25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönetmenı. Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinkava • Yazııslerı Muduricrı Ibrahim \ ıldız (Sorunılu). Dinç Ta\anç # Haber Merkezi Müdurir Hakan Kara 9 Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dı$ Habcrtor ErgunBalcıO l>tıhburat Cengi/ ^ ıldırım • Ekonomı Bülent Kızanlık 9 kultur Handan Şenköken • Spor \bdiilkadir Yücelman • Makaleler Sanıi Karaören 9 Düzeltme. \bdullah \ a/ıcı 9 Fotoeraf Erdoğan Köseoğlu 9 Bılgı-Bclge Edibe Buğra9 YurtHaberlerı Mehniet Fafaç YjMnKâırulu İlhanSelvııkı Ba^lum. Orhan Erinı;, Oktaş kurtboke. Hiknıet <; erinka\ a, Şükran Soner. Ergun Balcı. Dinç Taşanç, İbratıim V. ıldız. Orhan Bursah. Mustafa Balrw>. Hakan Kara. •\nkaraTem>ılcısı Mustafa Balbaj 9 Haber Müdiırü. Doğan Akın \taturkBuKan No 125. Kjt-4.Bakanhklar-Ankara Te! •4195020 r hatı. Faks 4N502" 9 Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıya Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 441911" 9 -\dana Temsılcısr Çctin Yiğenoğlu. İnonu Cd. 119 S No 1 Kat 1. Tel. 3522550. Faks- 3522570 Muessese Miıdürü. Erol Erkul 9 Koordınatör Ahmet Korulsan 9 Muhasebe. Bülent \ ener 9 IJare Hüse\in Gürer 9 t^letme Önder 9 t 9 MED\ A C: # Yonetım Kurulu Başkanı - üenel Mudur Gülhin Erduran # Koordınaior Reha Işıtman 0 Cıenel Mudur YardımciM Çelik • Bılaı-Ulem Nail Inal • Mine \kdağ Tel 514 »1 53 - Bilgisayar Sısterrr Mürûvet ÇUer 5n95M)-5l3H46O-6I.Faks 5118466 uml^an \c Ba*an: *tem Oün Haber Aıûnsi. Basm \e \ a\mulık A S. HOOÜI Cıd W 4! C j.jjlnilı, 34334 Ist PK 246 Ulanbul t d .0 2\11 512 05 (15 (20 hatı Faks |U2]2|51 26HAZİRAN 19% lmsak: 3.26 Güneş. 5.26 Öğle: 13.14 tkindı: 17.12 Akşam: 20.48 Yatsı: 22.39 610 milyanlık tablo • LONDRA (AA) - Fransız ressam Paul Cezanne" ın post-empresyonıst bir tahlosu. öncekı gece 7.6 mılyon dolara (yaklaşık 610 mılyar TL) satıldı Londra'daki Sotheby "s müzayede salonunda yapılan satış öncesinde, 1890 >ılıııda Cezanne tarafından yapılan tablonun 4-5 milyon dolara ahcı bulabileceği tahmin edıliyordu. ancak "Bouffan Ağaçlığı" adlı tablo. 7.6 ımlyon dolar \eren bir kişi tarafından satın alındı. Alıcının kimliöi açıkianmadı. 229 tıektar orman kül oldu • MUĞLA(AA)- Muğla'nın Bodrum \e Mılas ilçelerinde dün çıkan orman yangınlarında toplam 229 hektar veşil alan ıle 2 e\ kül oldu. Bodrum'a baglı Konacık Köyü yakınlarındakı ormanlık alanda. ikı gün önce çıkan ve soğutma çalışmalan sırasında otların tutuşması nedeniyle önceki gün yenıden başlayan yangın. dün sabah söndürüldü. Yangında. toplam 200 hektarlık makilik alan ile 2 bin adet zeytin ağacı yok oldu. Milas ilçesine bağlı Selimiye köyü yakınlannda çıkan yangında. 10 hektar kızılçam ve zeytınlik hasar gördü. Ören yakınlannda iki ayrı yerdekı yangında ise 19 hektar örman alanı kül oldu. Güner kolları sıvadı • R\\ll KKALE (AA) - 'Sonsuza Kadar Beyaz Kalacak" sloganıyla korunmaya alınan Pamukkale içın yeni bir dönem başladı. Kültür Bakanı Agâh Okta> Güner, geçmiş dönemde 'Pamukkale Projesi' çerçevesinde yapılan uygulamalan eleştirirken. Pamukkale Danışma ve Yönlendirme Kurulu. projenin revizyondan geçirilmesini kararlaştırdı. Kurul. Kültür Bakanı Güner başkanlığında toplanarak Pamukkale'nin kurtarılması için yürürülen projeyı \e çaltşmalan değerlendirdı. Kurul toplantısında. bundan böyle tra\ertenler üzerinde gezılmesi de kesinlikle yasaklandı. 'Çocuk İşçiler' kitabı • ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Türkçe>e tercüme edilerek yayımlanan "Alacakaranlık Kuşağında Otel, Turizm ve Yiyecek Endüsrrisinde Çocuk tşçiler" adlı kıtabın, Türkıye'de bu konuda yay ımlanan ilk eser olma özellığini taşıdığı bildirildi. Belediyenin "Ankara Sokaklannda Çahşan Çocuklar Proje Merkezi "nce yay ımlanan kitap. Lluslararası Çalışma Örgütü(ILO)Otel\e Turizm Şubesi'nce. ILO'nun 1992-1993 çocuk emeğinin kaldmlması için bölümler arası projesine katkı aınacıvla hazırlandı. Mepsin Serbest Bölgesi • MERSİN (AA)-Mersın Serbest Bölgesi "nin ikinci bölümü. düzenlenen törenle hizmete açıldı. Serbest Bölgeler Genel Müdürü Kürşat Tüzmen. törende yaptığı konuşmada. Mersin Serbest Bölgesi'nde görülen gelişmenin se\ indirici olduğunu belırtti. Tüzmen. bölgede geçen yıl 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşen tıcaret hacminın, bu yıl 2 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydetti. MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uyarda bölgenin "kabuğuna sığmayacak" duruma geldiğıni ifade erti. THY'den yeni hat • Haber Merkezi - Türk Ha\a Yolları Antalya-İzmir- Antalya seferleri 1 temmuzda başlayacak. 29 eylüle kadar sürecek seferler RJ-70 tipi 70 kişilik uçaklarla salı. perşembe. cuma ve pazar günleri karşıhklı olarak düzenlenecek. Uçakların kalkış saati ise Antalya'dan 22.00. İzmir'den ise salı, perşembe ve cuma günleri 22.00. pazar günü 23.50 olarak belirlendı. Köyceğiz- Dalyan Çevre Koruma Projesi için Almanlarla yapılacak toplantı üç gün sürecek Dalyan için karar haftasıÖZCANÖZGÜR MLĞLA - Türkiye'nin ilk *Özel Çe\re Koruma Bölgesi' Köyceğiz \e DaKan'ın kaderi bugün başlayacak ve üç gün sürecek toplantıiarda belirlenhor. Türk-Alnıan iş- birlığinde hazırlanan Köyceğız-Dalyan Çev- re Koruma \e Alt>apı Projesi'nin uygula- nıp u\gulanma\acağına bu toplantıda ka- rar verilecek. Geçen günlerde Almanya"da yapılan toplantının olumlu geçtığini belir- ten Dalyan Belediye Bas,kanı AliGün. "Bu toplantı. bölgemizin kader toplantısı olacak. Eğer.\lmanlarvazgeçersebu Dahan'ınso- nu olur" dedı. Bilindigi gibi Kavala Şirketler Grubu. 1987 yılında Dalyan'da 'Caretta'lann üre- me alanı İztuzu Plajı'nda Almanlarla ortak otel yapımına başlamış \e buna çevreciler tepki göstermişti. Çevrecilerin mücadelesı Alman kamuoyuna >ansımış ve kendi va- • Köyceğiz ve Dalyan'ın kanalizasyon, içme suyıı \e katı atık sorununu çözmek amacıyla hazırlanan ve 26.5 milyon Alman Marklık bedelin 15 milyon marklık bölümünü Almanların üstlenmesini öngören proje için bu hafta yapılacak ikili toplantıda karar verilecek. tandaşlannın baskısı kar>ısında Alman or- nin 15 mihon marklık bölümünü ise Alman- taktunstikotelden%azgeçmis.. üçyıllıkmü- lar üstlenmiş bulunuvor. cadele sonunda kabası biten otel inşaatı yı- kılırken bölgenin 'Alman destekli* korun- ması gündeme gelmişti. O günden bugüne geçen altı _\ ılda Türk-Alman hükümetlen arasında şapılan protokol ile Kövceğiz \e Dalyan'ın korunarak altyapı sonınlannın çö- zünıü karan alındı. Ancak altı yılda sade- ce 'Kö\ceğiz-Dahan Çe\Te Koruma ve Alt- yapı Projesi' hazırlanabildi. Kövceğiz ve Dalyan'ın kanalizasvon. ıçme su\u ve ka- tı atık sorununun çözümünü öngören pro- jenin 26.5 miKon Alman Marklık bedelı- Geçen sürede proje uygulama noktasına gelirken Almanlann proje\e olan ılgisinin giderek azaldığı gözlenivor. Almanlann za- man zaman gen çekilme eğilimi gösterme- >ine neden olarak. "Anlaş.nıa çerçevesinde Tiirki\e'>e Kö\ceğiz \e DaKan için vapılan yardımlann nereye harcandığı konusunda Almanlann tatmin edilemenıesi" gösterili- yor. Geçen günlerde Özel Çevre Koruma Ku- rulu temsılcilen ıle Köyceğiz \e Dalyan yerel vöneticilen Almanları "ikna" turuna çıkarken son toplantı Türkıve'de yapılacak. Alman Teknik Yatınm Bankası KFVTden bir hevetin geçen cumartesi günü geldiği- nı. bugün başlavacak ve üç gün sürecek toplantıiarda. projenin •kaderinin" belirle- neceğini belirten Dal>an Belediye Başka- nı Ali Gün. şunlan söyledi: "KövceğizGö- lü çoktan öldü. Dahan kanalı ise can çeki- şivor. Proje uvgulanamadığı için alryapısız bölgeve üsrvapı hizmeti veremivoruz. Kanal- da kiriilik lier geçen gün artnor. Bilirkişi ra- porianna göre kanalın üç \ ıllık ömrü ^ ar. Benden önceki belediye başkanı arkadaşım. içme suvn şebekesini>enile>ecektiÖzel Çev- re Koruma,' Projenin içınde o da var' dive- rek engelledi. Bir an önce projenin uygulan- ması gerekiyor. Eğer Almanlar vazgeçerse Türkiye'nin 26.5 milyon marklık harcama- vi hemen yapacağını sanmıyorum. Bu da Dal- yan'ın sonu olacaktır. Eğer Almanlarla doğ- rudan yerelvönetimler muhatap olsaydu bu proje çoktan u> gulanırdı." Çocukların hem oyun oynayıp hem de el becerilerini geliştirebileceği yerlere ihtiyaç var er semte bir çocuk evF DE\ RİM SEVİMAY Okullann kapanmasıy- la birlikte uzun bir yaz ta- tiline gıren çocuklann bu süreyi daha yararlı geçir- meleri için "çocuk kulüp- leri*'nin kurulmasının zo- runlu olduâu belirtildi. Mev cut buiunan kulüplerin çok pahalı olduğuna dikkat çekilerek her çocugun otur- duğu eve yakın gidebile- ceği verlerin açılması is- tendi. Marmara Ünıversitesı Eğitim Psikolojisi Bölü- mü'nden Doçent Dr. Be- tül Aydın. bütün çocukla- nn yaz kamplanna gidebi- lecek durumda olmadıkla- nnı vurgulayarak "Ancak çocukların 3 ay gibi çok uzun bir süre olan yaz ta- tillerinin iyi değerlendiril- mesi gerekiyor. Hem ovun oynavıp hem de el beceri- lerini geliştirebüecek sağ- lıklı ve gü\ enilir yerlere ih- th'aç var. Bu yerier her ma- haUede. hiçbir ücret alınma- dan gidilebilecek yeıier ol- malı ki bütünçocuklar fay- dalansın" dedi. Aıle içensinde yapılan ış. bölümünde çocuklara da görevlerverilmesi gerektiğini an- latan Aydın, çocugun bu şekilde de- mokrasiyi aile içerısinde öğren- meyebaşlayacağın\ sövledi. Genel- likle Türk ailelerinde çocuğa hiç- birgörev verilmediği gibi karşılı- ğında da çocuğun tamamen itaat- kârolmasının istendiğine dikkat çe- ken Aydın. konuşmasını şöyle sür- dürdü: "Bunu bilinçli yapmasalar da ailelerimizin çoğu aynı lıataya dü- l zmanlar, mev cut atari salonlannın karanlıL havasız \e çok gürültülü olması nedeniyle çocuğun ruhsal vapısını olum- suz etkileveceğini belirterek bu tür verlerin ivilestirilmesi gerektiğini belirtiyoriar. (Fotoğraf. KUBİLA\ r TÜNTÜL) şüvoriar. Ovsa çocuğun alışveriş vapması, sofra kurup kaldırması, temizlik vapması gibi bazı işlere yönlendiriimesinin harta küçük iş- yerlerinin yanına verilmesinin bü- viik yaran vardır. Çocuk böv lece kendisini ailenin ve toplumun bir bireyi olarak görecek, görev lerinin olduğunu bilecek ve bir birey ola- rak ailenin diğer birev leri gibi söz sahibi olacak. Çocuğun demokra- si bilinci ancak böv le gelişebilir." ^•eni vetişen kuşağın kıtap oku- ma alışkanlığı olmamasının da bü- >ük bir eksiklik olduğunu belirten Aydın. çocukların en azından yaz tatili boyunca bu açığı kapatmala- n gerektiğini sövledi. Aydın, ço- cuklann kıtap okuma sev gilerinin gelişmesinın ailelere ve öğretmen- lere bağlı olduğunu belirterek ki- tap okuma sevgisınin çocukluk ça- ğında y akalanamazsa bir daha as- la edinılemeyecek bir alışkanlık olduğuna dikkat çektı. Ev de oynanan bilgisayar oyun- lannın. ^ıddet ıçermediği ve bütün bir gün karşısında oturulmadığı sürece çocuklann becerilerini art- tırması bakımından vararlı oldu- ğunu vurgulayan Aydın. atari sa- lonlan için aynı s,eyin sövlenme- sinin mümkün olmadığını bildir- di. Aydın s.unlan söyledi. "Şiddet unsurunu içeren bütün fılm. çizgi fılm va da bilgisayar oyunlannın tamamen >asak- lanması gerekiyor. Bunlann, çocuğun üzerindeki olumsuz etkisi artık tartışılmaz büe. Bununla beraber atari oyun salonlarının da elden geçme- si gerekiyor. Salonlann alan ve yiikseklikbakımından çok geniş. mekânlarda kurulma- sı gerekiyor. Çünkü o aletle- rin çıkardıkları gürültü, an- cak buşekilde dağılabilir. Ay- rıca içinin de bu denli karan- lık olması çocuk yapısına hiç uyumlu değiL" Gürültünün merkezi sinir sistemini uyardığını anlatan Aydın. süreklı uyarılmanın çocukta gerginlik" ve dolayı- sıyla ş,iddete çabuk yönelme gibi zincirleme durumlar ya- rattığını söyledi. Elektronik Eglenci Merkezleri Derneği Başkan Yardımcısı AradTer- ziyan ise atari salonlannın kumarhane ya da şiddet des- tekleyicisi yerier olarak gö- rülmesini eleştirerek "Bu bir eğlence sektörüdür. Zaten en önemli anlayıs hatası burada yapılıyor. BLd Içişleri Bakan- İığı'na bağlı tutuyorlar. Oysa biz Turizm Bakanhğı'nın kap- samında olmahyız. Bizi de- netleyen onlar olmalı" diye konuştu. Atan salonlannın bir tek Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ta- rafından anlaşıldığmı sövleyen Terziyan. "Kendisinin zamanın- da makineler ithal edildi. Ondan sonra da yasak kondu. Şu anda bunlann yüzünden teknolojiyi ge- riden takip ediyoruz. İlk atari sa- kınlan açıldığında üye sav ımız3200 idi. Şimdilerde ise 1600 civannda. Yani sektörü baltaladılar" dive ko- nuştu. T ü r k i y e ' n i n a y d ı n l ı k y ü z ü n e y o l c u l u k l a r Bir şairler kenti: ZonguldakATAOL BEHRA\tOĞLU "Önce öksürüverdim / Öksürüverdim ha- fıften / Derken ağzımdan kan geldi / Bir ikin- di üstü durup dururken. / Meseley i o saat an- ladım / Anladım anıa. iş işten geçmiş ola / Şöyle bir etrafıma baktım / Baktım ki yaşa- mak güzeldi hâlâ. / Mesela göky üzü / Mav iy - di alabildiğine / tnsanlar dalıp gitmişti / Ken- di âknıine." Yukarıdaki dizelenn yazan Zonguldaklı şair Muzaffer Tayyip Lslu'nun bu dünv adan yirmi dört yaşmda avnlıp gitmesinden tam elli yıl sonra. 1996>ıh ilkbahar günlerinden birinde. Zonguldaklı bırbaşka şair. Mehmet Yılmaz,bana Beledive Parkı'yla sahil arasın- da bir yeri eliyle işaret ederek "İşte Muzaf- fer Tayyip l siu'nun. ağzudan kan geldiğini ilk kez fark ettiği yer..." diyor. Mehmet Yılmaz bu sözleri öyle bir yu- muşaklık ve doğallıkla söylüyor ki sanki söz konusu olay yanm yüzyıldan fazla bir zaman önce değil de birkaç gün önce olmuş... Sö- zü edilen kişi de elli yıl önce ölen biri değil. yaşamını sürdürmekte olan bir arkadaşımız... Zonguldak'ta birkaç saat bulunmaruz bu kent- te geçmişle bugünün doğalhk içinde bir ara- da yaşadığmı anlamanıza yetiyor... 'Namuslular-namussuzlar^ Çevreme bakıyorum: Kuğulu Park va da Beledive Parkı'n'da. at üstünde bir İsmet İno- nü anıtı... Üzerinde yükseldığı tabanda Pa- şa'nın ünlü sözlen: "Bir ülkede namussuz- lar kadar nanıuslular da cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş zordur..." Parkta caddede. çevredekı vapılarda, 1950'li vılların Türki- yesi'ni. benim çocuklukyıllanmı duyumsa- tanbirşeylervar... Az sonra. Zonguldak'ı ve Zonguldaklıları daha yakından tanıdıkça bu duygum güçlenecek ve Mehmet Yılmaz'ın sözlerindekı doğalhk v e yumuşaklığı daha ıv ı anlayacağım... Zonguîdak bir şairler kentıdir. 1922'de İs- tanbul'da doğan Muzaffer Tayyip L'slu lise ögTenimmı bu kentte tamamladı. Bu kentte küçük bir memur olarak vaşamını sürdürdü ve şiirlerini yazdı. Kısacık ömrü. 1946'da. bu kentte sona erdi... Arkadaşı. 1920 Devrek doğumlu Rüştü Onur, vine Zonguldak'ta. Ereğli Kömür lşletmelen 'nde küçük bir me- mur olarak çalışmaktayken. şıirlerini yazdı. Zonguldak'ta birkaç saat bulunmaruz bile bu kenttegeçmişle bugünün büyiik bir uyum ve doğalhk içinde bir arada yaşadığım anlamanıza yetiyor. O da. tıpkı Muzaffer Tavvip aıbi veremden öldü. Hem daha da acele'ederek. 1942'de. 20 yaşında. . Onlar. göz açıp kapavasıya kısa- cıkömürlennde.sa>ıcaaz. fakatbirbirinden güzel şiirlerinde. vaşadıkları. gönül verdik- leri kemın görüntüsünü de çizdiler. "Sen aziz şehrim/ Uy kusuz y aşadığımı bil- melisiıı / Bütün işçilerin / Saçak altında uy u- duğu bir saatte / Ben mı/ıka çalarak geçiyo- rum sokaktan /Sen aziz şehrim / Ellerim göz- lerim kadar benimsin._" ("Nostalji" R- Onurl Hoş bir sürpriz Zonguldak'ta. adı ve işlev i büvük. fakat iki üç metre kareden ibaret Karva Kitabevı'nin sahibi Mehmet Yılmaz'ın bana verdiği kitap- lann tümü. Zonguldak v e yöresı günümüz şa- ırlerineait... Mehmet Yılmaz'ı "Madencinin Günlüğü"vle tanıvordum. Yeni kitabını ise ("Kuzey Sesimle")ilk kez görüvorum. "Gül- mekle Ağlamak Arası" adlı kıtabındaözlü bir dıze ışçıhğını örnekleven maden teknısvenı Salim Çafık, '•lydum Suyun Aklına" adlı kitaptaki şıirlenn vazarı ımaden mühendısıl Öner Fikri, Devrekli şair Mithat \aban ilk kez duyduğum adlar... Zonguldak'ta benim için en ılginç sürprizlerden biri. 196O'lı yıl- larda öğrenım gördüğümüz DTCF'deki bir şi- ir yanşmasına (jüride Dıranas, Turgut L'yar gıbı şairler vardn birlikte katıldığımızı çok ıyi anımsayan. şımdi emekli edebivat öğret- meni Hamit KalyoncuMa karşılaşmam ol- du... Yirmi beş yıldır yaşamakta olduğu Zon- guldak'taki ilerici öğretmen hareketinin ön- cülerinden v e Atatürkçü Düşünce Derneği ku- ruculanndan Hamit Kalyoncu. aynı zaman- da. Zonguldak geleneğine yaraşır. duygulu. lirik toplumcu bir şair... "Sesim Kömür Ka- rası" adlı kiıabında. "grizu" felaketıni anlat- tığı. kitaba adını veren ^iirindeki kimi dize- ler bu gözlemi kanıtlamava veter. "birkris- tal gözyaşı / değdiğinde / kırnıı/ı karanfile / düştüğünde / toprağın tenine / bil ki kadınım /sesim kömür karası./bir beyaz sümbül/bü- kerse boynunu / bahar serinîiğinde / bir kan- lı künye / düşerse kapına / bil ki kadınım / se- sim kömür karası..." Şıır. Zonguldak'ta. günlük yaşamın da ıçtn- de... Küçücük. fakat seçkın "Galatau" lo- kantasının sahibi Erol Galatalı, bence Zon- guldak kentiningizlı şairlerinden... Düzgün- ce kırpılmış "kalem efendisi" bıyıklan. du- daklanndaki muzıp gülümseyişle. benzerine artık Istanbul'da da rastlanılması güç bu "es- ki" Istanbul beyefendisi. bir yandan Türk mutfağının seçkin ürünlerinden (mide şışir- mek içın değil. zevk duyarak doymak için) "azıcık, aacık" tattınrken. bir yandan da lo- kantanın geçmışini anlatıyor. Siyaset meyhanesi Babası Ahmet Galatau. burasını 1948'de "meyhane" olarak açmış. 1972'ye kadar meyhane olarak hizmet veren "diyalektik materyalizmsohbetleri"ninyapıldığı "Gala- tah"da. "hükümetler kurulur, hükümerler bozulur"muş... (Nitekim bizim bulunduğu- muz günde de. yörenın bir mılletvekilı ve ar- kadaşlan oradalardı...) Ahmet Naim, Doğan Kanrcıoğlu. Doğan Şadılhoğlu vb. yazarlar. gazeteciler. ozanlarGalatalı'nın gedikli müş- terilenarasmdalarmış... Ahmet Galatah'nın 1973'teki ölümünden sonra dükkânı bir sü- re konfeksiyoncu olarak çalıştıran oğul Ga- latalı, daha sonra ona eski işlevinin bir bölü- münü kazandırmış... Zonguldak'a yolu dü- şen damak \e "zarafet" meraklılannm "Ga- latah"ya mutfaka uğramalannı öneririm... Bizi Zonguldak'a. Mehmet Yılmaz'ın ya- yımladığı "Uğraş" dergisi çağırdı. tlk kez 1967'de çıkan. uzunca bir süre ara v eren "Uğ- raş". 1995'te yeniden y ay ına başlamış. Bu ger- çekten özlü. özenli edebivat dergisinin Tem- nıuz 1995 tarihli saytsında Mustafa Kademoğ- lu imzalı bir yazıya rastladım. Kademoğlu "Unutulan Bir Şair" başhklı yazısmda, Dev- reklılerin Rüştü Onur'a sahip çıktıklannı. Cumhuriyet Alanı'na bir büstünü dıktıklerı- ni anlatıyor veZonguldaklılan aynı şeyi Mu- zarfer Tayyip Lslu için yapmaya çağınyor. Kademoğlu'nun çağrısını destekliyorum. Zonguldaklı aydınlar, sanatseverler. başta ZOKEV (Zonguldak Kültür ve Eğitim Vak- fı) olmak üzere say ılan hiç de az olmayan ile- rici, çağdaşkuruluşlar. "Lğraş" dergisi çev- resinde bir hareket başlatırlarsa bızler de bu- radan (kişi ya da kurum olarak) onları des- teklenz. "Şairler kenti Zonguldak"a. ölü- münün 50. yılında o güzelim şaırinin bir büs- tünü mutlaka kazandınnalıvız... İngiliz Clhe Hovves'un, elektronik kameray la çektiği fo- toğraflan MacPovverbook 5300'üne yükleyip cep tele- fonuyla ajansa Uetmesi iki dakika sürüyor. Khısik 'işyeri' tarihe karıştıÇeviriSenisi-Parisli yö- netım danışmanı Sylvain Lobry'nin artık geleneksel anlamda "ofise 1 * gitmesi ge- rekmiyor. Andersen Danış- manlığın 900 danışmanı gi- bi Lobry de zamanının yüz- de seksenini dışarıda müş- terileriyie geçiriyor. Şirke- tın ultramodern merkezin- de çahşması gerektiği za- man. telefonla "sanal" ça- lışma ortamındabir yer ayır- tıyor. Merkeze geldiğinde prizler. telefon. dosya dola- bı ve o günkü çalışma ma- sasından oluşan bir çalış- ma yerini hazır buluyor. Lobry. yeni sistemi sevıyor. "Kimsenin belirii birofısi ol- madığı için hiyerarşideyok. Her gün yeni insaniar tanı- yorsunuz. Mityonlarca do- lartık kiray ükunden kurtul- mamız da cabası... •' Nokia cep telefonları şir- ketinin yöneticılerinden Ol- li- Pekka Lintula da sürek- li iş gezilerine çıkmasına karşın ofisinden hiç uzak kalmıyor. Çünkü ofisı ken- disi... Nokia'nin 9000 Com- municator'unu kullanan Finli işadamı. ofisinin ce- binde olduğunu söylüyor. Birtür telefon olan Commu- nicator'un içinde küçük bir ekran ve klavye var. Kulla- nıcı Internet'e bağlanabili- yor. e - maıl ve faks mesaj- lan alıp gönderebılıyor, te- lefon konuşmaları yapabi- liyor. Çeşitli tüy sıklet mucize araçlann çıkışı, gezgin işa- damlannı kendilerine uy- gun sistemleri olan oteller aramaktan kurtardı. Artık cep telefonlany la bile faks gönderilebiliyor. 148gram ağırlığındaki telefonatakı- lan kredi kartı boy utlannda- ki biraletle faksçekilebilı- yor. dosyalara ulaşılabili- yor ve mesajlar okunabili- yor. Laptop bilgisayarlann becerileri artarken boylan küçülüyor. Fotoğrafçılardayeni akı- ma uyarak "elektronik fotoğ- rafçılar" haline geliyor. In- gilteredeki bir fotoğraf ajan- sının sahibi olan Clive Ho- vses, elektronik bir kame- rayla fotoğraf çekiyor, çek- tiği resimleri MacPovverbo- ok 5300'üne yükleyip cep telefonuy la iletiyor. Bütün buışlemler. dünyanınnere- sinde olursa olsun. iki da- kika sürüyor. Peki, bütün dünya birbi- nne bağlandığına göre, ya- kında 24 saat boyunca ça- lışmamız mı gerekecek' Hayır. daha çok çalışmak yerine daha iyi v e daha ko- lay çalışacağız. UŞAK TA SERGÎLEIVtYOR Karun Hazinesi yıırduna kavuştu TAŞK1N ÖZLER UŞAK - Kaçak kazılar sonucu ABD'ye kaçırılan. daha sonra açılan davanın kazanılmasıyla Metropoli- tan Müzesi'nden ülkemize iade edilen ünlü Karun Ha- zinesi. cuma günü gerçek- leştirilecek törenle gösteri- me açılıyor. Kültür Bakanı Agâh Ok- tay Güner'in de katılacağı törenle ilgili bilgi veren Uşak Valisi Kadir L'ysal ve Belediye Başkanı Erhan ,\kçay, tamamı 323 parça- dan oluşan Karun Hazine- si'nin gerçek sahibi olan Uşak'ta sergılenmesinin. kentin turizm geleceği açı- sından son derece önemli olduğunu vurguladı. Uysal ve Akçay. Karun Hazine- si nin büyük çabalar sonu- cu Uşak'a getirildiğini anımsatarak şöyle konuş- tular: "Karun Hazinesi'nin Uşak'a getirilmesi, kentin artık turizm açısından da söz sahibi olmasına katkıda bulunacaktır. Uşak Müzesi yeni düzenkmesi ile şimdi- ye dek hiç görülmemişeser- lerini de kamuoyuna sergi- leme olanağına kavuşmuş- tur. Bu durumun Uşak'ın turizmden alacağı payı da yükselteceğine inanıyoruz. İ saklılann başlattığı ve hal- kınuzın büyükdesteğinialan 'Tarih yerinde güzeldir' kampanyasının sağladığı bu başarıya büy ük önem v eri- yoruz." Mtize yenüendi Karun Hazinesi'nin geti- rilmesi nedeniy le Uşak Mü- zesi. Kültür Bakanhğf nca 7 milyar lira harcanarak ye- niden onanldı. Yeni düzen- leme kapsamında Karun Hazinesi için ayn bir bö- lüm yapılırken. elektronik koruma cihazlan. müzenin tümünü kapsayacak şekilde alarm sistemleri ve TV ka- meralan yerleştirildi. Mü- ze aynca sekiz kişilik özel güvenlikgörevlisi ile Uşak emniyetinden bir ekip tara- fından korumaya aldı. Karun Hazinesi'nin bu- günkü ekonomik değeri ko- nusunda kesin bir belir- lemede yapılamıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle