25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Ankara'nın Washington'a Bosnalı subaylara yeni eğitim sağlamama sözü verdiği öne sürüldü Bosna'ya yardmıa ABD engeli • ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm yabancı güçler Bosna'yı terk etmeden Boşnak subaylara eğıtım venlmemesi konusunda Türkıye clen güvence aldığını öne sürerken Türkiye iddialan yalanladı. Dış Haberier Servisi- Turkı- ye'nın, Bosna'dakı tum yabancı savaşçılar ulkeyı terk edene ka- dar Bosna ordusuna mensup su- baylara yenı eğıtım vermeme ko- nusunda ABD'ye guvence ver- dığı one suruldü Ankara, Ame- nkan ıddıasını yalanladı ABD Dişışlen Bakanlığı'nda Boşnak-Hırvat Federasyonu'nu sılahlandırma \e askerı eğıtım sağlamaya yonelık programın sorumlusu James Pardevv, konu- nun mayıs ayında Turkıye'nın Boşnak subaylara top ve dığer sı- lahlar ıçın eğıtım vermeye başla- ması uzenne gundeme geldığını soyledı Pardevv. Turkıye'nın Washıngton'a Bosna'dakı tum yabancı guçler ulkeyı terk edene kadar yenı eğıtım vermeme ko- nusunda gmence \erdığını one surdu Amenkalı yetkılı, Turkı- ye"nın ılendekı eğıtım program- larına Boşnaklann yanı sıra Hır- vat subaylan da dafııl etme sozu verdığını de belırttı Ankara "nın şu anda vermekte olduğu eğıtımın ABD'nın prog- ramına uygun olduğunu \urgula- yan Parde\\ "Burada sorun za- manlamadır. İ lkedeki yabancı güçler meselesi çözülmeden bu Türkiye şu anda 190 Boşnak subayına eğitim veriyor. eğitimin verilmemesi gerektiğini Türkhe've açıkça anlattık" de- dı ABD. Bosna da koktendıncı Musluman gonullulerden, ozel- lıkle de lranlı savaşçılardan çekı- nıyor Ankara yalanladı Dışışlen Bakanlığı Sozcu Yar- dımcısı Elçı Nurettin Nurkan, 1 Cumhurhet'ınkonuıleıl- gılı sorulannt yanıtlarken Turkıye'nın yenı eğıtım vermeme konusunda ABD'ye guvence verdığı yolundakı haberlenn ger- çeklerı yansitmadığını kaydettı Bosna-Hersek ıle Turkıve arasında ağustos ayında ı-mzalanan eğıtım anlaşması kapsamında ılk grup Boşnak asker 20 ma- yısta Turkıye'de egıtılmeve başlandı Turkıye'de halen 190 Boşnak asken eğıtılı- yor Süahsızlanma Bu arada Bosna, Hırva- tıstan ve Yenı Yugoslavya arasındakı sılahlann kont- rolu goruşmelennde sonuç alınamadığı bıldınldı Vıyana'dakı toplantıdan sonra bır açıkiama yapan Hırvatıstan Dışişleri Ba- kan Yardımcısı İvan Simo- noviç, taraflann sılahlann 'altılması konusunda go- ıs bırlığı ıçınde oldugu- ıi ancak taraflann statusu uzerınde anlaşmaya vanla- madığını soyledı Bosna hukumetı. Bosnalı Sırp- lar"ın sonuç belgesınde kendısıyle aynı statude yer almasını kabul etmıvor ABD ordusunda türban krizi VVASHINGTON (\A) - Amenkalı bır Musluman bayan asker. gorev sırasında turban kullanmakta ısrar ettığı ıçın mahkemeve venldı Georgıa e>aletındekı Fort Ste\\art Lssu'nun Sozcusu Bınbaşı Susan Oliver tarafından yapılan açıklamada Dartene Summersadlı askenn. lslam dını gereğınce yapması gerekenlerle ılgılı bır dızı ısteğı kendılerıne ılettığını soyledı Sozcu. bu taleplerın bırçoğunu venne getırdıklennı belırttı Summers"ın komutanlannın, cuma •iunu \e ramazan ı\ına ılışkın olarak kendısının ısteklenne uyduklarını kaydeden Oliver, ancak eğıtım sırasında turban. uzun kollu gomlek \e pantolon giyılemeyecegının de kendısıne bıldınldığını ıfade ettı Bır başka Musluman askerın de aynı şekılde davTandığını soy leyen sozcu. şoyle devam ettı "Bu askeri usse gelen herkes. rutubetin ne kadar >uksek oranda olduğunu \e bunun insan sağlığı uzerindeki etkisini bilir. Eğitim yapan askerierimi/in vaşamını riske atamayız. konu, bir cmir-komuta mcselesklir, dini inançla hiçhir ilgisi \okrur." ABD'nin kulağı Kosova'da USKl'P(AA)- Nufusununyuzde 85'ını Arnavutların oluşturdııgu Kosova'da -\menkan Enformasyon Merkezı'nın (USIS) resmen faalıyete geçmesı, Sırp mıllıvetçılennı telaşlandırdı USIS'ın Kosova'da faalıyet gostermesının. ulkenın mıllı menfaatlerını tehdıt ettığını one suren Sırp mıllıvetçı çevreler. Belgrad vonetımıne baskı yaparak buranın kapatılmas! çağnsında bulundular Uu arada, USIS'ın Kosova'nın başkentı Prıştınede taalıyete geçmesı, Kosova Arna\utlan tarafından sevınçle karşılandı USIS savesınde Belgrad yonetımının Kosova'da Arnavutlara karşı uvguladığı baskı polıtıkalannın butün dunyaya du>urulacağını dıle getıren Koso\a Arnavutlan'nın sıyası tcmsılcılen. USlS'e her turlu yardımı gostermeve hazır olduklannı açıkladılar • İngıliz yayın kurumu BBC, faaliyetlerini büyük gizlilik içinde yürüten Irlanda Cumhuriyet Ordusu'nun 6 liderinin ısimlerini açıkladı. • Deşifre edilen liderler, IRA'nın siyası kanadı Sinn Fein'de de üst düzeyde görev yapıyor. IRA liderlerinin maskesi düştüZ.\FER \R.\PKİRLİ LO1VDRA - Ingıltere'nın BBC televızvonu. İrlanda Cumhunyet Ördusu IRA'nın sıvası kanadı olarak nıtelen- dınlen Sınn Feın'ın ust du- ze\ 6 yonetıcısının. IRA'nın da vonetımınde yer aldığını ılerı surdu Kuzev İrlanda banşgoruş- melerının başlaması planla- nan 10 hazıran oncesı goru1 )- melere dahıl edılmeveceğı kesınlık kazanan İrlanda Cumhunyet Ordusu IR.A'nın sıyası kanadı Sınn Feın'ın yo- netıcılerı "Aslında IR.Vıun karar mekanizmasındaki>et- kililer" olmakla suçlandılar İR \ \e Sınn Feın, BBC tele- vızyonunda vayımlanan bu ıddıalara sert tepkı gostenr- ken ulusal y ay ın kuruluşunun bu ta\ rı "skandal" olarak nı- telendı Dunyanın. gızlılık yonun- den en karmas.ık yapısına sa- hıp olmakla tanınan orgutle- nnden IRA'nın onemlı karar- larının. aslında Sınn Feın adındakı sıyası kanat temsıl- cılerı tarafından alındığı yo- lundakı ıddtalar. bugune ka- dar pek çok çevrede dıle ge- tırılmekteydı Kuzey îrlan- da'nınİngıltere\ebağlı kal- masından y ana Protestan par- tılerın yetkılılerı. bunu çeşıt- lı bıçımlerde ıma ederken Sınn Feın'ın "Bizvasalbirsi- >asi partiyiz" yonundekı açıklamaları kabul gormu- yordu Ancak bu konudakı ıddı- alar dun ılk kez kapsamlı bı- çımde BBC tele\ızvonunda yer aldı BBC'nın Kuzev Ir- landa'ya \ayın yapan kana- lındakı Spotlıght adlı guncel olaylar programı. Sınn Fe- ın'ın ust duzeylı 6 uyesinın "IRA'nın sözculeri oldukla- nnı" one surdu Sınn Feın'ın yonetıtılerınden Martın McCuinnes, IRA nın karar mekanizmasındaki en etkılı isimlerınden bırı olmakla. Gerry KelK de "Cumhuri- >etçi harekerin sesi" olmakla suçlandı Kevin MtKeıına. Brian Keenan. Joe Chaill \e Sean Spike Murray de ıddı- alara konu olan ısımler ara- sinda yer aldı Sınn Feın par- tısı yonetımı. oncekı gecekı vavını sert bır bıldın ılepro- testo ederken barış goruşme- lerı oncesınde BBC "nın boy- le bır "skandala" alet olma- sını utanç verıcı dıye nıtele- dı Korsika'da ateşkes KORSİKA(\A)- hransa nın Korsıka -\dasfndakiba- ğımsızlık mucadelesı \eren FLNC genllaları. tek taraflı ateşkes ılan ettıler FLNC taratından vapılan açıklamada. ekım ayına kadar jandurmj karakollan \e dev let daırele- nneyonelıksaldınlaraara\enleceğı bıldınldı Korsika'da geçen yıl ıçınde toplam 37 k\^ı. FLNC taratından oldu- rulmuştu Fransa'nın Korsıka Adası'nda. son aylarda. ozellıkle de\let daırelerıne yonelık bombalı saldırılar onemlı olçııde maddı zarara yol açmıştı Franvı Ba^baka- nı AlainJuppe'nm Korsıka'vı bu ay ıçınde maretetme- sıbeklenıyor Fransada \laın Juppe hukumetı. geçen ay, ekonomıkkalkınmasma yardımcı olmak ıç\n Korsıka'nın \ergıden muat serbest bolge olacağını açıklamıştı Tüketiciye hizmet böyle olur! ESKl TELEVIZYONUNUZU 1 0 MILYONA SAYIYOR, YEPYENİ BİRW • PROFILO ILE DEGIŞTIRIYORUL "MONEY BACK" M GÂRANTİSİ VERİYORUL Eski, renkli, çalışır durumdaki televizyonunuzu markası ve ekran boyu ne olursa olsun, 10 milyon TL'ye alıyoaız. Yerine çok avantajlıtaksitlerleyepyeni PROFİLO Televizyon veriyoruz. USTELIK: PROFİLO Televizyon'unuzu, aldığınız günden itibaren 10 gün içerisinde iade etme ve bedelini geri alma imkanına da sahipsiniz... Tüketiciyi böylesine düşünen, böylesineönemseyen birkampanyaTürkiye'de ilk kezgerçekleştiriliyor.. Çünkü PROFİLO dün olduğu gibi, bugün de teknolojisine ve kalitesine güveniyor. (*)"Money Back" Garantisı, satın aldığınız mah, dilerseniz belli bir süre ıçınde iade etme ve bedelini gert alma ımkanı sağlayan yepyeni bır sıstemdir. PROFİLO Televizyonlar şimdi avantajlı taksitlerle... lifiüN Mooa W«QRL0 TVPftSI PRORLO WG5!TX PÎOFltO TVPQ55TX PESIN FIYAT 36 700 000 38 800 000 40 200 000 IAÛETV INDIRIMI 10 000 000 10000 000 10 000 000 DEGIŞTIRME KAMPANYAS NDIHIMLI PESIN FIYAT 26 700 000 28 800 000 30 200 000 1 SEÇENEK PEŞINAT • 6 TAKSIT 45 490 000 48 070 000 49 840 000 IADETV INDIRIMI 10 000 000 10000000 10 000 000 6 TAKSİT 5070000 6345 000 6640000 INDIRIMU TOPLAM FIYAT 35 490000 38070000 39 840 000 1 PEŞINAT • 10 TAKSİT 51360 000 54 350 000 56 300 000 IADETV INDIRIMI 10 000 000 10000 000 10000 000 IH, W^\ 10 TAKSİT 3 760 000 4 435 000 4 630 000 INDIRIMU TOPLAM FIYAT 41360000 44 350000 46 300 000 PEŞINAT + 13 TAKSİT 55 780 000 59 010 000 61 025 000 3 SEÇENEK IADETV INDIRIMI 10000 000 10 000 000 10000 000 13 TAKSİT 3 270 000 3770000 3 925 000 INDIRIMU TOPLAM FIYAT 45 780 000 49 010 000 51 025 000 30 Hazıran 1996 gunu sona erecek olan kampanya sırasında alınmıs olan Prohb lelevızyon unu iade etmek ısteyenlerınlO gun içerisinde, iade ısteklerını (0 212) 275 22 32 numaroh fax aracılığıyla veya B S P Dağıtım A Ş adresıne telgraf ıle bıldırmelerı gerekmektedır İade ısteğını belırtılen sure ıçınde bıldırmeyenlerın taleplerı yerine getırılmeyecektır •Bu bır kampanyadır •Profılo Dogıfım A 5 Cemal Sohır Sok 26 28 Mecıdıyekoy 80470 Istanbul'Bu lıyallar derhal teslım şartıyladır •Fıyatlanmıza KDV ve Bandrol dohıldır «KDV Bondfol ve dığer vergı oranlannda olobılecek degıfiklıkler ve gelebılecek yenı vergıler fıyathra aynen yonsıtılocaktır "8u byotlar 30 Hazıron 1996 tonhıne kadar geçerlıdır •Talepler stok ve uretrnt olanakları dahılınde karfıhnacaktır 'Unjnler perakende iotii noklalarındo leshm edıiecekhr 'Prohlo Hazıran 1996 Kampanyası 25 05 1994 lanh 21940 soyı ve 8 03 1995 lanh 4077 iayılı Resmı Gazete tebhglenne uygundur •Peun lıyat uzerınden %6 5+KDV oranında aytıkfaosrffaız uyguhnmıştır 'Fıyalhnmız Turk brandır P RO F I LO "Uluslararası Güven" B.S.P. DAĞITIM A.Ş. Cemal Sahır Sokak 26-28 Mecıdıyekoy 80470 Istanbul •ADANATel (0322) 435 80 71 »ANKARA Tel (0312) 348 19 61 »IZMIR Tel (0232) 435 90 48 »ISTANBUL/MARMARA Tel (0216) 390 87 70 «ISTANBULTRAKYA Tel (0212) 266 61 57-266 34 27 »SAMSUN Tel (0362) 231 35 70 »ANTALYA Tel (0242)322 12 45
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle