01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 1996 CUMA HABERLERİN DEVAMI Istanbul Edirne PB 31 Çanakkale PB 30 Kocaelı PB 30 izmır A 30 Manısa A 30 Aydın A 34 Denizli A 29 Zonguldak B 25 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskişehır Sıvas B B Y Y B B B B 24 24 23 23 25 24 25 21 A 29 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siırt Hakkâri Van A A A A A A B B 3U 28 30 31 29 29 18 24 Y 21 —- ^ «^ alya ^~ / O» Ada ™£. Trabzon/^ ) — • ^ / Erzurum ^ -- ŞUria *; - 7\ \Hakkartî/'- Yurdun kuzeydoğu kesımlerı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyı sağanak ve gökgü- rültülü sağanak ya- ğışlı, öteki yerler az bulutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklığı batıda artarken do- ğuda azalacak. Ruz- gâr, kuzey ve batı yönlerden hafıf, ara sıra orta kuvvette esecek. ÂVftUi Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel Y Y B B B B B B 21 21 28 17 14 32 28 15 Budapeşte B 25 Atina Mılano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn Münih B B B Y Y B Y B H 29 27 15 15 15 27 25 16 ?0 Moskova Aşkabat B 35 Almatı 25 Taşkent B 33 Bakü B 26 Bışkek B 26 Tiflis Y 27 Kahıre 33 Şam 33 Parçalı bulutlu Sıslı k Çok bulutlu G Ü N D E M Ml'STAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada fı, "Italyan f/p/"örgütlenmeymiş... Düşünce fena değil. Bence Avrupa Birtiği'ne en iyi bu yöntemle gıreriz. Yakalanan kişıler, ifadelerinde mafyanın çatısını şöy- le kurduklarını söylüyorlar: Ordu-polis-siyasetçi... Ordunun gerekli noktalannda yeteri kadar elemanı içlerine çekmişler...Polisten de öyle... Aralarından bir- kaçını da farklı partilerden aday yapıp TBMM'ye sok- mayı planlamışlar... Adalet Bakanı Mehmet Ağar, asker-polis destekli mafya ıçın şu değerlendirmeyı yaptı: "Güzel olan, bu kişilerin derhalyakalanabilmiş olma- sıdır..." Derhalden önceki haller... Gelin, bu kişiler "derhal" yakalanmadan önce neler yapmışlar. resmi kayıtlardan dökelim: - Hac organizasyonu yapan Brifing Tour'u işleten Çı- nar Nalbantoğlu'nu ve bu organizasyonla bağlantılı Halil Kaya'yı kaçırarak 245 bın dolar almışlar... - Mafyaya hac parası uğurlu gelmiş, ardından Eren- köy'de Tonguz Çağatan adlı Kıbns türk Cumhuriyeti yurttaşını dolandınp 1 milyon 600 bin dolannı almışlar... - Mafyayı güçlendirmenin yolu bankerlikten geçer... Banker Bako adıyla tanınan Baki Aygün'ü kaçırıp tam bır hafta sorgulamışlar... Mafya ne de olsa polis des- tekli. bu yöntemleri de kullanacak elbet... Bunun deva- mında galerici Yalçın Kılıç ve Bülent Kılıç'ı kaçınp ay- nı yöntemle sorgulamışlar. Bu kişilerle "ortaklık anlaş- ması" imzalamışlar. Galericilerden 15 Ford Escord, 10 Ford Festıva marka aracı zorla alıp kendi üzerlerine ge- çirtmişler. - Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya'nın yeğenı Hakan Çetinsaya ve kayınpederi Halit Pişkin- baş'ın öldürülmesiyle ilgili gerekli bilgileri toplamışlar... - Ankara ve Istanbul'da bazı işyerlerinin sahiplerini zorla notere götürmüşler ve hisselerinin bir kısmını ken- dilerine devretmesıni sağlamışlar. - Bucak aşıretinin önde gelenlerinden Sedat Bucak'ı öldürmek ıçin hazırlığa gırişmışler. Işin sağlam olması gerektığıni düşünüp bir helikopter bulmuşlar. Nereden mi? Ankara Güvercinlik Kara Havacılık Okulu'ndan... - Parasını alacakları, malına ortak olacakları, gerekir- se öldürecekleri kişilerle ilgili bilgileri de Emniyet Genel Müdürluğu Bilgi işlem Merkezi'nden sağlamışlar... Yıneleyelim. Yukarıdaki bilgilerin tümü, Ankara Vali- liği'nin yaptığı açıklamada yer alıyor. Altını çızelım. Bunlar daha açıklanan... Söylemez mafyasının önümüzdeki dönemde önüne koyduğu ana hedef şuymuş: - Aralarından birkaçını milletvekili yapmak... Örgüte bakın... Kımi tetikçi olup adam öldürecek, ki- mı etikçi olup başımıza namuslu milletvekili kesilecek... Ele geçırılen belgelere göre "rüşvet tahfesı" mılyarla başlıyor... Ayda 25 milyon lira maaş alan polisin banka hesa- bından 400 bın mark çıkıyor... 'Yüksek Mafyoloji Enstitüsü'... Ordudan suikast için helikopter alabilen, Emniyet Genel Müdurlüğü'nün en gizli bilgilerine girebilen bir suç örgütü ıçın "üç beş kişının tşi" denemez... Bunun koklerinin çok geniş olduğu gün gibi ortada... Bakalım ne kadarının gün ışığına çıkmasına izin verilecek... İşte sıze, Ağar'ın deyımiyle derhal yakalanan mafya... Ya biraz geç yakalansaydı... Herhalde darbe yapacak- lardı... Gerçi darbe yapmalarına gerek kalmamış a- ma... Yakında mafya ilanen adam ararsa şaşmamak ge- rekir... Görünen o ki yakında kendilerine, bilgisayar uz- manı, para basma yöntemlerini bilen elemanlar, uçak- helikopter kullanmasını bılen usta kişıler gerekecek... Mafya, bır süre böyle idare eder... Orta vadede bir üniversite gerekli: - Yüksek Mafyoloji Enstitüsü... - Mafya Bilımleri Fakültesi... - Mafya Kultürünü Geliştırme, Yayma Anabilim Dalı... Bizim hayal gücümuz bu kadarına yetiyor. Eminim, mafyanın beyinleri bundan çok iyisini geliştirecektir... Türkiye'de mafyanın tarihsel süreç içindeki evrimsel ve devrimsel gelışmesine kısa bir bakış attığımızda, az zamanda ne kadar büyük ışlerın başarıldığı ortaya çıkıyor. Eskiden küçük bırimler halindeydi... Arazi mafyası, otopark mafyası. dilenci mafyası... Nereden nereye... Şimdi mafya, çağdaş bir görünüm kazandı... Holdingleşti... • Ş B Yagmurtu Kartı t Gok gunjttulu 'Türkiye baskı kozlarım kııllanaımyor' VLSLFOZKAN ANKARA - Türk Silahlı Kuv\etlen (TSK). uluslararası zeminde Ankara'yı köşe- ye srkıştırmaya çalıştığını ve Türkiye'ye kar- şı yayılmacı emellerini sürdürdüğünü \ urgu- ladığı Yunanıstan ile sorunlann. yakın bir ge- lecekte çözümlenemeyeceğıni bildirdi. Ati- na'nın girişımlerinin. sorunlann görüşmeler yoluyla çöziilemeyeceğini gösterdigini vur- gulayan TSK. Türkıye ile ıtışkilerini son dö- nemde iyice gerginleştıren Surıye'nın de su konusuna karşı 'Kürtkozu'nu oynamayı sür- dürdüğünü bildirdi. TSK. Türk hükümetleri- nın. Şam ile Ankara arasında I987'de imza- lanan ekonomik işbirligi anlaşmasını Sun- ye'ye baskı aracı olarak kullanamadığını sa- \undu. Harp Akademileri KomutanlığVnca bastı- rılan ve Türk dış politikasını yakından ilgilen- dıren konularla ilgili geniş değerlendirmele- rin yer aldığı "Aldatmaca ile Öriilen Yunan Yayılması" \e "Yeni BirStrateji; Hidrostra- teji" başlıklı kitaplarda. Türkiye'nın, sorun- lu komşuları Yunanistan \e Sunye ile ilişki- lerı ırdelendi. TSK. PKK \e De\"-Sol terörü- nü destekledığme dıkkat çektiğı Suriye'nın. su konusunu gündemdetutarak Ankara'y ı her Tırsatta köşeye sıkıştınnaya çalıştığını belirt- ti. TSK'nın. bu konularda. veni yavımlanan kıtaplara yansıttığı görüşler özetle şöyle: Yunanıstan'la hemen çö/üm beklenmeme- ü: Uluslararası alanda her fırsatı Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen^'unanıstan'laTürki- ye'nin yakın gelecekte bır zeminde buluşarak sorunlan çözmelerı beklenmemelıdır. >'una- nistan. iki ülke arasındaki sorunlann çözü- münün görüşmeler yoluyla halledilmesınin mümkün olamayacağını her türlü gırişımle göstermektedır. Türkıye'yi bölmek isteyen PKK terör örgütü \e yandaşlan ile işbirligi yapmaktadır. Kıbns Rum kesimini silahlandırmakta ve Avrupa Bırliği'ne kabul edilmememiz için her türlü engeli kullanmaktadır. Türkiye'nin Balkanlar'da. Ortadoğu'da oynayacağı rolü engellemeye çalışmakta \e Suriyc ile çeşıtlı kombınasyonlara girmektedir. Hükümetler °su'yu kulianamadı: GAP ya- tınmı ile terör hareketlerinın başlangıcının aynı zamana rastlaması. Ortadoğu ülkelerinin Türkive'nin suya yatınm yapmasmdan rahat- sız olduğunu göstermektedir. Türkiye'nın. bu güvensızliğı gidermeye yönelık olarak Tem- muz 1987"de ımzalanan ekonomik işbirligi anlaşmasına göre verdiği 500 metreküp su salma taahhüdü geri tepmış ve Türkıye'nin Surıve've \erdiöi bırödün olarak deöerlendı- rılmiştir. Halbuki Türkiye bu anlaşma ile Su- riye'yi 500 metreküp saniyeden fazla su iste- memesı konusunda bağladığı gibi su ile Su- nye'nın PKK'ye verdığı destek bağlantısını resmileştirmiş oldu. Aneak Türkiye'nin mil- li menfaatlerı açısından çok önemli olan bu anlaşma. kamuoyunda yeterınce anlaşılama- mış. hüküınet çe\releri tarafından değerlen- dınlememiş ve Suriye üzerinde baskı aracı olarak kullanılamamıştır. Suriye. yaptığı anlaşmaya karşın PKK'ye desteğini sürdürmüş \e 1995 yazında istedı- ği su miktarını 750 metreküp.saniye üzenne çıkarmıştır. Su konusunda Irak'ı \e Arap ül- kelerıni yanına alan Sunye. uluslararası plat- formda Türkıye'yi sıkıştırmak ıstemektedır. Kuşkusuz sorunun ortaya çıkıp güncelleşme- sının en somut. gözle görünen nedenı. Türki- ye'nin Dicle ve Fırat üzerinde GAP'ın yapı- mına başlamasıdır. Suriye ve Irak. GAP'ı ken- di hayat kaynaklarının. bir benzetmeyle. su musluklarının Türkiye'nın elınde tutulması olarak görmektedırler. PKK veDe\-SoJ'a destek: Suriye, Hatay ın Türkıye'yekatılmışolmasınıhâlâkabullene- memekte. Hatay'ı 'Tiirkhe tarafından kcndn lerinden çalınmış bir toprak parcası olarak' gönnektedir. Dolayısıylasu sorunuzaten gü- \ ensız bır ortaının içinde gelişmiş. belki de bu gü\ ensızlığın bır ürünü olarak ortaya çıkmiş- tır. Nıhai hedef olarak Hatay 'ı gerı almak ıs- teyen \e resmı ağızlardan buranın Türkıye'ye aitolmasım kabul etmedığını açıklay an Suri- ye. genelde Türkiye'nın güçlenmesınden ra- hatsızlık duymaktadır. Suriye özellıkle 1980'lerın başından bu yana Küıt (PKK). Er- menı (ASALA) \e sol kanat (De\-Sol) terö- ristleri desteklemektedır. Türkiye ile savaşı göze alamaz: Suriye. Fı- rat ^ularından y ararlanma ey lemlerinin neden olacağı b\r sorun yüzünden ^a\aş serihenıne sürüklenemez. Türkiye'nın hem nürus hem de askerı güç açısından Suriye'den çok güçlü ko- numda olması en önemli caydıncı nedendır. Türkiye ile >avaşı göze alamayacak olan Su- rıy e elındekı ~makul kozlarT kullanmay ı süı- dürecektır. Bu kozlardan bın Arap âleminı kışkırtmak ve Arap olmayanların. Arapların muhtaç ol- dukları suyu onlardan esırgediğını yaymak. Bu sayede Türkıye'ye diplomatik \e belkı ekonomik baskı yapılmasını sağlamak. dığe- ri de Kürt kartını kullanmaktır. Sunye. bugü- ne kadar iki kozu da başarı ile kullanarak ba- zı kazançlar sağlamıştır. Surıye'nın bır havaş sürecınegırışmek yenne. bundan sonra da ay- nı kozları kullanma gayretı ıçerisınde olaca- ğı değerlendırilmektedir. Bosın karteltehdidialtında• Baştarafı /. Sayfada leşmeye yol açan ortak şirket kıırulduğuna dikkat çekerek "Hiçbir Avrupa ülkcsindc, gazete patronlugu ile dagıtım şirketi sahip- liği aynı kişide toplanmaz. \'apılan son an- laşma ile Türk basını kartel tehdidi altinda- dır. Bu gruplar dışında kalan ga/ete ve der- giler, kartellerin insafına bırakılamaz" de- dı. Yahya Simşek. önceki gün TBMM Genel Kurulunda gündem dışı yaptığı konuşmada. dağıtım tekelıni eleştırdı. Bılgın \e Doğan grubunun ortak dağıtım şirketi kurmasının hemen ardından gazete ve dergilerden dağı- tım karşılığı alınan bedel oranın\n arttınldı- ğına dikkat çeken Şimşek. bu konuda acil ön- lem alınması gerektiğini vurguladı. Şimşek. ortak şirketin kurulmasından sonra gazete- lerden alınan yüzde 15'lik payın yüzde30'a. dergilerden alınan yüzde 30"luk payın da yüzde 45"e çıkarıldığını. CHP'ııın devreye girmesiyle bu oranın yüzde 20 ve yüzde 35 e çekildiğini kaydetti. Ancak bu düzenlemenin •'geçici" bir çö- züm olduğunu vurgulayan Şimşek. "Buoran daha sonra >ine keyfi bir şekilde arttınlabi- lir. İki gnıp arasındaki biıieşme. Türk bast- nını kartellerin tehdidi altında bırakmıştır" görüşünü dıle getirdi. Bu ortaklığın. tirajla- n daha düşük olan ve iki gruba dahil olma- yan gazete ve dergileri son derece zor du- rıımda bıraktığını kaydeden Şimşek. bazı dergilerin de yayın yaşamına son vermek du- rumunda kaldığım anlattı. Serbest Rekabet Kurulu'nun oluşturulması \e gümrük birli- ği normları doğrultusunda 'anti-tröst \asa- sı'nın bir an önce çıkarılmasını isteyen Şim- şek, sözlerinı şöyle sürdürdü: "Dağıtım tekeli anlaşmasının imzalanma- sından sonra gazete ve dergilerden istenen pay hemen artrmlmış. bu pa>ı ödemek iste- meyen gazete \e dergilere de öngörülen süre- de ödeme yapmadıklan takdirde dağıtılma- yacaklan tehdidinde bulunulmuşrur. Birçok dergi ya\ ın hayanna son vermekzonında kal- mıştır. Bu konuda acil önlem alınmalıdır. Bu gnıplann dışında kalan gazete ve dergiler. bu kartellerin insafına bırakılamaz." "Türkiye'de yazılı basın iki büyükgrubun denetimine girmiş bulunmaktadır" dıven Şimşek. Şabah. Hürriyet \e Millıyetgazete- lerini de çıkaran bu iki büyük grubun yazılı basının yüzde 85"inı kontrol cttiğini, kalan yüzde 15'lik bölümün içinde Cumhuriyet. Sivah Beyaz. Evrensel gazeteleri ile Islamcı basının yer aldıgını anlattı. Dağıtım alanındakı kartelleşmeyle haber alınaözgürlügününkısıtlandığına dikkat çe- ken Şimşek. Yay-Bır ad\yla kurulan yeni şir- ketin. aslında eski şirketlerden oluştuğuna ve bayilere eski dağıtım şirketlerinin gitme- sine karşın. Yay-Biradıyla yeni fatura düzen- lendigıne dikkat çektı. Gazete. dergı satıcı- lığının eczanelerde olduğu gibi ruhsata bağ- lanması gerektiğini vurgulayarak bır bayi- nin istediği yaymı satışa koymasının önüne geçilmesini sağlayacak düzenlemeler yapıl- masını isteyen Yahya Şimşek şunlan söyle- di: "Hiçbir Avrupa ülkesinde ve>a gelişmiş başka ülkelerdegazete patronluğu ile dağıtım şirketi patronluğu biıieşemez.Çünkü haksız rekabet doğar. Parron. kendi medyasını ge- rektiği gibi dağıtır, ama ötekini tezgâh alhna atabilir. Türkiye'de de özellikle küçük gaze- teler \e dergiler, bu sistemleçok ciddi bir teh- dit altına girmiş bulunmaktadır. Bugün. sa- tış pay lan bir ölçüde düşürülmüş olsa da kü- çük gazete ve dergiler, oluşacak kartelin in- safına terk edilmiş olacaktır." Şimşek'in eleştirilenneyanıt vermek üze- re kürsüye gelen başından sorumlu De\let Bakanı Ali Talip Özdemir'in i.se dağıtım te- keli konusuna girmemeye özen göstennesi dikkat çekti. Ozdemir. tekelleşme ve ülke genel ınde yayın yapan gazetelerın sorunla- nnı gündeme getirmezken Anadolu basınının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Batık kredide yine Çifler aflesinin gölgesi • Baftarafı 1. Sayfada rını inceleyen TBMM KlT Komisyo- nu'ndaZiraat Bankası'nın 1993 yılı hesap- lan. yargıya intikal etmiş veya şüpheli olan kredilerin incelenmesi koşuluy la ibra edil- di. TBMM KlT Komısyonu'nda Ziraat Ban- kası'nm 1993 yılı hesapları görüşülürken-^öz alan DSP'lı Sezer. eski Ziraat Bankası Ge- nel Müdürii Paçacı'nın DYP'den milletveki- li seçildıkten sonra parlamentoda KlT Ko- mısyonu Başkanlığı'na aday olduguna dik- kat çekti. Sezer. Paçacı'nın Etibank Genel Müdür- lüğü ılebaşlayıp Halkbank \e Ziraat Banka- sı genel müdürlüklerı süresıncedevameden. DYP mıüetvekıli adaylarından Aydın Ayaj- dın'ın da V'akıfbank ile başlay ıp Emlakbank ile de\am eden göre\ lerı süresince kullandır- dıkları krediler \e kredi müşterilerinin. cıd- di bir araştırma konusu oluşturduğunu söy- ledı. Sezer. "Bu kişiler aynı kumpanyanın adamlandır. Başrol oyunculan da Çiller \e eşidir" dedi. Sezer. Cihan Paçacı'nın Halkbank Genel Müdürlügü sırasında Hasaılesının sahıp ol- dugu HBB TY'ye 2 milyon dolarlık (80 bin liralık kur üzerinden 160 mılyar lira) kredi açıldığını. bunun daha sonra tahsil edıleme- diğı ıçin "kanuni takipteki alacaklar hesa- bı"na aktarıldığını bildirdi. Sezer. Aydın Avavdındönemindede Emlakbank'ın Bilge Has'ın sahıp olduğu Istanbul Meşrubat Sa- nayıi şirketine önce 7 milyon dolarlık dö\ ı- ze endeksli kredi açtığını. daha sonra da 3 milyon 800 EClTlükİAsrupa para bırımı) garanti mektubu \ erildığinı. bunların da da- •ha sonra Interbank tarafından hacız takibine alındığını söyledi. ANAP Istanbul Milletvekili Halit Duman- kaya da Ziraat Bankası'nın gümrük bııliğı- ne girildiğinde tam sayfa ilan \erdığı gaze- telerin manşetlerinde "Yılmaz'ın kıskançlık krizine girdiği" haberlen olduğunu anlattı. Dumankaya. şöyle konuştu: "Bu ilanlan Ziraat Bankası'nın o dönem- deki genel miidürü Paçacı'ya sordum. Rek- lamcı bıze böyle bır şey getırdı. ben de iyı olur dedım' dedi. Peki, reklamcı kim? Özer L'çuran Çıller'in reklamcısr dıye konuştu. Seçim bölgesine 9 şube Dumankaya. Ziraat Bankası "nııı 26 ara- lıkta Elazığ'da 9 şube açtığını da söy leyerek "Cihan Paçacı da Elazıg'dan millet\ekili se- çildi zaten. Bu şubelere alınacak persunel \e aileleri. Cihan Paçacı'u milletvekili yaptılar. Bankanın kaynaklanyla milletvekili oldu" dedi. RP Konya Mıllet\ekılı \e\selCandan da Ziraat Bankasf nın Cıngıllıoğlu ailesınden. 10 milyon dolan Demirleasıng'den olmak üzere. toplam 32.5 milyon dolar (80 bın lı- ralık kur üzerinden 2 trilyon 600 mılyar lira) alacağı bulunduğunu. bu alacaklar tahsil edılmeden bankanın teminat ve ıpotekleri kaldırdığını öne sürdü. Candan. Ziraat Ban- kası'nın New York şubesinin limıtini aştığı- nı. sahası dışındakı yerlere kredi \erdiğını. daha da ileri gidip vadesiz kredi açtığını an- lattı. Suçlananlam • Baştarafı I. Sayfada ondan sonra onu kendileri şekillendirivorlar. Kural şu: Türkiye'de hiçbir büyük parayı bir kişi tek başına yemez. Büy ük para müşterek ye- nir. Vani devlet soygunuyla elde edilen paraîar müşterek yenir. Buradaki hayali ihracatta da müşterek yendi ve birileri payını aldı. Payını al- dıktan sonra, diğeıierine şemsiye görevi yaptı. Herkes birbirinin semsiyeligini yapıyor. Bunun mafyayla da ilişkisi olan \ar. kaçakçılıkla ilişkisi olan \ar. Ben o zaman Türkiye'nin fotoğrafını çektim. Rapordaki hiçbir şeyin aksi ispatlana- madı. Ancak koskoca bir devlcte karşı bir insan ne yapabilir? Meclis'e karşı ne yapabilir? Beni partim yalnız bırakn. arkadan \urdu." Türkiye'nin ;.on 12 y ılındazirvede bulunan ın- sanlann hep aynı kişıler olduguna dikkat çeken Mahmut Öztiirk. "Bu insanlar. bürokratken de çok güçlüydü. Siyasetçilere yön \eriyorlardı. Pe- ki hay ali ihracatta biz kinıi suçlay acağız? Kimi ki- me şikâyet edeccksiniz. Şikâyet edecek nokta kal- nıadı. Benim bilgi istediğim raporlar yok edildi. O gece raporlanmı yok eden bürokrat, bugün DYP'den milletvekili" dıye konuştu. Bellı bırdö- nenı karanlık olaylann içinde idareci olan kışı- lerıtı. son y asania dönemınde TBMM'ye alındı- ğını savunan Öztürk. şu görüşleri dıle getirdi: "Bu işin projesi çok iyi yapılıyor. Siyasi kanat- ta kim olacak. idari kanatta kim olacak, para kimde olacak. kim nereye gelecek. bunlar çok iy i hesaplanıyor. Bunlardan birisi basınımı/ın önü- ne getiriliyor, diger kadnılar takır takır vurdu- ruluyor. Mafya. devletin tepesinde. önemli nok- talardaki insanlan tutuyor. kendi sö/ünü işletiyor. Bol para dönüyor. Mafya >e yeraltı dünyasıy la iş- birligi yapan kişiler siyasette etkin hale geliwr. Biz piyon olarak kullanılmışız. Ama ben pişnıan de- ğiİim." •Suçlananlar Çiller'in gözdesi' Mahmut Öztürk. hay ali ıhracatsoruşturmasın- dan en çok çekinen TBMM üyesinin. o dönem Devlet Bakanlığı göre\inde bulunan Tansu Çil- ler olduğunu belırterek şöyle de\am ettı: "Ben hangi bürokratı ihbarettiyscm. onu ter- fi ettirdi. Hayali ihracatta çıkan bütün isimler Tansu Çiller'in etrafinda görülen isimlerdi. Bu konuyu araştıran kişilerin hepsi dışlandı. Tansu Çiller'in "beynimın yarısı. sağ kolum" dediği bürokratlann hepsini kendisineyazıyla bil- dirmiştim. Bu hayali ihracatı.yolsuzluğu.devlete rağmen uzay dan gelenler mi y aptı? Türkiy e'de fa- kir, aç insan simit çalınca hapsi boyluyor da de\- letin trilyonlanna itibar ediimiyorsa, bırakalım Türkiye'de mafyayı devlet haline getirelim." Eski DYP Milletvekili Mahmut Öztürk. haya- li ihracat soruşturmasım kapatanlar hakkında soruştunna açılması gerektiğini söyledi OLAYLARIN ARDEVDAKf GERÇEK • Baştarafı I. Sayfada Onlar şimdilik bekleme- de... Bu bekleme hirkaç gün içinde değişebilir. Çünkü ki- mi işadamluru RP'ye karşı eskisi gibi katı bir ttıtıım içinde değiiler... Siyu!<etie belirsizlik sürii- yor. Şu anda ortadu hiikü- met yok. Türkiye kendi di- naınikleriüzerindeyürüyor. Sosyal ve ekonomik so- runlarbüyürken, komşu «/- kelerdeki hareketlUik, yani Yunanistan 'ın Ermenistan veSuriye 'yle uskeıi \ c eko- nomik ' iibiriiği dikkati çe- kiyor... Türkiye'nin öniinde çok ciddi ve önemli sorıınlar bu- lunuyor... » • Yukarıdukiö'zet, başkent- te hükümet kıırma çabaları- nın siyasaltrufığinigösteri- yor. \e vur ki bu trafik gün geçtikçe kördüğüme dö'nüş- mektedir. Önce bir noktanm altını önemle çiznıek gerekiyor: Kimi liderler, hükümet kur- ıııa temaslarım, kendilerine dönükyolsuzluk iddiuların- dan kurtulmak içinparMiiı- ğa dönüştürmüşlerdir. Bu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez rastlanan, dünyada ejı- nin bulunduğunu sanmadı- ğımız bir yöntemdir. Duhu kurııluyında lekelenen bir hiikümetin geleceği olduğu söylenebilir mi''.. Açıkça görülmektedir ki DYP Genel Başkaıu Tansu Çilleryolsuzluk dosyaların- dan kurtulmak için RP li- deri ile pazarlık yapabil- mekte. RPliderideDYPGe- nel Buşkunı Tansu Çiller'e dönükyolsuzluk iddialannı iktidara geçmek için santaj aracı olarak kullanabilmek- tedir. Yeni hükümeti kıırma gö- rüşmeleri kirlenmiştir. DSP Genel Baskanı Sa- yın £c t'vıı, bu pazarlığı bir "kara para aUııına opcras- vonıı" olarak niteliyor ki kendisine hak vermemek el- de değil... Bugün gelinen noktadu yapılacak iki is kulmıstır: Birincisi, yolsuzluk dosyu- larıyla hükümet kıırma ı'j- lemlerini birbirinden ayır- mak; ikincisi ise en kısa sü- rede dürüst bir seçime gide- bilmek için gerekliyasaları çıkarmuk... Bu ortamda kurulacak herhangi bir hiikümetin ı'j görebileceğine inannıak çok güç... • • • Türk Kalp Vakfı Muayene, Teşhis, Tedavi Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 68 35 VEFAT ve BAŞSAĞ1JĞI Genel-İş Yönetim Kurulu Üyesi NAİPAn)IN geçirdiği ani bir kalp rahatsızlığı sonucu aramızdan aynldı. Uzun yıllar DİSK ve Genel-İş için mücadele etmiş ve birçok zorluklarla karşılaşmış, değerli bir mücadele arkadaşımızı yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. DİSK/Genel-İş mensuplarına ve tüm işçi dostlarına başsağlığı dileriz. DİSK/Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Sendikamız Genel Yönetim Kurulu Üyesi NAİPiffDIN 19 haziran gecesi geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucunda aramızdan aynldı. Yıllarca sendikamız için ve içlerinden geldiği belediye işçileri için emek vermiş, uzun yıllar sendikamızın Diyarbakır Bölge Başkanlığı'nı yürütmüş, zorluklara ve zorbalara başeğmemiş, DİSK/Genel-İş bayrağını yere düşürmemiş Sevgili Başkanımızı ve yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyoruz. NAlP AYDIN'ın cenazesi 21 Haziran 1996 Cuma günü (bugün) Maltepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Ailesinin, işçilerin ve tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun. Seni özleyeceğiz NAİP BAŞKAN. DİSK/Genel-tş Genel Yönetim Kurulu VEFAT ve BAŞSAGLIGI Sendikamız Genel Yönetim Kurulu Üyesi NAİPAYDEV 19 haziran gecesi geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucunda aramızdan aynldı. Yıllarca sendikamız için ve içlerinden geldiği belediye işçileri için emek vermiş, zorluklara ve zorbalara başeğmemiş, DİSK/Genel-İş bayrağını yere düşürmemiş Sevgili Başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İşçilerin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Seni özleyeceğiz NAİP BAŞKAN. DİSK/Genel-İş Çalışanları
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle