05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 HA2İRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Küba'ya suçlama • Dış Haberier Serv ısi- Uluslaraıası Sı\ıl Ha\acilık Orgutu (IC\O). ge«,en ş.ubat avında bır Kuba sava^ uçagı tarahndan du^uruleıı ıkı »ıvıl Amerıkan uçağının ola> anında uluslararaM ha\a sahasında uçtuklarını behrledı Bır vetkılı ICAOnun Kuba \1IG 24 savas. uçdğının Mıamı ve baölı Kurtarıcı karde^ler Grubıfna an ıkı Cessna uçağını uluslarurası sular uzerınde duşurduğune karar verdıöını bıldırdı Rus helikopteri düşürüldü Çe(,enıstanddkı Rus bırlıklerı komutanlıgı C umhurıvetın Gune\doğusiındakı Çet,en guçlerın bır helikopteri du>urduğunu olavddbır kı>ının olduğunu \edı kı^ının de \dralandıgını a<,ıkladı komutanlıgın basın merkezınden dun vapılan aı,ıklamada Çeçen taratınrn ateskes anla^malannı ıhlal ettığı goru^u savunuldu Hindistan'da kasıpga: 250 ölü • BOMBU ( V\) Hmdistaıı ııı kı\ı kesımlennı \e Bombav ı son gunlerde etkısı altına alan kasırga \e as.ırı vağı^ların \ol açtığı sellerde ılk belırlemelere gore 26» kısı oldu 12()kısı dekavboldu \etkılıler son gunlerde <,ok sa\ıda kısının ha\atını kavbetmesıne sebep olan \e gunluk haşatı telç eden kasırga \e seller >uzunden elektnklenn kesildığını ıletı>ım hatlannın koptugunu karavolu \e demırvolu ula^ımının aksadıgını \e ut, gemının battığını kavdettiler Rusya'da 7.1 şiddetinde deprem • SrRASBOlRG(AA) Rıisva nın kam(,atka \anmadasimn gunevdogusunda dun Rıchter olçegıne gore 7 I şiddetinde deprem me\ dana geldı Strasbourg Rasathanesi bu bolgede daha once mev dana gelen en şıddetlı depremın Rıchter olçegıne gore 6 5 olarak ka\dedildığını \e 13 Kasım 1 W tarıhınde mejdana geldıgını belırttı K.amvatka janmadasındakı depremın TSI 16 57 de mev dana geldığı kavdedıldı Irak'ın biyolojik silah tesisi • \E\\ B\l nın -M-Hakem vakınında bulunan Irak a aıt bır bı\olo]ik silah tabrıkasmı ımha ertıgı açıklandı konuvla ılgılı olarak bılgı veren BM sozcusu rabnkanm ımhasinın B\1 Ozei komisvonu IL\SCO\I)gore\lılerının denetımınde «:erçekles.tırıldıgını bıldırdı Soz konusiı tesıs Irak ın kıtle imha silah uretım merkezlerı krasında savılıvordu Kahire'de bugün başlayan Arap zirvesini karıştırması beklenen üç ana başlık 'Türldye, IratL, terorizm'• Israil Başbakanı Netanyahu'nun politikalarına karşı ortak bır ta\ ır belırlemeye çalışacak olan Araplann bırliğini; Türkiye ile Arap dünyası arasındaki gergınlık, İran ile ılişkiler ve bunlarla bağlantılı terör hareketlerinın bozabileceği belırtılıyor. Dış Haberier Servisi - Mısır'ın ba^kentı Kahıre'de bugun başlajan \e Araplar ara- sında da>anısma \e ısbırlığını amaçla>an Arap zırvesının gundemınde >eralan kn- tık konulann başjnda Iran ile ılışkıler. Tur- kıve ile Arap dunvası arasındaki geıgınlık \e bunlann her ıkısıyle de bağıntılı teror konusu gelıvor 21 ulkelıden veustduzev, yetkılılerının katılımıvla ba^lavan zır\enın ana amacı Israil seçımlennı kazanan sağcı \etan\a- hu hukumetının Ortadoğu barış buretı po lıtıkalanna ılı^kın ortak bırstratejı belırle- vebılmek Ancak bılındığı uzere tam bır cadı kaza- nı olan \ e ulkelenn sureklı bırbırlerıy le ça- tışıııa halınde olduğu Ortadoğu"nun. bu zır\e ile tamamen karişmd olasilığının da vuksek olduğu rlen suruluyor İlk suçtamalar Arap Bırlıöı \e Mısir zırvevt kanstırıp çıkmaza suruklevecek ıkı temel konunun !ran ile ılışkıler ve Turkıve-İsraı! askerı an las,masının Arap dunvasında varartıgı te- dırgınlık olduğu konusunda ortak gorus,e sahıp Bunun vanı sira her ıkı konunun da terorden dolavı bırbırıvle bağlantılı oldu- ğu ılerı surulu>or Bu goruşler \lisir De\let Baskanı Hus- nu Mubarek ın a\nı zamanda vakın dostu olanhartalık Al-Vlusa\ardergısı vdvın vo- netmenı Makram Muhammcd Ahmet tj- ratından da pa\laşılı\or Muhammed Ahmet.geçen gunlerde ka- lenıe aldıgı bır vazısinda "Ba/ılarının /ır- \ede \nkara'va karsı daha dıkkatlı olduk- larıııı \e lurk-\rapanlaşma/lığınıarttır- ma\ıcı bır tutum benııroenmesini onere- ceklerinı" \uıgulddı /ır\edahabaslamadan ulkelerınbırbır- Arap liderleri Mısır'da Mısır Devlet Başkanı Hüsnii Mubarek. Arap zirvesine katılmak üzere başkent Kahire\\e gelen Bahrevn Kmiri Şe\h İsa bin Saİman El- Halife'\i karsılıvor. Şe>h İsa. 6 vılaradan sonra toplanan /ır\e\e katılan tek korfez ulkesi lideri. lerıne karsı ılk suOamalan gundeme gel- nıc)c basjadı bıle Lrdun Başbakanı \bdulkerim Kabara- ti. Surı\e \ı terorist gruplara destek \ere- rek \ıapBırlıgı nı bozmakld siiı,lddı L'r- dun'uıı zır\edekı amaelanndan bırı Şam ın Turkıye ile gergınlığı arttırması halınde ıh- tılaflı Iran-Surı\e ılışkılennı zır\ede ma- sa\a yatırmak Sunve \e Turkı>e arasında gergınlığın kavnağı hem Fırat'ın sularının pa>laşımı hem de Ankara'nın Şam'ı PKK'ye destek \ermekle suçlaması Bu gergınlık, Turkıye'nın Israil ile şubat a> ında ımzaladığı askerı ışbırhğı anlaşma- sı ile ıvıce artmış durumda §am soz ko- nusu anlaşmanın aslında kendısını hedef aldığını ılerı surerek zır\ede Arapdestegı- nı almavı planlıyor Urdunlu bır >etkılı bu konuda şuaçıkla- ma> ı \ apı> or "Surhe, Turkiye ile gergin- liği arttınrsa biz de İran konusunun tarti- şılmasını gundeme getiririt" FilistirTin umudu zirveye bağlı Zırveye katılan lıderlerın bugun uç. ya- rın da ıkı toplantı vapmalan beklenı>or Mısır Devlet Başkanı Husnu Mubarek"ın konuşması>la açılacak olan zırvede Arap liderleri 6 yıl aradan sonra ılk kez bulus,- muş oluyorlar Fılıstın Ozerk Yonetımı. "Bağımsı/ bir Filistin devletine i/in vermem" dıyen Ne- tan>ahu hukumetıne karşı ortak bır strate- jının belırleneceğı zır\enın kendı lehıne tam destekle sonuçlanmasinı dort gozle beklı>or Yeni politika İsraiTi de kanştınvor Bu arada İsraıl'ın sağcı lıderı Benyamın Netamahu nun oncekınden daha farklı ve daha sert Ortadoğu barış polıtıkasının dı- şışlerı bakanlığı mensuplan arasında gen- lınılere vol açtığı kavdedılı>or ABD'de >avmılanan Washıngton Post gazetesının haberıne gore Israıî'ın VVas- hıngton Buyukelçısı İtamar Rabinovich 4 yıldan ben Surıve"> le surdurduğubanşgo- ruşmelennın çızgısının Netanyahu'nun go- re\e gelmesıvle değıştığını belırterek baş- bakandan gorevden azlını istedı Buyukelçı İtamar Rabınov ıch. VVashıng- ton Post gazetesıne verdığıdenıeçte "Bu- gune kadar so\ lediklerimden farklı bir şe> nasıl sov levebilırim ki. Benim bir kişiliğim \ar\eonazarar\ermem" şeklınde konuş- tu Türkiye-Israil-Ürdün ittifakının, Arap dünyasında tedirginlik yarattığı belirtiliyor Ortadoğu'da savaş rüzgârı^- fngıltere'de yayımlanan Independent gazetesınde yer alan bır yorumda, Türkıye ve IsraıFın, Surıye \e\a Iran'la sa\aşabıleceğı ya da Israıl-Fılıstın savaşının venıden patlak \erebıleceğı öne sürülüyor LONDRA (Cumhuri- \et) - Turkıve nın Ortd- doğuda Israil \e Lrdun ıle venı bır stıatepk ıttıtak ıçınde bulunmasının Arap dunvasında tedirginlik va- rattığı ve oncelikle Surı- ve"ve vonelık bu ıttıtakın. Kahıre'vı !>dm ın vanına ırtmı beîırtıldı îngıltere de > av ımlanan Independent gazetesının dunku savisinda ver alan bır vorumda bugun basla- >acak olacak Kahıre Arap Zırvesi oncesınde Dışışle- rı Bakanı Emre Gonensav ımzası ıle Araplara ıletıjen mektubun da Osmanlı İm- Emre Gönensay'dan zirveye 'Araplar endişe duysun' paratorluğu donenıınden kalına bır uslup ta^ıdığı one suruldu Independent ın Orudoğu uzmanı yazarı RobertFiskımzasıvlakalenıedlınan vazıda. bır Osmanlı termanına benzetılen Ankara nın mesaıının gorunurde "Fıratsu- lan konusunda Turkive alev hinde bır karar alınmamasım" ıstemesmerağmen ~ mektu- bun asıl amacının. lurkiv e'nin Israil ile kur- duğu veni ittifakın hissertirilmesi" olduğu sav unuldu Ortddoğu"da Israıl-Turkıve-Urdun ekse- nınde olu^turulan venı stratejık ıttıtakın. as- ken bır ışbırlıâıne donuştuğu de aktarıldn vazıda. bu v olla Ortadoeu da 1 sraıl v e Ame- AMCAR.A (CumhurUet Burosu) - Dışı^len Bakanı Emre Gönensav dun Kahıre de toplanan Arap Bırlığı zırvesınden Turkiye aleyhıne bır karar çıkmasındân endişe duymadıklannı. esas endışe duyması gerekenın Arap Bırlığı olduğunu bıldırdı Gonensa>. zirveöntesınde Arap ulkelennın dışişlen bakanlıklarına gonderdıgı mektubun gazetelerde vanlış yoruınlandığını bıldırdı Dışişlen Bakanı Gönensav, oncekı gıtn gazetecılenn sorulannı yanıtlarken Arap Bırlığı zır\esınden Turkı>e alev hıne bır karar cıkmasinın Ankara açısindan değıl. Arap Bırlığı aviMiidan endişe vencı olduğunu so> ledı Gonensay. Arap ulkelennın dışışlerı bakanlarına gönderdığı mektubun gazetelerde yanliş vorurrilandığını belırterek "Mektuplarda. lurkive'nin Fırat'ın suları konusundaki te/ini unlartım. Bu /inelerde, genellikle su konusunda Türkive've birtakım istismarlar vapdı>or" dıye konuştu • Gonensav şunlan kaydettı "Su tezini bu v iizden anlattım. Vanlış anlamalara scbep vermemesi, zirvenin bu konuda \anlış bir yorunıa gitmemesı için mtktup vazdım. Biz. Suriye'nin su gereksiniminin 6-7 katını veri>oruz. Sanhede 500 metrekup olarak belirienen protokolun uzerinde su verivoru/. Bunu u/un \adeli bir anlaşma>a da bajjlav abiliriz. Bilinısıl araştırnıalann sonuçlarına gore tunı ulkelerin ihti\avlarına gore bir durum belirlerİA ancak bu göruşmeler için koşulumu/ Türkive alevhindeki teronin Surht: tarafından bertaraf edilmesidir. Bu onlenmeden herhangi bir gorüşnıc vapmayuc" İran ile ilişkiler gerginleşiyor Urdün'e ABD kalkam ftş Haberier Senisi- ABD ve Arap muttefiklennın. lran'ın Basra korfezınde Grdûn'u tcdırgın edıcı hareketlerde bulunması yonunde gelen şıkâvetleruzenne Iran'a karşı tavır almavı planladıklan bıldınldi Adının açıklanmasinı ıstemeyen Lrdünlu ve iranlı vetkıiılenn dün The Wall Street Journal gazeteiine yaptıklan açıklamada. ABD ıle İran arasındaki gergınlığın ne kadar surecegının bılınmedığı ve her ıkı ulkenın de Basra korfezf ndekı asken varlıklannı arttırdıklan kaydedılıvor Gazetede Ürdün'un, bu konuvla bırlıkte İran desteklı teronstlerın Urdunlu yetkılıler ıle IsraıHr tunstlere karşı gızlı pianlar vaptığı yonundekı endışelennı de dun Kahire'de başlayan Arap Zırvesı ne götürmeyı planladığı belırtılıyor Reuters'ın Wall Street Journal'dan aktardığı bılgıde, iran'ın suçlamalan reddertığı kaydedılıvor Gazetenın göruşune başv urdugu bazı uzmanlar, lran'ın soz konusu gergınlık aracılığıyla halkın dıkkatını ulkede suregelen ekonomık problemlerden uzaklaştınp Batı karşıtı provokasyon yapmayı amaçladığını vurguluyorlar Gazetede aynca gergınlığın, ABD Temsılcıler Meclısı'nden bu hafta geçen ve İran'da yatınm yapan şırketlenn cezalandınlmasını ongoren kanun tasansının ardmdan artacağı ıfade edılıyor Ortak tatbikat ABD Denız Kuvvetlen'ne aıt 4 bın askenn. Urdun ıle gerçekleştıreceklen ortak tatbikat bağlamında. dun Kızıldenız'dekı lıman şehn Akabe've gıttıklen bıldınldı ABD Beşıncı Fılo Sozcusu "Sonsuz A> ısığı 96" kod ısımlı tatbıkata katılacak olan askerlen taşıyan gemılenn lımana demır attıktan sonra malzemelennı boşahtıklannı kaydettı rıka Bırlesık Devletlerı nın «.ıkarlarına kar- şi çıkan Arap ulkelerının hedet alınatagı be- lırtıldı Roben Fısk ımzalı v azıdj daha sonra özet- le MI gorıi!-lere ver venldı "Surive. şu sıra- larda. kendisini sivasi olduğu kadar flziksel saldınlarla da karşı kan.iv a buluvor. Suri- ve'nin birçok kentınde son zamanlarda peş peşe bombalar patladı. Kımse varalanmadı. Ancak Sunveliler.Turkive Başbakanı Tansu Çiller'in. ortulu odeneğın harcandığı verleri açıklamamasına ve bunun. bazı komşu ulke- lerie ilışkilerın zarar goreceği gerekçesine bağlannıasına dikkat çı-kivorlar. Sunve'dekı bombalanTurkıvchukumetimıveıieştirdi? Bunu. Sunve'nin PKK'vedesteğıne karşı mı \ aptı.' Eğer ov ieşst. Turkiv e bunu vaparken \\asington'un onavını aldı mı? *' Independent gdzetesindekı yorumda ayrı- td Sunve nın Amerıka Bırlesık Devletlen onderlıgındekı Batı dunvasındagıderek da- ha tazla duşman gozuv le gorulduğu v e cep- he alındığı behnıldı \e "Filistinliler,şiddete başvurmava başladıkları zaman Surivc. İran. Lıbva. Sudan ve hatta Irak'ın bundan sorunılu tutulduklan. I urkive. İsrail ve L r- dun'un de bu goruşu destekledikleri'" kav- dedıldı Yorumda daha sonra şu ıtadeler kullanıl- dı 'Kahıre donığunda. Mısır Devlet Başka- nı Husnu Mubarek ıle Surivc Devlet Başka- nı Haftz Esad, bırlıkte hareket edeceğe ben- zivorlar. Çunku ıkısı de gelecekte kendileri- ni. karagıinlerin beklediğine ınanıvoriar. Su- ri\e">e karşı Israil va da Turkive'den gelebi- lecek bir asken saldın. İsrail'in Lubnan'a saldırması. hatta Iran'a vonelik bir saldın, Batı Şeria'da veni bir Israil-Filistin savaşı bi- le nıümkün." POLITIKADA SORUNLAR ERGUNBALCI Futbol Şampiyonası, Londra Ve Fatih Sultan Mehmet Mıllı Takım Avrupa Futbol Şampıyonası na katıl- mak uzere ingıltere'ye gıtmıştı ya da gıtmek uzere ıdı Cıddı olma ıddıasındakı buyuk bır gazetenın spor sayfasında sekız sutunluk manşet Fatıh Sultan 'ın çocuklan Londra'yı fethe gıdıyorlar" ya da buna benzer bır şey Sayfada Mıllı Takım'ın Teknık Dırek- toru Fatih Terim'ın kocaman bırfotoğrafı Ama na- sıl fotoğraf Fatıh Terım'ın başındakavuk sırtında kurklu kaftan Yanı 2 "Fatıh Sultan Mehmet " 1 Fatıh Sultan Mehmet'ın 1453 te Istanbul u fet- hınden 543 yıl sonra, Turkler 2 Fatıh Sultan Meh- met'ın komutasında bu kez Londra'yı fethe gıdıyor- dular Gozlerımız sayfada elınde palası ıle Ulubatlı Hasan'ın fotoğrafını aradı, ama yoktu Keşke Ha- kan ya da Saffet'e yenıçerı gıysılerı gıydırıp fotoğ- raflarını çekseydıler Boylece mızansen tamamlan- mış olurdu Bır ılkellık ve zevksızlık orneğı olarak sırıtan bu sayfayı gorduğumuzde ırkılmıştık Yanımızdakı ar- kadaşımıza "Pekı, şu 2 Fatıh Sultan Mehmet ve or- dusu Londra 'da bozguna uğrarlarsa ne olacak^ Bu sayfayı yapanlar ne başlık atacak dıye sormuştuk Ne yazık kı, tahmınımız dogru çıktı 2 Fatıh Sul- tan Mehmet'ın ve ordusunun yazgısı. bırıncısıne hıç benzemedı. Fatıh Terım'ın, Fatıh Sultan Mehmet ın gıysılerı ıle fotoğrafını çekıp sayfaya koyanlar, Londra bozgu nundan sonra 'Bıze hıç yakışmadı 'başlıgını attılar Bu manşetın altında da kışıyı acı acı gulduren bır başlık "Tarıhe geçtık" Mıllı Takımımız hıç gol ata- mayan tek takım olarak Euro-96'nın tarıhıne geç- mıştı 1 Fatıh Sultan Mehmet ve ordusu ortaçagları so- na erdırıp yenı çağları başlatarak tarıhe geçmışler- dı 2 Fatıh Sultan ve ordusu ıse, gol atamayan tek takım olarak tarıhe geçtı Zıyanı yok Sağlık olsun Onemlı olan tarıhe geç- mek Geç de nasıl geçersen geç • • • Futbolcularımıza soyleyecek bır şeyımız yok El- lennden gelenı yaptılar Ancak karşıiaştıklan ekıpler çok guçluydu Ama, aklı başında dengelı ve cıddı bır yonetıcı olan Sayın Fatıh Terım'ın Osmanlı sultanlarının ka- vuk ve kurklu kaftanları ıle fotoğrafının çekılmesıne nasıl ızın verdıgı, boylesıne gayn cıddı ılkel ve şo- ven bır mızanpajda başrolu oynamayı nasıl kabul et- tığını, doğrusu anlayabılmış değıhz Daha da otede, cıddı olma ıddıasındakı bır gaze- tede boylesıne gayrı cıddı bır olaya sorumlu yone- tıcılenn nasıl ızın verdığını, neden mudahale etme- dıklerını de hıç mı hıç anlayabılmış degılız Bır futbol şampıyonasında teknık dırektorun ar- dından yola çıkarak Fatıh Sultan Mehmet çagrısını yapmak, Istanbul'un fethınden sonra, Turklenn bu kez Londra'yı fethedeceğını ıma etmek teknık dı- rektoru, Fatıh Sultan Mehmet ın gıysılerı ıle sayfa- nın ortasına oturtmak Bu ne buyuk aşağılık kompleksı, ne zevksızlık Ve ne şovenızm Ama Malazgırt'ten 1000 yıl sonra hâla Malazgırt zafennın kutlandığı, Istanbul'un her yıl mehtertakı- mı onculuğunde yenıden fethedıldığı Turkiye de da- ha fazla bır şey beklemek belkı de hayalcılık olur Londra dakı bozgundan sonra gazetenın manşe- tı "Bıze hıç yakışmadı " Doğru Sen Istanbul'un fethınden sonra tanhte yenı bır çığır açmak uzere başında kavuk sırtında kaftan elınde pala Londra'nın fethıne hazırlan Sonra da başın onunde gerı don Şaka bır yara Turk toplumuna yakışmayan. Turk toplumunun layık olmadığı bır dızı kurum var ulkemızde Kımse gocunmasın Ama ne yazık kı bunlardan bın de basındır CIA RAPORl: Mısır K.Kore'den Scud fiizesi ahyor \\ASHINGTON (AFP)- ABD Merkezı Ha- beralma Orgutu nun (CIA) raporuna gore Mısır Ku- ze> Koreden Scud fuzesı parçaları alıvor Ismının açıklanmasını ıstemeven bır ABD Dışişlen Bdkdiılı- ğı vetkılısı ABD nın ko- nuvudıkkatleızlemekte ol- duğunu belırttı 'N ıetkılı Mısır ın K Koreden füze alışının av nı zamanda ulııs- lararası silahsızlanma an- laşmalanna da avkırı duş- tuğunu açıkladı \\ashıng- ton Tımes gazetesı Cl A ra- porlarına davanarak verdı- ğı hdberınde Mısır ı bu durumda ambaıgo uvguLı- nabılet.egını ılerı sıııdıı C IA raporuna goıe ku?e\ Kore geı,tığınıız ııuııt ve nisdn avlarında MIMT a avrı sevkıv.ıt geit,ekkştıı- dı Mısır ın bu sevkıvatlar sonrasi kisa bıı sure ıçiıiti^ Scud tuzelennın ınidi ede- bılecek duruma gekxegı beîırtıldı Gazete \BD Dışişlen Bakanı Chris- topher ın ^drşamba gunu Mısır avdpdLdgızıvaıetsi- rasında MısırCumhıırbaş- kanı Mubarek ıle koıuıvu goruşecegıııı bıldırdı ARTEMİS TATİL KÖ\X ÖREN FARKLI BİR ORTAM! * Yuzma ha\ uzu *Ozel kumsal plaj (Buv ukler v e kuçukler ıçın) *Spor aktıv ıtelerı * Dısko Odalar denız-ha\uz manzaralı. dırekt telefon. mınıbar, TV, uydu >a>ın sıstemı. 3 kanal muzık >ayın GINLLK 1 kışı yarım pansıyon (Açık bufe) Hazıran-E>lul 2 250 000-TL Temmuz-Âğustos 2 650 000 - TL Rezervasyon:(0266) 412 54 20 (8 HATPBK) (0 266) 422 13 r (Faks) CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılkı başarılı organızasyonumuza devam edıyoruz Bu yıl Kuşadası Guzelçamlı'da denıze sıfır Otel Eva'dayız Ozel plajı ıkı ayrı çocuk havuzu, denızle sonlanan yeşıl alanıyla ve odanızdakı telefon muzık yayını. sureklı sıcak su olanaklarıyla aıle ortamına sahıp otelımızde çok rahat edeceksınız Akşamları sazımız ve sohbetımız hıç bıtmeyecek 1) Gunluk konaklama Yatak + kahvaltı -r akşam yemeğı + akşam programları + ozel geceler = 45 DM (KDV dahıl) 2) 10 gun-10 gecehk paket tatıl pr ogramı Efes - Meryemana - Şırınce Prıene - Mılet - Dıdım Pamukkale Kuşadası, Mavıtur Mıllı Park gezılen 10 gun -10 gece yatak + kahvaltı -•- akşam yemeğı + gezıler + ozel geceler + ogle yemeklerı (gezılerde)=600 DM (KDV dahıl) Telefonla ayrıntılı bılgı ve broşur ısteyınız EKİN Sosyal Hızmetler Tıc. Ltd. Ştı. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 ÇACIN MOTEL Yazı Ege'de karşılamak için Her oğun balık 2 kışı fTP) 3 000.000 TL. Asos Bektaş Köyu Te/.; 0.286 723 4042-43 YALNIZCA 25 KİŞİ ARIYORUZ Bır ortam duşleyın . Bır yaşam duşleyın Bır do- ga cennetı Bınlerce ağaç bıtkı çıçek Her turden hayvanlar Şırıl şınl sular berrak bır gol Hayvanla- nmızın sutu peyhırı yoğurdu, bağımızın uzumu, an- larımızın balı toprağımızın sebzesı tahılı doğalgıda- larımızla sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam Sevımlı ahşap, taş yapılar bol oksıjen, kırlılıkten ve gurultu- den uzak, dogada altematıf bır yaşam yaratıyoruz Dogal yaşam tutkunlarına bulunmaz fırsat Dogal yaşam projemıze katılınız Genış bilgı: Cahıt Onder (0.286) 217 78 28-212 70 49 22 Haziran 1919 - 22 Haziran 1996 Amasya cenelgesi -1996 Biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez ve Tum Şııbeluı olarak jVmasva Genelgesı nın vavımlanışının 77 vıldonumunde vıne bıı "Amasya Genelgesi" v av ımlamav ı gereklı ttoruv oruz Çunku, 1996 Turkiv esı'nde teokratik amaçlı bazı bağnaz grupların oluşturdukları çeşitli ihanet odakları, Turkı\L (-iımhurıvı.n nın tcmellennı sarsmak i(,ın çaba harcarken gerek hukıımet gerekse parlamentonun kısır çekişmeler içinde siyasal istikrarsızlığı arttırmalarını, ulkemız açısindan buvuk bıı tehlıke olaidk aoruvoıuz ÇYDD olarak Mustafa Kemal ın "Ivı bılınız kı Tmkıve Cıımhıırıverı şevhlerın, dervışlerın. murıtlerın ulkesi olamaz hn dogru en ger^ck vol Demokrası ve Uvgarlık ^'oludur üoruşunü her zaman savunacağımızı, Atatürk İlke ve Devrimlerinden hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ödun verdirtmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duvuruvoruz. ÇAĞDAŞYAŞAMI DESTEKLEME DERNEGİ GENEL MERKEZİ ve Tüm Şubeleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle