03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA Civangate Komisyonu • ANKARA (ANKA)- EmlakbankGenel Müdürlüğü sırasında Engin Civan'ın rüşvet karşılıği kredi vermesi karşısında gerekli işlemleri yapmadığı gerekçesi> le ANAP Genel Başkanı Mesut Vılmaz hakkında soruşrurma yapmak iizere kurulan komisyonun üyelikleri içın adaylar belirleniyor. CHP Grubu Civangate Komisyonu'na göndereceği bir üyenin seçimi için üç adayı belirledi. Komisyonun CHP'Ii üyesi, Istanbul Milletvekıli Ercan Karakaş. Hatay Miiletvekili Atilla Sa\ \e Bursa Milletvekili Yahya Şimşek arasından seçilecek. İran'a iade başladı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İranlı sıgınmacılar, Türk hükümetinin oturma eylemindeki tüm sığınmacıları Iran'a iade etme karan aldığını savladılar. Oturma eylemindeki iranlı sıgınmacılar. yaptıklan basın açıklamasında. dün mahkemeye çıkanlan Iranlı sığınmacılardan Kerim Şabrasub'un lran'a iade edilmesıne karar \erildiğini bildırdiler. Şahrasub'un İran'a iade edilmesi için dün saat 15.00'te yola çıkanldıgının belirtildiği açıklamada. "Kerim Şahrasub'un Iran cinayetkâr rejimine iade edilmesi 11 ay oturma eylemine rağmen ınsanlık tarıhinde büyük bir faeıadır Türk hükümetinin verdığı bu karar. Bırleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek K.omiserliği'nin (UNHCR) bılgisi dahılındedir ve bu olaya göz yumulmuştur" denildi. Sansüre tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği ""5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi"nde, Nasreddin Hoca'nın dinde bağnazlıgı \e sofulugu alaya aldığı döneme değinırken. "mü.stehcen fıkralar anlattıgı" gerekçesryte bir grubun tepkisıyfe karşılaşan Indıana Ünıversitesı öğretım üyelennden Prof Dr. llhan Başgöz'e bılim adamlan destek \erdi. Halkbılimci- yazar Muhsine Helimoğlu Vavuz. dün Başkanlık Di\anı'na sundugu bir , metinle "Masallann ileti dizınlerı hazırlama konusunda sıstematize edilmiş bir inceleme çahşması" konulu bildirisini geri çektiğini söyledı. Parsadan'ın yargılanması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çok sa\ ıda ünlü kişinin ismini kullanarak. 8 şırketin muhasebe müdürünü toplam 348 milyon lira dolandırdıklan gerekçesıvle haklannda dava açılan Celaleddin Selçuk Parsadan. Hüseyin Cahit Parsadan. Mukadder Balkan veSüheyl Balkan'ın yargılanmalarına devam edildi. Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına. Hüseyin Cahit Parsadan hariç diğer sanıklar ve a\ ukatları katıldı. Kısa süren bir yargılamadan sonra. mahkeme yargıcı tanıklann dinlenmesi ve kanıtlann toplanması için duruşmayı erteledi. HABERLER Transfer pazarını Başbakan yürütüyor YJmaz'ın eli DYP içindeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP'a dün DYP'den gerçekleşmesi bek- lenen katılımlar, pazarlıklann tamamlana- maması nedeniv le yanna ertelendi. ANAP'ın perşembegünü yapılacak grup toplantısın- da 3 DYP milletvekilinin daha partiye ka- tılımının bekJendiği belirtildi. DYP'den mil- letvekili koparmak için özel bir çaba har- camadığını açıklayan Başbakan Mesut Yü- maz'ın. pazarlıkları bizzat yürüttüğü bildi- rildi. Yılmazın. gece geç saatlere kadar konutunda DYP'deki rahatsız milletvekil- leriyle görüştüğü öğrenildi. Başbakan Yılnıaz. önceki gün akşam sa- atlerinde DYP Bıtlis Milletvekili EdipSaf- der Gavdalı. gece de Mardin Milletvekili Muzaffer Ankan ve Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan ile göriiştü. ANAP'a ka- tılacağı belirtilen K.ars Milletvekili SabriGü- ner ise önceki gün devlet bakanlan Eyiip Aşık ve Vaşar Dedelek'ir. kendisini tele- fonla arayarak Yılmaz ile birlikte Başbakan- lık'ta çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Bu öneriyi kabul etmediğini belirten Güner. "Daha sonra beni yeniden aravarak Mesut \ ılmaz'la birlikte evime gelmek istedikleri- ni sö> lediler. Ben DYP'den a> rılmam. ihti- lal artığı bir parti>e gjtmem"" dedi. DYP Bitlis Milletvekilı Edip SafderGav- dalı da Yılmaz ile görüşmesi konusunda. "Ökiiz altında buzağı aranıyor" dedi. Gav - dalı.kendisininöncelıklebirmılletvekiliol- duğunu. ancak KİT Komisvonu Başkanı olarak önemli bir göre\ de üstlendiğini be- lirterek "KİT'lerin sorunlan ile ilğili ola- rak başbakan ile görüşmeve gittim. Bun- dan daha doğal bir görüşme olamaz. Benim gönlüm, DYP-ANAP bütünleşmesinde. Bu da bugün ve\a varın nıutlaka olacak" dedi. Ancak alınan bilgiye göre Gavdalı. Başba- kan Yılmaz'a. ANAP'a döneceğini. ancak bunun için bir gerekçesinin olması gerek- tigini söyledi. Gaydah. DYP-RP anlaşma- sının olması durumunda derhal ıstifa edip ANAP'a geçebileceğıni bildirdi. 'Hükümetiçin Godofyu bekliyorlar' Baykal, RP'li ya da RP'siz, hükümetin artıkmutiaka kurulması gerektiğini belirterek "İcraat hükümeti mi istiyoriar, seçim hükümeti mi istivoriar, ne yaparlarsa yapsınlar ama seçim isterierse gereğinide yapsınlar " dedi. BaykaJ. sosyal demokratlann içinde olmadığı bir hükümetin TürkiyeVe yeni ufuklar açamayacağını \urguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -CHP Genel Başkanı Deni2 Baykal. hükümet kurma çalışmalarının uzamaMiıdan yakınarak "Anlaşılan hükümeti kurmak için Godot'vu beklhorlar. Sanki Godot gelecek. bütün sorunlar bitecek" görüşünü dile getirdi. Baykal. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın. RP'nin iktidara gelmesi durumunda. Türkive'yle ilişkileri gözden geçireceklerıne ilişkin sözlerini de eleştırerek "Türkive'nin. RP'li iktidarın sakıncalannı oğrenmek için Chirac'ın görüşlerine gereksinimi voktur" dedi. Başbakan Yılmaz'ın. kurmaylarına ANAP'a katılacağını ifade ettiği ANAP kö- kenli Ankara Milletvekili İlhan Aküzüm'ün ise DYP vöneticilerine istifa etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi. Gönensay: Bağımsız kahnm DYP'den ıstifa etmeyeceğini bildiren Dı- şişleri Bakanı Emre Gönensay, ANAP'a geçeceği yorumlannın doğru olmadığını belirtirken Cumhuriyet'e şu açıklamayı vaptı. "Partimden istifa etmeji düşüntnü- yorum. Ama RP-DYP hükümetine gü\eno- j u »ermem. Güvenoyu vermediğim takdir- de partiden ihraç edilmezsem, partimde ka- lırım. İhraç edilirsem. ba- ğımsız milJcrvekili olarak ka- hnm. Parti değiştirme> i dü- şünmüyomm. Mesut Yılmaz ile olan \ akınugım, tabii bir vakınlık, ben dışişleri baka- nıv ım. o başbakan. Dışişleri bakanı \e başba- kanın bu işi çok > akın bir şe- kilde göfürme mecburijeti var. Fikirlerimizde, dış poli- tikamızda bir fikir anlaşma- sı içindeyiz. Onun için çok tabii\e normal bir ilişkhi gö- türdük. Bundan da çok mem- nunum. Davanaktan voksıın iddialar v ar basında. Bunla- n valanlanıa ihtivacı biledu\ - muvorum."* CHP Genel Başkanı Bavkal. partisinin grup toplantısında hükümet kurma çalışmalannın uzamasını eleştirdi. Hükümetle ilgili görüşmeleri yürüten partilerin. "karar alamayacak durumda. kıpırda>ama>an canlılar" gıbi davrandığını kaydeden Baykal, "Hükümeti kurmak için GodotŞu beklhorlar. Sanki Godot gelecek, bütün sorunlan çözecek. Artık hükümet bir an önce kurulmalıdır. Seçim hükümeti mi, icraat hükümeti nıu RP'li mi RP'siz mi hükümet kuracaklar, ne yapacaklarsa vapsınlar. ama bir an önce karar \ersinler"di>e konuştu. Ancak RP'li bir hükümetin ülkeye zarar getireceğini. bunu bilmek için de yabancı devlet adamlannın görüşüne gereksinim duyulmadığını savunan Bavkal. "Sosyaldemokrat birliğin içinde >er almadığı bir hükümet modeli, ülkeve yeni ufuklar açamaz" dedi. Seçiııı hükümeti kurulması durumunda, iktıdar partilerinin. anayasaya uyum yasalarını çıkarma. nüfus tespiti. seçmen kütüklerinin yenilenmesi geregini yerine getirmelerinı isteven Baykal. Türkiye'nin hükünıetsizliğin v ükünü daha fazla taşı>amayacağını sa\ladı. CHP lideri. Ankara ve Istanbul büyükşehir belediyelerinde örgütlenen \akiflan da eleştirdi. Yurftaşlann. belediyedeki işlerini görebilmek için öncelikle \akıfiara yardım vapnıak durumunda bırakıldıklarına' dikkat çeken Bavkal. ~Bu vakıflar RP'nin finansorü haline gelmiştir. Bunların ne Sayıştay denetimi \ardır, ne de başka bir denetim söz konusudur" görüşünü dile getirdi. Baykal, Ankara da faaliyet sürdüren Muradije \akfı'na kimlerin yardım yaptığının araştınlmasını da istedi. Saygın: Istifa yok DYPİstanbul Milletveki- li Necdet Menzir de parti- sinden istifa etmeyeceğini ve sonuna kadar mücadele edecegini açıkladı. Menzir. DYP-RP koalisvonuna da güvenoyu vermeyeceğini bil- dirdi. Başbakan Mesut Yıl- maz'ın. ANAP Başkanlık Divanı toplantısında ANAP'a katılacağını ifade ettiği Tu- rizm Bakanı lşıla> Saygın ise konuya ilişkin gazetecilerin sorularını vanıtlarken. parti değiştimıesinin söz konusu olmadığını bildirdi ve "Bir şe> olursa olur. Politik konu- larda konuşmavı sevmi>o- rum"dedi. ANAP'ın varın yapılacak olan grup toplantısına en az 3 DYP'ünin katılacagı be- lirtildi. Bu konuda temasla- nn sürdügünü kaydeden ANAP'lılansayının RP-D^'P koalisyonunun gerçekleşme- si durumunda 1Ü-11 'e kadar çıkabilece&ini söylediler. Ba- zı AN,\P'hlar ise D\'P'den is- tifa ederek partilerine katıl- mak isteven mılletvekilleri- nın Adalet Bakanı Mehmet Ağar tarafından tehdit edıl- diklerini öne sürdüler. SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Şovenizmi Kışkırtmanm Kime Ne Yaran Olur? HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilmesiyle gelı- şen olaylar sanırım en çok şo- venistleri sevindiriyor. Çünkü, bu bayrağın indirilmesi Türk ırk- çılığını körükledi, şiddetyanlıla- rının ekmeğine yağ sürdü. Böy- le olacağı, TV kameralanna yan- sıyan bayrak indirme sahnele- rinin tekrar tekrar gösterime gir- mesinden anlaşılıyordu. HADEP kongresindeki sah- neden sonra, barış ve kardeş- lik isteyen herkesin ciddı birte- dirginlik duyması gerekiyordu. Çünkü artık söz ve inisiyatif şa- hinlerin elinegeçecekti. Öylede oldu. Akşam haberlerine çıkan eski polis müdürü Adalet Ba- kanı Mehmet Ağar'ın havası şahinlerin niyetini de gösteri- yordu. Mehmet Ağar, Emek Partisi (EP) davası için toplanan kala- balığa polisin hırçın saldırısını onaylar bir hava içindeydi. San- ki devlet onun eline kalmış gi- biydi. Özetle şöyle diyordu: 'Hadlerini bildireceğim.' Konu- şurken korkutucu bir görüntü sergiliyordu. * • • Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Şiddet yanhları bıçak- lannı biliyorfar. Bu durumda özel- likle medyanın dikkat ve itina göstermesi gerekiyor. Iki gündür ne yazık ki bu özen gösterilmi- yor. Bazı televizyon kanalları, yangına körükle gidiyorlar. Ba- zı gazeteler. sanki iç savaş çık- sa sevinecekmişçesine kışkırtı- cı yayınlar yapıyorlar. işi çığrın- dan çıkarmak ister gibi bir hal- leri var. Önce sakin sakin bir düşüne- lim. Aşırı milliyetçi birpropagan- da, zaten iç gerilim ve çeşitli so- runlar nedeniyle siniri burnunda olan halkı çılgınlıklara itebilir. Za- ten, hergün onlarca insanın öl- düğü bir ülkede yaşıyoruz. Bir kıvılcımla yangınlann içine yuvar- lanabiliriz. Aşırı şoven çılgınlık- ların ise nerede duracağını kim- se bilemez. Başına da hiç şüp- hesiz ırkçı militanlargeçerler. Ve amaçlarına ulaşmak amacıyla özellikle sıradan kalabalıklan ha- rekete geçirirler. Sonrası ne mi olur? Gensinı sız düşünün. Medyadaki arkadaş- lara sesieniyorum! Aklınızı başı- nıza toplayın! Yaptığınız her so- rumsuzyayın, hepimizin altında kalacağı bir çılgınlığın kıvılcımı haline dönüşebilir. Şiddetin ve gerilimin yüksel- mesini kim istiyor? Ona baka- rak, ne yapmamız gerektiğini de belirleyebiliriz. HADEP kong- resinde bayrak indirenler. geri- limin artmasını arzuluyorlardı. Çünkü gerilimin artması ve iç çatışmaların şiddetlenmesi on- ları haklı bir konuma getirecek- ti. istedikleri saldırgan bir ortam yaratılmasıydı. Onların bu çıkı- şına aynen karşılık vermek on- ların istediği rotaya girmek de- mekti. Zaten devlet içindekı şid- det yanhları ve ırkçı örgütler böy- le bir ortam için hazır bekliyor- lardı. Beklenen oldu. Orta halli, sıradan insanları daşovenizmin girdabına çekecek bir kampan- ya başlatıldı. Herkesin birbirine, "Aman dik- katli olalım". "Bunu yapanların da istediği böyle birortamdı" di- yeceği zaman, tersine bir rüzgâr esiyor. Türkiye, farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bir mozaik. Bu zengmlik, yeni ve çağdaş bir Türkiye yaratmak için önemli bir dayanak olarak kullanılabilir. Bu- na karşılık bu mozaiği yok etmek isteyen bir anlayış da sürekli bastırıyor ve şöy\e diyor: "Ne mozaiği ulan mermer." • •• Gazeteci arkadaşlar, Anka- ra'daki sorumsuz politikacıları haklı olarak sürekli eleştiriyorlar. Onların, kişisel hırslarının Türki- ye'yi batağa sürükledığini belir- tiyorlar. Peki ya gazeteciler? On- ların sorumluluğu yok mu? "Haydi sokağa dökülün" di- yen TV kanalları, "Yürüyün" di- yen gazete manşetlerinden ne- reye gidebiliriz? Vatan. millet, Sakarya nutukları için çok elve- rişli bir ortam yaratıldı. Böyle ya- parak rating de elde edilebilir, ti- raj da arttırılabilir. Ya sonra? Siyasetçilere akıl vermeye uğ- raşırken, basın da kendini bir gözden geçirse iyi olur. Basının görevi haber vermek ve gerçe- ği halka ulaştırmak. Militan mil- liyetçilik nutukları atmak değil. Ne yazık ki devletin resmi tele- vizyonu da bu militan milliyet- çiliğin sahnelendiği tehlikeli bir ekrana dönüştürüldü. Yol yakınken aklımızı başımıza toplayalım. Şovenizmin değirmenine su taşımayalım. RP-Ciller milyarlık tazminat davası Çiller pazarlıktayken Erbakan'la davası sürdü • RP lideri Erbakan'ın eski Başbakan Tansu Çiller'in RP'nin tüzelkişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davaya de\am edildi. RP'nin a\aıkatı Şevket Kazan, ÇiIIer'den 1 milyar lira maddi tazminat istiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller arasında hükümet pazarlığı sürerken. RP'nin. "partinin tüzelkişiliğine hakaret ettiği'' gerekçesiyle Çiller hakkında açtığı 1 milyar liralık tazminat davasına da devam edildi. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya taraf avukatlan katıldı. Mahkeme yargıcı. Istanbul Fatih I. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve bir süre önce Süleyman Mercümek'ın 4 yıl 1 ay hapis. 20 trilyon 655 milyn.: lira para cezasına mahkûm edilmesiyle sonuçlanan karann Yargıtay tarafından bozulduğunu söyledi. Yargıç. istem üzerine tanık Şevket Kazan'ın dinlenmesinden vazgeçildiğini belirrti ve Fatih I. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılarak yerel mahkeme ile Yargıtay'ın bozma kararlannın birer örneklerinin istenmesi amacıyla duruşmayı ileri birtarihe erteledi. RP adına davayı açan Erbakan'ın avukatı Şevket Kazan'ın hazırladığı dilekçede. Çiller'in çeşitli zamanlarda vaptığı konuşmalarla partiye hakaret ettiği savunuldu. Dilekçe'de. Çiller'in. 23 Şubat 1994 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan "RP Bosna parasını iç etti" başhklı açıklamasında. 26 Şubat 1994 tarihinde Başbakanlık Basın Merkezi aracılığıyla yaptığı basın açıklaması ve 28 Şubat Î994 tarihinde Istanbul Taksim Alanı'nda düzenlenen mıtingde vaptığı konuşmada "partinin tüzelkişiliğine haksız. gerçekdışı itham ve isnatlarda bulurtduğu" kaydedildj. Dilekçede. ÇiIIer'den 1 milyar lira manev i tazminat isteminde bulunuldu. 5 Amerikan Üniversitesi Konsorsiyumu ile Organized by ENGUSH FAST IŞLETME FAKÜLTESI YILLIK US $ 6.000. • Dilerseniz Türkiye'de TOFEL ve Temel Krediler alarak 3 Ûniversiteden birinin herhangi bir fakültesine transfer şansı. • Dilerseniz Türkiye'de 3 yıl okuyup 4. yılı Amerika'da okuyarak Amerika'dan diploma alma imkanı. • ]997 Eylül'de MASTER RANDEVU IÇIN; ISTANBUL ANICARA İZM1R Merkez Tel Tel: (0312) Tel: (0232) :(0216) 434 22 484 77 318 95- 93 - 70 425 425 17 44 77 (4 Hat) 42 70 UNIVERSITY of HOUSTON University of Houston-Clear Lake, University of Houston-Downtown, Lamar University, Texas Tech University Merkez: Burhaniye Mah Resmı Efendı Sok No 4 Beylerbeyı - ISTA.N'BL'l. Tel (0216) 318 7û 17 ı4 Hat) Faks- (0216) 318 70 21 • • w • • POLİTİKA GUNLÜGÜ HİKMET Barış Bir ülkede güvenlik güçleri hukuk tanımaz bir tutum ve davranış sergilerse ne olur? Bu sorunun yanıtı açıktır: L Kan gövdeyı götürür...' Şiddet şiddeti getirir. Önceki gün Ankara'da yaşanan olaylar bunun göstergesidir. Hem güvenlik güçlen hem de bir grup yurttaş 'kan revan' içinde kalmıştır. Polıs göstericileri coplamış, göstericiler de taşla karşılık vermiştir. Dün Cumhuriyet'in başyazısında da değinildiği gibi, Anadolu'nun en az yüz yıldan beri tanıdığı bıldiği kanlı bir senaryo. bugün ülkemizde yeniden sahneye konulmak isteniyor. Geçen yüzyılın emperyalizmi etnik çelişkileri körükleyip ateşleyerek Türkiye'de komşuyu kapı komşusuna düşman etmişti; bu yüzyılın emperyalizmi de bu dişleri dökülmüş yöntemi. dünyanın etnik renkleri zengin bölgelerınde gözünü kırpmadan uyguluyor... HADEP kongresinde bayrağımızın indirilmesiyle başlayan olaylar, Emek Partisi üyelerine karşı polis saldırısı, üzennde önemle durulması gereken hareketler değil mi? Kayseri'de üç HADEP'li yöneticinm öldürülmesi, kimi gazetelerin 'bayrak asma yanşı', Türkiye'de şiddet yanlısı çevrelerın ışine yarayacaktır. O nedenle sağduyulu olmak, sahneye konulmak istenen senaryolan engellemek. hukuka, demokrasiye inanan tüm insanların görevidir... Bugün Türkiye'de bir hükümet boşluğu bulunmaktadır. O yüzden keyfi hareketler de olaylar da ortaya çıkmaktadır. Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlarımıza yapılacak en büyük kötülük, etnik gruplar arasındaki kan davasını körüklemektir. • • • Gericiliğe ve kafatasçılığa karşı sessiz kalınmaz ve kalınmamalıdır. Bu ülke insanı, etnik bir hesaplaşmayı özendiren emperyalizmin maşalarının oyununa gelmemelidir... Dıyarbakır'da dört gün önce yerel bir gazete ve televizyon kanalınındinlenmetesıslen basıldı, yedi kişi alçakça katledildi... Söz gazetesi Diyarbakır'da yayımlanıyor. Gazetenin sahibinin 'bir tarikat'la bağlantısı olduğu söyleniyor. Gazete patronunun 'kimı tican ılişkılerı' olduğu sağda solda anlatılıyor. Tüm bunlar bir kenara, çünkü bu iddialar bizi ilgilendirmiyor... Söz gazetesinın sahıbi Mehmet Ali Altındağ ın yazısına bir bakalım: "...Günlerden 23 Kasım 1993. Gece saat 01.00 sıralannda Dicle Nehh kıyısında kum ocağında bekleyen 325 Caterpilleryükleyicı eskavatör makinemizyakıldı. Bize üç saat sonra haber ulaşabıldi. Bir an evvel teröristlerin yakalanması için talımat verildi ise de o gidiş bu gidiş. Ancak aldığımız duyumlara göre sonradan bize verilen bilgiler doğrultusunda olaydan üç gün sonra olayın faılleri belirlenır, ama derdest edilmez. Büyük birmeblağ rüşvet vererek bazı aracılar sayesinde olay hasıraltı edilir ve kundakçı faıller elini kolunu sallaya sallaya ışin içinden sıynlıvenr. Yaptığımız geniş ve derin araştırma netıcesınde aynı merciin yetkili elemanları, olayın faillerinin PKK ile işbiriiği yapan tanınmış bir iş çevresi olduğunu söylediler. Ancak o günün Jandarma Alay Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu tarafından hernedense açığa verilmez ve olay örtbas edilir... Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra olayın pis kokulan çıkmasın diye, daha doğrusu bizı sindirmek için jandarma birimi tarafından hakkımızda 'PKK yanlısı' olarak gizli bir dosya tanzim edilir... Zira Diyarbakır'da tertiplenen bu tür faili meçhul facialann bazı resmi sıfatlar tarafından uydurulmuş olması bir faciadır. Elimızde bu olaylarla ilgili kesin duyumlar vardır. Başta Albay Eşref Hatipoğlu olmak üzere onunla işbirlığı yapan sıvil mafya militanlarının da yakalanması için gerekenm yapılmasını..." • • • içinde bulunduğumuz günler ciddi kuşkuları da beraberinde getirmiyor mu? İç politikada 'akan kan üzerine' yapılan seçim hesaplan, Türkiye'yi bir çılgınlığın içine hızla itmiyor mu? Kürtler ve Türkler içindeki 'şiddet yanhları 'na karşı demokrasiden ve banştan yana olan güçlerin tavır alması gerekiyor... Şuanda birkoalisyon pazarlığı. koltuk kapmayanşı var. Tansu ÇiIIer'den Mesut Yılmaz a, Necmettin Erbakan dan Alparslan Türkeş'e dek tüm kesımlerin salt HADEP'İeleştirmesideğil, 'bayrağısorunyapıp' insanları 'çapraz ateşle' tarayıp öldüren canilerin yakalanması için çaba harcaması gerekiyor. Ölüme alkış tutulmaz... Diyarbakır'da babalanyla birlikte yemek yerken öldürulen üç yaşındaki Kürşat Nuray ile Uğur San'nın acıiarı, tıpkı Kayseri'de öldürulen üç HADEP'li gibi, yüreğimize kor gibi düştü... Bu toplum acılarla değil barış içinde çoğalmalı, boy atmalı; 'demokratikgüçler' gericiliğe, kafatasçılığa karşı 'tek vücuf olmalı... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya c Planet.com. TR Sorusturma rafa kaldırılsın' Çiller, Yılmaz'dan yazılı güvence istedi DlRDANEKOCAOĞLl ANKARA - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller" ın. MHP Genel Başkanı Alpars- lan Türkeş aracılığıyla Baş- bakan Mesut Yılmaz'dan ANAYOL'un de\amı için hakkında açılan Meclıs so- ruşturmalarının rafa kaldı- nlması.yeni sorusturma açıl- mamast konusunda yazılı gihence istediği öğrenildi. Yılmaz'ın Türkeş'in ısrarı üzerine. el vazısıvia. sade- ce "siyasr nitelikteki öner- gelere ANAP grubunun des- tek \ ermemesi için çalışaca- ğına ilişkin biryazı \erdiği. Çiller'in ise bu taahhüdü ye- terli bulmadığı bildirildi. Alınan bilgive göre 2 ANAYOL için arabulucıılu- ga sovunan MHP lideri Tür- keş. birkaç kez DYP Genel Başkanı Çiller \e Başbakan Yılmaz ile görüştü. Türkeş. Başbakan'lavaptığı songö- rü^me sırasında. Çiller'in ANAYOL'un de\amı için hakkında açılan Meclıs so- ru^turmalarının rafa kaldı- rılması. yeni sorusturma da açılmaması konusunda gü- vence ıstediğini aktardı. Bu- na itiraz eden Başbakan Yıl- maz'ın. Türkeş'm ısran üze- rine. el > azısı\ la bundan son- ra \enlecek. hukukı gerek- çeleri yeterli olına\an. siya- si nitelikli önergelere grubu- nun destek \ermemesi için çalışacağını taahhüt eden bir vazı hazırladı. ^'ılmaz. bu >azı\ı Türkej'e Minarken de. 'tsterseniz bunu basına da \erebilirsint?" dedi. Türkeş. daha sonra Baş- bakan Yılmaz'ın \olsuzluk iddialan \ e soru^tuıma öner- geleriyle ilgili izleyeceği tu- tuına ilişkin \azısını Tansu Çiller'e ilettı. Ancak. Çil- ler'in. Yılmaz'ın sözüniiye- terlı bulmavarak reddertiği belirtildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle