30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız Sigortalı EMLAK BANÎ Cumhuriyet Eğer Bankanız Emlak Bankası İse Kiralık Kasanız Mutlaka Sigortalıdır. Güvenliğiniz İçin de Emlak Bankası! EMLAK BANK 78. ¥ 1 SAYI 11 (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNB NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADti NADİ (1945-1991j TV'DE SİNEMA Fantezi güldürü ve aşk • 17. Sayfada • AÇILIŞ Saygun'un heykeli Beşiktaş'ta • 14. Sayfada • ÇEVRE GÜNÜ 'Çevreyi mevreyi artık umursayın' • Arka Sayfada • GÖKTEPE Komisyon ifadeleri tamamladı • 6. Sayfada 11996 EtfFLASYONU YÜZDE 80 TAHMİN EDİLDİ BORSA Dun 63.181.26 Oocekı 62.269.22 DOLAR ÛODun 78.500 Oncekı 78.500 MARK VDun 51.350 Oncekı 51.500 ALT1N VDun 967.000 Oocekı 988.000 IMF fiyatlarda duşuş beklemiyor • 9. Sayfada Ortaklar, ortamı yumuşatmak için çaba harcıyor 2. ANAYOL yoklaıııasÜçüncü isim gündemde ANAYOL'u, DSP veya CHP'nin desteğıyle yaşatmaya çalışan ANAP ve DYP'liler ortamı yumuşatmaya çahşıyorlar. Yümaz'ın "ANAYOL'u bozmayalım" çağrısına, Çıller'ın "Kavgadan uzak bır ortamda uzlaşalım" diye yanıt vermesı \e 3. bır ısmın gündeme getınlmesı ANAYOL'un süreceğı beklentılennı arttırdı. Çıller'ın. 3. ısım konusundaYılmaz'a bırkaç seçenek sunacağı ve ANAYOL'un eylül ayına kadar seçım koşulu ıle sürdürülmesı önensınde bulunacağı ılen sürüldü. • 4. Sayfada Çillere karşı cephe büyüyor DYP liderinı genel başkanlıktan devirmek isteyen muhalifler, ara yerel seçim hezimetini koz olarak kullanarak parti yönetimını hedef aldılar. Yaşar Dedelek, Cavit Çağlar. Rıfat Serdaroğlu, Tevfik Dıker, Mehmet Batallı ve Necdet Menzır, Hüsamettın Cindoruk'la toplantı yaptı. Muhalefet. RP ile hükümete izin verilmemesi ve ANAP'la koalisyonun sürdürülmesini kararlaştırdı. DYP yönetimi, muhaliflere karşı ıhraç yaptırımını gündeme getırmeye hazırlanıyor. • 4. Sayfada YA MERRU... ORTAKLlClN YAZGIS! GENSORUDA • 5. Sayfada ARABULUCU TÜRKEŞ, ÇİLLER'LE GÖRÜŞTÜ • 5. Sayfada DSP'DE TEK ADAM' HUZURSUZLUĞU 1 4 . Sayfada Yaşam koşullarmı protesto etmek için Eskişehir Cezaevi'nde de eylem başladı Cemevlmnde açhkgnevleri• DYP-SHP koalisyonu döneminde kapatılan, ancak ANAYOL iktıdannın tekrar açtığı Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde de açlık grevi başladı Süresiz açlık grevine başlayan tutuklular, yaptıklan açıklamada, eylemlerinin "6 mayıs genelgesi kaldınlıncaya ve Eskişehir tabutluğu kapatılıncaya" kadar süreceğinı belırttıler Tutuklu çocuklan da cezaevlerindeki uygulamaları, Izmir Konak Alanı'ndaki Saat Kulesi önünde toplanarak protesto ettiler İzmir Saat Kulesi önünde toplanan tutuklu çocuklan da bü- vüklerinin evlemlerinedestek >erdiler. (NECATİ AYGIN) HaberMerkezi-Cezaevlenndekı bas- kılan ve "6 mayısgenetgesinr protesto et- mek ıçın tutuklu ve hukumlulenn başlat- tığı açlık grevlen yayılırken. Adalet Ba- kanı Mehmet Ağar, açlık grevlen ıçın herhangı bır neden göremedığını belırt- tı. Agar, "Cezaevlerinde gerginlik yok" dedı Cezaevlenne yenı düzenleme getıren "6 mayıs genelgesi" ıle cezaevlerindeki baskılan protesto etmek amacıv la başla- tılan açlık grevlen yayıhyor ANAP iktı- dannın son donemınde açılan. açlık grev- len ve kamuoyunun baskısıyla DYP-SHP koalisyonu donemınde kapatılan, ancak ANAYOL ıktıdarının tekrar açtığı Eskı- şehırOzel Tıp Cezaevi'nde de açlık gre- vı başladı. 6 mayıs genelgesıyle yenıden açılan Eskışehır Ozel Tıp Cezaevf ne. Istanbul DGM'de yargılanan yaklaşık 80 tutuklu goturuldu Suresız açlık grevıne başla- yan tutuklular, yaptıklan açıklamada, e> - lemlennın "6 mayıs genelgesi kaldınlın- caya ve Eskişehir tabutluğu kapaülınca- ya" kadar süreceğinı belırttıler Devnmcı Tutsaklarla Dayanışma Plat- formu'ndan aıleler de dun gece Istan- bul'dan Eskışehır'egıttıler Bugun Eski- şehır E Tıpı Cezaevı onunde toplanacak olan tutuklu ve hukumlü aılelen yaptık- lan açıklamada, "Eskişehir tabutluklan kapatılıncaya, sevkler durduruluncava, saldınlara son verilip sonımlular vargıla- nıncaya kadar ev latlanmızın yanında ola- cağız" dedıler DHK.PC. MLKP, TKP(ML). TİK.B, THK.P C HDO. TKP ML, TKEP-Lenı- nıst, Ekım ve Dırenış Hareketı davaları nedenıyle cezae\ lenndekı tutuklu ve hu- kumlulenn oluşturduğuCezaevlerı Mer- kezı Koordınasyonu'nun karanyla top- lam 23 cezaevınde süresiz açlık grevı ya- pılıyor Aynca PK.K., TDKP, DHB. Devrımcı Yol, TDP, TK.EP. HKG. PSYK.. PRK- Rızgan dav alan nedenıv le cezaev lennde bulunan tutuklu ve hukumlüler de 5'er gunluk donüşumlu açlık grev ı yapıyorlar. • Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Enflasyonda yaz düşüşü yok• Fiyat artışlannda her yıl mayısta yaşanan yaz düşüşü bu kez gerçekleşmedi. Mayısta, bir öncekı aya göre toptan eşya fiyatlan yüzde 4.1, tüketici fiyatlan da yüzde 4.5 yükseldi. • Enflasyon, geçen yılın aynı ayına göre yıllık, toptan eşyada yüzde 73.7; tüketici fiyatlannda da yüzde 82.9 oranında gerçekleşti. Fıyatlar, yılın ilk 5 ayhk döneminde toptan eşyada yüzde 39.9; tüketici fiyatlannda da yüzde 33.3 düzeyınde arttı. • 9. Sayfada BAŞIM ALIP GİDEN ENFLASYONA ÇARE ARAYIŞI Parakurulutartışması Tansu Çiller ve RP lideri Erbakan'm malvarlıklan bugün genel kurulda ele alınacak Kuşkulu servet Meclis'te Ekım Kasım Aralık Ocak'96 Suoat Karar, oybirliği ile alındı TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı'nın başkanlığında dün sabah toplanan Danışma Kurulu'nda, DYP lideri Çiller hakkındaki malvarlığı soruşturma önergesinın, anayasada öngörülen 1 ayhk sürenin dolmak üzere olduğu dikkate alınarak bugün görüşülmesi yönünde oybirlığiyle karar alındı. Kesin gözüyle bakılıyor çiiier'in servetiyle ilgilı önergenin, RP. ANAP, DSP ve CHP oylanyla kabul edilmesı beklenirken Erbakan hakkındaki önergenin de DYP, ANAP. DSP ve CHP oylanyla kabul edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Önergenin kabulü durumunda, Çıller'e 3. soruşturma açılmış olacak. • 5. Sayfada Erbakan'm malvarlığı RP Genel Başkanı Necmettın Erbakan, 24 aralık seçimlennın ardından TBMM Başkanlığı'na yaptığı mal bıldırimıne göre 148 kilo külçe altın, 421 bin ABD Dolan,'532 bın tsviçre Frangı ve 611 bin Alman Markı nakıt servet ile çok sayıda ev, arsa ve hisseden oluşan büyük bir malvarhğına sahip. • 4. Sayfada • Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yaptığı, "'Enflasyon, yenıden hızlanma sürecınde kontrol altına alınmah" uyansı, ekonomı çevrelerinı harekete geçirdı. Akademisyenler, dünyada kullanımı yaygın olmamakla beraber "enflasyonu düşürmede etkıli olan" para kurulu sisteminın Türkiye için çözüm olabileceğıni ileri sürüyorlar. • Döviz rezervi karşıhğı sabit kur üzerinden para çıkaran bir kurum olan para kurulu sistemınde para arzı katı kurallarla behrlendiği içm hükümetlerin para otontesi üzenndekı yetkileri neredeyse tamamen kaldınlarak parasal büyümeden kaynaklanan enflasyona engel olunuyor. SABİHA SBHBJCrnin haoeri • 9. Sayfada 9 r » ı o l ı o ı ' n s a n ^erieşimlen Ivonteransı tüm htavla sürüvor. Genel Kurul'da konu- y ' o " o ' şan Lübnan Tanm Bakanı Chaouki Fakhoun, yıllardır savaşın yıkıntıla- nnı tamir etmeve çalışan ülkesinin, Ga/ap l /ümleri Operasvonu sonrası veniden başa döndüğünü sö>- ledi. Bu arada Türk sivil toplum kuruluşlan: kentleşme. konut, çevre ve kültiir alanlarındaki etkinlik- leıie ülke sonınlannı kent zirvesi giindemine taşımaya başladılar. Zirveye katüan konuklar, boş zaman- lannıİstanbuFunturistik jerierinigezerekdeğeıiendiriyor.(KLBİLAY TÜNTUL)• 5. Sayfada BAŞBAKAN YILMAZ, BRt KSEUDE 'AB, Yunanistan engelini aşmalı' • A\rupa Bırliği Komısyonu Başkanı Jacques Santer'in davetlisi olarak Brukserde bulunan Başbakan Mesut Yılmaz, AB'yı, Yunanistan engelini aşarak Türkiye'ye yönehk yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Santer ise ilışkılerde Yunanistan'dan kaynaklanan sorunlar olduğunu belirterek "Bu sorunlann çözümü ıçın yoğun çaba harcıyoruz" dedi. • 6. Sayfada Demirel Pakdemirli tazminat ödeyecek • Yargıtay. Ekrem Pakdemırlı'nin, Süleyman Demirel'e hakaret ettıği gerekçesıyle yasal faiziyle yaklaşık 7 mılyar lıra ödemesını onadı. • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK TBMM'nin İşlevL. Siyasi partiler, parlamenter sistemin temel taştdır. Bu par- tilerden seçime katılıp kazanan- ların oluşturduğu Meclis de bir bakıma sisteme adını veren ku- rumdur. Meclis 'in temel işlevlerinden biri "denetımdıı ". Sistemin sağlıkh olup olmadığı büyük öl- çüde denetim mekanizmasmın işleyip işlememesine bağlıdır. Denetim, hiçbir soru işareti- ne yer vermeksizin yürütülü- yorsa, sistemdeki aksaklıklar için iyibir sıgorta "vardemek- tir. Partilerin son dönemde, TB- MM 'yi deyim yerindeyse bu ko- nuda ' kotıne" kullandıkları dikkati çekiyor. ASAYOL hükümetinin ku- rulmasının ardından RP, akla gelebilecek heryolu deneyerek koalisyonu yıpratmaya girişti. Bunda da büyük ölçüde ba- şarılı oldu. DYP de buna, karşı girişim- lerle yanıt verdi. Ancak, bu çekişmenin Mec- lis V yıprattığı dikkati çekiyor. RP'nin, DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'in başbakanlığı dönemindeki bazı icraatları ve malvarlığı konusunda Meclis sorusturması açılması için ver- diği önergelere karşılık DYP de RP lideri \ecmettin Erbakan 'ın seryetini gündeme getirdl İki parti, 'sen et goruşmesı- mn 2 haziran seçimlerini ken- di açılarmdan olumsuz etkile- yeceğini dikkate alarak TB- MM'nin olağanüstü tatile gir- mesini sağladu Bir dizisöylentinin ardından, Çiller'in malvarhğına ilişkin önergenin dün görüşülmesige- rekirken bugüne alındı. Erba- kan'mki de bugün görüşüle- cek. Bu aşamada DYP, ANAP li- deri Mesut Yılmaz hakkmda da "Cnangate ola\ında ıhmalı, Çu\ -Kur un zarara uğratüması ve malvarlığını haksız edındı- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Kolayca ödeyin! Su, telefon, doğalgaz faturalarınızı kolayca 6deyin! Gelia VafcıfBank'a, Bankomat 7 U Hesabınıza bir Ullımt «•rin, fatoranız otomatit ödensin... Bankomat 7 U Hesabımzı kıedıli hesaba çevirtıo, 'hesabınııda hiç para kalma«a bll«", faturanızı duzenli olarak ödesitı... Ya da ea yakın On-Line şubemıze uğrayın, fatu- ff nnızı biç masraf U*flMd*n 6d*ytn! Ingiliz medyası tiraj savaşmda ZAFER ARAPKİRLİ LONDR.\ - Ingıltere'de gazete satış- lanndakı genel duşuşun vol açtığı tıraj savaşı, ılgınç mucadele yontemlerını de berabennde getırdı Murdochgrubunun yayımladığı Tımes gazetesı, bundan boyle pazartesı gunlen 10 penn> (>ak- laşık 11 bın Türk Lırası) fıyatla satıla- cağını ılanederekgorulmemışbır*dam- ping" kampanyası açtı Tımes'ın ındın- mı.cıddıgazetelerpıyasasındaılanedıl- mış bır savaş olarak yorumlandı lndependent gazetesı de dunku sayı- sında surmanşetten yaptığı bır duyuru ıle "Bugün bir adet lndependent alana, bir adet de Times gazetesini bedava vcri- • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da GUNDEM >R STAFA BALBAY Atatürk'ün Bir Çittliği Var..dı... Bugun Dunya Çevre Gunu. Sıyası çevreyı bır yana bıra- kıp bıraz doğal çevremıze bakalım... Siyasetın dengesı, yengesı derken doğanın yorungesı kaydı... 1925'ın 5 mayısı... Gunlerden pazartesı... Oğleden son- ra, Ankara'nın Eskişehir yönundekı Karanlıkdere'nın Ak- maz bataklığı kıyısında ıkı traktör, sessızlığı bozdu... 1915 yangınının ızlerını yenı yenı sılmeye çalışan, 25 bın nüfuslu Ankara'nın hemen yanında kurulması planlanan Gazi Çıftliğı'nın temelı böyle atıldı. O güne dek. batakhk, sazlık ve kıraç bayırlardan oluşan yorenın rengı kısa sure- de değıştı. Ormandan sus bıtkısıne, bağdan meyveye.. Sut fabn- kasından şarap fabrıkasına... Hayvanat bahçesınden par- • Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle