27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAıfFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 1996 CUMARTESf 14 KULTUR İyi rock'ın yeni adresi Hootie & The Blowfîsh degışık ozel- lıklen olan bır grup 94 un ortalannda çıkan Cracked Rear \ iew adlı albıım- len\lc>alnız -\BDde 12 mılvon adet satan doksan hafta lıstelerde kalan So- uth C arolınalı dortlu (Mark Byran-gı- tar. Dean Felber-bass Darius Rucker- gıtar Jim Sonefeld- dav ul) a> nı album- den Let Her Cry pan,aii\ la ıkı tane de Grammv kazanmalarını son derece sa- de muzık \apma>a. abartısız perfor- manslarına şarkı sozlennı anlaşılacak şekılde yorumlamava bonju Grubun bırteleton programında vaptıgı açıkla- ma ha>!ı ılgınç "Rock dunyasında ayakta kalabilmek için sıradışı bir şey- ler yapmak gerek güniınıuzde. Biz de yalnız sade \e iji rock ureterek bu ka- nşık pıyasada sıradışı soundu yakala- dık.~ Hootie The Blov\ t ısh' ın bızde de > a- yımlanan \enı albumu Faırvveather Johnsoıı da a>nı çızgnı surduruyor grup John Mellancamp'ın soundunu yaratan adam Don Gehman, vapımcı- lığını vuklendıgı bu albumde gruba te- mız gıtar sounda Hammond dokunuş- lan. mandolın keman gıbı nostal|ik o- geler kullandırmış ^vnca grup kurnazlık vapıp popun mekanızmalanna uygun hareket etmış. polıtıkava tazla bula^mamış sentetık mıi7ikten uzak durmuş doğallığı ara- miş -\BD Başkanı Clinton'ın da çok be- ğendığı albıımıın parçalanna geçelım klasık Amerıkan soundunu sevenlen memnun ede».ek balat Let It Breathe. blues tatları taşıvaıı SoStrange, reggae pırıltılı SheCrawls A»aj, rock parçasi OldVlanMe ıvı gıtarcılıkorneğınNo- ne\scre\\, 14 şarkı arasında one çıkan çalışmalar Bızce albumun ozellığı fazla ente- lektuel endişe taşimadan basıtı bulma- sı. akustığın peşınden gıtmesi Faıne- ather Johnson muthış heyecan yavmı- yor, ama su gıbı akarak dınleyenı sakın bır muzık ortamına çekıvor Ddim Türküleri ASM Muzik L retim, İhsan Gıiver- cin"ın DamGeceleri, Mehtap'ın da Ik- HnıTurküleriadlıçalışmalannı.CDve kaset halınde pıvasava çıkardı İhsan Guvercın ın albumunde bestelerı ken- dısme aıt Dam Geeeleri (Soz Bartal kayış), kı/ılırmak Boylarında V urıi (Soz Meluli). Bugunler(Soz Huseyin Mor), Selam Olsun < Soz B. Kayış), İs- mailÖzden ınbestelen Sa\uştun(Soz Kul Pervane). Erenlere Eş Olaydım (Soz Pir Sultan), Dostun Cefası (Soz Pır Mehmet) anonım Kaşlannı Değdi- rirsin \e Hasan Y ukselir'ın BizKimse- ye Kin Tutmayız (Soz Yunus Erare) parçaları veralıvor Mehtap ıse İklim Turkuleri nde de- ğisik vorelerden İkiKeklik,GulKurut- tum. Derdimi, AJb Turnam. Çarşam- ba'\ ı. Kalenin Bedenleri. Kevengin \oV- ları. \arim İslanbul'u, Bir \ iğit, Gokte \ ıldız, l mmu Kız, Derikoadlı turkule- ri \orumlu\or Def Leppard 'argo'yu seçti DefLeppard \ ıllara mevdan okuyor 1980 de On Through The Night albu- muvle >ola kovulan Sheffıeldlı grup. zaman 'çınde aklını kullanarak. engel- lerı bır bır akarak (Steve Clark oldu. da\ulcu Rick Allen tratık kazasında sol kolundan sakat kaldı) konserlerde ızlevıcılerle çok IM bağ- lantı kurarak metal kıtlesi- nı korumavı bılıvor Geçmışte H>steria al- bumuvle 15 mıl> onluk satış grafık- len çızen Def Leppard bu kez >edıncı ça11 ş m a s ı Slang(argo) albumuy le pı> a s a d a Slang farklı bır album Hard rock'ın fonda gurultu halınde kal- dığı venı çalışmada Def Leppard, Pe- arl of Euhorıa gıbı psıkedelıkten etnık tatlara. bluesdan grunge atmosfenne mandolıne dek genış bır hedef seçmış kendıne SanıvoruzDefLeppard'ındeneyım- cı yanıııı gozler onune seren bu balad- lardınlevenlerının sa\ısını da >enı al- bumle ık'ıve katlavacak Nükhet Duru, 25. sanat yılını temmuzda çıkaracağı 'Gümüş' adlı yeni albümüyle kutluyor Doğıı\ııımutmayan Babh albüm Nükhet Duru. ""Gumuş" adını verdığı ye- ni albumunu temmuz a\ ının ılk haftasında pı- yasava \envor Duru. yapımcılığını da vuk- lendığı albumune "Gumuş" adını 25 sanat yılını vansıtması amacıyla \ermış Duzenlemelennı Sadun Ersonmez' ın \ uk- lendığı on bır parçadan oluşan "Gumuş". Nukhet Duru'nun oziedığımız çızgısını ge- tıren. yorumculuğunu orta\a koyan. pıvasa ışlennden ha> lı uzakta bır çalışma - Veni albumun esprisini alaJım önce... Ilerıve bakan bır album hazırladık geç- mışleılgılı olarak da 25 vıllık şarkıeılık \o- rumculuk bırıkımımı sunuyorum burada Muzık dınlemevı \edınlerkenduşunme\ı se- venlenn albumu olacak "Gıimüş" Hedefkıt- lem bu ınsanlar, kıtle buv urse sev ınırım. ama 7'den 70'e herkese seslenecek parçalar yap- mak gıbı bır ısteğım yok Produktorler ge- nelde bızı etkılemeye çalışıyor. 'Aman Nük- het Hanım. parayı çabuk dönduren bir şe>- ler\apalım'dı\orlar. kabuledıvorsunuz \n- cak bu kez paravı ben ko>uyonım \e Doğu- lu olduğunu unutmadan dunyaya çağdaş pen- cereden bakan bır album yapıvorum Kırk yaşın bılgısını. genç bır},ureklebırleştın\o- rum - Gumuş"tekimlerinşarkılarınayer\er- diniz? "Nerde" dı\e bır Ozbek şarkısı \ar \\n- ca \lison \lo>et'nın bır parçasını ko\duk Zor çalişma. ama Mete'Bu kez seni dinlesin- ler,eşliketmesinler'dedı BoraÖztoprak ın bestesıne Mehmet Teoman ın oglu Omer"ın soz >azdığı "Melekler" adlı parçava da çok guvenıvorum Goran Bregmic ın besteledı- ğı. Bora Ebeoğlu'nun sozlerıv le doğan "Do- luna>" Gökhan Kırdar'ın "Kim Daha Da\a- nıklı"bestesı klıbını çektığımız,sozuvemu- zığı Ahmet'e aıt "Hoppa". sozlerını Mete Özgencil ın \azdığı dığer -\hmet bestesı "Done Done" de albumde \ar <\hmet"le enerjılerımız çakışıvor A\rıca Nazan Ön- cel'ın soz \e bestesını yazdığı "Döktur" ad- lı nostaljık komedı dıyebılecegım bır parça- E1J 2] 1CUMHUR CANBA20GLU sını kovduk Teatral vanı tazla bu parçanın Bır de sozlerını Mete Ozgencıl ın >azdığı. Dena Koroglu'nun besteledıgı Turkân Şo- ra>ıçınparçakovuvoruz İnsanlanguzelken, gençken. vaşarken yuceltmek adına yapıl- mi"; bır çalişma bu - Nukhet Duru •yorumcu'titrini nasıl ka- zandı? Batı'dakı gıbı arkamızda bır teknık ordu >oktu. zorşartlardadene\e_\anılageldım bu noktava Mehmet Teoman"ın vazdığı ılk şar- kılarım havathıkâvemdı. ınsanlarasıcakgel- dı o şarkılar CenkTaşkan'ın bestelerı de çok ı>ıdı Daha o gunlerde şarkıvı >orumlamak ıçın ınsanın vureğını alıp şarkıya koyması gerektığını ogreruiım \orumcu olabılmek ıçın 25 yıl harcadım. ama hâlâ oldu mu dı\e endışelenm var Şımdı bakıvoruz herkes \o- rumcu Turkıve'de şarkıcı bol. ama \omm- cu az Bunu soylemekten sakıncaduvmuvo- rum Yurek koymadan bınkım \aratmadan vapılıyor ışler Bestecı. >apımcı. aranjor ta- rahndan kullanılan gençler bır sure sonra ıçı boşaltılıp sokağa atılıyor - Seksenlerin başında >aptığınız ' Sesda parçası." \e Melankolı ve onu takip eden uzunçalarlannızdaki çizgi>i tamamcn değiş- tirmişti. Ondan sonra da bir daha a\ nı çizgi \akalanamadı. Neden ka\naklandı bu deği- şim? Tk 7"ükhet Duru. "'Gümüş" I\j adını verdığı yeni J- V albümunü temmuz ayımn ılk haftasında pıyasa>a \enyor Duru. >apımcılığını da yuklendığı albumune "Gümüş" adını 25 sanat yılını >ansıtması amacıvla \ermış... Duzenlemelennı Sadun Ersönmez'ın yuklendığı on bır parçadan oluşan "Gümüş". Nükhet Duru'nun oziedığımız çızgısını getıren, yorumculuğunu ortaya koyan, pıyasa ışlennden haylı uzakta bır çalişma. Turk popunun o donemde bırden yok olu- şu. sahne sanatçısı oldugum ıçın benı başka ara\ışlara mecbur ettı Çokseslı Turk sanat muzıgıne voneldım ~Sevda"nın da ıtjnde bulunduğu album yaptım Ancak ınsanlar "Se>da"\ı bendendınlemek ibtemedıler Bu- lent Krso\ \e başkalarının sovledıklerı daha çok tuttu O donemden sonra hem akılda ka- lıcı hem de nıtelıklı sozlere sahıp bırçok par- ça vaptım ancak ıyısozler fazla telsefıkgel- dı ıtisanlara Venı albumdekı sozlerdu\gu- larıdahanetaktarı\ordınle\ıcı\e Sonuç ola- rak geçmışten bugune \ ıne de sağlam seksen kadar Nukhet Duru parçasi kaldı Bunları bılmeyen gençler ıçın de projelerım \ar 'Gün OlaHarman 01a 9 Erkin Kora> ın beş yıldır beklenen albumu, sanatçının \erdığı tarıhı bır uç ay kadar aştıktan sonra bu hafta nıha>et Gün Ola Harman Ola adıvla yayımlandı Album henuz çok taze. Erkın Koray fanatıklen dışında belkı de çıktığından çogu ınsanın haben yok Muzıkseverlere Gun Ola Harman Ola'nın 'usta'ya yakışan bır çalişma olduğunu' mujdeleyelım Ocak a> ında Kora> "la bu album oncesi yaptığımız söyleşıyı 'Kora> 'ın çahşması onun de\ rinin geçtiğini iddia edenlerin ne derece haklı olduguna açıklık kazandıracak' dıyebıtırmiştık Albumun kalıtesı çızgısı. esprısı Kora> ın beş \ıllık aynhkta ıvı ışler vaptığını \e ona 'bitti' dıyenlenn haksız çıktığını gostenyor Iddıa ve \enılık açısından fazla parlak olmasa da elı ayağı duzgun, >er>er naıt. olabıldığınce »ade bır çalişma yapmış Erkın Kora\ Bızce Erkın Korav ın kırk > ıldır ayakta dımdık durmasının nedenı. ılk yerlı rockçu olması. ılk elektronık bağlama\ı kullanması. arabeskle rocku bırleştırme>e çahşması. bırçok ılklere ımza arması. kısacası denevı se\mesi kadar halkın kalbıne gıden \olun sadelıkten. samımıyetten geçtığını bılmesınde vatı\or Kora\ Vasin Özcan'ın sozlenne yazdıgı Gökteki ^ ıldızlar kendı çalışmaları Gun Ola Harman Ola. Tutturamazsın. ıçınde Fesuphanallah, Şaşkın, Estarabim. \rap Saçı gıbı hıtlenn bulunduğu >ırmı v 11 oncekı Doğu temalı albumun tadını. o gunlerde yakaladığı underground kulturun ıpuçlannı bugun de aynı başarıyla muzıkseverlere sunuyor Bu çalışrnalann \anında Öfke, \krebin Gozleri (\azıışlen'ndekı Erkın Baba fanatıklennden Mehmet Tımuçın Sucu hemen ansıklopedılen karıştırmış. akrebın gozlerının sırtında olduğunu oğrenmış). ViezarükGulleri adlı rock aenemeler de çok ı\ı Bır album duşunun bırbırlenne çok uzak turler rock da var arabesk de pıyasa ışı bır. ıkı parça da Ancak onemlı değıl. Erkın Baba her zaman gonul albumlerı >apar. uzuntusunden. se\ıncınden dunva goruşunden arabeskçısı de rockçısı da kendı pa>ını çıkartır Balık, Istanbul'un yeni imparatoru CORÜŞ A\han Kuçukboyacu dığer adıvla Balık A\han kadar üretken muzısyen gelmedı son yıllarda muzık pıvasasına Ilk albumu Vaşa>an Ruhlar'ı bır yıl once çıkaran Balık •\yhan. arada \&r Roman adlı sıradan bır çalişma yavımladı Daha o albüm yeni yeni kendını tanıtmaya başlamışken İstanbuİ Müzik İmparatorlan (The Musıc Emperors) adındakı uçuncu enstrumantal albumunu Turkish Tuffj parçanın klıbışle tanıtmaya başladı Balık Yıllarca mesleğın tum yukunu çektıgı arkadaşlannın yardımıyla. medyanın sunduğu \enı olanakları degerlendırme>e çalışan Balık Ayhan'ın bu albumu. duzenlemelenyle, enstrumanlann performansı>la. dığerlennden çok ılerıde bır çalişma Her gun defalarca kanallannda klıbı gostenlen Turkish Tuffy'leaçılıyor album Ardından Nino Rota'nın unutulmaz fılm muzığı Gotfather'ın (Baba) oryantal vorumu \ar Lçuncu parça Kayıp Duma ıse Balık Ayhan'ın bestesı Gunev Amerıka halk ezgısı Perfidia \ e pı> ano\ la ne\ ın çok ı> ı uvuştuğu Ege Ru>ası\la bıtıvor \ \uzu Ikıncı bolum Tarantino'nun fılmı Lcuz Roman'da (Pulp Fıctıon) keştedılen Mısırirnın ağırlaşmış guzelleşmış vorumuvla başlıyor Balık \e arkadaşları Ikıncı parça Beethoven'ın 5. Senfonisi'nı popçular. rokçılardan sonra bır de Romanlardan dınlemek ılgınç gelıvor ama denemenın başanlı olduğunu so\leveme>ız Caıntiuıı .. • Lspanola Mage bızce albumun en ıvı parçası Kı\amet Dansı ıse \ urmalılarla one çıkan sıradışı \okalle kendını bellı eden bır Balık A>han bestesı Lçuncu album Raks'ın genışdagıtım ağının \ardımı\ia daha çok tuketıcı^e ulaşarak Balıkın pazarını genışletecek şuphesız Ayrıca bovle bol çeşit bır repertu\ar tunst me\sımı ıçın de bıre bır Gorunen o kı Balık \>han \ureğınde taşıdığı "world musJc" projesinı. Peter Gabrieria bırlıkte çalma havalını daha bır sure ertelevecek O şu anda kulaklara \er eden hoşa gıden parçalarla vennı sağlamlaştırma aşamasında Kesmeşeker'in söylemi serüeşiyor Lçuncu albumlen Tut Beni Düşmeden le (CD'de dort eskı parça Gerçekten Ozlevınce. İstanbuİ İstanbuİ Tek Sorumlu ve S O S de eklenmış albume) verlı rockın zırvedekı bırkaç grubundan bın halıne gelen Kesmeşeker İstanbuİ. Anadolu ve Kıbrıs konserlen>le rockın genış kıtleve ulaşacağı her organızasvonda ver alıyor Yeni albumden Değiştiın BenSe\gilim'ın klıbıvle ekranda gozukmeve başlavan grup sonbaharda dorduncu albumlen ıçın studvova gırecek, \erli rocİvta farklı çizgideki gruplar a>Tiı konserlerde sahneve çıkmava. rockı tanıtma mis\onunu birlikte yüklenme\e başladılar. Bu polirikav ı doğru buluyor musunuz? - Şu anda gruplar arasındakı avrılıklara bakıp tav ır kovmak çok luks bırdavranış Orneğın salonu Moğollar'ın seyırcısı doldurmuştur. oradan Kesmeşeker"ın kazanacağı her dınleyıcı artı puandır A>rıca grupların ışbırlığı yapması>la rockın ocu olmadığının orta>a çıkması, kotu bıle vapılsa rock kavramının kıtlelere ulaşması çok guzel Peki>i büyiık plak şirketlerinin son donemde rocka ilgi duymasını nasü değerlendiriyorsunuz ? - Buyuk şırketlerde 'Rock • "'Dınleyıcılerımız genelde ünı\ersıte \e lıse son sınıf öğrencılerı Konserlerde gelıyorlar. 'Klıp >apma>ın, Kral TV'de çıkmayın". dıyorlar Biz de klip yaptığımızı. ama Kral'a çıkmayacağımızı söyleyınce büyuk alkış alıyoruz " yapılacaksa biz yapalım mantığı başladı ve daha medvatık olan rockçılar seçıldı ^apılanbır şekılde rockçılan sısteme uvdurmak Dunyanın hıçbır verınde bovle bır şev ışlemıyor Oralarda parçalar en azından sorunlan dıle getıncı ıçenkte ancak bızde medva ve buvuk şırketler rockı sadece satış malzemesı olarak goruyor Bazı rock grupları da sısteme u>up ısırmıvor. hatta valıvor Buyuk şırketler kasetlen sattıracaklar. Turkıye'nın dort bır vanına dağıtacaklar. ama dağıtılan gruplann katalanndakı muzık mı olacak' Işte herkes bunu duşunmelı Buyuk şirketlerin dışında da bir rock pazarı oluşuyor. Bu surpriz ilgiyi neye bağlıvorsunu/ ? - Okyanustakı dalganın Turk kıvılanna vurması gıbı bır şev bu Dunyada olup bıten bıze geç vansıvor Sorunlar farklı aslında onlarbırevsel sorunlarla uğraşırken biz toplumsal sonınlarla savaşıvoruz Rocka elvenşh sureç bızde >enı oluşuvot çok ılgınç gelışmeler vaşanıvor Konya'va konsere gıdıvoruz. çok ıyrbır katılım olduğunu göruyoruz Anadolu'nun her yennde ınsanlar rocka sıcak bakıyorlar Popa ahernatif hale gelmeye başlavan yeıii rockta Kesmeşeker'in yeni konumu ncdir? - Lçuncu album Tut Benı Duşmeden'le bırlıkte Kesmeşeker soylemını sertleştınp rockın yanında dırenış grubu olma>a kayıyor Dınleyıcılenmız genelde unnersıte ve lıse son sınıf oğTencılerı Konserlerde gelıyorlar. "Klıp yapmayın. Kral T\ "deçıkmayın". diNorlar Bızde klıp yaptığımızı ama Kral a çıkmayacağımızı sovleyınce buyuk alkış ahvoruz Dördiıncü albümün yayın tarihi belU mi ? - Yeni parçalar uzennde çalışıyoruz Sonbaharda studyoya gıreceğız Dorduncu albumde soz olarak daha sert bır çızgıye oturuyoruz Şırketlenn tavrının ne olacağını merak edıyoruz Yapı Kredi "Genç Pop" Umut Verdi "9 U/us/araras/ Yapı Kredı Genç- lık Festıvalı" kapsamında bu yıl ılkı duzenlenen "Gençlerarası Pop Mu- zık Yanşması (Genç Pop)" son yılla- rın en nıtelıkiı ve "muzık uretımı ve yorumu" açısından olumlu sonuçla- rın alındıgı bır yarışma oldu Boyle- ce yarışmanın amacı olarak belırtı- len 'Turkpop muzıgme daha bılınç- lı genç muzısyenlerın kazandmlma- sına, daha nıtelıklı eserlenn yaratıl- masına yardımcı olmak" hedef ıne ulaşıldı Atatürk un Turkıye Cumhurıye- tı'nde gençlığe ışık veren "muzık devrımı" yolunda onerdığı yontem "evrensel, çağdaş ve çokseslı yara- tımlar ve uretımler' dır Işte, bu çız- gıde gelışmeye onem veren Yapı Kredı Uluslararası Gençlık Festıvalı ıçenğınde duzenledıgı "Genç Pop" Muzık Yarışması yla ozellıkle ulke- mızde son yıHarda sayısal açıdan uretımde çoğalan ancak 'muzıkalı- te' ve 'sanatsal açıdan başıboş bı- çımde, yaratıcılıktan kışılıkten ve ka- lıteden gıtgıde uzaklaşan ve 'medya' alanında sadece magazın konuları- na yarayan sozum ona pop fırtına- sı(') na "dur denmesıne katkısı ola- bılecek nıtelıkte bır etkınlık sayılır Boylece "muzık turlen karmaşası" karşısında gerçek muzıkler uretebı- len ve yorumlayabılen yeteneklı gençlere değertaşıyan eserlerını ta- nıtabılmek ve yorumlama yetenekle- rını kanıtlayabılmek olanagını sağla- mada onemlı bır rol oynuyor Yapı Kredı'ntn "Genç Pop" yarışması Bu yarışmanın en ılgınç ve "de- ğerlere hak sağlama" açısından^ olumlu ve yararlı sayılan bır ozellığ? de "yaratıcılık veyorumlayıcılıkalan- larına gıren beste, soz, duzenleme ve yorum" kategorılerıne ayrı ayrh odul verılmesıdır Yarışmada 'fınal'e kalan 8 eser ve yorumcuları ulkemı- zın muzık ve TV alanında uğraş ve- ren 16 ısım (alfabetık sırayla, Esin Afşar, Selmi Andak, Deniz Arcak, Dağhan Baydur, Cumhur Canba- zoğlu, Mıne Çalışel, Zıhnı Derçın, Ozan Doğulu, Nukhet Duru, Can- dan Erçetin, Fuat Güner, Lale Bar- çın imer, Erkan Oğur, Handan Şenköken, ilhan Şeşen ve aynı za- manda orkestrayı yoneten Turhan Yükseler'den oluşan 'yur/'nın seçı- mı sonunda beste soz ve yorum] dallarında Tuğçe Alper Takbak'ıj "Bestecınm Ardından" adlı eserı ıçırv* uç dalda da odule layık gordu Du-, 1 zenleme odulu "Bıtsın Artık" şarkı-' st ıçın Cem Sait Aralantunalı ya ve- rıldı "Genç Pop "yarışmasının du- zenlenmesınde organızasyonunda buyuk emek veren ve başarıya ula- şan Yapı Kred/'nın degerlı yonetıcı- lerı ve yetkılılerı Özalp Birol ve Ömer Kayalıoğlu ıle genel sanat yonet- menı Aydın Gün ne kadar ovulseler yerındedır Geçen hafta verlı poptakı satış sıra- lamasında değışıklık olmadı Mustafa Sandal, + -\ —Golgede Aynı adlı ıkın- cı albumuvle bınneı Çelik.NamanSe\- da \ la ıkıncı Ferda -Vnıl Varkın da So- nuna Kadar Ia uçuncu Turk sanat muzığınde Muazzez Er- so>, Nostalji l'le lıder Seda Savan. \h Geceler"le ıkıncı Bulent Ersoy, Benim Dunya Guzellerimlc uçuncu Turk halk muzığınde Grup Vorum, GeliyoruzadU \enı albumlenvle lıder- lığını surduruvor Yavuz Bingol. Sen Türkulerini Sovle adlı ^ahşmasiNİa ıkıncı Hilal Ozdemir. Barışalımla uı,uncu Nabancı muzıkte Metallica. Load la açık ara lıderlıgını surduruvor Jo\a- notti. Lorenzo-Raccoltaadlı best ot ça- lışmasıv la ıkıncı George Michael. O[- der la uçuncu - You've Got To Belioe in Something - Spın Doctors - Ibiza Sunrise - \ arıous - Sophie Zelmani - Sophıe Zelmanı - Greatest Hits - Quıet Rıot - Contraband - The Best ot Men \ı Work - Out of Nowhere - \ ınnıe Moore - Fair \\eather Johnson - Hootie &. The Bloutısh -Miles \head-MılesDavıs(CD) - Muir VVoods Suite - Georüe Duke (CD) - Heartattack and \ ine - Tom \\ aıts - Images and \Vords- Dream Theat- her - Greatest Hits - Lında Ronstadt -Shadowland-K D Lang - Blondes Ha\e More Fun - Rod Ste- wart - \s \\e Speak - Dav ıd Sanborn - Esclava De Tu Piel - \zucar More- no - Tout Reste \ Di\e - G Moustakı - Destiny -Glona Estetan - Serçelerin Suvarisi - Sumev ra -\e\lpay 1996-Alpav - Gun Ola Harman Ola - Erkın Ko- ra\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle