26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABITAT Lübnan Tanm Bakanı Fakhoury, İsrail'in son operasyonuyla 400 bin insanın mülteci durumuna düştüğünü söyledi Lübnan halkmnı 'Gazap' OKTAY EKİNCİ MEHMET DEMİRKAYA MELTEM FIRATU ÖZLEM YÜZAK ÖZGÜRULUSOY AZE MARŞAN Lübnan Delegasyon Başkanı \e Lübnan Tanm Bakanı Chaouki Fakhoury, yıllardan ben savaşın yıkıntılannı tamir etmeye çalışan ülkesinin. Gazap Üzümlen Operasyonu'ndan sonra, yeniden başladıâı yere döndüSünü söyledi. HABITAT 11 Konferansı Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda konuşan Fakhoury, israil'in gerçekleştırdiği son operasyonda. yenı inşa edilen binlerce ev, elektrik santralı. köprii ve yolun yıkıldığını kaydetti. Gazap Ûzümlen Operasyonu'nun 400 bin insanı mülteci konumuna düşürdüğünü ve kımi köylen tamamen yerlebir ettiğinı hatırlatan Fakhoury. "İsrail işgaH ve Lübnan'a yönelik sakhrüar, insan yerleşimlerini ve başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomiden sağhğa, çevreye, eğitime kadar bütûn ilgili sektörieri çökerten sistematik bir operasyon halini almışdr" dedi. Birleşmiş Mılletler İnsan Haklan Komısen Jose Ayala-Lasso da konuşmasında. konut edinmenin. ırk. dın ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksızin tüm insanlann en doğal hakkı olduğunu söyledi. 'Konut hakkı insan hakkıdır' Ayala-Lasso. BM İnsan Haklan Deklarasyonu'nun bütün insanlann belirli standartlarda yaşama olanağına sahip olmasvnı öngördüğünü, benzer haklann kadın ve çocuk haklan beyannamelerinde de yer aldığını belırtti. "Konut edinmek. bir insan hakkıdır" diyen Ayala-Las^o, herkesin kendısi ve ailesi için konut edınme hakkına sahıp olduğunu bıldırdı. Jose Ayala-Lasso, insan haklan ve kalkınma arasında direkt bir bağlantı olduğunu ıfade ederken. ekonomık durumu ne olursa olsun. herkesin konut edinme hakkına sahip olduğunu yıneledi Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Mısırlı İsmail Seragcldin de konuşmasında, bu toplantıda şehirlerin fınanse edilmesi için çözüm üretmek ve muhtaç ınsanlara temel hızmetleri \ernıek. toplumun sağlığını geliştirmek konuları üzennde \,oğunlaşılması gerektığıni söyledi. Serageldin. bunun yapılması için kamu sektörünün. özel sektörün ve toplumlann kendılerı ıçın >apabılecekleri çalışmalann ele alınması gerektiğıne işaret ertı. Gelışmekte olan ülkelere giden 160 milyar dolar tutannda bir özel sektör fınansmanı olduğunu kaydeden Serageldin. şunlan söyledi: "Ancak bu rakamın yaklaşık yüzde 80'i sadece 20 ülkeye akı>or. EHğer ülkelerin bu parayı çekmesi için yerel yönerimlerini geliştirmeleri. büvümeyi desteklemeleri, iş olanakları yaratmalan gerekmektedir. Bunun için, si\il toplumun. gelişmeleri izlemesi, toplumlann yerel düzeyde sorunlannı çözecek düzeye gelmesi gerekir, Bunlar birlikte ele alınır ve hükünıetler de uygun ortamın varatılmasına çalışıriarsa başan elde edilebilirT Öte yandan, bu sabah üçüncü oturumu \ apılan Genel Kurul'a katılımın açılış oturumlanna göre düşük olduğu gözlendi. İTÜ Taşkışla binasında sürdürülen sı\ıl toplum kuruluşlannın çalışmalan ıse Genel Kurul çalışmalanndan daha hareketlı ve yoğun eeçıyor. ALTERNATİF GÖRÜŞ 'Ulusal rapor gerçekleri yansıtmıyor' Kültür Bakanlığı'nda görev yapan kamu çalışanı mımarlann oluşturduğu "TMMOB- Kültür Bakanlığj İşyeri TemsikiliğT, bir ba- sın açıklaması şaparak Türkiye'nin HAB1- TAT-I1 Konferansı'na sunduğu ulusal rapo- run "ülkenin kültür ve doğa değerieri ile ta- rihsel kent birikiminin konınması sorununa duyarsız kaldı0m" belırtti. Resmı raporun "çok küçük" bir paragrafında. Türkiye'dekı kentsel dokulann geliştırılmesıne yer veril- diğıne dikkat çekılen açıklamada, bu küçük bölümün bıle "gerçekleri tam yansıtmadığı ve yanhş bilğileri içerdiğT \ urgulandı. Türkıve'nın kent tanhı \e uy garlık değer- ieri bakımından dün> anın en zengın coğraf- yasına sahip olduğunu anımsatan Kültür Ba- kanlığı TVİMOB İşyen Temsilcilıği, ulusal raporun 4 7. maddesinde yer alan düşünce- lere "alternatif" olarak şu görüşleri savunu- yor: "Bulunduğumuzeoğrafvaya ait geçmişten gelen, günümüzde ve gelecekte de varlığinın veoluşumundakisürckliliğinindevametme- si gereken ve özeüikle kentsel bovutta ülke- miz insanlannın vaşamında önemli bir yeri olan "taşınmaz kültürel \e doğal değerlenn' içinde bulunduğu şartlan sorgulayacak böy- le bir konfcrans için hazırianacak rapor: Taşınmaz kültürel ve doğal mirasın ko- nınması \e geliştirilmesinin önemi ve gereği- nin yanı sıra, bunun, ülkemize, bireye \e top- lum yasamına, kentsel gelişme>e getireceği katkılan dilc getiren. Özeliikle nitelikli ve sağlıklı bir kentlesme ve getişme ile buna bağli sağlıklı bir kentsel yaşam açısından konuva yaklaşan. Bu değerlerin konınması vegeliştirilmesi- ne vönelikolumlu ya da olumsuz bugüne ka- dar vapüanlan. istatistiki bilgilere ve büim- sel verÛere de davanarak ortava kovan, Sorunları, vaıilışları. çözüm yoUaruu, ne- yin nasıl yapüacağını yine sağlıklı ve doğru olarak belirten, Konferans süresince tartışmaların daha doğru bilgi \e \ eriler ışığında gerçekleşmesi- ni saglayan, Uluslararası düzev de uzmanlann da kan- lacağı bu platformun daha verimli ohnası için uvgulamadaki aksaklıklar konusunda sorunİann çözümüneyönelik vöntem ve mo- deller uzerinde tartışılmasını sağlayan bir nitelikte olmalı\dı." HABITAT yakıştı Atatürk Ha\alimam'nda ça- lışan 349 taksi sürücüsü, HA- B1TAT-H süresince *tek tip" elbise giyecek. Havalimanı Taksi Şoförleri Kooperati- fi'nin aldığı kararla takım el- bisegiv mev e ı.orunlu tutulan şoförlerin HABITAT kreas- yonu mavi çizgüi gömlek, al- üna gri \a da lacivert panto- lon, üzerine de ceket ve de- senli kravattan oluşuyor. Sü- hicüler, kooperatifin toptan diktirdiği gömlek ve kravat için 700 bin lira ödediler. Ko- operatif vetkilileri, HAB1- TAT-II sonrasında da kravat takma zorunluluğu dışında bu uygulamanın sürdürüle- ceğini sö> lediler. Buna karşın İstanbul Şoförier Odası Ge- nel Sekreteri Ergiin Öcal, bu uvgulamavı hukuken doğru bulmadıklannı belirtti. (Fo- toüraf: KAAN SAĞANAK) HABITAT YORLMU OKTAY EKTNCİ Istanbul'dakı dün>a basını. ıki gündür, HA- BITAT-II zirvesinın res- mı konferansını başlatan açılış konuşmalannı tüm insanlığa **ye- ni umııtlarla" duyuruyor. Gerçi, özeliikle Türk basını \e kımı NGO delegeleri "salondayerkalmadı- ğı" gerekçesiyle konferansa katılama- dılar. Ancak. bizim gibi açılış oturu- munu basın merkezındeki ekranlardan izleyebilenler de konuşmalann "de- mokrasiveinsanukadına^taşıdığı öne-' mı saptamakta zorluk çekmediler. Çünkü, hem Butros Gali hem Demi- relhem de N'Dow,belkı de NGO'lann büyük çoğunluğunun "salonun dışın- da" kaldıklarından habersız olarak. sözlerinı hep "shil topluma bağlanan yeni umutlara" dayandırdılar. Coşkulu alkışlan ise salondaki "resmidevletde- legasyonundan" aldılar... Bu "tarihsd sözterden" bırkaç cüm- leyi. HABITAT-II tartışmalannda unu- tulmaması için dilerseniz yeniden anımsataltm. 'Tarihsel konuşmalar'3 Haziran 1996 Pazartesi günü saba- hı Lütfi KırdarKongreMerkezı'ndeılk sözü alan BM Genel Sekreteri Butros Gali dı\or kı: "En i>i politikalar, insan zekâsınınzor durumlarda mücadelect- me, kaynaklan kullanma. toplumlan geliştirme kapasitesini orta>-a koyar. Bu nedenle İstanbul ruhu.gerek hükünıet- ler gerekse devlet dışı aktöıier (NGO'lar/STK'ler) arasında işbirliği ve dostluktur..." Genel Sekreter'in ardından kürsüye gelen ve "Konferans Başkanı" Mfatıv- la da konuşma vapan Cumhurbaşkanı Demireldedıyorki: "Katılımcıdemok- rasive olan ih'tivaç artmaktadır. Bu se- bepİe yerleşim birinılerinin klanıe etti- rilebilir (sürdürülebilir) hale getirilme- siyle ilgili hedef ve beklentilerimiz. ulu- sal hükümetkrin vanısıra. parlamento- lar. mahalli idareler. bölgesel ve ulıısla- rarası kuruluşlar,özel sektör. akademik kumluşlar,sivil toplum örgütleri ve top- luma karşı sorumluluk bilinci içinde olan fertlerin ve avdınların faal katkua- nna ihtiyaç du\ maktadır." A>nı oturumda >ıne yoğun alkışlar alarak konuşmasını yapan BM HABI- TAT Genel Sekreteri'Dr. W'ally N'Dovv ıse dıyor kı: "1976'daki HABITAT-I'den bu yana dünya politikasında çok $«•> de^şti; a- ma insan verieşmelerindeki sorunlar çö- zümlenmedi, tersine, çoğaldı. Öte yan- dan yine bu süreçte NGO'lar güçlendi ve yaygınlaştı. Artik hükümetlerin bu sonınlan valnız başlanna çözme umu- duna bağlı dönem kapanmıştır. N- GO'lann ortaklık dönemi gelmiş, hat- ta geçmektedir..." Görüldüğü gıbi. 21. yüzyıl için "u- mut ışığı" olan HAB1TAT-11 zirvesinin üç önemli konuşmacısı da konferansın temel hedefinı "hükUmetdışıkuruluş- lann ulusal ve uluslararası polhikalara aktifkatıhmma"bağlıyorlar HattaDe- mırel. bırkaç adım daha ilerleyerek sı- \ ıl toplum kuruluşlannın ötesınde. tek tek bıreylerin ve "aydınlann" da etkin katılımına gereksinme du\ulduğunu vurguluNor. Bu konudakı ön koşulu ise "topluma karşı sorumluluk bilincinde olmak"... Bu satırlan okuvanlann. hemen sor- maya hazırlandıklan sorulan şımdi du- yar gibı oluyorum. Denebılir kı; peki ama bugüne dek ülkemızı \e dümayı yönetenler, toplu- ma karşı sorumluluk duyarak görüş ge- liştıren ve aynı nedenle yagmacı ve bas- kıcı politıkalan eleştıren hükümet dışı kesimlere neden kulak asmadılar' 1 Da- hası, çoğu ülkede bu duyarlı "shiT söy- lemlere neden yasaklar koydular: harta zorkullandılar?S'mdibudeğerliüçko- nuşmayı coşkuyla alkışlayan resmi de- legasyon. konferans bittikten sonra kendi ülkelennde bu sözlere uygun bir tutum değişikliğinı sağlamak için ne yapacaklar? Işte bu tür soruların yanıtı. aslında HAB1TAT-11 sonrasındaki sürecin "te- mel sorumluluklannı" da belirliyor. "Küresel v ükümlülük", bu tür tarihsel konuşmalann yaşama geçirilmesi için deenbüvük ve zorluçabanın yine sivil toplum kuruluşlannca sürdürülmesini gerekli kılıyor.. Tûrkjye'de özurlülenn dururnunu. kaışıla^uklan sorunlan ortav-a kov'an ve bu konuda yavımlîinan ilk ba^viıru kaynağı olma özelliğini taşıyan ara^ürma. ILK ADIM kıtabuıı (0212) 266 46 28, 266 46 75 no lu telefonlardan Elıf Bafar^an'ı arav^nİL ısıevebılırsuıız İLK ADIM HATTI 0900 301 17 07 Dk Adun hatnnı arayıp, adınızı \*e adreanizi sövievin. TJk Adım" rozeöniz adresanize gönderüecekrir. ARI GRUBU HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Düzenin İflası... Kuralı unutmamalı: Düzen gerilerken, düzenin par- tileri ilerleyemez! Toplumsal-ekonomik düzen, beklentıleri karşılaya- mıyor. Kendi yarattığı sorunlan çözemiyor... Kıtleler bezgin. Yolsuzluk doruklara tırmanmış. Bu durumda, düzen karşıtlarının "umut" olmasın- dan doğal ne olabilir? Düzen umut vermezken, düzen yandaşları umut verebilir mi? Elbette ki yerel seçimler genel seçim değildır. El- bette ki sadece bazı yerleşim bınmlerıni kapsayan bir seçimi. öncelikle oralann özelliklenne göre değerlen- dirmek gerekir... Ama, gene de RR BBP ve MHP'nin oy toplamının yüzde 50'ye varıyor olmasmın bir tek anlamı olabilir: Düzenin iflası! O "düzen"; toplumsal dengeleri altüst eden, tüm ahlaksal değerieri çürüten ve de laıkliği kemıren bir düzendir... • • • Bu durumda "liberal sağ" ne yapmalı? Öncelikle "şaıbelı" önderlerden ve kadrolardan arınmalı... Kırlenmemış bir ısim etrafında birleşmeli... "Düzeni düzeltmek" için, kollan kararlılıkla sıvama- h... Dürüstlüğün aptallık, eğitimı ve devleti şeriatçılara terk etmenin ise kurnazlık olmadığını anlamalı... Vergi adaletini sağlamalı... Yenı ış alanlan açılma- sını özendırmeli... "Tekyurt, tekbayrak, tek resmi dil" ilkesıni kabul eden herkese, demokrasınin ve dola- yısıyla da TBMM'nin kapılarını açmalı... "Işçisiz sol ve solsuz demokrası" arayışlarının, ül- keyı getirdiğı noktayı görmelı... Rejimi "para babalan" ile "şeriat babaları" tahte- revallisine oturtmanın bedelini kavramalı, aymazlık- tan kurtulmalı... Ve ülkeyi bir seçım dönemi yönetip kendi pislıkle- rini "olabildiğince" temızlemeye çalışmalı. Eğer bütün buniarı yapamayacak kadar güçsüz, moralsiz ve akılsız ise yol yakınken RP'ye "yarım ik- tidar"t vermelı... Vermeli ki yarının "tam ıktidar"\ ön- lenebilsin! Çünkü Erbakan ve arkadaşlan ıktıdara kendi ayak- lanyla yürümüyorlar. Onları oraya ANAYOL itiyor... Yolunu yitirmiş, yolsuz kalmış bir ANAYOL. * • • Bu durumda "demokratik sol" ne yapmalı? Önce, aynı düşüncede olanlan, aynı ıdeolojiyi pay- laşanları, aynı çatı altında buluşturmalı... Ardından, in- sanlara gerçekleri anlatmak ve yardım etmek için, gerekirse kapı kapı dolaşacak "ınançlı" bir örgüt kur- malı... Ve sonra da, "düzen karşıtlığı" bayrağını çağ- dışı ellerden almalı; "tnsanca, hakça bir düzen" umu- dunu yeniden kıtlelere vermeli... Birinci koşulun yerine gelmesi için; Kemalizm kar- şıtlarının ve "inançsız" siyaset tüccarlarının CHP'yı terk etmesı ve kendılerıne yeni bir bayrak bulması ge- rekiyor... Çünkü bu olmadan, CHP kendinı bu hale ge- tiren tutarsızlıklardan kurtulmadan, "bırleşme" güç değil, güçsüzlük getirir! Ikinci koşulun yerine gelmesi için; "sızma "lara kar- şı duyarlı, ama aynı inancı payiaşanlara karşı güven- li ve hoşgörülü bir örgüt anlayışı gerekiyor... Çünkü bu olmadan, insanlardaki gizli gücü harekete geçir- meye, bir işaretle kitlelenn desteğini arkanızda bul- maya olanak yoktur! Üçüncü koşulun yerine gelmesi için ise taban-ide- oloji-örgüt tutarlılığına, tavandakı ve söylemdekı tu- tarlılığı ve de "güç" öğesini eklemek gerekiyor... Çün- kü yapısal tutariılıkartı güç, "inandmcılık" demektır!.. • • • RP, bir "lider partısi" değil, "ideoloji partisi" oldu- ğu için başanlı! Kapılarını kapattığı ıçın değil. çok sayıda üyeyi "mı- litan" haline getirdiği için büyük! "Adil düzen" umu- du verebildiği için iktidara yürüyor!.. Ama unutulmaması gereken de bir nokta var. Atatürk'ün partısi "hakça düzen" bayrağını elinde tutarken, bugün RP'nın aldığının tam ıki katı oy top- luyordu! Sorunlar zirvede HABITAT'a Türkiye çıkarması HABITAT-Il Konferan- sı'na a Türkive'den katı- lan" sı\ ıl toplum kuruluş- lan; kentlesme. konut. çe\ - re ve kültür alanlannda dü- zenledıkleri etkinlıklerle "ülke sorunlannı kent zir- vesi gündemine taşımaya" başladılar. Çoğunluğu Taş- kışla'dakı "NGO Forumla- n" kapsamında gerçekleş- tırilen toplantı ve paneller arasında bugün yapılacak- lann bazılan şunlar: • TÜRKKENT'ın yurt- dışından gelen konuklara yönelik "Türkiye'de Ko- nut Kooperatiflerinin So- runlan ve Çözüm Önerile- ri" konulu forumu Harbı- ye Yapı Endüstri Merkezı Salonu'nda saat 14.00'te başlavacak • Eskiçağ Bilimleri Ens- titüsü'nce düzen lenen "Çağlar Bovunca .\nado- lu'da Verleşim ve Konut Uluslararası Sempozyu- mu" İTÜ Gümüşsuyu K.ampusu Makine Fakülte- si'nde bugün başlıyorve 3 gün sürecek. • "Türkive'de Kent, Gü- rültü, İnsan" konusunun tartışılacağı panel \ATEV Eğitim Vakfı tarafından Taşkışla'da gerçekleştinli- yor. 212 no'lu salonda ya- pılacak olan panel saat 15.00-18.45'te. • Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Derneği'nın de Taşkışla'dakı 231 noTu sa- londa saat 09.00-11.00'de düzenledığı panelde "gece- kondulann kentle kav naş- malan" sorunu ele ahna- cak. • Ege Belediyeler Birlv- ği'nın "HABITAT-II ve Ege" konulu toplantı sı Taş- kışla 125 no'lu salonda sa- at 11.00'debaşlıyor. • Şehir Plancilan'Oda- sı"nın ıse bugün değışık yerlerde üç HABITAT et- kinlığı \ar. "Demokratik- leşme ve Katılımcılık" ko- nulu tartışma saat 13.00"te Muhsin Ertuğrul Tıyatro- su nda vapılacak. -Ekolo- ji ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel saat 17.00"de İTU MaçkaKampusu'nda. Taşkışla'da 19.00 "dabaşla- vacak panelin konusu ıse "insan, doğa ve şehircilik." • Ziraat Mühendisleri OdasuTaşkışla"daki 203 A no'lu salonda saat 13.00"te basjayacak panelde "kırsal niifus, göç ve şehirleşme" konusunu HABITAT-U'ye taşıvor. • MSÜ Mezunlan Der- neği'nın vine Taşkışla'da 119 no'lu salonda saat 15 OO'te ele alacağı panel konusu ıse "kentsel me- kânlarda sanatsal faalivet- ler." Alman şehirciler Esenkent'te HABITAT-ll'\e katılan Alman Şehircih'k ve Parta- mento Grubu da bugün Esenkentve Boğazköv ye- nı kentsel geli^me proje alanlarına bir ınceleme ge- zısi yapıvorlar. Şehırcılık Bakanı Klaus Töpferbaşkanlığındaki on kışilik hevete Esenyurt Be- lediyesi'nce düzenlenen açıkha\a tıyatrosunda Be- ledişe Başkanı Dr Gürbüz Çapan \e mımarlar tara- fından bırbnfingvenlecek ve ınşaatları tamamlanan konutlar aezdirilecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle