26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ euro96 UPA FUTBOL ŞAMPIYONA Milli Takım Teknik Direktörü Terim, "Hırvatistan, Türkiye'den iyi değil" dedi 'Bizi lıafife ahnayın9 • Hırvatistan'ı. "generaller ordusu" olarak değerlendiren Fatih Terim. "Bizim başarıya daha çok ihtiyacımız var. Onlardan daha istekli ve hırslıvız" dedi. NOTTINGHAM (Cumhuri- vet) - A Milli Futbol Takımı. Hır- \atistan maçı için gerıye saymaya başladı. Finlandiya kanıpı sonrası ılk maçın oynatıacağı Nortıngham kentınde kampa giren milli takım. son hazırlıklarını >aparken futbol- cularla gızlı bır toplantı yapan tek- nik dırektör Fatih Terim. "Onlann hepsi general si/ askersiniz. Koşa- caksınız. mücadele edeceksiniz.Tek- nikleri sizden iyi olabilir.ama bizde- ki hırs. istek onlarda yok" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim. basın mensuplarının sorularını yanıtlarkenoldukça ıddi- alı konuştu. Hırvatistan'dan puan alacakları- nı sövleyen Terim. "Bizi hafifealı- yortar, ama bu turnuvada kimse bi- zi küçiimsemesin. 'Hır\atistan çok iyi' diyorlar. Ama onlann kondis- yon sorunu var. Bir de hepsi Avru- pa'nın büyük takımlannda oyna- LONDRA MEKTl-BU / ZAFER ARAPKİRLI Milli Takım ve basının rolüllusal ınüsabakalarseulusal turnmalaröncesinde ve sırasında. bızzat bu i$ın sorumlusu olan oyuncular \e yönetıcıler ıle takmun arkasmda >er alan taraftar kitlesı. yani bütün ulusuıı yanı sıra basının işle\ i de her zaınan tartı^ıııa konusu olıııu^tur. Ba>ın. özelde de sporbasını.nasıltaurtakınacaktır.' Kendisinibayrak- lara sanp ka\ usızşartsız kendi takımmı göklere çıka- rıp. her ne pahasına olursa olsun. "iyi günde de kötü gündedc arkasmda" nıı olacaktır'.'Yoksa herlıangı bir takıma da\ randığı gıbı. "gönlünün bir köşesindetaraf tutsa dahi" objektifliğini koruyacak \e gerektiğınde en acıınasız eleştıriyı yöneltmekten gcn durmayacak mıdır'.' Avrupa 9d öncesinde tngilız basımnda başlav an bir tartişma. işe bu sorulan yeniden gündeme getınnenıi- ze yardımcı oluyor. Gerçekten de milli takım söz ko- nusu olduğu zaman "akan sular duracak mıdır?" Yok- sa milli takım. onun olası başansızlıklarını ya da yö- netiliş biçimini eleştiren gazeteci "vatan haini'dam- gasını mı yıyecektır'.' Ingiltere milli takımının Lzakdoğu kanıpı dönü- şünde uçakta rezalet çıkanlnıası \ e Cathay Paeifie Ha- vayolu şirketinin 5 bin sterlın tazmınat ı>temesine ka- dar \aran bir olay yaşanması. basının çeşitli kesinıle- rındendeğışiktepkilergördü. Cstelik Futbol Federas- yonu yönetıcilerinın. buolayın üzerinı örtmeye çalış- malan ve "Amanmaçlaröncesindeçocuklarınmoral- lerini bozmavalım" düşüncesiy le. tam tersıne sahip çıkmalan. basim adeta ıkiye böldü. Geçen seferki A\rupa Şampiyonası'nda yaşanan başarısızlıklar nedeniyle o zamankı teknik dırektör GrahamTaylor'ı her gün değişik bir sebzeye benze- tip aşağılay an tngıliz tabloid basını. bu kez Terry Ye- nables'a \erdığı kredinin dolmasını bekliyor. Yenab- les ise uçak rezaleti olayında tamamen basını suçlay a- rak. ılendekı olası bir başansızlıkta en ağır ele^tırile- rin muhatabı olmanın zemıninı kendı kendisıne hazır- lamış oldu. Ingiliz teknik dırektör. "Tabloid basınla ffl yan futbolctılar. Özetiersek başan- ya doymuşlar.Türkiye ise bu tip bir turnuvaya ilk kez katılıyor. Bizim başanya daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu. Müşterek bahisçilerin şampiyon- luk için 1 250 şans tanımasını da değerlendiren Terim. "Demek ki — çok para kazanmak isteyen Türkiye üzerine oynaya- — cak"dedı. Bu arada Hakan'a gol kral- lığı için 1, 50 şans tanındı. Sergen korkuttu Ayağındaki çatlak nedeniy- le antrenmanlara düzenli ola- rak çıkamayan Tugay'ın ta- mamıyla iyileştigi ve 11 hazi- randaki Hırvatistan maçında göre\ alacagı bildirildi. Ser- gen, dünkü antrenmanda raki- bıyle gırdığı ikilı mücadelede belinden sakatlandı. Ser- gen'in fazla önemli bir şeyi- nin olmadıgını belirtildi. Bu arada milli takımın dünkü antrenmanını çok sayı- da yabancı basın mensubu iz- ledi. Terim ve futbolcular bu ilgıden memnun kalırken. gü- \enlik güçleri de önlemleri arttırdılar. Milli takımın ya- pacağı antrenman ise iptal edildi. Antrenmanın futbolcu- ların yorgun olduğu gerekçe- siyle iptal edildığı açıklandı. Milliler. İngillerv'df sıkı gü\enlik önlenılcri altında çalışmalannı sürdüriivoriar. Milne, Euro 96 öncesi milli takımımız için umutlu konuştu:v ; Türkler, finallerde iş yapar Teknik dırektör Fatih Terim. antrenmanlanndozunuarttırdı.lFotoğraf: FATİHSARIBAŞ AA) düşmanlık intihar ctmektir" prensıbıni unutmu^ gö- rünürken "nasıl olsa tumu\a sonunda göre\i devrede- cegim"rahatlığı içinde davranıyor. Ancak Venables'ın bu rahatlıgının faturası. bugün o\nanacak ls\ icre maçının sonrasında bile kendısine eıkarılabilir. Alınacak kötü bir sonuç. yani bır yenilgi \ eş a beraberlik. kendi seyircısı onünde Yenables"i ye- rm dıbine geçirebılir \e dün "vatan haini'koltuŞun- da oturan basının yerine kendisi geçebilir. Basının ro- lü. "ulusal maçlarda da kimliğini unutmadan"gerçek- leri yazmak ve kamuoyunu bilgilendirmek. doğru yön- lendirmektir. Isın ihalesini alanların göre\ ı ise başarı- ya ulas,maktır. Başansızlık dadünyanın sonudeğıldir. Avrupa 96 basjarken. sahada oynayanlara da. oyna- tanlara da. yönetenlere de. seyredenlere de. bizler gibi yazıp çizenlere de ayın 30'una kadar "kolay gelsin..." NOTTINGHAM (Cumhuriyet) - Bursaspor'un yeni teknik direktörü Gordon Milne,türkiye (A) Milli Takı- mı'nın moralinin çok iyi olduğunu be- lirterek Avrupa Futbol Şampiyona- sfnda iyi bir sonuç alacağını umut etti- ğini söyledi. Milne. "Favori oyuncunuz kim"şek- lindeki soruya karşıhk. "Favori oyun- cum yok. Futbol bir takım oyunudur. Türk Milli Takımı'nın da başansı, ta- kım o> unuy la gelecek" dedi. Milli takımda deneyimli oyuncular olduğunu belirten Milne, biraz s,ans ve birazda iyi futbolla. milli takımın iyi bir başlangıç yapacagını söyledi ve şampi- yonada ilk maçın çok önemli olduğunu kaydetti. Milne. teknik direktörFatihTerim'in. milli takımda çok iyi işler başardığını vurgulayarak bütün ülkelerde milli ta- kım teknik direktörlüöünün zor bir iş olduğunu itade etti. Milne. FatihTenm'in Galatasaray ile yeni bir döneme başlayacağını ifade ederek milli takım ile yaptıgı iyi şeyle- ri Galatasaray'da da yapacagını söyledi. Önümüzdeki sezon teknik direktörlü- günü üstlendigi Bursasporhakkında ise gelecege ilişkin bir şey söyleyemeyece- ğini ifade eden Milne. "Bursasporşam- piyon olabilir mi" sorusuna da "Bekle- yeüm ve görelim"diye karşıhk verdi. Isviçre'nin 'Bay Gol'ü Galatasaraylı oldu Knup'u Terim istedi • G. Saray hakkında İsYİçre milli takımında birlikte oynadıklan Kubilay'dan bilgi aldığını söyleyen rCnup, "G.Saray büyük camia o yüzden onları tercih ettim" dedi. MLSTAFA ERSO^ Galatasaray 'ın çıçeğı burnunda goleüsü Ad- rian Knup Istanbul'a hayran kaldı. Gizli bir operasyonla İstanbul' a getinlıp Galatasaray 'la sözleşme ımzalayan ls\içıeli Knup'un. Fatih Terim'in ısrarlan sonucu tran>fer edıldiği açıklandı. Almanya'nın Karlsruhe takımından Galatasaray'a transfcrölan Adrian K.nup. dün tstanbul'u gezip aılesıyle birlikte kalacağı e- vı begendikten sonra ls\ ıçre'ye geri döııdii. . Galatasaray Kulübü Bı\şkan\ Faruk Sü- ren'ın. teknik direktör Fatih Terim'le göri'^üp Adrian Knup için olumlu yaıııt aldıktan son- ra ls\içreli futbolcuy u Istanbul'açağırdıûı öğ- renildi. Türk milli takımının İs\ içre'de 1>\ ıç- re milli takımıyla yaptıgı maçta fornıa gıyen K.nup'u. Fatih ferım'ın çok beğendığıve nıııt- laka ahnmasını îstedığı belirtilıyor. Fatih Te- rim'in. başkan Faruk Süren'e. Avrupa'da Ha- kan Şükür'le yan yana oynayabilecek \e ça- buk uyum sağla> abileeek tek futbolcunun Ad- rian Knupolduğunu sovletnesinden sonra Is- vıçrelı futbolcuyla>özleşme ımzalandığı açık- landı. Kubilav'dan bilgi aldım Dün Istanbul'da kısa bır gezıntı yapan Ad- rian Knup. önce Llus'ta kendısine gösterılen bir e\ ı gezdi. Daha sonra Etiler Akmerkez'de dolaşan Knup. Galatasaray Adası \e Ali Sami Yen Stadı'nı da zıyaret etti. Daha sonra FloryaTesisleri'ne getırılen Ad- rian Knup. Sarı-Kırmızılı formayı giyerek ba- sın mensuplarına poz \erdi. Galatasaray ın çağrısından sonra milli takımdan arkadaşı Aslan satıp Benhur ve Sedat'ı transfer eden F. Bahçe Başkanı'na tepki ' Ali Şen yanhş yc HİLMİTÜRKLAY F.Bahçeli. şampiyonlugun se- vincini yas,ayamıyor; F.Bahçeli bu- ruk: F.Bahçeli tedirgin... Evet. şampiyonluğunu ilanettik- ten 3 gün sonra Oğuz'u. Aykut'u. Emre'yi kapının önüne koyan. ar- dından da Engin'i Dardanelspor'a gönderen Şen yönetimi, bu oyun- culann yerine G.Saray'da 24 kişı- lik kadroya giremeyip satış listesi- ne konan Benhur'u. Sedat'ı trans- fer edince Sarı-Lacivertlı kulüpte G Ş üven Sazak: Oğuz'un yeri kolay dolmaz. Takımın iskeletini bozmak iyi bir şey değil. adan Kalkavan: Şen'in yapmak istediğini anlamıyorum. Fener göçmen takımına döndü. 'kızılca kıyamet' koptu. Özellikle Şampıyonlar Ligi ari- fesinde takımı güçlendireceği yer- de •zayıflattığı' gerekçesiyle Ali Şen'e büyük tepki gösteren Sarı- Lacivertli takımın önde gelenleri. doğan boşluğun ancak çok kâlite- li yabançı oyuncuların transferiyle kapatılacagını belirtiyorlar. Şadan Kalkavan (F. Bahçeli es- ki yönetici): Ali Şen'in ne yapmak istediğini anlamıyorum. Galatasa- ray'ın dışladığı oyunculan transfer ediyorlar. Fenerbahçe göçmen ta- Adrian Knup. artık Galatasaraylı. KubilayTürkyılmaz'ı aradığını \edanıştığını söyledi. Adrian Knup. basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu. "Galata$aray"ı. çok biiyiik \ e gcleneklerine bağlı bir camia olduğu için tercih ettim. Hakan'la birlikte iyi bir ikili oluştıırabileceğimizi sanıyorum." Galatasaray Başkan Yardımcısı Ergün Gürsoy ise Knup'un transferiyle F.Bahçe'ye- en iyi yanıtı \erdiklerini açıkladı. Cıürsoy. "Se- dat ve Benhur'u almışlar.Bizde onlar gibi futbolcu çok. Ama knup'u biz kaptık" de- di. Öte yandan Galatasaray. Alman 2.1ig takım- larından VVattenscheid'ta oynayan Sobiech'e talip oldu. Beşiktaş kaleci aldı Spor Servisi - Beşıktav Erzurumsporlu kalecı Bü- lent'ı transfer etti. Gökhan dışında ıç transfe- n tamamlayan Besiktaşlı yö- neticiler. dün Erzurumspor'un genç kalecisı Bülent ıle iki yıl- lık sözleşme imzalayarak renklerıne bağladı. Siyaİı-Be- yazlı vöneticiler aynca Bu- casporlu L'fuk ve Emre ile Beylerbeyfnden Mustafa ıle de prensıpte anlaştı. Anlaşma sağlanan bu üç futbolcuyia da bugün sözleşme inızalanması beklenıyor. Bu arada Beşiktaş. ifKlmıl- yar Hra bonservis bedeliyle satış listesine koyduğu Gök- han'a talip olan Istanbulspor'a kesincevabını.pazartesigünü verecek. Basın Sözcüsü A\dınAya>- dın. lstanbulspor'un Gökhan için kendilerine f>5 nıilyar lira bonsenis ücreti teklıf ettiğım behrterek. "Bu teklifi pazar- tesi günü yapacağımız >öne- tim kurulu toplantı sında de- ğerlendireceğiz ve kesin ka- ranmızı vereceğiz" dedi. Cünün icinden • Fransa Açık Tenis (Roland Garros) Turnu\ ası 'nda tek erkek- lerde finali. Alman Mıchael Stıch ile Rus Yevgeni Kafelnikov oyna- yaeak. Roland Garros Kortiarında oynanan yan final maçında. 6 nu- maralı seribaşı Katelnıko\. I nurnarah seribaşı ABD'li Pete Samp- ras'ı 3-0yenerek finaleyükseldi. Diğeryan final maçında da I5nu- maralı seribaşı Stıch. 14 numarah seribaşı Rosset'ı 3-0 yendi. • Birinci ligin yeni takımı Sarıyer'i. yarın yapılacak olağan genel kurul heşecanı sararken. başkanhğa yeniden ada>' olan Yetkın Gürsel. lıstesinde bulunan 10 yeni isnii açıkladı. Yetkin Gürsel. dü- zenlediği basın toplantısmda ünlü sanatçılardan Adnan Şenses. Sa- nyer'in eski renkli yöneticilennden Maral Öztekin. Alper Kuş. Ha- san Erdem. Burhan Enuçtekin. Mehmet Çelik. Osman Atay. Suat Eııısen. Seyfi Karaca \e \lu<tafa Özşenol'uıı Iıstesinde yer aldığı- nı söyledi. I Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel. Adanaspor Kulübü Yönetım Kurulu'nu kabul etti. Hakan L'zan. GündüzTekin Onay ve dığer yönetıcılerden oluşan Adanaspor Kulübü grubunu şirketleş- tikleri ıçin tebnk eden Demirel. Adanaspor'un köklü \e eskı bır ku- lüpolduğunadeâınerek. "Pratık biryol seçmışsinız. Adana'nın 1 mil- yon 500 bin nüfusu \ar. Mersın'den İskenderun'a kadar büyük bir megapol teşkıl enı. Adanaspor'a sahip çıktığınız için sızlen kutlu- yorum. Mahalli kulüpler. insanlar arasındaki baölılıkları arttırıyor. Bu hareket büyük kentkrdeki kulüplerimize örnek olsun" dedi. 8 Gol kralıTrabzonsporlu Gürcü futbolcu Şota'nın bacağın- da görıılen kıst \ üzündeıı aınelıyat mastısına yatabileceğı bildirildi. Trabzonspor Kulübü Doktoru îhsan Ahoğlu. Şota'nın sağ dizinde tıp dılınde (dejeneratıf kıst) dıye tanıınlanan. fasulye kadar bır yum- runun oluştuğunu ifade ederek. "Küçük bır operasyonla bu kist ahnabüir" dedi. • 19% Türkiye Erkekler Deplasmanlı 1. Tenis Ligi Play-off müsabakaları sonuçlandı. Müsabakalar sonunda.Tenis Eskrim Dağ- cıhk Kulübü. ENKA Kulübü. Ankara Tenis Kulübü. tzınir Kültür- parkTenis Kulübü. YeşilyurtsporTenis Kulübü. tzmirKarşıy akaTe- nis Kulübü. ilk 6 sırayı paylaştı. Mahkemeye verilirse kurul üyeliği düşüyor MHKMe Ceylan krizi • Ingilizce öğretmenliği yaptıgı okulun parasını özel işleri için kullandığı savlanan Hasan Ceylan, MHK'yi de göreve başlamadan yıprattı. Babacan, eleştirileri reddetti. A R İ F KIZ1LV ALIN Doğan Babacan başkanlığında oluşturulan \e göre\e başlamadan •şaibeli kurul' eleştırilerine hedet olan Merkez Hakem Komitesi. zor günler yaşıvor. Futbol Federasyo- nu'nun bürolarında göre\li 4 isimin yer aldığı MHK. Izmirli üye ve eski hakem Hasan Ceylan hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle de daha ilk günlerinde •ç.atırdamaya'başladı. Ingilizce öğretmenliği yaptıgı Avni Akyol Lisesi'nin parasını özel işlen için kullandığı ve bu paranm repo ge- liriyle yeni aldığı otomobilin taksiti- ni ödediği sa\ lanan Ceylan. okul yö- netimi tarafmdan mahkemeye verilir- se MHK'deki görevinden 'zorunlu' Hasan Ceylan. olarak avnlacak. Resmi yazı hasıraltı Önceki dönemlerde klasman ha- kemlerine göndenlen \ e "Doğan Ba- bacan'ı maç öncesi hakem odaları- na almayın" uyanlannın bulunduğu ve federasyon antetini taşıyan yazıla- rın onaya çıkması da MHK'yi telaş- landırdı. Adı açıklanmayan bir ha- kem. "Doğan Babacan için bazı id- dialar vardı. Şimdi bize nasıl baş- kanlık edecek" dedi. Aynı hakem özellikle Ankara"da elden ele dolaşan bu belgenin MHK'ye yakın çevreler- ce toplandığını ve hasıraltı edilmek istendiğini bildirdi. Babacan'dan yaıut Kendi hakkındaki ve MHK için yö- neltilen eleştiriler karşısında sessizli- ğini bozan MHK Başkam Dogan Ba- bacan, "Herkes her şeyi söyler ama ispatı yok'' dedi. Futbol Federasyo- nu'nun "maas.lı memuru' oldukİarı yolundaki iddialarla ilgili olarak. "Fe- derasyonda görev almamız bağım- sız karar vermemize engel de- ğil.Kaldı ki kurul 9 kişi. Madem biz 4 kişi maaşlı üyeyiz diğer 5 kişi yan- lış bir görüşii savunuyorsak karşı çıkar" açıklamasını yaptı. Babacan. Hasan Ceylan'ın hakkın- daki iddialar için konuşmak istemedi- ğini belirtirken. bir dönem federasyo- nun. "Babacan'ı hakem odalarına alma> ın" şeklindeki yazısına da şöy- le karşıhk verdi: " O dönem gazete- cilik yapıyordum. O yüzden öyle bir karar alınmıştı. Başka şaibe falan vok." kımına döndü. Daha fazla konuş- mak istemiyorum. Güven Sazak(Eski F.Bahçe Baş- kanı): Oğuz gibi bir beyinin yeri- nin kolay kolay dolacağını sanmı- yorum.O bir maestroydu. Takımın iskeletini bozmak iyi bir şey değil. Çünkü başarı yan yana oynayan futbolcularla gelir. 4 Memnun değilim' Rıdvan Dilmen (F.Bahçeli eski futbolcu): Engin'in gönderilmesi doğal. Ancak Benhur ve Şedat'ın yeterli olacağını sanmıyorum. Or- ta sahanın ortasına. sol kanada sa- vunmaya ve forvete çok iyi bir fut- bolcu gerek. Sonuç olarak transfer- lerden memnun değilim. Taraftariar ne diyor? E\et. Fenerbahçeli taraftar da is- yanlarda. Hemen hepsi alınan bu futbolcular için Şen'e ateş püskürü- yorlar. İşte görüşlerini aldığımız birkaç taraftar: Bora Kaman (îşletmeci): Sedat. Benhur. Selahattin bu takımda oy- nayacak futbolcular değil. Ancak yedek olurlar ya da kiralık olarak Çanakkale'ye. Zeytınbumu'na ve- rilirler. Sedat Galatasaray'da ne oy- nadı ki bizde oynasın? Bülent Merdan (Eczacı): Artık '.Ali Şen başkan. Fener şampiyon' diye bağırmayacağız. Y'ağmur. ça- mur demeden takımı destekledik. canımızı tehlikeye atıpdeplasnıan- lara gittik. Ama onlar Fenerbah- çe'yi şampiyon yapan Oğuz'u Ay- kut'u kovdu. Yann da Tank, BUIent ko\ulur. Ne farkı kaldı Fenerbah- çe'nin Galatasaray "dan? Ömiir Dinçer (Turizmci): Biraz daha bekleyeceğim. Belki Ronıa- rio. Ferdinand. Boban ayan bir fut- bolcu getirirler. O zaman diyecek lafımız kalmayabilir. Ama Se- dat'larla. Benhur'larla bu lig yürü- mez. Şu ana kadar Şen'in ne yap- mak istediğini anlamış değilim. Karagöz F. Bahçe'de Spor Servisi - Fenerbahçe. gurbetçi futbolcu Müjdat Karagöz ile 2 yıllık sözleşrrçe ımzaladı. Almanya ikinci lişi takımlarından VValdhof Mann- heım'de orta saha oynayan 19 y aşmdaki Müjdat. 2 yıllık söz4 îeşmeye imza atarak F. Bahçe-; li oldu.Karagöz'ün. bonserviş bedeliyle birlikte FenerbaF)- çe'ye 500 bin marka mal oldu* ğu açıklandı. '* Güneş'e ş 20 milyar § TRABZON ( C u m h u r İ ; yet) -Trabzonspor. teknik di- rektörü Şenol Güneş'le yeni- den anlaşıyor. Göre\inden iş- tifa ettiğini açıklayan Güi neş'e. 10 milyarı peşin 20 milyar lira teklif eden Bordö- Mavili yönetim. ünlü çalıştırl- cıdan olumlu yanıt aldı. Söz- leşmenin bugün imzalanması bekleniyor. Blacktop ; heyecanı ; \: Spor Servisi - Her yıl gele- neksel olarak düzenlenen Blacktop Türkiye Tour bu yıl Pepsi Max, Reebok ve Povver FM'in katkılanyla gerçekleş- tirilecek. llkayağı 14-16hazi- ran tarihleri arasında Izmir'de gerçekleştirilecek organizaş- yon 21-23 haziranda Ank<(- ra'da. 12-14temmuzdaAntal- ya'da. 26-28 temmuzda Bod-, rum'da, 16-18 ağustosta Istaıi- bul'da. 23-25 ağustosta d^ Bursa'da yapılacak. Finallçr ise istanbulda oynanacak. v; MÎLANO'DAN / VÎTALE MEDİN, Sacchi'den Futbol Federasyonu'na yaylım ateş VİTALE MEDİNA MİLANO-Arrigo SacchL yaban- cı sınırlamasmı kaldıran Italya Fut- bol Federasyonu'na ateş püskür- dü... İtalya Milli Futbol Takımı Antre- nörü Arrigo Sacchi. "Bosman ola- yı'ndan sonra Italyan liginde çok yabancı oyuncunun yer aldığını. bunların da ttalyan futbolunu fa- kirleştireceğini ve İtalya futbolu- nun sonunu hazırladığını söyleye- rek "Tek ar/um, İtalyan Futbol Fe- derasyonu'nun bu duruma bir ön- lemalmasıdır~şeklindekonuşuyor. Bu konuda Sacchi "yi destekleyen- ler de bir hayli fazla. Milano'nun Milanello Tesisle- ri'nde Gök-Mavilileri EURO % için hazırlayan Sacchi. şöyle diyor: "Çok yabancı futbolcu geldi. Bun- lar hem İtalyan futbolunu fakirleş- tiriyor hem de İtalyan oyunculan yuftdışına gitmeye zorluyor. Ben milli takımın ve herkesin iyiliğini düşünüyorum. Çünkü İtalyan fütbokulannı koi- lanıak. görevimiz. Düşünün ki, Do- nadoni yi Amerika'dan geri çağır- nıaya mecbur oldum. Bu durum so- na ermelidir. Fransa'dan gelen oyuncular. iyi futbolculardır. Kolay - ca bize uyum sağlarlar. Fransa fut- bolu şu anda Avrupa'nın en iyileri arasındadır. Bunu Avrupa kulüpler kupalannda da görmek mümkün. Paris Saint German ve Nantes. Fransız milli takımı. 21 karşılaşma- da hiç yenilgi almadan sahadan ga- libiyetie ay nldL" Sacchi. yabancılann ltalya'ya. gelmelerinde en büyük suçu da medyaya yüklüyor. "Medya. yabancı oyunculan el üstünde tutarak yerli oyunculara inanmıyor'"şeklinde konuşan Sacc- hi. "Bu durum. benim Milan takı- mmı çalıştırdığım zaman da ay nıy- dı. Herkes yalnız 3 Hollandalıdan bahsediyordu. Hiçbir İtalyan fut- bolcusunun adı bile geçmiyordu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başardı olarak İtalyan oyunculann ve ekolünün ne kadar iyi olduğunu herkese gösterebiliriz. Erken elen- memizi asla düşünmek bile istemi- yorum. Çünkü kazanırsan en bü- yük kahramansın.kay bedersen be- ceriksizin teki olursun." İtalya futboluna ve futbolcusuna bu denli güvenen Sacchi. ışler kö- tü giderse galiba felsefe öğretmen- liğine soyunacak. 1. KOŞL: F: Gvvynt Ddn" (1). P: Hayırhsı (4). PPJ, Mahmudruhi (2). î> 2. KOŞL: F: Sıh Taha (5fe* P: Rışvanbey (1). PP: Kıtv! şerife (3). S: Asunilay (7). w 3. KOŞL: F. Buğrahan (4Ç- P: Başakcan (9). PP: Böri% han(3). S: Bay-Bay (2). K 4. KOŞL: F: Bold'Pılot <2£r P: Tender's Son (lül.PPÎ:; Dynamite (5). S: Rostoî (8*). •: 5. KOŞL: F: Agapia (31 Pv Sergio (5), PP: My Honouc (7), S: Speedy Gonzalejf (2). ' s; 6. KOŞL: F: Sedoş (11). Pİ|, Cimen 1 (7). PP: Tatlıbelf* (5). S: Tayyar 25 (6), S S * YıldızSever(13). y 7. KOŞL: F: Rula (7). P: FiŞ ruze 1 (9). PP: Baba OrhaÇ (5). S:Gülserl (8) >- Günün tkilisi:: 1. Koşu: 14 '» TabelaBahis: U.7.5.6 13 v ; ALTILIGANYAN § 5 4 2 3 11 7v; 1 9 5 7? 3 3 7 5 - 2 2 2 ,,, ÎJ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle