27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA HABERLER Koalisyon ortaklan gerginleşen ortamı yumuşatmak için çaba harcıyor 2. ANAYOL yoldamasıAINKARA (Cumhuriyet Burosu) -Tansu Çiller'ın hakkındakı Meclıs soru^tumıalan nedenı\ le bozma nok- tasına getırdıgı ANA\OL hukumetını DSP \e\a CHP'nındesteğıvlevaşatmakısteven ANAPveDYP lı- ler ortamı vumuşatmava çalısıvorlar Başbakan \le- sutYılmaz ın. "ANAYOL'ubozmavalınrçağnsına Çıl- ler'ın "ka\gadan uzakbır ortamda uzlaşalım" soz- lerıyle >anıt vermesı \e kurma\ların karşılıklı olarak uçuncu ısmı de gundeme getırerek yakmla^malan, A\ AYOLun sureceğı beklentılennı guçlendırdı D\ P kulıslennde "\eniden protokol >apıür ve bunun ba- şına millefvekjli dokunulmazlığının kaldınlacağı ko- nur. Bo>lece çeşıtlı ıddıalarla ılgıli dosyalar Vuce Di- van yerine, mahkemelere gider.CHP de hukumete au- nır" formulu dıle getırıldı Çıller ın uçuncu ısım ko- nusunda \ılmaz a bırkaı, seçenek sunacağı, ANA- YOL hukumetının evlul av ına kadar seçım kosulu \e CHP ya da DSP nın koahsvona ortak edılmesı kay- dıyla surdunılmesı onerisınde bulunacağı ıddıa edıl- dı RPtarafında ıse ıktıdar umutlan z.ı\ıfhrken BBP"nın de desteğıyle DYP ıle hukumet arayışlan başladı Basbakan Yılmaz'ın. gensoru onergesinden deste- ğını çekmesı durumunda, "Çiller'in ocakayında baş- bakan olabileceği" kosulunu dıle getırmesı D\ P ta- rahnda "'uzlaşma vollannı kapatRi birşantaj" olarak değerlendırıldı Gensoruvu destekleme konusunda gruptan aldıklan tartışmaİı kararı "ongoruşmevi des- tekleme kararT olarak değıştırerek AN AP"a karşı ge- n adım kapısını açık bırakan DYP'lıler ANAYOLu vumuşatma gırışımlennın vanında RP ıle de temas- lannı surdurduler TBMM'de dun akşam saatlennde D\ P genel başkan \ardimcildn Hasan Ekinci, V!eh- metGolhan. Ali Şe\ki Erek \e Esat Kıratlıoğlu ıle RP Grup Başkanvektlı AbdullahGul goruştu D\ P lıler goru^menın "siyasiiçeriktaşımadığını" ılerı surerken ANAYOL'un kurtarılamaması durumunda son olası- lık olarak RP ıle seçım hukumetı de kurulabıleceöını sovledıler Başkentkulıslerınde RP-DY P-BBP\eRP- D\ P-CHP tormullerı de konusulmaya başlandı AN AYOL un vaşatılması ıçın gostenlen çabalar ıkı partmın lıderlerının açıklamalarıyla hız kazanırken ıkıncı adamlardevreve gırdı DYPde muhalefet cep- hesinde \er alan, ancak ANAYOL un surmesını iste- v en De\ let Bakanı Yaşar Dedelek v e Ca\it Çağlar Bas- bakan Mesut \ ılnıaz la gorusurken ANAYOL un mı- marlan Sana\ı veTıcaret Bakanı ValımErez le AN AP lı bakanlar Ulku Gune> ve Mustafa Taşar venıden te- masa geçtıler DY PİzmırMılletvekılı MehmetKostependebırgrup DYP mıllet\ekıh\le bırlıkte A\ AYOLun u(,uncuor- takla surmesını ıste\en ANAP lı Kava Erdem. Cen- giz Altınkava, Işın Çelebi gıbı ısımlerle gorusme tra- fıgını başlattılar DYP vonetınıı \e Tansu Çılleı venı hukumet goruşmelennın Y ılmaz ın îstıfa etmesı \a da gensoruvla dusurulmesinın ardından baîlamasını ışterken bunu **RP ile hukumet kurulması zemıninin hazırlanması" olarak nıteleven ANAYOLcular gen- sorunun ovlanacagı 8 hazıran cumartesı gunune ka- dar ıkı partıvı yenıden masaya oturtmavı amaçhyor- lar Azınlık hukumetıne son verılerek CHP \a da DSP nın de ıçınolacağı bır çoğunluk hukumetını amaç- la\an DYP\e ANAP lıların. ıkı partıv le de temasa ge- çerek koahs>ona gırmelennı sağlamava çalıştiklan bıldırıldı Y ılmaz ın gensorudan destegını çekmesı duru- munda protokolun ısleveceğı \e Cı'lerın ocak avın- da başbakan olabileceği açıklaması. DYPde tepkı\- lekarşılandı DY PGrupBaskanvekılı AliRızaGonuL Yılmaz'ın sozlerını "uzlaşmayollannı kapatıcı" ola- rak nıteledı K.oalıs\on ortaklan arasında \ enıden \ akınlaşma \ a- şanmasi RP'nın DYP \a da ANAP la koalıs\on ku- rarak ıktıdaragelme umutlarını zayıflatırken BBP"nın desteğının sağlanması planı \ ururluğe kondu RP kur- mavlarının. temaM kebmedıklerı D\ P \e BBP'nın de ıçınde olduğu bır uçlu koalıs\on onerdıklerı belır- tıldı RP lıderı Necmettin Erbakan ın \ ılmaz a D^P ıle hukumetı bozması halınde RP-\N APkoahbvonu olabileceği \onundemesajlarılettığı \ ılmaz ınbude- ğerlendırme\ı vakın çevresıvle pavlastığı ogrenıldı DYP Genel Merkezi, güçlenen parti içi muhaliflere karşı ihraç yaptınmını gündeme getirmeye hazırlanıyor Tansu Çifler karşıü cephe büyüyor 2 Haziran yenilgisine gerekçe arayışı DYP: Seçmenimiz tatile gitmişti\MC\RA (Cumhurhet Burosu)-2 Hazıran pazargu- nu vapıian ara \erel seçımler- den husranla çıkan DYP ba- şansızlığı "•çoğu seçmenin ta- tile gitmiş olmasrna davan- dırdı DYP. AN APın Rıze'de ça> taban fı>atlannı "seçim ruş\eti" olarak kullandığını ancak en fazla o\ ka>beden partının ANAP olduğunu one surdu DYP Genel Başkanı Var- dınuısı Hasan Ekinci. dun duzenledığı basın toplantı- sında. ara yerel seçım yapı- CHP Cenel Başkanı Baykal 'Umut bize düşüyor' \NKARA (Cumhurivet Bu- rosu)-CHP Genel Başkanı Deniz Ba>kaLTurkı>e"de sıyası, ahlakı cıddıyete ge- reksınım du\ uldufiunu bu gorevın CHP \e~DSP">e uye 124 sosval demokrat mılletvekılıne du^tuğunu so\ ledı Baykal "Shasette bir umut yaratılmak ısteni\or- sa, bu, parlamentodaki 124 sos>al demokrat mületvekı- Kne duşer" dedı Seçım so- nuçlannın ANAYOL azın- lık hukumetının "iflasını" orta> a koyduğunu sa\ unan Baykal DSP nındeseçım- lerden ba^ansiz çıktığını ıma ederek "Halk bu seçim- lerde, azınlık hukumetini de ona destek >erenlen de pa>anda olanlan da reddet- miştir" dedı Bavkal Zon- guldak \e Sı\as ta seçım olmasa\dı CHP nın "en başanir partı gorunumun- de olacaöını sa\ undu CHP îıderı "Genel se- çimlerde, 2 haziranda\erel seçim \apılan >erlerde DSP'nin o> oranı bizden yuksekü. \maşimdibu>er- İerde Zoaguldak dışında CHPo> lannı > ukscltmıştır. Bu.- CHPdagıldı tukendı di>enlere bir yanıttır'" goru- şunusa\undu Ara \erel se- çımlenn ozellığı gereğı şımdıye kadar ıktıdar par- tılerının galıbıvetıvle so- nuçlandığını \urgula\an Baykal. "Bu seçinılerde ilk kez, iktidar partılen başa- nsızçıknuşür. Bu. başlangıç- tan beri vanlış olan azınbk hükumeti formulunun ıfla- sıdır" goru^unu sa\undu Baykal bu aşamadan ^on- ra hukumet sorununun ço- zumu ıçın bır genel seçımın de çozum olmayacağını one d Baykal. Turkı- ve'de sı>asetın cıddıyet \e ahlakaka\uşturulması ıçın parlamentodaki sosyal de- mokrat mıllerv ekıllenne go- re\ duştuğunusoyledı DSP mılletvekıllerınede "ortak hareket" çağnsı \apan Bay- kal "Si\asettebirumut\a- ranlmakKtenivorsa, bu par- lamentodaki 124 sos>al de- mokrat miUeftekiline du- şer"dedı Grup topldntisinın basina kapalı bolumunde seçım sonuçlan degerlen- dırıldı Mahmut Işık ın se- çım bolgesındeRP'nınçev- re ko\ lerden 16 bın seçme- nı merkezekaydırdıgını so\- ledığı ogrenıldı Utanbul Mıllervekılı AhmetGiiniı/ Ketenci'nın ozellıkle Ba- kırko> de partılerın buyuk parasal harcamalarına dık- kat çekerek "Partilerin har- camaları denetlenmeli" üoruşunu aktardığı bıldınl- dı 'Çiller'i kurtarma derneği olduk' CHP İzmır ll Başkanı Os- manOzguMen orgutunken- dı sol değerlenne sahıp çı- kacak y onetıcıler aradığını belırterek "Gorulmuştürki bugunku y onetım. kendüe- rini millervekUi \apmaktan ote>e gidememıştir \e de- \amlı ıniştedir. CHP'yi bu hale geüren zihnıyete artık dur demenın zamanı gel- di'dedı Ozgu\en,CHP nın muhaletet bıle yapamadı- ğını. "Çiller'i kurtarma der- neği"ne donuştuSunu SON - ledı lan Sıvas ve Meram gıbı yer- leşım bınmlennde partiMnın eksıklıklennı tamamlayarak yenıden yapılanmaya gıde- ceğını bıldırdı Ekıncı. AN AP adayı Ahmet Bahadırlı nın kazandıgı Bakırko\ seçım lernle ılgıli bır soru\a da " Maalesef pazargunu.seçme- nin çoğu tatile gitmiş. ^ uzde 40oranındao> kullanmayan seçmen olur mu?~ yanıtını \erdı Ekını.ı. Zonguldak \e Bakırkoy hanç.dığerbuyuk yerle^ım merkezlennın, D\ P nın 24 Aralık genel se- çımlerdekı o> oranının > uz- de 19"a ınmesınde onemlı pa\ ı bulunan bolgeler oldu- ğunuanlattı MeramveSı\as gıbı bolgelerde. seçmenın ka- zanma olasılığı yuksek ada- ya oy verdığını ancak genel seçımlerde "\aranolur'" du- şuncesiy le kendı partısıne o\ verdığını kavdeden Ekıncı >u goruşlen dıle getırdı "Bu beldelerde. 24 aralık- ta,D\P>uzde 18.2. ANAP yuzde isls. RP de yuzde 21 o\ almış. Bu sonuçlar, ulke genelinde alınan sonuçlara da oldukça \akın. 2 haziran- da \f\ P, o\ lannı 10 puan art- tırarak uçuncu olarak girdi- ği seçimden, binnci parti ola- rak çıkmış. VN\P, \uzde 18'den 24'e çıkarak ikincıli- ğini korumuş, RP ise v uzde 21'den lS'e duşmuş. Bu so- nuçlar, genel seçünler açısın- dan. seçmen eğilimi olarak baz ahndtğı takdirde, bugun seçim olsa, D\ P >uzde 24 o> oranıy la birinci partiolacak- tır." Buyuk yerleşım bınmle- nnde alınan sonuçlar uzenn- den yapılan değerlendırme- lenn doğru olmayacağı goru- $unu ılerı suren Ekıncı. ANAP'ın Rıze'de çay taban fıyatlarını "seçim nış\eti" olarak kullandığını sav undu Ekıncı, Rıze'de "KimMesut Yümaz'a o> \ermezse, milli- yetsizdir" propagandasının yapıldığını savlayarak "Zon- guldak'ı, Marmara Ercğli- si"ni. Kilimli'vi, Bağsarav'ı kay betmişsin. Kazandıklan- nı so\ lu>orsun. anıa ka> bet- tiklerininı>eso\lemiyorsun? En fazla o\ ka>bı olan parti ANAP'tır. \ uzde 26'dan>ıız- de 2O'\e duşmuştur" dedı OSMAN \\ DOĞAN ANKARA - Tansu Cıller'ı genel ba^kan- lıktan de\ ırmek ısteven DYP'lı muhalıfler, ara yerel seçım hezımetını koz olarak kullanarak partı \onetimini hedef aldılar De\let Bakanı \aşar Dedelek ındearalannaka- tıldığı muhalıfler seçını sonuçlan nede- nıyle grupta ele^tırdıklerı ÇıUer \e kur- maylannın.toplantıyaçağırdıklanGtK'te ıstıfalannı ısteme\ehazırlanıyorlar Ca- \it Çağlar'ın burosunda. muhalefetın "öncü kadrosu" Devlet Bakanı Ya^ar Dedelek. RıfatSerdaroğlıı,TevfıkDiker, Mehnıet Batallı \e Necdet Menzir Hü- samettinCindoruk latoplantı\aptı Mu- haletet. RP ılehukumete ızın \enlmeme- sıveANAP lakoalısyonunsurdurulme- sını kararlaştınrken. D\ P vonetımt. guç- lenen muhaliflere karşı ıhraç vaptınmı- nı gundeme getırmey e hazırlanı\or Bu- gun yapılacak grup toplantısındamuha- lıflenn Çıller'e "RP ilekoalisyon kuru- lursaistifaederiz" dıveceklen belırtıldı Çıller'ın, kaynağı kuşkulu ser\etı. Meclıs soruşturmalan \e ortulu odenek skandalıyla ılgıli suçlamalardan kurtul- mak ıçın ANAYOL'u sona erdırerek RP ıle y akınlaşma eğılımıne gırmesı. karşı- sındaoluşan DYP ıçındekı cephenın ge- nı^lemesıne yol açtı Genel bır rahatsız- lık saşanmasına karşın organıze bır mu- halefet sergılenemeven DV P'de. Ç'ıller hakkındakı volsuzluk savlarına seçım \enılgiM \e kongre hesaplannın da ek- lenmesı en yakınındakı ısımlenn de D\ P lıdennı terk etme eğılımıne gırmesını gundeme getırdı TBV1M grubu dışında Cındoruk onculugunde başlayan muha- letet hareketı son gelışmelenn ardından guç kazanmaya başladı Cındoruk ıle mu- halıfeskı mıilenekılı Fevzi Valçın, De- delek. Çağlar Menzir. Batallı Dıker, Serdaroğlu. Çağlar'ın burosunda gızlı bır toplantı yaptılar Toplantıda. RP ıle koalisyon Napılmasına karşı mucadele etme ve gerekın>e ıstıfa etme karan alın- dığı oğremldı Bugun yapılacak grup top- lantısında. Çıller ve partı vonetımıne ıs- temlennı bıldırecek olan muhalıfler. gen- soruya destek karannın gozden geçınl- mesını \e "bu hukumet yıkılırsa yerine konulacak alternatifin belirienmesini" ısteveceklennı kavdettıler Seçim çevrelerine göre kazanan partiier ve belediye başkanları Seçim çevresi ADANA-Sofulu ADIYAMAN-KÖSECELİ ANTALYA-Yeşılbayır ANTALYA-Çavuşköy AhfTALYA-Yuk k yat BİNGÖL Merkez BITLtS Koyun'u BURDUR Bucak BURDUR Bagsaray BURSAYalıntaş ÇORUM Yo'uklu DENİZÜ Akalan DENİZLİ Karakoy ERZİNCAN Mollak. ERZİNCAN Ulukoy HAKKÂRİ Derecık HATAY Ovakent HATAY Turunçkj IÇELÇrftlıkkov İSTANBUL-Bakırköy KOCAELI Kırazyali KONYA Meram MALATYA Şahnahan MALATYA Kariıova MALATYA Tepehan K.MARAŞ Yumaklıcerrt MARD1N Surgucu RİZE Merkez SAMSUNAyvaak SAMSUN Ağcagüney SAMSUN Yeşıikent SİNOP Boyabat StVAS Merkez StVASYıldız SIVAS Cemaikoy TEKİRDAĞ M. Ereğlısı TUNCEU Pulumur YOZGAT Esen ZONGULDAK Merkez ZONGULDAK Kıfımlı ZONGULDAK Guneşh Parti CHP DYP ANAP ANAP ANAP RP ANAP RP DYP DYP MHP ANAP DYP CHP RP BAĞIMSIZ DYP CHP MHP ANAP CHP RP ANAP RP DYP DYP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP RP RP DYP RP DYP CHP CHP DSP DYP ANAP Isim irfan Aksoy Mahmut Ünal Hasan Akalın Zekı Aydoğan Enver Aputkan BednTuğ Abdulbakı Uyanık Ramazan Selen Ramazan Çakmak Recep Butut Ergulu Gokçetın Muzaffer Akyol Necah Tahal Dursun Gıder Salıh Kara Kasrm Demır Abdullah Yalçın Mehmet Ferıt Gül Bunyamın Yalınayakli Ahmet Bahadırlı Cevdet Şahın Mustafa Özkan Murat Yeşıl KasımAksut Nedım Çeker AliCeylan Sehmus Surer Hızır Hop Erkan Avct Bakı Demırtaş Ahmet Çavuşoglu Mehmet Ermış Osman Seçıimış Mehmet Gulen Loğman Bulut Emın Yılmaz Ahmet Yaman Hacı Erol Ismaıl Eşref AlıAslankılıç Onder Ozsoy ERBAIL4N? IN SERVETİ 'Meşruluğunu kanıtlasın'ANIvARA (Cumhurıyet Burosu)-TBMM Genel Ku- rulu nda bugun ovlanacak olan sadecenakıt\arlıgı>ak- laşık 100 mılv ar lıra olan Er- bakan'ın servetının kavnağı- nın soru^turulmasına ılı^kın D^ P onergesınde RP lıden- nın »ervetının meşru olduğu- nun kanıtlanması gerektığı vurgulanıvor Onergede RP lıden ıle kardeşı Kemalettin Erbakan'ın malv arlıgında son vıllarda buvuk bır artış oldu- gu ozellıkle RP'h beledı\e!er- de çok sayıda arsa satın aldık- lan belırtılıyor DYP"nın onergesınde. Er- bakan ın en son 24 Aralık 1995 seçımlennın ardından verdığı mal bıldınmınde ser- \etinin unsurlannı şovle sav- dığı belırtılıvor "Fatih'te 147 metrekare \e 65 metrekaredaire, Ankara'da 135,160 me,trekare daire. An- kara L niversrtesı Sıtesi'nde bır hisse, İzmit'te 135,2140 met- rekare arsa, Ankara Çayyo- Iu'nda651,750 metrekare ûr- la, Bahkesir/AhımJukta 1180, 4180 ve 8440 metrekare arsa, Altınoluk kovunde 215. 250 metrekare yazlık ev. Altıno- luk'ta 60 metrekare bına. An- kara/Balgatta 906 metreka- re vazlıkev. Ankara/Balgat'ta 828 metrekare arsa. altın ve vabancı paralar: 148 kilo kul- çe altın,421 bın Amenkan Do- lan, 532 bin Isviçre Frangı, 611 bin Alnıan Markı. kendi- sine ait 200E Mercedes, eşıne ait 300S Mercedes ve kızına ait Opel \ectra otomobiller, aynca Sinop'ta verasetle inti- kal ettiği bttdinlen arsalar." Onergede şov le dev am edı- lıyor "BuaradaLibyaadına casuslukvaptığı ıddıa olunan İslanıa Çağn Teşkılaft'nın 1989 vıhnda Savın IVecmettin Er- bakan adına 500 bın dolarlık bir çek yazdığı vebunun mev - cut servetı ıçındeyer alıp alnıa- dığının saptanması ile vurtdı- şında bazı Av rupa şehirlenn- de adına kav ıtlı gav rimenkul- ler bulunduğu, Hollanda'mn Holversuh şehnnde ve Was- senadr kasabasmda şahsıve aı- le birevleri adına gavrimen- kulleri olduğu vebunlannbe- vannamelerde ver almadığı ileri surulmektedir. l%9dan 1995e kadar ge- çen sure içınde Sa>in Erba- kan'ın variıklı bır aıleden gel- medi0 kendı ıfadesı ıle sabit iken ve miUetvekıllığı dışında herhangı bır gelır sağlavan başka bir işi de bulunmadığı vergı kavıtlan ıncelenmek suretı ıle anla^ılacağı uzere bu malvarlığındaki buvük arn- şuı nereden kav naklandığını ve meşnıluğunun tespiti,ge- rekmektedir. \ arlıklı bır aıleden gelme- mesıne rağmen, 1969 yılın- dan bu vana geçen sure ıçın- de Sa% ın Erbakan, emsalı go- rulmedık bıçımde zengınleş- mış ve israrla da mal bıldın- mınde bulunmaktan da kaçtn- rruştır Halbukı 362S »av ılı v a- sa ıle daha oncekı yıllara ait vasal duzenlemelerle mıllet- vekıllennın kanunı sure ıçın- de mal bıldınmınde bulunma- ları mecburıkılınmiştır 1970 yılında yok denılecek serve- te sahıp Sayın Erbakan'ın 1 10 1994tanhhMecli5Baş- kanlığı'na verdığı mal bıldı- nmındekı sahıp olduğu men- kul gavnmenkul.dovızve al- tın mıktannı gordukten sonra bu ıktısabın ne derece kanu- na ve genel ahlaka uvgun ola- rak edınıldığı konu^unda şup- helenn doğması olağandır NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Ozguriuk ve Dayanışma Partısı'nın (ODP) aldığı oyları onemsıyorum Sınır- İı yerlerde seçımlere katılmasına kar- şın bu partının aldığı oylar değışım- den yana olan guçler açısından bır baş- langıç anlamı taşıyor ODP, ılk kez denenmeyenı denıyor çeşıtlı renk ve eğılımlerden sosyalıst- lerı, çevrecılerı, femınıstlerı duzen kar- şıtı marjınal guçlerı çevresınde toplu- yor Bu kadar değışıkturden sosyalıs- tın ve duzen karşıtı gucun bıraraya gel- mesı, bazı çevrelerde tereddutler ya- ratıyor Nasıl olsa bunlar yakında bır- bırlenne gırer beklentısı, bu partıye ya- kınlaşmayı engeileyıcı bır rol oynuyor ODP kurulalı 4 ay gıbı bır sure geç- tı Partının ıl ve ılçe orgutlerı henuz ku- rulma aşamasında Tam bu orgırtlen- me çabası surerken kısmı yerel seçım- ler gundeme geldı ODP yonetımı, he- nuz boyle bır seçıme haztr olmadıgı ınancındaydı Seçıme katılma konu- sunda ıse seçım yapılan yorelerdekı orgutlere ınısıyatıf tanındı Isteyen se- çıme katılacak ısteyen katılmayacak- tı Sonunda Sıvas, Bakırkoy Rıze gıbı ODP'nin Oylan ve Cezaevleri... uç merkezde Konya-Meram'da ve Zonguldak'ın Guneşh beldesındekı or- gutler seçıme katılma karan aldılar Yerel seçımler, genel seçımler açısın- dan farklı ozellıklertaşıyordu Oncelık- le bu yorelerde boşalan belediye baş- kanlığı ıçın seçım yapılıyor, belediye beclısı ve ıl genel meclısı bıle seçılmı- yordu Yanı seçım bır kışının seçılme- sı uzerıne yoğunlaşıyordu Bu neden- le, kazanma şansı olmayan partılerın seçmenlerının seçılme şansı olan da- ha yakın bır partıye kayması olasılığı bu- yuktu Tek kışının kazanacağı bır seçım- de kuçuk partılenn şansı daha da aza- lıyordu Bu handıkaplara karşın, ODP'nin Ba- kırkoy'den aldığı 1380 oy ve yuzde 1 48'lık oy oranı, Sıvas'tan aldığı 1467 oy ve yuzde 1 37'lık oran cıddıye alı- nacak duzeyde TlP'ten bu yana sosyalıstler ılk kez yuzde 1 'lık barajı, en elverışsız koşul- larda aşıyorlardı Bu cıddıye alınabılır bır başlangıçtı ODP, bu sonuçlardan dersler çıkanr, orgutlenme ve propagan- da çabasına hız verırse solda onemlı bır ağırlık halıne gelebılır • • • Turkıye seçım ve ardından genso- ru heyecanıyla yapay gundemlere mah- kûm edılırken ulkemızın arka yuzunde ınsanlar olmeye ve acı çekmeye devam edıyorlar Seçım yazısı ıçın bılgısaya- nn başına oturduğumda İzmır Buca ce- zaevınden gelen bır mektubun ıçıne dalıverdım Cezaevlen yıne kaynıyor Emnıyet Genel Mudutiuğu'nden Ada- let Bakanlığı'na sıçrayan Mehmet Ağar, cezaevlerını kanştıracak yenı kararla- ra ımzalar atıyor Tutuklulara, aılelerıne ve topluma acılar çektırecek yenı gırı- şımlerın kapıları açılıyor Buca Ceza- evı nden DHKP-C Davası sanığı Ayten Anlaş tarıhsız mektubunda ıçende ne- ler olup bıttığını anlatıyor "Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanı ol- masından sonra, Eskışehır'le bırlıkte toplam 6 tabutluk açıldı Şu anda Es- kışehır cezaevındekı mahkûmlann sa- yısı 80'e ulaşmış durumda Hıç bırhak- lan yok Yıyeceklen alınmıyor Aılele- nyle gonışmelen yasak Basın, TV.rad- yo vs vs aklınıza ne gelırse hepsı ya- sak Cezaevlenneyonelıktumbude- ğışıklıkler 6 Mayıs Genelgesıyle bırlık- te geldı Bızlere sahıp çıkan aılelen- mızgozaltına alınıyor 23 Mayıs tanhın- den ıtıbaren suresız açlık grevıne baş- lamış bulunuyoruz Taleplenmız, Eskı- şehır tabutluğunun kapatılması, 6 Ma- yıs genelgesının kaldırılması, aılelerı- mıze yonelık baskıların son bulması " Polıs Mudurunden Adalet Bakanı yapıldığı nerede gorulmuştur'? Olsa ol- sa dıkta rejımlerınde olabılecek bır uy- gulama sozde parlamenter rejım ıçın- de gerçekleşıyor Polıs şefını Adalet Bakanı yaparsanız da ışte boyle şey- ler olur Faılı meçhuller ve yargısız ın- fazlar cezaevınde de yaygınlaşır Ul- ke, ıçıne duştuğu şıddet çılgınlığına bı- raz daha batar Mehmet Ağar şımdı de cezaevlennı duzelteceğını soyluyor Guvenlık guç- lerınm başında ıken Turkıye de ışlenen cınayet sayısı tanhı rekorlara ulaşmış- tı Bundan sonra da aynı rekorları, sa- nırım cezaevlerınde kırmaya nıyetlenı- yor Bu ulkede gensoru neyı değıştırecek kı'' Meclıs'te, gensoruya oy verenlenn ve karşı çıkanların Mehmet Ağar'dan bır şıkâyetı var mı'' Faılı meçhul cına- yetler gensoru verenlen ılgılendırıyor mu^ Bakırkoy'de ANAP değıl de DYP veya CHP kazansaydı bır şey mı de- ğışecektı? Bunları sıralayarak karamsar bırtab- lo çızdığım sanılmasın Turkıye'yı kan golune çevırenler, hırsızlığın, vurguncu- luğun, sıyasetı mafyalaştıranlann, yok- sul duşmanlarının sıstemı batıyor Sı- yaset dunyasındakı krız gencılığın knzı Bu çokuş, belkı de yenı bır Turkıye yaratmak ıçın şans kapılannı açacak GLOBAL POLİTİKÜLTÜR ERGİN YILDIZOĞLU Havalar Isınıyor Hayır tatile grtmenın zamanı geldı demek ıstemıyo- rum durum çok daha vahım Bırleşmış Mılletler Çev- re Programı çerçevesınde toplanan konferanstarafın- dan hazırlanan ve bugun yayımlanacak olan bır rapo- ra gore dunyada çok tehlıkelı ıkhmsel değışıklıkler ya- şanıyor Dunyanın en buyuk 60 sıgorta şırketının ortak olarak benımsedığı bır dıger rapor ıse panık halınde, hukumetlerı tedbır almaya çağırıyor Çevrecıler sene- lerdır bu konuda avaz avaz bağırıyorlardı ama dınle- yen yoktu Şımdı ıkhmsel degışıklıklerın etkılen yatınm- cıların kârlarmı etkılemeye başlayınca "Tedbır almak gerekır, gezegen elden gr/d/yor"turunden şıkâyetler hıç umulmadık yerlerden gelmeye başladı Geçen 130 yılın en sıcak 10 yılı 1980 ve 1990'larda yaşandı En sıcak uç yıl ıse 1990 ların ılk yarısında Kuresel olarak havanın ısınmakta olmasının en buyuk nedenı ıse sanayı ve taşımacılıkta artık urun olarak at- mosfere salınan karbondıoksıt gazlarının yarattığı se- ra etkısı Bu yuzden ne zaman hava şartlan ve karbon- dıoksrt yolu ıle hava kırlenmesınden bahsedılse, ener- jı sektoru ve otomotıv sanayıı hemen, "Kesın bılımsel kanıt yok" dıye feryadı basıyor Çunku eğer sorumlu- lugu kabul ederlerse, tedbır almalan gerekecek Bu da malıyetlerı yukselterek kârları olumsuz etkıhyor Ben- zer bır sorunu ve tartışmayı ozon delığının buyume- sıne yol açan gazların sanayıde kullanılmasında ve yagmur ormanlarının kesılmesınde de ızlemek mum- kun Insan gereksınımıne gore değıl de sermayenın kâr durtusune gore şekıllenen ve gıtıkçe kontrolden çıkan pıyasa ekonomısınde yaşamanın bır sonucu bu durum Gıttıkçe havalar ısınıyor ama bunun kanrtlarını gorme- ye etkılerını konuşmaya hazırlanan ınsan sayısı son derecede az Bu ınsanlara da ış çevrelerınde genellık- le "fanatık sıyası olarak art nıyetlı ınsanlar" gozuyle bakıhyor Bu fanatık ve mantıksız ınsanlara karşı en çok ılerı surulen ' Kesın bılımsel kanıt yok" mazeretı ıçın ba- kın 15 mılyar dolarlık bır yatırım fonunu yoneten Car- los Joly ne dıyor "Bu kesın bılımsel kanıt bekleme tu- tumu tam bır saçmalık Çunku zaten yatınmcılar her gun, çok daha az bılgıyle ve buyuk belırsızlıkler ıçın- de karar vererek çalışıyorlar" (Fınancıal Tımes, 29 5 96) Sanayı "kesın' bılımsel kanıt bekleyedursun, belır- gın bır şekılde ısınan hava tahıl urunlerını etkıhyor ve World Watch Instıtute'un Başkanı Lester Brovvn'a gore "tahıl stoklannın kuçulmesını hızlandınyor" (In- ternatıonal Herald Tnbune 29 5 96) Geçenlerde bır pa- zartesı yazımda nasıl bır kuresel açlık tehlıkesı ıle kar- şı karşıya olduğumuzu yazmıştım Bunun yanı sıra ha- valann ısınması, gıttıkçe şıddetı artan bır şekılde fırtı- nalara ve su basktnlarma yol açarak buyuk ekonomık zarar yaratıyor (ya ınsan kaybı?) Sıgorta şırketlerının hesaplarına gore 1987 1993 arasında, her birı bır mıl- yar doların uzerınde zarara yol açan 16 doğal felaket yaşanmış Sıgorta şırketlennın 1980'lerde toplam yak- laşık 16 mılyar dolara ulaşan yukumluluklen ıse 1990'la- rın ılk yarısında büyuk bır sıçrama gostererek 48 mıl- yar dolara yukselmış Bu yukumluluklerın yuzde 85'ı ruzgâr ve fırtına zararlanndan oluşuyor Zelzele, yan- gın ve petrol sızıntısmın getırdıgı faturanın payı ıse sa- dece yuzde 15 Bazı buyuk sıgorta şırketlenne gore boyle devam ederse sektorun ıflas etmesı kaçınılmaz Bu koşullarda zaman ılerledıkçe sadece sıgorta şır- ketlennın değıl aynı zamanda hava değışıkhğınden etkılenme olasdıgı yuksek şırketlerın kâğıtlarını da ya- tırım fonlan jferıncfetutmakıstemeyecekler Boylece, çevre şorunu gıderek buyuk bır kuresel malı soruna do- nuşmeye başlıyor Sıgorta şırketlerı ve yatırım fonlarının seslennı yuk- seltmesı tabıı kı olumlu bır gelışme Ne yazık kı çevre- cılenn uyarılarına zamanında kısa donemlı ekonomık kaygılardan dolayı kulak asılmadıgı ıçın sorun lyıce bu- yudu ve neredeyse kontrol edılemez hale geldı Çun- ku, bugunku duzeyı korumak ve daha da kotuleşme- sını engellemek artık çozum değıl Surecı hızla gerı çe- vırmek gerekıyor Dığer taraftan tedbır almanın eko- nomık faturası çok yuksek Sadece kendı hıssedarla- rına karşı sorumlu olan ve hatta bunlar tarafından bı- le doğru durust kontrol edılemeyen şırket yonetıcıle- rının bu mahyetlerın altına gırmeyı kabul etmesını bek- lemek boşuna Herkes rakıbıne bakacak ve kımse ek malıyet ustlenerek pıyasa payını, kânnı dolayısıyla yıl sonu prımını olumsuz etkıleyecek tedbırterı almaya yanaşmayacaktır Pıyasa ekonomısı ıdeolojısının hâkım olduğu gunu- muzde, belkı çılgınca bır fıkır gıbı gelecek ama soyle- meden edemeyeceğım, ekonomıye sıyası olarak mu- dahale etmenın ve planlamadan hem de kuresel çap- ta bır planlamadan bahsetmenın zaman geldı de ge- çıyor bıle Sıyası mudahale soz konusu olduğunda ıse kontrolun kâr durtusu ıle değıl, tum ınsanlığı ve ge- lecek kuşakları duşunerek hareket edecek olan, "bu- yuk ınsanlığın" elıne geçmesının gerektığını soyleme- ye ıse gerek yok sanınm Ecevit muhalifleri bileniyor DSP'de Hek adam' huzursuzhığu -ti TÜREY KÖSE ANKARA - Ara yerel seçımlerdekı başarısızlık DSP'de rahatsız yaratırken bazı mıllet\ekıllen "Örgüt- siiz burava kadar. Sadece genel başkanın imajıv la ge- lebileceğimiz noktanın sını- rına geldik" değerlendır- mesını vaptılar Genel Başkan Yardımcı- sı, Istanbul Mılletvekılı Cev- det Sehi, sağın alternatıfı- nın radıkal sağ olduğuna dıkkat çekerek "Herkesbu- nu çok ivl değerlendirmeli. Başarı va da başarısızlık; genel politikalann yansuna- sı, orgut, brgutlülük ve ça- lışma > bntemleri açısından incelenmelidir'* dedı DSP ıçınde, ANAYOL azınlık hukumetıne dolaylı destek venlmesınden zarar gorul- duğu, hukumetın ıcraatın- dan partılennın de sorum- lu tutulduğu eleştınlen de dıle getınldı 2 Hazıran ara yerel se- çımlerındekı oy kaybı ve RP'nınyukselışı DSP'de ra- hatsızlıİcyarattı Genel Baş- kan Yardımci1 ;! Cevdet Sel- vı. sonuçlan çok ıvıdeğer- iendırmek gerektığını be- lırterek şunîan soyledı "Tiırkiye genelinde so- nuçlara baktığımızda, çok ciddi olarak biraz çaba sarf etmek gerektiğine inanıyo- runı. Şimdiye kadar i>i ko- tiı sağ ile solun bir çelişkisi \ardı. Şimdi sağ ik merkez sağ arasında yanş ortava çıkö. BBP Ue RP'nin güçİe- nişi önemli. Merkez sağın ahernatifı. radikal sağ olu- vor. Bu çok önemli. Sivasal partiier ve sorumluluk sahi- bi olanlar bu demokrasiden, laiklikten, insan hakların- dan kopuş konusunda son derece duyariı olmalı. Par- tiiero> da ka> bedebiür. Bun- lar çok önemli değüdir. Ama bu sonuçların ciddı olarak değerkndırilmesu bu tabto- nun ortava çıkış nedenleri iyi araştınlnıahdırr Selvı, başan ya da başa- nsızlığın, genel politikala- nn yansıması, orgut, orgüt- 1uluk ve çalışma y ontemle- n açısından mcelenmesı ge- reğine dıkkat çekerek "Bu- nu her partiyapacakbr, yap- malıdır. Partiier3-5 puanın arkasında koşmak yerine. asıl bu tchlikeli gidişe karşı önlem almak zorundadır" dedı Seçım yenılgısı, DSP ıçınde aykın seslenn de yuk- selmesınenedenoldu DSP Genel Başkanı Biilent Ece- vifın grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bizara yerel seçimlerde az ov alı- rız. genel seçimlerde o>u- muzu arttınnz, aynca RP ruşvet dağjttı" açıklaması bazı mılletvekıllen tarafın- dan ınandıncı bulunmadı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle