03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Rusya lideri kamuoyu yoklamalannda komünist lider Züganov'un önünde eltsiıı ceınıet vaal ediyor• Refonnlann yoksul bıraktığı halkın komünıstlere yönelmesı üzenne Rusya liden bır yandan komünızme çatarken diğer yandan da yolsuzluk ve örgütlü suçu ülkeden sıleceğını, halkı zengin edeceğinı, sağlık ve eğitım harcamalannı arttıracağını söylüyor. Dış Haberler Servısi - Rusya'da 16 hazıranda vapılacak başkanlık seçımlen yaklaşırken Devlet Başkanı Boris Yeltsin kamuoyu yoklamalannda, rakıbı komunıst lıder Gennadi Züganov'un onunde gıdıyor Ancak gozlemcıler, Rus>a'da kamuovu voklamalanna fazla gu\enı!emeyeceğıne ve ıkı rakıp arasında farkın ufak olduğuna ışaret ederek temktnlı olma gereğını vurguluyorlar Yeltsın seçım kampanyasında herkese her şev ı vaat edıyor Son olarak geçen cumartesı yayımladığı 127 sa>falık seçım bıldırgesınde Rusv a'da şımdıye dek bır çok sıkıntının yaşandığını ama artık her şeyın ra>a oturduğunu bundan bovle ıstıkrar \e bolluk donemının başlayacağını one surdu Yeltsın uç gun once Urallarda Ferm kentınde vaptığı konuşmada da aynı temayı ışleyerek "\rtık ceplerimln doldurtna zamanı geldi" dedı Yeltsın ın seçım kampanvasında sureklı vurguladığı dığer bır nokta da Zuganov ıktıdara gelırse Rusya'da komunıst dıktatorlugun kurulacağı \e dukkânlardakı malların tekrar ortadan kaybolacağı ıddıası Zuganov ıse dukkânlardakı mallan ancak parası olan mutlu azınlığın alabıldıgını fakırçoğunluğun iî.e dukkânlann vıtnnlennı seyretmekle yetındığını belırtıyor Normal yaşam Yeltsın, kendı programının "herkese normal bir >aşanT sağlavacağını one sunı\or Rusya liden "ToDİumu devrim vapmadan evrımcı voldan refaha kavıışturacağım" dıvor \eltsın enflasvonu dızgınleyeceğını 2000yılına kadar butçe açıgını kapatacağını ekonomık buyume hızını arttıracağını sovluyor 65 vaşındakı lıder sosval alanda ıse volsuzluk \e orgutlu suça karşı savaş açacağını polıs gucunu takvıye edeceğinı belırtıvor Yeltsın aynca ucretlere zam vapacağını emeklı maaşlannı arttıracağını asgan ucret sıstemını getıreceğını sağlık ve eğitım alanlannda harcamalan arttıracağını ılen suruyor Yeltsın ın seçım bıldırgesınde şovle denıvor "Dort vıl sonra Rus halkı, bu kadar zengin bır toplum yaratabildiği için kendısi üe kıvanç duvacaktır." Yeltsın bu arada ulkede demokrası>ı de gelıştıreceğını vurguluyor Ancak guçlu başkanlık sıstemınden vazgeçmeve de hıç nıvetı yok Rus>a liden kendısıne tanınan çok genış yetkılerın kısılmaMna >ana>mı>or "Rıma'nın guçlu başkana gereksinmesi var. Çünku guçlu başkan olmazsa ulkeve tek partı sistemı gerı gelır" dıvor Graçov seçim yasağını deldi Rus denizcilerin oylan geçersiz MOSKONA (AA)--Rusva Sa- v unma Bakanı Pa- velGraçm'un se- çım yasaklarını ıhlal ettığı bıldınl- dı Rus ORT Tele- vızvonu Gra- çov un Rusvadan uzaktabulunanve onceden oy kulla- nandenızcılenn 16 hazıran- da vapılacakılkturseçımler ıçın De\let Başkanı Bons Yeltsin'e ov verdıklerını açıkladığını duvurdu M3D ve 7 Doğu A\rupa ulkesıyle gerçek- leştınlenortaktat- bıkatlar ıçın Uk- ravna'da bulunan Graçov "Rus- va'dan uzakta bu- lunan denızaltıla- rındakı ve savaş gemıleruıdekıtuın denizcıler Boris Yeltsin'e o> \erdi- ler"dedı Televızyon "Bu bılgileri veren gemi komutanlan \e Graçov, seçım vasasını ıhlal ettıler. Denızcılenn o\ lan ge- çersiz olacaktır" şeklınde duvuru vaptı OAS TOPLANTISI ABD'ye Küba için baskı Dış Haberler Servfci-Mek- sıkaveKanada Kubaalevhı- ne kabul ettıgı Hebns-Burton tıcaret vasasından oturü ABD'yı protesto ettı Amenkan Ülkelen Orgu- tu (OAS) genel meclısı 26'ncı vıllık toplantısı dun başladı Toplantının açılış oturumunda bırer konuşma yapan ıkı ulke bakanları da ABD'yı, Küba Devnmı sıra- sında el konan mulklerden yararlanmayı kabul eden ya- bancı fırmalara karşı tek ta- raflı dava açıimasına yetkı vermekle suçladı Meksıka Malıye Bakanı Jose AngeJ Gurria. Helms- Burton tıcaret yasasının ulus- lararası hukuka aykın oldu- ğunu belırterek. Rıo ve Kana- da gruplannın, OAS'ın adlı makamlanna konuyla ılgilı bır soru onergesı vermeye ka- rarverdıklennıaçıkladı Gur- na'nın "Kendıvankuretnizin diğer ulkeler ık ilışkilennı hu- kuk kurallan çerçevesinde \ urutebümesi için uluslara- rası arenaya ulusal hukukun kanstinlmamasına dıkkat et- meüyiz" dedığı kaydedıldı AFP soru önergesının, ABD Kongresı tarafından kabul adılen ve Başkan BiBCtinton tarafindan geçen mart ayında ımzalanan kanun metnının uluslararası hukuka uygunlu- ğunu belırlemek amacıyla venldığmı kaydettı Kanada'nın Latın Amen- ka ve Afhka dakı en ust du- zey dıplomatı Christine Ste- vvard'ın da daha once yaptı- ğı konuşmasında Helms- Burton vasasını kınavarak "Kanada, herhangı bır gûçlü ulkenin diğerienne ticaretin nereden ve nasıl yapüacağı konusunda baskı yapmasına karşıdır" dedığı bıldınldı Rusaskeriesir diışen Çeçen direnişçileri goderibağlıvekelepçelıolaraksorguvagoturuvor.(Fotoğrat RLU 1 LRS) Ruslar, Çeçenler'i bombalayıp görüşme masasına oturdu Once vur, sonra dinleDış Haberler Servisi- Rus v e Çeçen heyetlen arasındakı goruşmeler Çe- çen) a da devam eden çatışmalara rağ- men dun Rusya nın lnguş Cumhun- yetı'nın başkentı Nazran'da başladı ttar-TASS'dan alınan bılgıye gore 27 mayısta ımzalanarak 1 mayıstayu- rurluğe gıren ateşkes anlaşmasından sonra taraflar arasında y apılan ılk doğ- rudan goruşmelerde esırlenn tumu- nun değışımı konusu ve ateşkesın u>- gulanması ele alınacak tnguş Cum- hunyetı parlamento bınasında gerçek- leştınlen goruşmelenn TSİ 12 3O'da Çeçen dırenışçılerden ve Ruslardan yuksek duzey jetkılılennınkatılımıy- la başladığı bıldınldı Çeçen delegas- yonunun başkanı ve Çeçen dırenışçı- İennın başkan vardımcısı Sait Hasan \buslimo\ Interfaks'a yaptığı açıkla- mada "Iki gun surecek olan goruşme- lerin sonucunda, 18 avdan bu vanasu- regelen savaşı sona erdirmek için kalı- cı bir plan ortaya çıkartnayı amaçlıvo- ruz" dedı Çeçen Genel Kurmav Ba>- kanı Aslan Meşedov'un da Çeçen de- legasyonu ıle bırlıkte goruşmelere ka- tıldığı kavdedıldı Başkanlığını Rusya Uluslar Baka- nı Vyacheslav Mikhaik» un yaptığı Rus delegasvonunda Çeçenyadakı Rus guçlennın komutanı Vvacheslav Tîkhomıro\ un da yer aldıöı bıldınl- dı Bu arada Rus bırlıklerının oncekı gece ateşkesı ıhlal ederek Çeçen- ya nın gunevdoğusundakı Vedeno ve Nojav-\urt bolgelerınde bulunan ba- zı >erle^ım bırımlerıne karşı hava bombardımanlan duzenledıklerı bıl- dınldı lnterfax'ın Çeçen kavnaklara dayanarak verdığı habere gore verel saatle 22 00 de başlayan saldınlar 20 dakıka surdu Bağımsız Çeçen Haber Ajansı nın Sozcusu Mublim Velikha- no\ AFP'ye vaptığı açıklamada olu va da yaralı olup olmadıgı ıle ılgılı he- nuz bır bılgı olmadığını belırttı BATI KENDİNİ KOMÜNİST PARTİ'NİN ZAFERİNE HAZIRLIYOR Ya Züganovgelirse?...Dış Haberler Servisi - Butun dunvanın gozlen dolu dızgın 16 hazıran seçımlenne hazırlanan Rusva'nın uzerınde Başkan Yeltsın ve komunıst Partı liden Gennadi Zuganov yanşta yan yana koşarken Batı dunyasının dışişlen bakanları savunma uzmanlan, ekonomıstlerı ve duşunurlerı Rusva seçımlennın neler getırebıleceğı uzenne kafa voruvor Yanıt bekleyen en onemlı soru ıse şu "Komunistler kazanırsa ne olur?" Yeni ittifaklar dönemi RUSYA Soguk Savaşa gen mı doneceğız.' Rus komunıstlen her ne kadar Batı ulke- lennı karşı larına almak ıstemedıklerını soy- leselerde polıtıkalan onlan eskı Soğuk Sa- vaş duşmanlanvla karşı karşıya getırecek Ideolojısı sosvalıst olduğu kadar mıllıvetçı de olan komunızm doğu>a doğru ılerleyen N \TO > u bır tehdıt olarak değerlendırecek Kremlın eskı So\vet cumhunvetlenvle as- kerı ittifaklar oluşturacak Komunıstler Marksist Devnmı vavma>ı amaçlamasalar da Irak Kuba Hındıstan ve Çıtı gıbı ulke- lerle sıcak dıplomatık ılışkıler \ e asken bağ- lar kuracaklar Bu dunım reformlann sonu mu olacak? Komunıstler basınozgurluğunukibitlava- cak \e sıyasal rakıplenne baskı u>gulaya- caklar Serbest pıyasa polıtıkasından v azge- çılecek Bazı barikalar devletleştırılecek ve zarar eden gırışımler de\ let denetımıne alı- nacak Ekonomının venıden devletleştınl- mesı sermaye kaçışına \e enflasvonun \uk- selmesıne yol açacak Ozel mulkıvete el ko- mılmasj belkı ıç savaşa neden olacak Dole'a yarar Başkan Clinton, Rus- va'vı kaybeden adam mı olacak? Çumhunyetçı başkan ada>ı Bob Dole Çlınton'ı Rusya yı ka>betmekle ve \menka nın Soğuk Savaş zafennı çarçuretmekle suç- la>acak Komunıstlenn ıktıdara gelmesı Amenka da Soğuk Savaş korkularını can- landıracak Bob Dole İkıncı Dunva Sa- vaşı ve Soğuk Savaşı kazanmış olan ku- şağın ovlannı kazanacak licaret, dış yatırımlar ve yardımlar durabilir AVRUPA A> rupa'da en çok kını etkilenecek? En buvuk kaybı Almanva vaşavacak Ruvva'dakı herhangı bır ıstıkrarsızlık Almanva \e Rusva ara- sındakı ıkı vonlu tıcaretı olumsuz etkılevecek M- manya bılgısayarve makınelenyle Rusva nın mo- demızasvonunu sağlarken Rus petrolu \e gazı da \\- man ekonomısını canlandınvor Her ıkı ulke de bu karlı alışvenşı teh- lıkeye duşurmek ıstemıvor Batı yaünmlanna ne olacak.' Bu Gennadi Zuganov un nıvetlenne bağlı Geçen ay Zuganov Al- man ışadamlanvla vaptıgı bır toplantıda ozelleştırmeve karşı oldu- ğunu ama Batı vakapılannıkapatmavacağıni sovlemıştı YenıbırDo- gu tehdıdı Fransa Başkanı Chırac ın da sav unma butçesını kısma plan- larını değıştırebılır ve Fransa nın NATO ıle venıden butunleşmesını hızlandırabılır Avrupa'nın vardım programına ne olacak? Avrupa Bırlığı Rusva nın pıvasa ekonomısıne geçmesı ıçın bu ul- keve 1991 vılından ben 650 mılvon sterlındeğerınde vardım vapmış- tı AvrupaBırlığı nın2000yılınakadar\ermevıduşunduğüdığer650 mılvon sterlınlık yardım askıva alınabılır Bu durum, AB vardımının voğunlaştığı bankacılık kamu hızmetlen. nukleer ve çevre sektorle- nnı olumsuz etkıleyebılır Ama Brukseldekı yetkılıler ılışkılerdekı herhangı bır bozulmanın geçıcı olacagını duşunuyor Soğuk Savaşa dönüş yokNATO nasıltepkıgostere- cek? Zu ganov'un kazanması durumunda NATO Soguk Savaş başlatma>ı duşunmu- vor NATO DoğuAvrupaul kelerıne ıttıfak uvelığı one- recek Bır komunıst lıdenn ıktıdara gelmesı Baltık de\ - letlennde Polonvada. Amenka da ve Mman>ada bır guvensızlık duvgusu varatacak Sılah denetimınin geleceğı ne ola- cak.' Rus Parlamentosu Start 2 nukle- NATO er fuzelennın azaltılması anlaşmasını onavlamavı gecıktırebılır Ancak Zvuganov Rusva nın dev nukleer sılah stoğuna para vetıştıremeveceğı n,ın onenlen sılah ındın- mını kabul etmesı bekle- nıvor Rus ordusunun Çeçenv a da gostermış olduğu za> ıt performansı goz onune alan NATO ulkelerı Rusva nın bır komunıst lıder onderlığınde bıle bır askerı guç gostensme kalkışacağına ıhtı- mal vermıvor ORUŞ/ Prof. TÜRKKAYA ATAOV Nobel Ödülü, Gligorov ve Atatürk B ırsuresonraunluNobelodullenaçıklanacak Bun- lann arastnda banş odulu de var Bu yıl (içmde be- nım de bulunduğum) bazı Turk akademısyenlerı, seçton ve temsılı ayaset adamlan ve Balkan gelışmelerı- nı ızleyen yayımcılar Nobel Banş Ödulu'ne Mekadonya Cumhurbaşkanı Kiro Gliogrov'u aday gosterdıler Bu komşu devtet adamının başka ulkelerdekı aydınlarca da aday gostenidığı anlaşılıyor Aday gostenlmesı seçılece- ğının garantıst olmamakla bırlıkte, Makedonya Cumhun- yetı'nın en ust duzey yonetıcısı konumunda olan bu kışı- nın ulke ıçınde ve dış polrtıkada banşçı, ılımlı, ozvenlı ve uzlaşıcı davrandığı ve yalnız geçmışte degıl, bugun de kan- lı çatışmalara sahne olan Balkanlar'da savaşın guneye sarkarak başka devletlen de suruklemesını engelledığı kabul edılmelıdır Eskı federal Yugoslavya'da bırçok ust duzey yonetıcı- lığınde de bulunmuş olan Gligorov, 1991 ve 1994'te çok partılı seçımlerde cumhurbaşkanlığına getırılmış, o tanh- ten bu yana yaptıklanyla banşçı bır devlet adamı ımajını yaratmıştır Yugoslavya'nın Bosna-Hersek gıbı başka bır bolgesınde kan govdeyı gotururken Yugoslav ordusunu, Makedonya topraklanndan kımsenın burnunu kanatma- dan çıkarabılmış, komşulanndan bazıları Makedonlan ay- n bır Slav halkı olarak bıle tanımazken çeşıtlı aşın uçlann karmaşık rekabetme yasadışı ablukalara, hatta kendmı ol- durme gınşımıne olaylan asla buyutmeyecek bıçımde go- ğus germış, bu arada Makedonya'nın buyuk tıcarı kaybı- na karşın Yugoslavya'ya uygulanan Bırteşmış Mılletler am- bargosuna da uymuştur Ulkesındekı kuçuk BM guvenlık gucu de onun desteğıyte nadır başanlı hızmetlennden bı- rını yurutmuştur Emnnde çok az maddı kaynak bulunma- sına karşın Cumhurbaşkanı Gligorov sıradan değıl, ola- ğandışı bır banş adamı ızlenımını yaratabılmıştır Buyuk Atatürk'un boyle bır konuyla bağlantısına gelın- ce bu vesıleyle anımsamakta yarar goruyorum kı Yuna- nıstan Başbakanı E.K. Venizelos 1934 yılında Nobel Odu- lu Komıtesı'ne yazıyla başvurarak Turkıye Cumhurbaşka nı m banş adayı olarak onermıştı Venizelos bu değerlen- dırmesınde Mustafa Kemal'ı yalnız çok kısa surede kok- lu degışımlerın rehberı olarak selamlamakla kalmamış, onu tum Ortadogu'da banşın gerçek yaratıcısı ve savu- nucusu olarak da alkışlamıştır Yunanıstan dahıl çevrenın tum devletlerının bu banş ıklımıyle olumlu yonde etkılen- dıklennı belırten Venizelos modern Turkıye nın yaratıcısı- nı Nobel Banş Ödulu'ne aday gostermekle şeref duydu- ğunu kaydederek başvurusuna son vermektedır Bu olayı da anımsamakta bırkaç yonden ıbret dersı ve yarar goruyorum DUYURU Rıunıone Adrıatıka Dı Sıgurto (R.A.S) şırketı, Turkıye Şubesı'nın 01 04 1996'danıtıbarengeçerlıolmakuzeretasfıyesınekararvermış bulunmaktadır Tasfıye surecınde sıgortalılann tum hak ve menfaatlerı Rıunıone Adnatıka Dı Sıgurta Turkıye Şubesı'nce karşılanacaktır Hak ve men- faatlerı tasfıye netıcesınde ıhlal edılen Sıgorta Ettıren / Sıgortalı / Leh- darların 7397 sayılı Sıgorta Murakebe Kanunu'nun 22 maddesı ge- reğınce son ılan tanhınden ıtıbaren bır yıl ıçerısınde Hazıne Muşte- şarlığfna gerekçelen ıle bırlıkte ıtıraz etmelerı gerekmektedır. Son ılan tanhınden ıtıbaren bır yıl ıçensınde ıtıraz etmeyen Sıgorta Ettıren / Sı- gortalı / Lehdarların tasfıye netıcesınde alacaklarını Musteşarlığımız nezdınde tesıs edılmış temınattan tahsıl etme ımkânının kalmayaca- ğı ılanen duyurulur RİUNİONE ADRİATİKA Dl SIGURTA TÜRKİYE ŞUBESİ Müdürler Kurulu SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN KAMUOYUNA DUYURU Istanbul Menkul Kıymetler Borsası uyele- rınden Soymen Menkul Kıymetler A Ş 'nın alım-satım aracılığı faalıyetıne ılışkın yetkı belgesı muhafaza edılerek faalıyetlerın dur- durulması kararı 31 5.1996 tanhınden ıtıba- ren kaldınlmış ve dığer sermaye pıyasası fa- alıyetlenne (halka arza aracılık, repo ve ters repo, protfoy yonetıcılığı) ılışkın yetkı belge- len ıptal edılmıştır. Aracı kurumun bu tanhten ıtıbaren, mer- kez ve şubelen ıle ırtıbat burosunda yalnız- ca alım satıma aracılık faalıyetınde bulunma- sı mumkundur. Kamuoyuna onemlı duyurulur 5.5 76 tanhlı, 156949 no 'lu ehlıyetımı kaybettım, hükumsüzdur FİGENKUBÎLAY K1RMIZ1 BALIK \\ZOKLLU'96 (HAZİRA>-TEMMUZ-AĞUSTOS) • Spor aktiMteien BasketboK^ uzme ıSeveneklı) • Etut Ogrendıklenmız-(,alı»rnalar • kultur \ktl\ıtelen Muzık+Satranv^R^iim^tn^ılızte • Do^a \e Çe\Te Gezılen+Pıknıkler KaMttar ıçın Fenert>ah<,e 414 62 92 414 62 61 (Fak>) Bo^tantı 417 1636 366 14 31 (Faks) Meudı\ekov 2 ^ SS 94 272 96 07 POLtTlKACILAR' Dunya 15 >ıllık zorunlu TEMEL EĞlTlM'e geçerken, çocuklanmızın ODUNSUZ - KOŞULSUZ 8 yıllık TEMEL EĞtTlM gormelerını sıyasal pazarlığa donuşturmeyınız1 Çahıl ve ışsız, 2 sınıf ınsanlar olmalarının gunahını ustlenmeyınız ÇYDD ÇAĞDAŞ YAŞAMIDESTEKLEME DERNEĞİ 31 Mayıs 1996 tanhınde aerçekleşen GENÇLİK KO \SERİ nedenıy le konsen gonullu olarak ucret almadan vapan BULUTSUZLUK ÖZLEMİ grubuna. maddı destek saelayan MAVİJEA\S'e duzenlemeyı gerçekleştıren A & B tamtıma ve gençlere guvenerek salonu \eren /. V. Fen Fakültesi Dekanhğı 'na TEŞEKKLR EDER. tSTANBl L ÜNtVERSİTESt CERR4HP4ŞA TIP FAKÜLTESİ HASTAINESİ'NDE Geçırdığım fıtık amelıvatımı ınsancıl vaklaşımları, uzmanlıklanv la gerçekleştıren Prof. Dr. Sayuı Hayrettin CEBECt ıle değerlı ekıp arkadaşlan Op. Dr. Melih P\KSOY, Asst. Dr. Sertlar GİRAY, Doç. Dr. Saffet IL4IL\CA\a ıvıleşmemde sevecen ılgılerını esırgemeyen Â>la \ K \ I R E K . kâııııle B4HÇETEPE, >enniıı GID\K. Haııife DEMİREL. Ya^enıiıı G l > D O Ğ D l . Nebalıat IBİŞ. ^u^can l^Vll R T ^ . Hatiee B\TT\L Hemşııelere Sağlığımla vakından ılgılenen gazetemız CLMHl RtV ET aılesıne teşekkurler NECATİ CLMALI NE\ ŞEHİR 2. ASLİYE MAHKEVIESİ'NDEN 1992 37^ 1991^71 Davacı Nuran ^ı enler ıle davalı Hıkmet Yenler aralanndakı şiddetlı gevımsızlık nedenıv lebo^anma venafakadavasına ılışkınNevşehır2 Aslıye Hukuk Mahkemesı nın 16 12 1993 tanh 1992 377esas 1993 371 kararsavılıkarandavalınmadresı tespıt edılemedıgınden ıla- nen teblıgı gerektığınden anılan karann hukum ozetı olan Ne\şehır ılı \1erkez Lçhısar ka- sabası \ ukarı Mahalle 48 02 ult 12 sahıte 041 kutukte nufusa kavıtlı 'ı a^ar ve Fatma kızı 19 11 19" T 2 dogumlu Nuran '»enler ıle a\nı verde nufusa kavıtlı Mehmet ve Fatma oğlu 1 9 196"> dogumlu Hıkmet V enler ın M V nın 134 maddesı geregınce boşanmalarına dava tanhı olan 2^ 9 199 ı urıhınden ıtıbaren avlık 600 000 -TL voksulluk natakasinın davalıdan alınıp davacı Nuran v, enler e venlmesıne 7 000-TL kararharcının davacı tarafından tamam lanmasina 161 000 -1 L vargılanıagıderınındavalıdanalınıpdavaı.ıv a venlmesıne kanun vol- lan açık olmak. uzeı d \ ıtmın vuzune davalının voklugunda verılen karar ılan tanhınden ıtıbaren 1^ gun ı<,erısıiı<i temvız voluna başvurulmadığı takdırde kesınleşeceğı davalı Hık- met > enleı e ılanen • bl ' Jıınur Basın 88387 BAŞSAĞLIĞI Fakultemız Dekanı Prof Dr \ Murat Demırcıoğlu nun annesı Savın HAVVA DEMİRCİOĞLU vefat etmıştır Merhumeve -\llah tan rahmet aılesıne ve yakınlanna ba^sağlığı dılenz \1LDIZ TEKNİK l > h ERSİTESİ IKTİS\Dİ \E tD\RI BIUMLER F4KILTESİ TLRKİ\ E YAZARLAR SENDllCASrNDAN DUYURU Genel merkezımızın adresı ve telefon numaramız degısmıştır Venı adresımız- ^ ıldız Saravı Dı^ Karakol Bınası Barbaros Bulvan Be^ıkta^ İstanbul Tel: (0 212) 2^9 74 ^4 Uyelenmıze ve ılgılılere duvurufur T\S\O\ETİMKIRILU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle