30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABD'de uçak kazası • CLANTON(AA)- ABD'nın Alabama eyaletinde iki motorlu Piper Aztec tipi bir ucağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü. Yetkililer, önceki gün Florida'dan Birmingham'a gitmek iizere yola çıkan uçağın. Clanton havaalanına inmeye çalışırken yere çakıldığını ve kazada kurtulan olmadığını söylediler. Aynı yetkililer. uçağın düşüş nedeninin heniiz belirlenemediğini kaydeniler. Vietnam'da Türk gemisi saöldı • HANOI(AA)- Vietnam'ın orta kesimindeki Quang Nam- Danang'ta. yetkililerce el konulan bir Türk gemisi. açık artırmayla satıldı. Thanh Nien gazetesi. Danang mahkemesinin. Koray Denizcilik Şirketine ait "Asena 1" adlı geminin açık artırmayla satılmasına karar verdiğini ve geminin Saygonlu bir denizcilik şirketine 1 milyon dolara satıldığını bildirdi. Çin'de 1 milyon tutuklu • PEKİN(AA)-Çin hapishanelerinde bir milyon tutuklunun bulunduğu bildirildi. Pekin'de düzenlenen bir konferansta söz alan Çin Adalet Bakanı Xiao Yang, aynca 200 bin hükümlünün de tutukluları topluma kazandırma amacıyla kurulan "çalışma kamplannda" bulunduklannı belirtti. Konuşmasında siyasi tutuklu sayısı konusunda bilgi vermeyen Xiao. Çin'deki ceza sisteminin amacının suylulan yararlı vatandaş haline getirmek olduğunu belirtti. Fransa'da işsizJer ordusu • STRASBOlRG (AA) - Fransa'da işsizler ordusuna katılanlann sayısında son biryıl içinde 163 bin kişilik artış olduğu bildirildi. Ulusa! İstatistik Merkezi INSEE tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda Frarisa'da resmi kayıtlara göre 3 milyon 98 bin kişi işsiz. INSEE'nin açıklamasında. son bir yıl içindeki işsizlik oranının yüzde 11 6'dan. yüzde 12. l'eçıktığı bildirildi. Açıklamada. ülkede yarım gün ve kısa süreli kontratlarla çalışanların sayısının giderek arttığma işaret edildi. Bakü-Supsa boru hattı • TİFLİS(AA)-Azeri erken petrolünün taşınacağı iki güzergâhtan biri olan Bakü-Supsa (batı) boru hattında çalışmalann sürdürüldüğü bildirildi. Gürcistan Petrol Şirketi Başkanı Giya Çanruriya. Tiflis'te düzenlediği basın topiantısında. ABD'Ii Flour Daniel Şirketi uznıanlar grubunun. Supsa'da çalışmalara başladığını ve projenin Tiflis Devlet Teknik Üniversitesi'nce de denetlendiğini anlattı. Giya Çanturiya. Batum ve Poti limanlarında iyileştirme yapılmasına da ABD'li "Haubaker" şirketinin katkıda bulunacağını belirtti. Çanruriya "Biz Türkiye'nin tutumunu anlayışla karşılıyoruz. Petrolün tankerlerle Boğazlardan geçmesini kabul edemeyiz" diye konuştu. Amerikalı diptomatlara kısıtlama • MOSKOYA(AA)- ABD'nin. Moskova'daki •Amerikalı diplomatlarla Ruslar arasındaki "romantik ilişkilere" yeniden kısıtlamalar getirdiği bildirildi. Elçilik görevlılerinin. öteden beri yabancı uyruklularla girdikleri iüşkileri bildirmeleri gerekiyor. Ancak yeni uygulama ile bu rür ilişkilerin başlar başlamaz haber verilmesi zorunluluğu getirildi. Buna göre "görevlinin bu türbir ilişkiye başlar başlamaz. bölgesel güvenlik göreviisiyle birlikte. bir (temas raporu) hazırlaması" gerekiyor. Yeni uygulamayla elçilik görevlilerine '"Rusya'nın ABD'ye karşı istihbarat tehdidinin hâlâ var olduğunun" hatırlatıldığı belirtiliyor. Bosnalı Sırp Parlamentosu istifa edebilir derken, Yeni Yugoslavya azlini istedi Belgrad Karadziç'i bitirdîDış Haberler Servisi - ABD ve BM. Bosnalı Sırplar'ın savaş suçlu- su lideri Radovan Karadzic'i görev- den uzaklaştırması için Sırbistan Devlet Başkanı Siobodan Miloseviç üzerindeki baskılannı arttırdılar. Yeni Yugoslavya Cumhuriye- ti'nın. Bosnalı Sırplar'ın parla- mentosundan. "Radovan Karad- ziç'in görevden alınarak, yeri- ne derhal geçici bir devlet baş- kanı atanmasını" istediği bildi- rildi. Yeni Yugoslavya'nın resmı haber ajansı Tanjug'un habenne göre. Devlet Başkanlığı'ndanya- yınlananbildiride. Bosnalı Sırpla- nn parlamentosunun Yeni Yugos- lavya'nın yasal isteklerini aşması durumunda. Belgrad yönetiminin, banş anlaşmasının uygulanması- na engel olan kişi \e kuruluşlar- la ilgili olarafc tüm önemlen ala- cağı belirtildi. Bildiride. Yugos- lav, Sırp \e Karadağ De\let Ba$- kanlan Zoran Liliç. Siobodan Miloseviç ve Vlomir Bulatoviç arasındaki toplantıdan sonra. söz- konusu isteğin Bosnalı Sırpların Makedon basınına göre Karadziç ve Mladiç koruma alttnda Caniler Karadağ <da mı gizleniyor? ÜSKÜP(AA)- Lilusiararası Lahey Mahkemesi tarafından hakJannda tuhıklama karan bulunan savaş suçlusu 2 Sırp lider Radovan Karadziç ile Ratko Mladiç'in Yeni Yugoslavya'yı oluşturan iki cumhuriyetten biri olan Karadag'da gizlendıkleri öne sürüldü. Makedonyada yayımlanan baftalık siyasi "Monitor*1 dergisinde yer alan habere göre Karadziç ve Mladiç. Karadag'da Sırp poüsimn ve gizli servisinin sıkı koruması altında tutuluyor. Haberde aynca özellikle Karadziç'in sık stk Sırp Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle Belgrad'a gelerek Sırp y önetimiyle gizli görüşmeler sürdürdüğü de ileri sürülüyor. Karadağ İstihbarat Servisi kaynakianna dayanılarak verilen haberde. Karadziç ve Mladiç'in tam olarak nerede saklandıklanm Karadağ makamlannın dahı bilmediği belirtiliyor. Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yar- dımcılan Biljana Plavsiç ve Ni- kola Koljeviç'e tebliğ edildiği kaydedildi. 'Karadziç istifa edebilir' Bosnalı Sırp lider Radovan Ka- radziç'in. uluslararası baskıya bo- yun eğerek, Sırplar'a yeniden yaptırım getirilmemesi için istifa edebileceği bildirildiBosna Sırp Parlamentosu'nun Başkanı Mom- cilo Krajisnik ise. Bosna'daki si- \il işlerden sorumlu yüksek tem- silci Carl Bildt ile görüşmesin- den sonra gazetecilere yaptığı açıklamada. "Karadziç, Sırp- lar'ın çıkarı sö/konusu olduğu takdirde. iktidardan feragat edebilir" demişti. Batılı üike- ler. Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi (USSM) tarafından "savaş suçlusu" ilan edilmesin- den sonra. Bosna banş anlaşma- sı şartları uyarınca Karadziç'in görevden alınmasını istiyorlar. ABD baskısı ABD Bosna koordinatörü John KomNum. Sırbistan. Bosna Hersek ve Hırvatistan liderlerıy legörüşmek üzere bugün Balkanlar'a gidecek. Kornblum'un temasları sırasında Bosna seçinıleri ve Karadziç'in gö- revden alınmasıkonulannıtartışaca- ğı bildirildi. ABD Dışişleri Bakan- lığı sözcülerinden GKn Davies. ön- eeki gün yaptığı basın açıklamasın- da. ülkesinin. Karadziç'in BM sa- vaş suçlan mahkemesinde yargı- lanmnasını istediğini belınerek "Karadziç'in iktidarda kalması ve savaş suçlan mahkemesinden kaç- raası kabul edilemez" dedi. Kornb- lum'un üç Balkan ülkesı liderinin yanı sıra. BM Bosna Temsilcisi Karl Bildt'le de görüşeceği bildirildi. Bildt. Belgrad'da Milosevic'le yaptığı iki saatlik görüşmeden son- ra yaptığı açıklamada. Karadziç'in Bosna seçimleri öncesinde iktidan terk etmeye yanaşmamasının. Bos- nalı Sırplann kurduğu cumhunyetin geleceğini tehlikeyeattığını söyledi. Sırp dev letinin tutumu yüzünden, Bosna'ya giden yardımın yüzde 90'ınm Müslüman-Hırvat federas- yonuna verildiğini v urgulayan Bildt. demokrasinin ilkelerine uyulmama- sının ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. Bildt "Sırp liderteri gerek- tiği gibi da> ranmazsa işler bozulur, bu da çok tehlikelidir. Bunu görece- ğiz"dedı. Toplu mezar \ SARAYBOSNA(AA)- Bosna-Hersek'in başkenti Saray bosna yakınlannda, L luslararası Savaş Suçlan Mahkemesi (l'SSM) gözlemcisinin gözetiminde açılan bir toplu mezardan 47 Boşnağın eesedi çıkanldı. Bölgedeki basın mensuplan. Saray bosna'va 70 kilometre uzaklıkta bulunan Ravne köyünde ortaya çıkanlan toplu mezann. Saray bosna bölgesinde şimdiye kadar urtava çıkanlan en önemli toplu mezar olduğunu belirttiler. Cesetlerin. Sırplann 1992'deöldürdüğü Boşnaklara ait olduğu açıklandı. Katliamdan sağ olarak kurrulanlar Saray bosna yakınlanndaki Ahatovici kasabası sakini 55 Boşnağın Sırplar tarafından bir otobiise doldurulduğunu ve Ravne kasabasında durdurulduktan sonra Sırplann otobüse roket \e makineli rüfekle saldırdıkiannı belirttiler. Taııık gözüyle Srebreıriça katliaımDış Haberler Servisi - Bosna'da BM gü- venli bölgelerinden Srebreniça'da Sırp as- kerlerinin öldiirdüğü 3 bin ila 8 bin Müs- lüman erkeğin arasında 10-12 yaşlannda erkek çocuklann da bulunduğu bildirildi. Tüyler ürpertici gerçek. Srebreniça katli- amının görgü tanıklanndan Srebrenıça ka- dınlan temsilcisi Fatma Hüse>inoviç'in ifa- desi üzerine ortaya çıktı. Hüseyinoviç AFP muhabirine. geçen 11 temmuz günü Sreb- reniçanm Sırplar'ın eline geçmesinden sonra Poteari'deki bir BM kanıpına giren Sırp generali Ratko Mladiç'i gördüğünde korkmadığını. çünkü Sırplar'la karşılaşma- yı beklediklenni anlattı. Hüsev inov iç'e gö- re iki gün sonra Sırp askerleri. 10 - 12 yaş- lanndakiçocuklardadahilolmak üzere bü- tün erkekleri ayırıp götürdüler. Erkekler ve çocuklar götürülürken General Mladiç de oradaydı. Hüseyinoviç. erkeklerin nereye götüriildüğünü gördüğünü. ama öldürül- düklerini görmediğini. ancak başkalarının onlann ölümüne tanık olduğunu anlattı. Öl- dürülenlerara.sında Hüseyinoviçin koca>ı ve damadı da vardı. Srebreniça katliamı. Ikinci Dünya Sava- şı'ndan sonra insanlığa yönelik en acıma- sız cylem olarak niteleııdiriliyor. Uluslara- rası Kızılhaç vaklaşık 8 bin kişinin kayıp oiduğunu bildirmişti. 49 yaşındaki Hüseyi- noviç ve diğer Srebreniça kadınlan. Lahey Mahkemesi "nin katliamın sorumlulan Ge- neral Mladiç ve şefi Radovan Karadziç'i tutuklamasını istiyor. Önümüzdeki salı gü- nü adı kaıliamla özdeşleşmiş olan Srebre- niça'ya gelecek olan Finli adli tıp uzman- lan. tepelerdeki toplu mezarlara gömülü ceset kalıntılarından ömekler alacak. BM savaş suçları müfettişlen de toplu mezar- larda kazı başlatacak. Cumhuriyetçiler, arkadaşlarının FBI dosyalannın Demokratların eline geçmesini affetmiyor Fflegate skandalına uyuşturucu kanşü • Beyaz Saray'ın uyuşturucu kullanan personeliyle ilgili Cumhuriyetçilerden gelecek olası saldınlara karşı. açıklarını bulmak amacıyla Bush dönemi Beyaz Saray personelinin dosyalannı istettiği öne sürülüyor. Dış Haberler Servisi- ABD'de şimdiki personel yenne yanlışlıkla eski Başkan George Bush dönemindeki Cumhunyetçi personele ait yüzlerce gizli dosyavı FBI'dan isteyen Clinton yönetiminin gerçekte. kanuna aykın olarak uyuşturucu kullanan Beyaz Saray çalışanlannı koruma amacı güttüğü iddia edildi. ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'ın son dönem güvenlik kayıtları ile ilgili belgelenn araştınlması için talepte bulundular. Söz konusu kayıtlann Başkan Bill Clinton'ın yeni göreve başladığı tarihlerde Beyaz Sara> da çalışan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen personele ait olduğu belirtildi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen başkanlık çalışanlarına yönelik olası suçlamalara karşıiık Bevaz Saray'ın da 1993-1994 yıllan arasında Beyaz Saray'da görevli Cumhuriyetçilerin açıklannı yakalamak için FBI'dan dosyalannı istediği iddia ediliyor. ABD kamuoyunda "Filegate" adı verilen dosya skandalı. Beyaz Saraya giriş izni olanlann dosyalannı elde etmek üzere FBI'a verilen listenin. aslında önceki dönem Cumhuriyetçilere ait olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. AFP ajansının görüştüğü bir cumhuriyetçi yetkili "Demokratlann eski vönerimlerin açıklannı ortaya çıkarmak için böyle bir girişimde bulunup bulunmadığını araştırı>oruz" dedi. AFP'den alınan bilgiye göre toplantıya başkanlık eden Cumhunyetçilerin temsilcisi VMIIiam Clinger da "Söz konusu kayıtlar konuyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktir" şeklinde konuştu. Papandreu'nun mirası Simitis'in kader günüDış Haberler Senisi - Yu- nanistan Başbakanı Kostas Simiris ve İçişleri Bakanı AkisÇohacopulos,geçen pa- zar günü sabaha karşı yaşa- muıı yitiren Panhelenik Sos- yalist Parti'nin (PASOK) kurucusu Andreas Papand- reu'nun yerine geçmek için kıyasıya mücadele ediyor. İki politikacı. perşembe gü- nü başlayacak olan ve yak- laşık 4 bin delegenin katıla- cağı dört günlük parti kong- resinde Papandreu'nun ha- lefi olmak için çabalayacak. PASOK'un yeni liderinin kım olacağı pazar günü be- lirlenecek. Adının açıklanmasını is- temeyen bir parti yetkilisi Reuters'e yaptığı açıklama- da her iki adayın da şansla- rının birbirine yakın olduğu- nu ve pazar günkü oylama- ya kadar gizli anlaşmalar ya- pılmayacağmı bildirdi. Andreas Papandreu'nun bugün kaldınlacak olan ce- nazesinin hazırlıkları yapı- lırken iki PASOK adayı da gün boyu süren toplantılarla delegelerin destegini kazan- maya çalışıyordu. Her iki adav da kamuoyu yoklama- larında muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin geri- sine düşen bölünmüş veyö- nünü şaşırmış PASOK'u birleştireceğini iddia ediyor. Gözlemciler yarışın. Pa- pandreu'nun otokratik yö- netimine meydan okuyan A\ rupa yanlısı reformcu Si- mitıs ile Papandreu'nun po- pülist tarzını benimseyen Çohacopulos arasında kişi- lik çatışmasına dönüşebile- ceğini belırtiyorlar. Gözlem- cilere Simitis kazanırsa. hem hükümet hem de parti mekanizması üzerinde tam güç kullanarak reformlarını gerçek leştirmeye çalışacak. Ancak Çohacopulos. Simi- tis'in yüzde 51 'le kazanma- sının. delegelerin yüzde 49'unun ona karşı olduğunu aöstereceâini belirterek "PASOK'ta artık hiç kimse. Papandreu gibi tek adam olamaz" diyor. Bu arada. Sosyalist Enter- nasyonal Başkan Yardımcı- sı veeski SHPGenel Başka- nı Erdal İnönü'nün. bugün düzenlenecek cenaze töreni-- ne katılacağı bildirildi. Tö- rene Dışişleri Bakanı Emre Gönensa\ da katıiacak. TURKIYE-AB Karma Parlamento Komisyon toplantısı SERK.\N DEMİRTAŞ ANKARA -ANKAR.\ - Türkiye-Avrupa Birliği( AB) arasında 3 yıl aradan sonra dün yapılan Karma Parla- mento Komisyonu (KPKl toplantısında. Âvrupa Parla- mentosu (AP) temsilcileri Türk parlamenterlere 3 konu hakkında soru yönelttiler. KPK Eşbaşkanı Rene-Emile Piquet. bu sorulann. "Kıbns sorunununçözümü.Kürtso- rununun çözümü ve insan haklan durumu" hakkında olduğunu bildirdi. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Piquet. TBMM'de gerçekleşen dün- kü oturumda. AP'li parla- menterlerin Türkiye'ye 3 ko- nu hakkındaki sorulannı ilettiklerini bildirdi. Piquet. bu sorulann. "Kıbns soru- nunun çözümü, "Kürt" so- runun çözümü ve halen cc- zaevinde bulunan kapatı- lan DEP'in miletvekilleri- nin gelecekleri ile insan haklan konusunun" oldu- ğunu söyledi. Piquet. "So- runlar oİsa da. taraflar bun- lann çözünıünde anlaşanıa- sa da. böyle bir di>alog orta- mının sağlanması büvük bir gelişmedir*1 diye konuştu. Türkiye'deki insan haklan durumunun AP'li milletve- killenn hoşuna gitmediğini belirten Pıquet. "Sorduğu- muz sorulann yanıtiannı \ a- nn (bugün) \apacağımız top- lantıda alacagı/" dedi. Türkiye-Avusturya Viyana'ya PKK uyansı ANK.ARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Mesut Yılmaz, Avusturya'nın PKK nin faaliyetlerine karşı daha duyarlı olması gerekti- ğini belirterek "Bugerçekleş- meden ilişküerimiz sağiıklıbir temelde yükselmez" dedi. Başbakan Yılmaz. Türki- ye'ye resmi ziyaretini sürdü- ren Av ustury a Cumhurbaşka- nı Thomas Klestil ile Başba- kan Yardımcısı \e Dışişleri Bakanı WolfgangSchüssel ile biraraya geldi. Görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Yılmaz, Avusturya İçişleri Bakanhğı'nm bölücü terör örgütü PKK'nin yan kurulu- şu olan ERNK'ye Avustur- ya'da faaliyette bulunma izni vermesinin iki ülke arasında- ki sorunlardan birini oluştur- duğunu kaydetti. Yılmaz. Avusturya'nın geçen yıl da Sürgünde Kürt Parlamento- su'nun, toprakları üzerinde toplanmasına izin verdiğini anımsatarak şunlan söyledi: "TürkKeileA\Tisturya'nın taraf olduğu anlaşmalar ve üyesi bulunduklan uluslara- rası örgütler. terörle möcade- lede iki ülkenin işbiıiiği y ap- masuıı gerektirmektedir. A\ usruna'nın bu konuda da- ha duyariı dav ranması gerek- mektedir. Bu gerçekleşme- den. ilişkilerimizin sağlıklı bir temelde v ükselmesi mümkiin değikiir. Bunu Avusturya Cumhurbaşkanı'na ve Baş- bakan Yardımcısı'na ifade et- tim." SchüsseldeAvusturya'nm gümrük biriiğine giriş oyla- ması sırasında bütün millet- vekilleriyle Türkiye'nin ya- nında yer alan tek ülke oldu- âunu belirtti. BODRUM/TURGLTTREIS'TEDEN2KENARI Ozel Plaı Yarı Olımpık Havuz Restoran Ma r ket Barlar Mobleh Dentz Manzaralı Mut*ak ve Mını Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 J4& ÇACINMOTEL J^S^ Akvaryum gibi deniz, y^^ Her akşam balık, Kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak, Sessiz tatil 1 kişi Tam Pansiyon 1.750.000 TL. 2 kişi 1 hafta (T.R) 22.000.000 TL Tel.: 0.286 723 4042-43 MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Deniz-Sessizlik havuz-sauna cuma-pazar Y.P. 5.000.000 Rez.: 0374 611 44 36- 611 36 78 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamh'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Özel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. 1) Günlük konaklama: Yatak + kahvaltı + akşam yemegi + akşam programları + özel geceler = 45 DM (KDV dahil) 2) 10 gün-10 gecelik paket tatil programı: Efes - Meryemana - Şirince, Priene - Milet - Didim. Pamukkale. Kuşadası, Mavitur, Milli Park gezileri 10 gün -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemegi + geziler + özel geceler + öğle yemekleri (gezilerde)=600 DM (KDV dahii) Telefonla ayrıntılı bilgı ve btoşür isteyiniz. EKİN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 DOĞAYA SAYGILI BİR ORTAMDA, DİLERSENİZ TATİL YAPIN, DİLERSENİZ KONUT SATIN ALARAK ÖMÜR BOYU YAŞAYIN. AKTİVİTELERİMİZ SUİT APARTLAR (4'LÜ) NORMAL APARTLAR (2'Lİ) OTEL ODALARI RESTAURANT, DİSKOTEK, TERAS BAR, MARKET, SNACK BAR YÜZME HAVUZU, SU KAYDIRAĞI, HAVUZ BAR, SAUNA, JAKUZZİ, TÜRK HAMAMI, SPOR SALONU, TENİS KORTU, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI TEL: 0.266 378 53 80 / 81 / 82 FAKS: 0.266 378 52 22 TATİL KÖYÜ 1 0870 ALTINOLUK AFRODİT TATİL KÖYÜ BİR YAŞAM TARZIDIR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle