25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHUBİYET 26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA 12 DIZIYAZI S S K N a s ı l K u r t u l u r ? / o p t . D r . A l p e r A k ç a m £^ SSK nin içıııe düsrüğii ^k 1 £ J/11M Ç? bunuhmm. öncelikle L J Wwtwww\J parasal nlıhığıı öne , 3 sürülüvor. Emekli aylıklarını ve personel ücretini ödemekte. sağlık hizmetlerini yenilemede, giderleriıü karşılamuda zorlaımur. Çöziim önerileri aıvmrken sonııntn "kamıı" viinetiınmden kaynuklandığı sövlenivor. Hüsiıim' kulahalıkUınnın. doııuıum \epersonel t'k^ıkhğının doğıırdıığıı çırkııı lablolar. sistemden kaymıklummtsı ka^ınılınaz nbbı hatalar tanık gösıerilİYor. kamuoyıt. \arolan sisicmin değiştirilmesi. gerekirse "özellesürilmesi" dnğrııltıısunda yönlendiriliyor. Isin en ilgiıu, vcını. SSK. sosyal güvenlik ve scığlıkla ilgili veni tasanlar oluştunılurken Avııstuncı va kadar uzanan vabancı uzmanlcıra nulyonlarca dolur ödenerek kalıplur ısmarlanıyor. SSK'nin gelir kaymığı olan isçiye. isverene. kıırumda çalısan personele bıının kıvrılıyor. Ttınzimtit kufusıvla, vabancı ıtznıcınlar cıkıl hocalığına cagnlıyoı; "Siz daha iyî bilirsiniz. nasıl isterseniz öyle yönetin " dt'iülivor! SSKnin nasıl kumılacağına bnvkın prim ödeven işçiler. sendikalar. işverenler. kunımpersonelikarar versin! SSK 'nin bııgünkü ha\ialıklı dıınıınu gt'lnıesiııiıı aııa iH'deni: kunım dışındcın voneıılınesi. politik kararlarla kıımm-gelirlerinin azalnlmusı. giderlerinin arttınlmasıdır. SSK "emeklimaası" ve "SSKsağlık hizmetleri", lıeryıl bir öncekini kaılayan onınlanla. lıaklı. haksız hirilerine ödiin olurak sıınıılmavu çalısılıyor, hastane kalabalıkları, maa$ kuynık ve giderleri arttırılıvor. Sosvalgüvenlik kapsamı dısmdaki kesinılere oy kavgısı ile "iltimas" vapılıvor, sosval devlet olına özelliğini vitiren vöneıiın nit'kanizmaları. SSK olanakları ile açık kapatıvoı: Tiinı bıınlar olurken kummıın gerçek sahiplerint' hiçbir şev sorulmuvoı: Sonra da vavıız hırsız nıisali. "Özelleştirme, kıırtar bizi" dive bağınlıyor... SSK himmet istenıiyor! Kurtancıları vakasını bıraksın veier! • SSK'nin bunalımdan kurtulabilmesinin önkoşullan, özerk olması ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasıdır. Kimlere, nasıl sağlık hizmeti verileceğini, ne kadar emekli aylığı ödeneceğini SSK kararlaştırmalıdır. Merkezi yönetimin yerini en kısa zamanda yerel yönetimler almalıdır. • SSK giderlerinin azaltılabilmesi için sosyal güvenliği olmayan kesimlere sigortalı aracılığıyla ilaç aktarımı önlenmelidir. Herkes, bir sağlık kartı sahibi olmalıdır. Sağlık primi birey başına ve ömür boyu kesilmelidir. Tüm çalışanlar, tek bir sigorta sistemi çatısı altında birleştirilmelidir. SSK eczanelerinden dışarı çıkan ilaçtarın yüzde 20'si SSK dışı hastalara gitmektedir. Onkoşul: Ozerk, demokratikyapı- 1 - SK'nin prim ödeyen vatandaşa insanca sağlık hızmetı verebilmestnin. parasal darboğazdan çıkabılmesının önkoşulu. özerk olmasının saülanmasidır. kimlere. nasıl sağlık hizmeti venleceğmı. kıme. ne kadar emekli aylığı ödeneceğini SSK kararlaştırmalıdır. Özelleştirme önerisının. kurum taşiiımazlarının \e gelecektekı prim gelirlerının yağmalanmaM anlarmna geleceğini çocuklarbıle sezebilir Ükemizdeki kanser ve ürcmi hastalarının yüzde 90"ı SSK. kapsamıııdadır. De\let. sosyal özelliğini \ ıtınp yardıma nuıhtaç ağır hastalara kaynak ayırniak yerıne. vardıma ınulıtaç "hayali ihracatçıya". batakçıya kaynak aktarınca ortada kalan nıağdur vatandaşa "SSK adresi"nı gösterınektedir. Gelir düzeyi ne olursa olsun. çok mas.raflı tedavi gerektiren hastalığa yakalaııan insanlanmız. uydurma bir "işegiriş" ile SSK havuzuna atlamaktadır. Hangi özel sigorta şirketi böyle bir oyunda rol almak ıster'.' Hangi özel girışimci, zor durumdakı bir insana karşılık.siz sağlık hizmeti sunar? SSK'nin bunalımdan kurtulabilmesinin ıkinci önkoşulu. demokratik bir yapıva kavu^abiltnesidir. Politik iktidarlara bağlı. uşirı merkezi yönetim. hem yanlış kararlara hem de kaçaklara yol açmaktadır. Clke genelinde SSK emekli karnesi taşıyan. SSK'den üeretsıze >akın sağlık hizmeti alan milvonlarca kışıdcn bırçoğıı. usulsüzlükler sonucu hak sahibi haline getırılmıştır. A>nı kı^inın. eebinde hem Bağ-Kur. hem SSK. hem başka bir sosyal yardım örgütü karnesi bulunabilmekte. geçmişteki hizmetler. mahkenıe kararlan aracı yapılarak kişiden kişıye para karşılığı satılabılmektedir. Yerel sigorta konseyleri Merkezi yönetimin yerinı en kısa zamanda yerel yönetimler almalıdır. Bölge \e il aşamasında örgütlenecek yerel sigorta konsey leri. hem prim toplamada. hem hızmet satın ahnada. hem hizmetin nitelik \e niceliğinin belirlenmesinde söz ve karar sahibi olmalıdır. Merkez SSK yönetımı de aşağıdan yukarıya. ilçe. il. bölge kongrelerınde belirlenecek. seçılecek temsilcıler aracılığıy la şekillenmeli. yalnızca planlama. eğitim. koordinasyon görevı vürütmelidir. Sağlık hizmeti örgütlenmesi de. var olan hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlannın özerk kılınması, yenilerinın yapılması ile hasta sevk zinciri oluşturacak şekilde yeniden yapılandınlmalıdır. En uçta koruyucıı sağlık hizmeti verecek olan semı \e işyeri hekımligi: merkezlerde üniversite olabilecek dereeede altyapıya bilimsel özellikler taşıyaeak eğitim hastaneleri bulunacaktır. Sağlık kartı uygulaması SSK giderlerinin azaltılabilmesi ıçın. sosyal güvenliği olmavan kesimlere sigortalı aracılığıyla ılaç vb. aktarımının önlenmesi gerekır. Clke genelinde tüm ınsanlar. nüfus cüzdanı gıbı bir sağlık kartı sahıbı olmalıdır. SSK. Emekli Sandığı. Bağ-Kur benzen bir sosval güvenlik örgütüne bağlı olmavan yüzde 30 oranında bir kesım bulunduğu bılinmektedır Sosval devlet gereği. bölgesel ölçütte. gelir düzey leriyle işsizlik oranları saptanarak kaynak aktarımı sağlanmalıdır. Sosyal güvenliğe devlet katkısının devreye gireceği yer burasıdır. SSK zorlandıkça d\s,arıdan "jardım" yerine. kurumun kendı olanakları ile gerçek hak sahıplenne. kendi öngördüğü şekilde hızmet sunmasının sağlanması gerekmektedir. Sağlık primi sürekliliği Sigorta kesintı düzeyı. yeterı kadar yüksek ve prim ödeyene hizmetin en iyisini sunabilecek ölçüdedir. Geçmis. dönem politik kararları ile >i>irilmiş emekli ve hak sahipleri. bir kereye mahsus olmak üzere SSK dısjndakı genel kavnaktan emekli avlığı verilmek üzere SSK'den alınmalı. düzenlemenin vapıldığı tarihten itibaren "sağlık primi sürekliliğrgeçerli olmalıdır. Sağlık primi birev başına ve ömür boyu kesilmelidir. Emeklilik (yaşlılık. malullük), sağlık. analık. kaza primleri ayrı kalemler halinde toplanmalı; emeklilik bölge sigorta konseyi. sağlık. analık ve kaza primleri. ıl sigoıta konsevi vetki* alanında bulunmalıdır. İl sigorta konseyi. topladığı primlerle özerk. yapılanmasında tcmsilcılerı aracılığıyla bulunacağı sağlık kuruluşlanndan hızmet satın alabilmeli, koruyucu hekımlik ve tedavi edici sağlık hizmeti (hastane) düzeyinde yatırım vapabilmeli. modernizasyon sağlayabilmelidir. İl sigorta konseyi tüm ilçelerde yetkıli. denetleyici ve geliştirici hizmetler sunabilen ilçe örgütleri kuracaktır. Tek s i g o r t a s i s t e m i ,"w.•• SSK olayını tarttştrken genel sorunlardan ayrı tutamayacağımızın bilincındevız. Mükemmel örnek, tüm sosyal güvenlik örgütlerinin birleştirilmesi. tüm sağlık hizmetlerinin a\nı örgütlenme ile sunulabilmesidir. Kanıu va da özel tüm çalışanlar. ülke genelinde belirlenecek oranlarda sağlık. emeklilik. kaza. analık primleri kesilerek tek bir sigorta sistemi çattsı altında bırleştirilmeli: çalışan sayısının az olduğu. ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde devlet, ışsız sayısına göre kaynak aktarmalıdır. Bölgelere göre işsız oranının saptanması. köylerden semtlere kadar tüm bireylerın gelir düzeylerinin. sosval vardıma gereksınimi olanların saptanmasında da ilk araştırmayı yerel (il-ilçe) sigorta konsevlerı vapacaktır. SSK için düşündüğümüz örgütlenme ve yeniden yapılanma. tüm ülkenin sağlık ve sosval güvenlik örgütlenmesinin de çekırdeği. geliştırıcısı olacaktır. Bölge ve il birimleri ile örgütlenmiş \erel sigorta konsev leri. çev rede gelir düzev i. işsizlik oranı ile ilgili araştırmalar da saparak genel yönetıme (hükümete) bölgelerinde sosyal vardım gereklı insan oranını da bildirebileceklerdır. \'eşil Kart benzen vok>ul kesime >apılacak sağlık vardımı. il sigorta konseyleri araeılığıyla gerçekleştiğinde denetim ve hakediş daha gerçekçi olacaktır SSK ve Emekli Sandığı ile Bağ-Kur"un bölgesel yönetiınle yürüyecek tek bir örgüt halini alması. kısa âüre içınde gerçekleşemeyecek bir olay olmakla birlikte. ulaşılması gereken bir aşamadır. Planlar buna göre yapılmalıdır Her bölgede. her ilde çıkanlacak envanterlerle merkezi hükümetin bölgeve yapacağı so>val güvenlik katkısı belirlenmeli. prim ödeven ı^çi. memur. esiıaf. serbest meslek mensubıı. işveren: kendi prımleriv le oluşmuş sigorta konsey ı yönetim ve denetiıninde söz sahıbı olınalı. yoksul kesım için hükümetten gelecek sosyal katkı gene bu örgüt taratından yönetilmelıdır. Eldekı veriler. prim gelirlerinın amacına uvgun kullanılması halinde SSK'nin vardımsız vürüvebıleceği doğrultusundadır. \'ukarıda değındığımız gıbi. bir kereye has olmak üzere. merkezi vönetimler kendi müdahalelerı ile SSK'ye vüklediûi hak Yıllarca çalışıp emekli olanlar, maaş alabilmek için bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. edilmemiş emeklilik. sosyal vardım ödeneğı giderleri üstlenmeli. çıkacak bir vasayla belirli bir tarihten sonraki tüm sosval güvenlik ve sağlık giderleri. yeniden yapılanacak SSK nin üstüne vükümlenmelidır Yerinden yönetim Her ıl. Mgorta müdûrlüğü vapı ve örgütlenmesınden vararlanarak Yerel Sigorta Komiî-vonu oluştuımalıdır. Yerel Sigorta Komisyonu O'erel Sigorta konsev ı de denebilir). işçi. işveren. emekli temsilcılennder» oluşur. O> hakkı olap bir Tabip Odası temsilcisi ve şimdikı sigorta müdürleri (ilk kongreve kadar) de konsev üvesı olurlar. Her bın işçi için bir işçi. bir ışveren; her bin emekli için üye savısına göre belirlenecek emekli örgütü temsilcisi ilk aşamada belırlenir. Bir > ıl içinde katılan örgütler sendika. Ticaret ve Sanavi Odası. Esnaf Odalan. emekli örgütü kongreleri a\rı bir seçim maddesi ile Sigorta Konseyi'ne göndereceğı temsilcilen seçerler. Yerel Sigorta Konsevi. a) Bölgedeki sigorta pnmlerinin toplanması. b) Özerk sağlık hizmeti vapılanmalannın yönetim ve denetimi. c) Diğer sosyal güvenlik örgütlenyle ilişkiler ve bırleşmeye yönelık çalışmalar. d) Nüfus Müdûrlüğü. 11 Sağlık Müdûrlüğü. İl ve İlçe Seçim Kurulları'nın vardımı ile yoksul nüfusiın saptanarak dev letten alınacak sosyal katkı payının belırlenmesı. e) İlde yapılacak koruyucu ve iyileşttnci sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi. yeni yatırımların belirlenmesi. f) Emeklilik ve işsizlik sigorta primlerinın toplanarak merkezi yöneııme aktarılması görevlerini y ürütür. Prim ayrımı Toplanan sigorta primleri, ayn kalemler haîinde. ayn amaçlar için Mnıflanmalıdır. Hastalık. analık, kaza primleri. yerel kullanım için bölgede kalacak: emeklilik ve işsizlik primleri. Genel Sigorta Kon>.eyi"ne. merkeze aktarılacaktır. Bölgedeki her birey. vaşadığı sürece .-.ağlık prımı yatıracaktır. Ancak bu oran emekli olduktan sonra belirlenecek bir katsayı ile yarıya yakın oranda düşürülecektir. Ailedekı tek bireyden kesilen ve bugün oidukça yüksek olan prim bireyiere bölünerek hastalık primi (sağlık primi demek daha doğru) oranı saptanacak. sağlık primi birey başına ayrı ayrı kesilecek. her birey in ayn bir sağlık kartı olacaktır. Yarın: Özerk sağlık örgütlenmesi ÇALIŞANLARIN SORULARI / SORUNLARI YIL>L4Z ŞİPAL 6 Priıııleriıııi geri aldım 9 SORL: Ağustos 1970 ile Nisan 1974 tarihleri arasında özel bir ban- kada çalıştıktan sonra, evlilik nedeni>le ayrılırken, ödediğim malullük. vaşlılık primlerimi geri aldını. 1969ve 1970yıIlann- da toplam 84 gün SSK've tabi hizmetim ve 1988-1995 yıllan arasında 6 sene 7 a> Bağ-Kur hizmetim olup 5 avdan beri de SSK"de isteğe hağlı sigortalılığım dev am etmektedir. 1970-1974 yıllan arasında primlerini geri aldığım hizmetlerimi ihya ede- rek SSK'ye aktarmak ve SSK'den emekli olnıayı diişünüyo- rum. Bu nedenle, banka emekli sandığı vakfına başvuruda bulunarak bankadaki hizmetlerimin ihyasını istedim. Banka emekli sandığı v akfından \ akıfhesabına 76(>etnıişaltı) milvon lira ödemem gerektiği, bana sözlü olarak telefonla biidirildi. 1) Özel bankada geçen 3 sene 8 a>lık hizmetimin ihyası için ge- rekli ödeme rutarı vürürliikteki vasalara göre nasıl hesaplan- maktadır? Bankada çalıştığım süredeki brüt maaşım aliıvü/ (600) TL. idi. Benden istenen 76 milvon lira normal midir? 2) Ödeme\e esas hesaplamanın tarafıma. resmi bir >azı ile bil- dirilınesi gerekme/ nıi? 3) Emeklilik hakkını kazanmama altı a> kalana kadar. herhan- gi bir tarihte bankadaki hizmetlerimin ihyası mümkün olabi- lir nıi? (G.A.) Y.4.\IT: 1 )Sorunuzunyanıtı.9 Aralık 1983günlü Resmi Gazete'nin "mükerrer" saytsında y ayımlanan. Sosyal Güv enlik Kurumlarına Ta- bi Olarak Geçen Hızmetleıin Birleştirilmesi Hakkında24 5 1983 Ta- rihli \e 2829 Sayılı Kanun'un L'ygulama Esaslanyla İlgili Yönetıne- liğinin "Hizmetlerin Birleştirilmesi ve İhyası** başlıklı. 3. maddesin- de verümıştir. "Tabi oldukları eski sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik ke- seneklerini. sigorta primlerini \e>a (yaş haddi. malullük. sicilen emek- liye sevk nedenlerivle ilişiği kesiİip de hizmetleri avlık bağlanmasına yeterli olmadığından) toptan ödemelerini almış olanlardan. daha son- ra değişik bir sosy al güvenlik kurumuv ia ilgilenmey i gerektirecek baş- ka işlere geçmiş olup da bu işlerde çalışanlarla daha sonra sii/ü edilen işlere girenlerin, aldıklan paraları aldıkları günden y atıracakları gü- ne kadar % 5 (>üzde beş) faizi ile ve defaten yatırmaları şartıvla eski hizmetleri ihya edilerek yeni hizmetleriyle bu kanun hükümlerine gö- re emeklilikte birleştirilir." \asa. alınan para ıçın. alındığı günden. yatırıldığı güne kadar ge- çen süre için yüzde be^ faiz ödenmesini öngörmüşiür. 600 liranın yaklaşık "o 20 üzerinden 3 yıl 8 aylık prımı 5 bin 300 liradolayındadır. (600 aylık \ °ı, 20 prim oranı = 120 aylık pnm x 44 ay = 5.280 TL. 3 yıl 8 ay lık prim tutarı). 2 (Banka emekli sandığıncaayrıntılı bir hesaplamanın yapılaraksi- ze yazılı ıletılmesi genel uygulamadır. 3) Yönetmeliğin aynı maddesi uyannca "hizmet ihyasının yapıla- bilmesi için, yukanda sö/ü edilen paraların. ilgili kuruma; a) İstelderi üzerine emekli olacakların emekliliklerini istedikleri ta- rihten en a/ 6 ay önce; Kendileri veya hak sahipleri tarafından yatınlmış olması şarttır." Yasa gereği. 3 yıl Saylıkhizmetinizingeçerliolabilmesi için. emek- li olmadan en az altı ay önce bu sürenin primlerini % 5 faizi ile bir- likte geri ödemeniz koşuldur. POLÎTİKA VE ÖTESİ MEHMED KEIVIAL Aynı Bayrak Altında... Amerika'nın başkanlık sistemine kimi demokrasi- lerde alıcı gözle bakarlar. "ah bizde de olsa" diye öze- nirler. Şimdi Amerika. başkanlık sisteminden yakını- yor. Ne etsek de şu sistemden aynlsak diye çareler arıyorlar. Bize gelince, bizde başkanlık sistemine geçmek isteyenlerçoğalıyor. TurgutÖzal, başkanlık sistemi- ne kapıyı aralamıştı, kapıdan giren girene.. Özal'ın ömrü yetmedi. Derken Süleyman Demirel cumhur- başkanı oldu; bunalımlarbaşlayınca, "demokrasiler- de çare tükenmez" diyerek kurtuluşu başkanlıkta aradı. Elinden gelse, düzeni başkanlık sisteminde bulacak, sistemi başkanlık sistemine çevirecek... Parti liderlerinin geniş diktası başkanhğı aratmıyor. Aratmıyor ama çare de olmuyor. Her yerde başkan- lık sistemi çöküyor, bizde dört elle sarılanlar var... Neredeyse altı ayı buluyor. bir hükümet kurama- dık. Gırtlağına gelmiş olacak kı kabıneyi kurma eğ- lencesine TÜSIAD da karıştı. bir bildirı yayımladı. Böyle bir bildiriyi. Bülent Ecevit'in başbakanlığı sı- rasında da yayımlamıştı TÜSİAD. Ecevit'i küplere bindirmişti. Başkan Halis Komili çok sert çıktı: "Hükümet, kişisel dosyaların pazarlığıyla ortaya çıkmamalıdır. Kişisel çıkarlar için Türkiye'nin gele- ceği ipotek altına alınmamalı." Sermaye çevreleri. "günlük siyasete kanşmayız" derler, ama sırası gelince "aba altından sopa" da gösterirler. Darbe sözleri kimin dilinin altında dolaşı- yor, isyan işaretlerini kim veriyor? Eski Genelkurmay Başkanı elinde fener ortalıkta dolaşmıyor mu? Güçlü bir otorite olsa "sabah kalk, akşam yat" darbe mi dedirtirler. Bir yandan 'darbe' diyor, öte yandan da "benı anlamıyorsunuz" diye yan çıziyor. Anlamayacak ne var; asker başı çekıyor- sa "darbe", sivil başı çekiyorsa "mafya" değil mi? Mafya iyice örgütlenmiştir. Dört bir yana kol sal- mıştır. Meclis'te, sivil de asker de dalları var. Biraz daha karışırsa tarikatlar, cemaatlar arasına girer. Mafya ölüm listeleri yayımlıyor. Silahlanmış kollarında en seçkin. en çağdaş silah- ları ediniyor. Sınır boylarında yakalanan TIR'larda Amerikan, Rus silahları bulunuyor. Mafya, kadrolaşma bakımından da yeni yöntem- ler kullanıyor. Birleşmeyi ve sıkı fıkı olmayı hısım. ak- raba kademelerine kadar uzatıyor. Böylece sıklaş- mış. kaynaşmış oluyor. Güvenlik kadrolarına el attığı görülüyor. En etkin kadroları görünürde değil, görünmez ve illegal boyutlarda kendine bağlıyor. Mafya, medyaya da sızmıştır; buna sızma değil, in- celendikçe, kaynaşma denebilir. Medya. mafya lider- lerini enşilmez kahraman olarak gösteriyor. Bunun güvenlik işlerinde dallarını yüceltıyor, bu da mafya- nın çok işine yarıyor. Organize suçlar yaratıyor. Po- tansiyel suçluları koruyor. Yıllarca önce karışmış olanları unutturuyor. Önemli elemanlardan bırini daha küçük kademe- lerde ele alıyor, adım adım gelıştiriyor, önemli insan- lar derecesine getiriyor. Diyelim ki küçük bir memur olarak aldığını yücelterek parti lideri, milletvekıli, ba- kan derecesine yükseltiyor. Burada mafyadan çok medyadan yararlanıyor. Tanınmış basın elemanlarını kullanıyor. - > Sıyasal güçler ve güvenlik güçlerinin ySBşfclnlerl zaman zaman mafyaya tampon işlevi görüyor. Ortada bir sızma var. Güçlendikçe mafya devlete sızıyor. Böylece sızıntılarda 'mafya' devlete sızar; devlet mafyaya bulaşır. Aynı bayrak altında, aynı toprakta yaşayanlar bay- rağa saygısızlığı bağışlamazlar. Aynı bayrak, aynı toprak! B U L M A C A SEDATYAŞAYA* SOLDAN SAĞA: 1/ Yer'ın bıçım ve boyutlannı incele- yenbilim. 2/Erzu- rum'un bir ılçesi... Yapısına gırdiğı 3 sözcüge ""karşı, karşıt" anlamı ka- tan yabancı önek. 3/ Romalıların Alpler'den Atlas Okyanusu'na. Pı- renelerden Ren Nehn'ne kadar 8 uzanan bölgeve q verdıkleri ad... Bir müzik türü. 4/ Dın ışlenni devlet ışlerıne kanştırma- yan. 5/ Eskıden ekim ay ına verilen ad. 6/Nikelın sım- gesi... Cemal Gürsel'in la- 3 _kabı~ Trnpıkal Afrıka'da 4 yetışen ve ~ohi"adıyla da anılan agaç. 7/ Bir renk... Canlı bir varlığın içinde " bulunduğu dogal ve maddı koşulların tümü. 8/ Buy- 8 ruk... lskambılde koz. 9/ Q Devletçilik. YUK.\RID.\N AŞAĞIYA: 1/ Rahat adımlarla koşmaya dayalı spor. 2/ Bir göz rengi... • Bir Avrupaülkesininparabınmı.3/Mera... Üstükapalı ola- rak anlatma. 4/ Elektrık ampulünün takıldığı yıvlı >er... Uzaklık işaretı... Köpek. 5/Bırgörüntüyadabırdavranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için sımgelerle göz önün- de canlandırıp dile getııme. 6/ Güney Afrika Cumhurıye- ti'nın plaka ışareti... Eskıden harman ürünlerınden onda bir oranmdaalınan vergı. II Yemış... Eksığı olmavan. 8/Kovuş- turma. 9/ Ülkemiz sulannda yaşayan ve "şip" de denilen mersınbalığı türü... "Bu—'tur Künyemize kazılmı^ Bu da sabır Ağulardan süzülmüş" (Ahmed Anf). İLAN T.C. HENpEK İCjRA \T. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT 1994 294 Alacaklı: Yusuf Zıya Demırhan Mustafa Asım Pasajı- Kat: 2 İnşaat Mühendisi-Hendek Borçlu: Refik Bozkurt Akıncılar Mah. Ekicı Sok. No: 32Sakarya Borç miktan: 37.235.000 TL.-faiz ve ıcra masrafları Alacakmüstenıdi: 02.02.1994 \e 02.12.1994 vadeli 2 adet senet Alacaklı Yusuf Ziya Demirhan'a borçlu bulunan Re- fık Bozkurt'un 02.02.1994 ve 02.12.1994 vadelı 2 adet senedı ile hakkında ıcra takıbı yapılmış ve borçlu adına göndenlen ıcra ödeme emrının bila tebliğ ıade edılmesı neticesinde adresinin zabıta manfetiyle tahkik ve tesbı- tine karar verilmiş ve zabıtaca da tebligata yarar açık adresı tespit edılemedığınden emekli maaşına da ıhtıyatı hacız kararı geregince hacız konulmuştur. İşbu ılanın gazeteden ilanı tarihınden itibaren 15 gün zarfında tak- ibe veya senettekı imzaya itıraz edilmedığı takdirde tak- ıbın kesınle^mişolacaeı ilanen tebliğ olunur. 10.06.1996 Basm: 93839 "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle