Koy-Koop Te- kel Mudurluğu ndeışbuldu 1982'detayın- le Utanbul a geldı Kapatılmamış bır sen- dıka Turk-Iş kalmiştı Bır yıl sonra uçun- cıı bolgede niuhalıt gruptan yonetime a- da\ oldu Işçılerle vemekhanede \aptığı toplantıda açıkladı ada^ lığını tkı gun son- ra gozaltına alındı Sonralan "Beni ihbar eden şube başkanı> mış" dneeektı "Go- zaltında ulduğumu bildiği halde iş>erinde- kiaminmegidip'Lç gundur ı>e gelmıyor. haber de \ ermıvor neden ışıne son \ ermı- \ orviın dı\e sormuş. Sendika> la ilgisi olma- nıasına rağmen amirim. Ona on gun ızın verdını demiş." Tutuklanınca amınnın de yapabıle>.eğı bır >e> kalmamı^tı artık ışı- ne >on \ erıldı Bır sure Metrıs Cezae\ Tnde kaldı Hasene Suçu. o gun ada\ lığını açık- larken so\ledıklerı>le boluculukyapmak- tı O ıçerde\ken Pelın e annesı. kız karde- şı \e kavımalıdesi baktı Salnerıldığınde. ış pe^ıne du>tu yenıden. s.ımdı bırlıkteşdı- ler ama e\lılığmde bır şeyler aksıvordu Ha\ata ıkisi de başka gozlerle bakıvorlar- dı artık Gozlerbırbınnedeğmişordu Tar- tı^mamalı ka\ga etmemelı, se\gı>le ba>- ladıâı bu ılışknı kırletmemelıydı Aılesı- nın "I\ibirişi>ar.birdeçocuğunuz. Vakı- şıklı.usteliksenise\i>orda"denıelenneal- dınııadı Pelın on dordune gırmı^ken ko- la> değıldı bo\lebırkararalmak \ma Pe- lın "Ben" dedı annesıne •'Senin \erinde olsam. bo\le bir e\liliği surdurnıezdim." Surdurmedı Hasene. boşandı Guçlu bır çocuktu Pelın. butun olumsuzluklann. sı- kıntılann ustesmden gelebılecek bır >apı- >a sahıptı Babası>la annesı arasında par- çalatmadı kisilığını Şimdi Talat var... Ayrıldıktan sonra ış de degıştırdı Hase- ne Önce Ha\ a-t> sonra da Naklıyatts, Sen- dıkası ndnvdı Talat'la bu aralar bırleştı yolları O da Edırnelıydı. Hasene lstan- bul'a gelmeden bırkaç kez karşıla^mişlar Lit, dı>n kclıme oKa da konuşmu^lardı Ta- A Itmış sekiz gündür bir kadın, çalmadık kapı bırakmıyor İstanbul'da. Birisi yanına yaklaşacak olsa deli gibi atıyor yüreği, "Ondan bir haber mi verecek?" Duvarlardan kocasının, Talat Türkoğlu'nun fotoğrafı bakıyor gözlerimize. Oysa Hasene dokunmak istiyor o gözlere. Talat'ı kaçıranlara, bize sesleniyor: "Kocamı sağ istiyorum..." e y u an da Hasene'ye en çok acı veren, eğer öldürdülerse Talat'ı, o an neler yaşadığı, neler hissettiği. "Bu yangın" diyor Hasene, "Korkunç bir yangın. Dayanılırgibideğil..." lat Edırne \ebağlıko\lerdenbırındedoğ- muştu Beşkardeşınenbu\uğu\du Baba- sı AIi Türkoğlu, eskı bır TİP lıvdı -\teist- tı Lısede\ ken oğluna kıtaplar getırır. oku- maMnı \sterdı Oysa babaannesı gıziı gızlı camışegonderıyor. namazkıldırıvorduTa- lat'a Maa> \erılmedığı. ko\lulerın para toplavıp ımama para verdıgı gunlerdı A.lı Turkoğlu'nun da kapısıııı çaldılar "Ben camhegitmhorum'* dedı. "Neden benden para istnorsunuz?" Hoca. "Şe>" dıye >a- nıtladı **Siz gelmiyorsunuz ama oğlunuz camıden çıkmıyor." O akşam e\de gul so- pasış la do\ du Talat 1 "Madem hoca ola- caksın"dıvebaŞırdı "Neden okumankjin bu kadar masraf ettiriyorsun bana." Bır daha camıve gıtmedı Talat babasının kolı kolı getırttığı kıtapları okudu Hasene sendıkacılıkla uğraşiyorsa. gu- zelbırdunva guzel bır gelecek ıçındı Pe- lın 1 doğurduktan sonra duşuncelen daha da netleştı Şımdı hem kendı çocuğunun hem de butun çocuklann geletegını sahıp- lenmelıvdı Pelın de onun duşuncelerını pa\laşı>or ama annesı ıçın ka\gılanı\ordu Hasene kendı çe\ resınden uzak tuttu kızı- nı. bır sıkıntı yaşamabin. oğrenımını ta- mamlasın ıstedı Talat'la dostlukları se\ gı- \e. se\gı bırlıkte yaşama ısteğıne donu- Talat Türkoğlu. Kırk altı yaşındaydı. Edirne'ye gitti kardeşini ziyare- te ve bır daha dönmedi. Şimdi hem karısı, hem annesı hem de dost- ları onu "sağ" istiyorlar... >ıınte Pelın e nasıl anlataeağını bılemedı \asıl bırtepkı alacaktı' Duyunca "Elbet- te"dedı Pelın "Dahaçokgenç$in.oınurbo- \u boyle yalnız >aşa>amaz8in. Er »ec biri olacakama onemliolan senin mutiuluğun." Talat 111 nasıl bırısı olduğunu sordu anne- sinın U7ulmesinden korkuvordu E\ lendı- ler Talat, 07 babasından daha hassas da\- ranı\ordu Pelın e Hasene. "Odançokda- ğınık. topla" dı\e mudahale ettığmde. "O bir çocuk değir dıvordu. "Neden odasına kanşıyorsun?" lyı anlaşiyorlardı Pelın ın babasi\ la ılışkisi bozulduğunda "Bu doğ- ru degil" dıye uvarmıştı Talat "Babanı aramalısın." A\cılarda oturuyorlardı 12 Eylul'deıı sonıa dort vıl cezaesınde kalmiitı Talat Salıverılır \enlmez I987'de evlenmı^ler- dı 141-142'den vargılandığı bır cezasi da kesinleşmce yurtdışınagittı Artık yatma- yacaktı Pelın okuyordu daha. Hasene onu \alnız bırakmak ıstemedı Bu vuzden İs- tanbul'da kaldı Dortyıl sonra 141-142 kal- dırılmcj gerı dondu Talat Şımdı bır ış bul- malıvdı Toptan gıda nıalzemelerı satışı\- laılgılendı IW3 yılının 2 Şubat'ıydı Ak- ^ımsaatlerıydı kapıçalındı Polıslerdı Ta- lat \ e Hasene'y 1 gozaltına aldılar Suç yok- tu ortada Geçmışte yargılandıklan dava- ları gozonune alıp tutııkladılar Lç buçuk a> SağmalcılarCe7ae\ı ııde\attıktaıison- ra nıahkemeye çıkarıldıklarında karar be- raattı Bır da\a>ı daha \ardı Talat ın Bu kez \ardım \e vataklıktan \argtlam\ordu Da\a 26 mart gunu sonuçlandı Dort bu- çuk \ıl daha \ataı.aktı Gı\abı tutuklama kararı çıkmamiştı nıahkemeden ^argı- ta> "a baş\ uracaktı Tutkulu bir evlilik Şımdılerde ın^aat malzemelen satan bır şirkete ortak olmuştu O gun 2^ mart sa- bahı Hasene'vle bırlıkteettılerkahvaltıla- nnı Saat ondu e\den a\ rıldı Bırj\ukat arkada^ıyla bıılu^acak. oradan da bırkaç gunluğune Edırne \e. aılesını zıyarete gı- decektı Hasene nın son çalıştığı ış bır ya- \ıne\ı\dı \nu gozaltına alındığında gor- duğu ışkence sonucu boynunda \e belındc fıtık oluşmu^tu V ırnıı dort gun hastanede yatmı^. fızıkteda\ısı gormu^tu Şımdı e\- deydı Pelın dee\lenmiş Sılıfke'ye yerleş- mıştı Talat 1 uğurladıktan sonra ıkı gun once \ aptıkları konuşmav 1 duşundu Hase- ne Arkada>lan\la \emeğe gıtmı^ e\ebı- raz geç \e bıraz alkollu donmuştu Talat Hasene onu beklıvordu Sohbete başladı- lar konu ılışkılerıne geldı "Ben daha ön- H a s e n e n i n a ğ z ı n d a n T a l a t Güller, pijama ve Aziz İstanbul Şıı aıulakı acimı ılmgııluıınıı sozcukleık ıfadt etmem mumkun degıl Heı .ju 1 <,<>k\ ogun \a$ı\orıım Buıleı 1 (ikıp da "katledildi" \ozıugıınıı kullunclıgı cında (,ıltlııacak çthı olın 01 um kııı ulta\ snasında hıı kadın Talat m aıuu s;«t "Ba$m sağ olsun"tlemii ku\ıınulıdun ha\ılmı$n Bız hala ııınut tu$ı\ Di 11: Bıı gun ç ıkıp gt lccek bıımı ınannoıu: Heı akşam \abali İ;IWL$ dogcına kadaı penc erede olın m 01 um Kapn 1 ç alıp "Ben geldim, sana şakayaptını. seniyalnız bırakır mı\ını? " dı\ ecegıııı </ı/,s/ın orunı Çıınkıı o hep <n le deıdı Bıı\ıık bır maıaton \a$ı\ontm şımdı L:ak \akııı bıi(,i)k ın\anla ^oıuşınoıum "\eolıır,yardım edin, sesinıi duyurun!" dn 01 um Dosi ınsanlaı \aıdım elını uzatnğındu atıının hafitledığını hıssedı\ orıım Çozumsuz \ e çaıesız ııısanlaı ın kendını \ukma e\lemı \ardıı. bıtııa ^a\gı dmaıım ama za\ ıfhk okııak goı ın um Ben bu gun bm le bır e\lem geıçekleşru 11 sern bımıı de\letı pıoıesto etmek ı<,ın degıl ınsanknı ıısnlık "Duyarlıyım, demokratım " dn en ııısanlaı 1 pıolaio t imek u, m 1 apac ağım 4ılık e\de ı emek de 1 upmn 01 um Ç ııııkıı 1 apıığım butun \emekleı Talat ıçındı Çok ı^kılılı bıı ın\cındı Ona \aptığım \emtkleii \e\ıetmek hoşıına gıdn oıdu En \oıı gn tlıgı gn sıleı 1 pı/aımn 1 da \1kamn01um -t\la \ıkamcı\a<.ağım Çıınkıı hala onun kokıiMt \aı lıtpsııuk Bıln 01 um bu gun gelec ek \ e "Hatun neden bıınları yıkamadın, kokmıii valla"dnectk Balıçtmızdı. gıılkı a<,tı o goı medı lıenıı: ama ben topla\ ıp ona 1 eı noı uın Dıın Takstınden ge^noıdum bu ka\et(,ıde Mıınıı \111ettin ın Azız istanbul u çalnonlu kaçtım oıadan uzaklaştım Bu Talat ın en çok \e\dığı şaıkndı Sabahlaıı kalnahı hazıılaıken ınıı ıldaııııdı ama sadccı. bıı lıklt\ keıı ce ev lilik yaşamadım, ama çe\ remdeki iliş- kilerde gorduklerimden evîilikierin mono- tonlaştığını. eşlerin birbiıierine olan sogi- lerinin azaidığını duşıinuyordum. Ama bi- zimki tam tersi oldu" dedı Talat "Çok hız- Iı mı \ aşadık birçok şe> i.ondan mı oldu bil- mİNorum. Bizim beraberliğimiz.e\ liliğimiz giderek olgunlaştı. Daha da güzelleşti. Be- nim için tutku haline geidi bu iiişki..." Hasene guldu "Keşke"lennısıraladı Ta- lat Keşke \ ırmı yıl once tanışsaydı Hase- ne'vle keşke Pelın kendı kızı olsaydı " \ r dedı Hasene "*Senin kızın olsun Pe- lin. Zaten benim olan her şey senin değil mi.'"Ha\ır Pelın 1 çok sevı\ordu Talat. a- ına "keşke" kendısınden doğurmuş olsay- dı Hasene onu Oysa evliliklerinin başın- da Hasene îstemiştı bır çocuk dogurmayı Talat tan Karşı çıkmıştı, yapmak ıstedık- lerını engelleyecektı çocuk Birçok sikın- tıyı çocuk da tas,ıyacaktı onlarla bırlıkte Ustelık. her şeyden yoksun o kadar çok ço- cuk \ardı kı. onlara bır yenısını katmak ıs- tenıı\ordu Bır sure sonra çocuk dogurma îsteğını \ ınelemıştı Hasene. ama sağlık so- runları \ardı •*Vok" dedı Talat u Sana bir şe\ olursadayanamam. Kabullenemem bu- nu. Ben \etmi\or mınum sana. Pelin vet- mı\(ir nıu.'" Edirne yolunda... Ikı gun ıkı yıl kadar uzun geldı Hase- ne ve 1 nısanda donecektı Talat Donme- dı Ertesı gun. ondan sonrakı gun Yoktu Edırne yı aradı Hasene. Talat'ın kızkarde- şivle konuştu Talat bır nısan gunu saat yarımda. Istanbul'a donmek uzere onun yanından aynlmıştı ama Ne demektı "ama"? kardeşı, Talat ın onlara geldığı akşam. takıp edıldığınden şuphelendığını anlattı Evden ayrıldıktan sonra arkadaşlauyla buluşmuştu Talat Sohbet uzamış. ancak 2^ 30 otobusune Çağlar tırmasından bır bılet bulabılmıştı İstanbul çıkışında bırotomobıl onunu kes- mıştı otobusun O otomobılden ınen bırı otobuse bınınce Talat. "Geç kalan bir >ol- cuherhalde"dıyeduşunmuştu \maşotbr- le hi\, konuşmamiştı adam. ozur dıleme- mı> geç kalışının nedenını soylememıştı Korıdorda koltuklann arasında yururken gozlerıyle yolculan taramış Talat la goz goze gelmışlerdı Ganpbırtıptı Adamar- kaya geçıp oturmuştu B\r saatlık bır yol- culuktan sonra ay nı otomobı! y ıne kesmış- tı otobusun onunu Adam ınerken Talat'ın gozlerıne bakmiştı Irkıldı Talat. korkunç- tubakı^ları.duşmancaydı Adambındıkten sonra otomobıl Edırne yonune hareket et- miş. gozden kaybolmuştu Otobus Edır- ne ve ulaştıgında Talat bır taksıye bınıp. kız kardeşının ev ıne gıtmıştı Apartmanın zılıne bastığında bır arabanın sokagın ba- şindadurduğunugormuştu, ıkı kışınınara- badanınıpkendisinedoğruyuruduğunu O sırada kız kardeşı otomata basmış. Talat ıçerı gırmıştı Kapıyı açan kardeşıne. "'ts- tanbul'dan bu vana anlayamadığım garip- likler \ar"dem\>tı. "Beni kaçiracaklar gi- bi hissettim."kardeşi Talat'la bırlıkte bal- kona çıkmış, ıkı ya da uç adamın arabaya bındığını gormuştu Hareket etmıştı ara- ba Farlarını yakmı^. bu yuzden plakasını alamamışlardı Edıme'de kaldığı ıkı gun boyunca, yeğe- nını gezdırırken. ona pastanede bırşeyler vedınrken hep aynı duyguvu taşımıştı Ta- lat. "Takip edilhorum." Kardeşının e\ın- den ay rıldığından bu y ana da kımse gorme- mıştı Donuş ıçın otobuse bınıp bınmedığı bılebılınmıyordu Hasene nin arayışı Talat'ı bulmak ıçın çalmadık kapı bırak- madı Hasene IçişlerıBakanlığı na. Emnı- yet Genel Mudurluğu'ne. sıyası partılere başvurdu Kendısiyle konuşacak. yardım- cı olacak kımse bulamadı Yazdığı dılek- çeler. bır elden dığerıne dolaştı Bununla dayetınmedı.uluslararasi-kuruluşlaraılet- tı yaşadıklannı O Talat'ı arayadursun. bı- rılerı ev ıne gırıp kıtaplann verlennı değış- tırıyordu Eve donduğunde televızyonu açık buluyordu Hasene llkınde "Kapat- ma>ı unuttum herhalde" dıye duşunmuş- tu -\ma aynı olay tekrarlanınca anladı kı. bınlerıevınegınpçıkıyor Oysaondan ba$- ka sadece Talat'ta \ardı e\ın anahtarlan Hasene altmiş sekız gundür beklıyor Aramaktan vazgeçmıyor Talat'ın yaşadı- ğına ınanıyor ^Cma bazen. hıç beklemedı- ğıbırandaaklınaduşuverıvorolum "\ca- ba"dıvor "Kendimi kandınvor. guçlu ol- mam gerektiği için kendı kendime biroyun muo\nu\orum?" Işteoanları aklınaolu- mun duştuğu o anlarda yaşadığı acıyı an- latamıyor "Pelın'den once bebekken olen çocuğunu. babasınm olumunu anımsiyor. o zaman y aşadığı acıları Yok, bu başka bır şey "Bu acı çok farkü" dıy or. "O benim ha- \at arkadaşım, eşim. Her şeyimi on > ıldır onunla pavlaşjvorum. Pav laşacak daha o\- le çok şe\ ımız \ ar ki..." Yarın: Feriha Efeoğlu'nun iki oğlu da kayıp POLİTİKA VE OTESİ MEHMED KEAL4L Hoca'dan Yeni Fıkralar... Bekri Mustafa'yı. incili Çavuş'u degıl. ama Nas- rettin Hoca'yı dunya tanıyormuş UNESC01996 yı- lını Hoca'ya adamış Bırleşmış Mılletler'de 183 ulke var, hepsı de 700 olum yılında Hoca'yı anacak Ingı- lızce, Almanca, Fransızca olmak uzere kıtaplar yayım- lanacak Birçok ulkede Hoca gunlerı duzenlenecek Eskışehır'ın bır koyunde doğan bu ulu ıhtıyar, Akşe- hır'de olduğu ıçın Akşehırlı sayılır Nasrettın Hoca nın bır eğıtıcı, oğretıcı fıkraları var, bır de açık saçık fıkraları Eğıtıcı fıkralarının pek çok kıtabı var Ama açık saçık olanlarının kıtabı Pertev Naili Boratav tarafından yenı kıtaplaştırıldı Ancak çok açık gorulduğu ıçın de toplattırıldı Yalnız açıklık, basan bankayla adının yan yana gelışınden çıkıyor Banka, açık saçık oykulerın yanında adının bulunma- sını ıstemıyor Bundan olacak kıtaplan toplatıyor Şımdı bız açık saçık sayılan oykulerden kımısını buraya aktarmak ıstıyoruz • Nasrettın Hoca'nın sureklı olarak soyulan tnrtarla- sı varmış Hoca bır gece tarlada beklemış Meğer kızı bır herıfle oynaşırmış Onunla gelıp oynaşmaya başlamışlar Herıf kıza "Hadı gel ben aygır olayım, sen de kısrak ol" demış Oynaş kışneyıp aygırlanıp kızın ustune gıtmış Kız elıne bır tutam ot alıp "çuş, çuş" dıye peşıne duşunce, Hoca "Kızım" dıye bağır- mış, "Senın gıbı ak, şeftalı, zerdalı tuyluyu koyup gı- den ahmak hıçbır tutam ota gelır mP" • : Hıkâye ederler kı, Hoca kadı ıken avradın bırı he- rıfi getırıp "Efendı" demış, "Buyabancı herıf benı tu- tup optu, benim hakkımı ver." Hoca cevap vermış, "Sen de o herıf1 op." • Nasrettın Hoca, herıfın bırıne sormuş "Şu benim eşek bazen hırçınlık eder, yurumez Neyapayım?" Herıf, "Sana bır ot vereyım, yurumedığı zamanlar o ottanparmağınlabırazarkasınatık "demış Meğer o ot nışadırmış Bır gun Hoca, eşeğıyle odundan ge- lırken hayvan gene yurumemış O ottan parmağıy- la alıp, hemen arkasına tıkmış Eşek acısından oyle bır koşmaya başlamış kı hoca arkasından yetışeme- mış Hemen aynı ottan kendı arkasına tıkmış Acıyla koşup eşeğe yetışmış Eve kadar gelmışler Eşek ka- pının kapalı olduğunu gorunce yenıden koşmaya başlamış Karısının eşeğın ardına duştuğunu goren Hoca haykırmış "Bre karı eşeğı bırak, benı tuV. Yoksa memleketı delıp geçeceğım " • Nasrettın Hoca ne zaman evden çıksa kapısının onune bırılerı pıslermış Bır gun ıkı gun derken ış de- vam etmış Bunu kım yapıyor dıye gozetlemeye baş- lamış Ve bır oğlanın gelıp yaptığını saptamış Hemen çı- kıp "Bre anasını " demış, "Nerdensın, kımlerden olursun?" Oğlan, herzesını soylemış "Tanrı'nın kız kardeşının oğluyum " Hoca bunu hemen alıp goturup mescıdın kapısı- na, gorunur bır yere koymuş "Bıraz da dayının kapısının onune pısle!" demış. • Hoca bır gun mescıtte eşeğe saldırırken, adamın bırı gelmış. "Tu senın suratına1 " dıye bağırmış Ho- ca, "Elımde ış var" demış "Yoksa sana mescıde tu- kurmeyı oğretırdım " Erotık dıyebıleceğımız bu Nasrettın Hoca fıkraları- nı 90'ına yaklaşan btlım adamı ustat Prof Pertev Na-' ılı Boratav derlemış Bır kıtapta toplamış Kıtabı da eşı Hayrinüsa'ya adamış Yıllardır Parıs'te yaşıyor Hoca'nın nıce fıkrasına alışılmıştır, bunlara da alı- şılacaktır Pertev Boratav Hoca ne 1yı etmış de Ho- ca'nın bu gıbı fıkralarını gun ışığına kavuşturmuş, bız de okuyoruz BULMACA SEDATYİŞİ)4\ SOLDAN S\Ğ\: 1/ Her dızenın ılk harfı v ukarıdan aşağıya doğru okununca ortava bır soz çıkacak bı- 3 çımde duzenlen- miş şiır 2/ \kaju da denılen buyuk bır orman aâacı Telh bahkçıl 3/ b Yaylı çalgılarda 7 tellennparmakçe- kışlenyleseslendı- 8 nlmesi 4/ kuçuk g erkek kardeş Postudeğerlıbırhayvan 5/ Hıçbır uretıcı çalışma vap- madan yalnızeamulkunun gelınyle vaşay an kımse 6/ K.opek Bır renk Tul- 3 yum elementının sımgesı 4 II Eskı Mısırlılann kutsal saydıkları ökuz Akıl 8/ Kalp kasında görulen muz- " mın rahatsizlık 9/ Şarkı Çay ın etkın maddesı Ü C 1/ Bılgının gozlem. dene- d d l l l d d g g meyadaduyularlaeldeedılebıleteğını ılen surenoğretı 2/ Evren Meslek 3/Bırşevıduşunmeyegerekduvmadanhep aynı bıçımde yapma ahşkanlıgı ^aprakların duz ve parlak bolumu 4/ Bır tartı bırımı Nıtehğı duşuk mal 5/Terle- mekten ya da sıcaktan v ucutta gorulen kuçuk pembe kabar- tılar 6/ Viacarıstan'da uretılen unlu bır şarap Doğu \v\i- dolu'nun Irak sınırı yakınında yuksek bır dağ II Bır verde oturma Bırnota 8/Duzdam taraça Bankaya parayatı- ram kımse 9/Bır turdenıztaşimacılığı "Sana ıbretgerek îse Gel aoresin b u — l e n ı\unusEmrei 5 yaşındayızü CIEKÛL '920RMANI Fidanlarıyız. Beykoz'dayız. 9 Haziran'da DÜNYAÇEVRE GÜNÜ kutlamasına hepinizi bekliyoruz. Otobusler saat 10 30'da AKM'den kalkacaktır Çevre ve Kultur Değerlerını Koruma ve Tanıtma \aktı TELEFON 2-1 >4 44 4>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle