03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİRAN 1996ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Ratingi az programlar kalkıyor Gözden çıkan dört yapım • Yaz sezonunu fırsat bilen Kanal D yetkilileri, 'Böyle Gitmez', 'Renkli Dünyalar' ve 'Magazın Çarkı'nı yayından kaldırdı.' Yeni Bir Gün" ise temmuzun ilk gününden itibaren sona erecek bir diğer yapım. MÜNEVVER OKTAN Kanal D. "Böyle Git- mez". "Renkli Dünyalar", "MagazinÇarkT've "Ye- ni Bir Gün" adlı programla- rı gözden çıkardı. Yaz sezo- nunu da fırsat bılen Kanal D yetkilileri. bu süre zarfında ratıng getırmeyen program- ları teker teker elıyor. Nuri Çolakoğlu ve Şebnem Ar- da'nın sundugu sabah kuşa- ğında ekrana gelen "Yeni Bir Gün" temmuzun ılk gü- nünden itibaren ekranlara ve- da ederken Kadir İnanır'ın "Böyle Gitmez"ı ise son dört bölümü kalmasına kar- şın yayından kaldınldı. "De- vam eden program yayın- dan kalkmaz diye bir şe> >ok" diyen Kanal D Proe- ram Genel Müdür Yardımcı- sı Bülent Varol. Senkron TV'nınvapımcılığınıüstlen- dıgı "Böyle Gitmez1 " içın "Yaz olduğu için kaldırdık programı. Saati itibarıyla geç kalıyordu \e seyirci oranı da azaldı. Dört prog- ram kala yayından kaldır- dık. Belki anlaşıp ileride devam edebiliriz dV'dedı Senkron TVden bir v etkı- h ise programın yayından mazeret bıldirılmeden kaldı- rıldığını ve Kanal D'den a>- rıldıklarını ılerı sürdü Varol, Kanal D'de yayın- dan kaldınlan programlardan Ebru Cündübeyoğlu'nun "Magazin Çarkı" ıle İdil Çeliker'm "Renkli Dünva- 'Böyle Gitmez'i Kadir İnanır sunuyordu. lar"ı ıçın de *'Magazinin artık içi cıktı. Seyircilerde magazine karşı olan merak da ilk zamanlardaki gibi değil" yorumunu yaptı. Bu arada ikı aydır Kanal D ekranlarında vavımlanan "Yeni Bir Gün"ün. belkı yeni yayın dönemınde de- vam edecebileeeğını söyle- yen Bülent Varol. programın bu kadar kısa bir süre sonra yayından kalkma nedenını şöyle açıkladı: "Programa deneme olarak başladık. Çünkü seyircilerin bu tarz bir programa olan ilgisini görmek istedik. Aynı za- manda kendi eksiklikleri- mizi de. Belki programı da- ha geliştirerek y eni dönem- de vavına alabiliriz." 6 Gizli' kahramanlar İSTANBLL (MlHA) - Bir programın ana kahra- manları görünürde sunucu. yönetmen, yapımcı, kame- raman. ışıkçı. sesçi olsa da bir de makyaj. kuaför ve gı- yim gibı bölümlerde çalışan "gizli" kahramanlar var. Onlar programın sunucu ve konuklarını izleyenlerin karşısına çıkacak hale getir- mek için program saatinden çok önce stüdyoda bulun- mak zorundadırlar. Bu bö- lümde çahşanlardan bıri de atv ve SATEL'in makyöz- lerinden Hediye Haşatlı. Spikerlere ve VJ'lere mak- yaj yapan Haşatlı, TV'lerin 06.00'da stüdyoda olmak ıçın sabahın 04.30'unda kalkmak zorunda olduğunu söylüyor. Haşatlı işe başla- dığı îlk zamanlar özellikle "kalkma" saatı konusun- da büyük güçlük çektığini anlatıyor. "Bir ılan sonucu bu işe başladığını belirten atv \e SATEL'in makyözlerinden Hediye Haşatlı. programın sunucu ve konuklarını çekime hazır hale getiriyor. Haşatlı. "Makyaj teknik- ieri için dört aylık bir kurs devresi geçirdim. Resme meraklıydım. Ayrıca in- sanları boy amak \ e güzel- leştirmek de hoşuma gidi- yor" dıyor. Makyaj yaptığı insanlan tanıdıkça işınin daha kolay olduğurıa inanan Haşatlı. " \ üzlerini tanıdığım ki- şelerin makyajı daha kısa zamanda bitiyor. Normal- de ise bir kişinin makyajı en fazla yarım saat sürer. Ama bu daha önce mak- yaj yaptığım biriyse. bu süre 15-20 dakika arasın- da değişir" diye konuşu- yor. Hafif isyankâr ve feministçe duygularla hareket eden bir kadının öyküsü Ozgürlük ve yabnzlık Show TV 00.30 Malina - Malina / Yönet- men: Werner Scho- eter / Oyuncular: Isa- belle Huppert, Can Togay, Mathieu Car- riere / 1991 Almanya yapımı, 115 dakika. TV Servisi - 1970lerin başında Viyana'dayız. 30- 40 yaşlannda bir kadın. Fi- lozof. şair. denemeci. ro- mancı parlak ve başarılı bir meslek yaşamı olan özgür. deli. devrımcı ve feminıst bir kadın. Malina adlı bu ka- dının etrafında iki de erkek var. Kocası ve kardeşı. Bu kişiler onun etrafında bir ışık ve yaşama nedeni. An- cak onu patlayabilecek bir cinayet silahınadönüştürme nedeni olabılecek ikı erkek bunlar... Bir de Yvan adlı sevgili- sı \ ardır. Genç kadın. özle- mını hep duyduğu baba. kardeş ve gerçek dostluğu kocasındabulurken sevgilı- siyle de daha önce hıç tat- madığı biraşkı paylaşır. Ar- tık iki adamın arasında bir seçim yapmak zorunda ka- lır. Sevgilisı. Malina'nın özgürlüğe olan tutkusundan korkar Onun ozgürlük de- liliğinden vazgeçıp norma- le dönmesi için elinden ge- Özgürlük delisi kadın Malina'yı Isabelle Huppert canlandırıyor. lenı yapmaya hazırdır. Ma- lına'ya ya yalnızlık ya da ozgürlük gibi iki seçenek kalır. Ancak özgür veyalnız olarak ne kadar süre yaşana- bilır ki? Elfriede Jelinek'ın ln- geborg Bachman'ın ese- rinden senaryolaştırdığı ve \Verner Schroeter'in yö- nettiği "Malina"da hafıf isyankâr \e feministçe duy- gularla hareket eden bir ka- dın ıle onun için sav aşan iki erkeğın öyküsü anlatılıyor. "Malina", sınema tarihin- de Novalis, Lauteramont, Louis- Ferdinand Celine gibi isimlerin yanında gös- terilen Schroeter'in yakın tarıhlı filmı. Rainer VVer- ner Fassbinder. yönetmen içın "Onun gibi umutsuz- ca aşka benzey en bir şey in peşinde koşan başka biri- ni tariımadım" derken. VVim \Venders ise "Film- lerinde bazı y erler, cümle- ler v ardır ki. onları sade- ce ilk defa orada görmiiş gibi olursunuz" yorumu- nu yapıyorlar. 1945 Geor- genthal'de doğan Schro- eter, psikoloji eğitimi ya- nında gazetecılik de yaptı. 1968'de yönettiğı ılk fılmi 8. Particiation Sinema Fes- tivali'nde gösterildi ve be- ğenildi. Yönetmenın operaya ve özellikle Maria Caîlas'a olan hayranlığı. tüm film- lerde gözükür. Çünkü he- men hemen her fılminde Callas'ın sesını duymak mümkündür. Yönetmenin yirminin üzerınde yapımı var. Programlar tatile çıkıyorTV Ser\isi - Yaz sezo- nunda tatile giren program- lar kervanına bu akşam üç yapım bırden katıhvor: "Yasemince". "Yüksek Tansiyon" ve "A Takı- mı". Bılindığı gıbı "Ope- rasyon", "Olacak O Ka- dar Televizyonu", "Pusu- la", "Bir Demet Tiy atro", "Sarışının Adı Esmerin Tadı", "Are- na'VMahal- lenin Muhtar- lan" ise daha önce tatile gi- ren dığer prog- ramlar arasın- da yer alıvor. TV kanaİları bu yapımlar- dan boşalan yerlerı vafilm- lerle ya da tek- rarlarla doldu- racak. 'Vaseminee' Y a s e m i n Yalçın'ın baş- rolünde oynadığı "Yase- mince"nin son bölümünde ise. sıyasi hayatı Başbayan- lık'tan Boşbayanlığa gıdıp gelen Cansu Hanım. anılar- la günlük politikanın sürp- rizleri arasında dolaşıyor Üniversıteyı lzmır'de oku- yacak olan v e orada y erle>e- • Tatile gıren programlar arasına bu akşam üç yapım birden katıhvor: •Yüksek Tansiyon'. 'Yasemince' \e "A Takımı'. TV'ler onlardan boşalan yerleri. filmler. tekrar bölümler ve yeni dizilerle dolduracak. bıleceği bıryunaravan Sel- \ı ise başta Sürahı Hanım ol- mak üzere îiinı aileve üzün- tulu anlar yaşatıyor. Prog- ram Interstar'da saat 2U 20'de ekrana gelecck. •\iiksek Tansiyon' Bu ak^am yayını sonaere- cek üç programdan "Yük- sck Tansiyon". HBB'desa- "at 22.30'da ya- yımlanacak. Er- han Akyıldız'ın hazırlay ıp sundu- ğuprograjndage- çen vayın döne- mınde ekrana ge- len ılgınç tartı>- malara ver verili- vor 'A Takımı' "A Takımı" da bir konserle veda edıvor Sa- katlar Spor Kulu- bü yaranna "Bu Topu Potaya Birliktc Atahm" sloganıyla düzenlenen kon- ser öncesı geceve katılacak sanatçılar canlı yayın konu- ğu olacak. Akrep Nalan, Balık Ay- han. Burak Kut. Gönül Yazar. Sibel Alaş gıbı ısım- lenn yer aldığı "A Takı- mı". atv'de 22 O5'te. Yasak aşkın bedeli TURHAN GÜRKAN Yasak aşk yüzünden karı- sını aldatıp. ilgısiz kaldığı çocuğunun ölümüne neden olan doktorun öyküsü. Ha- lit Refiğ in 1965 te Halit Ziya Uşaklıgilın 1924te basılan ünlü romanından uyarladığı "Kırık Hayat- lar" fılminde, doktoraiİesi- nin yanı sıra ikinci derece- de başka kişilerin de kınk hayatlan veevlilikkurumu- Kırık Hayatlar - Yönet- men - Senaryo: Halit Refiğ / Oyuncular: Belgin Doruk, Cüneyt Arkın, Nebahat Çeh- re, Devlet Devrim, Birsen Menekşeli / 1965 Uğur Film yapı- mı. nun çeşıtli örnekleri sergile- nıyor. Bir yasak aşk patlamasıy- la ortaya çıkıp aile kurumu- nun eleştirisinı vapan "Kı- rık Hayatlar" sinemalaştı- nlırkenkonu l900yıhndan. 1965 yılına aktarıîıp fesli, feraceli konak atmosferin- den arındınlıp. modern cumhuriyet Türkiyesi orta- mına kaydırılmış. Anlatımı ve oyuncularıyla ılgı çeken başanlı bir dönenı fîlmv. 4 Islah olmuş' bir Don Jııaıı 00.30 , Bjr dönemin en büyük yıldızlarından Errol Flynn. Don Juan'ın Macerala- n - The Adventures of Don Juan / Yönetmen: Vincent Sherman / Oyuncular: Errol Fly- nn, Viveca Lindfors, Romney Brent, Ro- bert Douglas, Alan Hale/ 1949 ABD ya- pımı, 110 dakika. TV Servisi - "Don Ju- an'ın Maceraları",bırdö- nemın en büyük yıldızların- dan, kılıçlı düelloların sul- tanı Errol Fly nn'ın son bü- yük bütçeii fılmi. Düşüşe geçmiş bir star ve umduğu- nu bulamamaya başlayan bir stüdyonun son ışbırliği. Daha doğrusu stüdy o. aktö- rün meslek hayatına veni- den can vermeye çalışırken uygun bir rolle sınema dı- şındakı hayatının yol açtığı dedıkodulardan yararlan- mayı uınmuş Ne yazık ki. aşktan v e düny adan hev esi- nı alnıış ızlenımı uyandıran kahramanda. star artık eskı ışıltısını kaybetmek üzere gıbı görünüyor. On yedıucı yüzyılda nis- peten ıslah olnnıs Don Juan (Flynni. İspanva Kralıçe- sı'nı (Lindfors) türlü komplolardan kurtarır. Pa- halı bir y apım. genelde hay- lı eğlencelı. Kılıç sakırtıla- rı içınde keyıfle ızlenebilır. KENT HABERLERI Zeytinbupnu'nda ahırlar • İstanbul Haber Servisi - Zeytinbumu'nda. kent merkezınde ahır olarak kullanılan gecekondularda bulunan yaklaşık 150 inek bugün. Et ve Balık Kurumu Zeytinbumu Kombinası'na götürülecek. Zeytinburnu Belediyesı'den yapılan açıklamada. ineklenn bugün saat 10.00'da çe\ik kuvvet desteklı zabıta ekipleri yardımıyla götürüleceği bildirıldi. Açıklamada, ahır olarak kullanılan 9 gecekondudan götürülen hayvanlann taşınmasının nedeninın. uzun yıllar "'gecekondu semti " imajını taşıyan Zeytinbumu'nun artık bu görünümünün kalıntılannı silmek olduğu belirtildi. Su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Baltalimanı'ndan geçen isale hattına yeni bırbağlantı yapılması nedenıyle. yann 12 saat süreyle bazı semtlere su verilemeyecek. İSK-Î'den yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile 21.00 arasında su \ erilemeyecek semtler şunlar: Baltalimanı, Emirgân. lstinye, Yeniköy, Tarabya. Kireçbumu, Büyükdere. Sarıyer, Maden ve Rumelikavağı. Batı Trakya Türkleri • tstanbul Haber Servisi - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Taner Mustafaoğlu. Batı Trakya'da Türk cemaatine ait \ akıflara, Lozan Antlaşmasf na aykın olarak Yunanlı yetkililer tarafından atama yapıldığını bildirdi. Mustafaoğlu, derneğın Cağaloğlu'ndakı merkezinde düzenlediği toplantıda, Yunanistan'da 1980'de çıkanlan kanun ve bu kanuna dayanarak 1996'da uygulamaya konulan bir karamameyle vakıf yöneticilerini cemaatin seçmesinin engellendiğini belirterek ""Bu, sivil bir darbedır. Türk cemaatinin mallan gasp edilmek isteniyor. Vakıf mallanrun eksilmesinden Yunan hükümetıni sorumlu tutanz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, okul sorunu için kampanya başlattı 'IstanbuTda Eğitiııı Içiııİstanbul Haber Servisi - Millı Eğitim Ba- kanı Turhan Tayan, Istanbul'un okul sorunu- na çözüm bulmak amacıyla "İstanbul'da Eği- tim İçin El Ele" kampanyası başlattı. İstanbul Yalıliği'nde dün bir basın toplantısı düzenleyen Tayan. İstanbul'daheryıl 7O-8Obın çocuğun okul çağına gırdiğını hatırlatarak her y ıl üç bin yeni dersliğın yapımının gerektığinı be- lirttı. Bakan Tayan. "Bu da her yıl 30 derslik- li 100 okul. bugünkii birim Tıyatıyla altı tril- von liralık yeni bir yatırım demektir" dedı. Istanbul'da halen 83 ılk ve orta dereceli okulun yapımının sürdüğünü, bunlar tamamlandığında 125 bın öğrencilik yeni kapasite sağlanmış ola- cağını kaydeden Tayan. şunlan söyledi: "Ayrıca İstanbul'un 1996yatırım progra- mına. 2 bin 402 derslikli 117 yeni okul proje- si ile 21 spor salonu. iki atölye, bir pansiyon, 47 daireli lojman. 120 yatak kapasiteli üç öğ- retmenev i projesi alınmıştır. 1996 yılı için bu yatırımlara 2 trilyon 86 milyar lira ayrılmış- tır. Son beş yılda bakanhğımuın İstanbul'da yaptırdığı okul sayısı 300 olup bu okulların bugünkii birim fiyatlarıyla maliyeti 16 trilyon liranın üzerindedir. Buna karşılık. yine aynı sürede hayırsever kişi ve kuruluşlarımı/ın gerçekleştirip ba- kanlığımıza bağışladığı okulların sayısı 110. bunların bugünkü birim fivatlarıyla maliye- ti altı trilyon liranın üzerindedir. Görüldüğü gibi. hayırsever kişi \e kuruluşların gerçek- leştirdiği y atırım, genel yatırımların üçte bi- ri kadardır. Daha önce eğitim hay ırseven' sı- fatını kazanan kişi, kurum \e kuruluşlarla birlikte egitimle ilgili gönüllü bütün kuruluş- ları, imkânı olan her kişi. kurum ve kurulu- şu,'tstanbul'da Eğitim Içın El Ele' kampanya- sına katılmaya davet ediyorum." Kampanyanın tanıtımt 5 temmuz cuma günü Çırağan Sarayf nda yapılacak. Kampanya çer- çevesinde yapımı süren okulların \e üzerine okul yapılmasını bekleyen boş arsaların fotoğ- raflannı içeren bir kitap ve sergi hazırlanacak. dövızler ve afişler asılacak. Toplantıda gazetecilerin sorulannı da cevap- landıran Milli Eğitim Bakanı, bir soru üzerine lise 1. sınıflarda kalan öğrencılere yeni birhak verilmeyeceğinı söyledi. Tayan. "İmam-hatip mezunlarına alan verilip verilmeyeceği" so- rusu üzerine ise "İmam-hatiplerde alan kısıt- laması voktur, imam-hatip mezunlarına üni- > ersite girişte herhangi bir sınırlama y oktur. 1995-96 öğretim v ılında hangi haklara sahip- lerse 1996-97 öğretim y ılında da aynı hakla- ra sahip olacaklardır. Bunu söyleyenler ya bilgisiz ya da kötü niyetli" dedı. Milli Eğitim Bakanı, "katkı payı ödemeyen- lere karne verilmemesi"ne ılişkın bir soruya da "Katkı payı ödemediği için karne verilme- miş bir öğrenci gösterin, o idareciyi hem açı- ğa alırım hem de hakkında işlem yaparım" cevabını verdı Tayan, "Zorunlu din dersi laikliğe aykırı değil mi" sorusunu ise "Din dersi veriyoruz, mezhep dersi değil" diye cevaplandırdı. İTÜ'de mezuniyet • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Teknik Üniversitesi 1995-1996 yılı mezunlan dıplomalannı Jprenle aldılar. İTÜ Ayazağa Kampusu Spor Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreninde konuşan ÎTÜ Rektörü Prof. Dr. Reşat Baykal, Yükseköğrenim tCanunu'nun bugüne kadar 21 kez değışıklığe Uğradığını ve çoğu maddesinin degiştirilmesıyle bütünlüğünün bozulduğunu söyledi. Törende 31 bölüm birıncisıne dıplomalan ve ödüllen Rektör Prof. Dr. Reşat Baykal tarafından \erildi. Toplam 11 fakülte \e Türk Musikısi Devlet Konsenatuvan'ndan mezun olan 2 bin 486 öğrenci ile 398 lisansüstü öğrencıye diplomalan. daha sonra fakültelerde flüzenlenecek törenlerle verılecek Yasaklanan kîtap Bizim Gazete'de | i İstanbul Haber Servisi - tşadamı Emre Yılmaz'ın Jazdıâı. ış dünyası ve kamuoyunda genış yankılar uyandıran ve mahkeme karanyla yasaklanarak toplatılan "Genç Bir lşadamına" adlı kitabı. Türkıye Gazetecıler Cemiyeti'nce (TGC) çıkanlan Bizim Gazete'nin yayımlayacağı bıldırildi. TGC'den yapılan yazılı açıklamada. kitabın yanndan itibaren ^avımlanacağı belirtildi. TJygar dün>a vatandaşları yanında çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamalıyız. 5 yıllık temel eğitim yetersizdir. ÇVDD Toplusözlesme ÎGDAŞ'ta anlaşmazlık sürüyor İstanbul Haber Senisi - Tes-lş Sendıkası 5 No'lu Şubesi ile İGDAŞ Genel Müdürlüğü arasında sürdürülen toplusözlesme görüşmelerınin yasal süresı doldu. ancak RP'lı işveren hâlâ hıçbir ücret teklifı sunmadı. Tes-İş Sendıkası Şube Baskanı Şenol Altunsoy, sözleşmenın Yüksek Hakem Kurulu'na gitmek üzere olduğu belırtti ve "Sözleşmede anlaşmaya vanlamamasının tek nedeni. bugüne kadar ücret teklifi bile sunmayan işverene aittir" dedı. Şenol Altunsoy. 8 şubatta başlayan toplu ış sözleşmesı görüsmelerinin 8 nisanda 60 günlük nonnal görüşme süresını doldurduğunu, bu süre içinde 65 ıdari madde üzerınde anlaşmaya vanldığını söyledi. Sözleşme görüşmelerı boyunca isverenin uzlaşmaz tutumunu .sürdürdüğünü vurgulayan Altunso>, toplam 23 madde üzerınde anlasma sağlanamadığını kavdettı. KABATAŞ ERKEK LİSESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ Toplam 200 öğrenci, diplomalarını alarak mezun oldu. (SAADET USLL) İlk üç sırayı kız öğrenciler aldı İstanbul Haber Servisi - Kabataş Er- kek Lısesfnın 1995-1996 mezunlan ara- sında ilk üç sırayı kızlar aldı. 1908 yılında kurulan ve ilk kez dört yıl önce kız öğren- Okulun en başanlı üç öğrencisi. cılenn kabul edildıgı lısenın dün Ferıye Sı- neması'nda düzenlenen mezuniyet törenin- de konuşan Kabataş Erkek Libesı Eğitım Yakfı Başkanı Cahit Kocaömer, bu yıl ılk kez okullanndan kız öğrencıleri de mezun ettıklerıni söyleverek "Kızlarımız da okulumuzu en iyi şekilde temsil edecek- lerdir" dedı. Aynı zamanda yabancı dılle eğıtıme başladıktan sonrakı ılk mezunları- nı da v eren okulun. bınncısi Zeynep Ema- net. ıkıncısı Mine Akı ve üçüncüsü Elif Esra Gültekin oldular. 102'sı kız. 98"ı er- kek toplam 200 öğrencının diploma aldığı törene v eliler ve Kabataş Lısesı caınıasının yanı sıra Eğitim Vakfı'nın Onursal Başka- nı Fevvaz Berker de katıldı. En fazla taşıt istanbul'da İstanbul Haber Servisi - Türkiye'de vaklaşık 5 milyon 11 bın motorlu taşıt bulunuyor. Dev let İstatıstik Enstitüsü (DİE) venlennde. motorlu taşıtın en fazla bulunduğu şehir İstanbul olarak belırtilirken tstanbul'dan sonra Ankara. İzmır ve Antalya'nın en çok taşıta sahip olduğu görülüyor. DtE'nin nisan ayı verilerine göre. Türkiye'de 5 milyon 76 bin 864 adet motorlu taşıt bulunuyor. Bu taşıtlann 3 milyon 123 bin 3O5'i otomobil. 825 bin433'ü motosiklet. 408 bin 344'ü kamyonet ve 325 bın 25'i kamyon olarak belirtiliyor. Toplam otomobil saytsının yaklaşık dörtte birini oluşturan 776 bin 983 otomobil. en yüksek oranla tstanbul'da bulunuyor. İstanbul aynı zamanda. tüm motorlu taşıtlann da en yoğun bulunduğu şehir. Türkiye'de kullanılan bütün motorlu taşıtlann yaklaşık beşte birini oluşturan 983 bin 199'u tstanbul'da bulunuvor. GEREKLİ TELEFONLAR Bilinmeyen Numaralar 118 Yangın Ihbar: 110 Polislmdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALOlS_KİAnza185 • SAĞLIK HızırAcil: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 "ÇapaTıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY Iç Hatlar: 0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatlan: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Arıza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sanyer: 0-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Öğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 C u m h u r i y e t ' t e n o k u r l a r a d u y u r u Kent haberleri sayfamızda. okurlarımızın kentteki yaşamla ilgili sorunlarıııı, sorulannı ve isteklerini dile getiren mektuplarını bekliyoruz. Mektuplarınızın, yer sıkıntımız nedeniyle yarım daktilo sayfasını geçmemesini istiyor, saygıiar sunuyoruz. Adresimiz: Yeni Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlû / İstanbul. Faks: 513 85 95/513 90 98. OKURMEKTUBU Kamiloba'da yanlış uygulama Kamiloba- Kumburgaz hattında ulaşımı sağlayan otobüslerin çift hattan tek hatta ındirilmesi nedeniyle biz Mutlukent sakinleri bir siireden beri büyük eziyet çekiyoruz. Kamiloba Belediyesi'nin bu yanlış uygulaması sonucu bizim Istanbul'a her geliş-gidişimizde 4-5 kılometre yürümemiz gerekiyor. Birçok yaşlı ve çocuğun bulunduğu bir yerde nasıl bir perişanlık yaşandığını düşünmek zor olmasa gerek. Bu nedenle bir an önce eskisi gibi Kamiloba-Kumburgaz otobüs seferlerinin konulmasını ve belediyenın bu dııyarsız tutumuna son vermesini bekliyoruz. MUSTAFA AYDIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle