30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ ^v üfff earo96AVRUPA FUTBOL ŞAMPIYONASI Avrupa Futbol Şampiyonasi'nda çeyrek finallerin ikisi bu akşam oynanıyor Âda'da yaııfinallıesaplan• Ev sahıbi îngıltere Wembley Stadı'nda saat 17 00'de İspanya'yla karşılaşırken. saat 2O.3O'da Hollanda'yla Fransa Anfıeld Road'da mücadele edecekler. LO\DRA(Cumhuri\et)- Avrupa Şam- pıvonası'nda çeyrek fınal maçlannın ıkisı bueunovnanıv or fik karşılaşma îngıltere ıle İspanya ara- sında\\embley Stadfndasaat 17 OO'debaş- lavacak E\ sahıbı İngıltere.grupmaçlannahıçde ı>ı baslamamıştı Şampıvonanın açılış ma- çında K\ ıçre ıle 1-1 berabere kalmış. takım Ingıhzbasınınınboy, hedefi olmuştu îngıl- tere ıkıncı maçında lskoçva'yı net bır skor- la 2-0 yenerken Ada'dabulutlardağıldı Ar- tık ı>ıden ı>ı>e çeyrek fınal hesapları >a- pılmavabaşlanmıştı RakıpbukezHollan- da'vdı Portakdllar bu karşılaşmada oten- telen vanılttı velngılızlereçabukteslımol- du Bu sonuçlardan sonra Ingılız basını tek- nık dırektorTerr> Venables ve oğrencılen- ne tam destek vermeye başladı tngılızler. kendılerını şımdıden varı fınalde gomıeye başladılar Teknık dırektor\enables her ne kadar -Çok /or maç, çok zor rakip. Ka/an- mak için elimizden gelen her şe\ i \ apacağı/" dese de Ingılızler takımlarının pertornıan- sindan bır haylı umıtlı Çevrek fınalııı bırdığeı ismı Ispanya B grubunda ılk ıkı>ı son anda yakaladı Bul- ganstan ve Fransa maçlarında alınan bera- LONDRA'DAN Ulusça kendinden geçmek.. Z\FER 4RAPKİRLİ Çe>rek final maçlarında Bergkamp\eCru>ff,Hollanda'nın ko/uolurken. Shearer ve Mc Manaman İn«iltere"visırtlavacaL berlıklenn ardından Fransa'nın Bulgarıs- tan'ı tarklı yenmesiyle kendılennı çeyrek fınalde bulan İspanyollar, teknık dırektor Cle- mente've guvenmıyor Romanva galıbıye- tını tutboleulannın kendı çabalarıyla aldı- ğını belırten Ispanvol basını. îngıltere kar- şısındaazdaolsabırsurpnzyapacakJan ınan- cındalar Gunun ıkıncı çeyrek fınal kanji- laşmaM Lıverpool'un Anfıeld Road Sta- dı'nda Hollanda - Fransa karşılaşması sa- at 21 30'da başlayacak Çeyrek fınalın ılk takımı Fransa gruptan ç/ok kolav çıkarken dığerekıp Hollanda kâ- bus> dolu dakıkalar yaşadı Fransızlar. B grubunda 7 puanla elını kolunu sallay a çey- rek fınal vızesı alırken Hollanda. fark >e- dığı Îngıltere maçında son 12 dakıkada at- tıöı tek üolle bır usi turu sjordu EURO '96'DAN KISA KISA... EURO '96'DAN KISA KISA... EURO '96DA> KISA KISA... Hagi, hocasına sahip çıktı Şampıyonaya veda eden Romanya'nın teknık dırektoru lordaneseu'va tecrubelı futbolcu Georghe Hagı sahıp çıktı Hagı lordanescu'nun ıdeal çalıştıncı olduğunu belırterek. "K.ım.se ona yuklenmesın Takımı futbolculan en ıyı tanıvan o" dedı Psikoloğun ilginç iddiası Ingılız psıkolog Ben ~~T"«ıY VVıllıanis'tan ılgınç ^fyr-.f ıddıa Ingıltere'nın —' şampıyonadaaldığı başarılı sonuçlar sonrası \\ıllıams. "Takımımızın başarıları ınsanlanmızın aşk ılışkılennı de ıyı vone goturucektır Alınacak her galıbıyet sonrası sevdıklenne daha fazla baölanırlar" dedı Fransızların taktîği yanlış' Beckenbauer. Fransa'nın yanlış taktıkle oynadığını, bu nedenle şampıvonada şansının az olduğunu soyledı Beckenbauer, "Fransızların çok ı>ı bır takımları \ar Ancak tek forvetle ovnamalan kazanmalannı engelleyecektır" dedı Bulgarlardan teşekkür Avrupa Futbol f'-fm* Şampiyonasi grup U*y*/^ elemelen maçlan ^(.18) sırasında Scarborough'da antrenmanlarını surduren Bulganstan mıllı takımı. kendılerıne herçalışmalannda buyuk destek veren lıse oğrencılenne pasta ıkram ederek teşekkür ettı Sacchiyi polis kaçırdı Av rupa Şampıyonasına veda eden İtalya, ulkesıne dondu Mılan'a ınen İtalya uçağını 1000 kadar taraftar karşılavarak protesto ederken tum şımşeklerı uzerıne çeken teknık dırektor Arrıgo Sacchı. polıs koruması altında havaalanından uzaklaştınldı Trafalgar Mevdanı ndakı aslan hev kellennden bınnın uzen- ne çıkan genç adam. elındekı bayrağı çılgınca sallıyor ve bıraz zafer sarhoşluğunun. bıraz da 12 şışe bıra ıle edındığı sarhoş- luğun etkısı ıle Ingılızcede bıle ne olduğu anlaşılamavan ses- lerlc bağınvordu ~Ennşbuuu\fiiıuggbİ2zzizzz.. Bajjjga buvu- ukvoğgğgh" Tele\ız\onda haberlen okuvan sunucunun suratındakı ıfade Trafalgar Mevdanı ndakı gençadamdan >ade\.e bıraz daha tid- dıydı Belkı.ıçkınınetkısı ıledılıdolasmısordu BBC'nınoun- lu"BBt Ingilizcesi" ıle konuşuvor \e bağırmnordu \ma su- ratındakı ıtadeden "Şu haberier bitse de. arabaja atlavıp. baj- rağı da sallavıp.Trafalgar Me\dam'ndaki şenliklere kanlsam" dıvedusunduğııbellı olu\ordu E\lerde butun ışlerbırakılmıs. butun \emeklersoğunıava terkedılmiş herkes televızvonun ba- sına adeta mıhlanmiş V\enıble\ Zafen'nın aynntılarını kaçır- mamava \e Ingılız oıdulannın muzatter komutanı Terr> \e- naWes"ın ağzı kulaklannda açıklaınala- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rını dınlıvordu îngıltere. bır tutbol ma- ^^~^~^^~^~~~ çını kazanmı^tı E\etingıltere Hemde ^ Hollanda'va karşı Bır anda îngıltere E v e t , dunvanın en ı\ı oşnavan takımı olmui)- tu Bıranda Ingılterejenıden "İmpara- lUtbo! CFl torlukGunleri"nedonmuştu adeta On- lardanbaskabuvukvoktu Bır tabloıd trazetenın kullandıiı baslıkta belırtıldı- ğı gıbı. -Sıradakfgelsin-dı Ingılteıe Futbol Mıllı Takımı nın tormaları satı> (jönÜ\'Ordu 9 rekorlarıkınna\abaşlanıı^tı C^vrektı- * nal maçı ıı,ın bılet alnıak ıstevenler o geceden kınruga gırnıek n,m VVemblev Stadı na hueunı etmiş- lerdı E\et.tutbolensonunda"\atanınadonüvordu'.Hersev ıvı. guzeldı de hıç kınise serınkanlılıkla oturup du!<unmu\or \e hıç kıınse durııp da kendı kendınesormu\ordu "\ahu,bizbirmaç kazanınca bu kadar sev ındirik olacak kadar bu işte geri mi\ i/?" \ ev a~^ahu biz daha bir hafta once lsvıçre gibi dunva sıralama- sının diplenndeki bir takım karşısında rezil ulmamış nmdık ?.. Aterın \anı kavbettıgınız onca sene\e gorece sizden gen takımların kar>ısında aldıgınız utanı, verıcı beraberlıklere rağ- men. bugun aldıgınız bır galıbı\et sızı bu kadar ı,ılgınadondu- ruvorsa.^iemekkı dahakatedeı.ekı,okvolunuz\ar Burası fut- bolunanavatanı. unutmavın Bızbunları vazdıgımızsirada te- lev ız>onda son v an m saat ıçınde 5'ıncı defa gosterılen bırklıp vıneekrandavdı Alan Shearer. Hollanda ağlarını bulan golun- den bonra'skm motion" tnbunlere kcjuvordu \aim Sulevma- noğlu'nun unlu 'kaldıran' klıbını \c Tanju Çolak'ın Neuchatel Xama\"a attıgı golun klıbını anımsadık. ıster ısteınez Nallahı helal olsun tncıltere've F.Bahçe sonunda bombayı patlattı Kostadinovtamam Spor Servisi- Fenerbah- çe'nınprenbipanlasmasına\ar- dıgı Bulganstan \lılk Futbol Takımı'nın vıldız futbolcusu Kostadinm San-Lacıvenlıleı- le masj\ a oturınak »,ın. 26 ha- zıran çarsamba gunu Istanbul'a geleeek Transfennekesıngo- zuvle bakılan Bulgar Letch- ko\ 'un Fenerbahçe've gelmek- ten \azaeçnıesirıın ardından San-Lacıvertlı vonetitiler dı- ğer Bulgar ovuncu Kostadi- nov unbonserviMu,ınFCPor- to Kulubu vle vaptıkları pa- zarlık sonunda anlaşmay a var- dılar Fenerbahçe Genel Sekre- terı Orhan Keçeli. kostadı- no\ un kulubu Fl Portoılean- laştıklarını prensıp anlasmasi- na \ardıkları unlu tutbolcuvu damasavaotumıakıçın Ktan- bula çağırdıklannı belırterek "Kostadinov \ ize proMemi ne- deniv le bugun tstanbul'a gele- medi. Pazartesi gunu vbesini alacagız veçaı^amba gunu ozei bir uçakla Isranbul'a getirece- ğiz" dedı k.ostadıno\ "un kulubuvle bonserv ısı ıçın 2 nıılvon 500 bm dolaraanlastıklannıkavdeden keı,elı buovuncuvu 1 vıllıgı- na kıralamaları halınde ise FC Porto >a 1 nıılvon dolar ode- veteklerını açıkladı Baskan Ali Şen. Veboah ıle de goruş- melenn surduğunu ve bu fuı- bolcuv u da renklenne bağlav a- caklannı ıtade ettı Fenerbahçe"nın transfer et- mek ıstedığı Letehkov ise Mar- silva ıle 3 vıllık sozlesme ım- zaladı G O R I Ş / mı.lT DKRtNr.öR Krallık ve Soytamlık Euro 96'da erken havlu attık Şampıyonluk olmasa bıle yarı fınalı umut etmıştık Olmadı, sonuçta bu şampıyona- da gol atamayan ve puan alamayan tek ulke olduk Oysa tum takımlarda eskı guçlerınden bır eser yoktu Bızden de pek ustun gorunmuyorlardt. Onlar da ınsandı Ay'dan gel- mış degıllerdı Hatta takımlann ıçınde btr Tanju, Rıdvan, Oğuz, Sergen, Ogün gıbı oyuncular da gormedık Ya onlar bızım duzeyımıze ınmışler veya bız, onların duzeyıne enşmışız Ba- na gore aramızdakı fark, futbol mantığımız ve de futbola bakış açımız Bu nedenlerle başarılı olamadık Portekız maçında başabaş bır oyun sergıledık ve hatta gol de kaçırdık Savunmamız lyı ıdı Ama bu lyı oynadık de- mek degıldı Futbol hepımızın bıldığı gıbı bır koordınasyon oyunudur Başarıya gıtmek ıçın zıncırleme olarak 11 kışının her bakımdan bırbırlerıne yardımcı olmalan gerekır Savun- ma yapmak kolaydır Çunku savunma oyunculannm gore- vı rakıbı bozmaktır Bozmak herzaman yapmaktan daha ko- laydır Evelallah bozmakta bızım bıleğımızı bukecek bır ul- ke yoktur Bu bakımdan savunmamız lyı ıdı Ancak ılerde yapıcı ve yaratıcı olan futbolcular sahada yoktu Vardı ama kaçırdıkları gollen manalle çocukları bıle ka- çırmazdı Boyle oimasına karşın maç sonrası. şarkılar, tur- kuler çaldık Hırvatlara gelınce onlar da gozumuzde buyutulmuşler- dı ama yıne de sonuçtan umutluyduk Onları da bozmada buyuk başan gosterdık Ama yıne ılerde yapıcılarımızdan ve yaratıcılarımızdan en ufak bır ses yoktu Sonuçta yıne kay- bettık ama 'ıyı oynadık' dıye de boburlendık Yenılgıye kılıf olarak da 'şanssızlık gosterdık Danımarka maçı son umudumuzdu Onurumuzu kurtar- mak ıçın ınançn olduğumuz soylenıyordu Ama sonuçta ış- ler ters gıttı llerdekı oyuncularımızla savunmadakı oyun- cularımızın hataları bırleştı Bu durumda Dammarka'nın ya- ratıcı ve yapıcı gucu Brian Laudrup ışı hallettı Sonuç 3- 0 Bu defa da, Ne yapalım, maçın bır espırısı yoktu dıye çok saçma bır kılıf bulundu Kabahat şansayuklendı Şım- dı umutlar 1998 Fransa'da Ama once başan ve başansız- lıklanmıza. gerçekçıgozleanalızvesentez yapalım Bırba- şanda kendımızı 'kral' saymak kompleksımızden kurtula- lım Bır başarısızlıkta burun kıvırmayalım Açık yureklılıkle yanlışlarımızı açıklayalım Ozetle kendımızı MıhenkTaşı'na vuralım ve kaç kırat olduğumuzu anlayalım Bunları yapa- mazsak 1998 Fransa Dunya Kupası ve ondan sonrakı şam- pıyonalar sadece tatlı bır hayal ve ozlem olur Fatih Hoca bu yenılgıler karşısında kendısını savunuyor Gerek yok Bundan fazlasını yapamazdı Bozuk duzen fut- bolumuzu Avrupa Şampıyonu yapacak değıldı ya' Buraya kadar getırmesı de guzel bır şey Ama Fatıh Hoca Fatıh Sultan Mehmet ve onun torunlarının dolduruşuna ınanma- malı Bızım ınsanımız, bazen ınsanı kral, bazen de Kral'ın soytarısı durumuna sokarlar Büyük başanlara imza atan salon sporlannın efsanevi kulübünden sürpriz karar . 'Eczacı' kepenk kapabyor • Eczacıbaşı Spor Kulübü yetkılılen. bu kararın gerekçesını. takımlarının Avrupa Kupalan'ndaTurkıye'yı teniMİ edecek guçte olmadığı şeklınde gostenyorlar \LE\ AN\KÖK Songunlerdevolevbolumuzda sas,inıcıolav- lar\asanışor Daha oncekı v ıllarda hazıran a>ın- datakımlar tum transfer ışlemlennıtamamlava- rak sporculannı tatıle gondenrdı ^ncak bu vıl transfer rakamlarının çok yukselmesı nedenıv- lebuvuk bırçaresizlık vas.anıvor Bırçok takım ne vapacağına karar veremedığı gıbı daha vö- netımlerı bıle bellı olmavan ekıpler var Ancak tum bunlann otesınde. bugunlerde ıkr ola> ya- vinıvor kı duvanlan şaşkına çevırıyor Bunlar- dan ılkı. Turk volevbolunun temel taşlarından Eczacıbasi'nın ıv ı bır kadro oluşturamaması ne- denıv le A\ rupa Konfederas\on Kupası "ndan çe- kılnıesı Bugune kadarTurk \ole>bolunu Avru- pa da en ıv ı şekılde temsıl eden ve buyuk başa- nlara ıınza atan Eczacıbasi'nın bavan takımını çekme karannı. volevbol camıasi ınanılmazbır olay olarak nıtelendınyor Eczacıbaşı Spor Ku- lübu yetkılılen. bu kararın gerekçesını. takım- larının Avrupa Kupalan'nda Turkıve'yı temsıl edecek guçte olmadığını soy ley erek gosteny or- lar Transfervapılacak kalıtclı ovuncıılannazol- ması vebanka takımlarının pıyasayı sureklı ko- ruklcverek rakamlan ınanılmaz bovutlara ı,ek- mesinden yakınan Eczacıbasi'nın aldığı bu ka- rar \ole>bol camıasinı baska kuskulara ıtıvor O dabu kararın bıradını olduğu. ELzacıbasi'nın bır ıkı vıl ıçınde \ole\bola "dur" dıveceğı an- lamıııı laşidığı belırtılıvor Ote vandan bırdığer ılgınç gehşmede Halk- bank ıle Marınara koleıı arasinda vasanıvor Son 5 \ılın sampıvonu \e bu sezonun ıkı kupa- lı takımı Halkbank lıgın \enı takımı Marmara Koleıı nınkıskacınagırdı Halkbanklı yonetıcı- lerın ıkı v ıllığına sozlesme vapan sporcularıy la anlasiııazlığa duşmesı uzerıne de\re\e lıgın \e- nı takımı Marmara Koleıı gırdı Gokhan.Cen- gizhan, Mehmet.Cahit ıle anlaşarak 8'er mılvar lırava buovuncularda "olur"cevabı alan vone- ticıler, antrenor olarak Mustafa Çavır'la da an- lastılar Ancak bu transfenn gerçekleşnıesi ıçın Halkbank ın bu ovunculara bonserv !•> \ermesi gerekıvor Halkbanklılar bu olava siLak bak- mazken. Marmara Kolejı Baskanı arava polıtı- kadakı ust duzev vonetıcılerı sokarak bu trans- ferlerı gerı,eklestırmek ıstıvor Eğeı Halkbank bu gın^ımı engellevemezse Av - rupa Sampıvon Kulupler Kupasi'ndan çekılecek Şımdı tum eamıa bu ıkı olav ı tartışırken sonucunu da merakla beklıvor San-Kırmızılı Kulübün Başkanı 'Acelemiz yok' dedi Süren'den transfere fren Başkan Sürcn, acele etmivor. Milli takımdaki görevi sona erdikten sonra resmen G Sara> 'm teknik dırektoru olduğunu belırten Fatıh Tenm, 1 temmuzda sözleşme ımzalayacağını söyledi. mesine ımza atacağını soyledı Fatıh Tenm'ın gelmesıyle trans- ferde ne yapacağı merakla bekle- nen Galatasaray'da zırve toplan- tısı bugün vapılacak Başkan Fa- ruk Süren. yardımcılan Ergun Gürsoy veÖzhanCanavdın, bu- gun Teknık Dırektor Fatıh Tenm le bırlıkte Florya Metın Oktay Tesıs- len'nde bır araya gelıp transfer konusunda goruşmeler yapacak- lar Başkan Faruk Suren transfer konusunda acelecı olınadıklarını MUSTAFA ERSOV Galatasara> Kulubu Başkanı Faruk Süren'den transfere fren San-Kırmızılı kulübun başkanı. "Transferde acelemiz jok. Hoca- mızın tespiderinden sonra hareket edeceğiz" dedı Mıllı takımdaki görev ı sona er- dikten sonra resmen Galatasa- rav 'ın teknık dırektoru olduğunu belırten Fatih Terim. 1 temmuz- da San-Kırmızılı kulubun sozles- sovleyerek "\abancı konusunda acelemiz\ok. \lman\a kampımn sonuna kadar bekleyebiliriz. On- ce hocanuz Fatih Terim'in bazı tespitler vapması gerekivor. \\- manva'da oynavacağımı/ hazır- lık maçlanndan sonra eksikleri- mizi gonıp ona gore futbolcu ala- cağız. Bu konuda sabıriıv ız~dedi Sarı-Kırmızılı takım onumuz- dekı salı gunu Florva Metın Ok- ta\ Tesıslen'ndebırarayagelecek Çarsamba gunu de sezonun ılk çalışması vapılacak Bu aradâ Baskan Faruk Suren. dun Istanbul ll Müdurü trfan Ka- rakaş'la bırlıkte onarımı devam eden Alı Samı\en Stadı'nda ın- celemelerde bulundu Ümit milliler 4. oldu Türkiye: 97 Hırvatistaıı: 96 Salon: -Ihdı Ipekçı Hakemler: \ecıp Kapanlı (5). Cıhar Lc\ L'iU 14) Turkhe: Bonı (6)5 Ifırsad (5/12 Tol- gaC)IX Ibıuhımi8)i7 Hııse\m(5)15. Eıdal(4) Cıtneu(3) 41pa\ (5)6 Alper (5ı Bıııak (3) 4 Hırvaristan: Samanı<, (6) 15 lunıak(4) 5 Kalamıza ı5) 11 Gıçut (6) 11 Gırı- cek (6/25 Helhıch (4) 2 Zemlp (6/ 15 lı/ıcıc (5) 1 Skelın (5)11 llkvan: 37 -36 (Tuıkne lehtne) Spor Servisi - 3 L'luslararası Ümıtler TurgutAtakol BasketbolTurnuvası, Is- tanbul'da dun ovnanan maçlarla sona ererken Türkiye dorduncü oldu Abdı Ipekçı Spor Salonu'nda gerçek- leştınlen turnuvanın son gunündeTur- kıye, Hırvatıstan'ı ıkıncı uzatma sonun- da 97-96 yendı Turnuvada dun yapılan dığer maçta ise Slovenya. ABD Kolej Karmasf nı 97-71 yendı Turnuva sonunda. Lıtvanya bırıncı. Slovenya ıkıncı. Hırvatıstan uçüncu. Türkiye dorduncü Israıl beşıncı. ABD Kolej karması da altıncı oldu Hentbol özel mac Milli takım fark attı Türkiye:35-Israil: 17 Salon Anuıha Koleıı Hakemler Ozti Bedıı (6) henaııStieı 16) Turkne Halıze (6) Kuhılıe ı7 ı Bılge (H) Tuğha(') \u- uı\ O) Fıında (6) Çıgdem (6) S\eUı ('') Se\gı ı") Oznuı C) Şcmn C) Israil SaııKi) )onıl(4) \luuım(4) \la\a(5) keıen(5) Dıkhı (v \uhilw (5) \ogu (4) Holdeı 14) İlkvarı: IS-lll Tuıkne kluıu KENANÖNER \\TALV A- A Mıllı Hentbol Bavan Takımı. ozel maçta Uraıl ı15-17vendı Mıllı takım çok ıvı bır oyun sergıledı- ğı maçın ılk yansını da 18-10 onde kapadı Demirel kabul ettı Beşiktaş Köşk'e çıktı Spor Servisi- C umhurbaşkanı Sulevman Demirel. Besiktas Kulubu Başkanı Sulev- man Seba ve yenı vonetım kurulu uvelerı- nı Cankaya Kosku'nde kabul ettı Cumhurbaşkanı Demırel Beşiktaş Ku- lubu Başkanı Sulevman Seba \eyenı vone- tım kurulu uyelerıne. tutbolcu Ertuğrurun kız kardeşının olumü nedenıyle başsağlığı dıledı Başkan Seba'nın başansiz bır sezon geçırdıklennı •-oy lemesı uzerıne Cumhur- başkanı Demirel de "Benceönemliolanba- şarıu zamanda işi gotıirmek değil. kazanüan başanlara venilerini eklemek'r 'dedı Demııel. daha sonra Seba daıı Avrupa Şampiyonasi fınallerını değerlendırmesını ıstedı Seba ise basının onunde bu soruy a ce- vap vernıek ıstemedığını kaydettı Beşiktaş Kulubu Başkanı Sulevman Se- ba Cumhurbaşkanı Demırel'ı Beşiktaş Pla- za'nm açılişina davet ettı v e Cumhurbaşka- nı'na Beşiktaş Kulubu'nun flaması ıle ro- zetını hedıve ettı Rı/a'dan dostiuğa katkı Beşiktaş kaptanı Rıza'nın jubılesınde N'unanıstan şampıyonu Panathınaıkos ıle Beşiktaş 21 temmuzda istanbul'da karşıla- şacak Rıza dun ^ankava Beledıye Başka- nı Doğan Teşdelen ı zıyaret ederek jubıle- sıne davet ettı Rıza yıllardırgıydığı 8 nu- ınaıalı formay ı da Taşdelen'e hedıve ettı Bu arada Beşıktaş'ın yenı teknık dırek- toru Rasim Kara dun teknık hevetle ılk top- lantısını vjptı Kaıa. Beşıktaş'ın pazartesi gunu toplanarak Rıva'da yenı sezon hazır- lıklarına başlayacağını belırrtı Kara. mıllı takımda yer al ın futbolculara ise 10 gun ızm verdı GSİM toplantısı Ankara'da • A\kARA(Cumhurivet)- Gençlık ve Spor II Mudurlerı toplantısı bugun Ankara'da vapılacak Içkale Otel Toplantı Salonu nda vapılacak olan toplamının başkanlıgını. Gençlık \e Spor Genel Muduru Tevfık Sarpkaya vapacak Toplantıda genel mudurlugun 19% vılı hızmet ve taalıyetlen değerfendıniecek ve I997 \ılında \apılması planlanan çalışmalarda venmlılıgın arttmlması ıçın ne gıbı onlemleralınacağı. sorunlarve çozum volları tartışılacak Boğaziçi Spor Bayramı • SporSenısi-16 Lluslararası Boğaziçi Lnıversitesi Spor Bavramı 28 hazıran - I temmuz tarıhlerı arasında İstanbul'da vapılacak Bogazıçı Lnıversıtesı Spor Kurulu 'ı onetım Kurulu uyesı Hılmı Kocak. Akdenız Ovunları ndan sonra Turkıve'de duzenlenen en kapsamlı uluslararası spor etkınlığı olan Boğaziçi Lnıversıtesı Spor Bavramfna, 11 ulkeden 15'ı yabancı olmak uzere21 unıversıteden. 600"u vabancı toplam bın 1000 oğrenunın katılacağını Boğaziçi Tenis Turnuvası • Spor Servisi - L luslararası Bogazıçı l6\a>ıltiTenıs Turnuvası nda tek erkeklerde Irlandalı Stephen Tavlor. tek bayanlarda da Nazlı Gençsoy bırıncı oldu ENK>A Sadı Gulçelık Spor Sıtesı Konları nda. gerçekleştınlen lurnuvada dun tınal maçlan yapıldı Tek erkeklerde Stephen Tay lor (Irlanda) Haluk Akkoyun u 6-4 ve 6-2. tek bayanlarda da Nazlı Gençsoy. Denız Emre y ı 6-2 \e 6-2 lık setlerle 2-0 yenerek bmncılığı kazandılar Oft erkeklerde. Haluk Akkoyun- Erdınç Bavkal çırtı. Stephen Nugent-Stephen Tay lor (İrlandal ıkılısını 6-2. 6-7 ve 7- 6 lık setlerle 2-1 venerek bınncılığı elde ederken çıtt bayanlarda ise Jennv Tımoney- Dearbhla Kelly (Irlanda) ıkılısı Nazlı Gençsoy -Denız Emre den oluşan Turk ekıbını 6-2 \e 7 -6'lıksetler!e2-0 venerek bırıncı olduiar Engül MJ Ortaköy'de • Spor Senısi - MJ Ortakov'un başına Derya Engul getırıldı 2 başkan Hatıpoğlu antrenor degışıklıgıne gıttıklerını Cıhansever\eşildağ ınyenne. Derya Engul ugetırdıklennı sovledı Hatıpoğlu Antalvapor'dan Serdar ıle O Renault'danValçın'ı transter ettıklerını ıfade ettı Hatıpoğlu. Ihsan ı Beşiktaş a. Turgay ı Mevsu va Oğunç'u ise N ıldınmspor'a verdıklerını bıldırdı Altılı 2.2 milyar verdi • Spor Senisi- Bursa at yarışlarnıda altılı ganvan, 2 -5 - 8 - s - 2 - 4 kombınesını bılenler. 2 268 948 "?50 lıra kazandılar TRT1 iholU ı ıpa Futbol Şam- piyonasi. 17.00 Ispanya-lngılte- re"( naklen). 20.00 Av rupa Futbol Şampıvonasi 20.30 Fransa-Hol- landal naklen I TRT 3 2230 Ispanya-lngıltere (bantı 24.00 Fransa-Hollanda (bantl atv 2350 Euro-96 İnterstar 20.10 Euro 96 Ozel CINE 5 23.00 Boks karşılasma- sı (canlı) l.KOŞl: F Fatırolex (1). P Maıestıc Colt (4) PP Black Bull(3) 2.KOŞU:F Kazanova 1 (4). P Karaca Sultan 161. PP Kalender 2(1) S Mursel(3) 3.KOŞL:F Şovalve(8) P Ba- bacan 2 (2). PP Bukentay 11). S lbocan(4) 4.KOŞL:F Teenmıne 112). P Ozalbey (9). PP Barakuda(5). S Lonely Eaale(3) 5.KOŞI-F Sırenıta(8).PMa- eıc Prıncess (6). PP Penky HenkvD.S Golden Wolf(2) 6.KOŞL:F Cessv(13).P Top Sacret(6) PP DeanMartın(8j. S Scandal (9). SS Testarosso (5) 7.KOŞL:F Çığdemcan(2).P tzzetbev 11) PP Buğrahan(4) S Ba\-Bay (8) Gunun Iki'lısi: 4 Koşu 9 12 TabelaBahıs: 13 6 8 9 5 ALTILI GANYAN 4 8 12 8 13 2 2 9 6 6 1 5 7 8 4 9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle