05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Türkiye'den Gavdos gîrişîmi • ATİ1N\(\4)-Gınt adası açıklannda. eylul ayında yapılacak "Dynamıc Mı\ed" adlı NATO tatbıkatına. Egedekı bazı adacık ve kayalıklar gıbı. statusu ıhtılaflı olduğu ıçın, Gavdos adacığının da dahıl edılmemesı amacıyla Turkıye'nın yaptığı gınşım. Atına'yı kanştırdı Ana muhalefet partısı Yenı Demokrasi'nın (ND) Iıden Mıltıadıs E\ert ıse Turkıye'nın. Kardak'tan sonra Ga\dos adacığının statusunu de ıhtılaflı saydığını vurguladıktan sonra, Ba^bakan Kostas Sımıtıs*ı ağırbırdılle suçlayarak "Tanh, Sımıtıs'ı Turkıye karşısında mıllı ezıklıklenn Başbakanı olarak kaydedecektır' dedı Bulgaristan'da işçi eylemi • SOF\\(AA)-Son yuzyılınen buyuk ekonomık knzını yaşayan Bulgarıstan'da ışçı sendıkalan. ıktıdardakı eskı Komunıst Partisi'nın de\amı Bulganstan Sosyalıst Partısı (BSP) hukumetının uyguladığı polıtıkalara karşı proiesto e> lemlen duzenleme karan aldı Ariane füzesi infilak etti • KOIROI (Ajanslar)- Aerospatıale grubu tarafından uretılen Ariane 5 füzesi dun Guney Amerıka'dakı FransızGuyanası ndan uzaya fırlatıldıktan kisa bır sure sonra ınfılak ettı Resmı bır açıklama yapan Kourou Uzay Merkezı yetkılılen. patlamanın kaynağının belırlenemedıgını bıldırdıler Ancak uzmanlan fiızenın roketlerındekı bır anzadan ınfılak ettığını tahmın edıyorlar \vrapa ortak projesı olan \nane 5 füzesının 40 mılyar Frank'a mal olduğu bıldınldı 7 ton ağırlığındakı yenı Anane 5 füzesi 5 ton ağırlığındakı 4 araştırma uydusunu dunya çevresinde yorungeye oturtacaktı Hizbullah 'tan 44 kişi tutuklandı, örgütün iki lideri aranıyor 1 U JDİ RTAN * ^BAHREYN Manar m ARA v l ™T%j j İRAN Tn^ Korfezı y^ 7 V ^ / /v/y srakorfezı nj l y—BAE f^UMMAN MMLIK KARTI NufUS: 576 000 YUZOİÇÜmÜ: 685 km2 Din: Şıı (% 70), Sünnı (%30) Ekonomi: Petrol ve petrol urunlerı Kişi ba$ına düsen gelir:i2ooos İhracat: 3 5 mılyar dolar(1993) lthalat:3.7 mtlyar dolar(1993)Lübnan Hizbullahı'nınintihar komandolanGıinev Lûbnan'daİsrairekarşıgö\degösterisindebulunu\or. (Fotoğraf REUTERS) Bahreyn'de dinci avı• Devrim hazırlığı içindeki Iran yanlısı örgüte büyük darbe indiren Bahreyn yönetimine Mısır, Suudi Arabistan ve Kuveyften destek geldi. îran, suçlamalan reddediyor. DışHaberlerServisi-Bahreynde bulunduğunu açıkladı Bahreyn'de İran sanlısı Hızbullah-Bahrevn or- gutunun de\ rım hazırlıklannın açı- ğa çıkmasından sonra ulkede bır tu- tuklama furyası başlarken Mısır, Suudı \rabistan ve Kuveyt. Bah- reyn yonetımıne desteklennıbıldır- dıler' Bahreyn İçışlen Bakanı Şeyh Muhammed bin Halife El Halife "Darbe girişimijle" ılgılı olarak şu ana kadar 44 kışının tutuklandığı- nı. bunlardan 14'unun ıtıraflarda yayımlanan El Avam gazetesı. or- gutun ıkı lıderının aranmakta oldu- ğunubıldırdı Orgutun asken veıs- tıhbarat kanatlannın lıderlennın vurtdışında olduklannın sanıldığı- nı belırten gazete. Hızbullah'ın ıkı dığer lıdennın şu anda İran gızlı ser- \ ısıy le ışbırlıgı suçlanndan hapıste olduğunu kaydettı Gazetenın haberınde orgutun I numaralı lıdennın kımlığının henuz saptanamadığı da belırtıldı Gaze- te, orgutun amacının 3 bın kışıyle bır askerı guç oluşturarak yonetımı de\ırmek ve İran yanlısı bır rejım kurmak olduğunu öne surdu Bah- reyn enformasyon Bakanı Muham- med İbrahim El Mutava, geçen ay yakalanan 29orgut uyesının ıfade- lerıne gore Hızbullah-Bahreyn'ın 1993 vılında Iran'ın kutsal kentı Kumda kurulduğunu açıkladı Bahreyn'de 1994'tenbuyanaçıkan olaylarda 22 kışı oldu Ulkede ço- ğunluğu oluşturan Şııler. 1975"te feshedtlen parlamentonun açılması ıçın mücadele \enyor BahreyıTe destek Bahreyn'de İran yanlısı ısyan ha- zırlığının bastınldığı yolundakı ha- berlenn ardından M\sır. Suudı \ra- bıstan \e Ku\eyt. Bahreyn yonetı- mıne desteklennı bıldırdıler Arap Bırlığı de Iran'ı Bahreyn'ın ıçışle- nne kans,maması konusunda uyar- dı Suudı Arabistan velıahtı Abdul- lah İbn Abdülaziz, ulkesının Bah- reyn'ın guvenlığıne. ıstıkranna ve toprak butunluğune desteğını bıl- dırdı Velıhat >\bdulazız. hukume- tın Suudı vatandaşlannın guvenlı- ğını arttırma programını guçlendı- receğını de belırterek Iran'ı ustu kapalı uyardı Mısır Dev let Başka- nı Hüsnü Mubarek de Bahreyn Emın Şey h İsa Salman El Halefe'y ı telefonla arayarak ulkesının Bah- reyn'ın ıstıkrannı bozmayayonelık tum gınşımlenn bastınlmasını des- tekledığını bıldırdı Kuveyt de kar- deş ulke Bahreyn'ı destekledığını bıldırdı İran ıse suçlamalan kesın bır dıl- le reddettı İran Dışışlen Bakanlı- ğı Sozcusu suçlamalan reddederek "tran'ın, Bahreyn de dahil olmak iizere diğer ülkelerin iç işlerine mıi- dahale etme konusundaki tum suç- lamalan reddediyoruz" dedı Soz- cu. bu tur suçlamaların ıkı ulke ara- sındakı ılışkılerın bozulmasından başka bır ıs^ yaramay acağını sav u- narak ıddıalann. boîgede dış guç- lerın varlığını doğruladığını one surdu Sozcu. Islam dunyasının du^manlannın etkısınde kalmama- sını ıstedı Türkiye-îsrail askeri işbirliği anlaşmasının içeriğinin açıklanamayacağı bildirildi İsrail'le ittifak anlA.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmav Ba^kanlığı. gızlılıgı ne- denıvle ıçerığının açıklanamayacağı- nı bıldırdığı (srail-Türkiye \skeri Eği- tim İşbirliği Vnlaşması'nın. uçuncu ul- ke ya da ulkelere karşı bır ı^bırlığını \eya du^manca tutumu ıçermedığını bıldırdı Genelkurmav "Anlaşmanın yapılmasında si> asi bir sakınca bulun- madığı \e ilişkiierin geliştirilmesi açı- sından yararlı olduğu" y onunde huku- metten onav alındığını da açıkladı Ikı ulkearasında ımzalanan *\sken Eğıtım t^bırhğı Anlaşması kapsamın- da temaslarda bulunmak uzere Turkı- ve ve gelen Israıl Genelkurmav Baş- kan Yardımcisı Tumgeneral Matan \ilnai, dun Genelkurmav 2 Ba^kanı Orgeneral ÇevikBir'ı zıyaret ettı Zıyaret sirasında kısa bır konuşma yapan Orgeneral Bır. A.rapdunyasııle Turkıyedekı ı?enatçı kesımın yogun tepkısıne neden olan Israıl-Turkıye Asken Eğıtımı İşbirliği \nlas.rna:»f na değındı Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın (TSK)dış asken ılışkılennın.Turk dış polıtıkasinın doğal \e ayrılmaz bır uzantisı olduğunu belırten Oraeneral Bır. "TSK, dış askeri iuşküeriıTidole- tin temel siyasi politikasına göre yu- rutmektedir" dedı Bır. Turkıv e ıle U- • Ankara'da Israü Genelkurmav Başkan Yardımcısı Tumgeneral Matan Vılnafvı ağırlayan Genelkurmay 2 Başkanı Orgeneral Çevık Bır, Turkıye- Israıl asken işbirliği anlaşmasının bakanlar kurulu karan> la yururluğe gırdığını hatırlattı raıl arasında 18 Evlul 1995 tanhınde ımzalanan \skeri Içaklar ile Eğitim Hakkında \nlaşma Muhtırası'nın 24 Ekım 1995 tanh ve -95-7435" sayılı. 23 Şubat 1996 tanhınde ımzalanan \skeri Eğitim işbirliği Anlaşması'nın da 18Nışan 1996 tanh ve "96-8091" sayılı Bafanlar Kurulu karan ıle yu- rurluğe gırdığını anımsattı V'ılnaı de ıkı ulke arasındakı ılışkı- lenn son derece ıyı gelıştığını vurgu- ladı Konuk Genelkurmav Başkan Vardımcısı. Genelkurmay Başkanı aşması sırMısır Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı ta- rafından da kabul edıldı Genelkurmay Genel Sekreten Tumgeneral ErolÖzkasnakda braıl- Turkıye Asken Eğıtım İşbirliği A.nlaş- ması ıle ılgılı olarak basın mensupla- nnabılgı verdı TSK'nın bugune ka- dar 2 7 ulke ıle asken eğıtım işbirliği alanında anlaşmalar ımzaladığını anımsatan Tumgeneral Ozkasnak. TSK'nın dış ılışkılennın. Turk dış po- lıtıkasının parçası ve aracı olduğunu anımsatarak "Ortadoğu bartş siıreci- nin de etkilerivlt. Ortadoğu'ya vone- lik Turkdış politikasında mey danage- len gelişmelenn doğal bir sonucu ola- rak, TSK' nin dış ilişkileri de ^lişmek- tedir" dedı Gazetecılerın anlaşmay a ılı^kın -.o- rulanna "GLdi olduğu için daha fazla açıklamada bulunmak durumunda değilim" yanıtını veren Tumgeneral Ozkasnak. İsrail'le ortak denız tatbı- katı konusundaki bır som uzenne de " Açıklamalan Kice incelersenizanlar- sınız" dedı sesını yükseltti Ş\M(\.A)-Mısır Dışışlen Bakanı AmrMusa Turkıye ıle Israıl arasında ımzalanan asken eğıtım işbirliği anlaşmasının. Ortadoğu yu yenıden "İttifakİar ve çatışmalar dönemine" gotureceğını one surdu Musa, Sunye'nın Teşnn gazetesınde yer alan demecınde •*Bölge>i veniden İttifakİar ve çatışmalar dönemine göturecek politıkaya karşı u>an>oruz"dedı Mısır Enformasyon Bakanı Safvat Şerif ıse aynı gazetedekı demecınde. ulkesının başta asken olmak uzere ıttıfaklar polıtıkasına karşı olduğunu belırttı ABD'den Kıbrıs icin öneri 'YeşilHat boşaltılmalı'• Lefkoşa'da "Dur" ıhtanna uymayan bır Rum askennın öldürülmesı üzenne ABD Dışışlen Bakanlığı, tampon bölgenın askerden anndınlması gerektığını bıldırdı. \V\SHI\GTON ( y 4BD. Kuzey Kıbns Turk Cumhurıyetı' (KKTC) ıle Rum kesımını ayıran Yeşıl Hat'ta. KKTC sınınnı ıhlal eden bır Rum askennın Turk nobetçıler tarafından vurulmasının guçlenn ayn- mı anlaşmasının genışletıl- mesı ıhtıyacını gosterdığını bıldırdı Dışışlen Bakanlığı Soz- cusu GlynDavies gazetecıle- re yaptığı açıklamada, W.as- hıngton'un olayla ılgılı Bır- leşmış Mılletler (BM) rapo- runu bekledığını kaydede- rek "Rapor elimize henüz geçmemekle biriikte bu olay. 1989 tarihh KuvAetten Ann- dırma Anlaşmasının BM tampon bölgesinin tum alan- larını kapsayacak şekilde ge- nişletilmesi ihtiyacını ve bu- nun önemini gostermekte- dir" dedı 4nlaşma. ıkı tarafın guç- lennın tampon bolgeden da- ha genış bır şekilde avrılma- sını ongormekle bırlıkte tampon bölgenın yalnızca bazı bolumlerınde uygula- nıyor Davıes •Tampon bolgenin darlığı. bu tür sorunlara ne- den olabiliyor. Bu nedenle anlaşmanın tum bölgeyi kapsayacak şekilde genişle- ~ tilmesi gerektiğini duşünu- yoruz, Böv lece bu tur trajik ola> iann mey dana gelme ris- ki azalaeaktır" dedı Kıbnslı Rum askerın vu- rulduğu tampon bolgede BM BarışGucu'nebağlı ln- gılızaskerlengore\ yapıyor Bu bolgeye. Turk ve Yunan askerlennın sın^ı \asak Japon gemisi yanlışlıkla vurdu ABD uçağı kaza kurbanıDış Haberler Servisi - Ja- pony a Sav unma Ajansı. dun Pasıfık Okyanusu'nda Ha- waıı yakınlannda gerçekleş- tınlen bır asken tatbıkat sıra- sında bır Japon gemısının bır Amenkan a\cı uçağını yan- lışlıkla duşurduğunu bıldır- dı Denız Sav unma Kuvvet- len'ne bağlı Vugiri retakat gemısı taratından vurulan avcı uçağında bulunan ıkı \menkan asken kurtanldı Japonya Savunma Bakan- lığı sozcusu tarafından yapı- lan açıklamada. 4 bın 200 tonluk Yugırt destroyennm A.BD Donanmasfna aıt A- 6E Intruderavcı uçağını. ma- nevra yaptığı bır sırada yan- Avrupa Birliği lışlıkla uçaksavar ateşıyle duşurduğu bıldınldı Sozcu, duşen uçağın ıkı pılotunun da. destroverden kalkan bır helıkopter tarafından kurta- nldığını sovledı Kaza, 22 mayis - 21 hazı- ran tanhlen arasında gerçek- leştınlenve Amenka Japon- ya. Şılı. Kanada. Gunev Ko- re ve Avustralva nın katıldı- ğı Rımpac askeri tatbıkatı sı- rasında mey dana geldı Vu- rulan ıkı kışılık ve her hava ko'şulu altında saldın yapa- bılen A-6E lntruder uçağı havadan karaya roketler. la- zer gudumlu ve çok amaçlı bombalar taşıyor. saatte 760 kılometre hıza ulaşıyordu Türkiye troykaya katılacak ANkARA (Cumhuriyet Burosu) - Ankara Avrupa Bırhğı'nm (AB) 21-22 hazı- ran gunlennde Donem Başka- nı Italya'nın Floransa kentın- deyapılacakzırvesınde bırlık troykasi (bır oncekı şımdıkı ve bır sonrakı donem başkan- ları) ıle bıraraya gelecek \1- manya ve Itdlya'nın Turkı- ye'nın Floransa toplantısına katılması ıçın onemlı destek verdıklerını kaydeden dıplo- matık kavnakîar Mmanya Başbakanı Helmuth Kohl \e ltalya Başbakanı Romano Prodi'nın Başbakan Mesut Nılmaz ı bırlık zırvesıne da- vetettığmıdılegetırdı Başba- kan Yılmaz'ın AB'nın dev- let ve hukumet başkanlannın katılacağı zırvenın yapılacağı Floransa'da troykavı oluştu- ran Ispanya. ltalya. frlanda ul- S.S. BEYKOZ KÖRFEZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ SayınOrtağımız 5 6 1986 Konu 1996 yılı Olağanüstu Genel Kunıl toplantısı, 6 7 1996 tanhınde saat 10 00"da Mutlu Duğun Salonu Is- kele Karşısı \o 3 Pa^abahçe - tstanbul adresınde vapıla- caktır Aşağıdakı gundem maddelennın goruşuleceğı toplantıya katılmanızı katılamayacak ısenız vekâletnamenızı bır başka ortağa veya bmncı derecede akrabanıza <eş. anne baba. çocuklar) vererek kendınızı vekıl vasıtası ıle temsıl ertınnenızı rıca ederız GLNDEM 1- Açılış ve saygı duruşu. 2- Başkanlık Dıvanı seçımı ve tutanaklann ımzalanması ıçınyetkı venlmesı, 3- Yönetım ve Denetım Kurulu faalıyet raporunun okun- ması 4- \enı ödeme planı. gelecek donem bütçe ve çalışma programının (yakıt ortak gıder) goruşulmesı ve karara bağîanması. 5- Sıte yonetımı kural ve tuzuklennın belırlenmesi ve ku- rallara uymayan ortaklara gereklı cezaı ışlemlerın uygula- nabılmesı ıçtn \ önetım Kurulu na yetkı venlmesı. 6- Kooperatıf dukkânlanna ortak kaydedılmesı ıçın V one- tım Kurulu'na yetkı verılmesı. 7- Mevcut zemın ve bodrum katlardakı depo alanlannın sosyal tesıs (pınpon salonu. toplantı salonu. çocuk oyun alanı kutuphane vs ) ve sıte marketı olarak plan ve tadılı yapılması ıçın '»'onetım Kurulu na yetkı venlmesı. 8- Resmı kurum \e kuruluşlarla ortaklarımız adına soz- leşme yapılması ıçın > onetım Kurulu na yetkı venlmesı. 9- Sıtenın guvenlığı, bakım ve onanmı ıçın veterlı mıktar- da eleman alınması ve sosyal haklannın venlmesı ıle ılgı- lı Yonetım Kurulu'na yetkı venlmesı 10- Kalonfer sıstemlennın değıştınlmesı ıle ılgılı konunun goruşulerek karara bağîanması. 11- Tum yasal yazışmalara rağmen uyelık vecıbelennı yerıne getırmeven ortaklanmızın ortaklıktan çıkarılmasi ıçın \onetım Kunılu na yetkı venlmesı. 12- Gereklı gorulen dığer hususlann goru^ulerek karara bağîanması. 13- Dılekler temennıler ve kapanış Vönetim Kurulu MALTEPE İLÇE BİNAMIZIN BOMBALANDIĞIGÜN Fakslanyla telefonlarıyla, zıyaretlenyle Maltepe, Istanbul, Turkıye ve dunyanın çeşrtlı yerlerınden bıze destek olan tum partı, sendıka, meslek orgutu, demokratık kıtle orgutlerıne ve kışılere TEŞEKKÜR EDERİZ. Gücümüze güç kattanız. ÖDP MALTEPE İLÇE ORGUTU YEREL YÖNETİM RAPORU T.O.B.B.'nin yerel yönetimlerin yenıden yapılandırılması konusunda hazırlattığı rapor Perşembe'ye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı Patronsuz, tam bağımsız sıvil toplum gazetesı Hergün 15 bin liro 29 5.1996 tanhınde ehlıyetımı kaybettım, hükumsuzdur TEKİNKA)A 4 Mevsimin Huzurla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 8VİL M UZERİNDE VADELİ SATIŞ Seçkiıı \«* -ay<iiıı hir ortaıııııı giızellikle- riııe, sitenıizi «ördüğüııüzde karar \ere- ceksiniz. ZE^TÎ.NALAM LRLVcla İ ç - kııyıılara 18 kıu. (sadere 15 dakika) lri|t- l«'\ 5 ocla, 1 >aloıı, şöıuiııe. harhekü \>. Müracaat: 0.232.766 25 55 - 0.232.365 9714 kelennın başbakanlan ıle Tür- kiye- \B ılı^kılen \e gumruk bırlıgının ışletılmesi konula- rında goru^eceğı kaydedıldı Dıplomatık kavnakîar Yıl- maz ın 16-17 mayıs gunlenn- de Bonn a gerçekleştırdığı ve Turkıye-^B ılışkılennın de goruşüldugu resmı gezının ar- dından Bcmn vonetımının. -\nkara nın Floransa dakızır- \eye katılmasına sicak baktı- gını bıldırdıler Aynı kaynak- îar Madnd te geçen aralık avında yapılan bırlık zırvesı ıle mart ayında Tonnoda ya- pılan hukumetlerarası konfe- ransa •Mmanya nın etkın ve- tosu nedenıyle Turkıve nın katılamadığını. Bonn vonetı- mındekı ta\ ır değışiklığının, \ ıl-maz'ın ızledığı "\lman- ya'ya yakın politika" ıle sağ- İandığını savundular Fransa Kampanya vaatleri mahkemelik Dış Haberler Sen isi - Sozunu tutmayan polıtıkacılar olgusunun yalnızca Turkıye yeozgu olmadığı bır kez daha ortaya çıktı Geçen hafta yaşanan Si>erekola\ının bır benzen de Fransa da yaşanıyor \erel yonetım seçımlerı sirasında. uç yuz kışıye ış olanağı sağlayacak bır spor salonu yapımı sozu vererek seçımlerı kazanan polıtıkacı Bernard Martin sozunu tutmayınca seçımlerı kaybeden rakıbı Jacques Boulanger tarafından oy avcılığı yapmak ıçın boş soz vermekten mahkemeye venldı Savcılık Martin e karşı 6 bın dolar tutarında tazmınat davası açtı Sıvereklıler ıse verdıklen ıl sozunu unutan Cumhurbaşkanı Siılevman Demiret de dahıl !3 polıtıkacıva karşı 2 mılyar 50 mılvon TL tutarında manev ı tazmınat davası açmışlardı Davada. aralarında İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani nın de bulunduğu 150 kışı tanık gosterılmıştı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle