28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilerek yerine ERNK bayrağı çekilmesi, tüm yurtta protesto edildi Bayrağa sakhrı lanetLendiHaber Merkezi - HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilerek yerine ERNK bayrağı ile Abdullah Ocalan'm posterinin asılmasına tepkiler büyüyerek sürüyor. De- mokratik kitle örgiitleri, üniversiteler, sen- dikalar ve yurttaşlar, ulusal bağımsızhğvn sembolü bayrağa yapılan saldınyı eylem- lerle ve yaptıklan açıklamalarla kınarken yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen kam- panyalarla ev ve işyerleri Türk bayrağıyla donatılıyor. Tûrkbayrağının indirilmesinetepki gös- teren Ankaralılar, kentin pek çok bölge- sinde evlerine, ışyerlerine ve sokaklara bayrak astılar. Bazı devlet daireleri ile ka- mu kurumlannın da binalanna dün Türk bayrağının asılması dikkat çekti. Başba- kanhk çalışanlan da büyük bır bayrağı bi- naya asarak protestolannı dile getirdiler. Ankara'da aynca bazı gruplar gösteriler yaparak Türk bayrağına saygısızlığı kına- dılar. TEDAŞ'ta çalışan Tes-lş Sendikası üyesi işçiler ile Türk Enerji-Sen üyesi me- •Demokratik kitle örgiitleri, üniversiteler, sendikalar ve yurttaşlar, ulusal bağımsızlığın sembolü bayrağa yapılan saldınyı eylemlerle ve yaptıklan açıklamalarla kınarken yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen kampanyalarla ev ve işyerleri Türk bayrağıyla donatılıyor. TEDAŞ'ta çalışan Tes-lş Sendikası üyesi işçiler ile Türk Enerji Sen üyesi memurlar, "bayrağa saygı" eylemi yaptılar. Kılis'te dükkânlannı bayraklarla süsle- yen esnaf. Atatürk anıtına da çelenk koya- rak saygı duruşunda bulundu. Kilis Esnaf ve Sanatkârlar Odalan Birliği Başkanı Ha- san Büyükköşker, "Vatan hainlerine irin verilmemelidir. Bunlarülkemizi bölüp par- çalamak isteyen Aponun uşaklandır" de- di. Kahramanmaraş'ta bir grup, ellerinde kılıç. kama ve Türk bayraklan ile öğle na- mazı çıkışı kent merkezindeki Kıbns Mey- danı Sütçü Imam Anıtı önünde toplanıp saatlerce davul çaldı. Davul-zurna eşliğin- de çeşitli oy unlar oynayan grup, daha son- ra *KahrolsunPKK'\"Bayrakinmezezan susmaz" şeklinde slogan attı. HADEP kongresindeki bayrak indirme olayına tep- ki gösteren grup, aynca Kıbns Meyda- murlar, "bayraga saygı" eylemi yaptılar. Taşıdıkları Türk bayraklany la dün öğle sa- atlerinde Bahçelievler'dekt genel müdür- lük binası önünde toplanan TEDAS çalı- şanlan, "Türkiye bizimdir. bi/im kalacak", "Bayrağı indiren eller kırüsın", "KahroJ- sunPKK', "Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir". "Türkiye Apo'ya mezar olacak" ve **Bayrak inmesin, ezan dinme- sin" sloganlan attılar. TEDAŞ çalışanlan protesto eyleminden sonra sessizce dağıl- dılar. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bahçesinde sabah saatlerinde toplanan yak- laşık 50 kişilik bir grup ile Gazı Üniversi- tesi bahçesinde toplanan 500 kişilik grup da lstiklal Marşı okuyup PKK aleyhıne sloganlar atarak olayı protesto ettiler. Ke- çiören'de HADEP kongresinde Türk bay- rağının indirilmesini protesto eden bir grup yurttaş. PKK aleyhinde slogan atarak yü- rüyüş yaptı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kala- balık bir grup, bayraklarla toplanarak HA- DEP aleyhinde sloganlar attı. Bazı gruplar da Türk bayrağı ve MHP bayraklanyla kentin ana caddelerinde sloganlar atarak araçlar eşliğinde tur attı. Kayseri Valisi MevlütÇetinkaya. yaptığı yazılı açıklama- da, HADEP kongresinde Türk bayrağına karşı yapılan "iğrenç tecavüzü" şahsı ve Kayseri halkının duygularına tercüman olarak şiddetle kınadığını belirtti. Çetin- kaya, tüm y urttaşlara e\r ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çagrısında bulundu. Türk intikam Tugayı üstlendi Saldırıda karatılık noktalar RECEP BULLT KAYSERİ - Ankara'da Atatürk Spor Sa- lonu'nda gerçekleştirilen olaylı kongreden dönen HADEP kurultay delegelerinin öldü- rülmesinin yankılan devam ediyor. Saldın- yı, yerel gazeteleri arayan bir kişi Türk Inti- kam Tugayı (TİT) adına üstlendi. Kayseri'de- ki olayla ilgili soruşturma sürdürülürken HADEP'lilerin nasıl tespit edildikleri ve öl- dürüldüklerine ilişkin giz perdesi aralana- mıyor. Olaydan yaralı kurtulan Mehmet Kı- sa, verdiği ilk ifadede saldınnın uzun nam- lulu silah taşıyan üç kişi tarafından gerçek- leştirildiğini söyledi. HADEP"in Ankara'daki ikinci olağan ku- rultayından dönen H ADEP'li yöneticilerHu- lusi KuL Mehmet Kaya, Mustafa Öztürk ve Mehmet Kısaya Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçe- si Aşağı Beyçayır Köyü yakınlannda yapı- lan silahlı saldın esrannı koruyor. Saldın ile ilgili soruşturma sürdürülürken polis. bu kanlı olayla ilgili bazı olasılıklar üzennde dunrypr. Birinci olasılığa göre kurultaydan özel otomobılleriyle Elbıstan'a gelmek üzere yo- la çıkan 4 HADEP delegesi, kendilerini An- kara'dan itibaren takip eden kişilerce öldü- rüldü. Diğerbir olasılık da örgüt içi bir hesaplaş- j ma olabileceği yolunda. Olayın meydana ; geldiği Pınarbaşı ilçesinde güvenlik kuvvet- lerinin basın mensuplarına sık sık "buolayın parti içi bir hesaplaşma olduğu' yolunda gö- rüş telkininde bulunması dikkat çekti. Ancak bu son derece zayıf bir olasılık olarak değer- lendiriliyor. Olayın en çok düşündüren yanı da bu oto- mobildekilerin HADEP kurultay delegesi olduklannın nasıl ve kimler tarafından bili- nebileceği sorusu. Saldınnın son derece pro- fesyonelce gerçekleştirilmesi de ayn bir so- nı işareti. Üç kişi Saldından şans eseri ağır yaralı olarak kur- tulan 32 yaşındaki HADEP Elbistan Ilçe Yö- netim Kurulu üyesi Mehmet Kısa, olayın şo- kundan kurtulduktan bir süre sonra verdiği ilk ifadede kısmen de olsa olaya açıklik ge- tirdi. Kısa ifadesinde saldınnın Dokuzdolam- baç mevkiine geldiklerinde son v irajı alırken önlerine aniden çıkan Doğan ya da Şahin ti- pi bir araçtan inen ve uzun namlulu silahlar taşıyan 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Kısa'nın. "Aracı ateşe rutrular, ge- risini hatıriamıyorum'"dediği öğrenildi. TİT üstlendi :. HADEP'lilere yönelik saldınyı yerel bir ; telev izyonu arayan bir kişi TÎT adına üstlen- • di. Arayan kişinin, saldınyı Türk bayrağının • indirilmesine tepki olarak gerçekleştirdikle- - rini söylediği öğrenildi. T Kayseri'deki saldında öldüriilen HADEP I yöneticileri Kul. Kaya ve Öztürk"ün cenaze- İ leri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Morgu'nda "yapılan otopsiden sonra ailelerine teslim • edildi. Cenazeler aileleri tarafından polis ve - jandarma gözetiminde Elbistan'a götürüle- rek defnedildi. Polis dayağına suç duyurusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı'nın hakkında Anayasa Mahkemesi"nde kapatma davası açtığı Emek Partisi üyeleri. önceki gün yaşanan coplama olayı nedenıyle suç duyurusunda bulundular. Âdlı Tıp. partilılere 3-7 gün arasında rapor verdi. Anayasa Mahkemesi'ne ön savunmalannı yapmak üzere toplandıklan Hatay Sokak'ta çevik kuvvct görevlileri tarafından coplanan \e tedavılen yapıldıktan sonra taburcu edılen 25 kişi. dün Adli Tıp Kurumu'nda muayene oldular. EP'lılere 3-7 gün arasında rapor verilırken. muayenelerın sona ermesinin ardından Adliye çıkışında kitlesel bır basın açıklaması yapıldı. EP Ankara II Başkanı Haydar Kaya. polısin müdahalesini kınayarak siyası mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti. Saldırılann kendilerini yıldırmayacağını anlatan Kaya. "Bizferdün (önceki gün) EP'nin kapatılmasını protesto etmek için toplandık. Oradan da Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek, savunma verilecekti. Emekçiler, kendi örgütierini savunacaklardır" dedı. Kaya, devletin ülkede terör estirdığını de ılen sürdü. Olaylar sırasında yaralanan EP >öneticilerınin tedavilennin de sürdüğü bıldirildı. Kaya'nın konuşması sırasında yaklaşık 100 kişilik grup, "Faşizme ölüm halka hürriyrt". "Susma. susrukça sıra sana gelecek". "Parti bayrağı daha daha yukarT. "Emeğe siyaset yasaklananıaz", ve "Suskun toplum istemiyoruz" sloganlan artı. fc Sermaye basını çarpıth' EP'den yapılan açıklamada da, \nkara'da önceki gün yaşanan olaylann "sermaye yanhsı basın" tarafından çarpıtıldığı vurgulandı. Olaylann. polisin kasıtlı biçimde başlattıği saldın sonucu başladığı belirtilen açıklamada şöyle denildi. "Bazıyayınorganlannın İzinsiz yürüyüşe müdahale ettik' scklindeki polis açıklamasına itibar etmesv basmın emeğe ve emekçilere karşı nasıl davrandığının son örneğidir. Polisin saldınsından sonra 3-5 MHP'li çapulcunun yapmay a yeltendiği gösterinin de kamuoyuna 'halk tepkisi' olarak yansıtılması. yanlı y ay ıncılığm ve emek düşmanhğının bir sonucudur." nı'nda bir saat süre ile trafiği kapartıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Hacettepe, Yıldız Teknik, Ondokuz Ma- yıs, Erciyes, Fırat. Atatürk. Inönü üniver- siteleri de "Türk bayTağının indirilip yeri- ne birkaç gün önce ikisi çocuk, biri kadın 8 kişiyi insafsızca kurşunlayıp öldüren bölü- cü terör örgürünün yoneticLsinin poster ve bayrağının asılıp. PKK yanlısı sloganlann atılmasmr nefretle kınadılar. Devleti yık- mak, ülkeyi parçalamak ve ulusu bölmek isteyenlerin çirkin yüzleriyle kötü amaçla- nnın bir kez daha ortaya çıktığının vurgu- landığı açıklamalarda, "Bayrağımız, ülke- mizin bağımsızlıgının. ulusal onur ve bü- tüniüğümüzün, dil. din. ırk farkı gözetmek- sian üJke topraklannda kardeşçe yaşama onurumuzun sembolüdür" denildi. Ulke- nin içten ve dıştan gelen siyasal oyunlara karşı korunacağı ve Türkiye'nin aydmlık geleceğini hiç kimsenin karartamayacağı- nın vurgulandığı açıklamalarda. "Himaye- sinde yaşadıklan bayrağa ihanet edecek ka- dar alçalan. beyni yıkanmıs, uzaktan kumandalı bu za\al- lılar, bir gün döktiikleri kan- da buğulacaklardır" savunuldu. goruşu 'Okullara bayrak* Mılli Eğitim Bakanı Tur- han Tayan. bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlann 30 haziran akşamına kadar bay- raklarla donatılmasını ıstedi. Tayan, illere gönderdiği ge- nelgede. "30 haziran pazar günü akşamına kadar bakan- hğımıza baglı faaliy et gösteren tüm kurum ve kuriıiuşlar bay- raklarla donatılacak. hizmeti- çi eğitim seminerlerinde en az 10saatsürey le bayrak konusu işlenecektir" dedi. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da ola- yı kınarken dün düzenlenen törenle. Almanya ve Hollan- da'da yaşayan Türklerin ca- milerdetopladığı 189bın400 marklık bagışı Türk Silahlı Kuvv'etlerini Güçlendirme Vakfrna teslim etti. Hak-iş'ten yapılan açıkla- mada, bayrağın bağımsızlığın sembolü olduğu belirtilerek "Darbesöylentikrinin ısraria ynyildıgı birortamda HADEP, sorumsuz \eçirkin tavnyla sa- dece bayrağa ve mülete saygı- sızlık yapmakla kalmanıış, ay- nı zamanda demokrasi süreci- nin zarar görmesine de alet oW musrur" denildi. Türk-lş Yönetim Kuru- lu'nca yapılan yazılı açıkla- mada. "Türk bayrağına yapı- lan çirkin hareketle ülkemizin birlik ve büfünlüğünü bozma- ya yönelik bir iç kargaşay a ne- den olmak isteyenler asla amaçlanna ulaşamayacaknr" dendı. Türkiye Odalar ve Borsa- lar Birliği Başkanı Fuat Mi- ras, Türkiye Işveren Sendika- lan Konfederasyonu (TİSK). Türk Eğitim-Şen Genel Baş- kanı Şuayip Ozcan, Öğretim Elemanlan Sendikası. Anka- ra Esnaf \e Sanatkârlar Oda- ları Birliği. Edırne Gazeteci- ler Derneği, lzmirGazeteciler Cemiyeti. Şeker-lş Sendikası Genel Başkanı ÖmerÇelik ve Emekli-Sen Genel Başkanı Ibrahim Şahin de yayımla- dıkları mesajlarda, Türk bay- rağına karşı yapılan saygısız- lığı kınadıklannı bildirdiler. Parti liderleri, kongrede çıkan olaylardan parti yönetimini sonımlu tutuyor 'HADEP sınavı veremedi'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -TBMM Genel Kunılu'nda siyasi partilerin sözcüleri bayTak indinneye sert tepki gösterirken Içişlerı Bakanı Ükü Güney. "Bu milM bir konudur. Şanh bayrağımıza uzanan eller kınlacakür. kınlnuşür" dedi. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. Türk bayTağının indirilmesini "Bayrak, bütün milletimizi temsil ediyor. Hangi sebeple olursa okun böyle bir uygulamavı şiddetle" kinryorum- sözleriyle kınarken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da "Kongrede bir sınav verilmiştir ve bu sınavdan HADEP yöneticileri başansız çıkmısOr" dedi. CHP'nin, Türk bayrağını reddedenleri kabul edemeyeceğini kaydeden Baykal. "BayTak kimliğimian. onurumuzun, tarihimizin. birliği mizin. şerefimizin simgesidir. Onu reddetmek kabul edilemez. Evet tarüşacağız, ama o bayrağın alünda tartışacağız" görüşünü dilegetirdi. MHP Başkanlık Divam'nca yapılan açıklamada. "Türk bayrağına yapılan menfiır saldırT karşısında kamuoyunun sağduyulu tutumunun provokasyona dönüşmemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan DSP Çanakkale Millervekili Hikmet Aydın. "gözü dönmüş PKK'nin kürt ırkçılığını ekmeye çalıstığııu, demokrasinin zaafiyet rejimi olmadığınr kaydederken DYP Kayseri Millenekili Ayvaz Gökdemirde, HADEP kongresindeki "apaçık ihanetin yumuşahlmasırun mümkün olmadığını" söyledi. RP Diyarbakır Millervekili Ömer Vehbi Hatipoğju, olaylarla birlikte demokrasi dışı eğilimlerin gündeme getirilmesine dikkat çekerek Kürt-Türk düşmanlığına izin verilmeden bu davranışın kınanmasını istedi. Içişleri Bakanı Ülkü Güney de, "bayrağı indiren kansızlann tespit edildiğini \ e de% letin pençesine verildiğini'' söyledi. Güney. "Türkiye hukuk devletidir. Ancak, haklann kullanımında hıyanet sınınnı zoriayanlar, neticesine katlanacaktır" dedi. HADEP'Iİ GÜVEN ÖZATA ^Partflîleriıııiz kayboldu' İZMİR/ADANA.İCHinhuriyetjh-HA- DEP tzmir i\ Başkanı Güven Ozata, kongre salonuna PKK lideri Abduüah Öcaİan'ın resminin asılmasmın "provo- kasyon" olduğunu savunarak kongreden sonra çok sayıda partüinin kaybolduğu- nu, kaybolan kişilerin yaşamlanndan en- dişe duyduklannı söyledi. HADEP'in kitle partisi oîdugunu ve gelişen bir çizgi izlediğini kaydeden Ozata, devletin de bundan büyûk rahat- sızhk duyduğunu belirtti. Özata, devletin, HADEP'i kapatıp se- çimlere sokmamak için elirtden gelen her tiirlü provokasyon ve komploya başvur- duğunu öne sürdü. Parti binalanna saldınlarra devam et- tiğini bildiren özata, Kayseri yakmla- nnda öldüriilen arkadaşlannın "Kontr- gerilla cinayı eti'> 'ne kurban gittiklerini id- dia etti. HADEP tzmir ll Sekreteri Ahmet Se- rim de Türk bayrağını indiren kişilerin partileriyle ilgilerinm olmadığını belirt- ti. Serim, "Partimian anlayışını temsil etmeyen birkaç kişinin ferdi hareketleri, partimize mal edilerek partimize karşı ytjfun bir saldın kampanyası başlatüdi" dedi. HADEP kurultaymdan sonra Genel Başkan Morat Boziak'la birlikte 22 ku- rultay üyesinin gözaltma ahndığım belir- ten Ahmet Serim, düzenlediği basın top- iantısında olayı kmadt. Işçi Partisi Izmir 11 Başkanı AJi Karşı- layan da HADEP Izmir tl Merkezi'nin bombalanmasira kınadı. Bu arada Ankara'da, hafta sonu yapı- lan olayh HADEP kongresi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Strasbourg'da dün yapılan ge- nel kurul toplantısında gündeme geldi. Genel kurul oturumunda bir konuşma yapan Isviçreli parlamenter Vermat Mangold ve Yunan parlamenter Efst- ratios Korakas. Türkiye'yi eleştirdiler. CHP Cenel Başkanı Deniz Baykal sert tepki gosterdi 'Türkiye, polis copuna emanet edilemez' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ön- ceki gün Emek Partisi (EP) Genel Mer- kezi önünde polislerin yurttaşlan "kı- yasıya" dövmesine sert tepki gosterdi. Savunmasız ınsanlann "intikam alır- casına" dövüldüğüne dikkat çeken Baykal. "Türkiye. polis copuna emanet edilemez" dedi. D1SK Genel Sekrete- n Kemal Daysal da EP"nin uğradığı sal- dınnm insanlık dışı bir uygulama ol- duğunu dile getirdi. Baykal, Anayasa Mahkemesi'nde görülen EP'yi kapatma davasını pro- testo edenlere yönelik polis müdaha- lesiy le ilgili yaşanan olaylan değerlen- dirdi. Dış güçlerin planladığı birtuza- ğin Türkiye'yi hedef aldığını ileri sü- ren Baykal. EP ile ilgili eylemlere gön- derme yaparak "Bu durum. 12 Eylül öncesi Konya mitingi görüntiisünü ha- tırlatıyor. Bütün bunlan aşacak sağdu- y uyu göstermek zorundayız. Siyasal ge- İişmeyi, olumsuz etkileyecek engelleri ortadan kaldıralım" diye konuştu. Türkiye'de polisin insanlara yönelik tavnnın her gün televizyonlardan nak- len yayımlandığına dikkat çeken Bay- kal. önceki günkü olaylann bunun en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Baykal. sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye tarafsız gözlemciterin gö- zünde, acımasız, polis devleti görünü- mündedir. Bir zamanlar Güney Kore, I .atin Amerika ülkelerüıdeyaşanan gö- rüntüleri bugün Türkiye yaşıyor. Bu ülkeler bu görüntüden kurtuldu, ama Türkiye kurtulamadı. Bu,Türkiye'nin layık olduğu bir tabto değil. Türkiye, hukuk devleti anlayışını, demokratik saygı anlayışını, polis copuna gereksi- nim duymadan uygulayabilecek dene- yime sahip bir ülke olduğunu göster- melidir. 500 kişi >e bir grup polis, 60 milyonluk Türkiye'yi temsil edemez. Türkiy e, poliscopuna teslim edilemez," Baykal, Türkiye'nin güvenlik poli- tikasının. bir polis şefinin kafasından geçen uygulamalarla yönlendirileme- yeceğini kaydetti. Kemal Daysal. ise tepkisini "Yetld- leri ve görevleri yasaları uygulamakla sınırlı olan emniyet güçleri, Emek Par- tisiy önetici ve üyelerini insanlık dışı bir anlayışla kırıp geçirmiştir" diyerek gosterdi. ÇGD Genel Başkanı İsmet Demir- döğen, Içişleri Bakanı Ülkü Güney'e gönderdiği yazıda. güvenlik güçleri- nin gazetecilere yönelik şiddet kulla- nımının giderek tırmandığına dikkat çekti. Demirdöğen, HADEP kongresinin yapıldığı salondan çıkan gazeteciler arasında bulunan. ÇGD üyesi Musta- fa Erdoğan'ın polisler tarafından tar- taklanmasını ve önceki gün de Emek Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan olaylar sırasında Evrensel gazetesi mu- habiri Sultan Özer'in tokatlanmasın- dan büyük üzüntü duyduklannı belirt- ti. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Çumhuriyet'in Ünivepsitesi... Osmanlı geriliğe çare aramaktadır. Çağdaş eğitim kurumları oluşturulmasına karar verir. Padişah. Ba- ron de Tod'u bir "hendeshane" kurulması ile görev- lendirir. Şeriatçılar karşı çıkarlar. Ve Baron de Tod, "Hendeshane gerekmez, biz her şeyi biliriz" diyen üç Osmanlı hendeseciye sorar: - Bir üçgenin iç açılan toplamı ne kadardır? İkisi şaşkınlıkla birbirine bakar. Üçüncü, kendinden emin yanıtlar: - Bu, üçgenine göre değişir! • • • İlk üniversite, italya'da Bologna'da 1091 'de açıldı. Ertesi yüzyılda da Paris ve Oxford üniversiteleri ku- ruldu. Bızde o anlamdaki üniversitenin kuruluşu ancak 1924'tür. Darülfünun'un yıkıntıları üzerinde yüksel- miştir. Anadolu'nun bağrında yükselen yeni başken- tin üniversitesi ise ancak şimdi 50. yılını kutlamakta- dır. Ankara'da ilk yükseköğretim kurumu, 1933 yılında "Yüksek Ziraat Enstitüsü" adıyla kuruldu. 1935'te DTCF'nin kurulmasını ismet inönü başbakan olarak önerirken gerekçesini şöyle açıklıyordu: "Ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve yeni yöntem- ter/e öğretilmesi için öğretmenler yetiştirmek..." Ama iki yıl sonra bunlara bir hukuk mektebi eklen- mesi istendiğinde, dönemin "MaarifEncümeni" bu- nu şu gerekçeyle geri çevırecekti: "Ankara 'da ilkokul açacak bina bile bulunmuyor..." • • • Ankara Üniversitesi tam 50 yıl önceki haziran ayın- da kurulurken Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in kutlama mesajında şu satırlar vardı: "...Bu kanun hükümlerine göre üniversitelerimizi oluşturan fakülteler bilim ve yönetim özerkliğine ve tüzel kişiliğe sahiptirler... Bugün bu kurumlanmıza verilen özerklık, devrim yılları içınde sağlanan ilerle- menın tabii sonucu olmuştur..." Ve kemalist devriminin özünü en iyi kavramış bir- kaç kişiden biri olan Hasan Âli Yücel şöyie devam edi- yordu: "öğrenci derneklerine kendim her zaman büyük önem verdim. Bu dernekler ilgili kanunlara göre mey- dana gelip kendi meselelenni e/e aldıktan sonra, öğ- rencilerimizin kişilikleri ilerlemek için geniş alan bu- lacaktır... Üniversitelerimizde daha açık bir hürriyet havası esecektir..." Bilimsel ve yönetsel özerklik... Öğrenci dernekle- ri... Özgür birortam... Işte Atatürk'ün devriminin ulaştığı noktada, yarım yüzyıl önce eğitimimıze yön veren bakış açısı buydu! Önce YÖK geldi. Arkasından Anadolu'da mantar gibi biten üniversitelerin çoğu "medrese kafaları"na teslim edildi. Devrimi anlatmak görevi bile devrim düşmanlarına verilir oldu. Ama bugün Ankara Üniversitesi hâlâ "Atatürk'ün üniversitesi..." Rektörünün göğsünde Atatürk rozeti var... Bir tek çağdışı kafalı dekanı yok! Bazı gecekon- du üniversitelerindeki gibi Atatürk'le ilgili konferans 1 ların duyurularını asma^a ızin vermeyen yöneticiler y o k ! , - . . i - ..-•' Aylık dergisinde, Uğur Mumcu ve Muammer Ak- soy'lan anma toplantılarının haberleri var. Çağdaşlık var. Atatürk var! • • • Bugün Ankara Üniversitesi, rektörünü seçiyor. Ve Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı Yekta Güngör Ozden, 50. yıl nedenyle üniversitenin me- zunları adına şöyle diyor: "Kimi üniversitelere ilişkin, örgütlenme düzeyinde kadrolaşma ve dinsel çalışma yapma savlan yaygın- laşırken, yurtdışındaki kımi öğrencilenn tutumlanna iiişkin yakınmalar açıklanırken, kimi öğretim üyeleri neredeyse heryazısında Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve devlet güçlerine sövgüler sıralarken. bilimsellik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine saygı yolunu izleyen Ankara Üniversitesi'nin onurlu tutumunu sürdüre- rek, sorunlanmıza çözüm getirecek çalışmalannı hız- landıracağına inanıyorum." Yarım yüzyıllık tüm hıyanetlere karşın eğer Atatürk bugün hâlâ güçlü ise bu, attığı temellerin gücü saye- sindedir! BAŞSAĞLIĞI - Dr. Suphi Baykam. bizim kuşak- ların hep saygı ile hatırladığı. çok değerli Kemalist bir siyaset adamı ve çok etkili bir konuşmacıydı. Kaybın- dan büyük üzüntü duyuyorum. Başta dostum Bed- ri Baykam olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. ESKİ DEP'UDEN TEPKİ Sırm Sakık: Provokasyon YUSUFÖZKAM ANKARA - Eski DEP Milletvekili Sırn Sakık. HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilerek yeri- ne PKK lideri Abdullah Öcaİan'ın posterinin asıl- masını "provokasyon" ola- rak değerlendirdi. Kürtlerın ve HADEP'ın. Türk bayrağına saygısızlık yapmayaçağını kaydeden Sakık. ""Ülkede yapay gün- dem yarablmaya çalışılıyor. HADEP kurultayında'bu oyun başanldı. Bayrağı indi- renlerin kime hizmet ettik- leri belli değil, HADEPe saygısızlık ettiler" dedi. Sa- kık. bayrak indirme olayıy- la ilgili sözlerinin de med- ya tarafından çarpıtıldığını söyledi. Pazar günü Ankara Ata- türk Spor Salonunda yapı- lan HADEP kongresi sıra- sında. salonda asılı Türk bayrağının bir grup tarafın- dan indirilmesi \e ardından gelişen olaylara ilişkin Çumhuriyet'in sorularını yanıtlayaneski DEP Mıllet- \ekıli Sakık. olayı "şercep- hesinin oyunu1 " olarak de- ğerlendirdi. Olay ın ardından söyledi- ği sözlerin medya tarafın- dan çarpıtıldığını savunan Sakık. sözlerini şöyle sür- dürdü: ~Orada söylemedi- ğim bir sözü, köşe yazarlan alıp farklı yorumladılar. Ben, "Bir başka ülkenin bayrağına bile saygısızlık etmemeliyız' dedim. Kesâv likle Türk bay rağını kastet- medim. Ama bunu farklı bir şekilde yorumladılar. Ben ülke bütiinlüğü içinde soru- nun çözülmesi gerektiğini söylüyorum. Ama şer cephesinin nasıl işine geliyorsa, öy le yorum- luyor. Bunun yapay bir şey olduğunu. gündemi değiş- tirmek için bu kalemsörie- rin bir oyunu olduğunu dü- şünüyorum." Bayrak indirme olayının "kesin bir provokasyon*' ol- duğunu kaydeden Sakık. bavrağ! mdırenlerin. HA- DEP'in düşüncelerine sal- dırdığını \e saygısızlık etti- cini söyledi. Kürt halkının da. H\DEP'in de. Türk bayrağına karşı böyle bir saygısızlığı olamayacağını kaydeden Sakık. kuruîtay sonııç bildirgesinde\c HA- DEP il başkanlarının açık- lamalannda olayın şiddetle kınandığını \e Türk bayra- ğına saygılı olunduğunun açıklandıeını da anımsattı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle