03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 14 KULTUR Yorum'dan 11. albüm Grup '\orum uzun suren studvo ça lışmalarından sonıa Gelı>oruz ddlı on- bırıncı albumunu Katan Muzık etıke tıvle vavımladı !>u anda sol muzıgın en cesur sovlemıne sahıp olan grup polı- tık \e ekonomık engellemelere karsın on bır albume ulasabıldı Son olarak Mersın konsen vasakla- nan Grup \orum un \enı albumundekı kadrosu l fuk Luker (klavve vokal) KemalSahırGurel(kla\ve ka\al cura \unnahlar gıtir bass buzukı flut vo kal) Hakan Alakigıt ır \okalı Fıkme Kılınç (vokılı Oztan Şaroer ı vokal) Irşad A\dın(bagl ınıa \okal) EüfSum- ru Gurel d<_n ı gnar vokal Kvluijuvor Gelıvoruz bOdakıkalık uzunluguvla pıvasa kurallarını \ ıkaıı bır alburn A \ uzu nde *>ahan Kanatlılar Muhar- rem Ertaş ın uzunhavasivla başjavan NarınBızımdirtsoz Dadaloğlu) Lğur- lama(soz ibrahıın karaca) Alevıhalk devısı E\ Şahın Bakışlını Laz turkusu \>laskarı Cunelı ı A\lun Gunesiı Ma- \ıs(soz Ibrahım karacai Gazı Marçı (soz Grup Vmıml kurtçe HeMdarım (Lmutluvum-soz Salehe Hessen) adlı sekız "*ıorum bestesı var B ^ı uzu doıt bolumden olusan Sıbel Yalçın Destanı vla baslısor bolumler Bi7 Hıç Teslım Olmadık kı. Selam Vol- daş, Havkır Aeını L\ Halk (Nıhat Beh- ram snrokuvor) ZaferNakında Ikıncı vuzdekı bc^ \orum bestcsımn dığerleu Mehmet Sait'in Turkusu (soz Ozan Tellı) arapva HavdıTenruhtHavdı Gı- delını-soz Hasan Bıber) Gıdenefsoz SemaGokçen)vcGre> HalaMisoz Ha- \ati Azım)) \orum un polıtık sovlemıvle ıç ıçe geçmi;, muzıgını sanatsal açıdan değer- lendırırken muzığın sozlen ne kadar orttuğunu gozonune almanın gerektığı- ne ınanıvoruz Bu açıdan albumun mu- zıkal kalıtesı tvı Sozu çıkanp mclodık açıdan bır dcgeılendırıne vapıldıgında bızce Şahan Kanatlar, L ğurlama, Meh- met Sait'in Turkusu ıv i parçalar X-Files'lık kompozisyonlar Doksanlann en dıkkat çeken TV dı- zılenndeıı \-Files a kalıtelı pop tan ve rock dunvasından armagan bıı album geldı Avdınlanmavanunavetdosvala- nnı ele alan ıkı FBI ajanı Fo\ \1ulder ve Dana Scullv nın seru\enlerı uzerıne kurulu dızının bolumlennden esııılene- rek vapılan albumde ^u kompozısvon- lar ver alıvor VFıles Theme I\lark Snow ) bılımkurgu hıp hop Inmar- ked HelıcopterstSoui Couühlın;:) On TheOutsı- de (Shervl C r o \v ) Do»n in the Dark (Foo Fıglı- ters) Beat Generatı- on ı anım satan Star Me Kjtten I \\ 1111 a m Burrouszs \e R E \1 ) dark m si- nırlarında d o I a % a n Red Rıght H a n d (Nıck Ca- \e andthe BadSeeds) Thanks Bro(Fıl- ter) Man of Steel (Frank Black) Lne\plaıned (\1eat Puppetsi Deep (Danz^ıı Frenz\ ıSLteamın lav Has\- kıns) techno-pop Nh Dark Lıfe(EK ıs Costello \e Brıan Fnoı Handsof De- ath (Rob Zombıe ve Alıce Cooperi lf •\ou\e\erSa\ GoodbvetP M Down> P \1 Do\>nRemı\ STP kulvar değiştirdi Stone Temple Pılots'ııı lıderı \e \oka listı Scott \Neıland. uvuşturucu kullan- maktan mahkeme\c veıılmis hakım tu tuksuz sargılanacagını açıklamı^tı dort vıla \akın ceza alma olaMİıgı \ardı Bu \et1n1\oriTiu5 gıbı \\eıland Magnıficent Bastardsadtı bır ba>ka gıup kuıup Tank Gırladlı tılm n,m \lockmgbird Gırl par- çaNinı uıetmiştı Ancakgrubun ha\ranla- rının korktukiarı ba^larına gelmedı \e grup \enıden bır ai a\ a toplanıpTım Mu- sıc Songs Fronı The >atıcan Gıft Shop adlı Ui,um.u ılbumlennı \aptı Album Batı bstelerınde bugunlerde hepust siralardageznoı ancak ı!k ıkıal bum Core (1992^1 \e Purple (1994) gıbı dort rnıİNon ;>atı^ baraıını zorlamaü zor ı,unkubu çahşmadaklaMk grungedanpo- pa dogru ka\ma \ar Stone Temple Pı- lots ta Robert De Lee (gıtaı ı Dean De Lee (basN) Erıc Kertz lda\ul) \e Scott VVeüand'danolu^an grup \enı kuharla- nnda Lad\ Pıcture.Se\enCagesTıgersgı- bı kuınaz seı,ıiTiler \apmı^ Bu parı,ala rın popçu kesimden tıraj gexıre».eın kesın A.\nca \nd S>o I Know \e enstıumental Daıs\ gıbı "cesur orkestrasxınlan' olan ıkı p ııo da eskı dınle%enı memnun ede- cek -.uphesiz STP \ı \almz gıunge \o- lunda gormek i->te\enltnn albumu degıl bu çalı^ma Onlar artık daha pıvasa ı^ı "grunge'ı kenanndan koiebinden an\m- satan parçalann pc^ınde Yıh ilvi albümle kapatacaldarO\un adlı vedıncı albumlenvle vuz bın cnarında bır ^atı^a ula^an basının buvuk kesımı dahıl bın,ok ınsan taratından \enı bır grup olarak degerlendınlen tigınin Gunluğu gelecek hatta sekızıncı albumu Ebrulı \ ı \ ıl sonunda da Nadır Gokturk bestelerınden seçılen parçalardan olıı^acak dokuzuncu albumu çıkartacak Bu arada grubun e^kı kasetlerı CD halınde \ enıden pıva&ava suruluvor Studyo t,ahşmalan sırasında gonüjtuğumuz grupta -Vrzu Bursa dı^ında kadroda \e soundda degı^ıkhkvok Gu\en Şacı (da\ul) Nadır Gokturk lklawe cura ud) Husnu \rkan (vokal) Fatıh Saçlı (saksaton klarnet flut) Sedat \apıcı (gıtar) Erkan Gurerden (bass) olu^an gruba Fe>za Erenmemış katılmı^ Soundda neteslılerın one ı,ıkması dısjnda muzık ı,e\relennde ıddıa edıldıgı gıbı pop \onunde bır kavma \ok \enı album Ebrulı'\c ge^nu'den şu anda u/erınde çalıştığınu, eskı parçaları ıçereıek albumle ılgılı bılgı alalım llk dort albumumuzde \er alan Nadır Gokturk unbestelennı venıden \orumluvoruz bu albumde \ ıl sonuna dogru çıkacak bu (.alı^mamız best ot demek \enne Nadır ın bestclennden bĞ(,meler ^eklınde adlandırabılırız albumu Kınde \lutlu Olmak \aiken Senı Duşunmek Sabah Turkusu Gelen benım Japon Bahk(,ısı Sardunva \\rılı>. Hurn\ete Dogru \as, \etmı^ Gece I(,ınde Gelmıvorsun \e Hapishant Du^uncelerı adlı onıkı parı,a olatak - Duşler Sokağı'nın başartsından sonra \en\ album Ebruh'nın soundunun popa \akın olacagı soşltndı. Ebruh'nın soundu nasıl ' Bız pı\asanın istedıgı muzıge uzak duıan bırgrubuz DuslcrSokagı nın\eraldıgı Ovun adh kas£tımızı de bu anlavı^a gore >aptık klıp çok tuttu \e kaset se\ıldı Ama pı\asa\ı kıstas alırsak grubun çızgisinden sapanz Populantemızın artması kotu bır^ej degıl fazla ınsanın bızı dınlemesınden <,ok '•ij CUMHUR CANBAZOGLU CÖRÜS memnunuz anuik geı,mi5te oldugu gıbı Ezgının Gunlugu ııun bugunku muzıgı de gelıp ge^ıct degıl Grup olarak muzık vapmak zor isi ancak prtnsıpleıımızı surdurerek katamızdakı muzıgı vaparak ılerı goturebılı\oruz bu anda katamızdakı muzık de Ebrulı nın soundu - Nenı albumde bır butun halınde dınlencbıleıek repcrtmaria kar>ıla>tık Nefeshlenn ağırlığının arttıgt gorulu\or. Neden bo> le bır degış,ıklıgc gereksınım duvdunu/ ' Her \ıl pı>asanın soundu degı->ı>or Bızdekı değıs.ıklık ıse ancak gruptakı bırının \enı ı,algıları ogrenmesı\le gervekle^ıvor bzun suredır ka\ıtlar sırasında ba^ka muzıs\enlerden >ardım almak bızı rahatsız edıvordu Nadır kla\>eve cura ve udu ekledı Fıtıh flut «,alıvordu saksofon \t. klarınet de ı,alma\a basladı l^te ^enı albumde bu nedenle neteslılerın agırlıgı arttı degısık bır renk geldı muzıgımıze - Fbrulı'de kaç parça \ar.' O vvın adh \edmu albumlenvle \uz bın cnarında bır satışa ulaşan baMnın buyuk kes>ımı dahıl bırçok msan tarafından \cnı bır grup olarak degerlendınlen F. /gının Gunluğu jelecek hatta sekızıncı albumu Ebruh'vı >ıl sonunda da Nadır Gokturk bestelennden seçılen parçalardan olu^acak dokuzuncu albumu çıkartacak Mbume adını \eren Ebrulı ılk parı,a soz Husnu \rkan ın beste Nadır Gokturk un ^rdından soz \e bestelenn Husnu \e \\\ oldugu Aldatan Şarkı Kı Uvkular Turkıve \e Memleket Turkusu gelıvor Nadır Gokturk un besteledıgı uç Behı,et Avsan sıırı kuslar da Gırtı Sesler \e kuller kara Se\da albumun dıger parçaları Nadıı ın avnta \>k Bıttı Fa\ton Husnu ııun sozlerını %azdıgı 'tastıklı Şarkı. \ ıbaıici \e C an ^ ucel ın siırıne bcsteLdıgı b>e\gı Du\an adh \ar Azeri ezgileri caza yakışıyor B atı'da "Etno-cazın Doğulu prensesi" di>e tanıtılan Aziza, bir yıldır bizde de çok gözde. Sony bu il değerlendirip Aziza'nın dördüncü albuhıü Se\entb Truth'u dün>afla avnı gunlerde Türkhe'dede piyasava sürdü. \/iza Mustafa Z.adeh 2" vasında \zerba\ı.an dogumlu Son ıkı vılda Batı da ust duze\de bır s matı,ı ol ırak k ıbul goruNor Batı da "Etno-ta/ın Doğulu prensesi" dı\e tanıtılan Azıza bır sıldır bızde de <,ok gozde Son\ bu ılgıvı degerlendınp \zıza nın dorduıuu albumu Se\enth Truth'u duınasla ıvnı gunlerde TurkıvL dt de pı\asava surdu Azıza \ı sanatından t,ok guzellıgıvle on plana \,ıkaran magazın basinının \ardımıvla Azerı muzısvenın Turkı\<- de lı ıtırı si\ılır bır paz ın olusmus durumda Sanıru bu album bır Laz vapıtının lımıtlerını zorlavarak \zıza nın satıs gratıgını hıvlı \uksLltı.Lek Se\enth Truth da ıuVr olduguna goz atalım bırkas a\ OIKC dergılere dagıtılan Azıza nın "•çıplakımsı" fotografları bu albumu de sııslu\or LM v,e\rtknnde "gereksız** bu promos\on ol ırak degerlendınlen bu totografların albumun satısını ne dere<.e etkıle\e^eg\ merak koııusu Sanatçı ılk kez albumunun \apımcılıgını tek basıııa Miklenmıs \e \anından hn, a\nlma\an annesı Llıza'ntn vonettıgı \zıza Productıon ımzasi\la Sevtiıth Tıutlı n,ın on ıkı parealık rı.pertu'.ar hazırlaniıs Annesının sureklı vanında olması Azıza nın uretkenlıgıne bu\uk katkı saglıvor heı turlu sorunla annesı ugra-.ırk«.n o kendı dun\asına t,ekılıp valnız urctme\ı du^unu\or Bıroncekı ılbumde (Dance ot Fıre) Al Dı Meola. Stanley Clarke, Omar Hakım. Bıll t\ans gıbı de\ lerle ^alısaıı \zıza bu kez duzenlemeler dahıl butun islerı kendı vapmıs \alnızShotam adlı Hıntlı sanatçıdan \urmahlarda \ardım gormuş •Mbunidekı on ıkı parçanın ıkı tanesı \> Dılberve Laçınadlı ı>ı bıldıgımız ıkı Azerı klasığı Her albumde oldugu gıbı bu kez dt I \m Sad adlı pan,avı babası \agıf Mustafa Zadeh'e adamıs •\zerbavLan da cazın verle^mesı ıçın çok ı,aba sarteden \ag\t Mustata /adeh ın (1979 da olımıs) kompozis\onlarının da \<.r aldıöı albumde bazı pnn,alan stud\oda kasıt sırasında doğa»,lama ı,almı^ \zıza Mustafa Zadeh Albumun olumlu vanlanndan bın bastaFh NNithMe olmak uzere Azerı ezgılennın caz kalıplarında \enıden ha\ata jeı,ınlmesi Bu kız Ingılızcesı tım anlamıvla kı\ırdıgında ukıslararasi pıvasada ı\ ı isler \apabılır aıuak \olunu ı\ı seı,mesi gerek ulkesının gcleneksel muzıgını t.aza mı kalıplarında mı bunlan degerkndırecek Popçu ımajısla mı de\am edecek' kulagımıza aelı.niere gore uluslararasi arenada kazaııma\a basladıgı sohret Azıza sı bıraz "ezmeve" baslamis Azerbavcan muzıgı onunla uluslararasi \olda onemlı bır sans \akaladı bu kolav heba edılmemelı Kardelen albümüyle Müzîk dünyasında dogruyola dogru 1994 Aralık ında Fatıh Erko^ la dorduncu albumu Sana Delmm uzenne \aptıgıniız sovlesıde sanatcı \illarca ıdeallen ugruna sa\ astıgını ancak tıcarı muzıge kavmadan bellı bır vaşam standardının vakalanamadıgını anlatmı^ bundan bovle ıdealıstlıgı bıraktıgını belırrmi!;tı Idealıstlıkten a\rılmak Fatıh Erkoç a pek \aramadı lkıncı albumu Ellenm Bomboşve uçuncusu Penceremden Gök\uzune \le ıvı bır satıs gratıgı \akalan Erkov Sana Delmm le aradıgını bulamadı Bu albumun repertuvannın seçımını Raks tan Koral Sarıtaş a bırakmasi kolav tuketılen parçalarla cuzdana vonelık muzıgı seçmesı pahalı\a patladı $ımdı Fatıh Erkoç Tempaetıketlı beijincı çalışmasi Kardelen le \enıden lıstelerde Bızce kardelen sanatçının kamerıne pek katnıak ıstemedıgı ılk albumu 'NoUenn A Dostlar ın (teknık \etersızlıkler nedenıvle bu 198" 1 tanhlı albumu dıgerlernle a\nı lısteve kovmuvor) kalıtesıne en \ ıklaşan çalışması Bu ulkede Dogu-Batı sentez» dıve adlandınlan volu kolav bulabılecek bırkaç ısıınden belkı de bırınctsı Fatıh Erkoç Lzun vıllar caz vaptıgından venılıge arav ısa en açık ustalardan bın \ ıne kendısı Kardelen Turk sanat musıkısı agırlıklı parçalarla Fatıh Erkoç un venıden cıddı arav ısjara dondugu mıi|desinı \erıvor Albumu \ ıldi7 Tılbe nın bestesı Sensız Olamam ın klıbıvle tanıtmavı deneınıs Fatıh Erkoç Bızt.e bu parçanın vanında ıkı Suat Sunabestcsi korkma/.dını \e Hanı Soenler Nerede adlı çalısmalar da albumu suruklevecekmıs gıbı gorunuvor İtalvan ozan Luue Dalla nın bır T\ dızisı ıçın vazdıgı Garust vu Mına\L Pa>arottıdt.ıı sonıa Fatıh Erkoç tııı -Vglama vorumuvla dınlenıek parçanın Dogu gırtlagıvla nasıl tarklılastıgmı sıptamak ılgınç uyuşturucu operasyonu Natıonal \cademv of Recordıng \rts and Scıencesmuzık dunvasinı kokaın \e eroınden temızlemek uzere bır kampanva ba^lattı kampanva ııvusturuuı kuilananlann ttırııe vı. gosttrılerının ıptal edılmesını saglamak \e onları tedav ıve tes\ ık etmek uzenne kurulu Dokiorlar ve plak vapımcılannın 2J) lıazııanda vapacakları toplantıdı muzık basınından Jımı Hendrı\. Janıs Joplın. kurt Cobaın gıbı uvusturuuı kullaııın romantık ılahlann desteklenmesıne son verılmesmın istenecegı vıllarca uvusturULiıvla ozdeslestırılen rock muzıgının 'temıze' çikarılmasi ıçın karaılar alınacagı açıklandı Avrupalı muzıkçıler ı->e bu çignvı çok komık buldular Muzık dergılennın konuvla ılgılı vaptıgı sovlesilerde uvusturucu vardımıvla beste >apmanın artık genlerde kaldıgı bu operasvonun uvusturucu kullanan bır vıldızın ts.da\ ıve karar \erdinlerek toplumun gozunde kahramanlastınlmasının amaçlandıgı belırtılıvor Fndustrının bu tıp bır masum olav ı kendı çikarına kullanmak istemesını protesto eden bazı İtalvan muzıkçıler Janıs Joplın tepkılerını şu sozlerle açıklıvorlar "l\uşturucu\u reklam \apanlara dıveccğımı/ \ok. ancak kullananla kullanmavanı saptamak ıçın ne vapılacak .' Bu bır rock ohmpıvatı mı kı, her konserden once dopıng kontrolu \apılsın '' Müzük'ten yeni sayı \aznslen mudurlugunu Metın Solmaz ın vuklendıjı Mu/uk ıdlı dergının hazıran savısında Turkıvede Muzıgın adı Neset Ertas kadır-kıvmet Anımals O îsınıdı Popul<-r Azıza Mustata Zadeh Bır Hıp Hop Proıesının Medva Basansi Cartel Mogollardaıı Elektronık Muzıge Murıt Ses Ses ve lletıcı Ortam Mekan ve Muzık Lstaca Bır \oğurt \ ı\ış Çınuçen Tanrıkorur Hangı Çelebı Lçar 1 Dun>a>ı kuıtaran kendı Halınde Bır kahraman Mo Mo Barbar Hırsız ve kral Conan Batı Muzıgı Anadoluda gıbı vazılar>er ıiı>or Yapı Kredi 'Genç Pop' Yarışması Festıvallenn şenlıklerın ve ozel- lıkle çokseslı evrensel muzıgın yay- gın bır turu olan pop muzık alanın- da yarışmalann yogun oldugu ay- lann ıçındeyız Geçen gunlerde ız- ledığımız AvrupakapsamındaEu- rovısıon yarışması ve onumuzdekı gunlerde ızleyecegımız Uluslarara- si Pamukkale Festıvalı yarışması gı- bı dışa donuk etkınlıklerın yanı sıra ıçe donuk yarışmalann da ayn bır yararı var Yapı Kredı nın duzenledıgı "Genç Pop' sloganı altında Gençlerara- s( Pop Muzık Yarışması ulkemız ıçın ayrı bır onem ve deger taşı- makta 9 Uluslararasi Yapı Kredı Gençlık Festıvalı programı ıçınde yer alan Genç Pop Yarışması' nın amacı Ulkemızde pop muzıgıne daha bılınçlı genç muzısyenlerın kazandırılmasına ve daha nıtelıklı eseherın yaratılmasına yardımcı ol- mak Buyarışmanınhedefı gunu- muzde "pop patlaması" denılen fır- tına ıçınde durmadan kolay uretı- len bılgıden ve kalıteden yoksun yapımlar ve sozde yorumcular ye- rıne gerçektendunyaayanndases getırecek bılınçlı ve kalıtelı yapım- lara ve yorumculara yonelık olan gereksınmeye katkıda bulunmak "Genç Pop yarışmasının bır ayrı- calıgı da 'yaratıcılık ve yorumlayı- cılık alanına gıren dort kategonden oluşan beste soz duzenleme yo- rum etkınlıklerının ayn ayrı odullen- dırılecek olmasıdır Bu sıstem, ozellıkle bırçok uluslararasi yarış- malarda uygulanmakta ve yararlı olmaktadır Eserlerde evrensel muzık normlarına ve populer stan- dartlara uygunluk aranması zorun- lugunun' aynı zamanda eseher- de sozlenn prozodıye uygun oluşu- na ve duzgun Turkçe kullanımına onem verılmesmın eserlenn msan onuruna aykın ya da hakaret taşı- yıcı olmamasının ayrıca taklıt ve adaptasyon eserlenn yanşma dışı bırakılacagı nın şartnamede belır- tılmesı yanşmanın nıtelığıne guç kazandırmaktadır Bu yanşmanın duzenlenmesınde Yapı Kredı nın yonetımınde Omer Kayalı ve Ozalp Bırol ıle genel sanat yonet- menı Aydın Gun'un ozvenlı çalış- malan baştagelmektedır Yanşma- nın on elemesıne 144 eser katılmış ve jurı tarafından 16 eser seçılmış- tır Bu 16 eser 13 Hazıran 1996 sa- at 21 30 da Rumelıhısan Muze- sı noe Yan Fınal de yanşacaklar ve seçılecek 8 eser 16 hazıran 21 30 da aynı yerde fınal de yanşa- rak dort ayrı kategorıde odullendı- rılecektır Jurı ulkemızm muzık ve TV alanında sayılı ısımlerınden oluşmaktadır Her ıkı fınal halka açık ve canlı yapılacaktır I numara popta Çelık. Vaman Sevda adlı son çalışmasivla hattalardır lıder Fer- da \nıl\arkın. ılbumuvle avnı adı ta- sivan Sonuna Kadar la çok ıvı bır çı- kis vaptı \arkın ıkıııcı sırada Ozlem Tekın. Kıme Ne albumuvle uçuncu si- radan donus v aptı Turk sanat muzıgınde kaset satısla- rı T\ programl ınndanetkılenıvor Ek- randa daha tazla gorunen Muazzez Er- so\, Nostaljı 1 le ılksıravaçıktı Ardın- dan \hGeceler le SedaSa\an gelıvor uçuncu Bır Huner Coşkuner klasi- ği vle Huner Coşkuner. Turk halk muzıgınde dınlev ıcı Tur- nalar adlı vıdeoklıple \as\u Bıngol u >enı venı kesttdıvor Bıngol SenTur- kulerını So\le vle lıder Nur Erturk. Vaban Eller le ıkııici Rahmı Saltuk, DostluğaÇağn vla uçuncu \abanı.ı nıuzıkte George Mıchael, Older la bırını.ı Metallıca bes vıldır beklenen ilbumu Load la ıkıncı nottu Lorenzo-Raccolta v la uçuncu - Load- Metallıca - NVıld Mood S>vıng- The C ure - Down On The Lpsıde- Soundaar- den(CD) - Amplıfield Heart- E\ervthınu But The Gırl - Change of The Centun- Ornette Cdeman (CD) -Bags«&.Trane-M Jaı-kson&J Colt- rane (CD) - Heart of the Nıght- Spvro Gvra (CD) - Love Songs- Bıllıe Holıdav -Outof Nowhere-\ ınnıe Moore - Falon The Past- Salıf keıta - Paradıse Lost- kon - To Paradıse- P îssport - \fterE\traTıme-Mıchael Nvman -\agabundo-Chıco&The Gvpsıes - \ l Return of The Real- lce I - Paranoıd& Sunburnt- Skunk Anansie -Gelı\oru/- Grup \orum - Belkı \es. Belkı \o- Endı Pol - Denıze Doğru- kumdm kaleler - Bu Şehır- Bora Oztoprak - Kubat- kubat - Metiner- Metıner
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle