25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 HA2İRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA I HABERLER Türkoğlu için konvoy • HatKT Merkezi- l Nısan günü Edırne'de bulunan .aılesini zıyaret ettıkten sonra kendısinden haber .alınamavan \e 83 gündür kayıp Talat Türkoğlu ıçin olan yann araç komoyu düzenlenıyor. İHD Ka> ıplara Karşı Komisyon tarafından organize edilen \e siyasi partiler ile demokratik kitle örgütleri tarafından desteklenen kon\ov eylemi Incirli'dekı Ömür Restoran önünden saat O9.30'da başlayacak ve Edirne Belediyesı önünde saat 14.00'te sona erecek. Tiirk Gençliğjne Hizmet Vakfı • Haber Merkezi-Turk Gençliğıne Hizmet Vakfı c Başkanlığı'na Dr. ' Hüsamettın Canöztürk seçildı. Erol Ünül ıkıncı başkan. Ozan Bengisu Genel Yazman. 1 Yılmaz Emanet de Genel Savman oldu. Eskı Türkıye Mılli «Gcnçlık Teşkılatı. Türkive Mıllı Talebe .Federasyonu. Mıllı Türk Talebe Bırlığı'nde göre\ alanlann kurduğu \akfın jönetim kurulu üyeliklerine de Güngör Satıroğkı. Cengız Abbasgıl. Tonguç Görker. Yiiksel Atılla. Kazım Kolcuoğlu seçilmıştı. Toros Tatbikatı sona erdi ' • LEFKOŞA(AA)-Türk Silahlı K.u\vetleri'nin planlı tatbıkatlanndan olan. deniz. kara \e hava kuvvetlerı unsurları arasındakı koordinasvon ve işbirhğı usullerının geliştirildığı Toros-1 96 tatbikatı başan ile sona erdı Manisa'daki işkence iddiaları • İZMİR (Cumhurivet EgeBürosu)-CHPİzmır Mılletvekilı Sabrı Ergül, *'gö"zafrrîida işkence" tddiatanylailgili olarak. Manisa Emniyet Müdürü ve bir komiser hakkında suç duvurusunda bulundu. Ergül. düzenlediği basın toplantısında. 10 polıs hakkında açılan "işkence" ıddialı da\adakı ılk duruşmanın 24 Hazıran Pazartesı günü yapılacagını anımsatarak. "ldare Hukuku açısından Manisa Emniyet Müdürü Kemal İskender ve Terörle Mücadele Şubesi'nde göre\lı Komiser Nazmi Aydoğan. olaşda emir \eren kişı konumundadırlar Vetkileri \arsa. sorumlulukları da vardır" dedı. Demirel'den mahkûma af • ANKARA(AA)- Cuınhurbaşkanı Süle>man Demirel. Ahmet Uçar(65) adlı mahkumu. sürekli rahatsızlığı nedeniyle afFettı. Cumhurbaşkanı Demirel'in. Orman Kanunu'na muhalefet suçundan 1 >ıl hapıs cezası ile mahkumiyetıne karar verilen Uçar'ın. kalan cezasının affına ilışkın • karan, Resmi Gazete'nın dünkü savısında yayınlanarak vürürlüğe gırdı. Altıner ifade verdi • ANK.AR.A (Cumhuri>et Bürosu) - Hakkında Türkıye Elektrik DaSıtım AŞ (TEDAŞ)ihâlelerivle ilgili Meclis sonışturması açılmasına destek \eren \e ANAP'a geçen Karabük Mılletvekilı Şınasi Altıner. hakkında .soruşturma vapan TBMM Soruşturma Komisyonunda dün ıfade verdı. İfade verdıkten sonra gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Altıner. "f EDAŞ ihaleleri konusunda. Çiller ailesinin bana vönelik en 'ufak telkinı \c tavsıyesi olmamıştır. Bu konu gündeme yanlış getinlmıştır" demekle yetındı TEDAŞ'dakı ıhale yolsuzluğu ıddialarını ilk gündeme getiren RP Grup Başkanvekılı Şevket Kazan ile avnı partiden Kütahya Mılletvekili Ahmet Derın'ın de ifade \erdığı komısyonda. Altıner'in ıddıalan valanladığı öğrenildi. Başbakan Yılmaz, düzenlenen törende hedeflerinin sağı birleştirmek olduğunu söyledi 4 DYP'K ANAP'taANKARA (CumhunŞet Bürosu)-Başbakan Mesut Yılmaz. DYP'den ıstıfa eden De\ let Bakanı Yaşar Dedelek. GIK üyeleri Şi- nasi Altıner, İrfan Demi- ralp \e Te\fik Diker"in ANAP'a katılması dolav ı- sıvla düzenlenen törende. birsürediryürüttüklen mu- cadelede öne geçtiklerını a\antaj sagladıklannı. an- cak asıl hedeflerinin mer- kez sağı birleştirmek oldu- ğunu söyledi. Türkıye"} i düşünenlerin merkez sağın bırleşmesi içın çalıştnasını ısteyen Başbakan Yılmaz. son za- manlardakı darbe söylen- tilerine sert tepkı gösterdı. Yılmaz. "Han<ji hükümet kurulursa kıırulsun. VNAP nıillet iradtsi iizerinde hiç- bir giiç tanımaşacaktır. DYPden istifa eden Diker. Altıner, Demiralp ve Dedelek dün düzenlenen bir törenle ANAP saflanna katıldı. ANAP olarak demokrasive sonuna kadar sahip çıkacağız. Geçmişteya- şadığımu \e her seferinde pişman- lık du\duğumuz o müdahalelere karşı A\AP olarak kendi gövdemi- zi set \apacağız" dedı. Başbakan Yılmaz. dün partisinin TBMM "dekı grup saloııuna DYP'den istifa eden Dedelek. Altıner, Demi- ralp ve Dıker'le birlikte geldı. Çok sayıda partılının hazır bulundugu salonda avakta alkışlanarak karşıla- nan Yılmaz \e beraberındekıler. uzun süre salondakıleri selamladı- lar. DYP'den ANAP'a geçen 4 mıl- letvekilıne ANAP rozeti takarak çi- çek sunan Başbakan Yılmaz. Tev- fik Dıker ve Yaşar Dedelek'ın ko- nuşmalanndan sonra kürsüye çık- tı. Yılmaz. bugunün ANAP ıçın bü- >ük faali>etler üstlenerek sürdür- düklerı mücadelede öne geçtığı. avantaj sağladığı gun olduğunu söv - ledi. Asıl hedefiennın nıerkez sağın bütününü kucaklamak olduğunu kavdeden Yılmaz. merkez sağın güçlü olduğu. birleştığı zamanlar Türkıye'nın ıleri gittiğıni. zayıfla- dığı. bölündüğü zamanlar da zaman kay bettiğini. istikrarsız günler yaşan- dığını bildırdi. Merkez sağın geçmişinde hiçbir zaman ahlâk mücadelesinin^ünde- megelmediğinıanlatan Yılmaz. da- rağaclannda can \ eren liderlerde da- hıl hıçbır merkez sağpartı liderinın kendı hesabını veremeveeek duru- ma gelmedığinı dile getırdı Yıl- maz. "Hiçkimse onların şerefine. havsivetine dü uzatmadı" dedı Başbakan Yılmaz. DYP ile ANAP arasındaTürkive'yepahalıyamalo- lan bir mücadele sürdürüldüğünü söyledi. Bu mücadelenın DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller ile kendısı arasın- daki kişısel bir mücadele ya da li- derlik mücadelesı olmadığını ılen süren Yılmaz. "Bu mücadele fazi- let. ahlâk mücadelesidir. Bu müca- dele) i Allah'ın izniyle ANAP kaza- nacaktır. Bu mücadele> i ka> beder- sck, si>asettc ahlâkın ne demek ol- duğunu bilmeyen lideıier mücade- W\ i kazanırsa. Türki>e karanlığa 0- der" dedı. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Portre Suphi Baykam öldü Haber Merkezi-CHP eskı Mıllenekilı Dr. Suphi Baykam (70) dün Sılıfke'de geçirdığı kalp krizi sonucu öldü. Akdenız Ihracatçılar Bırlikferi'nin Kapızlı beldesindeki tesıslerinde bir suredir tatilde bulunan Suphi Baykam. denize girip çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Ressam Bedri Ba\kamın babası olan Suphi Baykam'ın cenazesının 24 haziran pazartesi günü Teş\ıkıye Camıı'nde kılınacak öğle namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi Baykam. Yüksek Mühendis Mımar Mutahhar Ba\kam'la e\ li ve iki çocuk babasıydı. Tı Diker 'hapı' yuttu ANKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu)- DYP'den ıstıfa eden Manisa Milletvekıli Te>fık Diker. sivasal vaşamdakı dalgalanmalan renklı kimliğınde yansıtan bir politıkacı. D^'P•de iken Genel Başkanı Tansu Çiller'e sev cisini. eşine "Çiller dıye seslendığıni açıklayacak kadar engel tanımadı. Partısını değıştırerek katıldığı ANAP'ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a dün sona eren karşıtlığı ıse ülkenın önündekı engel olduğu sa\ ını simgeleyen "Mesut takozlan" ve "suda ernecek parti" sav ının sembolu "Mesudin" haplannı Türk sıyasal yaşamına propaganda malzemesi olarak kazandırmasına yol açacak kadar büv ük oldu.Türk Hava Kuvvetlen'ndeki subay pılotluk görevinden siyasi çalışmaları nedeniyle avrılmak zorunda kalan Te\ fık Diker. dün Demokrat Partı'den bu vana ıçınde olmakia övündüğü siyasi hareketınden avnlarak saflanna geçtiğı ANAP'ı ve Mesut Yılmaz'ı en keskın eleştıren D\P'lılerden biriydi. Avnı seçım bölgesinden TBMM'yegird'îği Rıza Akçalı'nın "laiklik karşıtı \e Nurcu" olnıaiina önce ses çıkarmayan. ancak Akçalı'nın Çevre Bakanı vapılması üzerıne Çiller'e. "Yurtsever Subaylar" ımzasıyla bir muhtıra nıektubu gönderen Dı1<er. ıstıfa edeceğını de açıklamıştı. Ancak Diker. Akçalı görevine devam etmesıne karşın DYP'de kaldı. Tevfik Dıker. DYP Genel Sekreterliği yaptığı döneme rastlayan 24 aralık seçımlen öncesınde ANAP'a açılan savaşta başrolü üstlendı Basından RP'ye protesto ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Merkezf ndeki katlara \e basın bürosuna gırmelenne izın \erilme\en ve polis zoru> la dışan çıkanlmak ıstenmelennı protesto eden bir grup basın mensubu. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın dünkü programını izlemediler. RP yöneticileri ile partinın etkınlıklennı ızleven medva mensuplan arasındakı gergınlik öncekı gün başladı RP'lılerin. önceki gün hükümet çalışmaları konusunda DYP'den vanıt beklediklen saatlerde. med>a mensuplannın 2. kattaki basın bürosu ile genel merkezdeki diğer katlara çıkmamalan istendi. Gıriş katındaki zıvaretçı salonunda bekleyebıleceklerı belırtilen medya mensuplarının. RP lıderinı zıvaret eden DYP Bursa Milletvekıli AliOsman Sönmez'e soru soımalan da. Erbakan'ın özel korumalan tarafınadn engellendı. Bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından, medya mensuplan polis zoruyla bına dışına çıkartıldılar. RP'liIenn medyaya yönelik tutumlannı dün de sürdürmeleri üzerine. gazetecıler genel merkez önünde beklemeye başladılar. Erbakan'ın partıye gelışıni. oturarak seyreden medva mensuplan. RP lidennın. Hak-lş Başkanı Salinı L'slu'yu kabulünü de izlemediler. Genel Merkezi önünde bekleyen gazeteciler arasında bulunan ve RP'ye yakınlığıyla tanınan "Kanal 7" telev izyonunun kameraman ve muhabıri. görüşmeyi izlemek üzere içeriye çağnldılar Ancak Kanal 7 çalişanlan bunu redderek protestoyu sürdürdüler Kanıeramanlann daha önce RP Genel Merkezi'ne bıraktıkları malzemelerın görev lılerce kapının önüne atılmasının ardından. basın mensuplan RP'yı terkederek bürolanna döndüler. POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNK.414 Karmaşa... iran, 'Türkiye-IsraılAsken işbirliğiAntlaşması'kar- şısında 'Suriye-iran Paktı' önerısinı getırırken Yuna- nıstan ile Ermenistan 'Asken Eğıtım ve İşbirhğı Ant- laşması' yapıyor. Bugün Kahire'de başlayacak olan 'Arap Zirvesı'nöe ıse Türkiye-israi! askerı ışbırlığıne karşı 'Arap güvenliğı'nin tartışılması beklenıyor. Türkiye gerçekten sıkıntılı ve kritik gunlerden geçi- yor. Dış politıkada Türkıye'nın kapısını çalan sorun- lar, iç politıkanın 'zikzakları 'yla ayrı bir noktaya oturu- yor. Ya Floransa zırvesı neyı amaçhyor? Yunanistan, AB'yı. Türkiye'ye karşı giriştiği kampan- yaya ortak edebılecek mi? Şimdılik beklemekte ve ızlemekte yarar var. Türkıye ne Arap Bırliğı'ne ne de Avrupa Bırliği'ne üye. ama ıkı önemlı toplantı da yakından ılgilendırı- yor. Dışişlerı Bakanlığı yetkılılerı şu ıkı soruya yanıt arı- yor: "Avrupa Birliği Yunanistan 'ın. Arap Bırlığı Surı- ye'nin peşınden gidecek mı?" Dışarıdakı gelişmeler ılgınç.. Ya iç politikada neler oluyor? Tansu Çiller, Necmettin Erbakan Hoca'yla 'Ha- cı-Bacı' ilışkısinı sürdurüyor. Bu arada Adalet Baka- nı Mehmet Ağar ile Sanayı Bakanı Yalım Erez. An- kara'da bir buroda buluşup 'DYP-RP' pazarlığını Şev- ket Kazan ve Fehim Adak'la surdürüyor... iç polıttka kulıslerı kaynayan kazan gıbı... Necmettin Erbakan'la görüşmeyi erteleyıp Deniz Baykal ın kapısını çalan Çiller'e, RP'den sert bir ya- nıt geliyor: "Tansu Hanım. kendınıze geliniz!.." Aslında kendine gelmesı gereken RP... RP tabanı kaynıyor. örgutler ayağa kalkıyor. RP'ye oy verdığını soyleyen bir yurttaş, telefonda bıze ay- nen şunlan söylüyor: "Hikmet Bey yazdıklarınız doğruymuş, hanı bun- lar soyguncuya, vurguncuya karşı çıkacaklardı?.." • • • Kahire'deki Arap Birlığı topiantısını ve Floransa'da- ki konferansı bir kenara bırakıp RP-DYP hükümet or- taklığını da şimdilık unutarak Prof. Dr. İlhan Arsel'in 28 Mart 1996da Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'e gönderdiğı mektuptan bir bölüm aktaralım: "Ne esef vencıdır kı şerıatçılar, ıktıdara gelememe- nin hırsıyla kopürmüş olarak şımdı, sınsi usullerle or- duyu yıpratma amacına yonelıktırler: 'Ordu demok- rasiye ıhanet etmez' gıbı laflarla, hanisankı 'şenat dev- leti' demek, demokrası'n/n bızatihı kendisı demekimiş de ordu bunu ıstemıyormuş gibı bir kanı yaratma kurnazlığındadırlar. Son olarak daha da sınsı ve çok tehlıkeli bir denemeye gmşmışlerdır ki o da Turk Si- lahlı Kuvvetlerı'ni 'din düşmanlığı' yapmakla suçla- maktır. Bu türsuçlamalar, ınanç zorbalannın fırsatbul- dukça yöneldiklerı bir ilkel siyasettır kı son bin yıllık tarihımizi kana bulayan olaylann başlıca nedeni ol- muştur. Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte, 1930'larda, devrımcıgençsubay Kubilay/. 'dındüş- manı 1 ilan edıp, Menemen sokaklarında koyun keser gibı öldüren Şeyh Esad guruhunun zıhnıyetine sap- lı bu 'efendilere 1 şunu hatırlatmak gerekir ki asıl bü- yük ıhanet ve asıl büyuk melanet, halkı devlete ve or- duya karşı kışkırtmak yanında, bırde tarıhı Türk düş- manlığı duygularıyla yoğurulmuş Arap şeyhlerınden ya da laık cumhunyete dış bıleyen şenatçı ve terö- rist ülkelerden para ve manevı güç' dilenerek hem Türkiye'yi haysiyetsız durumlara düşürmek ve hem de seçmenlen şeriat yalanlanyla kandırıp demokra- si 'havarnyunu' kesilmektır." • • • Bugün Türkiye'de İran, Afganıstan ve Cezayir pa- saportlu pek çok kişı cırrt atmaktadır Istanbul'un va- roşlarmda yabancı uyruklu 'şenat fac/r/en'dolaşmak- tadır. Devlet bunlan neden görmuyor, görmemezlıkten ge- liyor? Şeriatçı gazeteler 'orduya dıl uzatmayı', yani sal- dırmayı ilke edinmışlerdır. Yalan yanlış haberlerle Turk Silahlı Kuvvetlerı'ni bö- lüp parçalamayı amaçlayan belgeleryayımlayan 'şe- rıatçı tosuncuklar' kimlerden güç almaktadır? 'Türk-islam Sentezı'rim resmı ıdeolojı yapıldığı gü- nümüz Türkıyesi'nde Tansu Çıller'den Mesut Yıl- maz'a dek uzanan siyasal çızgıde 'Ataturk ve Kema- lizm' düşmanlığı 'yükselen değerler'\e buluşmuştur. Şeriatçılar ve ıkınci cumhurıyetçı tosuncuklar Lozan yerıne Sevr'ı savunmaya başlamışlar, üstelik bu tez- gâhı 'demokrasi adına' açık seçik sunmuşlardır. Laik demokratik cumhuriyetin temelıne dinamit koymak isteyen şenatçı guçler, bugün DYP Kilıs Mil- letvekıli Doğan Güreş'in genel başkanıyla 'sımsıkı' bir ilişki içındedir. Said Nursi'yi Mustafa Kemal Ataturk le aynı te- razinin kefelerine koyan 'donek liboş' bılim adamla- rı, kimi sanayici ve ışadamları, gazeteciler. bar ente- lektüelleri. gazete patronları laik demokratik cumhu- riyeti yıkmak ısteyenlerle ıç içedir, başı da büyük pat- ron ABD çekmektedir... Haydi, Ahmet Taner Kışlalı gıbı soralım: "ABD, Ataturk'e neden düşman?" Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya c Planet.com. TR IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Siz bu Tırmık'ı okurken An- kara'daki koalisyon pazarlıkla- rı ola ki bağlanmıştır. Ola ki önü- müzdeki günlerde, aylarda (Ta- bii yıllarda değil) bakanlıkları, kamu kuruluşlarının yönetimini, bütçedeki avantaları, kimlerin, nasıl bölüşeceği belli plmuştur. Hiç önemli değıl. Önemse- meyin ve umursamayın. Siz Tır- mık'ı okumaya devam edin. Sakın ki Ankara'da olup bitin- leri, sürüp gidenleri politika ola- rak nitelemeyin. Politika terımi- nin çok daha ciddi bir içeriği ol- sa gerek. Oysa Ankara'da sü- rüp giden... Eğer Ankara'daki çürüme bu boyutlara ulaşmasaydı, bu ya- zınınözeti, "PolitikaAnkara'dan ibaret cfeğ//"olurdu. Ama bugün "Politika Ankara'da sürüp gi- den maskaralık değil" demek çok daha doğru. Politikayı, Ankara'nın kısır ve güdük sınırlan içıne hapsetmek, aslında ülkenin geleceğini, bir avuç, niteliğı tartışmalı adama teslim etmek demek. Köy yerinde. yeni çeşmenin nereye yapılacağına karar ver- mek politıkadır. Kentte, soka- ğın başına bir yaya geçidi çiz- Ankara'daki Politika Değil... gisi ya da bir trafik lambası ko- nup konmaması politıkadır. Bu karar ya yönetenier (kimse on- lar) tarafından verilecektir, ya yurttaşlarca. Yönetenlerce verilecekseyurt- taş denmeye pek de layık olma- yan insanlara (dilersenizyöne- tilenlerde diyebilirsiniz) düşen, dilekçe vermek. yani yöneticile- re rica etmektır. Yönetıcıler doğ- ru yanlış, olumlu olumsuz bir karar verir; yurttaşlar da sonu- cuna katlanırlar. Bazen yöneticiler, kendı ara- larında it dalaşına kapılıp yurt- taşlann dileklerini değ/i yerine getirmek, onlarla ilgilenmekten bile uzaklaşabilirler. Bugün An- kara'da olup biten. sürüp giden budur. Ikinci seçenekse kararların yurttaşlann katılımıyla alınıp yurt- taşlann seçerek görevlendirdi- ği partiler ve politikacılar tara- fından hayata geçirilmesıdir. Bu ıki seçenekten bırinin ya da ötekinin geçerli olduğu toplum- larda, düzene demokrasi den- diği oluyor. iki "demokrasi" ara- sındaki farkı da vann artık siz bu- lun. Ilk bakışta fazla basıte ındir- genmiş. fazla yalınkatlaştınlmış bir politika tanımı yapıldığı söy- lenebilir. Hiç de değil. Köy çeşmesinin kurulacağı yeri, sokağın trafik lambasını çoğaltın. karmaşıklaştınn. ça- pını, çerçevesini büyütün: Işte size olanca zenginliği ve derin- liği ile politika. Birkaç örnek: Hangi eylem suç sayılacaktır ve bu suçun ce- zası ne olacaktır? Üikenin ula- şım ağı hangı temel tercıhler (kara, deniz. demiryolu) üstüne oturacaktır? Ülkede kalkınma- nın hedefleri ne olacaktır? (Ka- rayip adalannda kimya sanayi- ine dayalı bir kalkınma. Afga- nistan'da yaz turizmi, Büyük Sahra'da turfanda sebze ve meyvecilik ağırlıklı bir kalkınma tercıhı nasıl olurdu acaba?) Ver- gilendirmede ne özendırilecek, ne cezalandırılacaktır? Vergi ge- lirlerinden elde edilen kaynak- lar hangi alanlara yöneltilecek- tir? ilköğretim kaç yıl olacaktır ve çocuklara hangi bilgiler ve- rilecektir? Tarih dersınde "ne, nasıl" öğretilecek, ömeğin Mus- tafa Kemal, Abraham Lincoln, Lenin, Marks. Atilla, Hıtler. De Gaulle, Peron, 4. Murat, Patri- ce Lumumba. Fatih Sultan Mehmet.Şah ismail, Staiin, Gramscı, Hernando Cortez, Albert Eınsteın, Olof Palme, 2. Abdulhamıt. Büyük İskender nasıl tanıtılacaklardır? Yurttaş- lık derslerinde çocuklara hangı büınç aşılanacak; sanatta lyı ve değerli olana ilışkın hangi ölçüt- ler aktarılacak: felsefede ide- alizm, materyalizm gibı düşün- ce akımları çocuklara nasıl su- nujacaktır? Örnekleri siz çoğaltın. Haya- tın bütün alanlarına, ekonomı- ye. kültüre. spora, kent yönetim- lerine, çevre sorunlarına kadar yayın. Bu genış alanda kararlar üretmek ve uygulamak politi- ka dır. Siyasi partiler de bu alan- larda neyi nasıl yapacaklannı kararlaştırıp bir araya gelmiş yurttaşlar örgütünden ibaret. Farklı tercihlerden doğan fark- lı siyasi örgütlerden biri çoğun- luğu sağlayıp iktidara gelecek ve arkasına çoğunluğu almışlığın gücüyle uygulamaya geçecek- tir. Bu her zaman başarı olmaya- bilecektir de? Ama sonuçlarına katlanmak gerekecek, üç beş politikacıyı suçlayarak kurtul- mak mümkün olmayacaktır. Bu başarıya da ulaşabilecek- tir. O zaman da üç beş politıka- cı ortaya çıkıp kendilerıni kah- raman ilan edemeyeceklerdir. Ortak aklın, ortak politik ter- cihlerin başansı da yenilgısi de ortak olacaktır. Ukalaca, ders verir gibi yazıl- mış bu Tırmık. canınızı sıkabi- lir. Ama Ankara'da olup biteni po- litika sanan ve sayanlar çoğal- dıkça çoğalıyor. Bütün bir ülke- nin tribünde oturup, kendi işine gücüne bakıp, yarı ilgisız göz- lerle. olup biteni TV ekranların- dan ızlemesi öylesıneyaygın bir alışkanlığa dönüştü ki politika üs- tüne bu can sıkıcı Tırmık, han- diyse kendiliğinden yazılıverdı. ÇAĞDAŞ YAYINLARI HİKMET Ç E T İ N K A Y A ! Hikmet Cetinkaya 200.000 TL (KDV dahıl) Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesi Saftomsdğüt Sokak No: 9/8 Cağaloğtu Istanbul Te!:514 01 96/95 Posta çeki no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle