01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Ufak tefek seçim GUNLUGU hileleri HAKAN AKSAY "16 hazıran seçımleri genel olarak dürüst bir ortamda yapıldı. Seçimlerde ciddi bır hileye rastlanmadı." Resmi yetkiiiler böyle diyorlar. Demek kı "özel olarak" ve "ciddi" bulunmayan bazı hileler yapıldı. Benim duyduğum iki olay bu "ufak tefek seçim hileleri" konusunda ilginç örnekleri oluştunjyor: Tanıdığım yaşlı bır kadın anlattı. (Onun 2 yıl hapis yatmasını istemediğimden, zorlasanız bıle adını söylemem.) Sabahleyın iyıce boyanmış, başına eşarp takmış ve 16 haziranda başka bır kentte olan kızının nüfus cüzdanıyla Zyuganov'a bır oy atmış. Birkaç saat sonra boyasını silip saçını açmış ve bu kez kendı yerine Zyuganov'a bir oy daha vermiş. Dönerken 90'ına merdiven dayamış olan komşusuna rastlamış. Komşusunun oyunu Yeltsin'e atacağını öğrenince bozulmuş. "Tamam, demiş, senin gözün görmez; gel ben senın oy kullanmana yardım edeyim." Ve gözlerı ıyi görmeyen komşuyu aldatarak Zyuganov'a bir oy daha kazandırmış... Yabancı bir öğrenci anlatıyor: Rusya yurttaşı olmamasına karşın sandık başına gidip uzun yıllar Rusya'da olduğunu ve oy kullanmak istediğini söylemiş. Baştan reddetmişler. Sonra oradaki en oturaklı adam "Peki, oyunu kime vermek isterdin" diye sormuş. Yanıt '•/e/fs/>7"olunca, tatlı sert bır ıfadeyle öğrenciye beklemediği bır armağan vermiş: "Haydı, çabuk kullan oyunu. Kimseye de bir şey söyleme; seni içeri tıkarlar!.." işte "özel olarak" rastlanan ve "cıddı" sayılmayan iki ufak seçim hılesi. Eh, bu kadar kusur kadı kızında bile bulunur... Yeltsin, Zyuganov'dan cömert Seçim kamyanyasında su gibı para harcayan Yeltsin'in,yalnızca mayıs ayı televızyon reklamlarının maliyeti 1.5 milyon dolardan fazlaydı. Zyuganov ise televızyon reklamı yapmayı "ilkesel olarak" reddediyor. Resmi verilere göre özel şirketlerden Yeltsin'e yapılan bağışların toplamı 3 milyon dolar. Zyuganov'a yapılan bağışların toplamı ise 500 bın dolar. 'En muhalifler" altıncı Rusya başkanlık seçimlerine katılan 10 adaydan 5'inin aldığı oylar yüzde birın altında kalırken seçmenlerin yüzde 1.55'i (1 milyon 163 bın kişi), oy pusulasınm sonunda yer alan "Bütün adaylara karşıyım" bölümünü işaretledi. Buna göre seçimlerin 6. gücü "Karşıyım karşı, herşeye karşı" şarkısını söyleyen "en muhalifler." Rusya Komünist parti lideri Zuganov 'İJfke iç savaşa sürükleniyor 9 MOSKOYA (AA) - Rusvada. Devlet Ba.şkanlığı seçımlerininbirinci turundaçok a? bir farkla Yeltsin'in gerisinde kalan Ko- münıst Parti lideri Gennad> Zuganov -l'lke, iç savaşa doğru sürükleni\or"' de- dı. Rusva'nın geleceği hakkında kara bır tablo çızen Zugano\. Kremlin'de oynanan oyunlara ve personel değışimıne dıkkat çe- kerek. 3 Temmuzda gerçekleştırilmesi planlanan 2. turseçimlerin iptal edılnıe ris- kinin bulunduğunu savundu. Rusya'nın tehlike içınde olduğunu \e çevresinde dönen entnkalar yüzünden kontrolünü kavbeden. v ıpranmış Yeltsin'in ülke için trajik durumlar yaratabileceğini sövleven Zuganov. "Demokrasi \e Rusya birliği tehdit altında" dıye konuştu. Zu- ganov. Yeltsin"in. kendisine yakın 3 üstdü- zev vetkilivi görcvindenalmasını.gücütek- rar ele geçirmek içın lıarcanan ümitsiz bir çaba olarak nileledi. Hergün başka birgiz- li plan \e askeri darbe girişiminin beyan edildiğinı .söyleyen Zugano\. "Yeltsin kont- rolü tekrar eline geçirmek için ekibini acele bir şekilde değiştirmeve ealı;ı>or. Bu da onun za\ ıflığını ortaya ç.ıkarıyor" dedi Zuganov. Yeltsin'in çevresındekient- rikacıların. Rusva'nın parçalanmasındabü- yük bır paya sahip olacaklannı da sözleri- ne ekledi. Miloseviç görevden uzaklaştırmaya çalışıyor ABD Karadziç'i bitirdi Dış Haberler Sen isi- Sırbistan De\ let Baş- kanı Slobodan Miloseviç ile Pale'dekı taraf- tarlannın. savaşsuçlusuzanlısı Radovan Ka- radziç'ın göre\ ıııe son \ermek üzere hareke- te geçmeyi planladıklan bıldirildı. ABD Dışışleri Bakanı vardımcısı PeterTar- noff. Belgrad'a tekrar yaptırım uygulannıası tehdidi altında bulunan Sırp liderlennın. ABD \e ınüttefik ülkelerin Karadzıç'ın göre\ inden alınması vonündeki taleplerinı değerlendir- meye karar verdiklerıni açıkladı. TarnorY. "Belgrad hükümeti vetkililerinin ve hatta bö- liinmüş Sırp C'umhuriveti'nden bazı liderle- rin. karad/iç'in görevinden alınnıaması ha- linde orta\ a çıkabilecek sunuçlan değerlendir- dikleri >önünde bazı du>umlar aldık. Yetkili- lerin bu işlemi zamanında >apıp vapmavacak- lan konusunda bir bilgim >ok" dıverek Dışiş- ieri Bakanı WarrenChristopher"ın bu konu- da çok kararlı olduğunu kavdettı. DOGANŞEHİR ASLİYE HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN DosvaNo: 19% 41 1 Davacı Alı Kubatvekıli Av. Mehmet Mıran tarafındanda\alılarCennet Yıldırım.Zöh- reKubat. Ibrahım Kubat\e Mehmet Kııbat alevhine mahkememıze açılan tapu ıptali ve tescıl davasının yapılan \argilamasi sırasında \enlen ara karan uvarınca: Da\alılardan Mehmer Kubaûn ölümü üzermedavaya dahıl edılen teşmılen davalı Ne- bahat Kubat'ın mırasçılan olan Memet Çelebı. Cihan Çelebı ve Bülent Çelebı'nin yapı- lan tüın araştırmalara rağmet teblıgata varar açık ve kesin adreslen tespıt edilemediğın- den. bu şahıslar hakkında ilanen teblıgat vapılmasma karar verilmış olduğundan. Doğanşehır ılçesi Fındık kövü nüfusuina kavıtlı Nebahat Çelebı (Kubat) mırasçıları oian ve davava dahıl edılen Ibrahım oğlu Cennet'ten olnia 1945 d.lu Memet Çelebı. Me- met \e Nebahat'»an olma 1975 d.lu Bülent Çelebı ıle Memet \e Nebahattan olma 1976 d.luCıhan Çelebı'nın 7201 STK'nun müıeakıp maddelerı gereğınce duruşma g nüolan 9.7.1996 günü saat 09.00'da Doğansehır Adlı\esi"nde duruşma salonunda hazır bulun- malan \e\akendılennı bır \ekıl \asıtasıylatemsıl etmelen.duruşma\agelmedıklerı \e- ya kendılerını bır vekıl ıle temsıl ettırmedıklerı takdırde >argılama>a yokluklarında de- \am edıleceğı \e karar \enleceâı hususa kaın olmak üzere ilanen teblığ olunur. 14.3.1996 Basin: ""8^27 ERDEK K.4DASTRO R\KİMLİĞİ'NDEN Dos\a\o: 1996 35 Da\acı Kadir Kanbur \ekilı AN. Hüsevm Çengız tarafından da\alılar FatmaTuna. Arif Çıçek. ŞakırÇıçek. Mehmet Demırcı. Selım Cebeci. Sabıha Arısal \e Hazıne ale>hıne açtığı kadastro tespıtıne itiraz da\ asının \ apılan açık duruşması sırasında \ erilen ara karar uşarınca: Da\alılardan Erdek ılçesi. Harmanlı kö\ünde ikamet ettığı bıldirılen Sabiha Ansal'ın tüm aramalara rağmen tebligata eKenşh adresı tespit edilememiştir. Bu ıtıbar- la da\alı Sabıha Ansal"ın mahkememızdevapılacak 11.7.1996 tarıh saat09.00clakı duruş- mada hazır bulunması \ e\ a kendısını bir \ ekılle temsil ettırmesı. aksi takdırde duruşmanın yukluğunda yapılıp karar \enlecegı da\adilekçesı verınegeçmek üzere 7201 savılı Teb- ligjt Kanunu'nun 28 ve 29. maddelerı gereğınce \ayın tanhinden itibaren 15 gün sonra teblığ edilmış sayılacağı ılan olunur. 4.6.1996 Basın: 93383 ALANYA 1. ASLİYE HUKUK HÂKLMLİĞİ'NDEN DosvaNo: 1996 152 Türkive Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdüıiüğü \ekih AN. K. Fikret Çelik tarafın- dan mer'kezi Alanşa'da bulunan Atahan Turızm Otelcılık Inş. \e Tıc. A.Ş. aleyhine. An- kara 6. lcra Müdürlüğü'nün 1993 828 7 sa\ılı takıp dos\ası üzerinden takibe konu edilen alacağın ödenmediğınden \e takıbın kesınleştığını belırterek borçlu ^ırketın ıflasına ka- rar \enlmesi isteği ıle da\a acılmış \e >argılaması de\am etmektedır. Da\alı Alanya Atatürk Çadde^ı No: 80 adresındekı Atahan Turızm Otelcilık İnsaat \e Tıc. A.Ş.'de alacağı olanların ilan tarihınden itibaren 15 gün içınde yargılaması 2.7.1996 tarıhıne bırakılan mahkememızın 1996.152 esas sa> ılı dosvasındakı da\aya müdahale \e ıtıra? hakları bulunduûu ilanen teblıâ olunur. Basın: 931 12 Beyaz Saray'a girenlerin eski listesinin yanlışlıkla alınmasmın imkânsız olduğu bildirildi Ointon'ı yardımcısı yalanladıDış Haberler Servisi - ABD Gizli Ser\ ısi'nden iist düzey bir yetkili. "dosya skandalı" ile ilgili olarak Beyaz Saray"dan yapılan açıklamayı yalanladı. Gizli ser\is yetkilisi. Cumhurivetçilere ait FBI dosyalarının bir bilgisayar hatası sonucu Beyaz Saray'a gönderilmelerinin imkânsız olduğunu belirtti. Başkan Bill Clinton'ın güvenliğinden sorumlu Gizli Senıs'in şef yardımcısı Robert Miller. Beyaz Saray'a giriş izni bulunan kişilere ait eski bir listenin bilgisayarda durmasının müınkün olmadığını bildirdi. Listeler sürekli yenileniyor Çoğu Cumhurıyetçi Parti'ye mensup 400 kişiye ait FBI dos\alarının nasıl olup da Beyaz Saray'a gittığini araştıran Senato Yargı Komisyonu'nun sorulannı yanıtlayan Miller. Beyaz Saray'a giriş • FBI skandalı büyüyor. Clinton'ın güvenliğinden sorumlu servisin Başkan Yardımcısı, bilgisayarlardan eski bilgilerin silinmesi nedeniyle, Beyaz Saray'a giriş izni olanlar listesi yerine yanlışlıkla eski başkan George Bush dönemindeki listenin FBI'dan istenmesinin mümkün olmadığını söyledi. izni bulunan kişilere ait listelerin sürekli yenilendiğini ve bilgisayarda eski bir listenin bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti. Clinton'ın Cumhurıyetçi rakipleri tarafından şiddetli tepkiyle karşılanan ~dosya skandairnın ortaya çıkmasının ardından Beyaz Saray bir açıklama yaparak. bilgisayardan alınan eski bir listenin hataya yol açtığını belirtmiş Ne özür dilemişti. Dosya skandalını soruşturan Senato Yargı K.omis>onu üyeleri. Cumhuriyetçilere ait FBI dosyalarının Bevaz Saray'da ortaya çıkmasını şimdilik "bü> ük bir ihmal" olarak nitelendırivorlar ancak olayın bir "yetki suiistimali" olma olasılığını da göz ardı etmiyorlar. Güvenlik gediği Demokrat Parti Senatörü Joseph Delanare "En azından çok, çok ciddi bir güvenlik gediği olduğu muhakkak" dedi. Cumhurivetçiler. Clinton yönetiminin kendilenne "çamur atabilmek" için FBI'dan rakiplerine ait özel dosvaları istediklerini iddia ediyorlar. Özel dosyalan Beyaz Saray'a gönderılenler arasında eski Başkan George Bush dönemınde göre\ vapmış Cumhurişetçıler bulunuyor. Adalet Bakanı Janet Reno. önceki gün yaptıgı açıklamada. Adalet bakanlığının Bevaz Sarav ıle bakanlığın bir uzantısı konumundakı FBI arasındaki bir konuyu soruşturmasının çıkar çatışmasına yol açabileceğıni belirterek. olayı Whitewater soruşturmasını yürüten saNcı>a devredeceğinı bildirmişti. Adalet bakanlığının kararını olumlu karşılayan Beyaz Saray yönetimi. soruşturmanın bakanlıktan bağımsız yürütülmesinın Cumhuriyetçilerin kuşkularını gidereceğirii umduklannı kasdetmıştı. Demirel, kendisini arayan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'la 40 dakika görüştü Yunanistan engelini aşmalı'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel. önceki gün teletbnİa gö- rüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac a Avrupa Birli- ğTnin (AB)Türkiye"veyapılması gereken mali vardımları engelle- \en Yunanıstan'ınvetosunuaşma- sı gerektiginı söyledi. Floransa"da başlayan AB zirvesi kapsamında, birliktro\kasının(birönceki.şim- diki \e bir sonraki dönem başkan- ları) Başbakan Mesut Yılmaz'ı da- Net ettiği bu gecekı vemeğe. Bel- çika Başbakanı Jean-Luc Daha- ene. Ingiltere Başbakanı JohııMa- jor \e Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'in de katılmalannın beklendiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlıgı Basın Mer- kezi'nden önceki akşam yapılan açıklamada. Fransa Cumhurbaş- kanı Jacques Chirac'ın. önceki gün Cumhurbaşkanı Demirel"i telefon- İa aradığı kaydedildi Alınan bilgive göre 40 dakika süren görüşmede Chirac. Fran- sanın "Türkiye'nin dostu" olarak AB'de Ankara'nın önündekı engel- leri aşmaya çalıştığını. bu amaçla Almanya Başbakanı Helmuth Kohlilegörüştüğünü sövledi. Chi- rac. bütün bu girişimlerine karşın Yunanistan'ın engellemeierınin devam ettığıne dikkat çekti. Chı- rac'ın bu sözlen üzerine Demirel Deli dana krizi nedeniyle et fi\atlanndayaşanan diişuşü protestoeden Fransı/ çiftçiler, İngiltere Başbakanı Major'ın kuklasını \aktılar. AB zirvesinin ilk gününde 'deli inek' çekişmesine nokta kondu Inek katüamında taııı ıızlasma Dış Haberler Senisi - Italya'nın Floransa kentinde dün başla\ an A\ - rupa Birliği zirvesine katılan lider- ler. son aylarda birliği derinden sar- san "deli inek" krizini sona erdir- mek konusunda anlaştılar. AB'nin et ıhracatına koyduğu yasağın aşa- malı şekilde kaldırılmasını kabul eden Ingiltere. son dönemde AB ıle işbirliği yapmama polıtikasından da vazgeçeceğini açıkladı. AB'ye üye 15 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zinenin ilk günkü oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenle- yen İtalya Dışişleri Bakan Yardım- cısı Piero Fassino, "Avrupa Konse- yi'ninbiranlaşmaya\ardığınıaçık- lamaktan memnunum"\lı\o konıiş- tu. Bir aydır AB ile işbirliğine ya- naşmamak stratejisi sürdüren Ingii- tere'nin Dışişleri Bakanı Malcolnı Rjfldnd de. "İşbirliğine karşı çık- ma politikamızı bundan bö> le sona erdireceğiz" dedi. Londranın. zine öncesinde bır iyi niyet jesti olarak öldüreceği ineklerin sa>ısını nerede\se iki ka- tına çıkarmasının ardından. Ingilte- re ile AB'li ortaklan arasında süren "deli inek saNaşını" sona erdirecek bir anlaşma\a Narılması umut edi- liyordu. Zinenın ilk günü lıderlen ıııeş- gııl eden \e oturunıun uzamasına ııeden olan "deli inek** krizini aş- mak üzere İngiltere ile anlaşan AB avrıca. et vasağından zarar gören çiftçilere bır yıl içinde ödenmesi planlanan 260 milyon ekülük taz- minatı 850 milyon ekü\e çıkarma- yı kararlaştırdı. ZirNeve katılan In- giltere Başbakanı John Major. otu- rumdan önce yaptığı açıklamada. İngiliz et endüstnsınde göre\ li 650 bin kişının çıkarlarını gözetmeyen bir anlaşma) ı kabul etmeyeceğini bir kez daha \ urgulamıştı. Londra'nın deli dana hastalığı ile ınsanlarda uörülen Creutzfeld-Ja- kob hastalığı arasında bır bağlantı olabıleceğıni açıklanıasının ardın- dan A\ rupa Komisvonu. 27 mart ta- rihinde İngiltere'nın et ıhracatını yasaklamıştı. AB dönem başkanı İtalya'nın CN sahipliği şaptığı zirvede avrıca şu gündem maddelerının tartışılması bekleniyor: AB'nın gelecekteki >a- pısının görüşüldüğü Hükûnıetler Arası Konferans. ortak para birınıi- ne geçiş ve Avrupa'daki kronik ış- sizlik sorunu. AB açısından önce- lik taşıyan deli dana krızinm dün aşılmasıyla. bırlik için önem taşı- > an diğer konuların da tartışılması- na geçilebileceği belirtilıyor. "Nunanistan engelini si/ aşabilirsi- niz. \>rupa Birliği bunu aşmalı" karşilığını \erdi. Trovka yemeği Dışişleri Bakanlığı yetkilileri. Başbakan Yılmaz'ın da katılacağı troyka vemeğıne. diğer AB üyesı ülke lıderlerinın de çağrılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiler. Yetkiiiler. •\B"nın bö\ le bır formül ge- hştirerek Yılmaz'ı diğer AB ülke lıderleri ilebirarayage- tırmesıni. Yunanıstan'a veri- len bir mesaj olarak yorum- ladılar. Troyka yemeğinde. Türkıye-AB ilişkıleri. güm- rük bırliğinın ışletilmesi. Türk->'unan ilişkileri ve Yu- nanistan'ın vetosunatakılan nıali protokolün yürürlüğe sokulması konularının ele dlınmaM bekleniyor \unanistan. iki ülke ara- Ninda ocak ayında ortava çı- kan Kardak bunalımının ar- dından. Türkive'ye. başta AB olmak üzere uîuslarara- >ı platformlarda zarar vere- ceğını açıklamıştı. Atina. \B'nın gümrük birliği kapsamında Türki- ve'ye yapacağı 375 milyon ECU"lük (Av rupa Para Biri- mı) vardımı veto etmişti. Atina. son olarak da AB'nin 12 Akdeniz ülkesineyönelik hazırladığı MEDA fonunu da. Türkıve've para vardımı vapılmasinı gerekçe göste- rerek veto edeceğıni açıkla- mıştı. YıJmaz gidivor Başbakan Mesut Yılmaz, AB Trov kasinın diğer bırlik üvelerıne de açık çalışma ak- şam vemeâine katılmak üze- re. bugün ftalya'nın Floransa kentine gidecek. AB'nin «e- çeıı vılkı dönem başkanı ls- panva. halen dönem başkan- lığı göre\ ıni yürüten Italva ve gelecek yıl dönem başkanlı- ğını alacak olan Irianda'dan oluşan AB Tro> kası. Türkive ıle görüşmesini ilk kez diğer AB üvelerine de açacak. Başbakan Vılmaz'ın katı- lacağı AB Trov kası' nın çalış- ma vemeğinde Türkive AB ilişkileri. Gümrük Birliği. Türkiye-Yunanıstan ilişkileri \ e Yunanıstan' ın vetosuna ta- kılan mali protokolün işletil- mesı konularının ele alınma- sı beklenivor. TEŞEKKUR Geçirdigim mide kanamasinı zamanında teşhıs eden ve tedavimin ilk uyaulamasını yapan Dr. OSMAN ÇETİN le tedav imi üstlenen ve tıtızlıkle takip eden Edremit SSK. Hastanesı Başhekim ^ r ardımcısı Dahıliye Mütehassısı Sa\ın Dr. LLVİ KİLERCİ ıle aece aündüz demeden tedav ime yardımcı olan hemşTreler RLKh E BIYIKLI. HATİCE TEMEL. SLZAN TEMİREL ve HAYRLN'NİSA YILMAZ hanımlarla diğer personele teşekkür ederım. RE>IZİ ERKÜREM (Altmuhık) SAKARVA İŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1995 259 Esas "1996 121 Karar Davacı: Hikmet Öztürk - Tabakhane Mh. 16. Sok. No: 27 Adp. Vekıli: Av. Nıhal Karaman Gülerci - Sakarya Baro- su'ndan Davalılar: 1- S.S. Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara, 2- Ibrahim Özdemınadresi meçhul) Davatarihı: 26.5.1995 Karar tarihi: 9.4.1996 Davacı vekıli tarafından davalılaralevhıneaçılan tes- pit davasının yapılan yargıbınası sonunda: Davacı Hikmet Öztürk'ün davalı Ibrahım Özdemir'e ait işyerinde sigortalı işe gırış bıldirgesinde işe gırış tarı- hi olarak belirtılen 7.12.1972 tanhinde bir gün olmak üzere asgarı ücret üzerinden çalıştığının TESPİTİNE. 124.000.-TL harcın davalı Ibrahım Ozdemır'den tahsılı- ne. 4.000.000.-TL maktu ücret-i vekâletın davalıdan alı- narak davacıya venlmesıne. 2.649.000.- TL vargılama gı- derınin davahlardan alınarak davacıva verilmesıne dair karar. adresı meçhul Ibrahim Özdemir'e davetive veııne (Yargıtay >o!u açık olmak üzere)geçmek üzere ilanen teb- lig olunur. Basın: 86131 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI/DERNEĞİ TRT GENÇLİK KOROSL' Koro Şefleri: Gökçen Koray - Seval Irmak PİYANO RESİTALİ Aydın Karhbel / Temnnız 1996 Pazarıesi 19.30 AYA İRİSİ, SLLTASAHMET Dave/ivc için 0212 - 2"5 50 H2 HASAN İZZETTİN DİNAMO AMLACAKTIR 22 Haziran 1996 Cumartesı günü. saat 15. ten itibaren Şairve Yazar Hasan İzzettin Dinamo Gerçek Sanat Dergisi ve Türkive Devrimci Banka ve Sigorta İşçiferı Sendikası (BANK-SEN) davanışmaMvla anılacaktır. Tüm Dinamo sevenlerdavetlidir. Yer: BANK-SEN Istiklâl Cad. Karagözoğlu Apt. No: 459 4 Tünel Tstanbul<None> Tel.:245 28 67-249 51 19 İSTANBUL 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN 1996 79 VasiT. Hastalığı sebebi ile mahkememizce vasiyet altı- na alınan mahçure Saime Günev, "e Arnav utköy Bo- yalıköşk. No: 17 8 adresinde ikamet eden Süfıey la Türkantoz'un vesayeti altına konulmasına, karar verildi. İlan olunur. 19.6.1996 Basın: 94168 İ Ş T E T A T İ L TAM PANSİYON DİLEYENE TAKSİTLE MARMARISTE Doğanın ve güneşin bütünleştiği bir ortamda tatil olanağı 1 Kişi Tam Pansiyon Peşin Taksitle Çadır 900.000 l. 150.000 Bungalov 1.250.000 1.500.000 AYRINTILI BİLCİ VE REZERVASYON Türkiye Ziraatçılar Derneği: Kızılırmak Sok. \o: 21 4 Bakanlıklar Ankara Tel.: 418 94 40-418 99 (II Faks: 418 94 40 Marmaris Dinlenme Tesisleri: Aktaş me\kıı - Manrurıs Tel.. (252) 413 12 23 - 24 - 25 - 412 44 29 Faks 413 12 22 Yayla'da sahibinden satılık 3 oda, 1 salon daire Tel.: 584 53 36 SATILIK PIONEER MÜZİK SETİ Az kullanılmış komple takım Tel: 236 11 13 19.00-23.00 arası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle