01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C2 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Sayar'm 'İki Film Birden' kuşağmda Fransız yönetmen Claude Lelouch'un ortak temalı yapımlan var RastLantı, talihsizlik ve kader TRT 2 22.55 Günler Vardır... Ve de Aylar - ll y'a des jours et des lunes / Yönetmen: Claude Lelouch / Oynayanlar: Gerard Lanvin, Patrick Chesnais, Annie Girardot, Serge Reggiani, Marie- Sophie Lelouch / 1990 Fransa, 117 dk. TV Servisi - Bazı günler vardır. hemen hemen her şey olabılır. Bu da öyle bır gıin işte. ANlardan mart. yaz saatı uygulaması henüz başlamış. Bu bır saatlık fark, ınsana randevusunu kaçınabihr. uçaga vaktınde yetışememe- sine yol açabılır. Lcuz satış- lan, dahası rüyalannızın ka- dınını da sırf bu yüzden kaçı- rabılırsınız. Ve sankı bu bır saatiik fark yetmezmış gıbı. dolunay da\ardır. Insanlarsı- nırhdır, çabucak kızarlar. herkesin aksılığı üstündedır. Düzensızlıgın hüküm sürdü- ğü bır günîük yaşamda. ka- AnnieGirardot.kuşağın ilkfilmiolan'GünlerVardır... Ve de Aylar'da başrolde oynuyor. der bıle kotü zamanlamanın ınsafına kalnııştır. Eğer tek bır sanıye bıle ınsanın haya- tını değiştirebüıyorsa, kosko- ca bır saatın nelere kadır ola- bıleceğinı sız düşünün! ••Günler Vardır... Ve de Aylar". iclerınden bırının ölümü bekledığı. on üç kişi- nın kaderlerının kadrajından bakılmış rastlantı. talıhsızlık. karşılaşma \e a$k hıkâyesı. Vecdi Sayar bu akşam •'İki Film Birden"de. ıkı Claude Lelouch filmı oyna- tıyor, Bınncısi 10. Ulusİara- rası Film Festısalı'nın "Dün>a Festivallerinden" bölümünde göstenlmış olan "Günler Vardır... Ve de Aylar". Ikıncısı ıse "Yaşa- sın Hayat" adını taşıyor. Le- louch. fılmlerının konusunu genellıkle günlük hayattan alan bır yönetmen. Iniş-çıkış noktası alarak gerçek hayat- tan alınmışküçükolayları iş- leme yolundakı bu eğilım, onun otuz bırıncı filmı •'Günler Vardır... Ve de Aylar" ılekuşağınıkıncıya- pımı "YaşasınİHayat" ıçın de kısmen geçerlı. Lelouch havaalanında. yaz saatı uygu- laması nedenıyle uçağını ka- çıran yolculardan bırinın öf- keden çılgına dönüşüne tanık olmuş. "Keyfi kaçmış in- sanlar üzerine bir film y ap- mayı hep istemişimdir. Öf- keli insanlar son derece fo- tojenik olur" dıyor Kader- lenn kesiştığı. se\ gılılenn bır bırleşip bır a>rıldığı. bır do- lunay süresınce ıkı uç nokta- nınolu^tugu fılmde. Lelouch besbellı gönülden se\dığı hı- kâyeyı anlatıyor. Sömürüye karşı direnişin öyküsü TV Servisi - Kendını Meksıka'yı kurtarmaya adayan \e bır efsane halıne gelen Emiliano Zapa- ta'nın öyküsünü. bu ülkeyi \e sorunlannı tanımış bırı olan John Steinbeck yazdı. Elia Kazan da yönetti. Kazan. I944'te "Viva Zapata"y ı çekmey i kafası- na koyar. Bunun ıçin \1ek- sika'ya üç kez gıder. çek- me> ı düşündüğü mekânı in- celer. Gerçı Meksıkahükü- meti ile çıkan anlaşmazlık nedeniyle yapımını Tek- sas'ın Meksıka sınırında çekmek zorunda kalır. "Vi\a Zapata""nın bır önemlı özelligı ise Marlon Brando ıle Anthon> Qu- inn gıbı ıkı de\ oyuncuyu bır fılmde buluşturmayı ba- şarmasıdır. Ikı ünlü oyuncu filmın çekımı boyunca sür- Kanal 7 23.00 Viva Zapata - Viva Zapata / Yönetmen: Elia Kazan / Oyuncular: Marlon Brando, Anthony Quinn, Jean Peters, Joseph VViseman / 1952 ABDyapımı, 112dakıka. tüştü. Bu yönetmenın ışıne geldi. Çünkü Kazan. Bran- do \ e Quınn arasındakı sür- tüşmeyi \erimh birrekabe- te dönüştürmeyı. ünlü kur- nazhğını da kullanarak çok 1yı kullandı. Haksızlık \e sömürüye karşı baş kaldır- maya adanmış destan olan 'Vha Zapata'da Brando. bıyıklı suratıyla ınanılmaz bır Meksıka köylüsü olma- yıbaşarmış., ı U J ı i j ,_ Kaybolan insanlar TRT 2 01.00 Yaşasın Hayat - Viva lla Vie / Yönetmen: Claude Lelouch / Oynayanlar: Charlotte Rampling, Michel Piccoli, Evelyne Bouix, Jean-Louis Trintignant/1984 Fransa, 110dakika. TV Ser\isi - "İki Film Birden"deki ikınci Cla- ude Lelouch filmi. "Yaşa- sın Hayat" da "Günler Vardır... Vede A\lar"da- ki benzer temalan işliyor. Burada da rastlantı. talih- sizlik \arvedeyinekader- ler kesişiyor. "Yaşasın Ha> at" birbi- rinden bağımsız iki ayrı sahneyle başlıyor. Birinci bölümde. çokuluslu bir fir- manın yöneticisi ve onun eşi görünüyor. Eşi ise bini- cidir. İkınci bölümde. baş- ka bır çıft \ ar. Tıyatro sana- tı öğretmenı \ e genç bir ko- medyen olan karısıdır. Her iki çift de birbirlerını hiç görmemiş \e tanışmamış- lardır. Ancak ılginç birolay meydana gelir v e bu çiftle- rin "kaderleri kesişir". Aynı gün ve aynı saatte bi- rincı çıftin erkeğı ile ıkinci çiftın kadını aniden ortadan yok olurlar. Olayı polis araştırmaya başlar. Olaylaryukarıdaki şekil- de gelişirken. izleyiciler için film, önce bır polisi- yeymiş izlenimi uyandtn- yor. Ancakdakikalar ilerle- dikçe. vazgeçip filmın bır bilımkurgu olduğunu dü- şünmeye başlıyor insan Tabıi. biraz daha izleyince ise daha farklı türler akla getiren Lelouch'un bu fil- mini kaçıranların yarın sa- bah izleyebilmekgibi ikin- cı bır şansları daha \ar. Bir kaçırüma öyküsü TLRHANGLRKAN Bankada çalışan dul bir kadının. kaçınlan küçük kı- zını arayışı sırasında kendı- sıne > ardımcı olan bır a\ u- katla yaşadıâı a>k öyküsü. Ömer Ka\ur'un "Köre- be" fılmınde. bırçocuk ka- çırma olayı çe\resınde ıkı insanın platonık a^kı yerı- ne. coşkulu bır serüven or- tamında. dayanışma ilışkisı öne çıkıyor Coşku \e kuş- kunun ön planda görünme- sıne karşın "Körebe", ge- rilım türünde bır film değil. Polısıye öykü ıçinde İstan- bııl gecekondularının ıç burkan yoksulluğunu. sur dıplerinın ürkütücü sefıllı- ğını belgesel görüntülerle yansıtan toplumsal bır eleş- tiri örrıeğı Kavur. melod- ram tuzağına düşmeden. p^ıkolojik genlım türünde bir üslııp geliştırmiş. Şo- ray'ın Lnal'dan aynlma- dan öncekı filmı. Kü'ltür Ba- kanlığı Sınema Başan Ödü- lü kazandı. Anlaşamadığı kocası Ha- lis'ten aynlmış olan Me- ral"ın altı yaşındaki kızı Elif bır gün ortadan kaybolur İnterstar 14.40 Cihan L nal \e Türkân Şoraj 'Körebe'de. Körebe - Yönetmen: Ömer Kavur / Oyuncular: Türkân Şoray, Cihan Ünal, Aykut Sözeri, Tulu Çizgen, Tomris Oğuzalp/1985, Delta Film Bol bol konser TV Senisi - Number One TVde yaz boy unca her hafla sonu özel bır grup \eya sa- natçının konserı ekrana gele- cek. İlk olarak bugün saat 10.00'da l\'ir\ana \ar Ar- dından saat 2O.I5'te Eric Clapton \e 22.3O"da da "Best of Lnplugged" kon- serde de Elton John. Joe Co- oker, Neil \oung ıle Enc Clapton "ın unutulmaz parça- ları yer alacak. HBB 16.20 'Metronom' TV Ser\isi - "Vletro- nom"da Ingıltere lıstesınde- kı ilk 40. dünya lıstelerınde- kı ilk 3'ün yanı sıra, Tina Turner. Blind Melon. Janet Jackson. Radiohead, Diana Ross. VNhale. Babylon Zoo \e Metelica'nın son albü- münden "L'ntil it Sleeps" yayımlanacak. [Tg)înterstar 21.3Oİ 'İskoçyalı 3'ün yenne yayına alındı Gecenin Rengi - Color of the Night / Yönetmen: Richard Rush / Oyuncular: Bruce VVillis, Jane March, Ruben Blades/1994 ABD yapımı. TV Servisi - TV kanallarının değı- şiklik yapmaktan sıkılmayahiçnıyet- len yok gıbı görü- lüyor. Yayın gü- nünden bir hafta önce yayımlaya- caklannı duyurduk- ları fılmlerı bir gün önce "ani değişik- likler"Iekaldirdık- ları yetmiyormuş gibi yayın gecesi de değiştiriveriyorlar. İnterstar sözde bu akşam aynı saatte "İskoç,yalı3"üek- rana getirecektı. Ancak macera fil- minden vazgeçip erotızmi tercih ede- rek yerine (hâlâ iz- leyememiş bir iki kişı kalmıştır diye düşünmüş olsa ge- rekler) "Gecenin Rengi"ni aldılar. Yönetmen Ric- hard Rush'ın son zamanlarda revaçta olan "erotik gerilim fil- mi" modasından esinlen- diği "Gecenin Rengi". 1970"h yılların başında Dario Argento taklıdı Star, macerayı erotizme değişti ca"nm prodük- siyon öncesı ça- lışmalan hariç. film yapmayan Rush'ındayete- neğıne yazık. Yönetmenın ya- nında filmin ba- şarisizlığında başrol oyuncu- ları olan Bruce VVillis \e Jane Vlarch da \ar. \\ıllii. başrolde olmadıöı film- lerde cızdığı ınandırıcı konı- pozısy onların dörtte bırını çı- kaısa durum bı- raz daha farklı olabılırdı bekli. Nevv Yorklu psıkolog. bir hastasinın intı- hanndan sonra kendısı gıbı pM- kolog olan arka- daşını zıyarete gıder. Arkadaşi da onu terapı filmleriyada l960'lı yılla- grubu ıle tanıştırır. Ancak March >e VVillis kötü oyun çıkarıyorlar. nn başında "Sapık"ı ızle- yen gerilim y apınılarını an- dırıyor. "Stunt Man"den bu \ana "Air Ameri- arkadaşı ölümle tehdıt edılmektedir \ e bunu grup- tan birının yaptığından şüp- helenmektedır Günümüz kadın erkek ilişkileri Kanal D 22.45 TV Ser> isi - Seks hasta- sı bir banka yöneticisiyle. onun cınsel büy üsüne kapı- lan bir entel kadının öy kü- sü. Mahinur Ergun'un "Medcezir Man/arala- rı", yoğun ruh çözümle- melerine dayanan. insanla- rın ıç ödeşmelerını günde- me getiren, cınsellik dozu fazla kaçmış. şaşırtıcı. so- yut bır aşk dramını anlatı- yor Günümüzde kadın-er- kek ilişkılennın kadın gö- züyle ıncelendığı filmig kaîıramanlan. doğal sayıl- mayan aykırı da\ranışlar ıçindeler. Iyıseçilmışaykı- rı tiplerle. denenmemış özellikler içeren, geniş fc Kanal 6 17.20İ Medcezir Manzaraları -Yönetmen: Mahinur Ergun / Oyuncular: Kadir Inanır, Zuhal Olcay, Yılmaz Zafer, Bülent Bilgiç / 1989. Erka Film. ley ici çoğunlugunu düş kı- rıklıöına uğratabilecek ye- nilıkçı bır deneme. l990"da 3 Ankara Film Şenlığindeen iyı film. yö- netmen. kadın oyuncu. er- kek oyuncu ödüllerını ka- zandı. _. ^ t , 'Siyasetin Nabzı' TV Ser\isi - Güneri Cı\aoğlu'nunsunduğu\e canlı olarak ya> ımlanacak "Siyasetin Sabzf'nda "darbe sövlentilerP tar- tışılacak. Programın ko- nukları i>e. MHPGenel Başkanı Mparslan Tür- keş, Muhsin Batur, Ke- nan E\ren, Doğan Gü- reş olacak. Programda "Çeşitli dönemlerde Türkiye'nin kaderini et- kilemiş \e siyasete dam- galarını \ urnıuş olan bu kişilerin gö/üyle acaba ülkenin politik durumu nasıl görülüyor" sorusu- na>anıtaranacak. KENT HABERLERI Tekel'de özelleştirme paneli • İstanbul Haber Ser\isi -Tekel Işçilerı Platformu %e Tüm Gıda-Sen'in ortaklaşa düzenlediğı panelde Tekel'de özelleştirme tartışılacak. Pendik Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yann saat 12-17 arasında gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak Arslan Başer Kafaoğlu. Ha\a-lş Genel Başkanı Atılay Ayçın. Liman-tş Genel Başkanı Hasan Biber. Tüm Gıda-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyın Ulucankatılacak. Yaralı polis meımıru • İstanbul Haber Ser\isi - İstanbul Emnıyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklanıaya göre 17.06.1996 tarihinde sılahlı saldırganların ekıp otosunu taraması sırasında yaralanan polis memuru Şükrü Hüner'ın sağlık durumunun iyı olduğu bildınldi. Genç aşçı • İstanbul Haber Ser\isi - İtalyan yemeklerinin hazırlandığı Bellini Restoran'ın şefı. 1966 doğumlu bir İtalyan. Marco Anzanı adındakı bu genç öğreniminı Milano'da tamamlamış ve kısa bir süredır Bellini'de çalışmakta. Şefin mönüsünde yer alan bazı yemekler ise şöyle: Kremalı brokolı çorbası. fesle'ğen ezmeli sebze çorbası. yeşil elma \e cevizli tavuk salatası. adaçaylı nehır balığı, ıstakozlu tortelloni. Kuyumcu soygunu • İstanbul Haber Senisi - Mahmutbey Merkez Mahallesı Atatürk Caddesı üzerindeki bir kuyumcunun dün soyulduğu bıldırildi. Kuyumcu dükkânına gelen silahlı 5 kişinin 2 kilo altını alarak kaçtığı belırtıldı. Olay sırasında dükkânda bulunan bır kişinin yaralandığı açıklandı. Beykoz r da cinayet • İstanbul Haber Senisi - Beykoz'da bir inşaatın • bekçilerinın. tuvaletini duvara yapan 2 kışiden birini ! öldürdüğü. diğerinı de yaraladığı açıklandı. Gece ; yarısı meydana gelen olayda bekçilerle tartışan Oğuz • Uzlan'ın bıçak darbesi sonucunda öldüğü bıldınldi. TTB anlatı yarışması' : • İstanbul Haber Ser'visi - Türk Tabipleri Birliği j tarafından yazın alanındakı duyarlı hekimleri teşvik - etmek amacıyla hekimler ve tıp öğrencilen arasında • düzenlenen "TTB anlatı yarışması' sonuçlandı. Seçıcı ' kurulun değerlendirmesine göre birıncıliği Dr. Tolga • Ersoy'un "Günlüğümden Veysi" adlı yapıtı aldı. Avukatların etik arayışı • İstanbul Haber Ser\isi - "21. Yüzyıl Eşiğinde "Çağdaş Avukatın Etik Arayışı" konulu toplantılar bugün tstanbul Barosu Martı Sanate\i'nde yapılıyor. Saat 10.00'da başlayacak toplantıların birinci oturumuna Av. Hüsnü Açıksöz. A\. Galıp Yağcı. ikinci oturumuna Av. Ergin Türsoy, A\. Haluk lnanıcı. üçüncü oturumuna Av. Gülçin Çaylıgil. Av. Fıkret Ilkız. Dr. Şükru Guner, Y. Mimar Yücei Gürsei ve gazeteci Ali Bayramoğlu katılacak. Tüpkiye'de Alevilik gerçeği • İstanbul Haber Senisi - CHP Bahçelie\ler Gençlik Kolu'nun düzenlediğı "Türkıye'de Alevilik Gerçeği" konulu panel Bahçelıe\ler Necıp Fazıl Kısakürek Külrür Merkezi'nde yapılacak. Saat 14.00'te yapılacak panele araştırmacı-yazar Lütfü Kaleli. Nefes dergisi yazarı Esat Korkut. Cem dergısınin genel yayın yönetmeni Rıza Zelyut \e Çağdaş Zülfıkâr dergısınin genel yayın yönetmeni Hüseyın Karataş katılacak. ÇYDD, bazı grupların cumhuriyetin temellerini sarsmaya çalıştığını belirtti 'Yine bir Amasya genelgesi' GEREKLÎ TıEREKLÎ 1 ELEFONLAR İstanbul Haber Senisi - Ama.sya Genelgesı'nın 7 7 . yıldönümünde yıne bir Amasya genelge^ınin yayımlanmasına gereksınim duyulduğu vurgulandı. Çağdaş Yaşamı De^tekleme Denıeğı (ÇYDD) Genel Merkezi'nce yapılan açıklamada. teokratik amaçlı bazı bağnaz gruplann oluşturduklan odaklann, Türkıye Cumhuriyetı'nın temellerini sarsmak için çaba harcarken gerek hükümet. gerekse parlamentonun kısır çekişmeler ıçinde >iyasal istıkrarsızlığı arttırdığı belırtıldi. Bövlesı birdurumun ülkemızın • Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Atatürk ve Amasya" konulu toplantıda Amasya Tamimi'nin 77. yıldönümü değerlendirilecek. geleceğı açısından çok tehlikelı olduğuna dikkat çekılen açıklaruada. Mustafa Kemal'ın "İyi biliniz ki Türkiye t umhuriyeti. şeyhlerin. dcrvislerin. nıüritlerin ülkesi olamaz. En doğru. en gerçek yol demokrasi ve uygarlık yoludur" görüşüne yer \erildi. Bu arada. Kadıköy Beledıye Başkanlığı. Mustafa Kemal Derneğı ve Amasya Vakfı'nca ortaklaşa düzenlenen "Atatürk ve Amasya" konulu bir toplantıyla Amasya Tamımi'nın 7 7 yıldönümü değerlendirilecek. Bugün 11.00 - 14.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezf nde düzenlenecek toplantıya Beledıye Başkanı Selami Öztürk. Prof. Dr. Erol Cihan, emekli orgeneral Necdet Öztorun. Prof Dr. Vural Sa\aş, Doğan Sofracıoğlu \e Doç. Dr. Sühevl Batum konuşmacı olarak katılacak. Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesı \e Amasya Vakfı da bugün saat 15.00'te Caddebostan Kültür Nferkezı'nde "Bağımsızlık Bildirgesi" konulu bır toplantı düzenleyecek. Toplantıya konuşmacı olarak Prof. Türkel Minibaş. Prof. Birol Emil \e Mithat Akkaş katılacak. Küçükçekmece Koprusu yenilendi İstanbul Haber Servisi - Yeni yapılan Küçükçekmece Köprüsü. ay başında trafığe açılıvor. E-5 Karayolu üzerinde bulunan eski köprü, MİIardır sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. Çok sayıda trafîk kazasının yaşandığı köprüde, sabah ve akşam saatlerinde trafik kilitleniyordu. Yapımına 1994 yılında başlanan \e İstanbul'a gidiş yolu görevini görecek olan yeni köprünün dün çizgileri çizilerek son rötuşları yapıldı. Karayolları yctkililcri. köprünün ay başında hizmete gireceğini söylediler. (Fotoâraf: ALPER TURGUT) Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangın ihbar: 110 Polis Imdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALO İSKİ Arıza 185 • SAĞLIK HızırAcil: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune: 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 231 22 09 Taksim İlkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY İçHatlar. 0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-2 1 2 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elgktrik Arıza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sarıyer:0-212 223 50 81 0-212 28916 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 c o 11 k mh url u a r r iY a e d t u t Y e u n ru Beyoğlu Süs eşyası satıcıları belediyeden şikâyetçi İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Be- kâr Sokak'ta ürettikleri süs eşyalarını sa- tansatıcılar. BeyoğluBelediyesi'ninken- dilerine baskı yapıp sokaktan uzaklaştır- mak istediğıni söylediler. Belediye Başkanı Nusret Bayraktar ise iddialann asılsız olduğunu öne sürdü. Yaklaşık bir aydan berı gergınlık yaşanan sokakta satıcılar. tezgâh ücretlerine heray 9milyon lirayakadarücretödediklerini ve bu fıyatın geçen yıla göre yüzde 150-200 oranında arttırıldığını ifade ettıler. Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bay- raktar ise satıcıların yönelttiği suçlamala- rı kabul etmeyerek "Konuşurken. eleş- tirirken biraz insaf etsinler. Haftada bir iki gün tezgâh açan satıcılara her gün tezgâh açma olanağı sağladık" de- di. Süt sanayicilerinin hedefi sokak sütçüleri İstanbul Haber Servisi - SEK'in özelleşttrilmesinden sonra süt sanayicileri sokak sütçülerıni hedef aldı. Süt sanayicileri, pıyasadakı paylannı arttırabilmek ıçın düzenledikleri kampanyalarla "sokak sütçüleri"nı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Türkiye'de üretilen yaklaşık 10 milyon ton sütün yüzde I5'inın modern tesislere ulaştığı \urgulaniyor. Sokakta satılan sütün sağltksız koşullarda tüketıcıye ulaştığı. içerısine yüksek oranda su katıldığı belirtiliyor. SEK'in özelleştırilmesı sürecinde Köy-Koop Kırklarelı Bırliğı'nce yapılan açıklamada. SEK'in özelleştırılmesinın üretıcıler ıçın bir felaket olacağı \urgulanmış \e "SEK'in üreticiler için sigorta" olduğu görüşüne yer \enlmişti. Açıklamada. SEK sanayıcilere satılırsa üreticinın korumasız kalacağı. süt sanayicilerinin ınsafına terk edıleceğı kaydedılmiş. SEK'in özel sektöre geçişınin tekelleşmeyı de berabennde getireceğı vurgulanmıştı. Sokakta satılan sütün sağlıksız olduğu be- lirtildi. (Fotoüraf: MEHMET DEMİRKAYA) Kent haberleri sayfamızda. okurlarımızın kentteki yaşamla ilgili sorunlannı. sorularını \e isteklerini dile getiren mektuplarını bekliyoruz. Mektuplarınızın. yer sıkıntımız nedenivle yarım daktilo sayfasını geçmemesini istiyor. saygılar sunuyoruz. Adresimiz: \ eni Gün Haber Ajansu Basın \e Yavıncılık A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu / istanbul. Faks: 513 85 95/513 90 98 OKURMI EKTUBU Otoparklara dikkat! Günün herhangi bir saatinde otoparka gittiğinude dikkatli olun. Çünkü bıraktığınız aracınızın yanına geldiğinizde, aracınızın lastiklerinin kilitlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Beşiktaş, Belediyesi sınırları içinde bulunan l.e\ent'teki Repimeks Otoparkı tam böyle bir yer. Haksız kazanç sağlamak isteyen şebeke yetkilisi yanınıza gelir ve otoparka girerken ücret ödemediğinizi iddia ederek kilidi açmak için 500 bin lira ister. Siz de çaresiz ödersiniz. Bu tamamen haksız bir kazançtır \e yetkililerin müdahalesini gerektiren bir olaydır. Belediye yetkililerinden, her yurttaşın başına gelebilecek böyle bir olayın önlenmesi için önlem almasını istiyorum. Böylesine kamuya açık yerleri ciddi bir şekilde kontrol etmesini diliyoruz. ŞoförNİZAVI İNTEPE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle