03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 HBB 16.20 'Metronom' TV Servisi - Serdar ÖktenTin yapım ve yö- netmenlığıni üstlendiği müzik pogramı "Metro- nom"da bu hafta yayım- lanacakparçalar: Bucket- heads'Got Myself Toget- her'.Tasmin Archer 'One More Good Night". Pato Banton 'Bubblıng Hot', Boy George 'Funti- me", Traffic "Far From Home", Stevie Nieks 'I Can't Wait\ Lenny Kra- vitz 'Hea\en Help". Ge- orge Michael 'Papa Was a Rolling Stone". TRT1 13.35 'Mutluyüz Ailesi' TV Servisi - Enis Fos- foroğlu, Suna Keskin ve Altan Karındaş gibi sa- natçılann başrolünü pay- laştıkları dizide, Mutlu- yüzler mahalleliyle bera- ber Methi ve Rüştü'nün düzenlediği günübirlik bir geziye çıkarlar. Fakat ge- zi bir fıyaskoyla sonuçla- nır. Bu arada Rüştü. işe yerleştirdiği kapıcılardan komisyonlannı almaya ça- lışır. Henri Charriere'in kendi başından geçenleri anlattığı romanından u>arlanan fılmde Steve McQueen ojnuyor. Ozgürlük, tutku oluncaTV Servisi - Kelebek dövmeli Henrı. Fransız mahkûmlarla birlıkte, ceza- sını çekmek üzere Fransız Guyanası'na getırılır. Kaç- ma girişımlerı ağır hücre hapsiyle cezalandırılır ve dünya> la ıtişigi kesîlmiş bir adaya götürülür. Ama Hen- ri. özgürlüğüne kavuşma rutkusundan \ azgeçmeye- cektir. Henri Charnere"in kendi başından geçenleri anlattığı romanı "Kelebek", 1970'lerin başında, Mario Interstar 00.05 j Kelebek / Papillon / Yönetmen: Franklin J. Schaffner / Senaryo: Dalton Trumbo, Lorenzo Semple Jr. / Görüntü: Fred Koenekamp / Müzik: Jerry Goldsmith / Oyuncular: Steve McOueen, Dustin Hoffmann, Victor Jory /1973, 150 dk. Puzo'nun "Baba" romanı gibi. aylarca en çok satan ki- taplar listesinde kalmıştı. Bütün ağır koşullara ve ce- zalara rağmen özgürlük dü- şünden v azgeçmeyen \ e so- nunda bunu başaran "Ke- lebek" Henn'nin öyküsü. her çağın insanına seslene- cek özelliklertaşıyor Güney Amerika'nın ku- zeyindekı Fransız Guyana- sı, 1946'ya kadar Fran- sa'nın sömürgesiydı, arala- nnda ünlü Şeytan Adası 'nın da bulunduğu üç adası var- dı. Fransa sömürge olarak tuttuğu 1946 yılına kadar, ağır suclulan buray a gönde- riyordu. Fransa'nın burada- ki altın, boksıt ve magnez- yum yataklarını yıllarca yağmaladığını da belirte- lim. 13 milyon dolara mal olan "Kelebek" burada de- ğil. Ispanya ve Jamaıka'da çekildı. Charriere'in roma- nı sinemaya uyarlaması zor bir eser. Buna karşın Dal- ton Trumbo ve Lorenzo Semple Jr.'ın senaryosu gayet ıyı. Fflm Birden'TV Servisi - Vecdi Sayar'ın hazırlayıp sunduğu "Iki Film Birden" kuşağında. dünyadan kopuk. kendi geleneklerı ıçınde yaşayan. ancak dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük toplulukların öyküsünü anlatan yapımlar yer alıyor. Kuşagın ılk fılmi yönetmen Otar Josseliani'den: "Ve Işık Yükseldi". Onmanın ıçındekı küçük köyün halkı. eskı geleneklen ıçınde son derece mutlu bir yaşam sürmektedır. Onlann da kendılerıne göre sorunları yok değıl tabıı. Örnegın Okonoro. bütün gün yevıp ıçıp yatan kocasından çok şıkâyetçı; onu ıstemıyor. Bunun üzerıne. köyün sağlık ve medenı hukuk ışlerinden sorumlu büyücüsü. Okonoro'yu kocasından boşuyor. Boşanma törenının sonunda Okonoro. Yere adlı bir başka adamın karısı oluyor. Bouloude adlı yerlı ıse su çıkarmak ıçın kuyu kazıyor. ama bulamıyor Köylüler günlük yaşantılarına devam ededursun. ormandakı ağaçları kesmek içın işçıler gelir. Köye de uğrayan bu adamlardan bırine âşık olan Okonoro onunla kaçar. Bu arada köyün yakınındakı ırmakta bir lastık bulan köyün kızları ona sahıp olabılmek ıçin birbırlerıy le kav ga ederler Bu. bir şeye sahıp olabılmek ıçın köyde çıkan ılk kavgadır. Taieb Louhichi'ntn "Toprağın Gölgesi" adlı fılmınde ıse bir topluluğun son üyelerının. sınır bölgesındekı bir kampta verdiklerı yaşam mücadelesı anlatılıyor. Kampın tamamı 4 çadırdan oluşmaktadır. Gün geçtıkçe buğday rezervlen tükenen topluluğun hayvanları da hastalıktan ölünce. genye tek çare kalır- Göç. Gençler uzaklara ış aramaya gıder. kampta i;>e yaşlı şef ıle gelını kalır. Ancak gelın de bir süre sonra büyük kente gıtmek zorunda kalır. çünkü kocasının öldügü haben gelmı> ve cenazesını almaları ıstenmıştır Louıchı'nın çalışması aralarında Moskova. Cannes ve Londra festıvallerı de olmak üzere bırçok festıvalde çeşıtlı ödüller kazandı (TRT2, 22.45). ShowTV 01.00 Şeytanın Ölümü / The Evil Dead / Yönetmen: Sam Raimi / Oyuncular: Burce Campbell, Ellen Sandvveiss, Betsy Baker, HallDelrich/1980ABD yapımı, 85 dakika. TV Serv isi - Beş iiniversite öğ- rencısı. kırda her yerden uzak bir kulübevesıgınır. Burada eskı bir kı- tap bulurlar. Bu Sümer Ölüler Kıta- bı ve ona e^Iık eden müzik kaydı. hemen yakındakı ormanda uyuyan kötü ruhları çağınnaianna yol açar. Sam Raimi'nın 16 mm. olarak çektıgı film, sonradan 35 mm'yedö- nüştürüldü. Göstenme de yapıldı- fiından ancak üç yıl sonra çıkabıldı. Tngıltere'de göstenme gırdıgınde. halkın fılmı ızlemesının sakıncalı olduguna karar venldı v e "The Ev il Dead". derhal bir kült fılmıne dö- nüijtü. Fılmın senaryosunu yazan Raımı. bu kendınden emın ve nere- deyse coşku verıci filmle. birden dıkkat edılmesı gereken bir yönet- men halını aldı. "The Evil Dead" gerçekten de. Korkuda dönüm noktası düşüncesizce bir iş yaptıgı için ba- sı belaya gırecek gençlerın macera- lannın en ürkütücü örneklerınden bırı. Zateiı seyırcının de. yönetme- nın de aslında gençlere. yanı onla- nn knılıklerıne. hatta fılmın anlatı- mınapekaldırdığıyok. Anıdenora- dan buradan fırlayan kötülük simge- sı cınler. kan-revan. gözlen falta^ı gıbı jçılmış. Jamie Lee Curtis'e rahmet okuturcasina feryat eden genç oyuncuların durumu. asıl önemlı olan. raımı filmını Tennes- see ve Mıchıgan'da, 400 bın dolar- lık bir bütçeyîeçektı. Tam anlamıy- la profesy onel say ılmaz. ama yönet- menmın çılgınca yaratıcılığı. kısıt- lamalarını erdemlere dönüştürmüş. Filmını de son dönemın Amerikan korku filmlerınde dönüm noktası yaratan bir yapım halıne getırmış Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkam Müftüoğlu'nun yeni hedefi Yayın dıırdurmaya sonANKARA (Cumhuri- vet) - Radyo v e Jelev ızyon Üst Kurulu (RTÜK) Başka- nı Güneş Müftüoğlu. özel radyo ve tele\ızyon kuru- luşlannın yayınlannda sap- tanan aksaklıklann tekrar- lanmaması ıçin dıyalog yol- larının genışleteceğini söy- ledı. Kuruluşlara uygulanan uyan ve ceza yaptınmlan- nın yeniden düzenlenmesi için TBMM"ye yeni bir öneri sunacaklannı kayde- den Müftüoğlu. "İki uyan arasına para cezasını ön- gören önerinin yasalaş- • Müftüoğlu. yayın durdurma cezası yerine para cezası getiren bir öneriyi TBMM'ye sunacaklannı söylerken, RTÜK, Kanal D'ye bir günlük kapatma cezası verdi. masını sağlayacağız" de- di. Yurt genelınde yayıncı kunıluşların programlan- nın yennden ızlenmesı için 11 merkezde bölge müdür- lükleri kurulacağını belir- ten Müftüoğlu, "Tüm ya- yın kuruşlarında kaliteyi ortaya koyabilecek nite- likte insanlar olduğunu biliyorum. Kendilerini küçümsemesinler" dedi. Ust kurul başkanlığını 2 yıl yürütecek olan Güneş Müftüoğlu. Cumhuri- yefe, öncelikle ele alınacak çalışmalar konusunda de- ğerlendirmelerde bulundu Ekran karartma v e uy an ce- zalannın sorunları temel- den çözücü bir uygulama olmadığına ınandığmı kay - deden Müftüoğlu. ikı uyan arasına para cezasını öngö- ren bir düzenlemenin kısa sürede yaşama geçirelece- ğıni bildirdı. Müftüoğlu. "TBMM'ye bir yasa de- ğişiklik önerisi sunacağız. Ben cezalarla bir y ere v a- rılacağına inanmıyo- rum" dedı. Öte yandan. Üst Kurul Kanal D'ye bir günlük ya- yın durdurma cezası verdi. Kanal D'nın 2 Haziran'da yapılan yerel ara seçimler- de. ^eçım yasaklanna uy- madığı v e ' "yayınlarda ada- lete ve tarafsızlığa, yasala- ra saygılı olma" ilkesını ıh- lal ettığı gerekçesıyle verı- len ceza 16 Haziran pazar sziınü uysjulanacak. İlkel kötülüğün kaynağı üzerine SEVİN OKVAY Bugün ekranda bir John Carpenter var. Cstat uzunca bir aradan sonra ılk kez bu korku fılmıyle seyırcılerının karşısına çıktı. 1982 yapımı "The Thing"den sonra beş yıl dınlenıp "Prince of Darkness"ı çekmıştı. "Çıl- gınlığın Ötesinde"nın (as- lında. eşığınde) ıseofilmden bu yana yaptıgı ılk gerçek korku filmı olduğu söylene- bilir. Çünkü aradakılerden "They Live!". bılım-kurgu ve aksıyon kan^ımı bir fılın- dı "Memoirsofanlnvisib- le Man" ıse kısmen komedı sayılır. "Çılgınhğın Ötesinde" İnterstar 22.00 Çılgınhğın Ötesinde - In the Mouth of Madness / Yönetmen: John Carpenter / Oyuncular: Sam Neil, Julie Carmen, Jürgen Prochnovv, Charlton Heston. yapımcı Nevv Lıne şırketinın elemanlarından bırmın. fıl- mın yapım yönetmenı Mic- hael De Luca'nın senaryo- sundan çekılmiş. De Luca. kötü senaryolardan sıkılıp bu senary oyu sırfkeyıf ıçın yaz- mış nv ayetegöre. Aslında ıyı deetmış. çünkü "Çılgınhğın Ötesinde"nın ıyı bir hıkây e- sı var. Somut ve yogun; ılkel bir kötülük, kötütüğün kay- nagı üzerıne bir hıkâye. De Luca senaryoyu yazarken, dermlerdekı korkuları ele alan Amerıkalı yazar H.P. Lovecrafften etkılenmış. Lovecraft ıse şeyianı olma- yan, ılkel ve karanlıkgüçler- le ılgılenen bir y azar. C thult- hu mitosu. ılkel dünyanın en büyük. karanlık güçlerınden bırı üzerıne. Carpenter'ın "kötülük"ü ıse Industrıal Lıght and Magıc efektleny le: sunı köpük. latekb \e fıberg- TRTl 23.00 'Erol Evgin Show' Erol Evgin'in konukları Asya ve \lpay. TV Servisi - Yapım ve yönetmen- lığini Şebnem Konçak Demirtaş'ın üstlendiği 'Erol E\ginSho\»'akonuk olarak Alpay ve \s>a katılıyor. Evgin'in "Karlı Kayın Örmanın- da" isimli şarkıyı söyleyerekbaşlaya- cağı programında Alpay. müzik yaşa- mından söz edecek ve "Zor Gelir", "Gri Çırpınışlar", "Se\ me\ e Hak- kım Yok" adlı parçalarını seslendıre- cek. Programın ikınci konuğu Asya da yeni kasedı "Asya"yı anlatacak ve "tsyankâr", "Beni Aldattın" ve "Neylevim" adlı şarkılarını söyleye- cek. Programın sonunda Erol Evgin. konuklanna Cumhuriyet gazetesi ya- zan İlhan Selçuk'un "İskele, San- cak. Sol Sağ. Şeriat" isimli kitabını armağan edecek. lasürünücanavarlarla teınsıl edılıyor. Ben şahsen. daha soyut karanlık guçlerı tercıh ederdım. Canavarların kapı komşu düzeyıne ındığı bir çagda. somut beden bulma- mış karanlık güçler bana da- ha korkutucu gelıyor. Gelelım hıkâyeye: Sutter Cane (Prochnov*). knaplan bir mılyardan fazla satmı^ bir korku romanı yazan. Yenıkı- tabını bıtırmeden ortadan kayboluyor Yayımcısı da (Charlton Heston). Mgorta müfettışı Trentı (Sam Ne- ill); onu ve sadece ılk ıkı bö- lümünü y ay ınev ıne teslım et- tığı yeni kıtabının gerı kalan kısmını bulmakla görevlen- dırıyor. Trent. «jüphecılığı SJ yesinde me^leğınde ba>arıya ula^mı^ bir eleınan. Carpenter. "Çılgınhğın Ötesinde"de türün bellıbaş- lı fılınlerıne (bu arada kendı- nınkılere de) göndernıelerde bulunuyor. Içlerınde en be- lırgın olanı. fılmın bence da- ha etkıleyıcı olan. korkunun boyut kaldığı bınncı bolü- mündekı çocukların hatırlat- tığı "Children of the Corn". Sonuç olarak. "Fog". "Halloween" ve "Prince of Darkness"m ta- dını alamasanızda. "Çılgın- hğın Ötesinde" bir Carpen- ter fılmı Özellıkle türü se- venlere tavsıye ederım. Bu arada. Carpenter sevenlere debırmüıdeverey ım. Yönet- menııı son fılmı "Villageof the Damned" tamamlanmış durumda. KENT HABERLERI GEREKÜ TELEFONLAR Bilinmeyen Numaralar. 118 Yangın Ihbar: 110 Polislmdat:155 Jandarma: 156 Zabıta Müdüriüğü 153 ALOİSKİ Arıza 185 • SAĞLIK Hızır Acil: 112 Sağlık Müdüriüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune: 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY IçHattar: 0-212 663 63 00 DtşHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Oanışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR ŞehirHatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Arıza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sarıyer:0-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdüriüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Öğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdüriüğü: 0-216 355 23 05 OKURA/EKTUBU 'SSK'li olmak para etmiyor mu' flgili yetkililerin ve kunıluşların dıkkatine: SSK'li olmak artık "para" etmiyor mu? 5 haziran günü beyin kanaması geçiren yakınım Bekir Serin'i Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyın Cerrahisi Bölümü'ne kaldırdık. Bekir Serin SSK'lidir. ama doktorlar. bizden tedavi için 300 milyon lira yatırmamızı istediler. SSK sevkini kabul edemeyeceklenni ve parayı yatırmadan da müdahale edemey eceklennı söyledıler. Bu "ihmal suretiyle kasten adam öldürmek"tir. Yakınımızın sağlığını düşünerek. parmağımızdaki alyansa vanncaya dek yaklaşık 200 milyon liray ı toparlayarak vezneye yatırdık. Hastamızın tedavisine başlandı. 100 milyon lira da borçlu sayıldık. Ancak hastamızın tedavisine devam edilebilmesi için bu para yeterlı görülmedı. "300-400 milyon lira para daha gerekiyor"muş. Doktorlara bizden niçın para ıstedıklerinı sorduk. Devlet hastaneleri kamu kuruluşlan değil mi? SSK bir sosyal güvenlik aracı değil mi? "Devletin sağlık politikası kötü olduğundan zarar ediyorlar"mış Kamu hastanelerinde çalışanlar devletin sağlık politikasına harfı harfine uyuyorlar ve tam bir aymazlık içinde hastalan kendi kaderlerine terk ediyorlar. Devletin ahlaksızlığı. doktorlarda kişisel ahlaksızlığa dönüşüyor. tşte böyle çürütülüyor ve yok ediliyor sosyal güvenlik. Avukat Ümit Yavuz llköğretim okullanyla ilgili olarak hazırlanan rapor TBMM'ye sunuldu 6 Okul binaLarında can güyenliğı yok' İstanbul Haber Servisi - Istan- bul'dakı ılköğretım çağındakı öğ- rencilerın büyük bir çoğunluğu çağdışı. hatta yıkılma tehlikesi bu- lunan okul binalannda can güven- liğı olmadan öğrenım göriıyor. 70. 80,90lara ulaşan sınıf mev - cutlan. gen kalmış Afrika ülkele- rininkınden bile daha kalabalık bu- lunuvor. İstanbul İl Genel Meclisi üyesi Ayla Akbal. Millı Eğıtim Komis- yonu adına "İstanbul tli tlköğre- tim Kurumları" hakkında hazır- ladığı raporu Meclıs'e sundu. Bina sorunlarıyla ilgili olarak gelen önergeler ve yoksul. kırsal kesım okullarında yapılan incele- meler sonunda hazırlanan raporun bir bölümü şöyle. "•- Zorunlu ilköğretimde oku- mava çalışan öğrencilerimizden büyük bir çoğunluğu çağdışı, sağlıklı bir eğitim için kesinlikle yeterli olmayan, hatta yıkılma tehlikesi bile bulunan okul bina- lannda, can güvenliği olmadan (Sarıyer. Maden Mah. Fatih İl- kokulu gibi) öğrenim görmeye çalışıyor. Gürbüz Çapan, projelerini anlattı İstanbul Haber Servisi - Esenyurt Belediyesi'nce yapılan Esenkent ve Boğa/köy projeleri, HABI- TAT-II etkinliği için gelen delegelerin ilgisini çeki- >or. Esenkent ve BoğazköVii ziyaret eden Hollan- dalı milletvekiller Picter Hofstra ve Mieke \ an Den Burg \e 21 HABITAT-II delegesine Esenyurt Bele- diye Başkanı Gürbüz Çapan tarafından bilgi veril- di. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'ni de gezen Hollanda \e Filistin dclegasyonuna projelerini anlatan Ça- pan, "Devlet desteğini almadan 180 kooperatifle be- raber Türkiye'nin en büyük iki projesini sürdürü- yoruz. 1998 yılında bitecek projeler sonunda 13 bin konutta yaklaşık 55 bin kişi barınacak" dedi. (Fotoğraf. ALPER TURGUTj En pahalı operasyonlar ortalama 200 milyon lira Plastik cerrahiyi kadmlar tercih ediyor İstanbul Haber Servisi - Plastık cerrahı yöntemıni en çok kadınlann tercih ettiği bıldırildi. Yanıklardan es- tetik cerrahıye, yağ aldırmadan saç ekı- mıne kadar birçok alanda tedav ı y apan plastik cerrahide en pahalı olan operas- yonlar ortalama 200 milyonla kann germe. yağ emme, onanm cerrahilerı. Amerikan Plastik Cerrahi Eğıtim \ T akfı ve Tiirk Plastik Cerrahi Derne- ği'nınortaklaşadüzenlediklen "Ulus- lararası Plastik Cerrahi Sempozy u- mu" dün Ortaköy Princess Otel'de başladı. Sempozyumun. Amenka'da- ki son gelışmelenn Türk doktorlara an- latılması ve Türkiye'deki gelişmelerin tanıtılması açısından önemli olduğunu belırten Dernek Başkanı Prof. Bedret- rin Görgün. "Plastik cerrahi, insan vücudunun hemen hemen tüm böl- «eleriy le ilgili > aşam fonksiyonları- na büyük katkıda bulunan cerrahi türdür" diy e konuştu. Plastik cerrahi- nın kullanım alanının çok genış oldu- ğunu belırten Görgün, cerrahinin kul- lanım alanlan konusunda şu bilgileri verdi: "Yanıklardan sonraki doku bo- zulmalarında, trafik kazaları ya da doğuştan oluşan kenıik bozuklukla- rında, tümör ameliy atlarından son- ra ortaya çıkan bozukluklarda. do- ğuştan veya yaşlılıktan olma şekil bozukluklarında, meme büyütme ve küçütmelerinde, y üzde kalmış akne, sivilce lekelerinde. yağ emme. karın gerdirme, parmak kopmaları, saç ekimi gibi alanlarda kullanılmak- ta." Plastik cerrahiyi tercih edenlerin yüzde 70'ınin kadın. yüzde 30'unun ise erkek olduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Ernıiş de yaptıklarının bırden- geleme olduğunu söyledi. Ermış. plas- tik cerrahidekı operasyonlann bazıla- nnın ortalama maliyetini de şöyle sı- raladr. "Yanıklarbüyüklüğünegöre 10-200 milyon arası, dudak bozuk- lukları 70-80 milyon, yüz germe 150 milyon, göz kapağı germe 100 mil- yon, karın germe 150-200 milyon, bacak germe 150 milyon, sinir kesik- likleri 100-150 milyon, rekonstrük- tif cerrahi 50-250 mihon lira." - Genelde sınıf mev cutlan dün- ya standartlannın çok üstünde (60- 70-80). Bu sağhksız durum, Afri- ka ülkelennde bile azaldı. - llköğretim kurumlarında 3900*ü branş. 3700'ü sınıf öğret- meni olmak üzere 7600 öğret- men açığı bulunuyor. Zor du- rumda kalan yöneticiler sınıfla- rı birleştirmeye çalışıyor. - Okullara vekil öğret- men olarak gönderilen li- se veya meslek lisesi me- zunu, yeterli deneyımi ve pedagojık formasyonu olmayan kişıler. sınıflar- da otoriteyi bile sağlaya- mıyor. yeterli olamıyor. - Mevcut okul binala- rının büyük küçük ona- rımları. ek bina veya ye- ni okul inşaatları, öde- nek yetersizliği nede- niyle zamanında yapıla- mıyor. Halen 1993 yılın- dan kalan yafırımlar bi- le tamamlanmamış du- rumda. Oysa her yıl üç bin dersliğe, yani 30 derslikli 100 okula ihti- yaç bulunuyor ve y arım kalmış işlerle, program- lanmış yatırımların tü- mü için 13.6 trilyon lira- ya ihtiyaç duyuluyor. - llimızde. okulsuzluk ve yoksulluk nedeniyle anayasal zorunluluk oldu- ğu halde ılköğrenimlerini yapamayan çocuklar bu- lunuyor. - İstanbul halkının büyük bir çoğunluğunu meydana getiren yoksul veya orta halli semt ve- lileri, okullara katkı pa- vı vermekte zorlanıyor- İar. - Özellikle yoksul ke- sım okullarında ısınma. elektnk, su. telefon ücret- lerinin ödenmesinde so- runlar yaşanıyor, genel- lıkle ödenemıyor. Bu sorunlara çözüm önerılerinın de dile getı- rildiği rapor, "İnsana ya- tırımı yeterince yapa- mayan, bütçede en az parayı Milli Eğitim Ba- kanlıgı'na ayıran, üste- lik eğitimde tasarruf uy - gulanan bir ülkede kül- türel, ekonomik ve sos- yal bir kalkınmayı bek- İemek, özlemek, gerçek- leştirmek olanaksızdır" sözleriyle sona eriyor. Saffet Bulut'a HABITAT ziyareti • İstanbul Haber Servisi - Alman Hannover Kenti Toplu Konut Başkanı Dr. Peter Hansen. HABITAT programı çerçevesınde Bahçelıevler Belediye Başkanı Saffet Bulut'u ziyaret cttı. Hansen. ziyareti sırasında halk pazarları ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgıleraldı Mehmetçik Vakfı Internefte • İstanbul Haber Servisi - Türk Silahlan Kuvvetleri •"Mehmetçık Vakfı'". Intemet'e girdi. Dünya Internet omurgasına bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Internet ueb sitesinde. vakfın çalışmaları başta olmak üzere bırçok bilgilendinci konu bulunuyor Mehmetçik Vakfı'nın Internet vveb sıtesinin sunduğu hizmetlerden bırisi de dünyanın her yennden bu sayfaya ulaşan Internet kullanıcılannın vakfa bağış ve yardım çalışmalanna katılabilmelerıne olanak sağlaması. Mehmetçik Vakfı'nın Internet web adresi şöyle. http vwsvs.medyate\t.com mehmetçik İstanbul ilaçlandı İstanbul Haber Servisi - istanbul'un açık alanlan karasinek ve dığer haşarata karşı dün ilaçlandı. istanbul Büyükşehır Belediyesi Sağlık Daıre Başkanlığf nca yürütülen ve 15 mayısta başlatılan ılaçlama çalışmaları. 20 günlük aralarla Ayamama Bataklığı. Fıruzköy Göl Havzası. Küçükçekmecedekı bataklık ve sazlık alanlar. Alibeyköy ve Kâğıthane dereleri. Kemerburgaz Çöplüğü. Kurbağalıdere ve Göksu Deresı'nde yaz sezonu boyunca sürdürülecek. Otel önünde bomba patladı • İstanbul Haber Servisi - Sultanahmet Klodfarer Caddesi üzerınde bulunan Hotel Olıver'ın önünde. öncekı gece bir patlama oldu Kımliğı belırsiz kışı ya da kişilerce bırakılan bombanın patlaması sonucu küçük çapta bir yangın çıktı Yangın. otel görev lılerınce büyümeden söndüruldü. Patlamanın etkisiyle otelin alt katındaki bazı camlarda kırıldı Çevredeki vatandaşlann heyecanlı anlar yaşamasına neden olan patlamada. maddi hasar meydana gelırken ölen ya da yaralanan olmadı. Emniyet yetkilileri. patlamaya ani ateşlemeli basınç etkili el yapımı bir bombanın neden olduğunu kayderek somşturmanın sürdürüldüğünü bildırdıler. HABITAT Ticaret Fuarı • İstanbul Haber Servisi - HABITAT-II Genel Sekreterı \Vallv N'Dovv ıle Toplu Konut Idaresi Başkanı Yiğıt Gülöksüz başkanlığındaki konferans heyetı. Birleşmış Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABITAT-II Kent Zirvesi kapsamında açılan ""HABITAT-II Ticaret Fuarf "nı ziyaret ettı. Fuar ziyaretinin ardından konuklara birde kokteyl verildi. 3 haziran tarihinde açılan fuar. 10 haziran tarıhine kadar açık'kalacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle