25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 1996 ÇARSAMBA 14 KULTUR Ivarikatiirlerle kent, konut ve yerieşhn KülturSer\isi-H\BITART bır dızı etkınlıkle surerken bır >andan da ağırhklı olarak kent konusunda yapılmış araştırmalar çalişmalar bırarava getınlerek kıtaplar hazırlanıvor Bunlardan bın Turgut Çe\iker ın hazırladığı u Kent. Konut \e Verleşün Lzerine Karikaturler" sergısıvle a\nı ısmı taşıvan karıkatur albumu 19 suzyıl sonlarından 1990 lara kadarkı sureç ıçınde Turk karıkatur tarıhını kentleşme \e >apılanma konulan bağlamında ozetleven kıtapta Osmanlı donenıınden ıtıbaren karagoz kalem Akbaba gıbı dergılerden orneklerle çe^ıtlı gazete \e albumlerde ver almış karıkaturlere ver vertlnıiş Plaeek. Cemil Cem, Rami/ Gokçe. Hamit Duru.Mıstık(\lustafa Eremektar). Nehar Tublek Tan Oral. \li l l\i. Cafer Zorlu, Semih Balcıoğlu. L. \ndres gıbı kankatur tanhımızde onemlı ven olan kjnkaturıulenmızın karıkaturlennın bulunduğu kıtap uzerıne Turgut Çc\ ıker ıle goriMuk "Konut'" \e ~\erles.me** olgusunun kankaturun ustunde en çok durduğu sorunlardan bırını oluşturduğunu vurgulavan Turgut Çevıker kankaturun ve karıkaturculerın \ azgeçemedıklerı en onemlı sorunun "kent>aşamr olduğunubel\rtı\or W08'le başlavan venı sureı,te Osmanlı vatandaş eoğratvasında venıden ">erleş,me" olgusunun gundeme geldıgıru anlatan Cevıker 192"* le bırlıktegenç Turkı\e Cumhurıvetı nın ımar hamlesine başladığını bu \enı sureçte de "konut*"\e "\erleş,me" sorunuıuın konut kıralarının kıraulıgın e\ sahıbı olma gıbı olgulann gundeme geldığını so\lu\or 1923 le başlavan "-veni ha>at"ın vme ıkı ana ızleğı \ardır Sıvaset \e kent karıkaturculer bu donemde "kent"ın en genış odalarından bırını ınsanların "konut**muı.adelelenne ayınr \e neredevse nıızalı dergılerı her savı bırden çok karıkaturle bu sorunu ele alır Çe\ıker "kent" derken "İstanbuPun anlaşıldıgını bunun hala geçeılı olduğunu belırtırken Sıvas ta kankatur çızen bır amatorun bıle mekan olarak Istanbul'u seçebıldığını Dı%an edebıvatının Ktanbul surlan ıçınde havat bulan bır olgu oldugunu basinla başlavan edebıvatın da bu Mirları aşamadığını bu bağlamda kankaturun de a\n\ daırede devındığıne dıkkatı çekıvor Cumhurıvet Turkıvesi'nde durum tarklılaşmava başlamış. vatandaş toplumu varatma sureuv le bırlıkte artık Anadolu da "adam" yenne konnuış Bu donemle bırlıkte HABITART C.J. t,,k Ü4 J.J 11 «taüVim». V. -fcıU. tonJJl I**' karıkaturumuzde ıkıncı bır kent orta\a çıkmış Başkent \nkara "Cumhurûet Turki\esi. karikaturculere sadece \nkara"\ı kazandırmamıştır ilk bakışta: onlara bir ulke kazanmışlardır avnızamanda: \nadolu... E\et, Türk karikaturcusu venı ha\at a adını atmış \e İstannul dışındaki ha>atı. yaşama bicimlerini \e de voksulluğu keşfetme surecine girmiştir. Bu sureç, birdenbire beliren, sık sık gundeme gelen bir ilgi\le ortuşme/. Istanbullu karikaturcu. bir avnıvla gerçek' lerle ilgılenirken ote vandan \e agırtıklı olarak Kâğıthane'e mehtaba karşı kurek çekme edasını elden bırakmaz." 19^0 nın Turk sanatı açısından yenı bır başlangıç noktası oluşturduğuna değınen Çevıker Turk kankaturunun bırçok M\asal guçluge karşın artık daha ozgur ve daha etkılı oldugunu vurguluvor Kenthavatı Doğu"nun toprak damlanndan vazgeçmeksızın Anadolu'da dolanır. ışsız. topraksız \e konutsuz ınsanların "Bu\ukGoc,"unu adıın adını ızler\e buvuk kentlerdekı dramatık trajı-komık vaşamlarına ışık duşururler Bu\uk kentlerın çevresınde olusmd\aha!jla\an gecekondu noktacıkları. zamanla haleleşır \e gıderek Ntanbul'un yenıden tethıne donuşecektır \e bu ımge T.urgutÇevıker, HABIART çerçevesınde düzenledığı "Kent. Konut \e Yerleşım Üzenne Kankatürler" sergısıyle bırlıkte aynı adlı bır albüm de hazırladı Bu ılgınç kankatur albiımunde 19 yuzyıl sonralarından 1970lere dek bır sureçte kent, konut \e yerleşme sorunlan uzenne çalışmalar yer alıyor karıkaturculer ıçın vazgeçılmezdır 1960'da "kır"dan "kent"e akın doruklara ulaşır Kankaturculerımız de 1960 sonrası daha ozgurce çızme olanağı bulur Turgut Çe\ ıker kankaturculenm\z\an "kent", "konut". \e ">erieşme" sorunlan konusunda çok duyarlı olduklannı ve gorevlennı fazlasıyla yerıne getırdıklennı vurguluyor Albumdekı orneklenn dunya kankaturu ıçın bıle ba^yapıt sayılabılecek çalışmalar oldugunu belırten Çevıker, "Ülkenin gerçek mimarian karikaturculerdir*'dıvor - Kitabınızın %m% \a/ısında Osmanirdan 1970'lere dek >aşanan sıireci do\ urucu bir şekilde özetliyorsunuz. \ncak neden bu gelişim surecini l970"lerde kestiniz? ÇEYIKER-HABIT\T-IİH,ın du^unulen karıkatur sergılennden bın tanhsel dığerı gunumuz karıkaturculerınden bır gruba ismarlanacak \apıtlardan olu^acaktı Seçılecek -bellı savıdakı - >ai>ayan karikaturcu "Konut \e \erîeşim" sorununun bugununu ele alacaktı Toplantılarda tarıhsel sergı ıçın benım adım one ı,ıkı\or Lstunde çalıstığını 15 eskı donem kankatur albumunun taramalan suruvordu buçabava HABITAT-iryıdekatabıhrdım Bu nedenle proje \erme\ı benımsedım İkınct sergı -nedendır bılmı\orum- olmadı Ben. 19^0 oncesı uzerıne tarama vaptığım ıçın çalısmam o tarıhe davandırıldı Ikıncı sergı 1970- 96\a kucak açabılecektı \ncak ıkıncı sergı olma\ınca bcn 1970 sonrasınada uzanmak zorunda kaldım 1970 sonrası bu nedenle bıraz cılız kaldı. ama sergı albumun butunluğunu zedelemıyor kanımca Kankaturü \e dolayisıvla * kankaturculerı onemsıyorûtn Basında çali!>an karıkaturculerın sorunıluluklannın basyazardan farklı olmadığını duşunuvorum \e basının soz so\lemenın guçluğunu yenebılen şegane unsur oldugunu duşunuvorum Karıkaturumuz bırçok açıdan olgun \e ba^anlıdır Eksık \anlan \arbelkı ama ı,ok\etenekîı \e cesur bır topluluk ulkemızın kankaturculeıı lı, dunvalara gırmevısını eksıklık olarak goru\orum kankaturculenn neredeyse tumuvle basin ıçın çızıvorolmalannı benımsemıvorum Sergı \ealbum ıçın çok ozel çalı^malara >one!meme!ennı buvuk ve - sıçramalan onleyen- gecıktırıcı bır eksıklık olarak sıoruvorum -Bualbum.H\Blf\T-II nedenivlt' oluşmuş olsa da. mutlaka onceden bir tasarımı olmuştur. Buna bağlı olarak. "Kent. Konut >e Verleşim" gibi belirlediğıniz başka konular \ar mı? Onları da projelendirnıe>ı duşunu\or musunu/.' ÇE\ İKER- karıkatur tanhıyle uğrasmam nedenıvle İSö^den bugunlere uzanan surecın bınlerce kankaturunu ızleme ınıkanı buldum Tematık albumler yapmavı planladım II. Abdülhamit uzenne çizılmib. kankaturlerden \aptığım Burun adlı album bu doğruHudakı ılk çalısmamdı Ornegın Galata Koprusu Utanbul kadın moda- gı\ ım-ku>am, ekonomı gıbı konular uzenne tanhsel karıkatur album ıncelemeler vapma\ı ıstıyorum - Her zaman çok sık tekrar edikİiğj gibi, gazeteciler. fıkir adamları. karikaturculer \b.. toplumun avnası konumundadırlar. Hepsı kendine o/el bir vetenek gerekrirse bıle sanırız hcpsinin ortak ozelliği cıddı bır muhakeme >eteneğine sahip olmaktır. *90'lann sonlanndav ı/. Bılgılenme. ogrenme çağı dediğimız 2O.\U/M1I bitirmek uzereviz. Bu zaman dilimınde karikaturculerı nerede goru>orsunu/? ÇEVİKFR- 19^0 lerdeGırğır n den 7 0 e hcrkesin ızledıgı bır dergıvdı Onu ızleven dergıler de bu anlamda ılgı goruvordu ne kı. Gırgır takımadaları genısledıkçe o genel ızleyıu kıtlesının ılgisi dagılmaşa başladı Gırgır ın ıçınde buyuven vazar-çızertakımı buvumusveo dergıve sığmaz olmustu Bu nedenle (Mıkrop denevımını unutmadan) Limon'la Gırgır'ın dısına ^ıkıldı ve mızah vavınulığımız ıçın venı bır başlangıç olu>tu Limondan Leman'a uzanan sureç bırçok dergıv le doldu ta^tı. hala da vasamını -anlamlı ve anlamsiz bır bıçımde- surdurenler var Leman ın ustlendıgt polıttk misvoBj kazandı Ozel bır ızle\ ıcıv le bulu^tu O 19 7 ()"lenn genel ızleyıcisi vıllardır vok artık Sanatçının adını taşıyan \hmet \dnan Saygun Caddesi'nde duzenlenen torene eşi Nilufer Saygun da katıldı. Tankut OMem'in gerçekleştirdiği heykelin açılışuıı Beşiktaş Beledive Başkanı \yfer \ta> yaptı. (Fotoöraf ERZ\DE ERTEM) Adnan Saygun'un heykeli Beşiktaş'ta H A B İ T A R T ^ T A B U G Ü N Kultur Servisi - Degerlı sanat ve kultur adamı \hmet \dnanSa\gun"un Be^ıkta^ Beledıvesi nce hevkeltıra^ Tankut Oktem e vaptınlan anıt hevkelı oncekı gıın duzenlenen bır torenle açıldı Sanatçmm adını ta^ıvan Ahmet \dnan Sav gun Caddesı nde duzenlenen torene esı \iluferSa\gun un \anı sira Besıkta^ Beledive Baskanı \\fer \ta> Prot İhsan Doğramacı Prof Dr ErsinÖnav Istanbul Buvuksehır Beledıve eskı başkanlarından Nurettin Sozen. \\dın Gun opera sanatçisi \ttila Manizade katıidı Torende ılk sozu alan •V. ter \ta\ \hmet \dnan Sav gun u "Cunıhurivete kanat gerenlerden. toplumumuzun avdınlık >uzu~ olarak nıteleverek kendılennı sanatçının anıt he%kelını vapmava ıten nedenlerı su sozlerle açıkladı "Biz.de\letin \e dev letten daha çok. >erel >onetimlerin sanat \e sanatçıva kucak açnvası gerekriğine inanıjoruz. Sanatsal uretımin. ancak \e ancak halkın bu uretim surecine karılmasıvla munıkun olacağını duşunmoruz. Bunun için ozellikle beledi\elere bu\ uk gore\ duştuğunun bilincinde\iz. Oncelikle. sanatçüanmıza sahip çıkıvoruz. \efat etmiş sanatçılanmızın anısını canlı tutmak \e genç kuşakların onlardan yarartanmasını sağlamakisti\oruz. \dnan Saygun'un he\kelini de bu amaçla dikivoruz." Sav gun un Turk muzığındekı oncu rolunden \e ve Turk muzıgını evrensel bo\utlara ta<)iv ıcı katkılanndan bahseden İhsan Docramacı ıse Beledıyesi nın bu çabasını kadırsınaslık olarak değerlendırdı "Dunva muzik tarihivle Ugili onemli kavnakları ne zaman ıncelesem. daima \hmet \dnan Savgun adına rastlamışınıdır. Bo\lece o sayfalara Turkhe de girmiş oluvor. Bu beni her zaman gururiandırmıştır. Bir sanat \e kultur adamı olarak ornek nitelikleri\le geniş kitlelere, veni kuşaklara mce tanıtılmalı. bir Saygun'a sahip olnıakla o\unulmelidir" dıven Prof ihsan Doğramacı \vter \tav a gmsımden dolayı bır >ukran plaketı sundu \\ter \tav a kultur konulanndakı etkınlıklerınden dolavı bır başka plaket de Mımar Sınan Lnıversıtesı adına Prof Gunduz Gokçe taratından venldı Ilk devlet sanatçısı unvanının \anı sıra kendı alanında ılk profesorluk unvanının da sahıbı olan Saygun \taturk'un arzusu ıle yazdığı ılk Turk operası "•Özsm"gıbı daha bırçok ılkı ve urunu va^amına sığdırmış bır sanatçı Daha ılkokul yıllannda başladığı muzık çalışmalannı ve eğıtımını Pans te unlu hocalardan aldığı derslerle devam ettıren Sav gun 1934 yılında C umhurbaşkanlığı Orkestrası"nda şef olarak da gorev aldı 1949 yılında Vunus Emre Oratorvosu nun ılk ıcrasından sonra -\nkara Devlet konsenatuvan nda Mımar Sınan Lnıversıtesı Devlet Konsenatuvan'nda ve Bılkent Lnıversıtesı nde oğretmenlık yaparak bılgılennı oğrencılerıne aktardı Kultur Senisi - kapsamında bugun saat 21 OO'de Mımar Sınan Unıversıtesi Modern Dans Gosterısı. koreografılennı Ge\\an Mc Millan, Dilek Evgin ve \>dınTeker'ın vaptıkları "Kaos\ 'Kuşatümış' ve 'Kilitli Dudaklar" adlı gostenlerını Taksım Venus Sahnesı nde sunuyorlar Emine Serdaroğlu'nun pıyano resıtalı ıse Ataturk kultur Merkezı"nde saat 19 00 da ızlenebılır Yıne \KM Oda Tıyatrosu'nda saat 21 00'dc yonetmenlığını Özlem Gü\eli'nın yaptığı *\ra"nın \nadolu Destanf adlı tıyatro gostensı ve fuavede Ara Gdler'ın totoğrat sergisi ızlenıme sunuluvor 9 Uluslararası \apı kredı Gençlık Festıvalı kapsamında yer alan Ira Bernstein Step Dans Topluluğu nun «ostenlerı ısesaat 19 00 ve 21 00de \kM BuyukSalon'da 20 yy başlannda kuba nın doğusundakı daölık bolgede doğan "son müziği' en ı\ ı yorumlayan Sierra Maestra Topluluğu nun konserı ıse saat 21 30 da Daruşşafaka Lısesı \yhan Şahenk Lısesı Spor Salonu"nda ızlenebılır Pıyanıst Gulsin Onav'ın Akbank Oda Orkestrası eşlığınde vereceğı konser saat 19 30"da Sabancı Center-Hacı Omer Salonu nda lonescuGalati nın voneteceğı konserın programı Mozart. İlhan l snıanbaş ve Schubert ın eserlennden olu^uyor Istanbul Beledıvesi nın HABIT4T-II kentZırvesı kapsamında düzenledığı 'Şehir ve Farklı Kimlikler. Çokkulturluluk' toplantisı ıse saat 14 00 te ızlenebılır Saat Gulsin Ona> 18 00 de Sultanahmet Darphane'de Nurcan Guneviz (kanun) \bdurrahman Öztekin lut) resıtalı saat 21 |s te ıse Taksım Mevdanı'nda tasavvut muzığı konsen ver alacak Fransız kultur Merkezı"nde ıse bugun saat 1 n OO'de "Kentler \e Toplu Taşımacılık" baslıklı bır toplantı gerçeklestırılıvoı H\BITART kapsamında Ktasvon Sanat Merkezı nde 28 kadın ressamın vapıtlarının ver aldıgı "Bir \erde* adlı karma sergı bugun açılıvor MSU Istanbul \arlığını koruma Grubu MSU Mımarlık Fakultesı nde v New \ork Kıvı Kesimi Entegrc Planlaması' ba^lıklı bır sergı açılıvor H\B1T-\T suresınce açık olacak sergıde Nevv \ork kentının kıvı metropollennde uvgulanan entegre çalışmalar sergılenıvor TÜRS\k\e Toplu konut Idaresı nın düzenledığı "Boazperdenin Vrdındaki Kentler' tılnı testıvalının bugunku bolumunde ıse \!kazar Sıneması nda saat 12 00 ve 1 s 00 te -Seremoni" (Chabrol). saat 20 00 de "Baraka" (Ron Frink), Ortakov Fertye Sıneması nda 12 00 ve 1 s 00 te "Guzellik ÇağT (F. Trueba), saat 21 00de Lcu/Roman(Q. Tarantino), ^v rupa Sıneması nda saat 12 00"de •\lice Kentlerde' (\\. \\enders), saat 1^00ve21 30da'Se\imli Fahişe'(\\. Allen). saat 19 15 te ıse "\\nlıkŞarkısr(P- Auiber) adlı fılmler ızlenebılır u Genç Pop^un yan finaüstieri belirlendi Kültıir Senisi- Genı, Pop Yapı kredı Gençle- rarası Pop Muzık Varış- ması'na katılan 144 eserden 16 eser yan fı- nalde y anşmay a hak ka- zandı Selmi \ndak. Dağhan Baydur. Cumhur Can- bazoğtu. Nukhet Duru, Atilla Ozdemiroğlu. Handan Şenkoken. İl- han Şcşen ve Turhan \ ukseler den ol uşan Duzenleme ve Değerlendııme kurulu'nun belırle- dığt 16 eser 13 Hazıranda Rumelıhısarı nda hal- ka açık olarak gerçekleştırılecek yarı tınalde van- şacak Yanşmanın 16 Hazıran'da vapılacak fınal gecesı TRT tarafından naklen yayınlanacak 9 Uluslararası \apı Kredı Festıvalı Genç Pop Ya- pı kredı Gençlerarası Pop Muzık Yanşınasf nın ya- rı fınalıstlerı şovle Tuğçe Alper Takbak- Bestecının Ardından \ıl- mazTümözen- Venıden Başlavalım Se\dim Se\gi Selkuşu- Hovarda Duşler, Nazan \rzuYelkenka\a- Aynlıklar Mevsımı. Sülevman Orhan- Bıtsın Ar- tık TolgaOzdemir-Beklerken Erim Ardal-Duv a- bılırsın ^ ucel Hacıoğulları- -\nnem SerkanKeten- ci- Benı \alnız Bırakma, SerkanTumer- Ozlemım- sın Murat Engin- Soz Sav unmanın Madina Mut- lu-kış Bıttı Vunus Çevık-Bız Olacaktık Melike Av- Bır Kez Daha. Bahadır \kso>- Sevgılım, Esra Ba\atır- Ovunun Sonu Beste vorum duzenleme ve soz kategorılennde ayn avrı odullendırmeler vapılacak olan yarışma f ınale kalan en çok 8 eserle 16 Hazıran pazar gunu saat 21 30 da Runielıhisan'nda canlı vehalkaaçık olarak gerçekleştırıleı-ek DEFNE GOLGESt TURGAY FİŞEKÇt Tayyareci Fehmi Sokağı Buyuk kentlerı buyuk kent yapan kımı ozellıkler vardır Uzaklıkları bırbınne yaklaştıran yeraltı ve yerus- tu ulaşım sıstemlerı ınsanların buyuk kent karmaşa- sından uzaklaşıp dınlenebıleceğı genış yeşıl alanları vb Kent merkezlerınde araç gurultusunden uzak alış- venş merkezlen çıçekiı havuzlu kafeteryalı yaya alanlannın bulunması da bu ozellıklerdendır Doğal olarak bu alanlar yalnızca yonetsel kararlar ve çevre duzenlemelerıyle oluşmazlar Yanı sıra hal- kın da bu sureçlen benımseyerek katkıda bulunması daha dogrusu bu alanları kullanmaya başlamasıyla amaca ulaşılabılır Istıklal Caddesı ve çevre sokakla- rı son yıllarda boyle bır surece gırmış bulunuyor Bu gelışım surer gereklı çevre duzenlemelen de sagla- nırsa bu cadde yakın bır gelecekte kentın en çekıcı merkezı durumuna gelebılır Osmanbey de bır agzı Rumelı Caddesı ne, obur ağ- zı Ergenekon Caddesı ne açılan ıkı yuz metre boyun- dakı Tayyareci Fehmı Sokagı 1992' de "Kıtapçılar Çar- şısı" adıyla yenıden duzenlendıgınde otuz bırımhk kı- tap satış merkezlerı kafeterya çocuk parkı dınlen- me alanları çıçek havuzlarıyla boyle bır kentsel ala- nın oluşturulması amaçlanmıştı Şışh nın tıkış tıkış ka- labalığı ve trafık kargaşasına kultur ağırlıklı ses-ko- ku-çop uretmeyecek ozel bır çozum getınlıyordu Ancak sokak henuz bu ışlevıne tam olarak kavuşa- madan Mart 1994 yerel seçımlerı sonucu değışen ye- nı Şışh Beledıyesı yonetımınden agır darbeler yedı Once kıtapçılar ustunde uygulanan dışlama ve ma- lı baskıların gıderek artmasıyla (satış yen kıralan altı katına çıkanldı) kıtapçılar bırer ıkışer sokağı terk ettı Yerlennıkoku.sesveçopuretenbalıkçı donercı ten- cere-tava satıcıları aldı Ardından Şışlı'nm ana caddelennden uzaklaştınlan ışportacılar bu sokağa sığındı Duvar dıplerıne kaldı- rımlara yaya dınlenme alanlarına tezgah açtılar Bu- tun sokak ışportacılarm ışgalı altına gırdı Bu arada Erdek ten getınlen ozel kaldırım taşlany- la doşenen yaya yolu tam bır degerbtlmezlıkle asfalt- lanarak trafığe açıldı bır bolumunde araçlann park yapmasına olanak tanınmasıyla da sokak yayalar ıçın tam bır cehenneme donuştu Boylelıkle Osmanbey e yenı bır çehre kazandırma- yı amaçlayan guzel bır tasarı daha oluşmadan yok edılmış oldu • • • Bır yanda bunlar olurken ote yanda Şışlı Beledıye Başkanı Gulay Attğ'ın evınden ış yerıne gıdışı sırasın- da otomobılının yolu motosıkleth zabıtalarca açılma- ya başlandı Bır kentın yolları tıkanıyorsa bu o kenttekı herkes- le ılgılı bır sorundur Beledıye başkanmm ışıne hızlı ve zamanında ulaşması otekı yurttaşların hayatlarında bır karşıhğı olmadıgı surece neye yarar 7 Hem yonetı- cılerın kendılerını halktan bunca ayırmalan neden'' Yerel yonetıcılenmtz bıraz da sokaklarda yuruseler belkı kaldırımlar ne bu denlı yuksek ne de boyle ağaç- sız olurdu' Yonetıcılerın de yurrtaşian gıbı toplu taşım araçla- nyla ışlenne gıtmelerının orneklerını gordugumuz ul- kelerde uygarlık daha kolay boy atmıyor mu 9 Festrvallcr ödeneksîzliğe takıldı : ANK\R\(-VNKA) -Turkıve nın bu vılın bahar ve vaz aylarında ev sahıplığı vapacagı uluslararası tıvatro testıvallerının odeneksizlık' nedenıvle gelecek sezona ertelendığı bıldırıldı Dev let Tıvatrolan Genel Mudurluğu nce bu av ıçensınde yapılması planlanan 'Amator Tıyatrolar S.enlığı ıle ortaoğrenım oğrencılerı arasında duzenleyeceöı Okullararası Tıvatro Vanşması \e$enlığı nınyanısıra Dıvarbakırda gerçekleştırılmesı duşunulen Ortadoğu Llkelen Deneysel Tıvatro Festıvalı Bur^ada gerçekleştırılecek Uluslararası Açıkhava Fıvatro Festıvalı veTrabzonda duzenleneeek olan kafkas Llkelen Tı>atro Şenlığı" butçeden para avrılamaması nedenıvle 1996-97 sezonuna ertelendı Ankara'da f i. Uluslararasi Koro Festivali' \ N K A R \ ( \ N K \ ) - AnkaraCoksesh Muzık Derneğı nce M) ekım - 9 kasim tarıhlerı arasında uluslararası varışnıa ve konserlenn veralacağı '1 Uluslararası koro Festıvalı duzenlenecek \nkara Çokseslı Muzık Derneğı Genel Başkanı Prot Muzafter Arkan ulkelerın bırbırlerının muzıklerını tanımalan ve kavnaşmaları açisindan 1 Uluslarararası koro Festıvalı nın buvuk kazanımlar sağlayacağına dıkkat çektı ve bovle bır festıvalın Turkıyede ılk kez duzenlendığını vurguladı \rkan testıval çerçevesınde uluslararası vanşmanın vanı sıra Ankara ve pek çok ılde konserler duzenlene^eeını belırttı K Ü L T Ü R • Ç İ Z İ K K A M l L M A S A R A C I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle