27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriye! İmtivaz Sahibi: Berin ÎVadi Genel Yayın Yonetmenı. Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatöru Hikmet Çetinka\a# Yazıı^len MuJürlerı 1 brahim Vıldız (Sonımlu1, Dinç Ta> anç # Haber Merkezı Mudürü. Hakan Kara 9 Gör>el Yonctmen Fikret Eser Dı^ Hjbcrk'r Ergun Balcı9 l>tıhbarat Cengi/ \ ıldırım • Ekonomı Bülent Kızanlık • Kultur. Handan Senköken • Spor. Abdülkadir \ ücelman • Makalelcr Sami Karaören • Duzeltme Abdullah > azıcı • Fotoâraf Erdoğan köseoğlu •Bılgı-Belgc Edibe Buğra 0 Yurt Habcrlerı Mchmet Faraç YaymKuralu İlhanSet(uktBa)kjn). Orhan Eriırç. ()kla\ Kurtböke. Hikmet Çetinka> a. Şükran Soner, KrKunBakı.Dins 1 j\an\. İbrahint ^ ıldı/. Orhan Bur<>alı. Mustafa Balba\. Hakan Kara. \nkaraTerrwlc\sı Mustafa Balba\ • Haber Müdürü Doğan Akın Ataturk BuKonNo 125. Kat 4. BAanlıklar-Ajıkarafel 4İ9502O C hat). Faks. -1195027 • lzmır Temsılcı-,1 Serdar Kızık. H. Zıya Bh 1352 S 2 3 Tel- 4411220. Faks 44191 P • Adana Teniülcısı Çetin Yiğenoğlu, inönüCd. 119S Nol Kat. I. Tel 3522550. Faks. 35225"O Muesses.e Mudunı Erol Erkut 0 Koordmator Ahmet Korulsan 0 Muha-ebe Bülent V ener 0 lAıre Hüse\in Gürer 0 lşletme Önder Çelik 0 Bılgı-lşlem Nail tnal 0 Bılgısayar Sıstem Mürü\et Çiler \IED>. \ C: • Yonetım Kurulu Başkanı - Cıenel Mudur Gülbin Erduran 0 Koordınaıor Reba Işıtman 0 denel Mudur Yardımcisı Mine Akdag Tel 514 07 S3 - 51395 80-5138460*1.Fak> 5118*6 umlaAan \ e Basan: \ e Gun Hab<:r Aıansı. B.isın \e "1 3\:ncılık \ Ş oilü 343.'4 Ul PK M 6 l-ıanbııl fel (0 2 C l *\2 (15 "5 120 lutl Fak- lll : ! 2 ı 513 »* 22 HAZIRAN 1W6 İmsak: 3 24 Günc>: 5.25 Öğle: 13.13 İkindi: 17.11 Akşam: 20.47 Yatsı: 22.39 Rektör adaylarına eleştiri İZMİRlCumhuriyetEge Bürosu)-!ztnir Lnıversıteleri Öğretim Elenıanları Derneûi (İZLNİDER)BaşkanıProf. Dr. Hamza Bulut. Ege Üniversitesi'nden 3 ve Dokuz Eylül Cni\ersitesi'nden 11 adayın 26 hazirandaki rektörlük seçimlerinde yarışacağını beiırterek rektör adaylannın çoğunun ünisersiteleri hâlâ tican btr kuruluş gibi yönetecekleri konusunda açıklamalarda bulunmalannı eleştirdi. Prof.Dr. Bulut. seçimlerde en çok oy alan adayın rektör olarak atanmasını beklediklerini söyledi. Çiyiltepe Şehitliği açılıyor • ANKARA(AINKA)- Kültür Bakanlığı tarafından Büv uk Taarruz sırasında >a^amlarını yitıren Albay Reşat Çıyiltepe \ e şehıtler anısına Afyonkarahisar • Çıvıltepe'de yaptırılan şehıtlik bugün açılıyor. Törene Kültür Bakanı Agâh Oktoy Güner'in de katılması beklenıyor. İstıklal madalvası sahibi olan Albay Çiyiltepe. 2 1 Ağustos 1922 tarıhınde Çıyiltepe'yi Başkomutan'a söz \erdıği saatıe alamadıgı için aynı giin intihar etmıştı. Monaco'nun kodu '377' • ANKARA(AA)- Türkive'nin uluslararası santrallarında Fransa kanalları üzerınden aranan Monaco'nun telefon kodu '377' olarak behrlendi. Türk Tclekomünıkasyon'dan vapılan açıklamava göre Fransa'nın uluslararası kodu '33' ile aranan Monaco'ya dünden ıtıbaren yeni uluslararası kodu olan "377" ile ulaşılabiliyor. UÇEP'in hazırlıkları • ANK.AR.A (AA) - Dev let Planlama Teşkilatı IDPT). çe\re>le ılgili ^orunlan saptamak. öncelıklerı belırlemek \e kalkınma planıv la bütünles.en bir eyleiTi planı oluşturmak amacnla. 1995 yılında ba^layan "L'lusal Çevre Siratejisi \e Eylem Plam'nın(UÇEP) hazırlanmasına ilis.kin çalı^maların sürdürüldüğünü bildirdi. DPT'den \apılan a^ıklamada. hazırlık çalı^malannın ekim ayında \apılacak genış katılımlı ve tartışmalı bir toplantıy la sonuçlandınlacağı belirtildi. Kaplıcalar sağlıklı değil • İSTANBl'L(AMC\)- Kaplıcalann sağlık ortamlarından uzak olduğu bildirildı. Uzmanlar. doğal sjfa kaynaklan olarak bilinen kaplıcaların Saglık Bakanlığı tarafından denetlenmesinin zorunlu olduğunukaydettiler. 1Ü ÇapaTıp Fakültesı Tıbbi Ekoloji \e Hidroklımatoloji Anabilım Dalı Başkanı Prot". Dr. Nurten Özer. kaplıca teda\ısinin. doktor kontrolünde. iklim kos.ullan göz önüne alınarak suyun kapasitesi \e niteliğine göre kullanılacak hastalıklara u\gun \ öntemlerle yapılması üerektı£ini ka\detti. Yann yapılacak ÖYS öncesinde uzmanlardan adaylara uyan: Gerilim, dikkati dağıtır, başanyı düşürür "Snıa\ öliiııı-lviihın soıiımı• Prof. Özcan Köknel. adaylann sınavı kazanamamalan halinde önlerinde birçok seçenek bulunduğunu hatırlatarak "Sınavı ölüm-kalım sorunu olarak görmemek gerilimi azaltır ve bu da başanyı arttırır" dedi. Çağdaş Dershane eğitim uzmanı Gülsün Özakın da öğrencilere, "Sorularla inatlaşmayın. Yapamadığınızı geçin" uyarısında bulundu. FİGEN ATALAY ~ Öğrenci Seçme \e \erleştirme Sına- vı'nın ikinci basamağı olan Ö\'S. 23 haziran pazar günü yapılacak. ^akla- şık 950 bin adavın katılacağı sinav so- nucunda. 130 bin ada\ örgün öğretim lisans programlarına verle^tirilecek. Prof. Dr. Ozcan Köknel ada\ lara. "Bu sına\ıyaşamuırzmbir parçasıolarak dü- şünün, kazanamamanız halinde >apa- bileceklerinizi planla\ın" uyarısında bulundu. Prof. K.öknel, aday lara artık ders ça- Uşmay ı bırakmalannı önererek "Sına- \ın çok \aklaşüğı bugün."Şu konuda ek- siğim \ar" di\erek ders çahşmava de- vam etmek gerilimi arttırır. Gerilim arttıkça, bilgi>i hatırlamada, düşünce- >i toparlamada, dikkatte azalnia olabi- lir" dedı. Aday lann. sına\ sonuçlanna göre en kötü olasılıkları düs,ünerek buna göre hazırlanmalan gerektiğine dıkkat çeken Prof. Dr. Özcan Köknel. şıınlan sö>- ledi: "Adaj lann. sına\ ı ölüm-kalım soru- nu olarak görmemeleri gerekir. Sına^. bir > aşantı bi\inıidir. 2-3 saatlik bir sü- reç değil, bütün yaşam bir sına\dır. Ada\ların, 'Bu sına\ hayatımın tek anıacı değil. bir pare.asi.o!asıhklardan yalnızcabın.Sına\ıkazanamazsamne yapabilinm?" diyedüşünmeleri gerekir. Olasılıklar. bir >il daha ders çalışıp bir dahaki sına\a hazırianmak. spor >ap- mak. bir işte çalı^mak. yurtdışına git- mek \ b. olabilir. SınaM ölüm-kalım so- runu olarakgörmemekgerilimi azaltır \e bu da başanyı arttırır." Sına\ ın. çe\ re> i düs,ünmeden değer- lendirilmesi gerektığinıde vurgııla\an Prof. Dr. Özcan Köknel. adaylann. "Bu sına\ \alnı/ca beni ilgilendirir, anne- babamı. akrabalanmukomşulandeğir di\edÜ!)üniTielerini önerdı. Prof. Kök- nel. "Ailenin de gence, Mutlaka ka- zanmalısın. kazanamazsan geleceğın karanr. rezil oluruz" diyebaskıyapma- sı gerilimi arttırarak başan\ı azaltır. Ailenin de genci desteklemesi gerekir" dıve konuştu. Adaylara sına\ geceM rahat bir uy- ku u\, umalarını. "zihinaçar" \ b. gerek- celerle kesinlikle ilac almamalarını da öneren Prof. Köknel. sına\ sırasında "İl- le de çözeceğim" di\e bir soru üzerin- de takılmanın da kaygıyı arttırdığını sözlerine ekledi. Yüzde 14 ? ü kazanacak Çağdaş Dershane eğitim uzmanı Gül- sün Ozakın. sına\ a gıren her 100 ada\ - dan yalnızca 14'ünün dört ya dadaha fazla yıllık bir programa yerleştirilme şansı bulunduğunu belirtti. Özakın'ın sınavla ilgili u>arılan ise >öyle: 1- Sına^ sonrasmda ÖS\'Ârnin ba- sına vereceği soru kitapçığı ve ce\ap anahtan, adaylara dağıtılan 10 kitap- çıktan farklı olacak. Bu nedenle soru- lara >erdiğiniz cevaplan not etmek için zaman harcamanızın hiçbiranlanıı yok. 2- 10 tür kitapçık nedeni>le yanıt kâğıdınıza kitapçık türü kodlamanızı mutlaka doğru yapmalısınız. .VSu-anrzı önceden kontrol edin. Okul sıraları delinmi^ \e\a yarılmı^ olabilir. Nanıt kâğıdını koyacağınız düzgün bir ver \oksa göre>lilere bildirin. 4- Bir ilkokulda sınava giriyorsanız \e sıra size küçük gelıyorsa sıras ı diz- lerinızm üzerinealm. 5- Yanıt kâğıdınız daima kalem tut- tuğunuz elinizin altında, soru kitapçı- ğınız diğer tarafta olmalı. Kitap ve ya- nıt kâğıdı değiştirerek zaman kaybet- meyin. 6- Önce. koyu harflerle yazılmış so- ru kökünü okuvarak soruları değerlen- dinn. Böylece diğer kısmı hangi açı- dan ele almanız gerektiğini kestirme- den öğrenip zaman kazanmış olursu- nuz. 7- "Hangisidir?" >eya "Hangisi de- ğildir?" ifadelerini kaçırmavın. 8- Her bölümü ba^lamadan önce göz- den gecırin. 9- Sorularla inatlaşmayın. Yapama- dığınızsoruy u geçin. Zaman kalırsa ge- ri dönebilirsiniz. 10- L'zun görünen soruları "Zor- dur" dıye atlamayın. Bütün soruları mutlaka okuvun. 11- Zihniniz dağüıyorsa gözierinizi kapatıp iki elinizle şakaklannızı oguş- turup 10"a kadar sayın. 12- Saatinize çok sık bakmaşın. 13- Yanıtlannızı cevap kâğıdına so- ru kitapçığındaki sayfa bitiminde top- luca geçirin. Böylece kaydırma olasılı- ğıazahr. 14- Seçenekleri ikiye indirdiğıniz halde kararsız iseniz size o anda daha uygun olanınuşaretle\in\e birdaha de- ğıştırmeyin. Genellikle ilk düşündü- ğünüz doğrudur. 15- Test tekniğine göre peşpeşe dört tane aynı seçenekolmaz. Ancak bu yıl- ki Anadolu \e Fen liseleri sınavlarında peşpeşe beş adet "A" \eya ~B" olduğu- nu gördükl Bu yüzden dikkatli olun. sorular test tekniğine u>gun olmayabi- lir. 16- Özel bir işaretleme yöntemi uy- gulayarak hangı soruya tekrar bak- manız gerektiğini. hangi soruyu kesin- lıkle çözmeyeceğinızi işaretlev in. İstanbuPun ilk yerieşimi. makette bö> le caıılandırılıvur. • • • Uç Istanbıılİstanbul Haber Servisi - Tarıh Vakfı'nın HABITAT-1I kapsamın- da hazırladığı Topkapı Sarayı'nın Birincı Avlusu'ndaki tarihı Darp- hane binasındaki sergide. "Dünya Kenti İstanbul" adıyla "l ç İstan- bul" gözler önüne seriliyor. Üç ay- n tarihsel dönemm kendine an özel- liklerinin a\ rı ayrı maketle tanıtıl- dığı sergide. Istanbullulara karşı- laştırma olanağı da sunulu>or. Sergide. 4x5 metre boyutlann- da üç büyük maket özel oiarak ha- zırlanmış. İlk maketin Istanbul'unda tarih 1200. Bizans İstanbul'u. 1 2000 ölçekle canlandırılıyor. Maketin yol dokusu ve yapıları ıçin Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanların- dan Dr. Albrecht Berger'm katkı- sıyla. yavın \e buluntu taramala- rından \ararlanılmış. İkinci maket. Bizans Istanbu- lu'nun tarihi çekirdeğinı oluşturan "AntikÇağ Hipodromu" \ e çe\ re- sının nasıl bir düzenle. bugünün Sultanahmet Meydanf nda \er al- dığmı yansıtıyor. Mne Dr. Ber- ger'inkatkılanndan\ararlanılarak ortayaçıkan 1 500 ölçekli bu ma- ketin özellıği şu: "Hipodromçev- resindeki hangi >apı \e parçalann: tarihten bugüne kalan parçalarol- duğu gösterilirken, hangilerinin makete, tarihsel bilgilerin ışığında \arsayıma dayalı biçimde oturtul- duğu anlaşılabiliyor.Çünkü, maket- te bu farkın gözle a> ırdedilnıesini sağla>acakbir teknikkullanılmış" Cçüncü maket ise 1800 yılı îs- tanbulu'nu tanıtıvor. Maket. 200\ ıl öneesinın Istanbulu'nu. Tarihı Ya- rımada. GalataPera. L'sküdar \e K.adıköy'ün bir bölümünü içıne alacak biçimde 1 2000 ölçekle üç bovutluhalegetırıyor. Bu maketin yol dokusu içın ise Hakkı Ay~\er- di'nin hantasından yararlanılmıs.. BAK.4NLIKTAN YÖNERGE TASL.4ĞI Parah eğMm için yasal yol açılıyor Bizans dönemi İstanbulu'nda Avasot\a \e çe\resi. maketteki gibi>di. • Milli Eğitim Bakanlığı."eğitime katkı payf'nı yasallaştınyor. Bakanlıkça hazırlanan yönerge taslağında. velilerden almacak miktann memur maaş katsayısına göre belirlenmesi öngörülürken. 1996 yılı rakamlarına göre katkı payı. 250 bınle 1 milyon lira arasında değişecek. ğında toplanması hükme bağlandı. Toplanan mikta- nn yüzde 95 i okulda. geri kalan kısmı da milli eğitim müdürlüklerinde değerlen- dırilecek. Gelir durunıuna EMİNE KAPLAN Ecstacy hapının hasarı kalıcı İngiliz uzmanlarm deneyleri, bir dozun bile beyinde kalıcı hasara yol açtığmı ortaya koydu Çeviri Servisi - İngiliz doktorlan ülkemızde mutluluk haplan olarak bilinen Ecstacy "nin beyinde kalıcı hasara ve kronik depresyona yol açtığını belirtti. llacın yol açtığı tahribatı saptamak amacıyla ha\\anlar üzerinde bir dizi deney \apan iki profesör. tek bir dozun bile beyinde kalıcı hasar me>dana getırdığını açıkladı. Farmakolojı profesörü Richard Green \e psikiyatri uzmanı Guy Goodvvin. son günlerde Ecstacy \e bağlı olarak ortaya çıkan anı ölümler karşısında paniğe kapılan kamuo\ unun. ilacın uzun \adede yol açtığı kalıcı zararlan gözmezlikten geldiğini ileri sürdü. 198"7 \ihndan bu yana en az 60 kisjnin Ecstac> 'den öldüğü kaydediliyor. Geçen kasım ayında doğum günü partisınde Ecstacy nin dozunu kaçıran Leah Betts adlı 18 yas.ındakı bir genç kızın ani ölümüyle Ingiliz kamuo\unda büyük bir panik ya^anmı^tı. Uzmanlar kullanıcı sayısının çokluğuna kars,ın ölüm oranının oldukça du^ük olduguna dikkat çekiyorlar. Oysa Good\\in \e Green'in hay\anlar üzerinde yürüttükleri ara^tırmalar. Ecstacy'nin beyindeki serotonin reseptörlerini tahrıp ertiğini ortayaçıkartıyor. Be\indeki kimsayasal salgılardan biri olan serotonin. ki^inın ruh halini belirlemede önemli rol oynuyor. Araştırmacılar. serotonin rcseptörlerinin i^le\ını \apamaz hale gelmesiyle kronik depresyon belirtilerinin bir kaç yıl içinde orta\a çıkaeağına inannor. Profesör Green denevlerden elde ettiği bilgilen ^öyle sirahyor: "Ecstac>, tiim dene> ha\\anlarında aynı etkiyi >apı\or. A> rıca bu yalnızea > üksek dozlarda ortaya çıkan bir olgu değil. A> nı etki çok düşük dozlarda da görülüyor." Son günlerde Ecstac\>i düzenlı kullanan 30 kişi üzerinde \apilan bir araştırma. bu kişilerin be> in- omurılik sı\ ısındaki serotonin miktarının çok düsük düzevde olduğunu orta\a çıkarttı. Green \e Good\v in tarafından gerçekle^tirılen ara^tırmanm sonuçlan dünyanın en saygın tıp dergilerinden English Medical Journal'da yayımlandı. Ecstacy nedir? Kısaca E olarak bilinen Ecstacy haplan. 19801i yıllarda gençlerin çılgın partilerınde yaygın sekilde kullanılmaya başlandı. Pek çok genç. karaciğeri etkilemedıği ve daha az kalorı ıçerdığı gerekçesi ile alkol yerıne Ecstacy haplanna yöneliyor. Ingiltere'de 12 yaşındaki çocukların bile hapları kolayca elde edebildiği belirtilivor. ANKARA - Milli Egıtim Bakanlığı. üniversıtelerin ar- dından ilk ve orta dereceli okullarda parah eğitime ge- çişin ilk adımı olarak nite- lendirilen "katkıpayTnı ya- sal bir dayanağa kavuştur- mak için yönerge taslağı ha- zırladı. Taslakta. velilerden alınacak katkı payı miktan- nın memur maaş katsayısi- na göre belirlenmesi öngö- rülürken, 1996 yılı hesapla- malan uyannca. velilerden 250 bin lira ile 1 milyon li- ra arasında katkı payı alın- ması planlandı. istanbul. Ankara ve !z- mır'de 2 yıldan ben uygula- nan "eğitime katkı pa\i" u\ - gulamasına. İstanbul ve lz- mır'de \elılerin başvurusu üzerine mahkemelerce son verilirken. Milli Eğitim Ba- kanhğı, katkı payını yasal- laştırmak için yönerge tas- lağı hazırladı. taslakta. ve- lilerden alınacak katkı payı miktannın memur maaş kat- sayısına göre belirlenmeM öngörülürken hesaplama tü- rü şöyleaçıklandı: " Resmi okullarda veliler- den her öğretim yılı için alı- nacak katkı pay ı, 150 say ısı- nın memur maaş katsav ısıy- la çarpımı sonucunda elde edilecek rakamdan az, 600 savısının memur maaş kat- sayısıyla çarpımı sonucu el- de edilecek rakamdan çok olamaz. Katkı payının mik- tarı. bu rakamlar dikkate alınarak valiliklerce belirie- nir." Bu hükme göre, katkı pa- v ının 1695 olan memur ma- aş katsayısı dikkate alınarak hesaplanması durumunda. velilerden 250 bin lira ile 1 milyon lira arasında katkı payı alınacak. Katkı payı. memur maa^ katsayısının artmasıv la birlikte v üksele- cek. Taslakta. katkı payının okul aile birlikleri v e oku! ko- ruma derneklerince. bu olu- şumun olmadığı okullarda da velilerin kendi aralann- dan seçecekleri 3 kişilik ko- misyonca makbuz karşılı- göre yoksul ailelerden kat- kt payı alınmayacak. Alınan katkı payı hiçbir şekilde ge- rı ödenmeyecek. 3 a\rı taslak Okullarda eğitime katkı payı alınması. ilk olarak Ana- dolu hselerinde parah egitı- me geçiş ile gündeme geldi. Anadolu liselerinin parah yapılmasına ılişkin hazırla- nan yönetmehk taslağında. \elılerden alınacak mikta- nn bakanlığa bağlı ortaöğ- retim kurumlan \ atılı ücret- lerinin yansını geçemeye- ceği belirtildi. Yönetmelik taslağmın yaşama geçırile- memesi üzerine. Anadolu liselerivle birlikte bütün or- taöğretim kurumlannda kat- kı payı alınması için ikinci bir taslak hazırlandı. Mıllı Eğitim Bakanlığı Teşkılat ve Görevlen Hakkında Ya- sa'nm bazı maddelerinde değişıklık öngören yasa ta- sansı taslağında. herokulun "ek eğitim bütçesi'nin oluş- turulması hükme bağlandı. Ek eğitim bütçesinin. il eği- tim ek bülçesinden aynlan pav. v elilerden alınacak kat- kı payı. kis.i. kurum ve ku- ruluşlann gönüllü katkılan, çeşitli eğitsel etkinlikler vo- luy la sağlanan gelirler. oku- la ait taşınır ve taşınmaz mal- larda elde edilecek gelir ve bağışlardan oluşması öngö- rüldü. Taslakta. zorunlu öğ- retim s,üresınde ve.h katkısı "gönüİİülük ilkesi"ne bağ- lanırken. ortaöğretım ku- rumlan velilerinden alına- cak katkı payının. okul ma- li kurulunun önerısı, okul yönetime katılım kurulunun uygun görüşü ve okul mü- dürünün onayıyla belirlen- mesi ve tutann birayhk as- gari ücretin brüt tutarının yansını aeçemeveceöi kay- dedildı." izin sevip sev mediğinizi bilmi- yoruz. ama memlekerte "laf sa- İatasını" sev en çok ınsan olma- lı kı. vemek lıstesınden hiç çıkmıyor. Ama eninde sonunda salata olduğun- dan onun da çeşıtleri var. Her yiğidin laf salatası da farklı oluyor. Herşe) 1 gı- bı bu da alıcısına bağlı olduğundan çeşit çeşıt salatalar icat ediliyor. Bız de bu hafta laf salatalanna göz gezdı- relim de mönümüzdeki zengınlikleri görelim dedik. Kıvırcık laf salatası... L aflar kıv ır kıv ır kıvnldıkça bel- li olur kı. bu salata u kıvıreık"tır. Bu laf kıvırtmanın öyle ustala- rı çıktı kı. salatav a çatal yetiştiremez- sınız. Tam bir yerini çatala tutturursu- nuz. bir de bakarsınız ki laf çataldan ka\ıp gıtmis.. "Mutlaka" diye başla- yıp "Daha belli değjp diye biten laf- ları duydunuz mu. usta bir saiatacıv- la karşı karşıya oiduğunuzu şıp diye anlamanız gerekir. tçinden ve çok gız- li düş.ünen halkımız. bu salatayı beğen- mez görünse de hep iştahla yediğin- den büvük politıkacılar. bu işte pek marifet sahibi olmuşlardır. Kıv ırma. kı- v ırttınTia. kıv rattırma. kıv ınv erme gı- bi çeşıtlı yaratıcı varyasyonlarla bu laf salatası büyük ün kazanmıştır. Kı- vırcık laf salatasının babaları. hocala- n. ablalan her gün birbirini aşan ma- nfetlerle parmak ısırtıcı hünerler gös- terdiğinden seyircilere eldiven gıyme- leri tavsive olunmaktadır. SaTatanın bir özelliğı de yemenin çok kolay ol- MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Laf salatasmı severmisiniz?.. masıdır. Pek çatala gelmediği ıçın ka- şıkla yenmesi. olmazsa kasenin kafa- ya dikilmesi de şefin tavsıyeleri ara- sındadır Laftan piyaz... F asuiyeden yapılma laf piyazı- dır ki. memlekene pek makbul- dür. Bınni pivazlanıak onun ho>unagitmeye vol açarki.budahu- zurlu bir onam yaratır. Herkesin bir- birini piyazlaması hatır sayma. savgı gösterme verine geçtiğinden piyaz sa- latasını her bir ferdin başarıvla yapa- bilmesı gerekir. Fa>ulyedeıı yapıldığı ıçin sonradan kokusu çıksa da zarar et- mez. Bizim buralarda sonradan yav ı- lan kokuların önetni voktur. Kimse yediğmin nasıl çıkacağıııı merak etme- diği için fasulve piyazıııın bolca ven- mesı önem taşır. Laf pıyazı günlük havat ıçındeüe. çıftlerın mutluluğun- da da. alışveriş ve ticaret işlerinde de pek makbuldür. Hatta bu işın en iv i na- sıl vapılacağı. kımlerin nasıl pıyazla- nacağı. ilk elde pıyazlanamazsa v ılma- vıp gene çalışınca nasıl başarıvla pi- v azlanacağı yüksek mekteplere ders ko- nii5.ii olmuştur. Elbette buna "piyazla- ma" denmeyip "etkin iletişim" gibi. "yetkin pazarlama" gibi teknik laflar bulunsa da bunlar dahı "etkin pi>az- lama" taktikleridir. Medyanm da bu pi- vazlamayollarınıçok ıyı bıldiği, ikti- dar sahiplerıni pıvazlayarak bol bol kredı aldığı da pıyazlamanın fazılet- leri arasında yer almaktadır. Amerikan salatası... L af saiatalan içinde özel bir yeri olan "Amerikansalatasr.aslın- da "Russalatası"olarak icatolu- nup komonızmav la mücadele progra- mı içinde nesep değı^tirmış bir icat- tır. Bızım laf salatacılarının pek bayıl- dığı bu çeşit. hemen her mönünün ya- nında \e içinde servis yapılır. Politi- kada \e basında Amerikan salatası us- taları iyice bilindiğinden. bu salatav ı canı çekenlerın kimlerden isteyeceği bile malumdur. \'aktiyle "mandacı- lık"*dıyebılinipdezamanımızda"tek- sas sığırcdığı 1 " olarak anılan göbekten Amerikan bağlılığı. bu salatayı da şe- fin birincı tavsiyesi durumuna getır- miştir. Tekniği Vaşington'dan patent- le alman bu salatanın Pentagon'un de- ğişik soslanyla çeşitli lezzetler kazan- dığı dünyanın malumudur. Bizde de bu salatanın her daim becerikh ustalan ye- tişmişse de ne olur ne olmaz diye pa- tent sahiplen gelıp gidip lezzet kont- rolü yapmaktan geri kalmazlar. Bizim ustalar da salatalanm beğendirmek için ellerinden geleni yaparlar. "Yi- yen bulundukça yediren eksikolmaz" "dev imı. bu salata içın de fazlasıyla ge- çerlidir. Acılı ezme... u salata çeşidi de memleketi- mizde çok yapılır. çok yenır. Laf salatası ustalan hem bolca acıyı katar hem de ıv ıce ezerler. mıl- lete de yedirirler. Kımi merakhlar. " Yahu, bu memleketin insanınaakıl su- ermiyor, bunca acıyı >i>or, bunca ez- me> i yaşıyor da maşallah gıkı çıkmı- yor" derse de değişen bir şev olmaz. Usta salatacılar hem acılı eznıeyi ye- dirirler hem de bunu yemenin pek şi- falı olduğunu söv le\ ip dururlar. Bu- nu bol bol yemenin pek faydalı oldu- ğunu. insanın ıçini dışını temizlediği- ni anlatırlar ki. inansan bir türlüdür. inanmasan bir türlü. Ke vapsan acılı ezmeyi yemekten kurtulamazsın. Bel- ki de ınsanoğlu acılı ezmeyle olgun- laşıyordur da haberimiz olmuyordur. Ne demişler: "\ersen"...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle