27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA a ^ ^ _ -_ ASi İngiltere-Almanya Wembley'de yine karşı karşıya Erken final• 1966 Dünya Kupasf nın rö\anşı olarak gösterilen maç öncesi Almanya'da Klinssmann'ın sakatlığı sürüyor. Finale çıkacak 2'nci takımı belırleyecek bir başka maç, TSİ 18.00'de Çek Cumhurıyeti ile Fransa arasında yapılacak. ZAFER ARAPKİRLİ LONDRA-Fut- bol kar:>ılasma- lanm va da her- hang\ bır spor musabakasını. o- zunden av ınp bır sa\ a>a dondur- menınavıbı vevebalı Ingılızba- sınının tepesinde sonsuza kadar sallanaeak TV dekı mas, duvu- rulannda "Havdiaslanlar... Vlıl- letçe arkaniüdaMz..." sıüiıklar: ve takım ne vaparsa vapsın ga- lıp gelmelı anla\ ışı sadecesko- ra bakaı ak takımı goklere t, ıkar- ma anlav ı^ı da. kelımenın ı.n ba- sıt anlamı ıle "kışkırhcı ve aşırı nBİhyetçi" vavınlar oLrak tan- he ge^eLek Futbolda da dığer sporlardakı gıbı kazanmak ama- cıvarelbette Kavbetmek için kımseovnamaz Ama ı^ı sade- ce \ e sadece kazanmaktan \ e ra- kıbınıvok^avnıaktan luttaa^a- ğılamaktan ıbaret vivanlar. bu- gunku maç sonraMtıda vadaha da azacaklar va da dunvanın so- nugelmı^çesine hem kendılerı- nı hem de toplumu husrana ve acıyaboğataklar Centılmenbır mıllet olarak tanınanlngılızlenn bu konuda hıç de ıv ı bır sinav ver- medıklennı v e sadece tabloıd ba- Mnın savfalanndan değıl, başka mılletlerın mıllı maı>ını dınlet- meven \\emble\ sevırcisındcn, açıkhaksızlıklaravelngıltere \ı ka\ ırnıalara goz y uman "sözde" uzmanTV vorumculanndangor- mek mumkun Lmanzbuanla- vıs hoolıganljnndacesaretle, ın- lerındençıkıp bugun \lmanlar- 1a bov ölçu^meve kalkmasına ze- mın hazırlamaz TSİ 21 3O'da baslayacak zorlu varı fınalı Ma- carSandorPuhlvonetecek Gu- nun dığer >arı fınal maçı ıse Manchester'ın OldTrafford Sta- drndaÇekCumhunyetı ıle Fran- sa arasında TSİ 18 00'de oy- nanacak Altı yıl sonra gelen haykırış Av rupa 96çerçevesinde geçen cumarte- si VVembley 'de oy nanan fngiltere-İspan- ya maçında İngiltere'nin uçuncu penal- tısınıgoleçeviren İngiltere'nin 34 yaşın- dakisol kanatoyuncusu Pearce,stadyum- daki 75 bin sey irci ve TV 'lennın başın- daki I milyar futbolseverin lanık oldu- ğu duy gusal bir patlama >aşadı. Penal- tı ahşından once gerginliği ve hevecanı her halinden beib olan Pearce,top, Ispan- >a'nın kalecisi Zubızarreta'y ı aşıp ağla- n bulduğunda çok kısa bir s'ure yerin- den kjpırdamadı. Bu arada nefesini ru- tup penaltı atışını izleyen sey irci, topun Tıleleri bulması uzerüıe coşkuy la yerin- denfirla>arak tezahurata başladı. Penal- tı atışının korkunç streMiıden kurtulan Pearce, birden seyırciye dondu ve tezah- huratı korukJercesine "Haydi, havdi" diye bagırdı. Bu hay kıns.,6 v ıl önce Dun- ya Kupası yan fınalinde Almanva'ya karşı kaçırdığı \e takımının elenmesine yol açtıgı penaltı \uruşunun dışa vurumuvdu. LONDRA NOTLARI / IUSANCEMAL! Yan finale geldiler, ama bir de onlara sorunLONDRA - Turnuva kımı ıçın tatlı surprızlerle kımı ıçıntatsıztuzsuz. hayal kınk- lığı ıçındegeçıyor tumuva- nın ha\asını. hevecanını be- ğenmeyenlerçoğunlukta Ancak maçların gerçek kımlığıne mucadelenın ust se\ ıve- Feıe çe\rck fınallerde ula^acagını umut edenler umduklannı pek bulamadılar Ingıltere isc turnu\aya e\ Nahıplığı yap- manın a\ jntajıs la baMnı ve L EF-\'\ ı da ar- kasına alıp yan finale kadar gelebıldı In- gıltere ılk turda kolay bır grupta mucade- Te ertı Bu grubu ozellıkle kendılenne tah- ^Is eden LEFA yetkılılerıne te^ekkur et- melerı gerekır Aneak butun bu a\antajla- ra lainıen Isko»,vanın Mc Allister'ın a\a- ğından kaçırdığı penaltıya da dua etmele- n gerekır BBC'de \e yazılı basında yaptı- gı açıklamalarla dıkkatı çeken unlu futbol yıldızı Ruud Gullit bu maçla ılgılı yaptıgı yorumunda Ingıltere'yı !bkoçyakaı>ii»ında ıkı zamanlı makıneyc benzertı ve. "TerTy \enables in çocuklan ilk yan tanınmaya- cakian kadar kotıiydu; ancak ikinci yan- da aksine oldukça etkiliy diler. Futbolun anayasasınıyazan Ingiltere, bazenoylean- lar oluyor ki oy unun temel ılkelerinden ko- pabiliyor \e topsu/ oy unu bir kenara itipçok \erimsizolantopuko\alamakgaf1etinedu- şebiliyor. Bence bu affedilmez bir hata. Ca»- coıgnegibibuyııkbiryetenekbirmaçta\ar, bir maçta yok." Almany a emın adımlarla finale yuruyor Ancak yan finallerde karşılannda buy uk bır engeUar Odalngıltere l%6DunyaKu- pası fmalını hatırlavanlar "Korktuğuınuz başımıza geldi. Almanlar bu kez bizdcn VVemMey'de rovanşı almak isteye^ekler" dedırtecek kadar kaygı verıtı. Ingılızler açibindan Almanlar bır turlu Ingıltere ye Wembley'de 4-2 yenıldıklerı 1966 Dunya Kupası fınalını unutamıyorlar Hurst'un ubt dıreğe çarpıp kale çızgısını geçnıeyen topunun gol olarak venlmesını bır turlu unutamayan Almanlar. erken oy nay acakla- n bu yan fınalı bır rö\an> olarak değerlen- dırıyorlar Berti \ogts, Hırvatları çeyrek fınalde 2-1 yendıklen maçtan sonra vaptığı açık- lamada "Hınatlan safdışı bıraktık ama bir de bize sorun bunu. \deta meydan sa- \aşı gibiydi..."dedı Oy unun bıtımıne 5 da- kıka kala oy undan aldığı MehmetScholl'un yanağını ok:>ayan Vogts bu oy uncudan ol- dukça memnun kaldığını ıfade edıyordu Almanvayaralı aslangıbı Ingıltere ma- çına buy uk bır olasılıkla 2 asından \oksun çıkacak Klinsmann ıle Fredi Bobiç'un sa- katlıkları suruyor Buna Kohler \e Bas- ler'ın oncekı sakatlıkları eklenınce Alman- ya'nın Ingıltere kadrosu 18 oyuncuya ın- mış oluyor Ingıltere cephesınde ıse durum farklı Cezası sona eren Ince \lman\aya karşı for- ma gıyecek ancak G. Neville 2 sarı kart ne- denıyle kadro dı^ı kaldı San kartlılar ıse. \dams. Shearer, Sheringham \e Southga- te Turnuvanın bır dığer ta\orısı Fransa. Hollanda"M uzatmadan sonra penaltılarla 5-4 gıbı bır sonuçla saf dı^ı ederek yarı fı- nal hakkını kazanırken bu maçla da 27 kez yenılmezlık rekoruna bır yenısını ekledı Fran^ızlar. teknık dırektorlerı \imeJacqu- et'ın çok \ onlu. ancak sağlam gen dortlu- sunun olu^turdugu ^a\ unma anlav ı>ına gu- venıyorlar Fa\orı gostenlen Portekız'ın Çek Cumhurıvetrne 1-0 venılerek elen- mesı şa^kınlık yaratırken Çeklerın yarı fı- nal hakkı elde etmesı bır surprız olarak de- ğerlendınldı Ruud Gullit Çek Cumhunyeti- Portekız maçıyla ılgılı olarak yaptıöı yo- mmda, Proboskrnın kalecının uzennaen at- tıgı golu muhteşem olarak nıtelerken burada sın buy uk payı oldugunu \ urguladı Milli takım teknik direktörlüğü için görüş ayrılığı Yabancı çalıştıncı için yeşil ışık• Futbol Federasyonu Yönetim K.urulu Metin Türel ve Erdoğan Arıca arasında karar veremedi. Yabancı çalıştıncı konusu >eniden gündeme geldi. ARİFK1ZIL\\LIN ( \) Mıllı rutbol takımındakı teknık dı- rektordırektorkuzıFuibol Federasyonıı'nun ba^ını ağrıtıyor Fatih Terim tn Avrııpa Şampivonasi fmallerıslc bırlıkte goreun- den dyrılmdM uzerıııe teknık dırektor ara- yışına gıren lederasyon. "kesın" kararını dun de \ eremedı Fatıh Terım-Rasım kara ıkılısının mıllı takımda elde ettığı ba^an sonrası "yerir çalı^tırıcıvla de\am kararı alan ancak. en guçlu ada\ Mustafa Deniz- NEYMIŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Nerede 0 Eski Yıldız Futbolcular...Avrupa Futbol Şampıyonası'nı ızlerken geçmıştekı şampıyonaları o şampıyonaların yıldızlannı anımsıyorum Ve bugunku şampıyonanın ne denlı cılız, ne denlı kalı- tesız ne denlı gosterışsız oldugunu duşunuyorum Fi- nale doğru gıderken ingıltere mı yoksa Almanya'da mı bır yıldız parlamış ya da Fransızlar mı. Çekler mı bır yıl- dızı saklamışlar da bız goremıyoruz Latın Amerıka'nın o kıvrakfutboıcularını, Italyanların futbol şovunu asla go- remedık Ancak galıba teknık dırektorler bır takımda kendılennden daha başka bırılennın yıldızlaşmasını ıs- temıyorlar Italyanların Teknık Dırektoru Sacchi, nıce yıldızları çızmede bıraktı Hidding hıçbır şey yapmasa Avru- pa'nın 1 numarası Ajax'ı sahaya çıkarsaydı çok daha lyı bır sonuç alırdı Hollanda basını şımdı Hıddıng ı ırkçılık yapmak ve sıyah futbolculan takıma almamakla suçlu- yor işte ışın gerçeğı Almanların başındakı Vogts, bıze gore lyı kadro seçemedı Alman basını şımdılerde pek sesını çıkarmıyor ama eğer Ingıltere'ye yenılırlerse ne Vogts kalır. ne mıllı takım Vogts. sezonun en lyı futbolcusu ve 5 hafta spor ba- sınında kapak ve manşet olan Mehmet Scholl'u kulu- bede oturttu Son maçta aklına geldi. Vogts'un da kap- nsı oldugunu, bugun artık Almanya da herkes bılıyor Pekı ama bu teknık dırektorlerın yıldız futbolculara kar- şı davranışlarına kım dur dıyecek. italyanların kaprıslı Teknık Dırektoru Sacchı'nın deme- cı. Fenerbahçe nın eskı teknık dırektoru Parreira'ya çok benzıyor Sacchi dıyor kı "Futbol takımı bellı bır sıs- tem ıçınde oynar Bu sıstem ıçınde futbolcular değışır, sıstem değışmez ' Parreıra da aynı şekılde sıstemın futbolcuların ustunde oldugunu vurgulamıştı Gerçı Par- reıra, Sacchi gıbı ampul degıştırırgıbı futbolcu değıştır- medı ama belledığı futbolcularla lıgı goturdu Ve kabul etmek gerekır kı, Parreıra bugune dek Fenerbahçe'ye gelen en şanslı teknık dırektordu Fenerbahçe'nın oy- nadığı 40 maçın ancak dortte bırınde futbol oynayıp şampıyonluğu yakalayan bır teknık dırektor ıçın, sozluk- te başka sozcuk bulunamaz Şımdı konumuz olan yıldız futbolculara donelım Av- rupa Şampıyonasfnda yıldız futbolcu yok Hepsı bır sıs- temın ıçınde kaybolup gıdıyor Ama bakın futbolun ne zevkı var. ne keyfı Teknık dırektorler kendılerını en bu- yuk gostermek ıçın yıldızların yetışmesını engellıyor Oz- gun futbol yaratıcı futbol goremedığımız gıbı kıtlelen ke- yıflendıren bırfutbolcutıpınederastlamıvoruz Oysaba- zı futbolcuların 0^1 seyırcılerı vardır Goruluyor kı bu donem teknık dırektorlerın donemı Onların "astıgt astık, kestıgı kestık" bır donem yaşıyoruz Ama futbolcular çok yakında patlama yapabılır Çunku bu gıdış, trıbunlerı boşaltabılır Buna da kuluplerın yonetı- cılen asla ızın vermez Bu nedenle enınde sonunda saha ıçınde kendısını gosterecek. parlayacak futbolculan goreceğız umudu taşıyorum Ustelık bır sıstemden soz eden teknık dırektorlerın futbolun guzellıklerını bıtırıp ıtış kakışa donuşturduk- lennı de hppımız ekranlarda ızlıyoruz Yıldız futbolcuların bır gun sahalara doneceklerı umuduyla. li'nın ısteksız ta\n uzenne Metin Türel ve Erdoğan Anca arasında seçım yapma zo- runluluğuy la karşı karşıy a kalan Futbol Fe- derasyonu yabancı teknık dırektorede ye- !j!İ ıijik yakn Futbol Federasyonu'nda dun gerçekleş- tınlen toplantı sonrası bıraçıklama yapan Ba^kan Şenes Erzik, mıllı takım teknık dı- ıektorlugu konusunun 3-4 gun ıçınde ço- zumleneceğını bıldınrken. olayın kısa.or- ta \e uzun \adede ele ahnması gerektığını açıkladı Erzık.'Kısa \adede Belçıka ma- çımız\ar(31 \ğustos)Or- ta \ade 1998 Fransa Dun- ya Kupası. uzun \ade ıse 2000 Avrupa Şampıyona- sı ıle 2002 Dunya Kupası Bu nedenle en doğru kara- n v ermek zorunday ız Çok hassas bır konusu Fede- rasyon olarak bır takım go- rus.meler yaptık yapıyo- ruz Yabancı konusunda bağnazdeğılız Olabılırde olmayabıhrde Onumuzde- kı gunlerde temas larımı- zı surdureceğız"dıye ko- nu^tu Futbol FederasyonuYo- netım Kurulu'nda Ayhan Bermek v e grubunun L mıt MıllıTakımTeknık Dırek- toru Erdoğan Anca'y ı des- tekledığı.t)zkan Sumer'm ıse eskı arkadaşı Metin Tü- rel'de ısrarettıiı oûrenıldı Galatasaray'ın Karabükspor'dan transfer ettiği genç yıldız, ailesinin her şeyi Vedat, baba sözünü tuttu • Vedat, milli takımda görevi bittikten sonra ilk olarak Eskişehir'deki arkadaşlannı görmeye gitti. Ardından da yaklaşık 1 aydır görmediğı anne ve babasına!.. MUSTAF4 ERSOV Turk futbolunun yenı yıldızı Galata- saravlı Vedat AvrupaŞampıvonası'nda Turk Mıllı Futbol Takımrnm maçlannı seyredenler mıllı formayı gıyen 20 kı- şının ıçınde bır tek Vedat'tan soz eftıler Hırvatıstan maçında tnlvonluk Bok- siç'ı sahadan sılen Vedat İnceefe bır an- da tum Turkıye'nın kalbınde taht kurmuş \e alnının yanlmasma kar^ın maçı ta- mamlaınistı Herkes Vedat'ı o kanlı go- runtulerle tanıdı Pekı kımdı bu Vedat' I Nısan 1974 doğumlu Vedat. anne \e babasına Nı>an 1 şakasıyaparakdunya- ya gelmı^ Vedat buyu\up serpıldığın- de baba Viuharrem İnceefe. oglunun fut- bolcu olmasını \e rahat bır ya>am sur- mesını ıstemış Buyuzden Balıkesır'de- kı ısjnı gucunu bırakıp oglu ıçın Istan- bul'a yerle^mı^ Vedat da solugu Besık- tas'ın altyapı seçmelerınde almış Vedat. Be^ıktaş'ınmınıktakımından PAF takımına kadar kendısıne yer bul- muş Daha sonra A takıma gıremeyece- ğını anlav ınca satılmasını y a da kıralan- Vedat, babaocağına geldiğinde o bildik sanlmalar ve hasret dolu kucaklaşmalar yaşandı. (MUSTAFA ERSOY) masını ıstemış Buradan Soma Sotes- por'un yolu açılmı^ Lıg bıtınce Vedat o sezon kendisiyk ılgılenen Eskı^ehırs- porlu yonetıcılerı beklerken kar^isinda Karabuksporluları buluyor Vedat. 2 yıl Karabuk'te kaldıktan sonra bu kulube ta- nhının en buyuk bonserv ıs bedelını ka- zandırıyorTS mılyar)veGalatasaray a gelıyor Istebuyılınenflaştransterı Ve- dat'ınhıkâyesı Vedat. mıllı takımda go- revı bittikten sonra ılk olarak Exkış.e- hır'dekı arkadaşlarını gormeye gıttı Ar- dında da v aklaşık 1 ay dır gormedığı an- ne ve babasına 1 Balıkesır Burhanı- ve'de anne ve babasıy la bulus.tu İnceefe aıles\. V r edat'ı sokakta beklıvordu V edat. baba ocağına geldiğinde o bıl- dık sarılmalar \ e hasıet dolu kucakla^- malarya^andı BabaMuharrem İnceefe oğluna sikı sık sanldıktan sonra v "\ferin Nedat sözünü tuttun" dedı Bu sozun ne oldugunu sorduk. aldığımız v anıt olduk- ça ılgınçtı Vedat'ın futbolcu olacağı anla^ıldığında Muharrem Inceete oğlu- na. "Bakarîık futbolcu oluyorsun. AJI- cakTürkiye'de milli formayi giymedik- ten sonra futbolculuğun birişeyaramaz" dıyor I^teVedat ın babasınaverdığı soz bu Artık genç futbolcunun ıç\ rahat. ama onudahazorgorevlerbeklıyor Vedat ken- dısıne Ingıltere"de >ans veren Fatih Te- rinı'e ^ukran borçlu oldugunu her fırsat- ta v ınelıvor \ e "Fatih hocadiğer nitelik- lerinin yanında benim için başka bir onem daha taşıyor. Turkiye'de gençlere onem veren ender insanlardan biri. 2. ligden geliyorum ve Ingiltere"de milli för- ma giv iyorum. Bu benim için çokonem- 11Fatih hocayatesekkur ediyorum" dıy or Piontek'in adı geçhor Teknık dırektorluk ıçın yabancı çalıştıncıya yeşıl ışık yakılmasından sonra ılk olarak mıllı takım eskı çahşnncısı Joseph Sepp Piontek'ın îsmı gundeme geldi Piontek'ın yanı sıra Tomıslav Ivıçve Hırvatıs- tan Menajen Otto Bariç'ın de adı geçıyor G. Saray Ada'da buluştu \tm sezon hazırüklarına bugun başlav acakolan Galatasaray futbol takımı.veni hocalan FatihTe- rim'lebirliktedunKuruçeşme Adası'ndabirara- va geldi.\ önetim kunılu uvelerinin de katıldığı buluşmadabaşkanFarukSuren,teknikdırektor Fatih Terim'i "En genç transferimiz" dhe tanı- nrken Terim bir gazetecinin"Büyük transfeıier vapamadığınız sovlenıvnr" sorusunu. şovle va- nıtladı: "Büyıik transfer kavramından ne anla- dığınızı bilmıyorum. \ncak Vedat milli maçlar oncesi normal rransferdi. şimdi en çok konuşu- lan transfer oldu. Galatasaray ivi voldadır." Bu arada 24 temmuzda yapılması planlanan sezon açüıŞL Mı Sami\en Stadı çimlerinin daha iyi ha- legekbflmesi için ağustosun ilk haftasına ertelen- di. Galatasarav. sezonun ilk çalışmasııu bugün vapacak. Vabancı futbolcular ve milli oy uncular buçauşmalaral temmuzdakatılacaklar. Öteyan- danBaşkanFanıkSuren.vabancı futbolcutrans- ferinde 4+1 konusunda ısrarlı olduklannı sovle- di. Göreve başlar başlamaz futbolculan ve medyayı uyardı Kara'dan 6 sert' çıkıRİVA(Cumhuri)iet)-Yeni sezonunhazır- lıklannı Futbol Federasvonu'nunRıva'dakı tesislerınde surduren Beşıkta^'ın teknık dı- rektoru Rasim Kara. ayağının tozuyla du- zenledığı basin toplantısında. hem ov uncu- larını hem de basin mensuplarını uvardı Be^ıktas ın olu^turduğu genç ve yenı kad- royla geleceğını garantıve aldığını belınen RaMm Kara "Çok sayyda genç futbolcu aklık Gençın unculann bir kısmı \ takımıylaçaüşacak. Diğer- lerini ise pilot takım olarak belir- lediğimız Kasımpaşa ya da Bey ler- bevi'ne venp haar olmalannı sas- lav acağız. Genç oy uncular. I vil su- reyle pilot takımda oynavıp hazır olacaklar ve Beşiktaş'a donecek- ler"dedı Altyapıdan yetışen Vedat'ı Ga- latasaray 'a kaptırmanın ezıklığını va^adıklarını da ıtıraf eden Kara, eozde rutbolcu ıçm de şunları soy- ledı "Vedat gıbı başanlı bır futbolcu. 7 yıl oy nadığı Beşıkta^ altyapısın- da değerlendınlemedı. Pilot takım uvgulamasıvla bu sorunu aşaca- Rasım Kara. oyunculanndan şahsıyetlı bır futbol ve ağırbaşlılık bekledığını belır- tırken de şoy le konusu "Beşiktaşb futbol- cular.artık televizyonlardaki sporprogram- lannın şaklabanı olmavacak" Kara. takımm şu an'kı dururnunu deger- lendınrken de ^unlan soyfedı "Stetan Kuntz. her vönüvle örnek bir furboku Johnsen isetakımabuyükyarar sağ- lamıyor.Geçen sezon 13-14 kez forma giyen Johnsen'i satarsakyerine birortaalan oyıın- cusu alabOiriz. Böv kce Sergen ile Mehmet in uzerindeki > uk kalkar. onlar da daha fazla özgür ov nama imkânı bulur." Teknık dırektor Kara ılk antrenmanda tutbolculan vaklasık 1 5 saat çalıştırdı Ulkersporlu oyuncu, transferin gözdesi oldu Potada Orhun bilmecesi ASLI DLRL Llkerspor'un başanlı oyuncusu Orhun Ene'nın transfen.Turuncu-Yeşıihlerı uğraş- tınyor Orhun'a özetjıkle Galatasaray'ın yap- tığı transfer teklıfı Ulkersporlu yönetıcılen tedırgm ettı. Genel Koordınatör ÜmitTarhan,Ülkers- por'un herhangı bır sorun ya^amadığım be- lırtırken ^Bizjm transfer dönemimizde oia- bilccek sıkıntılar yaşanıyor. ama biz bir aile olarak bu sikıntılanmızı kendi içimizde çöze- biliriz. Aynca Orhun'un llkerspor'da çok önemli bir yeri vardır. Ülkerspor kuliıbü ku- rulurken Orhun ve Pete V\ ılhanis vardı.Onun için bu oy uncular bizim için çok önemli.\VU- liams bir şanssızlık sonucu sakatlanarak biz- den ay nldı. Ama Orhun'u ne olursa olsun bı- rakmayacağız" dedı. Ancak Galatasaray' ın Orhun'a kendısı gıbı basketbolcu olan ve bır donem Sarı-Kırmıztlı takımda oynayan eşı Zeynep Gül Ene aracılığıyla transfer teklıfınde buiunduğu oğ- renıldı Fenerbahçe'ye 'piyango' • Kulübe gelır sağlamak amacıyla düzenlenen pı>angodan Fenerbahçe've 200 mılyar kalması beklenıvor. Bıletler 500 bın lıra. H1LMITURKA\ Fenerbahçe e^y a pı\ ango^n- dan 200 mıhar gelır beklıvor Malı ışlerden sorumlu \bdullah Acar. dun kulup bınasında duzen- ledığı basm toplantisında San-La- cı\ ertlı kulubu ekonomık y onden daha guçlu kıhnak ve vannlara kaynak aktarabılmek açısından çalı^malann aralıksız surduğunu ıfade ederek. "400 bin adet'bas- Dnüğımi7 pnangodan 200 mihar gelir beklivoruz. Çekilişi noter huzurunda Fenerbahçe Kulu- bu'nde ağustos ayının son gunu yapacağız. Piyangoda 27 adet 1996 model l NO S otomobil ve 100 adet 51 ekran televizyon bu- lunuyor"dedı Bıletler 500 bın lıradan satılacak Fenerbahçelı futbolcuiarın buyuk çoğunluğu dun Ozel 'Kcıbadem Ffastane- sı nde sağhk kontrolunden geç- tıler Futbolcular bugun de Ça- pa Tıp Fakultesf nde 'efor' tes- tınden geçecekler Kostadinov geliyor Ote yandan Fenerbahçe'nın Fransız Kulubu Porto dan trans- ter ettığı Bulgar golcu Kostadi- nov bugun oğle saatlennde Emre Can'ın ozel uçağıy laTurkıye'de olacak Sağlık kontrolunden geçecek futbolcu, sonuçlann temız çıkma- sı halınde Fenerbalıçe Kulubu'ne geçecek \e burada sozle^me ım- zalavacak Fenerbahçe nın vaz okullan dadunaçıldı ^50spor- Ludaıı oluşan okulda 8 hoca gorev yapıvor Bu arada yonetıcı Hakan Dzaa Adanaspor'a başkan olacağı ge- rekçesıyle ıstıfa ertı Hami'ye izin yok • TRABZON (Cumhuriyet)- Trabzonspor \'onetım Kurulu. Hamı'yı bırakmama karan aldı Dun akşam toplanan y onetım kurulu, sozleşmesı suren Hamı'nın bu sezon da takımda kalmasını ov bırlıgı ıle kararlaştırdı. Bu arada Galatasaray'a transfennde ısrar eden mıllı futbolcu dun yonetıcılerle goruşmeye gıtmedı Feyyaz Kuşadası'nda • KLŞADASİ (Cumhuriyet) - Beşıktaş ve F Bahçe forması gıyen Antalyasporlu Feyyaz Lçar. Kuşadasispor'a transfer oldu Antalyaspor Kulubu Ba^kanı ve Futbol Şube SorumlusuTurgay Soyer. Feyyaz'ın Ku>adasıspor'a transfenyle ılgılı olarak. "Ku^adasıspor Feyyaz'ı ıstedı. ancak bonservısının 12 5 mılyar lıraya ındırılmesını de ıstedı Bız de futbolcumuzun mağdur olmaması ıçın bu onenyı kabul ettık" dedı. Sarıyer'de ikiimza • Spor Servisi - Tıirkıye Bınncı Futbol Lıgı'nın yenı ekıplennden Sanyer, dış transferde Bursasporlu Ersel, ıç transferde de Metin'4e sozleşme ımzaladı Sanyer Kulubu Basın Sözcusu Kenan Tuncer ımzadan sonra vaptığı açıklamada, yenı sezonda ust sıralan zorlayacak guçlu bır kadro oluşturmayı hedefledıklennı soyledı Zamarano Inter'de : • SANT1AGO (Cumhuriyet) - Ispanya'nın Real Madnd takımında oynayan Şılılı santrfor lvan Zamarano. Italya'nın FC lnternazıonale takımıyla anlaştı Zamarano-. Şıİı'de yaptığı açıklamada, şu anda Şılı mıllı takımıyla kampta bulunduğunu belırterek ltalyan takımıy la sozleşme ımzalamak ıçın bugun Avrupa'ya geçeceğını soyledı Streetball Antalya'da • Spor Ser\isi - Adıdas'm duzenledıgı Streetball Challenge Turnuvası'nm Antalya etabı, bu hafta sonu Konyaaltı Plajı'nda gerçekleştırılecek TRT1 17J0 Avrupa Futbol Şampıyonası (ozel). 18.00 Yan fınal Fransa - Çek Cum- hurıyeti (naklen). 21.00 Av- rupa Futbol Şampıyonası (özel). 21 30Yan fınal: tngıl- tere-Almanya TRT3 19.00 VVımbledon Te- nısTurnuvası. 2130 Avrupa Futbol SampıyonasıYan Fı- nal Fransa-Çek Cumhunye- tı (bant), 23.00 Avrupa Fut- bol SampıyonasıYan Fınal Ingıltere - Almanya (bant). TRT4 15.00 Atyanşlan 1. KOŞU: F Hop Opop (2). P Canarıan (1), PP: Çıkaskondıkas (4) 2. KOŞU: F Baharyığıdı (1). P Erdem (4). PP Tu- fan Bamka (6). S Barak^. guzelı (7) 3. KOŞU: F Sundav Surp- rıse (3). P Boat In Bıll (6). PP Rostov (4), S- Ça- ğatay (2) 4. KÖŞL: F Borühan (1), P Katlav (4). PP Ecem- tay (7). S Kesıre(8) 5. KOŞU: F Sıh Taha (7), P Rışvanbey (6), PP Nur- taç(4), S Benkar(l) 6. KOŞU: F Yenıfoçaiı (3). P Heybeth 2 (4), PP. Kralbatur (2). S Boğaç (6) ;- 7. KOŞU: F Mermer(10)t P Çaygüzeh (6). PP SusS kun("). S \rmağan 5 (2)» SS Bölükbaşı(9) 8. KOŞU: F Kazbek (1 £ P Dean Martın (5). PPî Game Over (4). S MontaJ na(8) ı Günün İkilisi: 8 Koşu 1/5- TabelaBahis: 10 6 7 2 9 * ALTILI GANYÂNİ 1 i î 7!ö t 6 4 4 6 j 4 7 2 7 » 8 6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle