25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 HAZİRAN1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU DSP'de göz hapsi DSP grubunda. partinin siyasi tutumunu eleştiren milletvekillerinin sözlerinin basında yer alması sonrasıydı. Başta DSP Grup Başkanvekili Hüsamettin Özkan olmak üzere kimi yetkililer, görüşmeleri basına hangi milletvekillerinin sızdırdığı yönünde büyük bir gayretkeşlik içine girdiler. {3u çabalar, öylesine abartıldı ki, Meclis kulisinde gazetecilerle söyleşen DSP milletvekilleri. göz hapsine alındı. DSP milletvekilleri. çok rahatsız. Bir soruyorsunuz, bin ışıtıyorsunuz. Kendılerıni baskı altında hissediyorlar. Şöyle diyorlar: "DSP'nin en dikkat çekici rahatsızlığı örgüt. Daha doğrusu örgütsüzlük. Partide söylenmemiş, ama uygulanan bir kural var: Parlamenterler, parlamenterlik yapacak, örgüt genel merkezin işidir. Tamam, öyle olsun. Pariamenterler, bütün enerjilerini örgütlere vermesinler. Ama, milletvekili olarak örgütlerimizin daha güçlü, canlı olmasının heyecanı içindeyiz." Nedir DSP örgütlerindeki sıkıntı? Milletvekillerine göre, "süreklilik" olmayışı. 6 ayda. aynı il ya da ilçede altı kez değiştirilmiş örgütlerin varlığından söz ediliyor. Milletvekillerini dinleyelim: "Örgüt yöneticisi, çevresindeki terzi, marangoz, sanayici, halk ile diyalog kuruyor. Bir bakıyorsunuz, değişiveriyor. Kurulan bütün diyaloglar, kurumsal değil, kişisel düzeyde kalıveriyor." Bir DSP'Iİ parlamenter, "Ödümüz patlıyor, yan baktın, şunu yaptından dolayı il ya da ilçe örgütlerimizin görevden alınacağından" diye yakınıyor. DSP milletvekilleri. dertli: "Örgütlerden beklenen, genel merkezde oluşan, M e d y a d a n e l e r o l u y o r ? Ankara Üniversitesi lletişim Fakültesi'nden 150 filiz daha mezun oldu. Gençler, geçen hafta yaptıklan mezuniyet töreni için bastırdıkları davetiyede hınzırlık yapmışlar ve "1995-1996'da medyada neler oldu?" diye bir döküm çıkarmışlar: "Ratingden sorumlu Devlet Bakanlığı kuruldu. RTÜK ve özgür basın kırmızı noktada karşılaştı. Istanbul kupon borsası açıldı. Metin Göktepe'ye kötu muamele' yapıldı. Kuponlar kesildi, çeyizler düzüldü. Bütün sulu spor programlan ve Compela bir numara oldu. Hamama girenin teıiediği ispat edildi. Kahraman basın erleri Kardak'ı fethetti. Tanju'nun üzüntüsünü Tadelle'yle bastırması herkesi etkiledi." Hele bir "medya mensubu" olsunlar, daha neler görecekler. neler... üretilen politikaları halk katmanlarına aktarmalarıdır. Burada kopukluk oldukça, insan kadroları sık değiştikçe, güç yitiriyoruz. Temsil gücü olmayan kadrolar, örneğin kadın komisyonlan, RP'de olduğu gibi fedakârca ev ev çalışma yapıyorlar. Ama, temsil yetkisi olanlar sürekli değişiyor. Bir ayda, iki ayda değişen kadrolann eksiği görünmez. Parti kadroları, tabanı iyice oturduktan sonra eksik gedik ortaya çıkar. Parti yönetimi, kendi atadığı kadrolarına biraz güvenmeii. Biraz daha esneklik tanısın, daha rahat, huzur içinde çalışmalarının zeminini hazırlasın. Aradığımız bu." Milletvekilleri çok haklı. Kendı oluşturduğu kadrolarına, kendi belirlediği milletvekillerine güvenmeyen bir partinin, geniş halk yığınlanna "güven" aşılaması kolay olmaz. Amasya'dan geliyoruz Mustafa Kemal'ın Amasya Genelgesf nı yayımlamasının üzerinden 77 yıl geçti. 21 Haziran 1919 tarıhını taşıyan genelgenın. en önemli maddelerıni bir kez daha anımsayalım: - Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. - istanbul'daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum, ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. - Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin karan ve direnişi kurtaracaktır. Amasyalılar. bu genelgeyi hiç unutmadılar. Karanfil Sokak. Zafir iş Merkezi 1. kattaki Amasyalılar Derneği'nde. bugün saat 17.0û'de yapılacak "Amasya Tamimi, Laiklik ve Demokrasi" adlı bir panel düzenlediler. Toplantıda, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, SBF öğretım üyeleri Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Prof. Dr. Sina Akşin konuşacaklar. Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi. Birbirine yaraşan üç sözcük. Amasyalılar ile bu coşkuyu paylaşır mısınız? >»; :i-*'c- Açıldı yüz göz Bir merak. bir merak. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. Hk bir araya geldıklerınde, görüşmenin son yanm saatınde ne görüşmüşlerdi? Bu gızlı kapaklı yarım saatin gizi çözülüyor. RR Çiller'in örtülü ödenekten yaptığı harcamâlar ile ilgili soruşturma önergesinin reddi için destek veriyor. Ardından RP ile DYP lideri arasında temaslar... Sahi, bu örtülü ödenek konusunu 24 aralık seçimlerinden sonra ilk kez, bir açıklama ile gündeme getiren RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan değil miydi? Bu konuda önerge hazırlayıp, soruşturulmasını isteyenin de adı Şevket Kazan değil miydi? Oyun şu: RP, ne olursa olsun iktidara gelebilmek için Çiller'ı kullanıyor. Çiller de, ne olursa olsun kuşkulu malvarlığının. uygulamalarının soruşturulmasından kurtulmak için RP'ye teslim oluyor. Örtülü yüzler açıldı: Ce-e. Tak şak DYP Genel Başkanı Tansu Çiller başbakan. DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş de Genelkurmay Başkanı iken, biri "tak" diyordu. diğeri "şak" yapıyordu. Gün oldu, devran döndü; Çiller ile ilgili soruşturma dosyaları takır takır ortaya kondu. Ne ki, Çiller'in çevresinde şakşakçı boldu. Öte yandan, Doğan Güreş, bir de geçmişte "yavşak" dediği ANAP lideri ile barışan DYP'li Cavit Çağlar, şakır şakır Çiller'e muhalefet ediyortardı. Güreş, aba altından sopa, hatta takoz gösterirken Çağlar, sözleriyle şaka yapmıyordu: "Çiller, suçlamalardan annamazsa, o zaman bu suçlamalar partiyi de içine çeker." Bu gelişmeler, sözler karşısında şakkadak bayılmadığımıza şükür. Her iki milletvekili de, Çiller'i yeni tanımış değiller. O zaman, milletvekili olurken neden Çiller'in takdirine bağlı olarak o takıma girdiler? Ankara'da şakrak taktik yürütenler var. KIM KIME DUM DUMA BEHÎÇAK TRABZON ASLİYE 3. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995 216 Davacı Şerafettin Konak tarafından davalı Bülent N^zgan aleyhıne açılan menfı tespit daiasının ara karan gereğince; Da\alı Bülent Yazgan"m adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalının. duruşmanın atılı bulunduğu 2.7.1996 günü saat 09.00"da mahkememizde hazır bulunması \e\a kendisinı bir \ekille temsil ettirmesı. du- ruşmalara gelmediği takdirde duruşmalann yokluğunda sonuçlandınlacagı hususu ilanen ve dava dılekçesı yehne geçerh olmak üzere teblie olunur. " " " Basın: "?8679 " IĞDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1996 20 Da\acı Tekın Çelik tarafından açılan çek iptalı davasının yapılan tensibınde iptallerine karar verilmesi istenendava konusu Iğdır Halk Bankası Şube Müdürlüğü'nden alınan E. 174-14-82 "den 50Ö'e kadarolan seri no'lu çek yapraklarının kaybolduğu bıldırildiğınden her- hangı birsurette hak ıddıa edenlerın Iğdır Aslıye Hukuk Vlahkemesrnın 1996 20 sayilı dosyasının 9.9.1996 tarıhinde yapılacak duruş- mada hazır olup bevanda bulunması. bulunmadığı takdirde işbu çeklenn iptaline karar verilecegi ilan olunur. Basın 69161 NİZİP İCRA TETKİK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995 2 Da\acı Hacıoğullan Boya \e Kimva Adi Kom. Şirketi Mehmet Karasu \ekili A\. Kasım Öztürk tarafından davalı Veli Kaplan ale\- hine mahkememizde ikame edilen itirazın kaldınlması davasının vapılan açık yargılaması sonunda; Davalı adına çıkanlan davetıyenin bılateblığ lade edildiğı ve zabıta kanalı ile yapılan araştınmada da davalının adresi meçhul olduğu anlaşıldığından; Adı geçen davalı adına dava dilekçesinın ilanen teblığıne karar \ erilmiştir. Adı geçen davalı duruşmanın atılı bulunduğu 9.7.1996 günü saat 10.40'ta mahkememiz- de hazır bulunması veya kendisinı \ekılle temsil ettirmesi aksı takdirde yokluğunda karar verilecegi dava dılekçesi \enne kaim olmak üzere ilanen tebliâ olunur. Basın: 93380 IĞDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992 827 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Altay lnşaat Ltd. Şt. Mustafa Ekmekci ve Aydemir Birge aleyhine mahkememiz- de açılan rücuen alacak davasının vapılan yargılaması sırasmda davalılardan Mustafa Ekmekcfnin adresi tespit edilemedığinden dava dılekçesı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş. olmakla davalılardan Mustafa Ekmekci'nin duruşmanın atılı bulunduğu 8.7.1996 günü saat 11.00'de duruşmada hazır bulunmadığı veya bir vekil ile temsil edilmediği takdirde yargılamaya vokluğundan devam edileceğı ve karar verilecegi ilanen tebliğ olunur. Basın: 65531 MİLAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994-379 Karar No: 1995 1560 Davacı Ha\ va Demır vekıli Av. Ali Oruç tarafından davalı Cemal Demir aleyhine açılan boşanma davasında. Yapılan yargılama sonu- cu. davanın kabulüne karar venlmış olup, Ordu ıli Ulubey ilçesi. Cevizlı köyü. kütük 29. cılt 011 01. sayfa 93'te nüfusa kayıtlı Memiş kızı 1329 doğumlu Hav\a Demır ile aynı verd nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu 1332 doğumlu Cemal Demir'in şiddetli geçimsızlikle boşanma- larına Mılas Aslıye Hukuk Mahkemesı'mn 11.12.1995 tarih ve 1994379 esas 1995 1560 karar sayılı ılamiyle boşanmalarına karar ve- rilmiş olup. davalı bunca aramalara rağmen bulunamadığından. karann ilanen davalıya tebliğine. ilan tarihinden ıtıbaren 10 gün ıçersin- de karann davalıva tebliâ edilmış sayılacaâına. yasal süresi içersınde yasal yollara başvuruîmadığı takdirde hükmün kesinleşeceâı ila- nen tebliâ oiunur'3.6.1996 ' ~ ' Basın: 83 P 2 " ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT \TRIKIRTCEBE AUA/LMZ O4 H£BEDBM Ç/JCT/?. /S J&TEA/ GBCTf jOJZT/kC BEYLEtZ' MİASUSUMOZ. GEL SÜB/HELÎ BULUT BEBEK MRAYçtFTçt Muhtm ısîanmaktı MIRMIRLAR IĞIRDIRAK • ••SiK UFo Ni ALMADI... TARİHTE BUGÜN MÎMTAZ ARIKAN 22 Haziran KRIS KRISTOFF£RSON L- •?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle