01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhu73. VISAYI 25830 / 50000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNÜS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NAOİR NADİ (1945-1991) 300-500 milyon önpeşinatla ev |Tum şubelerımız ve yurtdışı temsılcıliklerimız satış ıçtn hizmetınızdedır EMLAK BANKASI RATİNGİ AZ PROGRAMLAR KALKIYOR • İZMİR FESTİVAÜ Gözden çıkan dört yapım 17. Sayfada Teknik ve disiplinin başarısı • 14. Sayfada • YAZ TATİLİ 'Her semte bir çocukevi' I A rka Sayfada EURO '96 Wembley'de erken final • Spor 'da , KONFERANS VERDİ 6ORSA-' Dun 67.856.82 Oncekı 68.598.16 DOLAR ûDun 61.8OO Öncekı 81.600 MARK ALTIN ûDun 53.350 Oncekı 53.300 Dun 1.014.000 Oncekı 1.011.000 'GB'de utanılacak yerdeyiz • 7. Sayfada Yurtta gösteriler yapıldı, bayrağı indirenler yakalandı Bayrağa sevgisefi'Onu öldürürüm' HADEP kongresı sırasında salonda asılı Türk bavrağını ındirerek PKK lideri" Öcalan'ın posteri ile örgüt bavrağını astıkları bıldirılen 3 kişi gözaltına alındı. Ba\rağı indirenlerden biri olduğu belirtilen Ömer Dqvuran'ın ağabevlerınden Ahmet Dovuran. kardeşının hareketini sindirmelerinın mümkün olmadığını belirterek "Gözümü kırpmadan onu \ururum" dedi. 'PKK'nin siyasi kanadr Ankara DGM Sa\ciM Yüksel. HADEP'ın. PKK'nınsıvası kanadı olduğunu ilerı sürerek parti merkezlerinde \apılan aramalarda örgüte aıt çok savıda doküman ele geçirildiğini söyledi. ANKARA / YALOVA (Cumhuri>et) - Halkın Demokrası Partısfnın (HADEP) 23 hazıran pazar günü yapılan 2. olağan kongresı sırasında salonda asılı Türk bayraâını ındırerek PKK lideri Abdullah Öcalan ın posterini ve örgüt bayrağını astıkları bildirılen 3 kişiden bıri Yalova'da. ikısi Ankara'da gözaltına alındı Bayrağın indırılmesının ardından öncekı eün ESKİ DEP LİDEIS TEPKÎ Sırrı Sakık: Provokasyon • "HADEP, Türk bavrağma saygısızlık vapmaz" diven eski DEP milletvekili Sakık. HADEP kongresinin \apa\ gündem yaratmaya alet edildiğini öne sürerek "'Bu ülkenın oluşumunda hepimizin kanı \ar. Hepimiz bu ülkede yaşayacağız" dedı. Sakık, bayrak indirme olavıvla ilgili sözlerınin medyada çarpıtıldığını belirterek "Orada sö>lemediğım bır sözü köşe yazarları ahp farkh vorumladılar. Ben kesinlikle Türk bavrağını kastetmedim" dedi. • i. Sayfada HADEP kongresinde Türk ba\ rağını indirerek böliicü örgütün bayrağı ve liderinin pos- terlerini asan Veysel Dağdaş, Ömer Dmuran \e Reşit Pinç yakalandı. (AA) baslatılan operasvonlarda gözaltına alınan HADEP Ankara ıl örgütu vöneticılerınden 30'u dün çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakılırken Murat Bozlak ıle diğer partı yöneticılerının sorgulan sürüvor. HADEP yönetıcılennın sorgulanması ıçın 10 günlük siire verılırken Ankara DGM sa\cılarından Nuh Mete Yüksel. HADEP'ın PKK'nin Mvası kanadı olduğunu ıleri sürerek partı bınalarında vapılan aramalarda örgüte ait dokumanlann ele geçirildiğini sö>ledı. Kongrede bayrağı ındirdiğı öne sürülen ve Yalova'da gözaltına alınan Ömer Dovuran'ın ağabeyı V'edeni Dmuran. olayı esefle karşıladığını belırttı. Yalova Yalisı Süleyman Oğuz. Dovuran'ın HADEP uyesı olduğunu \e ınşaatlarda ışçı olarak çalıştığını sövledi. HADEP kongresinin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'na asılan Türk bavrağını ındırerek verıne Abdullah Öcalan'ın posteri ıle PKK basrağı astıkları belirtilen Ömer Doyuran, Reşit Pinç ve Ye>sel Dağdaş yakalanarak gözaltına alındılar Ankara Emnıyet Müdürlüğü Terörle Müca- M Arkası Sa. 19,Sü.3'te • BAYRAĞA SALDIRI KJNAND1 • 3. Sayfada • POLİS DAYAĞ1NA SUÇ DLYURUSL • 3. Sayfada • 2'Sİ KAD1N 8 PKK'Lİ YAKALANDI • 6. Sayfada D i z i Y a z ı SSK nasıl kurtulur • SSK'nin içine düşürüldüğü bunahmın parasal olduğu, sorunun "kamu" yönetiminden kaynaklandığı öne sürülüyor. Kamuoyu. var olan sıstemin değiştirilmesi ve "özelleştirilmesi" konusunda yönlendirilıyor. • SSK'nin bugünkü hastalıklı duruma gelmesinin ana nedeni; kurum dışından yönetilmesı, politik kararlarla kurum gelirlerinin azaltılması, giderlerinın arttırılmasıdır. SSK "emekli maaşı" ve "SSK sağlık hizmetleri". her v ıl bir öncekinden fazla oranlarda, birilerine ödün olarak sunulmaya çalışılıyor; hastane kalabalıklan. maaş kuyruk ve giderleri arttırılıyor. • SSK himmet istemiyor! Kurtarıcıları yakasını bıraksın yeter! Opt DP. AJper MÇMWm yazı (fiZİSİ • 12. Sayfada Çiller-Erbakan görüşmesi sonuçsuz 4 Medyaya lıaddiııi bîldireceğiz' • RP lideri Necmettın Erbakan. DYP ıle sürdürdüğü koalisyon pazarlığında başbakanlıktan ödün venneyeceğini yineledı. Erbakan. "Başbakan olmanın yen müzakere masası değil. sandıktır" dedi. RP lideri. "Bir kısım medvaya da haddini bildireceğiz. Ya halkın sesi olacaklar ya da yok olacaklar" di>e konuştu. • 4. Sayfada Erbakandan çiiier'e ret Erbakan ile Çıiier 3 görüşmede de sonuç alamadılar. Dönüşümlü başbakanlık modelinde ısrarlı olan Çiller, bu kez Erbakan'a. önceliğin hep DYP'de olması koşuluyla dönüşümtü başbakanlık. dönüşümlü azınlık \e seçim hükümetı önerısinde bulundu. Erbakan, bu üç öneriye de olumsuz yanıt verdi, • 4. Sayfada Mecliş komisyonu, DYP milletvekilinin TURBAN'ı zarara uğrattığı gerekçesiyle harekete geçti Omer Bflgin'e suç duyurıısu• TBMM TURBAN Yolsuzluğu ve Saıt Halim Paşa Yalisı Yangınını Araştırma Komisyonu, DYP Isparta Millenekilı \e komisyonun üyesi Ömer Bilgin hakkındâ, TURB.AN Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde, bazı bürokratlann "zimmete para geçinp evrakta sahtecilik yaparak kurumu zarara uğratmalanna göz yumduğu" gerekçesiyle suç duvoırusunda bulunmak ıçin çalışmalara başladı. A\ ŞE SAY1N ANKAR.A - TBMM TURBAN Yol- suzluğu ve Saıt Halım Paşa Yalısı Yan- gınını Araştırma Komisyonu, halen ko- misvonun ü\esı olan eski TURBAN Ge- nel Müdürü se DYP Isparta Mılletvekilı Ömer Bilgin hakkındâ, Teftiş Kurulu ra- porunda 101 madde halinde yer alan usulsüzlük ve yolsuzluklar konusunda hıçbır ışlem yaptırtmavarak kurumu za- rara uğrattığı gerekçesiyle suç duyuru- sunda bulunmak ıçm harekete geçti. Ko- misvonun. Bılgın'ın vanı sıra TUR- BAN "a bağlı Istanbul Sevahat Acenta- sı'nın 4 vöneticısının. "rimmet. e\ rakta sahtecilik ve görevi kötü\e kullanma" suçlanndan yargılanmalan ıstemişle savcılığa başvuruda bulunacaöı bildıril- dı. Çiller aılesıne vakınlığıvla bilınen Ömer Bilgın'ın. TURBAN Genel Mü- dürlüğü dönemine ılişkin dosyanın ka- bardığına dıkkat çekılerek yenı suç du- v urulannın gündeme gelebileceğine ışa- ret edıldi. Komıs>onun bugün > apılacak toplantısının ardından Ankara Cumhuri- yet Başsav cılığı'na suç duyurusunda bu- lunulacağı bıldirıldı. Ba^vuru metnınde. Bilgin döneminde Istanbul Se\ahat Acentası Bölge Müdü- rü olan Metin Riyaz Karaalnn. Reklam ve Organizasvon Müdürü Ha>dar Men- gi. Bölge Müdür YardımcılanGürselErk ve Sancar Akko>unlu'nun da "zimmet. göre\ i kötü> e kuİlanmave e\ rakta sahte- cilik" suçlanndan varaılanması istendı TURBAN Teftiş Kurulu Başkanı HaUl UArkasıSa. 19,Sü.3'te SÖYLEMEZ KARDEŞLER ÇETESİ 11 kişiden 9'u serbest bırakıldı • Adlan bırçok sılahlı çatışma. adam oldurme \e zorla çek - senet imzalattırma olaylanna karışan Söylemezlerçetesinemensup23 kişiden 1 l*i dün İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarıldı. Sanıklardan 9"u savcılık tarafından serbest bırakıldı. • Mehmet Favsal Söylemez ile üsteğmen Can Köksal. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklanırken çetenin liderlerinden tıp doktoru Mehmet Sena Söylemez"in de aralannda bulunduğu diğer 12 sanığın sorgusu bugün gerçekleştirilecek. • 7, Sayfada AĞAR'IN K.ADROSUNA TIRPAN . Sayfada Söylemezler çetesinden 11 kişi dün >oğun gü\enlik önlemleri altında İstanbul DGM'\e getirildi. Mehmet Favsal Sö> lemez ile Can Köksal tutuklanarak cezaev ine gönderilirken 9 kişi savcılık ta- rafindan serbest bırakıldı. (Fotoâraf: KUBİLAY TÜNTÜL) ORTRE/ÖMER BlLGtN Demirel y in polisi Çiller'in vekili ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Meclıs Başkanlığı tara- fından bastınlan -TBMM Albü- mü"ne göre. 1950 vılındâ Is- parta'da doğdu. Adana tktisadi ve Tıcan Ilimler Akademısı'nıbı- tirdi.Köşk'eçık- madan önce. Cumhurbaşkanı müdürü olduğu TURBAN'ınbü- tün olanaklarını DYP içın sefer- ber ettı TUR- BAN personeli- nı.yasalaraa>kı- rı olmasına kar- şın. D\'Pmitıng- lerinde göre\ len- dırdı. DYP'nın se- çımpropaganda- lannda kuru- muvla bırlikte Süleyman Demi- ömer Bilgin'in genel mü- aktifgörev aldı. relın bır dönem dürlüğü döneminde, S e Ç ' m Çalışma- TURBAN depolarında DYT bavTaklanbulundu. "koruma polisli- ği"nı de yaptı. DYP-SHPortak- lığıvla kurulan 49. hükümet döneminde Demirel tarafın- dan Başbakanlık TURBAN Genel Müdürlüğü göre\ine getirildi. Tansu Çiller. 13 Hazıran 1993 tarihınde DYP Genel Başkanlığı' na seçılince, genel lan\apanDYP'- lilefi. TURBAN tesislerindeağır- ladı. Genel müdürlüğü döne- minde, TURBAN depolann- da DYP bayrakları bulundu. Demirel ve Çiller için kestir- diği kurbanlarla da dikkat çek- ti. Başbakanlık TURBAN Ge- UArkasıSa. 19, Sü. l'de Transfer pazarı Yılmaz'ın eli DYP içinde • ANAP'ın varın vapılacak grup toplantısında 3 DYP milletvekilinin daha partiye katılması bekleniyor. Katılımlar konusunda temasların sürdüğünü kaydeden ANAP'hlar. sayının RP-D\'P koalisyonunun gerçekleşmesi durumunda 10-1 l'e kadar çıkabıleceâını söylediler. Bazı ANATlılar'ise DYP'den istifa ederek partilerine katılmak isteyen milletvekıllerınin. Ağar tarafından tehdıt edildiklerini öne sürdü • 5. Sayfada AFden Türkiye'ye 3 soru • Türkı\e-AB arasında dün yapılan karma parlamento komisvonu (KPK) toplantısında. Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri Türk parlamenterlere 3 konu hakkındâ soru yönelttiler. KPK Eşbaşkanı Piquet, bu soruların. "Kıbrıs sorununun çözümü, Kürt sorununun çözümü \e insan haklan durumu" hakkındâ olduğunu bildirdi. • //. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Seçime Doğru... Siyasi gündemin değişme- yen konusu, hükümet krizL- Başkentteki hükümet arayış- lannın tiimü 'sonuçsuz kalı- yor Konu, alışık olmadığımız birbiçimde dallanıp budakla- nıyor. Hükümet senaryoları, kişisel hesapların bir parçast haline getiriliyor. Hükümeti kurma görevi RP Genel Başkanı Secmettın Er- bakan 'da, ama fîili olarak fterkes kafasındaki hükümet senaryosunu yaşama geçir- mek için görüşmeter yapıyor, nabız yokluyor. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, RP ve öteki partilerle görüşüyor. Başbakan Mesııt Yılmaz, olası seçeneklere ba- kışını açıklıyor... RP, genel seçimler öncesin- de kendisîni ötekipartilerden dışlamanın karşılığını görü- yor. DYP de, RP'yi dışlama- nın lehine olacağını düşün- düğü ve bu doğrultuda politi- ka ürettiğıyakın geçmişin göl- gesinde hareket sahasını da- raltmış bulunuyor. İki sol parti de RP dışında- ki çözümlere sıcak bakıyor. Bu karmaşanın içinden na- sıl çıkabiliriz? Son günlerde dillendirilen bir seçenek var: - Yılnıa: ve Çiller in dısın- da üçüncii bir kisinin başba- kanlık koltıığuna oiunıcağı ı enı bır hükümet Bu isim kim olabiür? DSP Genel Başkanı Bülent EL evit 'in adı bir süredir dola- şıyordu. İzlediği tutuma bakı- lırsa DSP lideri bu öneriyi "değerlendırme\ e " hazir. Böyle bir olasılığın ancak seçim tarihinin belli olması halinde olgunlaşabileceği dü- • • • • Arkası Sa. 19. Sü. 9 'da VakıfBank Uluslararaşı Menkul Kıymetter Merkezi İstanbul'da hizmetinizde! VakıfBank Uluslararası Menkul Kıymetler Merke- zinde, yurtiçinde olduğu kadar, New York, Londra, Tokyo gibi gelişmiş ve gelişmekte olan borsa- ff\ larda da yatırım yapabilirsiniz. Yflklf M H K Yeltsin, yedi generali azletti • Interfaks ajansının haberine göre. Boris Yeltsin, geçen hafta Sa\nnma Bakanı Pavel Graçov "un görev ine son verdikten sonra. dün de Genelkurma\ Başkanlığf nın tünı üvelerini oluşturan 7 generaii görev den aldı. • Azledılen 4 generalin, Genelkurmay Başkanlığı Birinci Yardımcısı Viktor Barinkin, Savunma Bakanlığı İdari Başkanı Valeri Lapçov, Uluslararası Askeri Işbirliğı Bölümü Başkanı Dmitri Karçenko \ e Kara Kuv vetleri Komutan ^'ardımcısı Vladimir Çulikov olduğu öğrenildi. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY SiniPlenmeden Düşünmeliyiz... Düzen... Yeni Dünya Düzeni (YDD)... Nedir?.. Herkes ABD'nin kuzenı... "Ben istemem..." - Olmaz, ısteyeceksin "Hayır, hem sen beni değil aileden saymak, dünyada bi- le görmek istemiyordun..." - O değişti... Şimdi hepinizi nüfusuma aldım... Kolaylık olsun diye sizin adınıza kararları ben alacağım... Gerekli gördüğümde evlerinizi ayıracağım... Para kaynaklarınızı da kontrol edeceğim... "İstemem..." - Isteyeceksin... Büyük bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız... Gelişmiş ülkeler, YDD adına kendi aralarındakı sınırlan • Arkası Sa. 19, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle