03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Devlete sızan mafya' skandalına bazı polislerin kanşmasının ardından, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı Emniyette temizlik operasyonuİSTANBIL/AINKARA (Cumhurı- yet)- "Devlete sızan mafya skandalı~na Emmvet teîkılatındakı bazı polislerın ad- lannın kanşmaMmn ardından te^kilatta genış çaplı bıroperas>on baslatıldı Skan- dalla ılgılı soruıjturmavı \uruten Içislen Bakanlığı na baglı muİkıye başmuteftis- lennın teşkılatta son 5 yıl ıçınde vapılan atama \e ta\ınlen ıncelemeye aîdıkları oğrenıldı içısjen Bakanlığı ve Emnıyet Genel Mudürluğu'nce gore\lendmlen 3 mufettış Istanbul'a gelerek çalısmalara basladı DVP Mılletvekılı Sedat Bucak ın suçlamalanna hedef olan Emnıvet Genel Mudurluğu Personel Daıre Baskanı Tu- gay Turan gore\ ınden alındı Adana- Pozantı da polislegırdıklen ça- tışma sonrası Adana Ankara \e istan- bul daduzenlenenoperasvonlarda vakala- nan Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez v e adamlanvla ılgılı çok vonlu soruşturma suruvor Mehmet Fa\sal Sovlemez Mustafa Soylemez ıle Istanbul Asayış Şube Mu- durluğu Ahlak Buro eskı Amın halen Çe- vık Kuv\et Şube Mudurluğu nde gore\ lı Başkomıser Halim Apaydın ın ıtıraflan sonucu, Soylemez kardeslerden ruşvet al- dığı ılen surulen emnıvet mudur yardım- cıJarı Deniı Gökçerin. Muhlis Yılmaz. Asayiş Şube eskı Muduru Sedat Demir Cinavet Buro eskı Amın Erdal Durmaz la ılgılı ıddıalan araştırmak uzere, içişlen Bakanlığı ve Emnıvet Genel Mudurlu- gu'nce 3 mufettış gorevlendınldı Istanbul Emnıvet Mudurlugu'nun Gav- rettepedekı bınasında Asayış Şube Mu- durluğu ne dun »aat 11 00 siralannda ge- len lçişlen Bakanlığı ndan bır başmufet- tış ıle Emnıvet Genel Mudurluöu mufet- tışlerı Salih Zeki Yîğit \e Abduliah Sehi çalışmalarına başladı AsayışŞube Mudurlügubınasındaken- dılenne ozel bır oda tahsis edılen mufet- tışler Istanbul Emnıvet Mudur Yardımcı- si Bilgi Lnal ıle soruşturma kapsamında sozkonusu dosvaian ınceledıler istanbul Emnıvet Mudurluğu Asaviş Soylemez kardeşlerin sorgusu sürüyor Mafyanın ölüm listesi ortaya çıktı HaberMerkezi-Guve'nlıkbınmlen ıçmde orgütlendığı belır- lenen Soylemez kardeşler mdryasıntn oldurmeyı planladıgı kışıler de açığa çıktı Sorgusu haien suren Mustafa Soylemez'ın uzerınden çıkan defterde hedef kışılenn adreslen, otomobıliermın plakalan ve telefon numaralan yer aldı Defterde yeralan bazı ısımler şun- lar - Ali Bulut: Otomobil plakalan \e ev adresi belirtilip karşısına bu kişinin Eskişehir'de iki adamının (ildürulmesi olayında otomobjfi kuflandığı belirtilivor. - Levent Delıbaş Bu kışimn adının kar^ısmda Mecıdıyekoy 'dekı adresi yer alıyor ancak buradan taşindığt no- tu buîunuyor - İ. Burhan Demirhan: Muteahhitlik yapıyor. Satılan ar- sanın müteahiddi olarak göstenliyor, adresi yer alıyor. - Sûlevman Çetınsaya kendısının \e eşının kullandığı araçlann plakaiarı. ev teiefonu yazılı - Nuh (,'erinsaya: Telefon numarası. otomobillerin plakası vazılı. - Alı Çetmsaya Ev adresi. zırhh otornobilınm plakası, koru- malarınm kullandığı aracın plakası, çıftlığı. es.ıne aıtepzanenın adresi ve telefon numaralan ayrmtılı yer alıyor - Orhan Göncü: ÖmerÇetinsaya'nm arkadaşı olduğu be- lirtiliyor, Çetinsayalar hakkında bilgi alınabilecek kişi olduğu yer alıyor, - Ersan Akyüreklı Adresi yazılıp karşısma 'araba ıhtılafmı halletmek ıçın" notu duşülüyor - VI. Bilal Bucak: Aveılar'daki adresi, telefon numaralan ve otomobilinin özellikleri yazılı. - Hasan Bucak Avcılar'dakı adresı, otomobıiımn plakası ve tnarkasiyazılı - Tayyar Bucak: Adresi ve füme renkli mercedesinin plakası vazılı. - Osman Bucak Ankara'dakı adresi yazılıp karşısma bu adresın Zeynep Bucak "a aıt olabıleceğı yazılmış Osman Bu- cak'ın ıse Mersm'dekı adresi yazıl) - Birsen İçinak: Resul Söylemez'in başkomiser Halim A- paydın'dan aidığı otomobilin sahibi olduğu belirtilivor. Bu- rada Suphi Bucak'ın Ankara'daki adresi yer alıyor. - İlhamı >elekçı Adres ve teiefonu yer alıyor. Çetınsayalann avukatı oldugu belırtıiıyor - Nuri Tulgay: Bu kişinin Fatih Bucak'ın şoförü olduğu belirtilivor, cv adresi ve teiefonu buîunuyor. Bu notun karşısında 06 LMN 57 opel otomobilin Keçiriren Emniyet Müdürü Ali İhsan Kavak'a ait olduğu belirtilivor. - Celaf Mtrza Bu kı^ının tncırh'dekı adresı ve ı^yen adresi yazıh - Necraettin Dede: MiUetvekili Şube Mudurluğu Cınayet Buro Amırlı- ğı'nde tutulan Soylemez kardeşler ve adamlanvla ılgılı açıklamanın bugun va- pılabıleceğı belınılıvor "Soylemez kardeşler çetesi"5oru^tur- mjsı Içı^len Bakanlığı nda "Polis polısı ne kadar soruşturur?" tartiimasi da ba^- lattı Içı^len Bakanlıyı nda u^t duzev bır v etkılı "Son gunlerde ortay a çıkan dev le- te sı/an mafva <>kandaiı. çok cıddı şekilde araştırılması gereken bır dummdur. An- cak bu araştırmayı polıs mufettışlen değıl. mulkiye mufettışlennın vurutmesı gere- kir" dedı Poliblerın adlannın k.ırıstıklan ola\lar hakkındd etnnıvetın rmıtettı^ gorevlen- dırmesını "anlaşılması zor bir durum" olarak nıtelendıren aynı vetkılı "Çunkü, Enıniyet Cenel Mıidürluk bumesındeki mufettişler, teşkılatin ıçinden geliyorlar. Lstelik rnesleki bılgılen de yeterlı değıl. Son olay teşkilatın aklanması içinciddi »e derinlığıne araştınlnıası ve olava adı kan- şanlann rumunun ortay a çıkanlnnısı gere- ken bır dummdur. Bizım bunyemı?dekı mufettişler ıse, doğmdan bakana karşı so- rumlodurlar ve ıstetlıkltn her turlu bilgi va da belgeyi daha kolav lıkla elde edebilir- ler" dıve konu^tu Bır vetkılı de. mufettışlen şımdıve ka- darkı boru^turmjlarındd genelde "olayla- n örtbas etmeye yonelik" tutum >ergıle- dıklennı soyledı Turan göre\den alındı D\ P Şjnlıurfa Mılletvekılı Sedat Bu- cak'ın çe^ıtlı suçlamalarına hedef olan Emnıvet Genel Mudurluğu Personel Da- ıre Başkanı Tugay Turan gorev ınden alın- dı lçi!>lerı Bakanı LlküCüney ve Emnı- \et Genel Muduru Alaaddin ^ uksel ın !a- lımatıvla gorev ınden alındığı oğrenılen Turan ın verıne Teftı^ Kurukı Ba^kanlı- ğı ndan hukuk muşavın Muhittin Taşpt- nar atandı Bu arada haftalık Avdıniık gazetesı de Sovlemezleroperasyonunun Pelısterçıft- lığı TEDAŞ ve TOFAŞ onergelerı ortu- lu odenek olay ı Parsadan olavından son- ra Mesut Yılmaz'ın Çıller e karşı gerçek- le^tırdığı son operasyon olduğunu ıddıa ettı Ankara "da 1994 vılında bırcınavet so- ruşturması sırabindacınayetsanığıvlabır- lıkte bırkala^nıkof \e bır torbj mennıvle Mehmet Favsal Soylemez ın vakalandı- ğı. Adalet Bakanı Vlehmet Ağar ın dev- reve gırerek Sovlemez'ı serbest bıraktır- dığı one surulen dergıde ozetle >u ıddıala- ra ver verıldı -Soylemezler opt'rasvonuııda deşıfre olan Emnivet Genel Mudurluğu Personel Daire Başkanı Tugay Turan, once Ankara sonra Istanbul Vsavış Şube Muduru oian Sedat Demır ve Orhan Taşanlar, Mehmet Ağar ekibindendır. - Karadenızlı Başbakan Mesut Yılmaz ve Karadenızlı Istanbul Emnıvet Muduru Kemal 'Vazıcıoğlu Tahkıkatın istan- bul davapılacakolmasıçokıvıoldu Çun- ku Kemal Vazıcıoğlu Ağar ın adamı de- ğıl Ağar ın ona etkısi olmaz - Sovleme/ler operasvonuvla topun ağ- ana Çiller'en en yakın ısımlerden \lehmet Ağar konuldu. Bu yu/dtıı hem ÇıUer'm hem de Ağar'ın tek kurtuluşu Refah'la koalisyondur. - Soylemez aılesınde polı^e ıtade \er- meven tek kısi DoktorMehmet Sena Soy- lemez Emnıvetevakınkaynaklar ıfade- lerde butun suçlar Mehmet Sena nın us- tunevıkılıvor fakatodakonusmuvor dı- yorlar Operasyonun fıvaskovla sonuçla- nacağı Soylemezlenn az bırceza ıle kur- tulacağı ılerı suruluvor - Manukyan'a suikast sırasında Meh- met Lrhan adlı kışı oldu. Mehmet L rhan İstanbul Bankası'nda mustahdemken. Ozer ÇiJler'in ruş^et çeklenni tahsil edıp aktaran. sonra da İstanbul Bankası soruş- turmasında Ozer Çiller alev hıne ıfade ve- ren tek kişi ıdi. Bu da Çiller'in ozel buro- sunun işı olabilir. Adalet Bakanlığı nın arastırması Siyasiler ve polis mafyaya tampon EVtS GOKTAfr ANK.ARA- Adalet Bakan- lığı Adh Sıcıl ve Istatıstık Ge- nel Muduru Dr Mustafa Tö- ren \ucel. kısaca "mafya" olarak adlandırılan organıze suçluluğun buvutulmesınde ve efsdnelestınlmesinde medyanın payının kuçumse- nemevecek olçude olduğunu bıldırdı "Vledya. mafya lı- derlerini adeta bırer kahra- man gibi kamuya tanıtıyor" dıven Toren sıvaset kolluk adalet ve ekonomıdekı koru- yucu destekçılenn mafy a ıçın "tampon" gorev ı gorduğune dıkkat çektı "Organize suçluluk" ko- nusunda daha once vaptığı bır arastırmada Turkıvede mafyanın 23 bın tetıkçisinın olduğunu ve buvuk kentlerde mafyanın elınde donen para- nın yıllık mıktarının 12-13 tnlvon lıra olduğunu kavde- den } ucel "organize suçun toplumsal nedenleri" konu- sunda v aptığı ınceiemede de gaynmesru servet edınmek ıçın fırsatlann çoğaldığı top- lumlarda mafyanın daha su- ratlegelısıpguçlendığını be- lırttı \ ucel maddı değerlere duvulan aşın ıştah yuzunden bu tur suçluluğun gunumuz- de a>ın derecede gelışıp guç- lendığını bıldırdı Organize suçluluğun buvumesınde medvanın rolunun kuçumse- nemevecek bovutta olduğu- na dıkkat çeken \ ucel "Medya, mafva lıderlerini adeta bırer kahraman gibı kamuva tanıtıyor. Bu da maf- yanın çok ışine vanyor" dedı \ucel mafyanın karakte- nstık ozellıklenne değınır- ken kolluk adalet sıvaset ve ekonomıdekı koruvucu ve destekçı kı^ılenn suçlu grup etrafında bır tampon olustur- duklannı bu kisilerın vardı- mı olmaksazın organize su- çun varlık gosteremeveceğı- nı vurguladı \ucel, organize suı»un oluşmasina katılan un^urla- rın "toplum, grup, suçlu ve mağdur" olduğunu anımsa- taruk organize suçluluğun kisilerarasıgelenekselılıskı- lenn vok olması ceza-adalet sistemının etkısızlığı ozel guçlerın Mstematık olarak kullanılması ıle karektenze edılen toplumidl etkıleşim sureunde gelı^tığjnı belıntı Yucel organıze --Uçtuluğun grupsal nedenlerıvle ılgılı şunları kavdettı "Grupsal nedenier. toplumun alt kül- turlerındegorulen vapısaiek- siklıkler bağlamında oluşan suçlu deger ve fikırlerle. dav- ranış modellendir. Jşte bu şe- kılde grup-çete ortaya çık- makta ve zaman ıçınde sosval statıı ve prestij kazanan grup- lar. alternatıf suç vapılan ıle altkulrursıstemlen gelışmek- tedır. Bu alt kulrur sıstemlen- nin orgııtlenmesınde, şu uç farklı modele tanıkolunnıak- tadır: - Otonter üder kadrosu- nun egemen olduğu hıverar- şik vapıdakı işletme modolı. - Kendi kendilenne veterlı bırkaçgruptanoluşan \aıiık. - Gavnmeşru ışlermelerin meşnı ışletmeleıie kamufle edilmesını sağlağan ifletme modeü." Dr Mustata Toren V ucel organıze suçluluğun toplum- sal nedenlennı oîusturan un- sıırlardan "suçlu ve nıağ- dur"u ırdelerken "Organıze suçlusu. ergenlik çağından başlavarak suçlu gnıplar alt kultür sistemmde. suç orgut- leruıın suç ışleme girişımkn. duşuncelerivedeğeıiennioğ- renmektedır"dedı Organıze suı,a katılan kisinın kendısı- ne venlen ufak ışlerı arka- sındakı grubun desteğı ıle ba- şan ıle verıne getırdığını bıl- dıren Vucel daha sonra bu kısınm aıle ve okul gıbı top- lumun eğıtsel kurumlarından gıderek vosval bağlannınza- vıfladıgını beîırrtı \ ucel "Kişi vavaş yavaş kendisıne bağlı bir muşten kıtlesı oluş- turmakta ve suçlular namuıa guç kuilanmaya başlamakta- dır"goai5uneyer \erdı LnJutenorLucianoPavarotti'nindoğduğukentolanModen^öncekigecebir- b i r i n d e n u n jü yıldtzlann resmigeçıdine sahneoldu. Aralannda Eric Clapton, Sherh Crmy Elton Johıı. John McLaughlin, 41 Di Meola, Paco De Lucia, Liza Minelli. Joan Osborne gibi unlulerin yer aidığı sanatçdar top- luluğıı Marco Armiliato \e Josc Molinayöncrinıindeki Torino Filarmoni Orkesrrası eşliğrnde. şarkılannı, savaşlardan en bıiyiık zarar gören çocuklar için sm ledi. Brian Eno, Da\ id Bovvie \e Pa>arotti'nin girişimleriy le dunvanın çeşiHi bölgelerinde siıriıp giden savaşlann 'masumkur- banlan' çocuklar için kurulan "V\ar Child' \akfi tarafindan gerçekleştirilen gecede unlu tenor Pa\arotti, geceye katılan butun sanatçılarla biıiikte teker teker sahne\e çıkarak unlu opera analannı seslendirdi. Soylemez kardeşler mafyasına önerge ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - CHP devletın ıçıne -.ızdıgı belırtıien Soylemez kardeşler mafyasi ıle ılgılı ara>tırma onergesı vermeye hazırlanıvor CHP Grup Baskanvekılı \ihad Matkap bu konuy la ılgılı arastırmaldrını surdurduklerını bıldırırken istanbul Mılletvekılı Ercan Karakaş ara^tınna onergesi verebıleceklennı soyledı karakaş "Mafya denilen olgu, bazı devlet kurumlannın içine kadar uzanmış durumda. O nedenle olayı son deıvce ciddiye almak \e araştırmak gerekir" dedı Eskı Içişlen Bakanı ve C HP PM uvesı Hasan FehmiGuneş. matyanın devletın ıçıne kadar sızmasının de\ let otontesının zayıflamasınddn kaynaklandığını sovledı Gu\enlık bırımlen ıçınde orgütlendığı behrlenen Sovlemez kjrdeslcrmafvasının • CHP İstanbul MılleUekılı Ercan Karakajj. Soylemez kardeşler mafyasının de\ letın ıçıne kadar sızdığına dıkkat çekerek bu konuda araştırma onergesi \erebıleceklerını söyledı Eskı îçışlen Bakanı Guneş, 'Devlet otontesının zajıfladığı >erde, bu tur yasadı^ı otonteler ortaya çıkar' dedı "burokrasi-sivaset-emniyet'"bağlantısı nın ara^tırılmasi ıı,ın CHP harekete geçtı CHP Istanbul Mıllervekılı Karakas buoldvın boyutlannın. siradan bırmatya olayı olmadığına dıkkat çekerek "Bu kişUerin. emniyette. siyasilere kadar uzanan bağlanhlan olduğu gazetelerde yer aldı. Olay ın boy utları çok ciddidir, boy utlannın araştırılması gerekir. Bu araşnrmayı da TBMM yapmalıdır" goruşunu dıle getırdı Bu konuda CHP olarak araştırma onergesı verebıleceklennı ve araştırma yaptıkiannı vurgulavan karakas. "Eğer temiz toplum, temiz siyaset divorsak bu tur olaylann uzerine ciddiyetle ve karaıiılıkla gitmek durumunday tz" goruşunu dıle getırdı Eskı İçişlen Bakanı Hasan Fehmı Gunes de dev letın duştuğu durum açısından bu olav ın son derece "vahim" olduğunu belırterek "^ onetim otoritesinın zavıfladığı donemlerde. bu tur yasadışı otoriteler ortaya çıkar. Soylemez kardeşler mafv ası. ondan da ote bizim y ıllarca dile getirdığimiz, dev letteki. içguvenlikteki yanlış kadrolaşmanın sonucudur"dıve konuştu ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ İspaıTle Anlaşmak Turkıye ıle Israıl arasında, aynntılarını hâlâ b/le- medığımız bır askerı antlaşmanın ımzalandığı an- dan ıtıbaren, Ortadoğu'nun hemen tum ulkelenn- de "kıyamet kopuyor" Ozellıkle Sunye yerı-goğu bırbırıne katarken Arap dunyasjnın lıderlığını Su- rıye'ye kaptırmak ıstemeyen Mısır da, aynı koroya katılıyor Aslında Fılıstın'de bır Yahudı devletının kurulmuş olmasından muthış rahatsızım Tevrat'takı bır "te- vatur"e dayanarak, mılyonlarca Fıhstınlı'nın yerın- den yurdundan edılmesının ve o topraklar uzerın- de bır devlet kurulmasının ınsan haklarıyla bağ- daşır bır yanı olduğuna asla ınanmıyorum Bu he- sapça bızım Horasan uzerınde bazı haklanmız (') olabıleceğı gıbı Kızıldenlıler'ın KuzeyAmerıka uze- rınde yadsınmaz bır "Kıztldenlı Devletı" kurma hak- kı vardır T. Herzl'ın 2. Abdülhamit tarafindan Boğaz'da bır yalıda "krallargıbı"ağırlanmasını ve ustelık bır de "nışan'la odullendırılmesını, tarıhımızın en u- tanç verıcı sayfaları arasında gorurum Bızım sağ basın "Ulu Hakan"\ann\n Herzl'e tek karış toprak vermedığını ve kovduğunu yazar kı. bunun bırıncı kısmı doğru, ıkıncı kısmı kocaman bır palavradır Neyse artık bunlar tarıhte kalmıştır Bugun ku- ruluşu (bence) çok haksız ve ınsanlık dışı da olsa, bır Israıl devletı vardır ve varlığını surdurmektedır Arap dunyası, savaşı komşularının topraklarında yapma becerısını gosteren bu kuçuk devletle ba- şedememektedır Fakultede daha uluslararası ılışkılerkonusunda- kı ılk derslerde oğrencı\enmıze, dış polıtıkada dev- letlerın "dosf" ya da 'duşmanlan" olmadığını, sa- dece "çıkarları" olduğunu oğretmeye çalışınz Es- kı duşmanların nasıl dost olabıldıklerının eskı dost- ların nasıl bırbırlerıne duşman kesıldıklerının sayı- sız orneklerını verırız Komşu ulkeler arasında çı- kar çatışması olasılığının daha yuksek olduğu ıçın, "tyı komşuluk ılışkılerı" kurmanın guç olduğu- nu ancak eğer boyle ılışkıler kurulabılırse (kı, bun- lar da karşılıklı çıkara dayanır), bunun buyuk ya- rarlar sağlayabıleceğını vurgularız Dış polıtıkada hele, 'geleneksel dostluk" ya da "geleneksel duşmanhk" gıbı kavramlara hıç yer yoktur Bıreyler duygularıyla hareket edebılırler An- cak devletlerın duygularıyla davranma şansı yok- tur Devletler "uluslarının çıkarlarına " gore hareket etmek zorundadır ABD Korfez savaşında Irak'ın uzerine ateş yağ- dırırken Arap dunyasının çıtı çıkmadı Oysakı ABD Kuveyt'ı Musluman olduğu ıçın değıl kendı ulusal çıkarları oyle gerektırdığı ıçın "kurtanyordu' (') Ku- veyt Emın'nın haksız ve çağdışı yonetımını yenıden ıktıdara getırmek adına lıak harabeye çevrıldı, fı- ılen parçalandı Sunye ve Mısır dut yemış bulbul gıbıydıler Muslumanlar Hırıstıyan ABD ve Avrupa- lı muttefıklen tarafindan boyle hırpalanırken bızım sağ basından da yeterınce ses duyulamadı Kıbns'ta 1974 e dek Muslumanlar katledılırken Arap dunyasının buna da bır tepkısı olmadı Hat- ta tam tersıne, bır papaza (Makarios), Musluman Turklerı daha lyı "ımha etsın" dıye destek sağladı- lar sılah veröıler Ve aynı donemde Israıl, Kıbrıs ta Turk cemaatını desteklıyordu Kıbrıs Barış Harekatı nda da Lıbya harıç, Arap dunyasının hıçbır desteğı olmadığı gıbı protesto edenlerın korosuna katıldılar Aynışey Turkıye'nın ekonomık olarak belını kıran ve belkı de Turkıye'yı 12 Eylul'e goturen ABD ambargosu zamanında da goruldu Aynca petrol fıyatları başını almış gıder- ken, bırkaç tanker petrol rıcalanmız bıle onur kırı- cı bıçımlerde reddedıldı Muslumanlık nerede kal- mıştı'? PKK'ye sağladığı açık destekle Sunye Turkı- ye nın altını oymaya çahşıyor, Turkıye yı parçala- maya çalışıyor Aynı çabaya Iran da gınştı Bunlar mı bızım "dındaşlanmız". bunlar mı bızım "kardeş- lerımız 9 " Ve şımdı bu "Islam (') ulkelerı, Turkıye nın "De- nıze duşen yılana sarılır" mısalı, Israıl'le askerı bır antlaşma yapmasını kınıyorlar Acaba hangı yuz- le Ve hadı, dın falan bahane, onlar kendı ulusal çıkarları açısından bu antlaşmadan endışe duyu- yorlar ve kınıyorlar Pekı bızım sağ basının bır bo- lumu bu tavrı neden benımsıyor^ Ulusal çıkarları- mızın onune geçen ne^ Tum yaşamım boyunca israıl'ı ABD nın Orta- doğu uzantısı olarak gordum ve kafamda mah- kûm ettım Bır suru arkadaşım Ortadoğu'dakı em- peryalızmle savaşmak uzere Fıhstın e gıttıler, sa- vaştılar Turk emekçılerının dayanışmasını goster- dıler Oralara gıdenlenn bır kısmı sonradan sapıttı ama sevgılı Bora Gözen gıbı kımı arkadaşlarımız da o topraklarda kaldı Şımdı Israıl ve ABD nın çıkarlannın ve pohtıkala- rının zaman zaman çatıştığını memnunıyetle goru- yorum Bu çatışmalar Turkıye'nın lehınedır ve İs- raıl'ı bolgede yenı "ışbırlığı" arayışlanna ıtmekte- dır Israıl ın kuruluşunu ve hatta varlığını haksız bu- luyorum ama, olan olmuş Artık meselelerı Turkı- ye'nın çıkarları açısından değerlendırmemız ge- rek Bunu hepımız yapmalıyız ALAADDIN HOTEL •*•• ALAADDIN OTELADDI7V O1 » » » » Incekum Alaaddın Hotel, Turkıye'nın yeşıl tunzm beldesı Antalya'nın Alanya ılçesı Avsallar kasabasında Akdenız'ın berrak kıyılannda huzur, spor. eğlence dolu bır ortama sahıptır Antafya Havaalanfna 98 krn u/aklıkta olan încekum Alaaddın Hotel 111 oda, 500 yatak kapasıtelıdır ılın 300 gununun guneşlı geçtığı ve denız sezonunun 8 a> surdüğu Akdenız'ın bu şınn yöresındekı otelımızın odalan ıle tum kapalı alanlan merkezı ısıtma, soğutma ve havalandırma sıstemı ıle donatılmıştır Özel ban>olu odalanmız otomatık telefon. 4 kanal muzık yayını, uydu vayın TV sıstemı ıle otelımız tatılde evınızı aratmayacaktır încekum Alaaddın Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar. sauna. kondısyon merkezı. dısco. 2 yuzme havuzu, ozel plaj alanı. ıskele, su »porlan merkezı, tenıs kortu bulunmaktadır Otelımız 150 kışılık sımultane çevın sıstemı toplantı salonu. 500 kışılık restoran, alakart restoran, pasta salonu. televızyon salonu, odası. alışvenş mağazalan \e manzara terasları ıle unutamayacağınız bır tatıl sunmaktadır Incekum Alaaddın Otel'ın mutfak ustaları da gece muzığı eşlığınde zengın açık bufelerı ıle Turk yemeklennın lezzetını sızler e bır kez daha tattıracaktır Rezervasyon ıçın (0242) 517 14 91 (6 hat) Incekum - ALANYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle