27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER KİT Komisyonu'ndan tavsiye • A\KARA(Cumhuri.Yrt Bürosu)-TBMMKİT Komısvonu. ozeüe^tınlen kurumİarınyeti:,miş pen,onelinın hak ve pozısyonîan saklı kalmak kaydıyla, şahsa bağlı kadro çıkanlması ıçın Devlet Persone! Daıresı'ne ta\ sıyede bulunma karan aldı Yem Sanayı Turk AŞ'nın 1992 yılı hesaplan TBMM KİT ' Komısyonu'nda aklanırken 1993 yılı hesaplan da komısyonun genel goruşune sunuldu Komısyonda konuşan Yem Sana> ı Turk AŞ'nın Genel Muduru CevdetZırhlı '•Yıllarca genel muduryardımcılığı y apan arkadaşımız. okııldan venı mezun oimus bır kımse gıbı muhendıs olarak ba^ka kurumlara atanıyor Bu -durum. ozelle^tınlecek olan Jaşka kurumlarda çahşan elemanlan huzursuz edıyor" dıye konuştu Basın Konseyi'nden kınama • İstanbul Haber Senisi - Basın Konseyı. guvenlık guçlennın basına yonelık şıddet. saldın vegorevı engelleme davranışlannı arttırdığını \e saidırı olavlannın gıderek gunluk olay lar halıne gelmesınden buyuk kaygı duyulduğunu bıldırdı Basin Konseyı'nden yapılan açıklamada. oncekı gece D\ P-RP bulusmasını ızleyen muhabırlenn gore\ yapmalannın polıs tarafından engellendığı belırtılerek karakola goturulduklerı hatırlatıldı SSM'den açıklama • \\KARA(Cumhuri>et Burosu)-Sa\unma Sanayn Musteşarlığı (SSM). Tansu Çiller'ın Başbakanlığı donemınde hıçbır pazarlık yapılniddan ımzalanan Fransız \apımı "Cougar" helıkopterlerı anla^masının. ıkıncı partı alım ıhalesının objektıfdeğerlendırmelere gore yapıldığını bıldırdı SSM.' 30 hehkopterden oluşan 2 partı Cougarlann, Turk Sılahlı Kuv\etlen'nın (TSK) gereksınım duyduğu her turlu gorev ı yenne getırebılecek şekılde gelıştınldığını kaydettı Konuk cumhurbaşkanı • ANKARA (Cumhurhet Bıirosu)- Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestıl ın 24-26 hazıran gunlennde Cumhurbaşkanı Sulevman Demırel'ın resmı konuğu olarak Turkıye'ye geleceğı bıldırıldı Dışışlerı Bakanlığı ndan dun yapılan yazılı açıklamada Klestıl'ın zıyaretının ıkı ulke arasında cumhurbaşkanı duzey ınde yapılacak ılk gezı olacağı vurgulanarak Turk \e Avu^turyalı heyetler arasinda yapılacak goruşmelerde ıkı ulke ıhskılennın tum boyutlanyla ele alınacağı kaydedıldı Arnavutluk açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Burosu)-Turkıye. Vnavutluk'ta vapılan seçımlen Demokratık Partı'nın kazandığını belırterek ""Son derece katı bır sıyası sıstemın uzun y ıllar egemen olduğu Arna\utluk'un cesurca surdurduğu demokrasi mucadelesını desteklıyoruz" goruşunu bıldırdı Dışışlen Bakanlığı'ndan dun yapılan yazılı açıklamada bınncı turu 26 mayıs. ıkıncı ruru 2 hazıranda yapılan seçımlerle ılgıiı usulsuzluk sa\ lannın ardından bazı bolgelerde seçımlenn tekfarlanmasinın. demokrasının Arnavutluk'ta yerle^mesı bakımından olumlu bır adım olduğu kaydedıldi Şekerpancarına ek ödeme • ANKARA (Cumhuröet BÜFOSU) - Şekerpancan uretıcısıne, destekleme alımlan ıçın kılo başına \enlecek4 bın 400 lıra dışında 250 lıralık ek odeme yapılacak Bakanlar Kurulu karanna gore. 1996 yılı pancar alımlarında Ağn. Ercış Erzurum Kars \e Muş fabrıkalarına bağlı bolgelerdekı pancar uretıcısıne kılo başına 250 lıralık pancar uretım tesvık pnmı venlecek DYP ve RP genel başkanlannın başbakanlıkta anlaşamamalan üzerine 3. randevu haftaya kaldı Erbakan-Çjfler yme anlaşatnadı ERGÜN 4KSOY ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - D\ P Genel Baş- kanı Tansu ÇillerıleRP Ge- nel Başkanı NecmeHin Er- bakan arasında dun y apılan ıkıncı goruşmeden de sonuç alınamadı Çıller, DSP Ge- nel Başkanı Bulent Ecevit'm. 3'Iuveya4'lukoalısyonmo- dellenndeveralmayacağmı açıklamasına karşın Erba- kan'a pazartesı DSP lıderı ıle yapacağı goruşmey ı ge- rekçe gostererek, ancak sa- lı gununden sonra REFAH- YOL ıçın >anıt verebılece- ğını bıldırdı Goruşmede Çıller. gru- bundakı ıstıfalarvetepkıler nedenıyle guvenoyu konu- sunda tedırgın olduğunu ıra- de ederek kendı başbakan- lığında 3 ay lık bırgeçış do- nemınde ısrarettı Erbakan ıse başbakanlıktan vazgeç- meyeceğını belırterek guve- noyu sorununun AN AP'tan -ayarlanacak 15milletveki- li" ıleçozulebıleceğını soy- ledı Çıller'ın RP'nın salı gunune kadar başbakanlık konusundakı ısranndan vazgeçmemesı durumunda koalısyongoruşmele- rını bıtıreceğı oğrenıldı D\ P'den y ukselen RP karşıtı sesler ve ıstıfalar- la sarsılan REFAHYOL koalısyonu hazırlıklan. baş- bakanlıkta anlaşma sağlanamaması sonucu gele- cek haftaya erteİendı Koalısyon kurma konusun- da ılke anlaşmasına varan Cıîler ıle Erbakan kur- maylanylabırlıkte.ertelenen2 goruşmelerınıdun gerçekleştırdıler 2 saatlık goruşmenın 40 dakıka- hk bolumunde Çıller \e Erbakan baş başa kaldı- lar CHPlıden DenizBa>kal'dan.3'lu\eya4"lubır koalı-ı>ona gırnıe konusunda "haMr" vanıiı alan Çıller. Erbakan la goruşmeden once Ece\ ıt"le bır telefon gorı^meii y aptı Ece\ ıt. pazartesı gunu go- ruşmelerının uygun olacagını soyledıgı Çıller'e. 3"lu \a da 4'lu bır koalıs>on modelınde ver alma- \acak!annı bıldırdı Alınan bılgılere gore Çıller Erbakan'la>aptığıgoni:>mede. herhangı bıryanıt RP'de örtülü rahatsızlığı sürüyor 'Hocabüyiik luıtayaptı' ANKARA - Örtulu odeneğın kullanıtnı ıle ılgıiı soruşturma onergesme verdıklen destekten dolayı "Çfller'i kurtaran parti" konumuna duşen RP'de suçlu aranıyor Bır grup RP'lı Necmettin Erbakan'ın çevre- sındekı ısımlerı "hocayı doğnı bMgiiendir- menıekn le eleştınrken bır bolumu de "Ho- cahatayapOnu,>apmadınu" tartışması baş- Jattı Örgütlerden gelen tepkıyı \atıştırma- ya çalışan RP vonetımının ıse "DV P ile oJ- mazsa ANAP"la masava oturunu. RP'li bır biikümetkurulacakrjr" mesajı \ermeye ça- lıştıkları bıldınldı RP Grup Başkanvekılı Şevket Kazan. DYP'den olumlu bıryanıtala- mamalarî halınde ANAP'ta görüşeceklen- nı söyledı Kazan. "Verilecek>anıtiaroluın- suz olursa o zaman bekietmeden görevi ia- de ederiz" dedı Çıller'ın, REFAHYOL ıçın verecegı ya- nıtı gecıktınp Deniz Baykal \e AJparsîan TBitoş'legörü^mesınden sonra Erbakan'ia bıraraya gelmesı, partıdekı huzursuzluğu dahadaarttırdı Partı ıçınde.özellıklegenç yenılıkçılenn "suçlu ktoı" tartışması baş- lattıklan oğrenılırken bırbolum RP'lı, Er- bakan'ın hata >apmasına, çe\Tesındekı ın- saniann neden olduğunu ha\ unuvor RP"Iı- ler, "Bu insanlar Krbakan'ıdoğru bügilen- dirmi>oriar. Partinin dışında. kapalt kapı- larardında ne olup bittiği konusunda doğ- ru biigi aktarmnoıiar. Sa>ın Erbakan da da- ha sonra >anhş değerleıjdirilecek karariar alabiliyor" dedıler Bır grup RPIı ıse "Ho- ca hata yapti nu yapmadı nu" tartışması başlattı Aralannda mılletvekılennın de bu- lunduğu RP'lıler. şunfan soyledıler "Hoca havatinın en bihük hatasım y ap- tı. Örtiılü gitti. ortaklık bitti. İktidar için bu kadarişlahlı görünmneceivti Simdı D\ Pile de kapılar kapanmak u/cn>. Artık bundan sonra \apıiacaktekşey,«orevı iadeedipbek- lenıek. Hoca, hata \apina\d dı\am (•derse gend başkanhğı bik.şınıdi olmazsadaha son- raki dönemde tartışma koousu ıılur." Başbakan Yılmaz, ANASOL VE ANAYOL'u deneyecek Erbakan kunamazsagörev Yılmaz'ın DÜRDANE KOCAOĞHi ANKARA (Cumhurivet Bürosu) • RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'ın hükumetı kuramamai.ı duru- munda, Cumhurbaşkanı Sül«Tnan De- mirel'm, göre\ı, DYP'den katılımlar- la parlamentodakı sandalye sayısı açı- sından ıkıncı partı olan ANAP'ın Ge- nel Başkanı Vlesut Vılmaz'a vereceğı bıldınldı Yılmaz'ın, hükümet kurma gorev ı- nı alması halınde, ANASOL \e A1SIA- YOL hukümetlerını deneyeceğı kay- dedıldı ^fHP Genel Başkanı Alpars- lan Türkeş. ANAYOL ıçm yenıden devreye gırerek dun Başbakan Yıl- maz'la gızlı bır goruşme yaptı DYP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Coheride ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı İlker Tuncay ıle goruştu Go- ruşmeierde, Başbakan Vılma2'ın, bu aşamada bır araya gelmeyı reddettıgı Başbakan Vıimaz Çıller'e "RP'ye hajır de, ondan son- ra gel" mesajı gondenrken kurmayia- nna da *D\'P-RP işi bhtT dedığı ög- renıldı Çıller'ın de Yılmaz"dan trans- ferlen durdurmasını ıstedığı belırtıldı Erbakan'dan sonra gorev ı almayı bekleyen DYP Genel Başkanı Tansu Çilter'm hesaplan son ıstıfalarla al- tust olurken Yılmaz'ın. oncelıkle sol parfılerle ortak hukümet arayacagı kay- dedıldı Mesut Yılmaz'ın hükumet kurmakJa gorev lendınldıkten sonra, daha once sorüşerek nabızlannı yok- ladığı DSPGenel Başkanı BülentEce- >it ve CHP lıden Deniz Bavkal ıle bır araya gelmesı beklenıyor ANASOL hukumetının gerçekleşmemesı duru- munda Yılmaz'ın, RP ıle koalısyon >ansını deneyebıleceğı belırtıldı Türkeş. oncekı ak^am Çıller'le Bıl- kent'tekı konutunda yaptığı gızlı go- ruşmenın ardından dun de Yılmaz'ia bır araya gelerek ANAYOL ıçın nabız yokladı Turkeş. gorüşmelerde her ıkı İıdere de "Tbrkiye, hükumet bunab- mtnı kaldıracak guce sahip değil. Bir arma gelin, konuşup anlaşın. DSP >a da C HP'vi de alarak guclu bir icraat hükümeti olusturun. Bunu hailedemi- jorsanız, anlaşıp Türkiye'yi erken se- çime göttirün" onerısınde bulundu \ermek ıçın değıl soz \erıldığı ıçın nezaketen go- ruşmeve geldtklennı belırttı Erbakan'a "Illaik- tidar olalım demhonız. İktidarda da. muhalefet- tedeolabiliriz" dıyen C 'Her. kendı başbakanlıgın- da olmaınasi durumunda RP-DYP koatısvonuna gırme>eceklennı dılegetırdı Grubundakı ıstıfalan ve RP-D1 » P koalısvonun- dan doğan rahaisızlığa dıkkar çekerek guvenoyu konusunda endışelerını anlatan Çıller. ~D\ Pgru- bununslan başbakanlığınızda hassasiveri var. Hcm D\ Pgrubunun hem de kanıuouınun baskılannı goğuslevebilmek için benım başbakanlığımda 3 avlık bir geciş donemi vaşanması gerektığinı du- şünu>«nım" dedı Erbakan ıse kendı başbakanlıfından ta\ ız ver- meyeceğını kendı tabanının da bovle bır da\ra- nışı hazmedemeyeceğını soyledı Erbakan. ken- dısının başbakan olması durumunda guvenovu alınmasinda sorun çıkmavacağını one surerek u Siz güvenm unu sorun etme\ ın. AN AP'tan en az 15 kı- şi avaıianz. Gerekirse bu 15 kişi o gun ovlamava katılma/lar"guvencesı verdı Basbakanlık konu- sunda anlaşaıruvan ıkı lıder, haftaya salı gunun- den sonra venıden bırarava gelme karan aldı Go- rusmedebulunan DYP lı bırkurmay. Erbakan'ın. bazı ANAP'lılann katılmamasiyla ahnacak bır gu\ enoy u gu\ encesinın kendı lennı bağlamadığı- nı belırtıı Grubundakı rahatsızlıklar ve ıstıfalar nedenıyle guvenoyu alama)acağını goren Çıl- ler'ın. RP'nın salı gunune kadar başbakanlık ıs- rarından vazgeçmemesı durumunda, salı gunu RP'vle koalısvon goruşmelerını bıtıreceğı belır- tıldı' Çıller goruşmeden sonra yaptığı basın toplan- tisinda. Baykal ınolumsuzvamtından sonraEce- vıt ın de. 3'lu >a da 4'lu bır koalısyonda yer al- mavacaklarını sovlemesıne karşın. -Savın Ece- vit'le pazartesi göruşeceğiz. Salı gununden sonra çıkacak sonuç çerçevesinde Erbakan'la değerlen- dirme toplantısı \apacağı/" dedı Ç ıller. "Biam ortaya kov duğumuz model 3'lu. 4'lu koalisvondur. Temaslarımı/ı surdurmevı devam ettireceği/" dı- >e konuştu Çumhurba>kanı Suleyman Demirelden aldığı hu- kumet kurma gores ını 15 gundur ehnde bulundu- ran Erbakan da Çıller'den sonra duzenledığı ba- sın toplantisinda "SayınÇiller,Sa>ın Ece»it'le>a- pacağı goruşmeden sonra bize karannı bildırece- ğıni belirtti. Kendılerini beklerne mecbunveti ha- sıl olmuştur" dedı RP'siz bır hukumetın kurulmasınııı mumkun olmadığını belınen Erbakan RP-D1 ! P RP-ANAP \eya BBP'nın katılımıylj 4'lu bır hukumetın ola- bıleceğını kavdettı Erbakan, ıkı partinin kuraca- ğı bır hukumetın guvenoşu sorununun bulunma- yacağını behnerek BBP nın de destek \erme>ı halınde 300'e vakın oy alınacağını bıldırdı Erba- kan "Çiller sizi vedekte mi tutuvor" sorusuna da. oy le bır >ey ın soz konusu olamavacjğını. asıl ve- deâın D\ P olduöunu sozlerıne ekledı İTO'nun sosyal tesislerinde çalışan işçiler, yıkım ekiplerine taşlı sopalı saldında bulundu Kaçak inşaat yıkımında zabıtaya dayak • ITO'nun kaçak yapısını yıkmaya gıden zabıta ekıplerı, kürek. tırmık. kazma ve sopalı grubun saldıribina uğradı Hazırlıksız yakalanan zabıtalardan bırçoğu dayak yedı • Yetkıhler. ITO'ya ait sosyal tesıslenn kaçak olduğunu. donemın Beledıye Başkanı Nurettın Sozen'ın 1993'te yıkım karan çıkarttıgını belırttıler İstanbul Haber Senisi - İstanbul Tıcaret Oda^ı tara- fından Kandıllı dekı orman- lık arazı ıçerısıne yapılan kaçak ınşaatı y ıkmay a gıden zabıta ekıplen saldırıv a uğ- radı İTO'nun sosyal tesis- lerinde çalışan garson ve ışçılenn kurek. tırmık. so- pave taşlı saldınsında 4 za- bıta çeşıtlı yerlerınden >a- ralandı. bırçok zabıta da da- yak yedı Saldıny ı puskurt- meye çalışan zabıtalar da bazı ışçılerı cop ve sopa- larladovdu Saldın,pohsve zabıtalann havaya ateş aç- masıv la durdurulabıldı Bu- tun mudahalelere karşın yı- kım gerçekleştınldı İstanbul Buyuk^ehırBe- ledıyesı Boğazıçı ImarMu- durluğu ne bağlı zabıta. gu- \ enlık guçlen \ e yıkjm ekı- bı dun İTO'nun Kandıl- lı'dekı sosyal tesıslennın bulunduğu arazıde ye- nı yapılmış olan kaçak ınşaatı yıkmaya geldı Tesıs yetkılı ve gore\lılen yıkım ekıplennı bır sure arazıye sokmadı Daha sonra y ıkım aracı- nın demır kapıyı zorlamasıyla ekıpler arazıye gırdı Ancak bu sıra da kapı gorev lılen ve ışçı- lerekıplere karşı kovmayaçalıştı Karşı koyan ışçı ve gorev lılerden bırkaçı zabıtalar tarafın- dan dovuldu Flk dırenışı atlatan yıkım ekıplen. ağaçlar arasına gızlenmış durumda bulunan \e ıkıncı katın betonu atılan kaçak ınşaata gırerek yıkı- ma başladı Bu sırada tesıslerde bulunan aşçı ve ışçıler. bazı kışılenn de kışkırtmasıyla daha İstanbul Bü>ükşehjr Beledivesi'ne ait zabıta ekiplerit le gu>enlik guçleri, kaçak inşaatı vıkmava gittikJerinde inşaat işçileri ve sosyal tesislerde çalısanların saldı- nsına uğradı. dort zabıta gorevüsi varalandı. Kavga, gmerılik güçlerinin havaya ateş açması sonucu durduruldu. (Fotoğraf \IEH\f ET DEMlRKAYA) kalabalık bır şekılde saldınya geçtı Ellerınde- kı kurek. tırmık. kazma ve sopalarla saldıny a geçen grup ıle zabıta ekıplen arasında buyuk bırkavgaçıktı Hazırlıksızyakalanan zabıtalar- dan bırçoğu dayak yerken bazıları da çeşıtlı yerlennden varalandı Zabıtalann da çe\ reden sopalar bularak karşı koymasıyla saldırganlar gen çekıldı Ancak bu kez de uzaktan taş yağ- dırmaya başladılar Bırara olay yennde ılk an- da az say ıda bulunan polıslert zabıtalarla kanş- tıran saldırganlar bırpolısten silahını almay a ça- lıştı Bunun uzenne polısler ve zabıtalar hava- ya ateş açarak saldıny ı puskurttuler Olay yenne daha sonra gelen polıs ekıplen veyetkılılerın araya gırmesıylede saldırıtama- men durduruldu Soz konusu ınşaatın buyuk bırkismı ıle yıne kaçak olarak yapılan bır ışçı barakasınınvıkımı gerçekleştınldı Olaylı yıkım nedenıy le beledıvenın 4 ambulansı da olav ye- nne geldı Boğazıçı ImarMudurluğuyetkılılen ITO'ya ait sosyal tesislerın kaçak olduğunu Nurettin Sdzendonemınde 1993 yılında tesisler ıçın yı- kım karan çıkanldığını belırterek şunlan soy- ledı "Çok bu\ uk bir arazi uzerine kurulu bulu- nan birçok binadan oluşan sosyal tesisler zaten kaçaktı. Bunların kaçak olması yetmhormuş gibi ağaçlar arasında >eni bir inşaata daha baş- ladılar. Temel attıklarında uyardık. Bunu dur- durun dedik. \ma onlar inşaata devam ettiler. \ ıkım karannıgösterin divorlar. Birakın bu in- şaatı. tesisler için yıkım karan var. Ayıu parsel uzerine vapılan bir başka inşaat için veniden yı- kım karan çıkarmava gerek yok." ITO'nun tesıslerdekı yetkıhler ıse vıkım ka- ran olmadığını. ozel arazıye y ıkım ekıplennın zorla gırdığını ve gore\ lılere saldırdığını ıddıa ertı Tesıs gorev lılen aynca bırçok yerde kaçak inşaat olmasına karşın onların gormezlıkten ge- lındığını olayınarkasındaşımdı soyleyemeye- ceklerı baska >eylenn olduğunu savTindular ÖDP yöneticilerine özel time hakaref soruşturması 'Baskılara karşın çalışmamız sürecek9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özgürluk ve Dayanıştna Pardsı (ÖDP) Genel Başkanı Ufiık Uras, sıyası par- tılenn "soylem birüği'' ıçıne gırdıkle- rinı belırtırken DSP Genei Başkanı BâlentEcevit'ı erken seçım duşunce- sınden vazgeçmesı nedenıyle eleştır- dı UrasveODPMerkezYurürme Ku- rulu üyelen, seçımler sırasında kuJlan- dıklan bır bıldınde. özel tım gorevlı- ienne hakaret ettıkfen gerekçesıyle Ankara Cumhunyet Savcılığı 'nda ıfâ- de verdıler Ankara Adlıyesı'ne dun sa- bah saatlennde MYK üyesı 14 arka- daşı ıle bırlıkte gelen Ufiık Uras. An- kara Cumhunyet Basın Savcısı Nihat Oganın yanına gırmeden önce gaze- tecılenn sorulan uzenne yaptığı kısa açıklamada, partısının baskı altına ahnmayaçalışıldığınıvurguladı Bas- kılara karşın sıyası çalışmalannı sur- dürmekten vazgeçmeyeceklennı ania- tan Uras. sıyası partılenn söylem bır- lığınde olduklannı ılerı sürdü Urtık Uras, DSP Genel Başkanı Ece- vıt'ın son gunlerde sık sık vurguladı- gı erken seçım ıstemmden vazgeçme- sının dıkkat çekıcı olduğunu belırte- rek eleştırdı Seçım kampanyası çerçevesınde ha- zırlanan bırbıldınde yeralan "Köy ya- kan, insan kulagmdan koteksiyon ya- pan, yol kesen özel time ayda 35 mil- yon lira ödenhor" ıfadesıyle "devte- tin memurlarına hakaret ettikleri" sa- v ıyla başlatılan soruşturma çerçevesın- de ıfadelen alınan ODP'lılenn, savcı- >a soz konusu cümleyı gazetelerde yer aian haberlerden derjedıklennı söyledıklen oğrenıldı îfadelennde ozel time yonelık ıddı- aJarın yazılı vegörsel basınınyanı sı- ra uluslararası basın organlarında da yer aldığını anımsatan ODP yonetıcı- İen, savların suç duyurusu olarak ka- bul edıhp ılgılıler hakkmda soruştur- ma başlatılması gerekırken kendılen- nın sorgulanmasına dıkkat çektıler Acıkoturuma katıldı Ecevit'ten 2. ANAYOUa koşullu destek • DSP lıden Bulent Ecevıt. demokraMvt. sahıp çıkılmaması durumunda bınlennın duduğu çalarak 'oyun bıttı herkes evıne' dıyeceğını so> ledı Ece\ ıt, olast bır 2 ANAYOL hukumetını. bazı koşulları verıne getırmelerı karşısında destekleveceklennı sovledı İZMIR(CumhurivetEge Bürosu)-DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit son gunler- de arun "darbe' sovlentılerıne dıkkat çe- kerek "Çozumu valnız hukumette değil. toplumun kendisinde de aramamız gerekir" dedı Ba^kdiılık sistenııne geçisin heı hu- kıımet sorunıında ortjva jtıldığmı \urgu- layan Fce\ ıt "Bilinçaltımı/da hâlâ padi- şahhkdonemininozlemi>atıyor'*dıye ko- nuştu Ecevıt olj ,ı bır OS P- ANAP huku- metını ba2i kosullan venne getnmelerı durumundddestekleyecekleıınıdılegetır- dı Ege-K.oop taratından duzenlenen "Tiir- kive'nin BugunkuGorunumu' konulu açı- küturuma katılan Fcevıt Turkıye nın du- ruınunun n, karartıcı hjle goldıgını belırt- tı Topluma buyuk gorev ler duştuğunube- lırten Ecev ıt tıkanıklık vuzunden bunları verıne getıremedığını bu yuzden de top- lumsal patlamj vasandığını »oyledı Ece- v ıt. konusinjsında başkanlık sistenıını ıs- teyenlen de sert bır dılle eleştırerek şoyle konuştu "Bazı >azarlar, profesorler, çok ünlıi işa- damlan. bugunkunden çok daha ileri de- mokrası istıvorlar. De\ let hıç bır şeve ka- rışmasın elımızı kolumuzu serbest bırak- bin diyorlar. •Vmabirvandanda'Bızeguç- lu bır hukunıet lazım diyorlar. Ne demek ovle 6-7 parti. 2,5 partı veter. Askerler de ovle dıvordu 12 Eylul'de. Koalısvonlarla bu memleket \ urutulemez.guçlu hukumet de yetme/: başbakanı parlamento değil, miIİet secmelı... Bilinç altınıı/da hâlâ padi- şahlık dönemının o/.h'ini vafıvor." Ecev ıt 12 Ey lul den once yaptığı bırko- nuşmadj darbe uyarisinda bulunduğunu da anınisatarjk sozlennı şovle surdurdu "O konuşmanıda demokrasinin bir se- viıiik ov unu olmadığını sovkmiştinı. Halk tribunlerde oturacak, salıada takımlar nıaç vapacak.Halkdaonlan\aalkışlavacakva da vuhalav acak. Demokrasi bu değildir. Demokrasi halkın oynadığı bir oyundur. Halk onun için tribıinlerden inmelidir. Tri- bunlerde sadece siyasete hiç kanşmaması gerekenler, hakem durumunda olanlar, y a- ııi askerler ve yargıçlar oturmalıdır. Onun için herkes kurallanna gore saha> a inip de- mokrasiyi korumalıdır. Eğer toplumun da siyasetin de yenne oturamadığı donemi esenlikle aşabilmek istiyorsak çozumu >al- nız hukumette değıl, toplumun kendisinde de aramamı/ gerekir." Ikı partı lıderının "inatlaşmasr yuzun- den Turkıve nın bugun Ataturk'un kur- duğu laık cumhurıyete karşı olan bır par- tinin ıktıdara gelmesiyle karşı karşiya bı- rakıldığını belırten Eeev ıt "Hiçbirsivaset adamı, bövlesine iki lider arasında >aşa- nan kor ınatlaşmanın, memleketi karanlı- ğa surukleme sorumluluğunu ustune ala- maz.Ohakkasahipdeğı)dır.\a ANAP-D^ P, hukumeti akülanru başlanna toplavarak kor inatlar aşılarak yeniden kuraıiar. bu de ona bu sefer belıriı koşullarla gerekli yar- dımlan sağlanz va da Turkiye bir erken seçımegider"dedı Kültür Bakanı, geçen dönem yardım alan dernekleri açıkladı Sinemacılara 'besleme' suçlaması ANKARA (Cumharijet Bürosu) - Kültur Bakanlığı'nın yasakçı ve tutucu polıtıkalannı kınamak amacıyla açık- lama yapan demekler ıçm "Cici mama- sı kesildi diye ağlıyoriar. Mdıkları para- lan nereve fıarcadıklannı açıklamazlar- sa adlarını açıklayacağım"' dıyen Kölrür Bakanı \gâh Oktay Gıiner, suçlamaia- nnı yıneledı Geçen donemde Kültur Bakanlı- ği'ndan yardım alan yörtetmenlenn ad- larını açtklayan Guner. bır fonım du- zenley en kuruluşlar ıçın de "Onlar.geç- mişteKültur Bakanlığı'ndan beslenen ör- gütter" dedı Guner, dun yaptığı yazılı açıklama ıle "Sinemamız ve Devletin Yasakçı Yûzü'' forumunu duzenleyen kuruiuşlan suçladı Güner, forumu duzenleyen kuruîuş- lann bakanlıktan "bcslendiklerini" sa- vundu Güner, bu kuruluşlara 1993- 1995 yıllarmda aktanlan kaynağın 3 mıiyar 840 mılyon lıray ı bulduğunu kay - dettı Guner vapımcı-yonetmen Yavuı Özkan a 1992yılındakarşılıksızolarak 200 mılyon. 1993'te 345 mılyon, fon kredısı olarak 1992 ve 1993'te 300'er mılyon. altyazılı kopya satın alma yo- luyfa 1992'de 30 mılyon, 1993'de 22 mılyon 555 bm, 1994*te de 184 mılyon lırakaynak aktanldığmı ıfadeertı Tur- gut ve Orhan Aksoy'a karşılıksız yar- dım olarak 1993 yılmda 345 mıiyon. fon kredısı olarak 300 mılyon lıra venl- dığını. geçen yıl da 15 mılyarhk fon kredısı destek karan çıktığmı belırten Gu- ner. Şerif Gören'e karşılıksız yardım olarak 1993'te 333 mılyon 500bın. fon kredısı olarak 1992'de 250 mılyon. alt- yazılı kopya satın alma yoluyla 1992 vılında 109 mılyon 135 bın lıra aktanl- dığını geçen yı! da i 5 mılyarlık fon kredisi destek kararı çıkanldığını vur- guladı Guner "vardımlannardındaki gizJi elin de bizzat bu hazinedeıı beslen- mevi sağlavan kımse olduğunu biktikle- rfaçıklamasıy ia. edu Kültur Bakanı Fık- ri Sağlar ı ıma ederek. "Bu duvumun bir çıkar ilişkisini yansıtıp yansıtmadı- ğmı kamuoy unun difckarierine sunuyo- rum" dıye konuştu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle