27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM Interael: h(fp://www.pWl.Com.tr/Xn Bektronik posta: [email protected] Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212J12 44 97 Serbest piyasa ekonomisinin fazileti! G eceyansından sonra erotik filmler gösteren şifreli televiz- | yon CİNE 5, birsüre önce "te- 1 mizyayın"ageçmiş; "kirli" ya- yınlarını da "kardeş"i Show TV'ye dev- retmişti... Birçok abone de CİNE 5'in "temizlik anlayışı"nı protesto etmişti... Konumuz bu kez erotik değil, eko- nomik... Ata Avcıol, maç yayını sırasında ek- ranın altından geçilen reklam bantlan yüzünden taç atışlarını, çalımları, şut- ları, paslan izleyemez olunca CİNE 5 aboneliğinden çıkmak istiyor: "6 Mayıs'ta decoderi iade ettim. Beş gün içinde decoderin depozito- sunun ödenecegini söylediler... Aradan 1.5 ay geçti paramı ödeme- dikleri gibi, decoderi iade etmediğim gerekçesiyle ihtar çektiler." Avcıol, ihtarnameyi alınca CİNE 5'i arıyor. Decoderi iade ettiğine ilişkin belge- yi bildiriyorveClNE 5'tekilerbiryanlış- lık yapıldığını kabul ediyor... Ama bu arada Ata Avcıol, gönderi- len ihtarname sayesinde imzaladığı abonelik sözleşmesinden doğan bir hükme takılıyor: "Elinizde bulunan decoderin iade edilmemesi halinde ise decoderin bu- günkü rayici ofan 325 Amerikan dola- n artı KDV karşılığı Türk lirası, açılacak dava veya icra takibinden doğacak masraflar dışında ayrıca adresinizden decoderin gelinip alınmasına ilişkin 10 milyon lira masrafın tarafınıza fatura SESSIZ SEDASIZ edileceğini ihtaren ve ihbaren bildiri- riz." Abone olunurken, bir günde gelip decoderi takıyortar... Ama vatandaş aboneliği bitirirse, "Bizim taktığımız de- coderi kendin sök bize getir, biz gelip sökersek 10 milyon liranı alırız" diyor- lar. Ne ki vatandaş decoderi söküp gö- türse bile, "Teslim etmedin" diye ihtar çekiyorfar... Vatandaş decoderi iade ettiğini ka- nıtlayınca da "Bir yanlışlık olmuş" di- yorlar ve bu süre içinde de depozito parasını geri vermemiş oluyorlar... Çünkü bunun adına genellike "ser- beşt piyasa ekonomisi" diyorlari Özellikle de CİNE 5'in kardeşi Shovv TV'de serbest piyasa ekonomisinin fa- ziletlerini halka anlatıyorlar! Amerikan sentezi A rfcadaşımız Bertan Ağanoğlu, Suttanahmetten geçerken ı 1 Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda Türk Edebiyat Vakfı'nın kermesini gördü... Parka girdi; kermesi gezdi... Kermes için kurulan tezgâhlardan birinde Türk-lslam sentezi ürünü kitaplar satılıyordu... Türk-lslam sentezi ürünü krtaplann sergilendiği tezgâhın hemen yanındaki tezgâhta ise spor şapkalar sıralanmıştı... Bunlar da Türk Edebiyat Vakfı'na gelir sağlamak için satılıyordu... Ne ki bu şapkalar hiç de Türk- lslam sentezi ürünü değildi... Şapkalan, Amerikan beyzbol ve futbol takımlannın armalan süslüyordu... Türk-lslam sentezi, birazctk Amerikan sentezi ile harmanlanmıştı! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Içerisi dışandan da komik. THY bütün rakiplerini geride bıraktı; biri hariç ilüyet'ten Melih Aşık dostu- muza, THY'den dostu Ha- kan Bey, "THY gayet iyi gi- diyor. Hemen hemen bütün rakipleri geride bıraktık, tek rakibimiz kaldı: gazeteciler" demiş... Sonra, Melih Aşık şöyle yazmış: "Dostumuz, gazetecilerin herşeyi bi- liyor olmasından şikâyetçi gibiydi. Gü- lerek dedi ki: - Ben gazetecileri papazlara benze- tiyorum... - Ne gibi? - Papazlar da hiç evlenmez ama gü- nah çıkarmaya gelen kan kocalara ev- lilik konusunda bol bol Öğüt verirler... L Cihan Demirci den A F O R İ Z M A L R Ülkenin görüntüsü kaydıkça KAYIPLARÎN arttıöını göriiyoruz.. (bu laforizmanın devanıı bile kavboldu azönce!) Gazeteciliğin ne kadar zor meslek olduğunu görüyorsunuz..." Biliyorsunuz THY, kendi malı 7 adet Boeing 727 uçağından üçüriü kargo uçağına çevirmiş, dördünü satmış, bu arada üç adet Airbus 320 uçağı kirala- mıştı... THY'den Faik Akın da bunun üzerine Milliyet'e yaptığı açıklamada, Boeing 727'lerin ekonomik ömrünü ta- mamladığını. motorlannın çok gürültü- lü olması nedeniyle Avrupa havaalan- lanna inişlerinin sınırlandırıldığını, artan yolcu talebini karşılamak için de ekibiy- le birlikte üç Airbus 320 kiralandığını bildirmişti... Faik Akın dostumuzun bu açıkfama- sı üzerine THY'den bir pilot dostumuz aradı... Ve bize yine "papazlık" yap- mak düştü: "Boeing 727'ler ekonomik ömrünü tamamladıysa, bunlardan üçünü THY neden kullanıyor? Satılan dört Boeing 727'yi özel bir şirket aldı; amacı kâr etmek olan bir özel şirket ekonomik ömrünü tamam- lamış uçak alır mı? Uçağın eskisi yenisi olmaz. Uçaklar- da parçalar, saat esasına göre değiş- tirilir, 'unlimited life'dır; yani sınırsız ömürlüdür. Motor gürültüsüne gelince... Boeing 727'lerin motorlan diğer uçak motoriarına göre daha gürültülü- dür. Avrupa'nın bazı havaalanlannage- ce belirti bir saatten sonra inmeleri de- ğil, kalkmalan sınırlandınlmıştır. Kaldı ki bu uçaklan THY sınırlandırma koyan alanlardan gündüz uçurabilir ya da öte- ki şirketler gibi mototiara susturucu ta- kabilirdi. Kiralanan uçaklara gelince... Bu uçaklar ekibiyle kiralandı. Bir pi- lotun aylığı, geceleyeceği otelin mas- rafıyla birlikte en az 10 bin dolardır. THY'de bir pilot 2 bin dolar alırken bu 10 bin dolarlar tabii ki kira bedelinin içine dahil edildi." Bir de uçaklann kiralandığı şirketin Türkiye bağlantısı var ki, "papazlık" de- ğil "kardinallik" birkonu... Içişleri Bakaıu Ulkii Güney'in yeğeni kaza yapıncaamu çalışanlarının hak arama eylemi polis tarafından bastı- rılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmış; Içişleri Bakanı Ülkü Güney de gözaltındakilerin terörist ol- duğunu açıklamıştı ya... Sonra "teröristler" serbest bırakıl- mıştı hani... Şimdi bunları bir tarafa koyalım... Gelelim öteki tarafa... Yıl 1995... Aylardan yaz... Yazan şöyle diyor: "Alanya'nın Avsallar beldesinde ka- rayolu üzerindeki Özkaymak Oteli ci- varında yanlış hatırlamıyorsam, Ülkü Güney'in yeğeni iki turistin ölümü ile sonuçlanan bir trafik kazası yaptı. Ye- ğeni, aşırı hız ve hatalı sollama nede- niyje yüzde 100 hatalıydı. Ülkü Güney o zaman Içişleri Bakanı değildi. Ancak, yukarılardan gelen bas- kı soriucu, ölümlü kazaya sebebiyet veren kişinin, Yeşilköy Jandarma Ka- rakolu'nda misafir gibi ağırlandığı her- kesin bilgisindedir. Merakımız, bu kazayla ilgili davanın nasıl sonuçlandığı.. Içişleri Bakanı Ulkü Güney, bu konu- da bir açıklama yapar mı acaba? Öyle ya, her gün onlarca can alan trafik de bir çeşit terör yaratıyor. Böylesi vahşi kaza yapanlar da terö- rist sayılabileceklerine göre..." Avsallar'daki kazanın dosyası bir açılsa da görsek... İki kişiyi öldüren "te- rörisf'e kimlerin yardım ve yataklık yaptığmı... Ya da Ülkü Güney bir açıklama yap- sa, öğrensek... Çağdaş Yaşam'ın lisesine bağışlap 7 milyar lira oldu rof.Dr. Türkan Saylan'ın baş- kanlığındaki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfmın (TURKÇAĞ) ya- pımını üstlendiği Atatürk Çağdaş Ya- şam Meslek Lisesi'ne yapılan bağışlar bir ay içinde 6 milyar 951 milyon 100 bin liraya ulaştı... Büyük ilgi gösterilen kampanyaya son iki hafta içinde bağış yapanlar soyadı sırasıyla şöyle: Erdoğan Adas, Bulut Akdağ, Se- lami Akyürek, Orhan Sinan Aybek, Naife Aydoğan, Erdoğan Aytolu, Atilla Büyükmurat, Nurettin Çeteci, İsmet Demir, Nurhan Derbent, Ha- mide Engin, Reyhan Sadiye Genç, Yıldız Gönen, Gürman Güler, Emine Günsur, Güler Hasekioğlu, Gültekin Kocaer, Fatma Engin Köprülü, Si- nan Murathanoğlu, Macide-Mukbil Okyam, Aysel Onef, Filiz-Mustafa Öngay, Seydal Özil, Meral Rodop, ilhan Sarman, Aydemir Serbest, AN SaitSerin, İskender Solak, Selahat- tin Şenocak, Necla Tunaman, isma- il Orhan Tüfekçiler, Çiğdem Türk- kal, Gönül Ünal, Mercedes Benz Türk A.Ş., Telatex, Süleyman Yün. ÇYDD ve TURKÇAG, Milli Eğitim'le yapılan protokol gereği Istanbul Top- kapı'daki okulu yeni öğretim yılına ye- tiştirmeye çalışıyor. Ve okulun bitirilmesi için 20 milyar li- ra gerekiyor... 7 milyan bulundu; geri- ye 13 milyar lira kaldı... Bağışlar için TÜRKÇAĞ'ın Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'ndeki hesap numarası: 2.017.517. Malzeme bağışlarının da kabul edil- diği okul inşaatı konusunda ayrıntılı bilgi için ÇYDD ve TÜRKÇAĞ'ın tele- fonu: 0.212.275 50 82. Bartın Imam Hatip LJsesi H er yerde olduğu gibi Bartın'da da Jmam hatip lisesi var... Ama buradaki imam hatipin ötekilerden birfarkı var; onye- di yıl önce açılan okulda hâlâ Atatürk büstü yok! Atatürk büstü aslında bir simge... Bartın'daki yerel gazeteler bas bas bağınyor: - Bartın Imam Hatip lisesi şeriatla mı yönetiliyor! Olay, "falaka"dan kaynaklanıyor... Falaka da bir simge... Okulun bir tarafı "normal" imam ha- tip lisesi, bir tarafı "Anadolu" imam ha- tip lisesi... Bir tarafta yoksul ailelerin çocukları, öte tarafta zenginlerin... Öğretim yılının sonuna doğru yoksul aile çocuklanna atılan dayak olayı pat- lıyor... Yerel gazeteler yazıyor: İsimlerinin açıklanmasını istemeyen öğrenciler, psikolojik dengesi bozuk birkaç öğrencinin kendilerine işkence- yi andıracak şekilde dayak attığını ve bu konuda kimseye seslerini duyura- madıklarını, okulun dışarıyla bağlantı- sının kesik olduğunu söylediler; Trab- zonspor fanatiği bir öğretmenin takı- mın heryenilgisinde hıncını öğrenciler- den çıkardığını, bazı öğretmenlerin de ağza alınmayacak küfürler sarfettiğini gözleri yaşlı bir şekilde anlattılar." Bu yayınlar üzerine Bartın Milli Eği- tim Müdürlüğü soruşturma açıyor ve müfettişler suçlanan kişilerin ifadesini alıyor... Ama tanık olarak! Olay da kapanıyor! PAIMO / Foça Yelken Ihtisas Kulubü Kupası Yat Yanşlan 'nın ikincisi 5- 7 Temmuz arası yapılıyor. Bir doğa cenneti olan Foça 'da yat yarışlarını gelenekselleştirip Türkiye yat yanşlan klasiğine dahil etmeyi amaçlayan kulüp, yelken sporuna gönül veren herkesi Foça'ya davet ediyor. Aynntılı bilgi için Murat Moralı'nın telefonu mesai saatlerinde 0.232. 463 39 11. KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI GADDAR DAVUT NVRIKVRTCEBE "~*j*-"*»*^ 'tfâstötr -*% MIRMIRLAR VĞVRDVRAK \ > ' ' {)f TARİHTE BUGUN ML MTAZ ARIKAA 21 Huzirun VIK/NGLER Parçalanan tekrtenm Atmanya kjytlanna vuran •-"' MO'DE SUGÜN, OKTAÇAĞDrfKl " * Rl VİKİNSLEBB Ö7KÜMEN BİR 6RUP ~ - İSVEÇÜ, TEKNEUE&İYLE SO*/ HB2. D£- ~ NUSAÇILDI. ÖZEL OIAKAK ESKÎ vi- " ^ tCİSJG TE*W£LE(Zİ B/ÇİMİfJOE LSM BİR GBÂAıYLB FgAMSA YA GİTMEK Ü2e/Z£ YOLA ÇJ/HM/ÇLA20/. AHCAK, Plk 77NAYA YAKALANAH TEtCAJÇ PA&\ÇALAfiJACAK, HEPSİ YAŞAA4IMI YİrİGeCEICr/?. 8. VE 10. YÛZYtUAg. ARAStfilüA EN PAfZLAK İSKANDİklAV HALKf Çt BİR fRKl İAİLERİYLE OKYAHUS BİLE AŞABİLiYOfZDU, LEIF S&CSSOH YÖMETİMıM- PE AM££rWYA ULAŞTIKIAKI BİLİNMSKTEDİIS... (+) Mgilizce'de. "j/at/kmg'dıye söytenen 6<j adjskA*dınat/ dilltrinde ayfyn okaıtur. "TEKERLEKLÎ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA . BULUNMAK BİR INSANLIK GOREVIDIR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Davanışma Der. Tel: (0216) 370 8166-4410834 TR-D 093516 numarah Düsscldorf Başkonsolosluğu"ndan aldığım pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. GCRK.4\ KUI.LU TR-D 504052 numaralı Düsseldorf Başkonsolosluğundan aldığım pasaportumu kaybettim. Hûkümsûzdür. GCi.ÜSTAN KULLC 19.06.1996 Carsamba pmü hüvivetimi kavbeitim. Hükünısüzdür E.İIEL YAP/CI ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI/DER\EĞİ TRT GENÇLİK KOROSU Koro Şefleri: Gökçen Koray - Seval Irmak PİYANO RESİTALİ Aydın Karlıbel / Temmuz 1996 Puzunesi 19.30 ' , AYA İRİNİ, SULTASAHMET Davetive için 0212 - 2 7.5 50 X2 SAKARYA İŞ MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1996/8-!53 Davacı: TC Ziraat Bankası Davalılar: 1 - Yaman Akdoğan (Adresi meçhul). 2- Hikmet Kaçmaz. 3- Osman Kavışoğlu. 4- Ahmet Demirer. 5- Fehmi Özdenkaya Dava: Rücuan Alacak Dava Tarihi: 4.1.1991 KararTarihi: 9.5.1996 Davacı Zrraat Bankası tarafından davahlar Hikmet Kaçmaz. Osman Kavışoğlu. Yaman Akdoğan. Fehmi Özdenkaya ve Ahmet Demirer aleyh- lerine açılan rücuan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda: 92.065.761.- TL'lık ana borcun dava tarihine kadar gecen süre icin hesap- lanan faiz ve aider vergi ilebirlikte ulaştığı 314.327.0OO.-TL rücu alacağın davalılar Yaman Akdoğan. Fehmı Özdenkaya. Ahmet Demirer \e Osman Kayışoğlu'ndan alınarak (müştereken ve müteselsilen) davacı bankaya \erilmesine: Davacı zarara uğramadan sorumluluğu saptanmayan davalı Hikmet Kaçmaz hakkında açılan davanın reddine. Alınması gerekli hjrc > argı- tay bozması öncesi tahsil edildiğinden yeniden alınmasına yer olmadığına: 7.636.540.- TL nispi ücret-i vekâletin \e toplam vargılama gıderi 14.737.200- TL.nin davatılar Yaman Akdoğan. Fehmi Özdenkaya. Ahmet Demirer ve Osman Kayışoğlu'ndan müştereken \e müteselsilen alınarak davacı bankaya verilmesine. Da\alı Hikmet Kaçmaz yönünden reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 7.636.540.- TL nıspı ücreı-i vekâletin davacı bankadan alınarak davalı Hikmet Kaçmaz'a verilmesine. Dair verilen karar adresi meçhul Yaman Akdoğan'a da\etiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur Ba<ıtı: ^S'66(ı 4 I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle