03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Lou Reed île opera sahneByor Kültür Servisi - 8 Uluslararası lstan- bul Tıyatro Festıvalı'nın açılış o>unu 'Ptrsefone' ıle ılk kez Turk ızle>ıcı ıle bulusan gunumuzun 'dâhi'yonetmenle- nnden Robert V\ Uson, bu kez. bır done- mın unlu gaıplanndan 'Vehet Underg- round'un solıstlığını \apmış sıradışı mu- zısyen Lou Reed ıle bırlıkte Hamburg Thaıla Tıyatrosu'nda H.G.NVells'ın 'Ti- me Rocker'adlı operasını sahnelıyor 'Time Rocker'. kâşıf. doktor Proco- pıus'un ansızın ortadan yok oluşuy la ge- lışen bırdızı olayı konu alıyor Scotland Yard dedektıfîık burosu yet- kılılen doktorun asıstanı Nıck ve hız- metçı Pnscılla'dan suphelenıyor ve çiftı ceza olarak doktorun keşfı olan balık ıs- keletı ^eklmdekı zaman makınesıne bın- dınyorlar \ncak, olavlar beklenın aksıne gelı- şıyor Doktoru bularak suçsuzluklarını kanıtlamak zorunda kalan çıft yolculuk sırasında bırbırlenne âşık olup jolculu- gu sonsuza dek surdurmeye karar \en- yorlar Geçen hafta ıçeriMnde promıyen ger- çekle>tınlen yapıta entelektuel Aiman seyırcı kayıtsız kalmadı Ancak. genel olarak tartismalı yapıtlar ureten Wıl- son ın son çali!>masına yoneltılen eleştı- nlerdegozden kaçmadı Kımılen *dâhi' VVılson ıle 'marjinal' Lou Reed bırlıkte- lığının bu ılgınç urununu nefesını tuta- rak ızlerken. aralarında ulkenın en say- gın basın kuruluşjarından bın olan Der Spıegel'ınedebıyateleştırmenının oldu- ğu bır 'muhalir grup. gosterı>ı ızleme- ye gelırken yanında kulak tıkaçlarını ge- ttrmeyı ıhmal etmedı *Te\aslıtijatroguru$u'\\ılson 'Time Rocker'ı Alman tıyatro seyırcısının onunde sergıiemekten ho^nut oldugunu ancak buna bır anfamda mecbur kaldığı- nı soyluyor Gunumuzun Ingılızce dılınde tıyatro yapılan kurumlarında muhafazakâr bır havanın egemen oldugunu savu- nan Vvılson 'Ti- me Rocker' gıbı bır 'serihen'ı bo>le bırortam- Robert \\ ılson da sahnelemenın anlamsız olduğu goruşunde "O>saburada(ThaliaTiyaf- rosu) insanlann risk alabileceklerini go- rmorum. Boşluk onlan ürkutmu>or. Bu- rada, gerçekten de ne >apacağımızı kes- tıremhoruz. Her balumdan bu>uk boş- luk içinde\iz." *Time Rocker', Robert \V ılson' m Tha- ıla Tıvatrosu ndasahneledığıuçuncuva- pıt 150yıllıkbu tanhı bına tıyatrose\er- lere eskı Yunandan cagdaş oyunlara dek genıs bır repertu\arla seslenen onemlı bıı tı>atro kurumu olma ozellığını taşı- vor J\nı zaırunda Vvılson lıbrettosu Uillianı Burroughs. mtızıgı Tom VVaits ımzasi taşjyan "The Black Rider'ı daha once >ıne burada sahnelemı^ ve henuz altı \ ıldıretkınlık gostermekteolan tı>at- ronıın tanhıne çok onemlı bır o\un ka- zandımıiş Bugun. sozu edılen oyunun \anı sıra. \ıne Tom Vvaits'ın bır sahne u\arlaması olan 'Alice'de sergılenmeye devanı edıvor Robert \\ ılson gclecek\ılın hazırlık- larına şımdıden basladt bıle Bu kez mu- zığı LouReed'ın sevgılısı Laurie Ander- son'a aıt olan 'Mob> Dick'ı bır muzıka- le donui>turerek Thaıla Tıyatrosu'nda sahneleyecek "Benim bütün çalışmalanm aslında opera>a vatkındır" dı>or sanatçı Tom VVaıts'ın yanı sıra PhilipGlassve Hans Peter Kuhn gıbı muzısyenlerle çalışma- >ı yeğleven Vvılson'ın rockın yaşayan etsanelennden Lou Reed ıle olan bırlık- telığı her ıkı sanatçı ıçın bır 'flk'ı oluştu- ruyor 54 yaşındakı Reed sımdıye kadar hıç denemedığı bırseyıyaptığınıanlatırken. geçen yıl Long Island da baslayan bu se- ruven ıçın. "Bob bana, başarabileceğim bir deneyimin anahtannı sundu" dıyor Ikı gitanst bır basçı ve bır davuldan oluşan orkestra u>elen ise Reed'ın çalı^- ma temposuna ve tıızına hayran kaldık- lannı belırtıyorlar Sahnede doğal olmanın. doğal 'göriin- menin' ucuz bır yalandan başka bır sev olmadığını savunan Robert W ılson ıse Batı tıyatrosunun kendısını yazılı metın- le çok fazla sınırladığını du>unuyor Oyuncularına tekstten çok de\ınımlenn onemlı oldugunu anlatan yonetmen gerektıgı zaman (beden dınamığının on planaçıktıgıdurumlarda)tekstıdeğıstır- mek ya da yok etmekten s.akınmıvor Oyunun provalan sırasında. en kuçuk ay- rıntıvı bıle kaçırmadan vıdeo>a ka>- deden W ılson, ovunculanndan ıstedığı performansı. bo> letıkle daha kolay alabıldığını soyluyor Sinemacılap Kültür Bakanı'nı protesto ettiler Kultur Senisi- Sınema> ı temsı! eden butün kuruluşlar bırarava gelerek sine- mava >onelık baskıcı ve vasakçı uygu- lamaları protesto ettiler FİLM YON Derneğı nde bırarav a gelen TL RSAK. FİLM VON. Sınema Emekçılen Sendı- kasi SODER. SİNESEN Sınema Ya- zarlan Derneğı Ç ASOD \ e Sınema Sa- lonlan Işletmecılen temsilcılen bundan sonra sınemava yonelık butün saldırı- larda hep bırlıkte hareket edeceklerını bıldırdıler Toplantıda soz alan Ç ASOD temsıl- cisı Menderes Samancılar sanata ve kulture bu kadar duşman olan bır ınsa- nın kultur bakanı olmasından duvduk- lan utancı dıle getırerek bu durumun aslında herkesın suçu oldugunu v e bun- dan sonra bu konuva cıddı tav ır koya- caklannı bıldırdı Sanatın halka ulaş- masının engellenmesını protesto eden otekı temsılcıler de kultur bakanının kamuoyu olmadığını sanat kuruluşları olarak kendisine 'Dur' dıyecek guç ve konumda olduklarını açıkladılar Oz- gurve banşçıl sanata vonelık taleplerı- nı dıle getıren temsılcıler daha sonra al- kışlar ve "Sanat Ozgurdur Vasaklana- maz', '\aşasın Sanaf sloganları eşlı- ğınde Bevoğlu Caddesıne doğru yüru- yerek sembolık bır'\asaklarakarşıbir- Bkolma' fılmı çektıler Sanatçı far daha sonra 'Vaşasın Sanat' cumlelennın va- zılı oldugu bezlere bağlı olan balonlan gok\uzune bırakarak mücadelelerını bundan sonra butun alanlarda surdure- ceklerını belırttıler Gaardner'in yeni kitabı Kultur Senisi - Norveçl) yazar Joste- in Gaardner'in Turkıve'de de dahıl ol- mak uzere tum dun\ ada satı* rekorlan kı- ran kitabı -Sophıe'nin Duması"nın ar- dırdan gelecek kitabı merakla beklenı- yordu "Sophie'ran Dunyası", felsefe ta- nhını ansıklopedık bır tarzda roman ha- lınde sunan daha çok gençlere vonelık ama sonunda 7'den 70 e herkese ula>an. genış kıtlelenn begenısını kazanan bır kı- tap oluvermıştı Gaardner"ın yenı kitabı "The Solitaire M\ster>" avnı başarıya ulaşabılecek mı 1 Josteın Gardner ın geç- ten guıılerde lngıhzı.e ve ı,e\ ı ılerek Pho- enı\ vav ınev mce lngıltere'de vav ımlanan "The Soütalre \l\sterv" kıtabının aldıgı eleştınler Gaardner'in patlattıgı bomba- nm sımdılık bır kerelıge mahsus oldugu- nu duyuruvor Kıtap Sophıe nın Dunvası" nın bır tür "on hazırlığı gıbı Gaardner "Sop- hıe'nın Dunvası"nda gelışme çağındakı bır kız çocuğunun teNefev ı keşfinı anlat- mıştı Bır oncekı kitabı The Sohtaıre Mysterv de ıse Gaardner okurlanna 14 yaşındakı Hans Thomas ıle alkolık baba- sının çıktığı bıryolculugu anlatıvor TaDis Oda Korosıı'ndan sederin ayitıi DU\GLDURGL'N Ingıltere'nın en onemlı ko- rolarından bın olan Tallıs Oda Korosu. Istanbul'un bu- yulu tanhse) mekânlarından Aya Innı'de 'seslerin avini'nı sundu muzıkseverlere Londra'dakı onemlı konser salonlannda Ingıltereve \\- rupa'dakı festıvallerde çeşıtlı konserler yoneten >ef Philip Simms tarafından kurulan Tallıs Oda Korosu. festıval kapsamında verdığı ıkı kon- serde 'eşliksiz müzik'ın (A capella) unlu bestecılerının yapıtlanylaseslendı İstanbul- lu muzıkseverlere Topluluk, ^\ya Innı'dekı ılk konsennde J. Ludv\ig Bach, Anton Bruckner,J. Brahmsve Men- delssohn'un vapıtlannı ıkıncı konserde ıse \\esle\, Tallis Mendelssohn Schuman, Ho- wells, Milner, Stanford gıbı bu- >uk bestecılerın dını muzığın ozgurbıçımde vokal kullanımı- na yer verdıklen _v apıtlannı ses- lendırdı Şef Phılıp Sımms tarafından 1982 vılında kurulan Tallıs Oda Korosu ingıltere ve Avrupa'dakı pek çok festıvale katılmış, Londra nın onemlı konser salonla- nnın hemen hepsınde sahneye çıkmıs Londra Senfo- nı Orkestrası. London Mozart Plavers. ManthesterC a- merata gıbı orkestralan yoneten Phılıp Sımms ıse Av- rupa Oda Orkestrası ıle pek çok kere istanbul Muzık Festivah'ne katılmış I°9I yılında Istanbul-Nıce ara- sında duzenlenen opera denız gezısını yonetmış dene- yımlı bır orkestra ve koro sefı • Şef Phılıp Sımms (yanda) tarafından 1982 yılında kurulan Tallıs Oda Korosu, festıval kapsamında verdığı konserde 'eşliksiz müzık'ın ünlii bestecılerının vapıtlannı seslendırdı. 12-6Ö üyesı olan. 'vokal müzığın en onemlı topluluklarından bırf olarak değerlendırılen Tallıs Oda Korosu, farklı meslek gruplarından, 'yetenekh' kişılerden oluşuyor. İngıltere dışında Parıs. Budapeşte. Israıl. Moskova gıbı pek çok kentte konserler veren topluluk. kuruldu- ğu tanhten bu yana İngılız Oda Orkestrası ıle sıkı bır ıijbırlığı ıçensindeçalışıyor Şef Phılıp Sımms. ışbırlı- ğının kendılerı ıçın çok onemlı oldugunu belırtırken bu ozel ılışkının Tallıs OdaKorosu'nun kurulmasınaona- vak oldugunu da sov luvor " 1965 vılında besteci Tallis'in uzun >tllar çabştığı ve oldukten sonra gömulduğu St. \lfege Kilise'sine orga- nist olarak atanmışnm. ^ ine o (arihte Thomas Tallis Derneği'ni kurucusu ol- dum. 1992 vılına dek kontrbasolarak çalıştıgım fngiliz Oda Orkestra- sı'nda orkestra şeflnin onerisi uzerine lallis Oda Korosu'nu kurmava ka- rar verdim." 16 yuzvılda vasamış İngılız bestecı Thomas Tjllıs'ın ingıiız kılıse mu- zıÇındeavncalıklı bır>e- n olduğuna dıkkat çeken Sımms. unlu bestecının 8. Henri, 'Vlary Tudor, I. EK- zabeth dev ırlcnnde ingı- lız kılıse muzıgınde hem Protestan hem de Katolık avmlerı ıçın ^arkılar bes- teledığını anlatı>or Thomas Tallis'in yaşa- dığı çağın en buyuk'bes- tecılennden bın oldugu- nu dusünen ve onun anı- sınıyaşatmak uzere Tallıs Oda Korosu'nu kuran Sımms. müzık otorıtele- nnce 'vokal müziğin en önemli topluluklarından biri' olarak değerlendırı- len topluluğu. dığer oda korolanndan ayıran en onem- lı ozellığın 'yetenekvezckânmbileşimi'olduğunu sov- luyor 12-60 üyesı olan Tallıs Oda Korosu nun farklı meslek gruplarından gelen. 'jefenekJi' ınsanlardan oluştuğunu belırten Sımms. "Ancak bu koronun 'ama- tör'müzisvenlerden oluştuğu anlamına gelmemeli" dıyor Yurtdışında Fransa. Isvıçre, Almanva, ital>a'da sureklı konserler veren Sımms ve Tallıs Oda Koro- su'nu, İstanbul konserlennden sonra jıne pek çok \urt- dışı turnesı. konserler. ka>ıtlarbeklıyor Edebiyatçılar Derneği 1996 Onur Odülleri KulturSer>isi-Edebı\at(,ılar Derneğı nın geleneksel 'Onur Odülleri' sahıplennı bul- du Dernek. "toplumsal ıçenğı voğun dılı ıncelıkle kullanan kuv umcu tıtızlığındekı ^ı- ırlen ıle Turk şıınnın dıl ve ivenğıne katkı da bulunduğu ve S6 vıllık hak sava^ımı ne- denıyle" Arif Damar'a. "Turk kulturune sa- vaşçı kımlıgı ve51 yıldırşıır roman eleştı- n. deneme yazılan ve senaryolarla getırdığı verel ve evrensel duvarlık ıle ufkumıızu ge- nışlettıgı algılama kuv ulanmızı derınle^tır- dığı, dılı venı, uyancı ve varpıcı benzetme ve kullanımlarla zengınleştırdığı ıçın Atri- la Ilhan'a deneme ve ınceleme vjpülanv- U Turk folklor ve kulturune Şevh Bedret- tın'den Alevılığe dıvan saırlennden halk ozanlaıına kadar pek ı,ok değenmı/e sahıp çıkarak yapuğı katkılarnedenıvle İsmetZe- ki Evuboğlu'na ılk kitabı Bozbulanık'tan baslavarak kadının ıç dunvasını buvuk bır ıçtenlık ve duvarlılıkla vazın dunvasına ta- nıttığı ve ınsan olmanın erdemını ustalıkla ı>- ledıgı oyku roman veovunlan ıçın Nezihe Meriç'e edebıvatla telsetevı teKefevle edebıvatı ustaca buluşturduğu vapıtlan>la toplumumuza duşunmenın yollannı açtığı ve duşuncevı her yolla bır kez daha sevdır- dığı ıçın NermıLjgur'a " 1945 yılında bas- ladığı vazarlık yasamında hıçbır zaman ko- lavakaçmadano>ku şıır çev ın, etajtırı. de- neme alanlanndakı yapıtlarıyla tam bır kul- iur adamı oldugunu kanıtladığı, omru bo- >unca>a>ıncı dergıcı veyonetıcı konumla- nnda Turk edebıvatı ve duşuncesıne hızmet etmesı nedenıvle" Memet Fuat'a. "Turkdı- lının ıncelıklennı kıv rak zekâsivla durmagıt sınaması. kulturlenn özgun nefeslenyle bu- luşabılmelennı sağlaması ve bır edebıyatçı- nın her ortamda ^ozunu sovleyebıleceğını kanıtlayan varım yüzvıllık şıırsel yaratısı ıçın' CanVücel'e "Turkedebıyatınıngelış- mesinde rol alan temel yapı taslarını eleştı- n ve çevın valışmalan ıle olusturması ne- denıvle Mina l rgan'a Onur Odulu Belgesi ve Altın Madalya'dan oluşan 1996 Onur Ödullen'nı verecek Toren 29 hazıran cu- martesı gunu saat 20 00de Ankara Buvuk Tıvatro Fuavesı'ndeduzenleneeek DUŞUNCEYE SAYGI MEMET FUAT Nasıl Okumalı? 'Gınş'"Orhan Pamuk'u Okumak" adlı yapıtının bolumunde şoyle dıyor Yıldız Ecevit: "Bu ıncelememızde, 'Okur yenı romanları nıye an- lamıyor''' sorusundan yola çıktık ve bunun nedenı- nın, yenı metınlerde tek ve kesın bır anlam bulun- maması olduğu sonucuna vardık Bu romanların an- lamlandınlması ancak okurun katılımıyla olanaklıdır Evet, soz okurundur çağımız romanında (s 54) Yıldız Ecevit şoyle duşunuyor sanırım Roman sanatı bır gelışme ıçınde Kafka, Beckett şu bu derken çağcıllık ertesı romana gelındı ama okurlar bu gelışmeye ayak uyduramamış gorunu- yorlar Nıtekım Orhan Pamuk'un Yenı Hayat ı 'çok satılan ama az okunan" (s 7) bır yapıt oldu Çagdaş romanların getırdığı guzellıklenn tadına varılamıyor Evet, ne yapmalı nas'1 yardım etmelı okurlara bu guzellıklenn tadına varabılmelen ıçın'' Yanıt Önceroman sanatının degıştıgını "yenıbırokurtı- pı"ne (s 8) gereksınım duyuiduğunu anlatmalı bu okur tıpının ozeilıklerını belırlemelı sonra da lyı du- yurulduğu ıçın çok satılan ama okunamayıp bır ya- na bırakılan bır roman, ornekse Yenı Hayat ele alınıp okurtar "bırlıkte okumaya" (s 8) çagrılmalı Hem de beş ayrı bakış açısından Boylece "çağ romanının yoruma açık çokkatman lı' dokusu"ortayaçıkar "okur, çagdaş romanda oy naması gereken 'etkın' ve 'ozgur okurrolune ozen- dırıl"m\ş (s 8) olur Işte Yıldız Ecevit bunu yapmış Gunumuzde yazılan yoruma açık yapıtların nasıl okunması gerektığını oğrenmek ıstıyorsanız Orhan Pamuk'u Okumak" adlı kitabı alıp yazarla bırlıkte dort değışık okuma yolculuğuna çıkabılırsınız Beşıncısı gırgır, o nasıl okumamak gerektığını gos termek ıçın yazılmış Yalnız bu yolculuklardan ne durumda donecegmız pek bellı değıl Yıldız Ecevit gıbı bır yazın eleştırme- nı bıle yer yer zorlanıp ustalarından yardım almış (s 9) Bayağı çetın yolculuklar Bu tur yapıtlara belkı de br daha hıç yanaşmama- yı seçersınız "Yorgunluğuna değermı 1 ' Sonunda yazann karşınıza geçıp Ben hıçbır şey soylememıştım kı " dıye kıkır kıkır gulmesı de \ar Sanatlann sureklı daha lyıye doğru bır gelışme ıçın de olduğuna mananlara katılmıyorum Çeşıtienmele- rı gelışme sanıyorlar Gunumuzun romanı bırtakım yenı anlatım yontem- lerı denıyor, çeşıt\enıyor dıye eskı anlatım yontemle rının yok olduğu soylenemez Anlatımdakı guçlenme yı eskı yontemlere yenı yontemlerın ekiermesı sa^'a Çeşıtlenmelerın, yapılan aşırı deneylenn bır turur temellerını sarstığı bıle olur Turler arası etkıleşımler yakınlaşmalar, uzaklaşmalar da her zaman soz Konu- sudur Ama gunumuzde hıçbır şey soylemeyen romanlar yazılıyor. bılgı vermeyen yol gostermeyen sorunlan ırdelemeyen yapıtlar moda oldu dıye roman turunun bu yonde gelıştığını duşunmek bence çok yanlış Arkadan ne geleceğını kım soyleyebılır'' Baskı altında değıllerse yazarlar yapılabılecek her şeyı denerler "Baskı" sozu yalnızca yasaların ınancların sıyasa nın baskılarını çağnştırmasın Ornekse "çagdaş roman" dıye bellı bır roman an- layışından soz eden, o tur romanlardan hoşlanma- yanlan"ge/ene/fse/ofay/'", "donammsızokur' gıbısoz- lerle kuçumseyen bır eleştırmenın yaptıgı da baskıoır Bır bıldınsı olan, yapıttannda toplumsal sorunlara yer veren sanatçılan "oğretmen", "yolgosterıcı gıbısoz- lerle anmak sanatçının ışının "sanat yapmak oidu- ğunu unühuklarını soylemek hep baskı yaratmaya yonelık yaklaşımlardır "Orhan Pamuk'u Okumak" gunumuzun onemlı ya- zın sorunlarını ıçenyor, ınsana bırçok yazı yazdırabılır Ne var kı yanlış olduğuna ınandığım bırtakım duşun- celerı tartışırken, boylesıne emek urunu bıryapıta kar- şı tavır almış gıbı gorunmek hoşuma gıtmıyor Bu değındıklenm çagdaş yazının herkesı baskı al- tında tutan ortak yanılgıları Pertev INIaili Bonatav'ın lUasreddin Hoca'sı yayımlandı Kultür Senisi - Pertev Naılı Boratav ın. Turk ınsanmı Nasreddın Hoca'yla bır kez daha buluşturan kitabı "Nasreddın Hoca ya>ımlandı Kıtap daha once Vıpı Kredı Yayınları tarafından basılmıs ancak pıvasavj surulmesı yonetımce engellenmıştı Boratav tek kı^ıhk tıtız çalısmasının ve kılı kırk varan bılım adamı ozenının ışığını bu kez omnınıı adadığı Turk ınsamnın ve butun ınsanlığın malı olan Nasreddın Hocd sa duşuruyor Boratav yuzlerce el yjzmasiııı taravarak Nasreddın Hoca ya 19 yuz>ıldan oncekı gerçek kışılığını \enyor Edebıyatçılar Derneğı kusağının ILI çektmlen gonul ve bılım adamı. bugun klasıkleşmis araştırmalarıyla Turk halk bılımının pertavsızı ve pusulası olmasi nedenıyle". 1993 vılında Boıatav a verdığı onurbelgesı ve altın madahadan olusan onur ödulunden sonra 25 hazıran salı gunu saat 18 00 dı. Turk ınsamnın Nasreddın Hoca'vla bu kez daha içteıı buluşup kucakla^masını sağlamak amaı-ivla dernegııı "Ozveren Sokak 3 8 Demırtepe -\nkara adresınde bıı toplantı duzenlıyor 'Azâz Nesin GiinlerP Kültür Servisi- Edebıyatçılar Derneğı. geçen >ıl temmuz a>ın- da yıtırdığımız unlü yazar ve du- şun adamı AzizNesin ıçın ba^kent- te ıkı gun surecek "Aziz Nesin Günleri" sempozyumu duzenlı- yor Beşoturumbıçımındegerçek- leşecek etkınlıkte Azız Nesin tum yonlenyle değerlendınhrken, "AzJzname"den bolunıler ve tur- kulere de yer venlecek Sempoz- yum 29 ve 30 hazıran tanhlennde Buvuk Tıyatro'da gerçekleşecek SempozNumun "Nesin'in\azar- bk Serüveni'ne Genel Bakışı"bas- lıkJı ılk oturumunda \lpa> Kaba- ealı "Nesin'in Vaşam \e Vazarlık Çizelgesi". Feridun Andaç ~Ne- şin'in Taşlamaları ve Şiirleri", Öner Vağci '*^esin'in Duşunce >e Köşe Yazılan" ve Adnan Ozyalçı- ner "Nesin'in GulmeceOğeleri Ta- şımayan Ö\kuleri"konulannı ele alıyorlar Sempozyumun ılk gunundekı ıkıncı oturum ıse "Gulmece Yaza- nAzizNesin"başlığını ta^ıyor Bu oturumda Semih Balcıoglu "Vfar- ko Pasa Doneminden Günumıize Gulmece -\nlavışı ve \zİ2 Nesin", Semih Gumuş " Aziz Nesin'inGıil- mece Ö>kuleri" ve Konur Ertop "Vziz INesin'in Romanian^konu- iarını ışleyecekler "O>un Yazan AzJzNesin"ın ko- nuşulaçağı gunun son oturumun- da ıse ÖzdemirNutku'nun "Nesin TKatrosu'nda So> utlama", Se\ da Şener'ın "Nesin'in Ovunlarında Dramatik Olan" Avşegul \ uk- sel'ın "Nesin Ti>atrosu"nda Birej \e Toplum" Yılmaz Onav'ın "Aziz Nesin'in Ovnanmamış O>unları" ve Müjdat Gezen'ın "\ziz Nesin Gülmecesi'nin Özel- likJeri" başlıkh konuşmalan dınle- nebılecek Sempozyumun ıkıncı günunde ıse "Düşünce ve Toplumsal Eylem Adamı Aziz Nesin" ve "Anılardaki Aziz Nesin" adlı başlıkh ıkı oturum yer alıyor Bınncı oturumda \eli Devecioğlu ve Atilla Coşkun "Aziz Nesin'in Da\ alan \e Sa\Tinmalan" Orhan Barlas "Bir kışkırtıcf ola- rak Aziz Nesin" \aruk Ozmenek "Aziz Nesin'in Katıldığı Toplumsal Eylemler" ve Demirtaş Ceyhun "Nesin'in T\ S'deki YıHan" k'onu- lu konusnıalarıyla yer alırken, gu- nun ıkıncı ve son oturumunda Fik- retOtyam "Aziz Nesin Babıâli'de". Lurfi kaleli "Aziz Nesin Sı>-as'ta" baş.lıklıkonusmalanylayeralacak- lar Sempozy umun son konuşmacı- ları Vfustafa Eknıekçi ve bırokuru ıse "Aziz Nesin Aramızda" dıye- cekler Sunuslarını Rüştü Asvah'nın v a- pacagı etkınlıkte "AzizNesinGun- leri'*nde sunulacak bıldırılerden oluşan bır de bıldınlerden oluşan bır kıtap da ızleyıcılere sunulacak Yüksel Arslan, Artureler; Roland Topor, Yuksel Arslan: "Ikı TaşlfAdam; Yüksel Arslan, Ozyaşam, M. Ali Kılıçbay, Guluşûn veAğlayışın Dıya/efeöğı; Ferit Öngören, Antik Mizah ve Dıonysos, E.M. Cioran, Doğmuş Olmanın Sahncası Uzcnne, Hıizı Topuz, Honore Daumıa~ François Georgeon, Istanbul'un Aynası Yergı Basını; Austin Wright, Donjuan'ın Byroriı. Tan Oral, Daumier, Poussen, Yunus Koray, Cengiz Tacer, Beerbohm, David Levine, Stephen Alcorn, Özcan Kabakçıoğlu, M.Emin Özcan, Kenan Sanalioğlu. Guidıten, Dort Aytık Mızah Kulturu Dergısı \az" 96 Qk. 4, Sayı 10 • Yazısma Adresı Guldıken Dergısı -_ PK.42 8ahanye813il İstanbul • Telefon 0216 414 30 64-65 Telcsekreter-Faks 0216 414 3066 5 GenelDagmm BırkşıkBasınDagıcmA^ OJ2125502504
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle