01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'• 22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 istanbul Edırne Çanakkale Kocaelı Izmır Manisa Aydın Denız/i Zonguldak 0Aç* A A A A A A A A A 26 34 28 30 31 34 35 34 25 Sınop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskişehir Sıvas B B Y Y A A A A 2b 24 23 22 26 29 28 23 Antalya A 33 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkâri Van A B B B Y B B 31 30 30 26 27 16 23 Y 18 Yurûun kuzeydoğu kesımlerı parçalı çok bulutlu, Doğu Kara- deniz ıle Doğu Ana- dolu'nun kuzeyı sa- ğanak yağış/ı, dığer yerier az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı artmayade- vam edecek. Rüz- gâr. kuzey ve doğu yonlerden hafıf. ara sıra orta kuvvette esecek. S»2%K-*r?^^ Londra Parıs Roma Berlin Amsterdam Madrıd Sofya Brüksel B Y A Y Y Y A Y 14 21 24 17 14 28 31 14 Atına 27 Mılano 20 Oslo 14 Helsınkı Y 13 Stockholm Y 13 Belgrad 29 Vıyana Y 21 Bonn 16 Budapeşte Y 27 Münih 12 ^^•Berlın ^ <\ . O A" '»V^Belgrad ( i< •> xy —' ^ " Kahıre» • MosKova ^ c? •Ankara / ^ Taşke^t • Tahran Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bıskek Tıflıs Kahıre Y B Y Y B Y Y A 2b 36 36 35 26 34 24 29 Şam 32 Parçan bufLrtlu , Bo Lıtluı ^ Çok bulutlu Yağmurtu G U N D E M MISTAFA BALBAY M Bajftarafı 1. Sayfada altını çizıp, önümüzdeki günler açısından not düş- mekte de yarar var. Gündemın kahramanlan Erbakan'la Çiller... Bu ikilınin sahne başarısından yola çıkarak, olası bir RP-DYP koalisyonuna şu adı takabılıriz: "Necmettin Çiller hükümeti..." Ne var ki bu ıkilinin sahneledıği başarılı oyunlar, hak ettıği alkışı almıyor. Alkış bır yana, salonu terk edenler de var... DYP'den Yaşar Dedelek, Tevfik Diker, irfan De- miralp ve Şinasi Altıner istifa ettiler ve ANAP'a ka- tıldılar. Böylece Mesut-Tansu çekişmesinde rollertersine döndü... Mesut 131, Tansu 128... Çiller, bir yolunu bulup bu rakamlann tersinden okunmasmı sağlar... Örneğin şöyle dıyebilir: "Aslolan 25 aralık günü sahip olunan milletvekili- dir... Ûteki durumlar fasa fiso..." A Takımı çöküyor... Ortaya çıkan tablo gösteriyor ki, Çiller'in A Takımı iflasın eşiğinde... Adamlann sırtında yumurta küfesı yok kı. Emek harcanmadan kazamlan koltuğu kırıp-dökmenin in- sanı acıtan bır yanı da olmaz... Çiller'in Erbakan'la flörtü sürdükçe DYP'deki eroz- yon da sürecek... Bugünkü Meclis tablosunda bıle, Erbakan'ın hü- kümeti kuramaması durumunda, görevi alacak ikin- ci "nöbetçi hükümet dedektörü" Mesut Yılmaz ola- cak... Gelışmeler, ANAYOL'un yeniden gündeme gelme- sini sağlayabilır... 20 Eylül 1995i anımsayalım. CHP'nin yeni genel başkanı Deniz Baykal, üçsaat 10dakikaÇiller'iegö- rüşmüş. çıkışta şu açıklamayı yapmıştı: "Karşımda bır başbakan bulamadım..." O gün ANAYOL bir kez daha gündeme gelmişti. Kimileri kurmuştu bile... Sonuçta ne oldu? Çiller'le Baykal yeniden bir araya geldi... Yılmaz'la Çiller yeniden bir araya gelebilir mi? Bu kez ortam daha gergın gibı görünüyor. Ama bunu değıştirmek çok zordeğil. Teknoloji gelışti. Ha- va çok mu ısındı, düğmeye basıyorsunuz, soğuma- ya başlıyor. Sonra kumandadan sıcaklık ayan yapı- yorsunuz... Fazla oynamaktan ayar düğmesi bozul- duğu ıçin bazen ters durumlar olabilir, telaşa gerek yok... Gelişmeler, ANAP'la DYP'nin önümüzdeki günler- de birlikte hareket edebileceğını gösteriyor. Burada Çiller'in yeri ne olur? Bunun ıçın biraz daha zamana gereksjrjim yar. Erbakan-Çıller flörtu yeni ortulerle devam eder ve çeşıtlı engellere karşın Necmettin Çiller hükümeti ku- rulursa... Kolaylık olsun dıye, bız bu hükümetin programın- da mutlaka yer alması gereken konu başlıklarmı sı- ralayalım: - Parti genel başkanlarının daha önceki görevleri sırasında yaptıklan icraatları gündeme getirmek ya- saktır. Gündeme getirenler hakkında "icraatı engel- lemek " suçundan soruşturma açılacaktır... - Yurtdışında yatırım yapmış olan kişilere, "Türki- ye 'yı uluslararası alanda temsil etme" ödülü verile- cektır. Özel bir yasa düzenlenerek bu yatırımlara ne tür katkılarda bulunulacağı saptanacaktır... - Btrikimıni altın oiarak yapanlara. "tasarruf teşvi- ki" venlecektır. Altın tasarrufu 140 kiloyu geçenlere, ulusal ekonomiye yapmadıklan katkıdan dolayı, ye- ni altın almaları halınde yapacaklan harcamanın dört- te dörtlük bölümü Hazine'den karşılanacaktır. - Laıkliğın tanımı yeniden yapılacaktır. Laiklik şeri- ata ne kadar layıktır, belirlendikten sonra yeni aşa- malarageçilecektir... - Siyasi partilere katkıda bulunan kişilerle ilgili açıl- mış olan davalar kapatılacaktır. Bu nedenle hüküm giymış olanların cezaları kaldınlacaktır. Burada keselım... Necmettin Çiller hükümeti bu kadar icraat yaptık- tan sonra işlevini de haydi haydi yerine getirmiş de- mektir... Gönüllerde bu var...DYP ve RP'de bunu istemeyen de çok var ama, gönül ferman dinler mi? Önümüzdeki günlerin gündemini büyük ölçüde RP ve DYP'nin ıçindeki gelişmeler belirleyecek... RP'de, kol kırılır cüppe içinde kalır dönemi bitmiş gibi... DYP'de. mevsim sonu bilançosuna göre zarar hanesı kabarmış gibi... Polise sahte lîse • Bcışturafi 1. Sayfada sahtediploma alanlann sa- \ ısı 2 bin 870 oiarak orta>a çıktı. Bu saunın 2 bin 250'si Dharbakır Ticaret Lise- si'nden alınan sahte diplo- ınadır. Bunların büyük çoğun- luğu ise Günevdoğu'da gö- revli polis \e uzman çavuş- lardan oluşuyor." - Bu sahte diplomalar nasıl \erilmiş? - Şu anda soruşturma sü- rüvor. Jlk edindiğimiz bil- gilere göre 20-25 milyon lira karşıhğında verilmiş. -Sahte diploma) ı alan- lann uzman çav uş ve po- lis oldukları nasıl anlaşıl- dı? - Başv uru belgelerinden anlaşıldı - Bu kişiler Günevdo- ğu'da m\ göre\ japıjor- lar? - Evet. Günevdoğu'da görev şapıyorlar. - Daha önce Şırnak'ta da bihle bir diploma skandalı orta>a çıkmıştı. - Evet. çıkmıştı. Bunun üzerıne Milli Eğıtım Ba- kanlığı müfettışleri hare- kete geçti ve bövlece ola> bu boyura ulaştı. Örneğin Dıyarbakır Ti- caret Lisesi'nden diploma alan polis \ e uzman çav uş- lar Yozgat. Uşak. Ta\ şanlı. Kırklareli \e Eskişehir nü- fibuna kavıtlı. 1995'tedurduruldu Bılindıği gibi ortaöğre- tim kurumlannda dışardan bitirme sınav ı uygulaması- na geçen yıl son verilmiş- ti. Birihban değerlendiren Millı Eğitim Bakanlığı müfettişleri. Ankara. Şır- nak. Adana. îstanbul ve Diyarbakır'daki liselerde soruşturma başlatmışlardı. Yeniden başlatıldı Soruşturma sonucunda sahte diploma alma olavı ortaya çıktı. 2 bin 8"0 sah- te diplomadan 2 bin 250 si- nın Diyarbakır Merkez Ti- caret Lisesi'nden verıldiğı anlaşıldı. Soruşturma yeni ihbar- ların gelmesı iizerine şim- dı çok gizli biçımde venı- den başlatıldı. 1991 -95 > ıllan arasında verildiği belirlenen 503 diploma iptal edildi. Kartı S'Jiu Kar i GOK aurultuİL 6 Ülke, açık hava hapishanesine çevrfldi' ANKARA / İSTANBl L (Cum- huriyet) - Edebıvatçılar Derneği. PEN Yazarlar Derneği \e Türki>e YazarlarSendikası (TYS). > aptık- ları ortak açıklama> la son günler- de toplumsal olaylarda vaşanan şiddeti kınadılar. polısın tutumunu "ancak faşist >önetimlerde görü- lebilecekbir saldın" oiarak nitele- dıler. Yazarlaradına konuşan Ede- biyatçılar Derneği Başkanı Musta- fa Ştrif Onaran. vaşama hakkına yapılan saldınların durdurulması- nı isterken "Sözde demokratik devlet yönetimi, kendi sesinden başka sese. kendi \ üzünden başka \ü/e dayanama\acak kadar bir cinneti yaşamaktadır" dedı. Türkiye şazarlarının çok geniş bir ke.sinıini temsil eden üç vazar örgütü PEN Yazarlar Derneği, EdebiyatçılarDerneği ileTYSyö- neticileri \e üyelerı. dün Ankara Ytiksel Caddesı'ndeki İnsan Hak- ları Anıtı önünde bır basin açıkla- ması \aparak toplumsal olavlarda polisin sergilediği şiddet vanlısı tutunıu kınadılar. Yazar örgütleri- nin ortak açıklamasını okuyan Edebıvatçılar Derneği B Mustafa Şenf Onaran. •*\azarlar, Aziz Nesin'in dediği gibi maaşlı > urtse\ erler' degil. gerçek >urtse- \erterdir. Çağdaş insan. tepki gös- teren insandır. Çağdaş bir iilke ise bu fepkilerin dile getirilmesine ola- nak sağla>an, daha i>i bir düına için bu tepkilcrden \ararlanma\ı bilen ülkedir™ dedı. "^azdığı her harfi sonuna dek sa\unan bizler. bu toplunıda de\- letin u>guladığı naskı \e şiddetle daha fazla incinmek \e kirlenmek istemi>oru/" di_\e konuşan Ona- ran. sözlerini şö\le sürdiirdü: "Sözdedemokratik de> let>öne- tinıi, kendi sesinden başka sese, kendi > üzünden başka \ üze da>a- namavacak kadar bir cinneti vaşa- maktadır. Toplumun çeşitli kesinı- lerinin eok haklı. çok \aşanısal. ekononıik. demokratik. insani \e kültürel talepleri üzerine panzerler \e copiarla gidilerek üike bir açık hava hapishanesine çe\rilmekte- dirf Onaran'm şaptığı basın açıkla- masında "İçi boş demeçler değil. taleplerimiz için en kısa sürede i\i- leştirici kararlar alınmasını istho- ruz" denilerek ıstemler şöyle sıra- landı: - İnsanlann \ aşama hakkına vö- nelik. gizli-açık tünı baskı »e saldı- rılar derhal durdurulmalıdır. - İnsanın \ aşama hakkı kadar önemlı. onun en doğal gereği olan diişiinme \e örgütlenme özgürlü- ğü önündekı anti-demokratik \a- salar bır an önce kaldırılmalıdır - Hapishane içine hapivhane ktı- ran uygulamalar kaldırılmatı. olü- mün eşiğine gelmiş tutuklulan >a- şama döndürecek girişimler he- men başlahlmalıdır. - Ka\ıp vakınlarının çok insani. çok haklı. son derece masum cu- nıartesi gösterilerıne vönelik hak- sız \e acınıasız polis saldırıları derhal durdurulmalıdır. - (.ö/alfına almalarda kişilerin \akınlanna haber verilmeli: ülke- nin kara lekesi haline gelen gözal- tında ka>ıp u>gulamaları önlen- meli, sorumlulan cezalandırılma- iıdır. - Bir insan kırımınadönen\e ül- ke\i ekonomık \ıkıma götüren iç -sa\a:jin durdıırulnıasi için bütün banşçı >ollardenenmelıdir. Yazar örgütlerinin >r üksel Cad- desi'nde yaptıkları basın açıkla- masi sırasında çe\ rede çok sav ıda sivil ^e resmı polısın bulunmasi dikkat çekti Istanbııl'da da Çağdaş Gazetecı- ler Derneği (ÇGDl îstanbul Şube- si \e bazı sanatçılar. cezae\lerın- deki tutuklu \e hükümlülerın "6 mavıs^genelgesinin iptali içinsür- dürdükleri açlık gre\ lerini destek- lediklenni belirttiler. ÇGD İstanbul Şubesi yönetim kuruluü_\eleri İstanbul TabipOda- sı 'nda düzenledikleri basın toplan- tısında cezae\ lerindekı olumsiız \aşam koşullarından utanç du\- duklannı açıkladılar. Buca\e Üm- ranıve cezae\ lerinde meydana ge- len olaslarda bazı tutuklu ve hü- kümlülerın öldüğünü anımsatan gazetecıler. "12 E>lül I980sonra- sı Diyarbakır. Metris, Sağmalcıiar, Mamak gibi cezae\ leri> le ilgili "eceliyle ölüm. normal ölüm. aç- lık gre\ i sonueu ölüm' ibarelern- le dolu geçen resmi haber bülten- lerinin benzerlerini günümüzde haberleştirmekJe vüz \ üze bırakı- lacak olmanın acısını şimdiden >a- şı\oruz"dedıler. Açlık grevleri ile rîgili haberle- re bazı ınedva organlannın \er \er- memesinı de eleştiren gazeteciler. turuklu>akınlan\ecezaevleri ko- nusunda duyarlı olan kesimlerin saldırıvamaruzkaldığını \urgula- dılar. Tüm Beledije Memurları Sen- dikası 1 No'lu Şube Yönetim Ku- rulu'nca şapılan açıklamada ıse cezae\ lerinde siyası tutuklular üzerindeki şiddet politikası eleşti- rildi. Sanatçılar TimurSelçuk.Le- vent Kırca, modacı Cemil İpekçi de L BA"> a yaptıklan açıklamada. can pahasına direnişe geçen tutuk- lu \e hükümlülerin karşısma şid- det politikasıyla çıkılmasını eleş- tirdiler. Cezae\ lerinde vaşanan so- runlann geçmiş > ıllara da> andığı- nı sav unan tiyatro sanatçısı Le\ ent Kırca. "Bu uygulamanın. Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın tek başı- na aldığı bir karar olduğunu dü- şünmek istemiyorum. Cezaev- lerindeki şiddet ve baskı poli- tikalarını \ ürürlüğe kovanlar sanırım Mehmet Ağar'dan da ağırlar"'dedi. Coplar bu kez Ankara'daydı 55 bin îşçiden ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın. "Tu- tuklu \akınları\Ia talep gelmesi duru- munda göriişebilirim. buradaki \arlı- ğımızın nedeni ne?" dıve açıklama vaptığı saatlerde. bakanlığa 50 metre uzaklıktaki Güvenpark'ta sembolık oiarak kefen gıyerek evlem yapan -12 tutuklu yakını sürüklenerek bır süre gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması vapmak iste- >en CHP'lıler de polis tarafındun tar- taklandı. Polısler. CHP Kadın Kolları ü>esıGöknurÖzkaravı "saçlannı\o- larak"dö\dü. Gözaltına alınanlarakşam saatlerin- de çıkarıldıkları savcılıkça serbest bı- rakıldılar. Cezaev lerinde 6 mayıs L'enelgesini ve baskıları protesto etmek için açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin yakınlannın""hüKümetindu»arsızlığı- m" protesto e> lemlerı dün de polis da- >ağı ve gözaltıyla sonuçlandı. Adalet Bakanlığı "na 50 metre uzakiıktakı Gü- venpark'ta toplanan tutuklu yakınlan. sembolik oiarak kefen giverek basın açıklaması yapmak istediler "Tutsak- lara sa\aş esiri statiisü tanınsın". "Ana- lann öfkesi zindanlan > ıkacak". "Zin- danlar boşalsın. tutsaklara özgürlük". u Cene»re Sa\aş Sözleşmesi'ne u>ul- sun". "Biz doğurduk, öldürtme>ece- ğiz". "Çocuklarımız onurumuzdur. çiğnetme>eceğiz". "Katil Ağar istifa" >azanpankartlaraçan tutuklu \akınla- nnın basın açıklaması güvenlikgüçle- rince engellendı. Yoğun gü\enlik ön- lemleri altında gözaltına alınan 41 tu- tuklu vakını. sürüklenerek poli> oto- büslerine bindirildı. Gözaltına alınan- lann daha sonra çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldıkları öğre- nildi. Polisin tutuklu vakınlarını Güven- Diyarbakır MED TV izleyeıı muhtara dava park'ia gözaltına aldığı sırada. Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması vapmak ısteven CHP Ankara İl Örgii- tü'nden vakîaşik 100 kişı dc polis ta- rafından tartaklandı ve CHP Kadın Kolları üvesı Göknur Özkara. saçları volıınarak dövüldü. CHP Ankara !l Başkanı Ha>darDo- ğan. polisin saldınsını kınavarak ceza- evlerindeki açlık grevlerinın ölüm noktasına vaklaştığını.sorumlu ınsan- ların göre\ inın bu sorunu karşilıklı dı- valog içinde çözmek olduğunu sövle- dı. Doğaıı. demokraıik bır hukuk dev- lctınrn "kısasa kısas" gibi ıntikamcı bir yaklaşim içinde olamavacağıııı kavdederek içerdeki hükümlülerin düşman oiarak görülemeveceğini be- lınti. Doğan. cezae\ lerınde önümüz- deki günlerde ortava çıkacak olumsuz gelışmelerin sorumlusunun Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve diğer yetkl- lıler oLıcağını vurguladı. Ağar: Aitelerle görüşürtim Tutuklu vakınlarımn Gthenpark'ta dö\ ülerek gözaliına alındığı sırada dü- zenlediği basın toplantısında gazeteci- lenn sorularını vanıtlavan Adalet Ba- kanı Mehmet Ağar. talepleri olması durumunda tutuklu aıleleriv le görüşe- bilecegini >ö\ ledi. Ağar. ~Bö>lebirta- lep olmadı. Ölursa görüşürüz. Bu siya- si değil terör suçluları. tartışılması mümkün olma>an isteklerde bulunu- yorlar. bunun anlamı yok. Bütün şikâ- \etlerin takipçisi> iz. taleplerini değil. şikâyetlerini iletsinler, incelevelim. Bu- radaki \arlığınıızın nedeni ne?" dı\e konuştu. Ağar. malıkûın aılelerini an- la\ı^la karşıladığını. herkesın evladı- nın mukaddcs olduğunu belirterek ce- zae\ı oiavlarının aılelere \anliş akta- rıldığını sjvundu. Ağar. "Cezaevleri- ne PKK ba\ rakları, fbtoğraflar sokul- mak isteni>or. Bunlar kabul edilemez. Meseleji objektif görüp anlamak la- zım. Bazı aileler "Çocuklanmıza örgüt tarafından baskı yapılıyor. çocukları- mıza sahip çıkın" diyorlar" dive ko- nuştu. Toplantı sırasında İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. tutukluların nakillerine ilişkin genelgenin iptali için dava açtıklarını anım>atarak ~Kri- tikzamandabukonulargüçleşi>or.Tu- tukluvu İstanbul'dan alıp Eskişehir'e götürmenin anlamı >ok. Güçlük için- de kalıvor. avukatını seçemiyorlar. Bunların altından kalkılmaz" dedi. Kazan'm konuşmasını varıda kesen Ağar. "Bu görüşleri basın mensupları avrıldıktan sonra görüşmeve de\am ederiz" dedi. Ağar'ın görüşmeve Itazır olduğunu j,açjlflama.siııa karşın tutuklu yakınlan nattafardır Adalet Bakanı'ndaıı iste- dikleri randevuya olumlu vaıııt veril- medığine dikkat çektiler. Adana'da da Emek Partisi. İşçi Par- tisi. Özgürlük ve Dayanışma Panısi. Halkııı Demokrasi Partisi ile Demok- rasi ve Barış Partisi'ııin ortaklaşa ha- zırladıklan "Kamuo>una"başlıklı bil- dirilerin dağıtılmasına Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce ızın venlmedi. Adana Büromuzun haberine göre Özgürlük ve Davanışma Partisı'nde bırarava gelen 5 partinin vör.etıcılen. ortak açıklama vaparak mahkemenin kararına tepki szösterdıler. ÖDPAdanaîl Başkanı Hüseyin Ak- şen.cezaevlerinde tutuklu ve hüküm- lülerin yaptıklan açlık grevleri nede- nıvle hazırladıkları "Kamuoyuna" başlıklı bildirinin dağıtımının vasak- laıımasinın ve toplatılmasinın ana\a- sava. Sıvası Partiler Yasasi'a ve ulus- lararası belgelere av kın olduğunu ileri siirdü. 15 bini hasta HATİCE BİÇER SI\AS - Özçelık'-İş Sendikası'na ait gezıci sağlık kabinlen tarafından başta İskenderun. Karabük ve Sıvas Demir-Çelik tesıslerı olmak üzere vurt genelinde sağlık taramasından geçırilen 55 bin demır-çelik işçisinden 15 bininin meslek hastalıklanııa vakalandıkları onava çıktı Işçılerin büvük bölümünün kronık bronşit başta olmak üzere özellikle göğüs hastalıklanndan yakındığl saptandı. "* s Üzçelik-İş Sendikası gezici sağlık ekipleri Karabük. Sıvas \e iskenderun Demir-Çelik Tesislerı ile yurt genelındekı çeşitli tesislerde çalışan 55 bin işçiyi sağlık taramasından geçırdı. Ozçelık-İş Sağlık Kabini sorumlusu Dr. Ahmet Naşar/^engin. şu atıa kadar sağlık taramasından geçırilen 55 bin demır-çelık ışçisınin v üzde 25'ınde meslek hastalıklan bulunduğunu belirterek şunları sövledi: "Kabinler tarafından yapılan taramalar sonucunda test edilen hastalıklar önce kurıını doktorlarına bildirilivor. Bu işlemier sonucunda 55 bin işçiden 15 bininde mesleki hastalığa rastlanılırken, bu hastalıkların başında da kronik bronşit geliyor. Taramaiarda önemli oranda akciğer, karaciğer \ederi hastalıklan vakalarına rastlandı. Ülke genelinde baslattığımız sağlık taramasında ortaya çıkan bir başka gerçek, her 3 işçiden birinin hasta oiması. Bu durumu ortadan kaldırmak ve işçilerin hastalığa yakaJanmadan önce önlem iüınması komısunda gezici sağlık kabinlerinin bü\ük rolü olduğunu gördük." 3 saâlık kabını ile >urt genelindeki taramanın sürdüğünü belirten Dr. Zengin. doktor. hemşire. sağlık memuru ve laborant ile röntgen teknisyenlerinin göre\ vaptığı sağlık kabinlerinde idrar. kan. akciğer. karaciğer \e kalp hastalıklan ile ilgili tahlillenn yapılabildiğını kavdettı. Özçelık-fş Sendikası Sıvas Sube Başkanı Fethi Türka>. tarama sonunda hastalık saptanan işçilerin SSK Hastanesi'nde tedav i altına alındıklannı sövledi. Rektöre bilimsel sahtecilik suçlaması DİYARBAKIR (Cumhurhet) - Kendisine dışkı vedirildiği için Türkiye'vi Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde tazmınat ödeme\e mahkûm ettıren Yeşilyurt Kövü Muhtarı Abdurrahman Muştak hakkında MED TVvı izlediği gerekçesıvle Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şırnak Valiligi'nin "bölücü yaun japtığı" eerekçesiv le MED T\'"nin " izlenmemesıne vönelik Cizre Belediyesi hoparlörlerinden şapılan duyurusuna u\ madığı öne süriilen Abdurrahman Muştak'la ilgili iddialar İlçe Jandarma Komutanlığf nca Cizre Cumhurivet Başsavcılığî'na yansıtıldı Sa\cılık bunun üzerine Abdurrahman Muştak hakkında "Yetkili mercilerin emirlerijıe riavetsizlik" suçundan TCK'-nin 526 1 maddesi uvarınca dava açtı. Savcılıkça Muştak'la ilgili hazırlanan iddianamede . "Suç tarihinde ve önceki zamanlarda sanığın e\inde >etkili makamların enırine avkın oiarak MED T\ \2\ınlannı aiabilen çanak anten \e diğer ek aletlerin bulunduğu ve sanığın evindeMEDTV yayınlannın izlendiğine" dikkat çekıldi. Muştak ın avukatı Hasip Kaplan. minekkilının ev inden " kilometre uzaklıktan hoparlörden vapılan anonsu duvmasının mümkün olmadığını sövledi. Abdurrahman Muştak'ın Av rupa İnsan Haklan Mahkemesf nde Türkiye'vı mahkûm ettirmesinden sonra. son 6 aydır sistemli bır ba>kıvla karşı karşıva kaldığını ileri süreıı Hasıp Kaplan çiınları sövledı "Çanak anten phasada serbestçe satılıvor. Müvekkilim. kövünde T\ >avınlarıııı ııtt izleyemediğinden çanak anten almıştır. Cizre Beledive Başkanı dahil bütün korucularda çanak anten >ar. Emri du> madığı için suç teşkil eden bir durum \ok. OHAL bölgesinde hukuk olsavdı bu du\a açılmazdı. Eğer davav ı kazanıp muhtar da beraat ederse çanak anteni geri isteveceğiz. \erme/lerse de\lef alej hine raznıiııal davası açacağız" dedı \eşilyun Köyü Muhtarı Abdurrahman Muştak. 1987\ılındagüvenlik güçlerinin kendilerini. kö\ mevdanuıda toplavarak dışkı vedırdığinı öne ^üı•erek Türkiye alev hinde Avrupa İnsan Haklan Malıkemebi'nde dava açmış ve Türkive'vi mahkûm ettırmişti. Yurt Haberleıi Servisi- Cumhurivet Lnıversitesi Rektörii Prof Dr. Asım Gültekin'in. 22-27 Ağustos 1993 ta- rıhlerinde Paris'te yapılan "\'II. Dün- \a Ağn Kongresi"ne katılmak için bi- lımsel sahtekârlık vaptığı öne sürüldü. Düzmece bildiri özetınin. başka bir araştırmanın kabul vazısı üzerıne ısım- lerve bildiri adıııın fotokopisı ilemon- te edilerek elde edildiği iddialan üze- rıne Gültekın hakkında Sıvas Cumhu- rivet Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhurivet Üniversitesi Rektörii Prof. Dr. Asım Gültekin ile Prof. Dr. CanerMimaroğlu'nun "ÇoeuklukÇa- ğı Sino\itlerindeTens Kullanımı" ısım- iı bıldırıyı sunmak içın gıttikleri VII. Dünva Ağn Kongresi'nin kayıtlarında bö\le bır bıldırı sunulmadığı öne sü- rüldü. Kongre vürütme vetkilisi Loui- sa E. Jones'un 12 Nisan 1996 tarihli vazısında bövle bır bildirinin keııdile- rine gönderiİnıediği. takdim edilme- diğı ve kongre kavıtlarında kesınlikle bulunmadığını belgelediği belirtilıvor. Kongreve bıldin ile katılanların isım ve bildiri savfa numaralannın bulun- duğu kongre özet kitapçığının indeks bölümünde. Asım Gültekin ve Caner Mimaroğlu'nun ismine rastlanılmadı- ğı ortaya çıktı. Asım Gültekin \e bildinde adı bu- lunanların tıp fakültesi dekanlığına sundukları. "kongre seçici kuruluna 184 numara ile kabul edildiğine dair" bildiri kabul yazısının tamamen düz- mece olduğu iddia edildi. Kongre özet kitapçığının. 68. sayfa- smda 184 N'oTu bildirinin Japonlar ta- rafından vapılnıış farklı biraraştırma olduğu. düzmece bildiri özeti v e kabul vazısının. başka bır araştırmanın kabul yazısı üzerine ısımlerve bildiri adının fotokopisi ile monte edilerek elde edil- diği belirtildi. Cumhurivet Lniversıtesi Tıp Fakül- tesi Dekanlığına "ÇocukJuk Çağı Si- novitlerinde Tens Kullanımı" isimli bildiri Özeti v e kabul v azısı ile başv u- ruda bulunan Gültekin e dekanlığın. Başbakanlık'tan izin aldıktan sonra bu belgelere davanarak yurtdışınagitme- si içinogününrakamlanyla 12 milyon lira karşılığı olan Fransız Frangı (bu- günkü rakamlarlayaklaşık 185 milyon TL) yolluk ve >e\mive ödediği sap- tandı. Sıvas Cumhurivet Savcılığı 1996 2083 No'lu dosya ile bilimsel sahte- kârlık vaptıSı ve sahte evrak düzenle- verek kendisine maddi çıkarsağladığı öne süriilen Rektör Asım Gültekin hakkında soruşturma başlattı. Atina-PKK işbirligi • Baştarafı 1. Sayfada edilmesi. Günev Kıbrıs'ta üslenmiş çok sav ıda ajanın bulunmasi. Türkhe ve İsra- il'e karşı. Surive-Yiınanistan işbîrliğinin te> itedici emare- leri oiarak değerlendiril- mektedir" vorumunu yaptı- lar. Bır NATO iilkesi olma- sına karşın Yunanistan'ın P- KK've yaklaşımı. verdiğı destek ve buna karşıîık on- dan beklentileriııın açıkça görüldüğiinü kav deden kav - naklar. şu değerlendirmevi vaptılar: "Terörie mücade- İede ö-nemli başanlann elde edildiği. Türki>e-fsrail iliş- kilerinin gelişmesine bağlı oiarak Surive'nin >eni ara- vışlara \öneldiği bu dönem- de. Yunanistan'ın gelişmele- ri takip etmesi \e SuriveŞi de yanına çekerek terör ör- gütü PKK've sağladıkları destek karşısında onu. muh- temelen başta ekonomik sektörler olmak üzere, Tür- kiye'ye zarar vermek ama- cıyla vönlendireceklerdir." Yunan Meclis Başkan \ardımcısı Sğuridis. 14 Ha- ziran 1995 tarihinde deÖca- lan'ın Surive'de gızlendiğı verde PKK lideriyle görüş- müştü. Görüşme sırasında Sğuridis. Öcalan'ı. "Eleniz- meyaptığı hizmetlerdenötü- rü" ödüliendirmişti. Avru- pa Bırlığı'nın (AB) de tep- kisine neden olan görüşme sonrasında. ^'ıınan basının- da çıkan haberlerde. Ker- kük-Yumurtalık boru hattı- nın görüşme konuları ara- sında >er aldığı vurgulan- mıştı. S'unanistan tarafından hazırlanan ve görüşme sıra- sında PKK've verılen. üze- rinde petrol boru hattının bulunduğu harita da basıııa yansımıştı. ALANYA 1. ASLİYE HUKLT^ MAHKEMESİ Dosya No: 1995 586 Da\acı Haydar Kava vekili Av. Süleyman Sön- mez tarafından davalı HülyaKılıçaleyhinemahke- memizde açılan sözleşmenin iptali davasının yapı- lan >ar«ılaması sırasında: Davalı Hülya Kılıç'ın Ahatlı Kültür Mah. 5094 Lako No: 32 adresinedava dilekçesi veduruşmagü- nünü bildirir tebligatın bila tebliğ iade edildiği ve adresi tespit edilemediğinden ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakia: Davacı Haydar Kaya tarafından davalı Hülya Kı- lıç ale>hine da\alının kendisini kandırarak fayda- landığından bahisle Kırıkkale I. Noterliği'nce ya- pılan 7.10.1993 gün \e 16593 savılı düzenlemesa- tış vaadi sözleşmesinin iptali ile bu sözleşmeve da- vanarak konulan Alanya Mahmutlarkasabası Yeni Mahalle 170-10b. pafta3411 parsel sayılı taşınmaz- da bulunan 24 480 arsa pay lı 16 nolu bağımsız bö- lüm üzerindeki satış vaadi şerhinın kaldınlmasına karar verilmesi istemli dava dilekçesi ve 5.7.1996 tarih \e saat 09.40 oiarak duruşma günü ilanen teb- Hü olunur. Basın: 93113 OLAYLARIN A R D I N D Â K T GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada Şimdi A\4P, RP'deıı sonra ikinci parti oldu. Hiikümeti kurma görevi Mesut Ytlnıaz'a verilince yeni bir oluşuın ortaya çı- kabilir. Y'ani Biilent Ecevıt. De- niz Baykal "Dörüii ortak- lığu van: " diyebilirler... Beklevelint!.. Bekleyelim; ama, bütün olan bitenlerin ardmdan kısa sürede doğru ıliirüst birsey çıknıayacağını bile- rek...' Betkison günlerin olay- farı,fîtili kısılnıış bir lam- banın ışığı kadar uımıt ve- recek bir gebeliğin isaret- lerini tasunaktadır. DYP'- deki iç kanaına artarda bu partiden A\AP'a akts güçlenirse merkez sağda birleşme başlamış sayılır. Merkez sağ ve merkez solda iuya da bu biçimde birleşme, siyasalyaşumda sağlık gelijimi oiarak dü- şünülmelidir. Bununla birlikte siyasal yasuıııdu topurlunmanın çok güç olacağı açıktır. Çiinkii bugünkü siyasal bunalım, yüzeysel değil, yapısaldtr. Bunalımm asıl- ması için ıızun bir süre ge- rekiyor. Eğer o ıızun süre içinde demokratik sabır bilinci toplumda işleyebi- lirse, Türkiye siyasal bu- nalımı rejimin koşulları içinde çözebilecektir. Bir ıııilyoıı öğrenci — hazır • Basturafı I. Sayfada cek. Yarın yapılacak sınava katılacak adav lar. İstan- bul'da İETT otobüslerin- den. hızlı ve çağdaş tram- savdan ücretsiz vararlana- bılecek. Üniversiteadaylan. bugün ve sınavın ertesi gü- nü İETT otobüslerine yüz- de 50 indırımli binebilecek. İstanbul Büyükşehır Be- ledive Başkanlığf ndan ve- rilen bilgive göre. otobüs. metrovetramvav seferlerin- den \ararlanmak ısteven öğ- rencılerın kımlıklerinı gös- termeleri veterlı olacak. Uzmanlar da öğrencilerı sınav öncesi uyararak "Bu sınav. hayatımın tek amacı değil. bir parçasT oiarak dü- şünmelerı gerektiğinı kay- dettiler. L'zmanlar. adayla- rın sınav gecesi ralıat bir uyku uyumalarını. kesinlik- le ilaç almamalannı önerdi. Öğrenci adav larının mut- laka yanında bulundurması üereken belsieler de şöv le: " -l996ÖS\Sgirişbelge- si. - ÖSYS kimlik kartı. - ÖSYS tercıh formu. - Banka belgesi. - Fotoğraflı \e onavlı kimlik befgesi. OZER ÇİLLER ~ ''Iddiaianıı gerçekle ilgî^i yok9 Özer Çiller. gazetemizın dünkü sa> isında vav ımlanan "Batık kredide > ine Çiller ailesinin gölgesi" başlıklı haberde veralan iddiaların "gerçekle uzaktan >akın- dan hiçbir ilgisi" olmadığı- nı açıkladı. Çiller vaptığı açıklamada ^unlan kavdeftr "KİT komisyonu'nda gö- rüşlerini açıklavan bir milletvekilinin doğru ol- mavan' iddialarını soruş- turmadan, konu Çiller Aı- lesi" olduğu için abartarak \e bizi aşağılayan, eleştiri sınırlarının ötesinde kü- çük düşüren >e iftira nite- liği faşı>an ifadelerle >a- vınlamanızı protesto edi- \orum. Çiller ailesinin al- nı ak. başı diktir. Bizim eli- miz hiçbir kirli işe bulaşık değildir. Müfterilerin bize bulaştırmak istedikleri pislikler. varın mutlaka yüzlerine çalınacaktır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle