03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Suriye ve Filistin ile banş görüşmelerine "şartlı evet" diyen Netanyahu 2 seçenek ileri sürdü u Ya terorizm ya da banş'• Terorizmin. banş yolundaki ilerlemelere köstek olduğunu vurgulayan Netanyahu, banş ile terorizmi birlikte düşünmenin imkansız olduğunu belirtti. KUDL'S (Ajanslar) - ABD Dışişleri Bakani VVarren Christopher Ortadoğu tu- ru çerçe\eMtıde dün sabah İsraıl'e giderek Başbakan Benjamin Netamahu ıIt" görüş- tü. Netanvahu. ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher ile görüşnıesinden sonra yaptıgı açıklamada. Filistınlilcrle görüşmelere yeniden başlama> a hazırol- duklarını. ancak banşayönelik gelışme- lerin. gü\enlik konusuna baglı olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanya- hu. Fılıstinlıler ıleyenıden görüşmelere başlama\a "şartlı e\et" dedı. Filistin ilegerçekleştirilen banş görüş- ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Bob Dole, Netanyahu'nun yanında İsrail'e kayıtsız şartsız destek Drç Haberler Ser vki- Cumhuriyetçılerin başkan adayı Bob Dole, Arap ülkeleri ile görüşmeleri sonucunda aldığı karar ne olursa olsun yeni İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu1 yu destekleyeceğini açıkladı. New York Valisi George Pataki'nin doğumgûnü onuruna veriten özei resepsiyonda yaptığı konuşmada Dole "israi banş ve gihenligini ilgikfldiren konuJardaki karariannı. hiçbir etki>e nıaruz kalmadan \e kendi başına almaJıdır" dedi. Ortodoks Yahudilennden büyük alkış alan Dole konuşmasını u Yeni başbakan temmuzda Ne» Yörk'u zharet ettiğinde kendisiyk görüşmek ve kendisini her konuda destekkdigimizi ifade etmek isthurum" diyerek sürdürdü. melerine balta \urduğu iddiasıyla eleş- tirilen İsrail Başbakanı Benıamin Netan- \ ahu. "Filistin ve Suriyeliİer ile görüş- melere veniden başlayacağız" dedi. Netanyahu. dün Kudüs'de ABD Dışişle- ri Bakanı VVarren Christopher ile yaptı- ğı görüşmeden sonra. düzenlediğı basın toplantısında. İsrail'in konirolû altında tuttugu tek Batı Şeria kenti olan El-Ha- lil'den çekilme vaadinin üzerinde biraz düşünülmesi gerektiğini söyledi. Kendilerinin, Filistin ve Suriye ile ba- nş görüşmelerine yeniden başlama taraf- tan olduğunu belirten Netanyahu. bu gö- rüşmelerin gerçekleşebilmesinin sadece güvenlik konusuna bağlı olduğunu söy- ledi. Terorizmin. banş yolundaki ilerleme- lere köstek olduğunu vurgulayan Netan- yahu. banş ile terorizmi birlikte düşün- menin imkansız olduğunu belirtti. Netanyahu. Filistinlıler'le görüşmeye hazırolduklannı. fakat bunun. a^ın din- cilere karşı yeterli önlemleri almamakla suçladıkları Filistin Kurtuluş Örgütü li- deri Arafat ile görüşme gerçekleştirile- ceğı anlamına gelmcdiSini söyledi. ^hristopher'ın açıklaması ABD Dışışleri Bakanı VVarren Chris- topher da. >aptığı açıklamada. Jsrail'in güvenliğini koruma konusundaki direni- şini desteklediğını belirtti. Christopher. "Güvenlik olmaksızın gerçek bir banş mümkün değüdir. An- cak barış olmaksızın, gerçek bir gü- venlik de bir o kadar imkansızdır" de- di. Banş düşmanlannın çevrelerinde do- laştıklarına işaret eden Christopher. Ne- tamahu ile bu kişilerin başanlı olmama- sı için aynı görüş içinde olduklannı söy- ledi. ABD Dışişleri Bakanı. El Halil kenti konusunda, Netanvahu'nun bu konuyu dikkatleincele\ecepi volundasöz verdi- ğini belirtti. Kendilerinin doğrudan ya- pılacak İsrail-Suri>e görüşmelerinden yana olduklannı ifade eden Christopher. Israil'de yeni bir hükümetin kurulmasıy- la hiçbir şevin degışmeveceğinı söyledi. Christopher. Netanyahu'nun ABD Başkanı Bill Clinton ile 9 temmuz'da Beyaz Saray "da görüşeceğinı kaydederek. İsrail ile ABD arasındaki sıkı ilişkilerin sarsılamaz olduğunu belirtti. Futbol salgını ve Mary teyze LONDRA• # • • >rf • • j GUNLUGÜ ingiltere, futbol heyecanına öylesine kapıldı gidiyof kı, her küçük çocuğun elınde bir top, sokaklarda futbolu yeniden keşfetme kampanyası başlatıldı bile.. Yorkshire bölgesindeki Sheffield kentinde yaşayan Bayan Mary de bu furyadan nasibını aldı. Mahalienın çocukları, camının önünde top oynarken, saksısını kırınca, 75 yaşındakı Mary de, içeri kaçan topu vermemekte dırendı. Çocukların tüm ağlama ve sızlamalarına rağmen topa el koyan Mary'nin kapısı. yarım saat sonra kızgın anne babalann eşliğinde polıs tarafından çalındı.. "Üzgünüm bayan. Topu vermezsenız, sizi hırsızlıktan tutuklamak zorundayım" dıyen kibar polıs, futbola ve gençlerin spor aşkına devlet desteğini tartışılmaz bıçimde dile getınyor ve topu gerı alıyordu.. Kraliyet fotoğrafları Yine kraliyet ailesi. yıne fotoğraflar.. Prenses Diana iie / Prens Charles'ın oğullarından, tahtın gelecekteki varisı Prens VVilliam'ın aile içinde çekilmiş özel fotoğraflannın Sun gazetesinde yayımlanması, pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Fotoğraflar özel aıle fotoğrafçısı tarafından çekilmişti ve negatifleri Diana'da saklıydı. Fotoğrafçı "Ben vermedim" dıyor, Diana'nm sözcüleri sessiz kalmayı tercih ediyor. Gazete ise nereden aldığımızı söylemeyiz diye ketum davranıyordu. Ama çok sıkıştınlınca "Aslında çok kötü değil.Neşirinresimlerdeğil m/"diye yanıt veren Prenses Diana, biraz olsun şaibe altında kalıyordu.. Şimdi herkes, basınla ihşkileri "işine geldiği" zaman iyileşen Diana'dan kuşkulanıyor. Aman doktor canım doktoringiliz Tabipler Birliği'nın yıllık kongresinde tartışılan en önemli gündem maddelerinden biri, doktorlann hastalan ile duygusal ilişkiye girmesini yasaklayan maddenin gözden geçirilmesi.. Doktorlann da insan olduğu ve böyle durumlarda, kendilerine ilgı duyan hastalan görmezlikten gelemeyecekleri savından hareket eden bir kısım hekim. hasta ile duygusal ya da cinsel ilişkiye giren meslektaşlannın otomatik olarak meslekten ihraç edilmesıni öngören yasanın değişmesini istiyortar. Aksi görüşte olanlar ise, gerektiğinde hastaların her türiü kişisel sımna vakrf olan doktorun, kötü niyetli olması halinde. bunu istismar edip, hastaya daha kolay yaklaşıp gönlüne girebileceğini, bunun da • ahlaki bir tavır olmadığını savunuyoriar. G-7 zirvesine katılacak liderler için hazırlık yapan Fransız aşçılar. basına topıuca poz verdiler. Lyon, G-7 • G-7 zirvesi yann Fransa'nın Lyon kentinde başlıyor. Toplantıda işsizlikten, Küba, İran ve Libya'ya yaptınmlara kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor. h Dış Haberler Servisi- ingiltere. Kanada. Fransa. Almanya, İtalya. Japonva ve ABD'den oluşan G-7 ülkelen liderleri yarın Fransa'nın Lyon kentinde bir araya gelecekler.ABD dün biraçıklama yaparak İran ve Libya'da vatırım yapan yabancı firmalann cezalandınlmasını öngören ve Temsilciler Meclisi'nde geçen çarşamba kabul edilen kanun metniyle ilgili önerilere açık olduğunu belirtti. AFP'den alınan bilgiye göre Beyaz Saray'ın ekonomi danişmanı l.aura d'Andrea T>son. diğer G- 7 ülkeierinin. Tahran ve Trablusgarp'a u>gulanan ambargonun katılaştınlmasını öngören kanun tasansına karşı öneri getırmeleri için hiçbir sebep olmadığı görüşünü sa\undu. Tyson a>rıca >eni önerilcrin gelmesı halinde de bunlann tartışmaya açık olduğunu ifade etti. VVashıngton hükümeti ile diğer G-7 ülkeleri arasında İran \e Libya konulannda ortaya çıkan görüş ayrılığının vanı Mra. geçen mart av ında ABD'de kabul edilen Helms-Burton yasası da ABD'nin başinı ağrıtan konulardan birı. Yasa. Küba'da devrim sırasında cl konulmuş ropraklarda jatırım \apan >abancıların eezalandınlma.Mnı öngörüyor. ABD önceki gün bir açıklama yaparak Helms-Burton konıı.sunun G-7 zirvesinde gündeme gelmesini istemediğini bildtrmışti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gryn Davies konuvla ilgili bir açıklama yaparak "G-7 zinesinin. ABD'nin Küba'ya karşı aldığı tavırdan daha önemli konularla ilgilenmesi gerekiyor" dediği ifade edıldi.Japoına Başbakanı Rvutaro Hashimoto'nun G-7 zinesinde. Afrika'daki yoksul ülkelere vardım \e Çin'in Dünya Tıcaret Örgütü'ne girmesi konulannı gündeme getireceği bıldirildi. Hashimoto'nun ayrıca Japonya'nın itibannı arttırmak için çalışmalarda bulunacağı kavdedıldi. Bu arada. geçtiğınıiz cumartesi günü G-7 karşıtı solcu gruplarca düzenlenen alternatıf zinedede zengın ülkeler. dahaadil birdüzen yaratmak için çaba göstermeye çağnldı. ARAP ZİRVESİ Netanyahu'ya 8 hafta süreDış Haberler Servisi- Mı- sir'tn başkentı Kahire'de ge- çen hafta sonu bir arava gelen 21 Arap ülkesinin lıderinın, banş süreci ile ilgili niyetıni açıklığa kavuşturması için İs- rail'e 8 haftalık bir süre tanıdı- ğı bildinldi. Mısır De\let Başkanı Hüs- nü Mübarek'ın danişmanı L's- samael-BazMısır'ın resmi ha- ber ajansı MFNA'ya bir açık- lama yaparak tanınan süre so- nunda İsrail'in banş süreci hakkında ortaya kovduğu ta\- ra cöre Arap ülkeierinin de \ e- ni Israil hükümetine karşı po- litikalannı saptayacaklarını belirtti. Öte yandan Mısır'ın tran'ı, Bahre>n'deki hükümet karşıtı eylemleri desteklenıekle suç- ladığı bildinldi. AFP'den alı- nan bilgive göre Kahire'deki zirveden bir aün sonra el- Baz'ın İran'a. söz konusu Kör- fez ülkesıne yönelık gerçek- leştirdiği "sabotaj hareketleri- ne" son \ermesi çağnsında bu- lunduğu kavdedildi. El-Baz'ın yabancı gazetecilere >aptığı açıklamada "İraniçişterineka- nşarak komşu Körfez ülkeleri üzerindehâkimiyet kurmak\e gerçekleştirdigi terör evtemle- ri ile de buralara kendi devri- mini taşımak istemektedir. İran'ın \aptığı İslami ittifak çağrısının ardında Körfez ülkeierinin içişlerine karış- ma arzusu yatmaktadır. Bu türden girişimlere izin vere- meyiz" dediği ifade edildi. 1994 aralıgından ben hu- zursuzluk içinde bulunan Bah- reyn daha önce Tahran \önetmini hükümeti devirme- ve çalışan İslami grubu des- teklemekle suçlamış. fakat İran suçlamalan reddetmişti. Rusya Cenelkurmayı boşaldı Boris Yeltsin 7 generali azletti MOSKOVA (AA) - Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. dün imzaladığı bir kararname\ le. Geneîkur- may Başkanlığı'nın üst dü- zey kadrosununtümünügö- re\denaldı. Interfaksajan- sının haberine göre. Boris Yeltsin. geçen hafta Savun- ma Bakanı Pavel Gra- çov "un görevıne son \erdik- ten sonra.dün de Genelkur- may Başkanlığfnın tüm üyelerini okışturan 7 genera- li göre\den aldı. Boris Yeltsın. 18 Haziran tarihinde Ale- \andr Le- bedi Gü\en- lik Konseşı Sekreterliğı göre\ ine ata- dıktan sonra. Lebed'ın "ki- şisel düşma- nı" olan Sa- vunma Bakanı Graço\ u gö- revdenalmıştı. Kremlin'ın >eni güçlü is- mi General Aleksandre Lebed, göre\den alındığı açıklanan 7 generalden 4'ünü "Devlet Başkanı Yeltsin'e. Savunma Baka- nı Graçev'i görevden alma kararını yeniden gözden geçirmesi konusunda bas- kı \apmakJa" suçluyordu. Sözkonusu 4 generalin. Ge- nelkurmay Başkanlığı Bi- rinci Yardımcısı Viktor Ba- rinkin. Savunma Bakanlığı tdari Başkanı \aleri Lap- çov. L luslararası Askeri Iş- birliği Bölümü Başkanı Dmitri Karçenko \e Kara Kuvvetlen Komutanı Yar- dımcısı V'ladimir Çulikov olduğu öğren iIdi. Göre\ - den alınan diğer üç general ise Genelkurmav Başkanlı- ğı'nın diğer iki yardımcısı Anatoli Bogdanov ile \'i- >açeslav Jerebtsov \e Ser- gey Zdorikov oldular. 4'ü darbeci Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in uörevlerin- • Yeltsin'in görevlerinden aldığı general lerden dördünün, Alexandr Lebed tarafından derbecilikle suçlanan isimler olduğu bildinldi. den aldığı generallerden dördünün. Alexandr Lebed tarafından derbecilikle suç- lanan isimler olduğu bildi- nldi. Lebed. bu göreve atanma- sınjdan sonra yaptığı ilk açıklamada. "görevinden alınan Savunma Bakanı Pavel Graçov'a yakın bazı isimlerin darbe girişimin- de bulunduklarını" öne sürmüştü. Lebeci'in. bugi- rişim ıçerisinde yeraldığını belirttiği generaller arasın- da, Yeltsin tarafından dün görevlennden uzaklaştırılan, Genelkurmay Başkanlığı Bi- rinci Yardım- cısı Viktor Ba- rinkin. Savun- ma Bakanlığı tdari Başkanı Valeri Lapçov, Uluslararası Askeri İşbirli- ği Bölümü" Başkanı Dmit- ri Karçenko ve Kara Kuvvet- leri Komutanı Yardımcısı V'ladimir Culikov da bulu- nuyordu. Lebed aynca. Ge- neral Sitrov \e Graçov'un sözcüsü Yelena Agapova ile Gürcistan Savunma Ba- kanı Vardiko Nadibaid- ze'yi suçlamıştı. Çeçenistan Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin. Rus birlikle- rinin Ç'eçenistan'dan çekil- me\e başlamalanna ilişkin kararnameyi imzaladı. Ka- rarnameve göre. birlikler. kademeli olarak Çeçenis- tan "dan daimi. mevzilerine çekilecekler. Ancak. birlik- lenn çekilme hızı, banş ça- balanndagösterilecekgeliş- meve bağlı olacak. Askeri anlaşmalar, 1 ey- lül'e kadar Ceçenler'in si- lahlannı bırakmalannın ya- nı sıra Rus birliklennin de kademeli olarak çekil- melerini şart koşuyor. GENÇ BİR İŞADAMINA Iş dünyasında dalgalanmalar yaratan ve mahkeme kararıyıa îoplatıian genç &r ış adamı Emre Yılmaz'ın yazaığı oiay kıtao Psrşembe gününden ıtıbaren Bizim 'de iurkıye Gazetecıler Cemıyeti'nın yayınıaciığı Patronsuz. tam bağımsız sivil topium gazetesi 20 bin lira / Te( IO 2^2) 513 83 CO - Fax -0.212) 526 30-16 PAZL\RCIK ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN D. No- 19%y DI\ÜCI Veli Suna vekıli a\ukat Fikrı Suna tarafından da\alı Heıdı Suna (Birkerl ale\hine açılan bo^anmanın lanmmaM da\a^ının yargılamaM sonunda \erılen hiikmün da\alının adrc^ının bcllı olmadıŞından ilaııcn tcbliöınc karar \ enlmi) ol- nıakla: Mahkenıemiz'dcn \enlen İ6.5 N96 gün \i ys)6 234 •,a>ılı hııküm ile tarafların bo^annıalarına ıhşkın NV'aldbröl Ashye Hukuk Mahkemesi'nın 1''.1(1.1995 tarih \c 12 K 93 94 >a> ıl> 17 10.1995 tanhinde kesınleşen karannın tanınmasma daır hükmün da\alı Heidi Suna(Birkcr)'c ılanen teblığıne. ılanın \a\ın tarıhınden ıtıbaren 15 gün ıçen>ınde tem>ız eliılnıemeM haiındehukmün kesinle>eceğı ilanenteblığolunur BaMn. 939NV SATILIK DEVRE MULK Bodrum-Akçabukte satıiık devre mülk 1. devre, 2. kısımda Tel: 0 216 337 52 29 Dr. Cengiz Yurtoğlu 'nu kaybettik... "5 Şubat 1919, memleketimiz artık bizim değildi. Parçalanmış vatanda vatansız kalmanın denn acısını duymuşruk." Yüzbaşı Selahattin Yurtoğlu (Yüzbaşı Selahattin 'in Romant) "Yabancı sermayenin bize katkısı şu olmuştur: llacı daha çok tüketmenin sanatını öğretmişlerdir." Dr. Cengiz Yurtoğlu (Somut- 7Ekim 1983) "Ilaçta reklam serbestliği halk sağlıgını tehdit eden bir uygulamadır.'" An kara Tabip Odast (S. Bakanlığı 'nın 27 \isan 1996 İlaç Reklamım Serbest Bırakan Yönetmeliğini İptal Davası) Sesiniz sesimiz olarak sürecektir. An kara Tabip Odası VEFAT Merhume Hatice Özdil ve merhum Burhanettin Özdil'in sevgideğer dostlan. MÜBERRA METE Sevgideğer Müberra teyzemiz de aramızdan ayrıldı. Sevenlerin başı sağolsun, cenazesi 26.06.1996 Çarşamba günü Heybeliada Camisi'nde kılinacak öğle namazını takiben Heybeliada Mezarlığı'na defnedilecektir. NEDİM, CEVAT VE SAFFET ÖZDİL VEFAT Merhum Hasan Bey'le merhume Hatice HanırrTın oğullan. merhume Necmiye Kutman'ın kardeşi. Sermet Dalgıç, Siret. Semih, Naran ve Merih Ertaş'ın enişteleri, merhume Tansel Sezer, Tanju ve Bülent Anapa, Nurten ve Prof. Dr. Taner Berksoy'un babalan, Doğan .\napa'nın dedesi. Suat Berksoy'un sevgili eşi Em. Alb. RIFAT BERKSOY 37-Su(Prs)-20 vefatetmiştir. Cenazesi 26 Haziran 1996 Çarşamba günü ikindi namazında Selimiye Camii'nden kaldırılacaktır. AİLESİ Havuz işinde çalışacak TESİSATÇI - ELEKTRİKÇİ Meslek Yük. Okulu veya Meslek Lisesi mezunu Tel: 0212 - 245 29 23 - 25119 9$ • Ehlıyetımı kavbettim. Hükümsüzdür. YURDAER ERKOCA SATILIK DAİRE Akatlar, Zeytinoğlu Caddesi üzerinde 2 oda, 1 salon, 110 rrf apartman dairesi sahibinden satılıktır. Mür.: 268 76 97 Şirketimizin kurucusu. iyiliksever. babacan \e dost insan, hocamız ProfDr. AHMET ALPHAN'ı kavbettik. Oıuı hiç unutma\acağız. AMAÇ A.Ş. Birseıı Yılthruu SEVLE BAŞSAGLIGI Yazanmız TANER BERKSOY'un babası, arkadaşımız NURTEN BERKSOY'un kaympederi, Em. Alb. RIFAT BERKSOY'un vefatını üzüntüyle öğrendik. Kendisine Tann'dan rahmet, arkadaşlanmıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz. CUMHURİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle