25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİFAN 1996 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Adana A 35 Mersın A 30 Dıyarbakır A 37 Şanhurfa A 37 Mardın A 34 Sıırt A 36 Hakkârı A 22 Zonguldak Antalya _ Van_ A 31 Kars A 26 A 25 Yurdun doğu kesım- lerı parçalı bulutlu Dogu Karadenız ıle Dogu Anadolu nun dogusu saganak ya- ğışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçe- cek Hava sıcaklıgı batıda artarken do- guda azalacak Ruz- gâr kuzey ve batı yonlerden hafıf, ara sıra orta kuvvette esecek ııParıs B 23 Roma B 24 Berlın B 20 Amsterdam B 20 Madrıd Y 26 Sofya Y 30 Bruksel B 21 Budapeşte Y 22 Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Munıh Y Y Y B Y Y B Y 22 21 14 14 20 22 20 18 ç Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Baku Bışkek Tıfhs Kahıre B B Y Y B Y A A 21 38 36 36 27 34 38 34 Şam 38 Parçal bulutlu G Ü I V D E M MISTAFA BALB4Y • Baştarafı 1. Sayfada kaldıracak ar azgelışmış ve gelışmemış ulkeler yıne YDD adına aralarına daha fazla sınır koyacaklar Bosna'dan Ruanda'ya, Kıbrıs'tan Kafkaslar'a ka- dar aynı olay tezgâhlanıyor YDD'nın ekonomı ayağı lıberahzm ıse sıyası ayağı da bu ıkıyuzluluk Ancak Turkıye'de bu gehşımın ev- rensel boyutları tartışılmıyor Sankı Turkıye dunyanın merkezınde Dunya da ıkıye ayrılıyor, Turk/ye'yı se- venler ve sevmeyenler Turkıye'ce Kurt sorununa bu pencereden bakmak yerıne, "dwuma gore vazıyet almak" ve durumdan yararlanmak moda Ankara'da HADEP kongresınde ve sonrasında ya- şananları herkesın sağlıklı değerlendırmesı. bu olum- suzluğu bır derse çevırebılır Turk bayrağının salondan ındınlmesını HADEP'lı- ler dahıl sagduyulu kımse onaylamıyor HADEP yo- netıcılerı yaptıkları açıklamalarda bunun "provokas- yon" olduğunu soyledıler Goruntuye bakıfırsa HA- DEP salona hâkım olamadı Burada şu soru da akla gelıyor - Acaba PKK, kendı denetımı dışında, Turkıye ko- şullannda, yasal bır partının Kurt halkının temsılcısı olmasını ıstemıyor mu? HEP-ÖZDEP-DEP- HADEP-...? ~ HADEP'ın geçmışını kısaca ozetleyelım 1991 seçımlerınde SHP lıstesınden TBMM'ye gı- ren bır grup Guneydoğulu mılletvekılı, SHP'den ay- rıldı - atıldı ve Halkın Emek Partısı'ne (HEP) katıldı HEP, 14 Temmuz 1993'te. "boluculuk"yaptığı gerek- çesıyle kapatıldı Partı yonetıcılerı bu kararın arıfesın- de Ozgurluk ve Demokrası Partısı'nı (OZDEP) kurdu- lar OZDEP de 30 Nısan 1993'te kapatıldı Bu partının yerıne kurulan Demokrası Partısı (DEP) de 16 Hazıran 1994'te kapatıldı Bunun yerıne Hal- kın Demokrası Partısı (HADEP) kuruldu Gorunen o kı HADEP'ı de aynı sonuca goturmek ıstıyorlar O zaman ne olacak? Buyuk olasılıkla OZHADEP kurulacak Turkıye coğrafyasını gozumuzun onune getırıp ba- kalım 60 mılyon nufusun 12-18 mılyonu Kurt Guneydoğu Anadolu Bolgemızın nufusu kabaca beş mılyon Bunun 500 bınının Turkmen, 500 bını- nın de Arap kokenh olduğu sanılıyor Arda dort mıl- yon kalıyor Bu rakam gosterıyor kı Kurt kokenlı yurttaşlarımı- zın dortte uçu Guneydoğu dışında Bır rakam daha Turkıye'de bır mılyon aılede eş- lerden bırı Turk bırı Kurt Bu tablonun ortaya koyduğu gerçek şudur Halk arasında Kurt-Turk sorunu yoktur PKK teroru vardır Zaman zaman radîkal Kurt mıl- lıyetçılerının yarattığı bır "Kurt sorunu" radıkal Turk mıllıyetçılerının yarattığı bır "Turksorunu" vardır Kimden yanasın? Bu ortamdakı tehlıkelı sorulardan bırı şu - Kimden yanasın? Devletten yana mı halktan ya- na mfi. llkel bır soru . Devlet. soyut bır kavram Yonetı- mı elınde bulunduranlann bıçımlendırdığı bır aygıt ikıncı Dunya Savaşı'nın ardından savaş uçakları- nın çoğu "ışsız" kaldı Çareyı. uçakları "sıvıl" renge boyayıp turızmın hızmetıne vermekte buldular Bu uçaklar lyı mı kotu mu 7 Bomba taşırsa ınsanların oldurulmesıne alet olur yolcu taşırsa dınlenmesıne Sağduyuyu etkın kılıp şu soruyu ön plana geçır- mekte yarar var - Demokrasıden yana mısın, terorden yana mı? Once, nereden gelırse gelsın neyı amaçlarsa amaçlasın, terorun her turlusunu reddetmek gerekı- yor Yıne, hangı amaçla olursa olsun, "ıntıkamcı" duy- guların eyleme donuşmesıne karşı çıkmak gerekı- yor Unutmayalım Anadolu'da yaşayanlar ABD'nın değıl, bırbırının kuzenı DemireFin polisi Sısiı Buı/lu ^ Çok culutlu Yagmurlu Kart C_3 s ^'u *ar > Gok guruttuL • Baştarafı 1. Sayfada ne! Vudurıı olduğu donem y oğun y olsuzluk suçlamala- nna hedef oldu D\ P lıdennın esı Özer Lçuran Çiller ın TLR- BAN'ın Kusadası Marına- si'nda "President" \e "Den- ge" adlı jatlarını. gereken bedellen odemeverek onart- ması onun genel nıudurluğu donemındegerçekle^tı C1 '- ler >akla>ık 6 mıl>ar lıralık borcunuınkâredınce TLR- BA\ Genel Mudtıru Hilmi Seçilmiş. \ azı11 açı klama \ a- parak Oıner Bılgın done- mmde TLRBAVdan Ozer Çıller'e \enlen belgelerın iahte olduğunu bıldırdı Bıl- gın donemınde TLRBAN t ı ş kurulu Başkanı olan Çiller \e Omer Bılgın ın \alanlamalanna kar^ın Çiller ınkuruma do- \ız bazında >akla>ık 6 mıl- >ar lıra borçlu olduğunu ka- muovuna du\ ıırdıı TLRBAN'da genel mu- durlııkvapnğidonemde hıç >apılmamis bır "ha\ali bi- na" ıçın kuruma vakia^ık I trılvon lıra odettığı mufettış raporlanna szeçınldı TBMM klT Komısvo- nu'nca aklanma\an TÛR- BAN hesaplarında, konak- la\an herturist ıçın hergun kılolarca et tuketıldığı one vuruldu Burokrat olmasına kar~.ın D\ P \anliM çalı^ma \apmasi Çiller tarafından odullendınldı 24 Aralık seçımlerınde D\P Isparta Mıilenekıh olarak parlamento\a gırdı Mechs'te. gore\ \aptığı do- nemın ıncelenmesı amacı\- la kurulan TLRBAN \o"l- suzluğunu \ra>tırma Ko- mıs>onu"na ~ü\e" olarak gı- rınce \oğun tepkılere hedef oldu KoniLs\onun bugune kadarvapılan hıçbırtoplan- tısina katılmadı VEFAT Amcamız HAMZAŞAHtN \efat etmiştır. Allah rahmet eylesin. HÜSEYİN - FATMA ŞAHİN Bayrağa sevgi riizgân• Ba$tarafı 1. Sayjada dele Şubesı \etkılılennden alınan bılgı\e goreolavaadı kan^tığıbelırlenen Reşıt Pınç ıle Ve\sel Dağdasgenel kurulun sona erme- sının ardından gozaltına alındı Omer Do- vuran'ın Yalo\a'ya gıttığının belırlenmeü uzerıne. kente gondenlen emnıvet gorevlı- len Do>uran'ı oncekı geceağabe> ının e\ m- de ele geçırdıler Olavla ılgılı sorusturma- nın surdurulduğu bıldınldı Emnı>et\etkılılen kongrede>a>ananlar- la ılgılı olarak ''O kışının gozaltına ahndığı- nı. gozaltına alınanlardan bazılarının ılk sor- gulannın ardından serbest bırakılmasının soz konusiı olduğunu sovledıler Ankara DGM Bassa\cılığrnın.gozaltın- da bulunan HADEP \onetıeılerı ıle ılgılı olarak emnıvete 10 sunluk sure verdıâı oö- renıldı Olaslı H ADEPGenel Kuruluileıl- gılı s>oru!}turma>ı \uruten Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yuksel H ADFP bınala- rında vapılan aramalarda PKK've aıt çok savıda dokuman ele gectığını belırterek "Vapılan operasyonlar sonucu gözalti sa> ısı da giderek artı>or" dedı -HADEP, PKK^nin kanadf Yuksel. kongre salonunda Turk bavrağı- nın ındınlerek \enne PKK bavrağının asıl- ması \e orgut lehıne sloganların atılmasıv- la ılgılı olarak ba^latılan soruijturmanın Turk Ceza \asaM'mn "orgut üjeligi" e\le- mını duzenleyen 168 . "örgute >ardım \e >ataklık" hukmunu ıçeren 169 \e Terorle Mucadele N'asasrnın 8-1 ıle "Türkbavra- ğına hakaret" hukmunu duzenleven vasa maddelen çerçevesınde yurutulduöunu so\ - ledı Yuksel HADEP'İn. PKK'nın sı>a'sı kanadı olduğunu da one surdu Yalo\a'da >akalandı Ankara'da vapılan \e bu>uk tepkılere >ol açan HADEP kongre»ı siraMnda Turk bavrağını ındırerek >erıne PKK bayrağı \e \po'nun fotoğratını asan kı^ının Omer Do- \uran olduğu tespıt edıldı Emnıvetın Foto Fılm Şubesı \ebasın\avın kuruluslarından eldeedılen goruntulerın ıncelenmesı sonu- cu kımlığı saptanan Dovuran'ın vakalan- ması ıçın Ankara Emnıvet Mudurluğu'ne bağlı Terorle Mucadele Şubesi'nden bır ekıp. oncekı gun Yalova'va geldı Omer DoyuTtlrh"rtır agauö^'i Medenı Do- > uran'ın ev ının onunde karakol kuran ekıp- ler. oncekı gecevansı Omer'ı e\e gırerken gozaltına aldılar \alo\a Valısı Suleyman Oğuz, Ömer Do- \uran'ın HADEP uvesi olduğunu belırte- rek -\lus-\lalazgirt doğumlu Ömer Do\ u- ran ağabe>i ile birtikte Valova'da inşaat işçi- liği \apı\or. Doyuran ilkokut me/unu \e ken- disini ispatlaıııa\a çalışan birisidir"' dedı Valı Oğuz. Omer Do>uran ın ağabe\ı Me- denı Do>uran'ın HADEP'le ılı^kısınm ol- madığını \e ılk sorgusundan sonra serbest bırakıldığını ->o\ ledı OmerDo\uran Yalo- \a Emnıvet Mudurluğu'ndekı ılksorgusun- dan sonra sorgulanmak uzere Ankara'vago- turuldu Dovuran'ın. bavrağı ındırdığı sıra- d<\ kendısıne vardımcı olduğu one surulen Reşit Pinç adlı kı^ı ıle bırlıkte sorgulanaca- ğı bıldınldı Ankara Emnıvet Mudurluğu'ndedundu- zenlenen toplantıda HADEP kongresınde Turk ba\ rağını ındırdıklerı ılerı surulen 3 kı- sı basina gosterıldı Bavrağı ındırdığı one surulen \eysel Dağ- das'ın aılesı. çocuklarının pazar gunu unı- v ersıte sınav ına gırdığını \ e kurulta) a. bay- rak ındırıldıkten sonra oğle saatlennde gel- dığını one surdu Aile tepkili Omer Dovuran'ın ağabevı Medenı Do- \uran. HADEP kongresınde bu olavın va- sanmasindan sonra aıleceşıkıldıklannı soy- ledı Do> uran. *Her ailede bö> le yanlış insan- lar çıkabileceğini. bu sev iınsiz olav ın tıim ai- lesine mal edileme>eceğinr belırterek ^ov le dedı "Kardeşimin vaptiğı bu davranışı bu- vuk bir esetle kıımorunı. Bu olav, ailemi ve beni çok iızmıiştür. Bizler; dinine. milletine ve bavrağına savgılı insanlarız. Her ailede bmlevanlışvapan insanlar çıkabilir. Btn ve çocuklanm ailemizle biıiikte göğsümü/iı bu iılke için siper etmeye ha/ırız."" -\ururum' Omer Do_\ uran'ın ağabe> lerınden Ahmel Do\uran da. Turk bavrağına ıhanet eden Omer'ı bundan sonra kardes olarak gorme- dıklennı sojledı 9 karde^ten. sadece Omer ın askerden geldıkten sonra HADEP ıle ılgılenmeve basladığını belırten Ahmet Dovuran. ^ovle konu^tu "Biz 9 kardeşiz. \ramızdan biriçıkıpTiırkbavrağına, I ürk milletine hakaret etti. Bunu içinıi/e sindir- memiz mümkün değil. Bö> le bir değere iha- net eden bir kişi, bizim kardeşimiz olamaz. Ömer'i versinler.gereken eezayı biz verelim. Bizim için çok kutsal olan değerlere hakaret edene gereken ce/av ı kardeşimiz de olsa ve- rtriz. Gozümü kırpmadan onu v ururum." Valova'daCHP. D\P. ANAP. RPveMHP ılvonetıcılerınınkatıldığı250kısılıkbırmı- tıngde HADEP ve PKK alevhıne sloganlar dtıldı HADEP kurulta)ında Turk bavrağı- nı ındıren Omer Do\uran'ın yakınları. da- ha once katılacaklarını belırtmelerıne rağ- nıeıı mıtınge gelmedıler Bilgin'e suç duyurusu • Baştarafi 1. Sayfada Savatlıtarafından 1 W3-l L >94>ıllarını ıçeren ıncelemeler sonucu hazırlananraporadava- narak hazırlanan bas\ uru metnınde Bılgın'e su suçlamalar yoneltıldı "Vukarıda maddeler halinde belirtilen olumsuzlukları içeren TIRB\N Sevahat Acentası'na ait 101 maddeden oluşan Teftiş Kurulu raporu, gereğinin vapılması ama- cıyla Kurııl Başkanı Halil Savatlı imzasıvla 17.4.1995 gun ve TKB/101-36 savılı v'a/ı ekinde genel mudürluk makamına sunul- masına rağnıen, anılan rapor içeriği hak- kında hiçbir işlem vaptırtmamak suretiyle, kunımu büviik olçude zarara uğratan. av- rıca, vasa, vonetmelik ve usule ajkın hare- ket ettikleri belirlenen personel hakkında gerekli işlemleri j aptırfmamak suretiyle be- lirtilen oluınsu/lukların dev amına sebebivet veren sanık Omer Bilgin'in evlemine uvan gorevini köruye kullanmak suçundan ceza- landırılması için gereğinin vapılmasını ar/ ederiz." Bas\ uru metnınde Metın Karaaltın'a. ku- rumda yeterh savıdaaraçbulunmasına kar- şın ozel araç kullanıp kuruma sureklı tasi- ma vaptırılmıs gıbı fahıs, faturalar odettır- dığı (Tatlıses Tunzm'e 93 mılvon 150 bın, şahsına aıttaksi gıderı olarak 12 mıhon 500 bın kurum ıçın de246mıl\on lıra). gerçek dişi gıder arttırıcı beyanda bulıınarak top- lam 41 mılyon 691 bın lıra harcırah aldığı kurum ıçın makul sınırlan asaıı. benzın. çı- çek bedelı kurumla ılgisi olmayan araçla- ra vapılan odeme fattıralan Saıt Halım Pa- >a ValiM'nda gore\lı personele 1994 yılııı- da odenmeyen ıase bedelını odenmis gıbı gostererek Sarpkayalılar fırmasmdan sağ- ladığı 31 mıİNOn lıraiık faturavı kuruma odertırdığı ve zımmete para geçırdığı suç- laınası yoneltıldı Komısvon. eskı Ntanbul Seyahat Acentası Reklam \eOrganızasyon Muduru HaydarMengihakkındakı ıddıala- rı da şovle siraladı "Kendi otomobili için yaptırdığı belirlenen 40 nıilyon 181) bin lira- lık bakını, kurum aracına alınnıış gibi gos- terdiği 15 milyon 518 bin liralık lastik gider- leri ile kendisine ait 6 milyon benzin, 27 mil- yon 931 bin lira kira ve 80 milyon 572 bin li- ralık ottl harvanıasını kuruma odettiği, ay- rıca usulsu/ olarak aldığı y iıklü nıiktardaki avans hesabından duşulmcsi amacıyla. asıl işrigal konu>u yangın söndürme ciha/ları satmak olan Doğuer firmasından muhtelif ebatta Türk bay rağı, elekfrik tesisatı ve pan- kart adı altında teınin edilen toplam 586 bin 500 lira tutariı faturaian odetmek suretiy le kurumu zarara uğrattığından, sanığın ey- lemlerine uyan zimmet. görevi kötüye kul- lanmak ve ev rakta sahtecilik suelarından ce- zalandırılması için gereğinin yapılnıası..." Istanbul Seyahat Acentası Bolge Mudur ^ardımcısı ıle ılgılı Teftis Kurulu raporuna dayanarak yoneltılen suçlamalar da ozetle soyle "İşavansı adı altında kurumdan usul- süz olarak aldığı ve 8 ay uhdesinde kalan 6 milyar 938 milyon liranın mahsubunu yap- mak amacıyla Doğuer firmasından 57 miJ- yon 500 bin, \k Hafriyat firmasından 220 milyon 420 bin lira tutarında fatura aldığı, hiçbir gider belgesi sunnıaksı/ın 2 milyar 234 mihon lirasını da TL RBAN ^alova Ter- mal İşletmesi'ne dekont ettirdiği, benzer şe- kilde personel av ansı adı altında usulsuz ola- rak aldığı 113 milyon 980 bin liranın uzun süre mahsubunu yaptırmayarak uhdesinde kalmasına sebebivet verdiği..." Basv uru metnınde. eskı Istanbul Seyahat Acentası Bolge Mudur \ardımcısı Sancar Akkoyunlu'nun şahsına aıt taksı gıderlerı- nı kuruma odettığı. usulsuz aldığı avansı kapatmak ıçın Doğuer tırmasından 30 mıl- yon lıra aldığı. kalan avansından 2 milyar 2i~ mılyon lırayı hiçbir belue sunmadan TLRBAN Abant Otelı tşletmesı adına dekont ettırdıöı bılaılerıne de ver venldı Partiler: Nemalar ödemneli GÜNEŞGIRSON AMCAR.A - Isçı sendıka- lan. hukumetın 5 5 mılyon çalışanın 124 trılyon lıra tu- tanndakı zorunlu tasarruf nemalanna el koyma mrı^ı- mıne karşı RP. DSPve"CHP ıle bırlıkte harekete geçtı Sendıkalar. nemalann oden- memesının. anayasa ıle gu- venee altına alınan "mülki- yethakkı"naaykın olacağı- nı viırguladılar Emeklılıkten once zorun- lu tasarrufhesabındakı bırı- kımlerını çekmek ısteyenle- re nemalann odennıemesını oıiüoren yasa tasarısı yarın TBN1M Sağlıkve Sosy'al Is- ler komısyonu'nda goruşu- lecek Komısyonda temsilcı bıı- lunduran sıvasi partılerleta- sarınııı çalı^anlann alev hıne hukumlennın değı^tırılme- sı konusunda gom^melerde bulunan Turk-lş. yarın ya- pılacak toplantıva Genel Malı Sekreter EnverToçoğ- lu nu uonderecek Sendıka- lar ısçı başina ortalama 200-300 mılyon lıra tutann- da malı kayba yol açacağı hesaplanan tasannın. nema- ların. emeklılıkten once de bırıkımlerını çekmek ıste- yen çahşanlaraodenmesı bı- çımınde duzeltılmemesi olasilığına karsi. teşkılatlar- da hazırlıklara ba^ladı Tatile Çıkmadan kalbınizi kontrol Ettirin... Pazar dahıl her gun gece. gunduz hızmetınızde\!z TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 35 4 Tuborg fiyatına TUBÖRC H ADt.P kongresinde bavrağımıza yapılan çirkin saldırı Kayşeri'de kınandı. Ataturk Anıtı öniinde toplanan 2 bin kişi. ellerinde Turk bayrağıyla İstiklâl Marşı okuvarak PKK'yi kınadı. Göstericiler "Vurdevuralım, ol de ölelim" diye slogan attılar. ( AA| OLAYLARIN ÂRDINDAKr GERÇEK • Başturufı 1. Suyfadu şüntesi de siyasi kıılisleı- de etkin. Etevit, sağlıklı bir seçinı yasası ve yeni nüfus sayımınm ardından gündeme sandığın gelme- sine hayır demiyor. Bu koşullarda hangi hükûmet senaryosu yuşa- ına geçirilirse geçirihin. uzun ömiırliı olmtıu gin iföriiniıyor. Parti Hderleri birbirleri- ni {ok yıprattılur. Kupult kapılar ardındagU{ \öyle- necek sözleri kannıoyıı öniinde huykırdılur. Bu dıırum, halkın siyasetten ve siyasetçiden kupınasuuı neden oluyor. Bu kopıışun zaran sadece siyasilere değil, aynı zamandu re- jime olmaktadır. lakın birgelecekte san Jık yeniden gündeıniıı birinci sırastna oturacak. Siya.silerimizin böyle bir o- lasıhğa karşı sadece par- tilerini değil, sistemi de hazır tutnıalan gerekiyar. Bunun yolıt da rartış- masız, demokrusinin tam işlediği bir sıyiın-yusasiH- dan geçiyor. • •• UZGUNUZ İlaç hammaddesi ithalinde ve fiyatlarında oynanan oyunları yıllar önce belgeleriyle gözler önüne seren ve inandıklarını yaşamınm sonuna kadar bizlerle birlikte omuz omuza savunan Yüzbaşı Selahattin Bey'in oğlu Yurtoğlu tlaçları kurucusu Dr. CENGİZ YURTOĞLU'nu yitirdik. O hep aramızda yaşayacak. Istaııbul Eczacı Odası, Izıııir Eczacı Odası, Adaııa Eczacı Odası, Koııya Eczacı Odası, Saııısun Eczacı Odası, Eskişehir Eczacı Odası, Kayseri Eczacı Odası, Erzuruııı Eczacı Odası, Kahramamııaraş Eczacı Odası, Isparta Eczacı Odası, Denizli Eczacı Odası, Zonguldak Eczacı Odası, Aydın Eczacı Odası, Malatya Eczacı Odası, Elazığ Eczacı Odası, Şaıılııırfa Eczacı Odası, Maııisa Eczacı Odası, Balıkesir Eczacı Odası, Mugla Eczacı Odası, Aksaray Eczacı Odası, Kütalıya Eczacı Odası, Çaııakkale Eczacı Odası, Sıvas Eczacı Odası, Van Eczacı Odası.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle