03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sakıp Sabancı utanılacak yerdeyiz' ANKARA (Cumburiyet Bürosu) - Özelleştirmenin, "mutluluğun penceresi" ol- duğunu söyleyen işadamı Sa- kjp Sabancı. Türkiye'nin, Av- rupa Birligi (AB) iie girdiği gümrük birliği (GB) konusun- da yapması gereken çok şey bulunduğunu belirterek "Gümrük birliginde utanıla- cak yerdeyiz'dedi. Sabancı. Türkive'nin. ken- disini "dümagerçekleriyleev- lendirecek,güçtö" bir hiiküme- te gereksinimi olduğunu da kaydetti. Sabancı. CHP ve DSP'ye de birieşme çağrısı yaptı. Sabancı. dün Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde "Tiirk Sanayünin Gelişimi ve Beklentileri" konulu bir kon- ferans verdi. Ağırlıklı olarak iş yaşamı ile ilgili deneyimle- rine yer verdigi konuşmasm- dan sonra. ögrencilerin çeşit- Ji konulardaki sorulannı yanıt- Jayan Sabancı. özelleştirme- nin "mutfuluğun penceresi" olduğunu. özelleştirme pence- resinin açılması halinde Tür- kiye'ye "dalgadalgagüzellik geîecegini" söyledi. Ozelleş- tirme konusunda Türkiye'de gerçek anlamda laf dışında bir şev yapılmadığını. yeterli ak- siyon bulunmadığını savunan Sabancı. "OzeUeştirmede hâ- lâ bir yola çıkamadık" dıye konuştu. Sabancı, GB ile ilgi- li olarak da yalnız iç piyasa- ya değil. dış piyasanın da dü- şünülerek üretim yapılması gerektiğini vurgulayarak şun- lan söyledi: "GB konusunda yalnızca bağnmdan gelen laflan söyle- sem utanırsınız. l tanılacak yerdeyiz. Evin içinde hataiar yaptığın zaman, Ayşe ile Me- ral'in. Sakıp ile RemaTin ara- sındadır. Şimdi dünya ile be- raber yaşayacağın gümrük birliği denildiği zaman, hata- iar yaptığında. utanılacak iş- leri George ile Busb'ia bölü- şüyoruz. Orada çok kötü irnaj- lar gelecek " Anayasa degî- şjkliği. özelleştirme. adli re- formlann bir an önce yapılma- sı gerekirken herkesin dosya- lar arasında dans ettiğini ifa- de eden Sabancı, "Kimindos- yasında ne var? Beninı dos- yamda ne var? Hangi dosya- nın üstünü, hangi örtü ile faz- la örteriz. bununla vanşıyo- ruz" dedi. ÖSYM Baskanı 'Sınav başanyla tamamlandı' AIVKARA/ DİYARRAKIR (Cumhuriyet) - Ögrenci Seç- me ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Baskanı Prof. Dr. EresSöylemez, 23 haziran pa- zargünü yapılan ögrenci yer- leştirme sınavının (ÖYS) ba- şanyla sonuçlandınldığını. \0 farklı kitapçıktürü uygulama- sının öğrenciler arasında be- nimsendiğini söyledi. Diyar- bakır'da yapılan operasyon- larda. ÖYS sınavında başka- larının yerine para karşılığı adam sokmak isteyen ve aynı suçtan sabıkalı olan 7 kişılik bir şebeke yakalandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Eres Söytemez, dün düzenle- digi basın toplantısında. ÖYS'yideğerlendirdi. Söyle- mez. 83 merkezde 3 bin 225 binadaki 46 bin 620 salonda. 110 bin görevlınin gözetimin- deyaklaşık 750 bin adaya uy- gulanan sınavın başanyla ta- mamlandığını söyledi. SÖylemez. 466 özürlü öğren- cinin özel sınıflarda, 365 öğ- rencinin de cezaevlerinde sı- nava alındiğinı anlattı. Diyarbakır Emniyet Mü- dürlüğü Mali Şube ekiplerin- ce yapılan operasyonda, daha önceki vıllarda olduğu gibi bu yılda ÖYS sınauna başkala- nnın yerine para karşılıâı sı- nava adam sokmak isteyen 7 kişilik bir şebeke yakalandı. 'Söylemez kardeşler' çetesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nde büyük operasyon Ağar'nı kadrosuna tırpan7 mÜCJÜr görevden alindl Emniyet Genel Müdürü Alaaddin OperasyOfilar SÜrecek Süreceği bildirilen üst dûzey polis Yüksel, 2 si yardımcısı, 5'i de daire başkanı olmak üzere 7 emniyet şeflerine yönelik operasyonun, "deviete sızan mafya skandalı" ile müdürünü görevden aldı. Görevden alınan polis şeflerinin, Adalet ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada başlatılması dikkat çekti. Bakanı Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Içişleri Bakanı Güney'in. Söylemez kardeşler çetesi operasyonuna döneminde atandıklanna dikkat çekildi ilişkin raporu yeterli bulmadığı öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel. teşkilatta mafyaya bulaşmış herkesin tek tek ayıklanacağını açikladıktan bir hafta sonra. Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın. Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde oluşturduğu kadroyu değiştirmeye başladı. Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel. 2'si emniyet genel müdür yardımcısı. 5"i de daire başkanı olmak üzere 7 emniyet müdürünü. önceki gün görevden aldı. Süreceği bildirilen üst düzey polis şeflerine yönelik değişikliğin "deviete sızan mafya skandalı" ile ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti. Içişleri Bakanı Ülkii Güney'in de "Söylemez kardeşler çetesi" operasyonuna ilişkin raporu yeterli bulmadığı öğrenildi. Görevden alınan personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin Yılmaz. trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kerem Durmuş. Asayiş Daire Başkanı Erol Kaynak. Koruma Daire Başkanı Mehmet Ali Selçuk. Bilgi İşlem Daire Başkanı Orhan l'zeller, Trafık Dairesi Başkanı Ömer Cengiz, Arşiv Ağar'ın EmniyetGenel Müdürlüğü döne- mindeki kadrosu görevden alındı. Daire Başkanı Muzaffer Özbü'lbül ve Personel Daire Başkanı Tugay Turan. Mehmet Agar döneminde atanmışlardı. Boşalan emniyet genel müdür vardımcılıklanna, Terörle Mücadele Emniyet Genel Müdürü \ üksel, ınafya- ya bulaşanı tek tek ayıklamaya başladı. Daire Başkanı CevdetSaral ile Antakya Emniyet Müdürü Ertuğrul Çakır'ın atanacağı öğrenildi. Personel Daire Basakanlığı'na da geçen hafta içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda hukuk rnüşaviri olan Muhittin Taşpınaratanmıştı. Asayiş Daire Başkanlığı'na Tamer Arda. Trafik Daire Başkanlığf na Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Mustafa Kulular Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na vekâleten Ahmet Oemirci. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Bursa Polis Okulu Müdürü Atila Germivanoglu. Arşiv Daire Başkanlığı'na Teftiş Daire Başkanlığı'ndan Ernin Ertuğrul. Koruma Daire Başkanlığı'na da Hamdi Dilaver'in getirileceği öğrenildi. Giiney, raporu b^enmedi tçişleri Bakanı Ülkü Güney'in. "Söylemez kardeşler çetesi" ile ilgili soruşturmayı yürüten müfettişlerin hazırladığı raporu doyurucu bulmayarak beğenmediği, yeni bir rapor hazırlamalan için taiimat verdiği öğrenildi. Içjşleri Bakanl Ülkü Güney. önceki gün yaptıgt açıklamada, Söylemezler çetesinin peşini bırakmadıklannı belirterek "Bu konu nereye varacaksa. kime varacaksa sonuna kadar gidilecek; hiçbir yerdc kesintiye uğramayacak, kim olursa olsun ortaya çıkacak" demiştı. Söylemez kardeşler DCM'de ifade verdi 11 sanıktan 9'u serbest bırakıldı • Adlan birçok silahh çatışma, adam öldürme ve zorla çek senet imzalattırma olaylanna kanşan Söylemezler çetesine mensup 23 kişiden i 1 'i dün Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi"ne çıkanldı. Sanıklardan 9"u savcılık tarafından serbest bırakıldı. tstanbui Haber Servisi - Birçok silahlı çatışma, adam öldürme ve zorla çek senet imzalattırma olayına kanşan Söylemezler çetesinden 11 kişi dün tstanbul OGMVe çıkanldı. <7eteden Mehmet Faysal Söylemez ile üsteğmen Can Köksal. İstanbul DGM tarafından tutuklanırken 9 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kamuoyunda Söylemezler çetesi olarak bilinen 6 kişinin öldürülmesi. 3 kez polisle silahlı çatışmaya girilmesi. 8 ayn alıkoyma ve çek senet imzalattırma olayına kanştıklan öne sürülen 2} kişiden 11 'i dün İstanbul DGM'ye çıkanldı. Yoğun güvenlik önlemi altında İstanbul DGM'ye öğle saatlerinde getirilen 11 samık. önce doktor kontrolünden eeçirildi. İstanbul DGM Savcısı îrfan Özliyen tarafından ifadeleri alınan sanıklardan Mehmet Faysal Söylemez ile üsteğmen MehmetSena Söylemez'in de aralarında btılunduğu 12 sanığın sorgusu bugün gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Can Köksal. tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken I. Ordu Komutanlığı Kara Hava Alay Komutanlığı 'nda görevli astsubaylar Okta> Sağlam. Numan Akman ve Muhsin Çayan ile Cafer Engin. Mehmet Şükrü Engin. Fehmi L'zel. Metin Savcı. Şe\ ki Anlar ve Mehmet Faysal Söylemez'in birlikte yaşadığı Vazlı Akgün adJı sanıklar serbest bırakıldı. Mehmet Faysal Söylemez ile üsteğmen Can Köksal ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Mehmet Faysal Sö> lemez.Bayrampaşa Cezaevine. Can Köksal ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Cezae\ i'ne gönderiidi. Sanıklann TCK'nin "cürüm işlemek için cemiyet kurma" suçunu düzenleyen 313. maddesinden yargılanmaları bekleniyor. Tıp doktoru Mehmet Sena Sö\lemez'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın sorgusu ise İstanbul DGM'de bugün gerçekleştirilecek. Söylemez çetesinin liderlerinden Mehmet Sena Söylemez. poliste \erdiği ifadesinde DYP milletvekili Sedat Bucak ile Mersin'de Osman Bucak'a bombalı suikast düzenleme planlarını anlatmıştı. Söylemez ifadesinde "Romours" adli barı işletmeye açmalan neticesinde bara gelen Bucak aşiretinden üç kişiyle aralarında çıkan silahlı çatışma sonucu Menıduh Sultan Bucak, Ahmet Oynak. V'ahap Akpınar'ın öldüeünü belirtmişti. Söylemez, 13 Şubat 1996 tarihinde ise Eskişehir'de iki yakınının öldürülmesinden sonra yaptıkları çalışmalar .sonucu cJaydan Bucak ailesinin sorumlu olduğunu öğrendiklerini. Sedat Bucak'ı bu olay nedeniyle öldürmeye karar verdiklerini Örgütün yaptığı savlanan eylemlerANKARA - 2 Nisan 1994 Balgat-Konya yolu üzerindeki Rumors Disco'nun önünde. Sultan Memduh Bucak, Ahmet Oymak ve \ahap .\kpınar'ın öldürülmesi, Nevzat Erekinci'nin yaralanması. - 1994 yıh so'nu. 1995 yjlı başlannda. Ankara'da faaliyet gösteren Time Out Şirketi'nden silah tehdidiyle hisse alınması. - Hac organizasyonunu. yürüten şahıslara baskı ve tehdit yapılarak. haksız kazanç sağlanması. Halil Kayaisimli şahsın kaçınlarak sorgulanması. İSTANBUL - lOEkim 1995te TonguzKazım Çağatan'a ait arsa. şirket \e BM\' otomobilin. silah tehdidiyle noter huzurunda devrinin vapılması. - 10 Subat I996'da Ömer Çetinsaya ve Selçuk Hünaşar'ın silah zoruyla alıkonulması. çek ve senet imzalatılması, işyerinin noter satışıyla ele geçirilmesi. - 12 Şubat 1996'da Yalçın Kılıç \e Bülent Kılıç'ın silah zoruyla alıkonulması, çek ve senet imzalatılması, 25 adet otomobilin alınması. - 26 Şubat 1996"da. poüsle çatışmaya girme ve polis silahının gasp edilnıesi. Bu olayda çete üyesi Sait Aydın öldü. Şercf Âydın da yaralandı. - 20 Nisan 1996'da Hakan Çetinsaya ve Hakan Pişkinbaş'ın öldürülmesi. - 22 Nısan 1996 da Yalçın Kılıç ve Bülent Kılıç'a ait oto galerisinin bombalanması. - 1995 yıh sonlannda Arapoğlu Inşaat Şirketi'nin sahibi Osman Aydın'ın otosunun kurşunlanması. - Kazım Tonguz Cağa'a.v"m alacağı olan 350 bin dolann tahsil edilmesi. BURSA - 12 Mart I996'da tnegöl Mezitler mevkiinde Jbrahim Yüce'nin öldürülmesi. EYLEM PLANLARI - Mersin'de Osman Bucak'ın öldürülmesi. - Muş Milletvekili Necmettin Dede'nin öldürülmesi. - Helikopter kiralamak suretiyle ŞanJıurfa Siverek ilçesine Lancer ile roket saldınsı. 1995 ve 1996 yıllarında Ankara'da DYP Şanhurfa Milletvekili Sedat Bucak"ın öldürülmesi. - 1996 yılında Ahmet, Nuh ve Süleyman Çetinsaya'nın öldürülmesi. Cezaevleri eylemi 'Bakan Ağar görevden almsm'İSTANBLL / İZMİR (Cumhuriyet)-Cezae\ lenn- deki antidemokratik uvgula- malan ve Adalet Bakanı MehmetAğar'r protesto et- mek için siyasi tutukluların başlattıklanaçlıkgrevinde 18 mahkûm. saghk durumlan- nın çok kötüleşmesi üzerine hastaneyekaldınldılar. Kon- ya E Tipi Kapalı Cezaevi 'nde bulunan hükümlülenn aile- lerince cezaevi örıünde ya- pılmak isten basın toplantı- sı. polis tarafından engellen- di ve 25 kişi gözaltına alın- dı. Çanakkale Cezaevi "nden 13, Bayrampaşa Ceza- evi'nden 3. Bartın Ceza- ev i 'nden ise 2 mahkûm, kal- dınldıklan hastanelerde te- davi kabul etmediler. Aile- lerden alınan bilgiye göre durumu ağırlaştığı için has- taneye kaldınlan nıahkûm- lann \e bulundukları ceza- evlerinin adlan şöyle: Çanakkale Cezae\ i 'nden Yölkan Güna>, Mehmet Kah- raman, Hakan Koluaçık,Se- fa .Askeri, A>şe Eren, Murat Çandar, Devrim Şenses, Ni- hat Göktağ, Naile Tuncer. Ali \ ılmaz, Ranıazan Deniz, Tekin V ıldız. Penin Kurtul- maz. Bartın Cezaevi'nden Hü- seyin Özaslan, Ekrem Ka- »al. Bayrampaşa Ceza- evi "nden Süleyman Acar. Halil Demir ve Muharrem Gündüz. İHD Izmir Şube Başkanı Ercan Demir. açlık gre% le- rinin giderek tehlikeli gün- lere girdiğini söyledi. Ağar'a tepkiler Ceşitli kuruluşlar\e siya- si mahkûmlaryaptıklan açık- lamalarda. eylemlere karşı bakanlığın duyarsız tavnnı eleştirdiler. işçi Panisi Izmir II Başka- ıv. Ali Karşıla>an. "Adalet Bakanı Ağar. cezaevlerinde- ki turukluiardan intikam al- ma politikasından \a/geç- meiidir. Cezaevlerindeme>- dana gelebilecek ölüm olay- lanndan Mehmet Ağar so- rumluolacaktır.MİT rapor- lanna göreadı maCya bağian- tılanna. hayali ihracat >ol- su/luklanna, Söylemez çe- telerine kanşmış bir kişinin Adalet Bakanı yapılması, devletin geldiği noktay ı gös- termektedir"dedi. Düzenlediği basın top- lantısında cezaevleri ndeki olayların tırmanışında tek sorumlunun Ağarolduğunu vurgulayan Karşılayan, söz- lerini şöyle sürdürdü: "Cezaevlerindenölüm ha- berleri beklenivor. me>dan- lardan anaların fervatları yükselivor. Ama başta Ada- İet Bakanı MehmetAğarol- mak üzere devleti yöneten yetkili kişiler, başbakan ve bakanlar kulakJarını tıka- mışlar, gözlerini kapatmış- lar. Cezaevlerinde binlerce tutuklu açlık grevinde iki ayı dokdurmak üzere." CHP İstanbul ll Başkanı Mehmet .4li Ozpolat. \ aptı- ğı açıklamada, ölüm sınırı- na yaklaşan açlık grevlerine karşı tutuklu ve hükümlüle- rin yakınlannın coplanması. gözaltına alınması ve yıldı- rılması gibi tedbirlerin alın- dığına dikkat çekerek şunla- rı söyledi: "Sonın. sadece cezae» te- rinde tutuklu \e onlann ya- kınlannın sorunu değildir. Sorun hepimizindir. Sonın demokrasinin \arlıkyokluk sorunudur. Devlet, nejimi teh- dit edenlere gösterdiği anla- >ışı ve şefkati, bir avuç tu- tuklu yakınına, ka>ıp ailele- rine göstermiyor. Mehmet Ağar, emni>etin başında\- ken ka>bolanlar.>argısızin- fa/lar. yaşanan demokrasi ihlalleri Mehmet Ağar ada- let bakanı> ken başka biçim- lere büriinü>or. Şiddet kin, kan ve nefret tohumlan ek- meyecalışanlan uyamoruz. CHP İstanbul il örgütü ola- rak ülkenin sahipsizolnıadı- ğını hahriatıyoruz." Emek Huİcuk Bürosu ve Ankara Kapalı Cezaevi nden birgrup siyasi tutuklu tara- fından yapılan açıklamada. Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın uygulamalarını kj- nandı ve "Adalet bir gün si- ze de gerekebilir" denildi. Cumhuriyet'e dava Berin Nadi ve Aydın Engin'e para cezası İstanbul HaberServisi-Ga- zetemizde 25 Ekim 1993 ta- rihinde yayımlanan "PKK"- den Hürrhet'eTehdit'' başlık- lı haber nedeniyle haklannda Terörle Mücadele Yasasının 6. maddesi uyannca dava açı- lan aazetemiz imtiyaz sahibı Berin Nadi 286 m'ilyon 969 bin ve eski sorumlu yazıişle- ri müdürü Aydın Engin ise 143 milyon 484 bin lira para cezasına çarptınldılar. Gazetemizde25 Ekim 1993 tarihinde yayımlanan haber- de Kurd-Ha tarafından Hür- riyet'e fakslanan mesajda "Hürriyet ve Hürrivetgibi her türlü densizüği yapanlara kar- şıasla müsamahagosterilme- yeceği" belirtilerek Botan 1. Bölge Komutanı ile yapılan söyleşiye yer verilmişti. İs- tanbul 1 No'lu Devlet Güven- lik Mahkemesi(DGM) Sav- cılığı haberde silahlı çete ni- teliğindeki terör örgütünün açıklamalanna yer verdikle- ri gerekçesiyle TMY'nin 6. maddesine muhalefet edildi- ğini öne sürerek gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi ve eski yazıişleri müdürüınüz Aydın Engin aleyhine dava açmıştı. Tstanbul 1 No'lu DGM'de yargılanan Berin Na- di ve Aydın Engin beraat et- tiler. Savcılığın itirazı üzeri- ne dosya Y'argıtay 9. Ceza Da- iresi'negcnderildi. Ceza dairesi dava konusu haberde yöneltılen suçun un- surlarının oluşruğunu öne sü- rerek DGM'nin karannı boz- du. Ancak DGM kararında direnince dava dosyası Yargı- tay"da incelemeye alındı. cTe- nel kurulda DGM'nin karan, oy çokluâu ile bozuldu. İstanbul 1 No'lu DGM'de yeniden görülen dava dün ka- rara bağlandı. Berin Nadi ve Aydın Engin'in katılmadığı oturumda mahkenıe heyeti Nadi'yi TMY'nin 6 2. mad- desi uyarınca 286 miKon 969 bin 500 lira. Engin'] iseyine aynı maddeden 143 miîyon 484 bin 750 bin lira para ce- zasına çarptırdı. Mahkeme sanıklann sos- yal \e ekonomik durumları- nı gözönüne alarak Nadi'nin para cezasını 20. Engin'in ise 15 taksirte ödemesini karar- laştırdı. «^ALAADDİN HOTEL **•• ALAADDİN OTEL İncekum Alaaddin Hotel, Türkiye'nin yeşil turizm beldesi Antalya'nm Alanya ilçesi Avsallar kasabasında Akdenız'ın berrak kıyılannda huzur, spor, eğlence dolu bir ortama sahiptir. Antalya Havaalanı'na 98 km. uzaklıkta olan İncekum Alaaddin Hotel 232 oda. 500 yatak kapasitelidir. Yılın 300 gününün güneşli geçtiği ve deniz sezonunun 8 ay sürdüğü Akdeniz'in bu şirin yöresindeki otelimizin odalan ile tüm kapalı alanlan merkezi ısıtma, soğutma ve navalandırma sistemi ile donatılmıştır. Özel banyolu odalanmız otomatik telefon. 4 kanal müzik yayını, uydu yaym TV sistemi ile otelimii tatilde evinizi aratmayacaktır. İncekum Alaaddin Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar, sauna. kondisyon merkezi, disco, 2 yüzme havuzu, özel plaj alanı, iskele, su sporlan merkezi. tenis kortu bulunmaktadır. Otelimiz 150 kişilik simültane çeviri sistemi toplantı salonu, 500 kişilik restoran, alakart restoran. pasta salonu, televizyon salonu, oyun odası, alışveriş mağazalan ve manzara teraslan ile unutamayacağmız bir tatil sunmaktadır. İncekum Alaaddin Otel'in mutfak ustalan da gece müziği eşliğinde zengin açık büf'eleri ile Türk yemeklerinin lezzetini sizler e bir kez daha tattıracaktır. Rezervasyon için: (0242) 517 14 91(6 hat) incekum - ALANYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle