27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA HABERLER TOFAŞ Komisyonu'na AAIAP'lı başkan • AMvARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP Genel Bajkanı TansuÇıller hakkında TOFAŞ ihalelerine fesat karıştırdığı savıvlakurulan Meclis soru^turma komisvonu. dün yaptığı ilk toplantısında göre\ dağılımı vaptı. 15 üyeden olu^an komısyonun başkanlığına ANAP Kocaelı \fillet\ekili Havrettin Uzun seçıldi. Komısyon başkamekilliğine CHP Tuncelı Millet\ekıli Veli Yıldırım. sözcülüğe DYP Çankırı Mılletvekıli Alımet Uyanık. kâtip üyeliğe de A\AP İzmir Mİlletvekili Metin Öney getırildi. Toplantıda ihale usulsüzlüğüne ili^kın ilgili kurumlardan belge ıstenmesi kararla>tınldı. komisvon 2 temmuzda toplanarak ulaşan e\ raklan inceleyecek ve kimlerin bilgi \e ifadesıne ba^vurulacağını kararlaştıracak. TBMM fazla mesai yapıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı'nin başkanlığında toplanan Danışma Kurulu'nda Meclis'in I teınnıuz verine 1 ağusto.sta tatile girmesi kararlaştırıldı. Kalemli. toplantıdan sonra vaptığı açıklamada. Danı>ma Kurulu'nun ANAP Grup Ba>kan\ekilı Mıırat Başesgioğlu'nun başvurusu üzerine toplandığını anımsatarak. "TBMM gündeminde bekleven kanun tasan ve tekliflerınin göriişülebılinmesi için anayasa ve içtüzük hükümlerine göre I temmuzda tatile gimıesi öngörülen TBMM'nın 1 ağustosta tatile girmesi kararla^tinldı" dedi. ANAP'tan iki yasa teklifi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Sivasi partilerin gençlik ve kadın kolları kurabilmesine ilişkin yasa teklifi ANAP Grup Yönetinı kurulu'nda benimsenırken. Telsiz Genel Müdürlüğü'nden izin almadan radvo \e tele\ızyon istasyonu açanlara af getiren yasa teklifi de ıncelemeye alındı. ANAP jzmir Mİlletvekili Metin Öney ve Içel Milletvekıl'i AliEr tarafından \erilen ve Sivasi Partiler Yasası'nda değişiklik öngören teklifle. gençlik \e kadın kollarının. siyasi partilerin \an kuruluşları olarak örgütlenmelerine inıkân tanınıyor. Teklifte. gençlik \e kadın kollannın kuruluş \e işle\i»i. partilerin tüzük \e yönetmeliklerine bırakılıvor. Yurtoglu teprağa verîldi • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Geçen cumartesi günü vaş,amını vitiren Yunoğlu tlaçları AŞ'nin kurucusu \e Yönetim K.urıılu Başkanı Dr. Cengiz Yurtoglu. dün Ankara Cebeci Asrı Mezarlığı'nda toprağa venldi. Cengiz Yurtoglu. bir dönem ucuz ilaç kampan\ası başlatarak ilaç endüstrisinin fiyat politikasına karşı çıkmıştı. TEK hesapları ibra edilmedi • ANKARA (Cumhuri\et Bürosu)- Türkiye Elektrik Kurumu'nun 1993 vılı hesaplan. TBMM KİT K.omisyonu'nda ibra edilmedi. Komisyonun sözcü Ahmet Uyanık başkanlığında yaptığı toplantıda. alt komisjon raporunda veralan temenniler görü^üldü, Yerine getırilen temenniler gündemden çıkanlırken kurumun •jirketlerle ilişkilerinin bütünüyle gözden geçirilerek ya>al düzenlemelerdahıl gerekli çalışmanın yapılnıası ve kurumun zarannın önlenmeMne ilişkin temenni tıündemde kaldı. TEk'in T993 yılı hesaplarinın ibra edilmemc.Nİ nedenivle KİT'lerin vönetımıne ilişkin vasa uvannca dönemin vöneticileri hakkında dava açılacak. Tansu Çiller dönüşümlü azınlık ve seçim hükümeti önerdi. Necmettin Erbakan ret yanıtı verdi 3. görüşmede de sonuç yokANKARA (Cumhurhet Bürosu)- RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan ile DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiler arasinda dün va- pılan 3. görüşmeden de Mjnuç alınamadı. Dö- nüşümlü başbakanlık modelinde ısrarlı olan Çiller. bu kez Erbakan'a. önceliğin hep DYP'de olması koşuluvla dönüşümlü baş- bakanlık. dönüşümlü azınlık ve seçim hü- kümeti önerisinde bulundu. Erbakan. bu 3 öneriye de ret yanıtı verdi. Çiller'in. ittifak yapmavı planladığı MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e de seçim hükümetinde ver verilmesini gündeme getirdiği öne sü- rüldü. 3. görüşmede de uzlaşma sağlayama- yan Erbakan veÇiller"ın. vanntekrar bir ara- ya geimelen bekleniyor. DYPmillenekillennıntepkilerinedeniy- le. kurulnıası durumunda güvenoyu alama- vacağı belirtılen RP-DYPkoalisvonpazar- İığında. Cumhurbaşkanı Sülevnıan Demi- rel'in Erbakan"a görev vermesindenbuva- na 20 gün geçmesine karşın. uzlaşma sağ- lanamadı. Iptal edilnıe olasılığına karşın. li- derlerin bundan sonra yapacaklan görüşme- nintarıhi konusundaherhangibiraçıklama vapılmazken. RP'liler. DYP'den perşembc günü yanıt beklediklerini sö> ledilef İlke anlaşmasına varmalanna karşın, başbaka- nın kım olacagı konusundaki sorunu aşa- mayan RP lideri Erbakan ile DYP lideri Çil- ler. dün 3. kez bir arava geldiler. Kurmaylar katılmadı Önceki görüşmelerin aksine. kurmayla- nn katıhnadıkları ve iki liderin baş başa vaptıkları görüşme yaklaşık 1 saat 20 da- kika sürdü. Görüşmeden önce başkanlık di- vanını toplayarak Erbakan'a karşı strateji be- lirlemeye çalışan Çiller. kurmaylannı din- ledikten sonra. görüş bildirmeyerek kara- nnı daha sonra açıklayaeağını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) sıkıntılan. ağustos avında vapılaeak Yüksek Askerı Şûra'yı \e grubu içindeki tepkileri gerek- çe göstererek dönüşümlü başbakanlık mo- delinde öneeliğinkendisine verilmesini is- teven Çiller'in. dünkü görüşmede de Erba- kan'a. dönüşümlü azınlık hükümeti öneri- sinde bulunduğu öğrenıldi. Alınan bilgive RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve D\ P Genel Başkanı Tansu Çiller TB.MM'de bir arava geldiler. Her iki lider arasında koalisyon görüşmeleri de\am ediyor. (Fotoğraf: A A) göre. Çiller. iki partinin karşılıklı olarak dı- şarıdandestekle>eceklerı azınlık hükümet- leri kurmalarını önerdi ve vine aynı kavgı- ları dıle getirerek öneeliğin DY'P azınlık hükümetine verilmesini istedi. Çiller. kuru- lacak azınlık hükümeti modellerinediğer par- tilerin de desteğınin sağlanması için temas- lardabulunulmasını istedi. Olası bırerken seçimi degözönündebu- lunduran Çiller'in. Erbakan "a aynca seçim hükümeti önerisinde de bulunduğu öğrenil- di. Çillerin. seçimde ittifak vapma\ı plan- ladığı MHP Genel Başkanı Alparslan Tür- keş'in de hükümete girmesıni istediği ileri sürüldü. Çillerin. başbakanlıkta önceliğin kendisinde olmasını ve I yıllık süre için kurulmasını önerdiği seçim hükümetinde. Türkeş'e başbakan yardımcılıgı göres i ve- rilmesini gündeme getirdiği öne sürüldü. Erbakan ise dönüşümlü başbakanlık mo- delinde olduğu gibi. dönüşümlü azınlık hü- kümeti önerisine de karşı çıkarak. grubun- dan gelen baskı nedeniyle kendi başbakan- lığından geri adını atnıasının söz konusu ol- mayacağını bildirdi. Erbakan'ın, Çiller'e azınlık hükümeti modelini de önceliğin ken- disinde olması koşulu ile kabul edebilece- ğini söylediği öğrenıldi. Görüşmeden bozuk bir yüz ifadesiyle ay- rılan Çiller. kurmaylarıyla kısa bir süre gö- rüştü. Önceki görüşmelerde kendisi açıkla- ma yapan Çiller. bu kez TBMM'den ayn- Koalisyon desteği bulmakta zorlanan RP lideri Erbakan, medyaya yüklendi 'Ya verirsinizyada erirsiniz'ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - RP Genel Başkanı N>cnettin Erba- kan. DYP ile sürdürülen koalısvon pazarlıgında baş- bakanlıktan ödün \erme- jerek köprüleri attı. Erba- kan. RP dışındaki partile- re seslenerek "Başbakan oimanın veri mü/akere ma- sası değiİ. sandıktır" dedı. Erbakan. başbakanhğı mü- zakere masasında hilevle almaya çalışmanın demok- rasi avıbı olduğunu belir- terek "Ya gelir \erirsiniz yada ptşnıan olurerirsini/" dedi. Medvavı da sert bir dille eleştıren RP lideri. "Bir kısım med\a>a da haddini büdireceğiz. Ya haJ- kın sesi olacaklar ya da vok olacaklar"dıve konuştu. Partisinin grup toplantı- sında konuşan Erbakan. olası bir RP'li hükümette başbakanhğından ödün vemıeveceğiniaçıkladı. 19 gündür sürdürdüğü görüş- meler ile ilgili gnıbuna bil- gj aktaran Erbakan. RP'nin tüm partilere kucak açtığını. hep- sinin koşarak gelmesi gerekirken. tavırlannın ibretle izlendiğini söv- ledi. Erbakan. "Halkkararvermiş,, demokrasi a> ıbı \apı\orlar. Mihon keremüsaadeetsek,mil>on kerebu ülke\i batırırlar" diye konuştu. RP'siz bir hükümetin kurulamaya- cağını vineleven Erbakan. bunun aritmetik ve içerik açısından da mümkün olmadığını. kurulsa bile çocuğun ölü doğacağını savıındu. **Dönüşüm ve devrimin tek ilacı RP'dir" görüşünü dile getiren Er- bakan. dönüşümlü başbakanlık ile ılgılı görüşlennı daha net bir şekıl- Refah Partisi lideri. başbakan oimanın şarnnın masa değii. sandık olduğunu smledi. (Fotoğraf: A A) dedilegetirdi. RP dışındaki partı- çoğunluklabunun>anıtınnerir. Ya olacaklar. Hadlerini bildireceğiz geliru'rirsiniz >a da pişman olurerir- siniz." lere seslenen Erbakan. şövle dedi: "3 a> bana. öbür 6 av o olsun. Hükümet makarna mı doğruvor- sun? Hükümet işi ciddi iştir. Bu tek- liflerle milletin önüne çıkılmıştır. Başbakan oimanın veri müzakere masası değil. sandıktır. Gidersin millete. Bunu müzakere masasında hileyle almava çalışırsan bu demok- rasi av ıbı olur. Kim demokrasinin kurallanna uvacaksa buv ursun gt+- sin. Çocukça taktiklerle ortava çı- kanlar halka da hizmet edemez. Ya gelirdemokrasi kuralları içinde ha- reket ederler \ a da ilk seçimde halk Mech'ava u>arı Konıışmasinın bir bölümünü de medyaya ayıran Erbakan. bir kısım medyanın "ranthecilerinşantajale- ti"oİduğunu öne sürdü. Medyava. "Halkla mücadeleedemezsiniz. mut- laka mağlup olursunu/" dive ses- lenen Erbakan. medvanın çanak- çömlek dağıtarak halkı aldattığını söyledi. Medvanın devletten aldı- ğı kredileri deödemediğini vurgıı- layan Erbakan. "Mııtlaka mağîup dedi. Erbakan medvanın gerçekle- ri çarpırtığını. RP'nin örtülü öde- nekle ilgili soruştumıaönergesin- dekı tavrının. "RPola\ıörtbasedi- yor" şekline dönüştürülmek isten- diğini bildirdi. Örtülü ödenekle ilgili iddianın yargıva intikal ettiğini belirten Er- bakan. insanlann şeref ve haysivet- lerıni varalamak için TBMM'nin kullanılmama>ını istedi. Erbakan ~ Dolandırıcılıkiddiası >argıva inti- kal etmiştir. Bir suç varsa. soruş- turma\ ı herkesten önce RPgünde- me gen'rir" görüşünü sa\ undu. larak ev ine giderken verine DYP Genel Baş- kan Yardımcısı Necmettin Cevheri basın top- lantısı düzenledi. DYP'nin bir an önce hü- kümet kurulmasını istediğini söyleyeh Cev- heri, çalışmalann sürdürülmesinin karar- laştınldığını belirterek "Komisvonlar, hü- kümet kuruluncava kadar > a da kurulanıa- yacagı belli olana kadarçalışacak. Hükümet kuruluşu. sadece kurmaya karar \ermek- ten ibaret değüdir"1 dedi. Daha fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyen Cevheri. gaze- tecilerin "Görüşmeler niçin tıkandı" soru- lanna ise şu yanıtı verdi: "İş kesildi demediğimi/e göre, olumlu >ol- dayız demektir. Eğer tıkanmış olsavdı 'bit- ti" derdik. Teşekküreder, görüşmeleri keser- dik. Eğer bitmiş olsav dı. 'ba- kanlıkların pa\laşımı kaldu program \azılı\or" derdik. Bunlann ikisi de olmadı. Ko- misvonlar çalışacak. kurul- ma imkânlan araştırılacakr Açıldamalar çelişkili İki tarafın açıklamalannda çelişkilerdikkat çekerken ko- misyonlardan söz etmeyen RP lideri Erbakan da Çil- ler'den koalisyon kurma ko- nusunda yanıt beklediklerini bildirdi. Erbakan. görüşme- de Çiller'in 4'lü ve 3'lü ko- alisyon arayışmdan sonuç ala- madığını dile getirdiğini be- lirterek "Şimdi geldikleri bu noktada RP ile koalisvon kur- ınav ı. ülkenin v üksek menfa- atleri bakımından. halkımı/jn ve memlekctin ihlivaçlan ba- kımından, diğer ihtinıallerol- madığına göre, gerçekleştir- mekzarureti olduğunu ifade ettiler. Ancak tabii bir koalis- vonun kurulması için, bu ko- alisvonun kurulma şartlann- da. beraberçalışmanın temel esaslannda mutabakatgerek- lidir" dedi. Erbakan. şunlan sövledi: *Sa> ın Çiller. bu görüşme- lerin ışığı altında RPile koalis- von kurulup kurulma)acağı konusunda bbe prensip ce\ a- bı >erebilmek için kıınuvu >et- kili kurullannda tarnşacak- larını ifade ettiler. Şimdi bize, DYP'nin prensip kararını beklemek düşüvor. Bu kara- n beklemek mecburiyetinde- viz." Erbakan. Çiller'in oyala- dığı yönündeki bir soruya. hayır yanıtı vererek vetkili kurullannda konuyu görüş- mesinin doğal bir olay oldu- ğunu, ov alamanın söz konu- MJ olmadığını vurguladı. Er- bakan. bir başka soru üzeri- ne. DYP'nin vereceği pren- sip cevabından sonra azınlık hükümeti modelinin konu- şulabileceğini söyledi. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Akşamdır. Radyodan yükse- len fasıl, apartman dairesine de hapsedilse sevinçler kokan fes- leğen. biraz beyaz peynir, üç parmak rakı, iki dilim kavun. Hak edilmiş bir küçük mutlulu- ğu yaşamanın tam da sırasıdır. Bütün gün yazıişlerine akan ha- ber seli içinde 'o gün ne olup bittiğini'iz\em\şs'ınizd'\r. Televiz- yonların haber bültenlerinde en azından sizın için ilginç olabile- cek hiçbir şey kalmadığını bil- mektesiniz. Ama... Rakının buzu çoktan eridi. llık rakının ne tadı vardır, ne keyfi. Kavunun üstünde uçuşan si- neği bile kovalamazsınız. Eli- nizde uzaktan komuta aygıtı. kanallar arasında bir haber prog- ramından ötekine atlayarak do- lanırsınız. Nedir aradığınız? Bir umut? Haydi canım sen de! Bir sevinç? Kim kaybetmiş ki sen bula- sın! Kanallarda bir ülke ağlamak- ta. Şehit bekçinin gencecik kı- zının çığlıkları, coplar altında Tam da Sırasıdır... kıvranan Emek Partili kadının haykırışlarına karışıyor. Karnın- da bebeği ile öldürülen genç kadının cenaze töreninde dökü- len gözyaşları, dağda yitirdiği oğluna yanan Kürt kadınının kı- nk dökük Türkçesiyle buluşur. Kanallarda bir ülke ağlıyor. Bağımsız bir siyasal güç ol- maya çabalayan HADEP'e had- dini bildirmek ıçın tezgâhlan- mış bir provokasyon (kışkırtı) hedefine ulaşır. Kan göllerinde evlatlannı yitirmiş Anadolu ka- sabalarında sokaklara dökü- lenlere artık bilinç değil, intikam güdüleri çobanlık etmektedir. Dumanlı havayı seven 'kurt da sokağa iner. Parmaklann tuhaf birleşiminden 'kurtbaşları' bi- çimlenir. "Kana kan, intikam" haykınşları yükselir. Kentlerin Kürt mahallelerine korku çöker. Ağlayan bir ülkede dizginle- rinden boşanmış birtoplumsal patlamanın, her an çığrından çıkmaya hazır bir şoven (kaba milliyetçi) tırmanmanın ürkünç sessizliği egemendir artık. Ekranda ülkenin Adalet Ba- kanı fetva dağıtmaktadır: "Siya- sal çözüm diyenler, akıllartnı bâşlanna toplasınlar artık. Bu memlekette ekonomik çözüm olur, kültürel çözüm olur, sos- yal çözüm olur, toplumsal çö- züm olur, ama siyasal çözüm as- la olmaz!" Nedir o ekonomik, sosyal, kültürel çözüm dedikleri? Red- dedilen siyasal çözümden an- laşılan nedir? Hayır artık bun- ları bile soramazsınız. Dörtna- la kalkmış şovenizm atını, de- magoji kırbacıyla daha da az- dırmayı siyaset belleyenlerle tartışma olanağınız kalmamış- tır. insan haklarından söz et- meye kalkışsanız laf agzınıza tıkanacaktır. "Herifbenim bay- rağımı yerlere atıyor. Sen kalk- mış bana insan haklanndan söz ediyorsun" denilecektir. Bunu diyen, kendine yandaşlar bula- caktır. Sen yalnız kalacaksın. Yahtılmış ve yalnız. Kayıp yakınlanndan söz aç- maya kalksan "Mehmetçiğin katillerinın analannı, babalannı, yakınlannı mı savunuyorsun sen ulan" sorusu suratında patlaya- caktır. Doğru bildiklerini, inandıkla- rını, uygar bir insan, bilinçli bir yurttaş, tutkulu bir yurtsever. bilinçli bir sosyalist olarak bu- güne kadar savunduklarını yi- nelemek için 'koşullar' çok. ama çok elverişsizdir. En ya- kınların bile seni sakin olmaya, hiç olmazsa bir süre çeneni tut- maya çağırmaktadırlar. Şiddetin akla, ilkel güdülerin bilince baskın çıktığı günlerya- şanmaktadır. "Tam da sırasıdırişte." Savun- duklarını. doğru bildiklerini inat- la ve belki de daha yüksek ses- le yinelemenin tam da sırasıdır. Hallac-ı Mansur bir kahra- mandır elbet. Ama "Enel hak" dediği için değil. Bir Doğu ken- tinde, Bağdat'ta binlerce mümi- nin (!) gözleri önünde, diri dırı de- nsi soyulurken de "Enel hak" de- diği için kahramandır. Giardano Bruno'yu kahra- man yapan, kiliseye aykırı gö- rüşler taşıması değil, bir Batı kentinde, Roma'da binlerce mü- minin (!) gözleri önünde diri di- ri yakılırken görüşlerinden, inançlarından, bilimden dön- meyi reddettiği için kahraman- dır o. Galileo Galilei büyük bir bil- gindir evet. Ama,koşullar elve- rişsizleştığinde, can korkusu yüreğine düştüğünde tükürdü- ğünü yaladığı, papanın önünde diz çöküp "Dünya dönmüyor. Siz haklısınız" dediği için tari- hin kahramanlar için ördüğü çe- lengi taşıma onurunu sonsuza dek yitirdi. Tam da sırasıdır işte! Direnmenin, doğru bildiğini korkmadan, geri adım atma- dan yinelemenin tam da sırası- dır. Bilmeyenler bilsin, duyma- yanlarduysun: Enel Hak! Bilmeyenler bilsin, duyma- yanlarduysun: Evrenin merke- zi dünya değildir. Dünya, son- suz sayıdaki gezegenlerden sadece biridir. Bilmeyenler bilsin, duyma- yanlar duysun: Dünya dö- nüyor!.. G L O B A L POLİTİKÜLTÜR ERGİN YILDIZOĞLU Faturayı Kim Ödeyecek? Hafta sonunda, Floransa'da toplanan Avrupa Zir- vesi, Avrupa Para Birliği'nin. planlandığı gibi, 1999'da gerçekleştirileceğini vurguladı. Buna karşılık, zirve APB sürecinin daha da ağırlaştırdığı işsizlik sorununu ha- fifletmek için Avrupa Komisyonu Başkanı Jack San- ter tarafından önerilen 1.5 milyar dolarlık kamu ya- tırımları programı önerısini kabul etmeye yanaşma- dı. APB'nin zamanında gerçekleşeceğini vurgulamak yetmiyor. Çünkü bu tespiti yaptıktan sonra bu birli- ğe hangi ülkeler katılacak sorusuna da cevap ver- mek gerekiyor. Maastricht Anlaşması'na göre APB'ye katılacak ülkelerin bütçe açıklarının GSMH'ye ora- nı en fazla %3 olmak zorunda. Öyleyse birlik Dani- marka, Lüksemburg, Hollanda, irfanda ve Finlandi- ya'dan mı oluşacak? Almanya, Fransa, italya gibi ül- keler. % 3 koşulunu yerine getiremiyorlar. APB lider ekonomisi. Almanya'da bu oran bu sene % 4 do- laylarında gerçekleşecek. OECD tahminlerine göre de 1997'de % 3.6'da kalacak. Fransa'da da açık/GSMH oranı bu sene % 4 dolaylarında, sene- ye ise 3.7'de kalacak. İtalya ise halen % 7.2 ile, APB'ye katılmak için gerekli sınırdan çok uzak. Tüm Avrupa'da ise söz konusu oran % 4.5 dolayında. Bu gerçeklere rağmen, mali piyasalar, katılma ko- şulu esnekleştırilerek APB'nin gerçekleştirileceğini düşünüyorlar. Uzun dönemli hazine kâğıtları getiri- lerinin Almanya ve Fransa'da birbirine yaklaşmış ol- ması, bu beklentıyi yansıtıyor. italya'da da benzer bir eğilim var. Bu koşullarda OECD'nın geçen hafta ya- yımlanan raporundaki bazı "tespitler" daha bir önem kazanıyor. OECD, Avrupa hükümetlerinin mali disip- line önem vererek bütçe açıklarını azaltmalan gerek- tiğini vurguladı. Ancak yüksek işsizliğin APB'nin ger- çekleşmesini geciktirebileceğini söyledikten sonra, Para Birliği'nin zamanında gerçekleşmemesi halin- de bir döviz krizinin yaşanabileceğini söyledi. OECD'nin raporu. aslında tam bir kararsızlık ör- neği: APB gerekli. ama olması için mali disiplin la- zım, ama mali disiplin uygulamak zor, çünkü işsiz- lik yüksek. öyleyse APB gecikebilir. Gecikirse kriz ola- bilır. Bu, seçilen önceliklere göre farklı sonuçlar ya- ratacak bir denklem. Avrupa ülkesinde işsizlik oran- lan % 8 ile % 22 arasında, toplam işsiz sayısı 18 mil- yon. OECD raporuna göre işsizlik bu sene tekrarart- maya başlayacak. 18 milyonun yarısından çoğu bir seneden fazla bir süredir işsiz. Gençler arasında iş- sizlik, Avrupa'da ortalama % 21, Fransa, Belçika, İtal- ya ve Ispanya'da ise % 24 - %42 arasında. Bu ko- şullarda işsizliğe öncelik verilirse bir yaklaşım, mali piyasaların istikrar isteğine, ne pahasına olursa ol- sun APB'ye, öncelik verilirse bir başka yaklaşım söz konusu. Almanya ve Fransa'nın hangi önceliklere göre dav- ranacağı çoktan belli olmuştu. Önce Fransa, sosyal harcamaları kısarak, kamu çalışanlarının sayısını azaltarak. refah devletinın son kalıntılarını da orta- dan kaldırmayı amaçlayan birreform önerisiyle, ne- ye öncelik verdiğıni açıklamıştı. Geçen sene sonun- da yaşanan işçi direnişleri bu planı suya düşürdü. Şimdi Fransa hükümeti. bu paketi tekrar gündeme getirmeye hazırlanıyor. İşçiler de direnmeye... Al- manya da benzer yaklaşımla sosyal harcamalarda 33 - 50 milyar dolar bir kesıntiyi hedefleyen bir prog- ramı gündeme getirdi. Ancak, halen kamu işçileri- nin, Fransa kadar güçlü olmasa da direnişi Alman hükümetini taviz vermeye zorluyor. Gözlemciler da- ha şimdıden paketin gerçekleşme düzeyinin 25 mil- yar dolara kadar gerilediğini düşünüyorlar. Alman- ya'da kamu işçilerinin geçen ayki protesto gösteri- leri 100.000, bu hafta sonundaki gösterileri de 350.000 kişilik bir katılımla gerçekleşmişti. Muhafazakâr hükümetlerin tercihleri böyle; fatu- rayı işçilere çıkarmaya çalışıyorlar. Peki ya Italya'da- ki "solcu" "Zeytin Ağacı" koalisyonu hükümetinin, sosyal harcamalarda 10 milyar dolarlık kesinti, ka- mu sektöründe ışe almaları dondurma gibi tedbir- leri içeren bir paket açıklamasına, APB'ye ve bunun gerektirdiği mali dısıplıne öncelik vermesine ne de- meli? Bu "Zeytin Ağacı" koalisyonunun ne kadar "sol- cu" olduğunu ve uygulayacağı ekonomik politika- lan, seçimlerin ertesinde bu sütunlardatartıştığım için bu konuya dönmüyorum. Ancak bu örneğin bir ger- çeği bir kere daha vurguladığını söylemek gerekir. Emekçileri temsil etmeyen partilerin benimseyecek- leri öncelikler de buna göre şekilleniyor. Bu yüzden APB sürecinde birliğın gerektirdiği ekonomik koşul- ları sağlamanın faturası işçilere ve emekçilere çıka- nlmaya çalışılacak. Şu ana kadar görünen o ki işçi- ler ve emekçiler, yaşam düzeylerine ve haklarına yö- neltilen bu saldırılara kolay kolay baş eğmeyecek- ler. APB gerçekleşme tarihi yaklaştıkça havalar ısı- nacağa benziyor. Alü DGM'ye yeni başkan atandı ANK.4R.\ (Cumhuriyet Bürosu)- Hâkimler ve Sav cılar ^'üksek Kurulu (HSYK): Ankara. Istanbul. Konya. Diyarbakır v e Erzincan Devlet Güvenlik mahkemelerine (DGM ı atamalar yaptı. Kurul, Ankara I No'lu DGM Başkanlığı'na Diyarbakır DGM Başkanı Mehmet Orhan Karadeni/, tstanbul DGM Başkanlığı'na İstanbul DGM asil üyesi İlhami Yılmaz v e Divarbakır DGM Başkanlığı'na da Diyarbakır DGM asil üyesi Ahmet Çağlayan'ı atadı. Kurulun vaptığı diğer atamalar da şöyle: İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na fzmir DGM Cumhurivet Savcısı Ali Çağatay. İzmir Hâkim liği'ne Diyarbakır DGM yedek üv esi Cafer Sadık L'ral. Sarıver Cumhuriyet Savcılığına Kayseri DGM Cumhuriyet Savcısı Av han V'ahnkılıç. Divarbakır DGM asil üyeliğine Burhanive Hâkimi Kenan Altıparmak. l>tanbul DGM Cumhuriyet Savcılıklanna Akşehir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Gödekmerdan, \an Cumhuriyet Başsavcısı .\hmet Gürses. Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılan Müfit Büyükçolpan v e Mehmet Süslü. Ankara DGM Savcılıklarına, Corum Cumhurivet Savcısı Zafer Yavuz ve Kozan , Cumhuriyet Savcısı " Hamza Keleş. Konya DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Erzincan DGM Cumhuriyet Başsav cısı Mustafa Adagül. İzmir DGM Cumhuriyet Savcılığı'na, ' Adana Cumhurijet Savcısı Ahmet Birsen. î İstanbul DGM asil üyeliğine Aksaray Hâkimi Nurettin .\k. Erzincan DGM Cumhuri>et Başsav cılığı'na, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Sav cısı Ali Soylu. DivarbakırDĞM Cumhuriyet Savcılığı'na, Bor Cumhuriyet Savcısı Hasan Baykaİ ve Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'na Tercan Cumhuriyet Savcısı Suat , Caniklioğlu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle