28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA 18 SPOR Kocaelispor'un başanlı çalıştıncısına 'gizli' öneri Denizli ıııilli takımaARİFKIZILYALPs A Mıllı Futbol Takımı Teknık Dı- rektoru FatıhTenm ın Av rupa Şampı- yonası fınallen sonrası gorev i bıraka- cağını açıklamasından sonra 'teknik direktorarayışına' gıren Futbol Fede- rasvonu, Kocaelıspor un başanlı çalış- tıncısı Mustafa Denizli ve 'gizii' bır teklıf sundu Futbol Federasvonu na yakın çev reler ^ ılmaz \ ural, Tınaz Tırpan \e MetınTurel gıbı isimlenn arasındaseçımyapamayan Ba^kanŞe- nes Erzik ın. Mustafa Denizli de "ıs- rar'ettığmı belırtıldı Erzık, OIJ>ı, ka- muoyuna yansıtmamak ıçın konuyla ılgıh olarak vorum yapmadı Denız- irnın hem kulup hem de mıllı takım- da gore\ almasi da gundemde Denizli kararsız 3 yıldır Kocaelıspor'da gore\ vapan ve bu sezonun tkıncı \ansinda Korfez ekıbıne 'altın' donemını yaşatan V1u^ • Fatıh Tenm'ın görevi bırakmasından sonra teknık dırektör arayışını 'sessızce' sürdüren Futbol Federasyonu, Kocaelıspor çalıştıncısında ısrarlı. Mustafa Denızlı'nın karannı, Avrupa Şampıyonası fınallen sonrası vermesi bekleniyor. Ünlü çahştıncının hem kulüp hem milli takımda görev alması da gundemde. tafa Denizli nın mıllı takım teknık dı- rektorluğune sıcak baktığı oğrenıldı Ancak Korfez ekıbını bırakmak ıste- meyen Denizli nın şu gunlerde 'ka- rar'aşamasında oldugu v e vanıtını Av - rupa Şampıvonası fınallen sonrası ve- receğı belırtıldı Konu ıle ılgılı olarak sorulanmızı yanıtlavan Mustafa De- nızlı. "Futbol dünyasında bu tür şey- ler konuşuluvormuş. Olabılır de olnıa- yabilir de. Şu an kocaeuspor'un tek- nikdirektöruvum. Buvuk \atırunlan- mızvar.Şampi>onluğao\na\anbir ta- kım oluşturuMiruz" ded'ı Körfez bırakmak istemfyor Gelecek yıl şampıyonluğa oynaya- cak bır takım oluşturma çabasmdakı Kocaelıspor. Denizli yı bırakmak ıs- temıyor Ancak Denızlı'nın transfer edılmesını istedığı bazı oyunculann alınamaması unlu teknık dırektoru kızdırdı Başkan Sefa Sirmen'ın îse Denızlı'ye "iyibiryabancı" sozu ver- dığı oğrenıldı Hem kulüp hem takım Mustafa Denizli nın mıllı takım teknık dırektorluğunu "Hem Kocaelis- por'da, hem milü takımda görev yap- ması" koşulu ıle kabul edeceğı de sı- zan bılgıler arasında Ancak Deniz- li nın Kocaelıspor u bırakması halın- de Saffrt. Mosheau ve Faruk un da Fe- nerbahçe >e tran^ferlen aundeme gel- dı Knup, Kuka, Skhuravy ve Folha arasmda tercih yapacaklar G. Saray'ın gözü Lıgiltere'de • Galatasaraylı yonetıcı Ergun Gursoy. "Istedığımız bazı ısımlerı alamadık Ancak daha ıyılennı getıreceğız" dedı Burhanettın Kaymak yonetıcılerle goruşmeye gelmedı MUSTAFA ERSOY Galatasaray, yabancı futbolcu transferı ıçın tngıltere've gıdı- yor Çek golculer Pavel Kuka, Skhuravv.Portekızlı Folhave ls- vıçrelı Adrian Knup'u lıstesıne alan Sarı-Kıımızılıekıp, sonka- rannı A\rupa Futbol Şampıyo- nası ndaverecek Galatasaray Kulubu Başkan Yardımcısı Ergun Gıirsoy.trans- Hamburg'da oynayan Bulgar futbolcuyu izleyecekler Beşiktaş'ın Letchkov hesabı • Beşıktaş transfer komıtesı, Rumen Vladıu, Lupescu, îsvıçrelı Alaın Sutter'ı de takıbe aldı 2 oyuncu ıçın 5 mılyon mark gözden çıkarıldı. ASENAÖZKAN Beşıktaş. dış transferde umudunu Avrupa Futbol Şampıyonası'nabağla- dı Fınallen ızlemek uzere Ingılte- re'ye gıtme kararı alan transfer komı- tesı şampıyonada forma gıyecek is- vıçrelı Alain Sutter. Rumen Lupescu ve Madiu ıle Bulgar Letchkov'u ya- kın takıbe alacak Avrıca Ingılız ta- kımlanndan teklıf alan Çek mıllı ta- kım v e Sparta Prag kalecısı Kouba ıle bır kez daha goruşulecek Ozellîkle Bulgar Letchkov "un transtenne agır- lık venlecek Komite, tngiltere volcusu Ahmet Hamoğlu.Turgay Ciner.Za- f e ^ ıldınnı \ e Serdar Bilgili den olu- lı yonetıcı Ahmet Hamoğlu, "Trans- feri. \vrupa Şampiyonası finalleri ön- cesi bitirmek isterdik. Ama olmadı. Şinıdi maçlan bekliyoruz. Eğer istedi- ğimiz ovuncuların takımları bu>uk performans gosterirse dış transfer bi- /e pahalıv a patlay acak.Ama yapabüe- ceğimiz bir şey \ok" dedı Letchkov Hamburg'dan a>nlacak <\dını 1994 Dunya Kupası'nda du- yuran Bulgar Mıllı Futbol Takımı'nın unlu orta alan oyuncusu Yordan Letchko> un Hamburg SV'den ayrıl- mak ıstedıgını bıldırdı Ancak 29 ya- şındakı futbolcunun bonservıs bedelı bırhaylı yuksek Letchkov, Beşikta§'m \eni gözdesi. ,-foner'in durumu şan Beşıktaş transfer komıtesının ya- bancı transfen ıçın 5 mılyon marktan fazla bır parayı gozden çıkardığı oğ- renıldı Listede yeralan futbolcularla maçlardan once goruşmey ı planlay an yonetıcılenn tek korkusu ıse bu oy un- cuların fiy atlannın artması Beşıktaş- Beşıktaş'ta yabancı kalecı transfe- n gerçekleşırse 3 kalecı konumuna duşecek olan Şener'ın başka bır takı- ma kıralanacaöı oğrenıldı Şener de kıralık olayına sıcak bakarken. *Ye- dek beklevecegime başka takımda ki- raük olarak forma gjyerim" dedı ferde panığe gerek olmadığını sav unurken "6 temmuzda rrans- ferlerimiz. istediğimız doğrultu- da bitmiş olacak. İstediğimız ba- zı oyunculan alamadık. Ancak daha iyilerini getireceğiz" dedı Galatasaray 'ın prensıpte anlaştığı gurbetçı futbolcu Eıntracht Frankfurtlu Bur- hanetrin Kaymak'ın trans- ferı şımdılık durdu Fenerbahçe'nın devreye gırmesi nedenıyle dunku randevuya gelmeyen Kav- mak ıçın Galatasaraylı yo- netıcı ler "Kendi bilecekle- ri iş. tstediği >ere gidebilir" yorumunu vaptılar Rasim'den teşekkür Galatasaray ın sozleşme ımzaladıgı Fortuna Dussel- dorflu tutbolcu Rasim Suk- sur, Sarı-Kırmızılı kulube Fenerbahçe savesınde trans- fer olduğunu sov ledı Suksur. u Eger Fenerbah- çe beni istey ıp variığımıTür- khe'ye duyurmasaydı Ga- latasaray 'a gelemezdim. Kuçuklüğumden ben sem- patızanı olduğum birtakım- da forma gıveceğım" dedı Fatıh TıŞfim ın Ra^ın) Suksur ıçın. Takımda oy- nayabilecek bir yetenek. ly i bir transfer" dedığı oğ- renıldı Bu arada Karabüksporlu Vedat'la da onumuzdekı gunlerde sozleşme ımzala- nacak Parreira, 'Gonlumdeherzaman Fenerbahçevar'dedı. (hotograı DhNIZ DERİNSU) Lazarord'nin yedeği yine 6 Parreira' • Ulkesıne donen Fenerbahçe'nın eskı teknık dırektoru Carlos Alberto Parreira, "Eğer Lazaronı başanlı olamazsa se\e seve gelınm" dedı. HİLMİTÜRKAV F Bahçe nın eskı teknık dırektoru Carlos \l- bertoParreira gıdera\ ak açık kapı bıraktı ve "La- zaroni başanlı olamazsa seve sev<e geürim" dedı Dun vonetıcılertarafından çıçeklerle ugurlanarak ulkesme donen Parreıra F Bah(,e veTurkıve'vı çok se\ dıgını, ancak aılevı nedenlerden dolav ı av - nlmak zorunda kaldıgını. ama gonlunun her za- man F Bahçe den \ana olacağını kavdettı Eskı futbol şube sorumlusu ŞadanKalkavan'ın önce- kı gece \ erdığı \emekte guzel dakıkalar \ a>a\ an Parreira nın. Fenerbahçe ve Mne gelebılecegını. ancak bunun şu an ıçın mumkun olama\ acağını ıfade ettığı oörenıldı Lazaronı \e gereklı bılgı- len\erdığını kendısınınF Bahçe de başanlı ola- bıleceğıne mandığını başarı->ız olması halınde 227 milyar kazandılar Fenerbahçe hasılatta lıderSporSenisı-Bırıncılıgde 199^-%sezonuşampıvonuhe- nerbahçe hasilat bakımından da lıderlığı ezelı rakıplerıne bırakmavarak kasasmı doldurdu \e toplam22" mılvar 7 13 mıivon 22übınTL hasılat elde ettı HaMİattan vana \uzubır havlt gulen F Bahçe 199^-96 sezonunun >e\ıru rekorunu da kırdı F Bahçe cezası nedenı\ le Arnavutluk un FC Par- tızanıTırantakımıvlat7mırAtaturkStadı ndaovnadığı LE- FA Kupası bırıncı tur on eleme ılk maçında tnbunlere 3*7 bın 445 kışıtoplarkenburakam 1995-96 sezonunun sevırcı re- konı olarak kavıtlara geçtı Turkıve Kupası G Sarav - E, Bahçe 24 bın 285 seyircı. hasılat 8 mıivar'79 1 ' mıivon 400 bın F Bahçe-G Sarav 26 bın 420 se\ırcı, hasılat H mıl- yar 300 mıivon 80ü bın Lıg llk\arı Y Bahçe - Beşıktaş 23 bın 465 seyircı hasılat 11 mılvar 479 mıivon F Bahçe -Trabzon 26 bın 420 seyırcı haMİat 13 mıl>ar 30ümıl\on 800 bın İkıncıjarı F Bah»,e - Kocaelı 23 bın 768 sevırcı hasılat 10 mıKar 963 mıivon 320 bın Beşıktaş - F Bahçe 31 bın "*94 sevırcı hasılat 9 mıhar s ~t2 mıivon ^60 bın ıse San-Lacıvertlılenn zor gunler vaşamaması ıçın takımın başına donebılecegını belırttı Bu arada Istanbul a donen başkan AB Şen le goruşen \onetıcı Kayram Vslan. îstıtasinı gen al- dı ve gorev ıne devam ertıgını jçıkladı Gurbetçiler Tayftır v e Erol gıbı gurbetçılerden sonra Fener- bahçe bu vıl da renklenne Mustafa, Mujdat ve Selaharnn gıbı genç gurbetçılen (Burhanettın le de goruşmeler vuruvor) dahıl ettı Tavfuria Erol un 'başanlı'bır-.ezon «eçırmelennden son- ra gurbetçiler ıçın devam karan alan \onetım. bunda da hav lı başanlı oldu Selahattın(22l M- manvadangelnıe (enson"ı Ar\on"daovnuvor- du) orta sahada ovnuvor Lerdıngen'den alınan \lustafa(19) savunmanınsağındagorev vapıvor Maınheınıden gelen Mujdat (19) ıse onanın solunda gorev \apıvor Menajen Mehmet l ludogan bu tut- bolcu ıçın 'Sergen avannda' dıvor Dığer transterlerden Sakarvas- pordan kalecı Fevzı 2^ Bursas- pordan gelen Tuncay (orta saha o\uncusu)27vaşında MustafaDo- ğan laNannsozleşnıeınızalanacdk Yenı sezon hazırlıkları ıçın I temmuzda Mmanva \a gıdecek F Bahçe 20 gunluk Frankıurt kam- pı sırasında 1"" temmuzda G Sarav 20 temmuzda da Trabzonspor ıle hazırlık mav,ı ovnavacak San-La- cıvertlılenn F Bahçe Stadı ndakı sezon açılişi ıse 21 temmuzdd l'che şoku Ote \ andan dunJstanbul^a geien lche. Nııerva olımpık*takırriına çagnlmasi nedenı\le vonetıcılere \lman 1 . a kampınd katılamav acağı- nı bıldırdı Bu beklennıedık haber San-Lacı\enlılerde şok etkısı \a- rartı Ingılız \tkinson'a ıse başta Fransa nın Marsılva takımı olmak uzere ispanyolvePortekızkulüple- nnden teklıfler geldıgı oğrenıldı NEYMIŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Temiz Eller İsteniyorsa Sporda hedef kupa ıse amaca gıden yolda kuşku- suz centılmenlık, sportmenlık ve durustluk olmalıdır Temeldekı bu duşuncelere paralel olarak da başarı ve mutlu son gelır Ancak Evet burada bır ancakla konumuza gırelım 1 yıl boyunca alın terı ve emeğının karşılığını almak ıçın salonlarda buyuk mucadele veren bır eğıtım ku- rumumuzun hentbol takımı, Turkıye şampıyonu olmak gıbı bır başanyı yakalamış, ama Turkıye'yı Avrupa'da temsıl edecek bu takım. Eyuboğlu Kolejı, nedense ansızın kupadan çekılmış, Turkıye'yı temsıl etmek gı- bı bır gururu da yaşamak ıstememış Pekı ama neden? Eyuboğlu Kolejı neden boyle bır karar vermış'? Neden doruktakı yerını bır başkasına devredıvermış? Butun bunların elbette bır nedenı olmalı. Bu ulkenın sporu- nu yonetenlenn en tepesındekı bakan Sayın Taranoğ- lu bunun nedenını araştırdı mı"? Nedenın peşıne duş- tumu? Spordan sorumlu Saytn Bakan, takımın sorumlusu Erdal Eyuboğlu na telefon edıp neden çekıldıklennı sormuş, sormuş ama Sayın Eyuboğlu'nun "Öyle ge- rektı sayın bakanım" yanıtının ustune grtmemtş Oysa gıtseydı kımbılır neler oğrenecektı? Ipın ucunu yaka- layıp yumağı çozmeye başlasaydı kım bılır neler orta- ya çıkacaktı'' Ama ustune gıtmedı, belkı. Belkı ola- yın altından bır çapanoğlunun çıkmasını ıstemedı. Hu- kumetın zaten kanşık olduğu şu ortamda bır de ken- dı bakanlığının sarsılmasını ıstemedığı ıçın ışı ortbas ettı ve sadece "Bugune kadar yaptıkiannıza teşekkur edenm Sayın Eyuboğlu" deyıp defterı kapadı Ama bız defterı açalım Sayın Taranoğlu Çunku bu ulkede spor adına ışlenen çok yanlışlar var Bır yılın alın terını, bır dudukle bıtıren ınsanlar var. Devletın spora ayırdığı mılyarlann buyuk bır bolumunu cebıne atan asalaklar var Mılyarlan onune koyduğunuz sporcula- nn ıhanetlerı var Avantacılar var, aracılar var, pazarlık- çı mutemetler var, kısacası sporda olmaması gereken her şey var Sayın Taranoğlu, genel mudurluğun sıstem olarak yenıden yapılanmasını ıstemekte yerden goğe hakh- dır Daha çağdaş, aracısız avantasız bır sıstem kur- mak bugunku yozlaşmış ortamda ne derecede başa- nlı olur bılemeyız, ama bu ulkenın sporundan sorum- lu en ust bınmının de kuşkusuz yenıden elden geçınl- mesı gerektığıne ınanıyoruz Bır sohbet sırasında Gençlık ve Spor Genel Muduru Sayın Tevfik Sarpka- ya da bunu vurgulamıştı Umanz yapmak ıstedığı re- formu aynı duşuncede olan Sayın Taranoğlu ıle bıriık- te gerçekleştırır Ve unutmadan hemen belırtehm Eyuboğlu Kole- jı'nın sorumlu yonetıcısı Erdal Eyuboğlu'nun sadece ve sadece Taranoğlu ve Sarpkaya'ya anlatacakları çok çok gızlı bılgıler olabılır Kendısını dınlemekte çok ya- rar vardır Erdal Eyuboğlu yaşadığı kırlı ortamı anlatır- sa belkı yenı yapılanmada buyuk payı olur Bazı konu- larelletutulmaz, gozle gorulmez, ama eğer reform ya- pılmak ıstenıyorsa, eğer sporda da temız eller operas- yonu gerçekleştınlecekse hıç durmadan hemen hat- ta bugun bakan ve genel mudur beylerı, kolları sıva- maya davet edıyoruz. Birinci Futbol Bilim Kongresi'nde yapılan araştırmanın ilginç sonucu: Her dört hakemden biri düztabanlZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu) -Bınncı Futbol Bılım Kongresı nde vapılan açıklamada Turk futbol ha- kemlennden bır bolumunde duzta- banlık. bır bolumunde duruş bozuk- lugu ve kas kısalığı olduğu belırtıl- dı Abant Izzet Baysal Lnıversıtesı Beden Eğuımı ve SporVuksekoku- lu ıle KaradenızTeknık Ünıversıtesı Fatıh Eğıtım Fakultesı Beden Eğıtı- mı veSporBolumu nde gorev yapan ogretım uvelen ve uzman doktorla- nn vaptıklan araştırmalann sonuçla- n açıklandı Doç Dr GazanferDoğu Doç Dr Erdal Zorba. Doç Dr AkifZivagil Vrd Doç Dr ŞamiErdoğan ve Uz- man FızyoterapıstZûbeyirSantara- fından 41 ust klasman hakemı çe- şıtlı testlere tabı rutuldu Test ve araş- tırma sonuçlandan elde edılen bılgı- ler şoyle açıklandı "Hakemlerimiz üzennde. postur duruş bozukluğu \e kas kısalığı açısından analizk'iva- pıldı. Ozellikle postur analızindt ha- kemlenn \ucut segmentlen ıncelen- dı. tnceleme sonunda. 10 hakemde yuzde 24J9 oranında duztabanlık "Fleksibıl PesPlanus goruldu.3ha- kemde bel bağlannın za> ıflığından ileri gelen bel bozukluğu tespit edil- dL Avrıca, 6 hakemde vuzde 14.63 oranında kas kısalığı belıriendı.2' hakemde ise yüzde 56.10 oranın- da uvluk arkasında bulanan ve koşmava \arayan arka kaslarının inceldiği goruldü. 13 hakemde ise lumbor Beldekı kas kısalığı goz- lemlendi." Araştırma ıle ılgılı olarak konuşan Ege L nıversıtesi Tıp Fakul- tesı Spor Hekımlığı Dalı oğretım uyesı Doç Dr Çetin Işlegen şunla- n soyledı "Arkadaşlanmız gerçek- teniMbıraraştırmavapmışlar Buso- nuçlara gore hakemlenmızın en az futbolcular kadar koşmalan \e ant- renman vapnıalan gerekıvor. Çun- ku insan vucudıı aşırı vukienmelere gore hazırhklı olmalıdır \anı hakem- lerin antrenmanları aksatmamalan gerekır. Aksı takdırde hakemler po- zisyonlara vetışemez. Avnca fizyolo- jikbo/ukluklarartarveformduşuk- luğu gundeme gelır." Bayan basketbol takımında teknik kadro değişikliği G.Saray'a Arnavut antrenör ASLI DURU Galatasaray Bayan Basketbol Takımı. antrenör arayışı ıçınde. San-Kırmızılılar geçen sezon beraber çalıştıklan ve buyuk başanlara ımza attıklan Zafer Kalavcıoğlu ıle ıplen kopardıktan sonra Arnavut Cuka nın peşıne duştuler Kulübe yakın çev reler bu coach' un Galatasaray'a olumlu yanıt verdığını belırttıler Galatasaray bayan takımı ıçın bırçok ısımle goruşuyor, ancak en çok üzennde durduklan ısım ıse geçen sezon Kolej erkek basketbol takımını çalıştıran ve büyuk başanlara ımzasını atan FatmirCuka. Cuka. San-Kırmızılı takımın menajen VeşimToroslu tarafından sıkı takıbe alınmış durumda Bu konuda goruşunu aldığımız Galatasaray °ın başanlı oyuncusu Handan da Zafer Kalavcıoğlu ıle geçen vıl başarılı bır sezon geçırdıklennı bu donem yenı gelecek antrenorle de geçen vılkı çızgıyı devam ettıreceklennı vurgularken sozlenne şoyle devam ettı "Bİ7 ekip olarak birkaç yıldır çok iyi hava yakaladık >e bu havavla bu sezon. çok ı\ı maçlarovnavacağımızı ınanıyorum. \\nca Turkive'deki rum kupalan topladıktan sonra gozumuzu \vrupa'va dıkeceğiz" Türkiye birincisi genç atıcının hedefi dünya şampiyonluğu Şampiyon babasını geçti\D\X\ (Cumhuriyet Gunev Üleri Burosu) ^ Istanbul'da yapı- lan TurkıyeYıldızlarTrap Atıcı- lık Şampıyonası'nda bınncı olan 14 yaşındakı Korkmaz Karaca Kıbçyaldır,32 yıl once şampiyon olan babasından daha ıy ı bır de- rece elde ettı Kılıçyaldır, "He- defım dum a şampiyonası" dedı lstanbul'da 9-11 mayıs tanh len arasmda \ apılan şampıyona- da 125 atışta 107 vuruş yaparak bırıncılığı elde eden Kılıçyaldır, avcı ve atıcı bır aıleden gelıyor Ilk olarak Konya'dakı gruplar şampıvonluğunu kazanan daha sonra Turkıye bınncısı olanAb- dulkadır Paksoy Lısesı oğrencı- sı olan Korkmaz Karaca Kılıç- yaldır 32 yıl once Adana'ya şampıyonluk getıren babası mıl- lı atıcı Yiıcel Kıbçyaldır'dan (De- lı Yucel) sonra bu kez kendısı şampıvonluğu kazandığı ıçın çok mutlu olduğunu belırtıyor Atıcılığın yanında ud. saz. tam- bur ve akordıyon çaldığını soy- leyen Kılıçyaldır, mıllı takımın Karaca Kılıçyaldır babasını geçti. (SABİT OZKESER) değışmez sporcusu olacağını vurgulayarak şoyle dıyor "Babam ikannem Adana'nın tanıdıgı iyi birer avcıdır. Lç kız kardeşim de atıcılık sporu ile uğ- raşıyor \e \dana bolgesının şam- piyon bayan atıcılan. Halalanm da 1970 vıllannın unutulmaz Tfirkiye şampiyonu ve defalarca milli olmuş atıcılar. Amcalanm da aynı şekilde. Bunun dışında babaannem lisanslı tabanca ar> cısı, dedem ise atıcı simalardan- dır. Şampiyon olmamda en bu- yuk desteği aılem sağladı. Ozel- likle babamın çok buvuk deste- ğini gordum. Şimdi hedefim on- ce Bursa'da 17-23 mavıs tarihk- ri arasında vapılacak Federas- yon Kupası daha sonra ise \\ ru- pa ve dunya şampıyonaları." Şampiyon sporcu Korkmaz Karaca Kılıçyaldır ın babası ^ u- cel Kılıçvaldıroğlunu 3 5 yaşın- da ıken gey ık av ına goturduğunu belırterek "Şimdıki sporcular çok şansh. Btz av tufeğn le atış va- pardık. \nıa şımdı federasvonun vermiş olduğu 300-350 mıhon 1H ra değerindeki olimpivatlarda kullanılır tufeklerle atış vapıvor- lar. Oğlum 33 gunluk lisanslı ve bu sure ıçensındeTurkiy eşampı- yonu oldu. Sağlığına dikkat edip antrennıanlardaçokçalışırsa da- ha başanlı yeıiere geleceğine ina- nıyorum T 'dı>ekonuştu BabaKı- lıçvaldır oğlunun Konya ve ts- tanbul'da elde ettığı başarı nede- nıyle v enlmesı gereken 2 bın 500 fışeğı de henuz alamadıklannı vurgulavarak "Ben emekli bir oğretmenım. Fışekalacak gucum vok. Bu nedenle oğlumun daha başanlı olması isteniyorsa fişek- ler bır an once venlsın" dedı Fmnsa'da atletizm rüzgân PAR1S (Cumhunyet) - L lu>lararası Ama- tor Atletizm Federasyonu nun ıl\\F)orga- mzas\onunda Fransa da gerçekleşen Saınt Denıs Atletizm Grand Pnx ınde dunya ya da Av rupa rekor ktnlmadı ama atletizm tutkun- lan bırbınnden çekışmelı v e guzel vanşlar ız- ledı 220 goğus numarasıvla yanşan Kubah bavan atlet Ana-Fidelia Quirt, bayanlar 800 metre fınalınde 1 58 X6 lık deretesıvle bı- nncı olurken Laetıtia\ nesde ıle Rus Velena Afanasyeva \ ı gende bıraktı Saınt Denıs At- letizm örandPrıx ındeRusveEtıyopyalıat- letler başanlı oldu Gerson İstanbul'da Spor Servisi - Istanbuls- por un prensıp anlaşmasına vardığı Brezılvalı futbolcu Gerson, dun Istanbul ageldı Gerson uAtaturkHavalıma- nı nda Futbol Şube Sorumlusu Tavfun Gündoğar ıle kalabalık bırmedvagrubukarşıladı İtal- \ a nın Ban kulubunde top koş- turan Gerson. daha sonra İstan- bulspor Kulubu Başkanı Cem L'zan ıle bır goruşme vaptı Sı- vahı ovuncu. Fenerbahçe'den arkadaşlan Oğuz ve \ykut ıle bırlıkte ov navacak olmaktan da mutluluk duvacağını belırterek "İkı futbolcu ıle geçmişte guzel gunlergeçirdikAeniden bir ara- da futbol ovnamak. şımdiden beni hc\ecanlandınvor"dedı Dun sağlık kontrolunden ge- çırılen Gerson bugün saat 11 OOdelstanbulspor'lasozleş- me ımzalavacak Kartalspor'da 3 imza Spor Servisi- Transfer çalış- malannı surduren Turkıye Ikıncı Futbol Lıgı takımlann- dan Kartalspor ıç transferde ı- kı futbolcusu ıle yenıden an- laşırken dış transferde de Ku- çukkovspor'dan Turgut'u renklenne bağladı Bordo-Be- yazlılar ıç transferde Nedrin ve Besim, dış transferde ıse Kuçukkoyspordan Turgut ıle I 'er yıllık sozleşme ımzaladı TSYD maçlan AKS TV'de Spor Servisi - Turkıve Spor \azarlan Derneğı (TS\ D) tara- fından 33 v ıldır duzenlenen ge- leneksel TS\ D Kupası Futbol Turnuvasi buyılAKSkuruluşu- nabağhShovv'T\ yadaClNES kanallanndan herfıangı bın ta- rafından ekrana getınlecek 24 temmuzda başlav acak ve F Bah- çe Beşıktaş ve G Sarav ın ka- tılımıvla gerçekleştınlecek tur- nuvava 1 mıivon 105 bın dolar odemevı taahhut eden AKS vavm haklannın sahıbı oldu Cünün lcinden • Istanbul Kadıkov Beledıvesı ıle Atletizm Federasvonu taratın- danduzenlenen HABlTATIIıle el ele van maraton ve halk koşu- su na kavıtlar başladı Koşulann sonunda dereceve gırecek olanla- ra ı25 mıivon lıra para odulunun venleceğı vanşmava katılmak ıs- tevenler Kadıkov va da Burhan Felek Spor Salonu nda kurulan başvuru masalanna kayıtlannı p Denıziıspor'un Bulgar Lıbero- su Guıntchev ın transfen adeta bılmeı.eve donuştu -\ntalyas- por un dun sozleşme ımzaladığı- nı açıkladıgı Guıntchev ıle Bur- saspor un da 2 v ıllık anlaşma sag- ladığı bıldınldı Dun akşam saat- lennde Bursaspor Kulubu vone- tıcılen de Denızlıspor ıle Bulga- nstan MıllıTakımı'nın oyuncusu Guscho Guıntchev ıle Bulgans- tan'da Mıllı Takım kampını zıva- retederek Guıntchev legoruştûk- lennı ve 2 yıllık sozleşme ımza- ladıklannı sovledı • Deplasmanlı Basketbol 2 lıgı- ne tertı maçlan dun Konva'da başladı 100 \ ıl Spor Salonu'nda 6 gun surecek musabakalann dunku bolumunde vapılan ılk karşılaşmalarda lstaıbul TED, SıvasDemırspor'u 107-67 vendı Dığer sonuçlar şovle Ankara Ünıversıtesı 86 - Şanlıurfa 64, \nadolu Cnıversıtesi 67 - fzrrur Havagücu 82 • Turkıve tkıncı Lıgı takımla- nndan Gazıosmanpaşaspor'un, Lanf Çatmaz başkanlıgındakı vönetım kurulu görev bölumu vaptı 'Veşıl-Kırmızılı kulüpte Mumin EgeB asbaşkanlığa, Îİiya Dovuran malı başkan vardımcı- lığına MehmetOztürkde teknık başkan vardımcılıgına getınldı TV'de Spor an 23.45 Euro % İnterstar 01.20 Motor Sporlan Dunyası TRT3 19.00 ve 21.15 Fransa Açık Tenıs Turnuvasi TRT4 15.00 Myanşlan CI\E500.25Formula 1 (Mona- co Grand Pn\ ı ozet) HBB 21.45 \vrupa Şampıyona- sı na Doğru Kanal D 16.00 Ltah Jazz - Seatt- le 04.00 Chıcago Bulls-Seattle 1. KOŞU: F Türkmenhatun (3) PP Capıçıno(l) 2. KOŞL: F lncırhspor (2). P Kalender2 (3) PP Kara- cakızC) S Beyatlı(l) 3.KOŞU:F Esk'avatör(2). P PnnceLockton(5) PP Nort- hern Danger (3), S Bugs Bunnv (6) 4.KOŞU: F Bolukbaşı(3),P Dılan 1(11) PP UçanYunus (9) S Tunçcan(8) 5. KOŞK: F Haktan (1) P Hevbeth 2 (2) PP Venıfoça- h(5) 6.KOŞL:F LocktonBoy(2), P Gelınım (12) PP Vınya Delmar(lO) S Scandal (8), SS Kınalım(l) 7.KOŞL':F Nazlıhan (8), P SerenenlO) PP GameOver (7) S Ağanı (1) Günun tkilısı: ^ Koşu 2 5 Tabela Bahıs-2 12 10 8 1 ALTILIGANYAN 2 2 3 1 2 8 3 11 12 10 7 9 10 7 8 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle