03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıı Şu Emiak Bankası insanızorla ev sahibi yapari" li Cumhu 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum şubelerımız ve yurtdışı temsılcılıklenmız satış ıçın hızmetımzdedır EMLAK BANKASI m. m SAfl 25825 / 50000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU mUStUUA (1924-1945) BAŞYAZARI N*OfclWDİ(ÎW5-î99î) 21HAZFAN199GCUMA YAŞAM SINEMA ftomanya'da kanayan yara: Sokaktakiler • 4rka Suvfada 1996 MTV • A sinema ödülleri verildi • 75. Sayfada FAIR PLAY Alpay'a ikinci ödül • 18. Sayfada ARAŞTIRMA IZORUNLU TASARRUF Yeni dünya düzeni gerçekten var mı? • 12. Sayjada BORSAJ V-Dun '6759124 . Onceto ' 67.884 04 DOLAR ûDun 81050 Öncekı 80800 MARK 0Dun 53.250 Oıcekı 51300 ALT1N 0OJI1004.000 Oncekı 1004 000 Sendikalardan yoğun tepki • 9. Sayfada 4 DYP'li ANAP yolunda. Çiller'e Baykal'dan ret. RP lideri beklemede RP ile pazarhk DYPM sarsıyorTİSİ4DDAN SERT MES4JLAR REFAHYOL'aözel sektör muhtırası • Turkıve Sanayıcılerı \e Işadamları Derneğı (TUSIAD) Yuksek îstısare Kurulu toplantısından, Turkıve'nın, dosva pazarlıkları uzenne kurulacak hukumet ortakhklarıvla zaman kavbetmeye tahammulu olmadığının \urgulandığı bır ozel sektor muhtırası çıktı • TLSIAD Yuksek Istışare Konseyı Başkanı Feyyaz Berker. hukumet krızının bır an once çozulmesını ve ekonomı>ı rahatlatacak tedbırlerın suratle alınmasını ısterken. TUSIAD Başkanı Halıs Komılı, "Turkıye'nın ıçınde bulunduğu donemde en tehlıkelı şe\, demokrasiye olan ınancın ka>bedılmesı \e demokrası dışındakı çozumlerden medet umulmasıdır Çozum parlamentodadır" dıverek askerı mudahale uyarılarına tepkısını dıle getırdı • 9. Sayfada Jfört VlL kaldt'tfrrrslbirîrKİ Katılım bugün DYP nm RP ıie koalısvon kurmasına karşı çıkan Yaşar Dedelek ıle Tevfık Dıker, Irfan Demıralp ve Şınası Altıner, bugun ıstıfa ederek ANAP'a katılacaklar Emre Gonensa\"ın da ANAPMa temasta olduğu bıldırıldı sayiSI Nafız Kurt'un da bugun gen donmesıne karşın ıstıfalarla TBMM'dekı sandalve sayısı 130'a duşen DYP, 131 mılletvekılıne sahıpolacak olan ANAP'ın ardından 3 partı konumuna dusecek Erbakan'ın koalısvon kuramaması durumunda, hukumet kurma gorev ının \ ılmaz'a \enleceğıne dıkkat çekıldı I 4. Sayfada CHP liderinden 'hayır' Çıiier, koalısyon konusunda yanıtını bekleyen Erbakan'dan sure ıstedı Çıller, Baykal'a, ANAP-DYP-CHP-DSP \e ANAP-DYP- CHP modellerını onerdı. ancak "hayır" yanıtı aldı Çıller'ın temasları, "RP ıle koalu>\on dışında bır model kalmadığını kanıtlama \e RP'lı koalısyona kılıf arama " gın>ımı olarak degerlendınldı • 5. Sayfada TBMM Hayali İhracatı Araştırma Komisyonu Başkanı Mahmut Öztürk, mafya-devlet ilişkisini değerlendirdi 'Suçlananları Çjfler koHadı'tesadUfİ değil' TBMM Ha>ah İhracatı Araştırma Komısvonu Başkanı ve eskı U\ P Mıllet\ekılı Mahmut Ozturk. ıhracat vokuzluklannın en \ogun olduğu donemde lstanbul Emnıvet Mudur ^ardımciM olan Ağar'ın Adalet Bakanlığı na kadar yukseltılmesının tesadufı olmadıgmı sauındu Ozturk. mafvanın ı^bırlığı vaptığı kışılerı once lıderlerın yakınına \erle!}tırdığıne dıkkat çekerek Bu kı^iler burokratken de çok guçluvdu. sıvasetçılere von verıvorlardı Bır sonıakı doneın mıllehekılı olamavaeağımı bızzat Ağar bana sovledı" dedı 'ÇİIIer kapattirdl' Ivu^turueu kaçakçılık \e buvuk volsuzluklara kadar uzanan ha\alı ıhracat boru^turmasinı bızzat Çıller ın kapattırdığını bıldıren Mahmut Ozturk. "Bana \ermesı gereken raporlan vok eden burokrat bugun D\ P mılletvekılı Ben hangı burokratı ıhbar ettıvsem. Çıller onu tertı ettırdı Buvuk para mu^terek venır Hayalı ıhracattan da bınlen pavını aldı ve dığerlerıne şemsıve gorev ı vaptı Herkes bırbırının ^em^ı>elığını vapıvor" dedı mılletvekıllıeı vapan ve TBMM Havah lhracat- lan Araştırma komıs- \onu raporunu hazırla- dıktan sonra seçımlerde D\ P lıstelenne alınma- y an Mahmut Ozturk ra- fa kaldırılan Meclı-. a- raştırmasında saptanan "devletin içine sızan mafSa" skandalını Cumhuri>et e değer- lendirdi Adalet Bakanı Mehmet Ağar ın Istan- bul Emnıvet Mudur \ardımcısı olarak gore\ vaptıgı donemde havalı ıhracat ola> larındakı ar- tı^a dıkkat çeken Mah- mut Ozturk "\ğar, ANA.P doneminde de, D\ P doneminde de Ozal aüesıne \akın ol- muştur. Ağar'ın hakan- lık doneminde Ahmet Ozal"ın vurtdışından donmesi herhalde tesa- dufdeğil" dedı Maf\anıneh\le\onlendınlenk\- ijilenn bır partıde en ust duzev \onetıcıve >ak- laştığını \urgulavan Ozturk ^unları sovledı "Çatıdan tabana doğru ilerli>oriar. kendilen a>n guç olup, sistemle mucadele edip, sistemi al- tetme ola\ı değil. Hangi parti lideri olursa olsun, genel başkanın etrafına çok nıhatlıkla ulaşı>oriar. BL'LENTSARIOGLl ANKAR.A - TBMM Havalı İhracatı Araştır- ma Komısvonu Başkanı veeskı DVPMılletvekı- h Mahmut Ozturk 1980 lı vıllardan ıtıba- ren buvuk voKuzluklaı- la suçlanan burokratla- nn ust gorev lere veva mılletvekılı \e bakanlı- ğa getırıldığıne dıkkat çekerek "Ben hangi bu- rokratı ihbar ettijsem, Tansu C ıller onu terfi et- tirdi. Turkije'de bu\uk para muşterekserur. Ha- \ali ihracattan da birile- ri pa\ını aldı \e dığerle- rine şemsıve gore\i \ap- tı. Herkes birbırinin şemsiveliğini >apı\or" dedı Havalı ıhracatlann en vogun olduğu do- nemde Ntanbul Emnıvet Mudur \ardımcısı olan Mehmet Ağar ın Adalet Bakanı olmaM ve ardın- dan vurtdı^ında bulunan Ahmet Ozal ın Turkı- ye ve eelmeMiıın "tesaduf olmadığını" sa\unan OzturC "Turki\e"ninson 12\ıhndazir\edekıin- sanlara bakın. hepsi a\ nı. Bu kişıler burokratken de çok guçluvdu. shasetçilere \on \eri>orlardı. Beninı. bir sonrakı donem mıllenekili olanıavaca- ğunı bizzat Mehmet Ağar bana sovledi" açıklama- sını vaptı 1^ \e 19 vasama donemlerınde 8 \ıl Ağar ve Erkan 'îddialareski ve yalan' HaberMerkezi- Adalet Bakanı Meh- met Ağar 198~ r vılında duzenlenen MIT raporunda mafva ıle vakın ılı^kı- ler ıcınde olmakla biııjandığı ıddıalan- nı valanladı D\P Ankara Mılletvekılı l nal Erkan da MIT raporunu "Şeref- siz kişilerce hazirlanmış nrva bır rapor" dı>e değerlendirdi Ağar dun gazetemızde ver alan "Mafva bağlantısının merkezi Ağar" ha^lıklı haber uzenne \azılı açtklama vaptı Habenn tamamen gerçeğeavkı- rı olarak ^eref ve havsivetıne saldırı nı- telığınde olduğunu savunan Ağar açık- • ArkasıSa. 16, Sıı. l'de Arkası Su. 6, Sıi. "'de Kayıp aileleri vazgeçmiyor Polis baskısına karşın e\ lemlerini de\am ettireceklerini so> le\en kayıp aileleri, bundan son- ra her cumartesi gunu. avnı saatte a\nı vere tek tek bireyler olarak gelip "kırmızı karan- fıl" bırakacaklarını bildirdiler. Aileler adına vapılan açıklamada "Bi/ Galatasaray Lise- si'nin onune mecburuz. Ama bo>le, anıa o\le; hiç vılmadan her cumartesi ora\a gidece- ğiz. Orası bizim kazandığımi7 tek me\zi" denildi. Galatasarav Lisesi onunde sadece otur- duklarını, orav a ellerinde sadece ka> ıp çocuklarının resmi\ le gittiklerini anlatan Hasan O- cak'ın babası da "Bizim unlar gibi topumuz mu var, tufeğimiz nıi var? Bizim nevimiz var da bizi ezmek isthoriar" di>e konuştu. (Fotoğraf ERZ ADE ERTEM) • 7. Sayfada yaptyor,r • Rusya Federasyonu başkanlık seçımlennden bırıncı çıkan ve General Lebed'ın desteğıyle 2 turda kazanmayı garantıleyen Yeltsın, Kremlın'dekı sertlık yanlısı yardımcılannı gore\ lertnden uzaklaştırdı Bu ısımler. Rus\a yonetımınde Batı'ya soğuk bakan ve ıç polıtıkada dıktatorluk yontemlennı savunan "Moskova şahınlen" olarak değerlendın lıy ordu • Ilk tur seçımlerın uçuncusu General Aleksandr Lebed'ın Kremlın Sara\ı"na bırdenbıre, hem de genış yetkılerle gırmesı, ıkı grup arasındakı dengeyı etkıledı Lebed'ın Rusya Gmenlık Konseyı'nın yonetıcılığıne getınlmesı ve Yeltsın'ın ulusal guvenlıkten sorumlu yardımcılığına atanması, sertlık yanlılannı urkuttu Lebed'ın, ordu ıçınde darbe >apmayı tasarlayan çevreler olduğunu \e kendısının bu guçlen "acımasızca cezalandıracağını" soylemesı, gergınlığı daha da arttırdı U 11. Sayfada TBMMKİT Komisyonu, Ziraaî Bankası hesaplannı koşulsuz aklamadı Batık kredide yine Çiller ailesinin gölgesi • DSP Adana Mılletvekılı Arıf Sezer. TBMM KİT Komıs>onu'nda. DYP Elazığ Mılletvekılı Çıhan Paçacı nın Etıbank. Halk ve Zıraat Bankası Genel Muduru olduğu donemlerde. Çmgılhoğlu aılesıne batık kredı verdığını soyledı Sezer. "Çıllerler'ın ABD'dekı malvarlıklarının parası da Cıngıllıoğlu'nun sahıp olduğu Demırbank aracılığı yurtdışına transfer olmuştur" dedı Zıraat Bankasf nın, Çiller'e >akınlığı\labılınen Cıngılhoğlu aılesındekı 2 6 tnlv/on lıralık kredısının gen donmedığı açıklandı A>KARA(Cumhuri>etBü- rosu)- DSP Adana Mılletvekı- lı Arif Sezer, D\ P Elazığ Mıl- letvekılı Cihan Paçacı'nın Etı- bank, Halk Bankası \e Zıraat Bankası Genel Muduru olduğu donemlerde Cıngılhoğlu aıle- sıne bırçok batık kredı verdıgı- nı. HBB TV>e venlen 160 mıl>ar lıralık kredının de gen donmedığını so>ledı Sezer, '•Çillerler'in ABD'deki mal- varlıklannm parası da Cıngıl- lıoğlu'nun sahip olduğu De- mirbank aracılığrvla yurtdışı- na transferolmuştur" dı> e ko- nuştu Sezer "Çiller-Cıngıllı- oğlu dosyası tamamlanınca Meclis'e getireceğiz" dedı Zı- raat Bankası 1 nın, Çiller'e ya- kınlığıyla bılınen Cıngılhoğlu aılesındekı 2 6 tnl>on lıralık kredısı gen donmeden ıpotek ve benzerı garantılenn kaldı- nldığı açıklandı Kamu bankalannın hesapla- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te •TURKİYE BASK1 KOZLARIN! KULLANAM1YOR' • 6. Sayfada CHP'den tepki Basın kartel tehdidi altında • CHP Bursa Mılletvekılı Yahva Şımşek. Doğan ve Bılgın grubu arasinda vapılan anlaşma ıle dağıtım tekelı oluşturulmasını sert bır dılle eleştırdı ANKARA (Cumhuri- >et Burosu) - Medya pat- ronlan Avdın Doğan ve Dinç Bilgin e aıt Bılgın ve Doğan grupları arasında vapılan dağıtım tekelı an- İaşması TBMM'de eleştı- nldı CHP Bursa Mılletve- kılı \ah\a Şimşek. Bılgın ve Doğan gruplan arasında yapılan anlaşmayla gazete ve dergi dağıtımında tekel M ArkasıSa. 6,Sû.3'de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Sorunlar Yumağu.. RP-D}P hukumet ortukhğı gerı, ekleşebılır mi? DYP Genel Başkanı Tıınsıı Çılleı, dun CHP lideri Deıuz Ba\kal 'la gorıijtu... Ataba Çiller meıkez\ol dan destek mı ıstıyor? Galıba oy le!.. Başkent Ankara'dan gelen haberler do>ılııkoalı<;\on uze- nne) oğıın bir çalışma olduğu- na ılişkin. RP 'nin de içınde bu- lunduğu, 4\4P'ın dışlandığı bir hukumet modeli duşunulu- \or. )aıu RP, D\P, DSP ve CHP'nin de kattlacağı bır ko- alisyon. Bu arada TLSİ4D toplantı- sının ardından yapılan açıkla- mada Halıs Komılı şoyle diyor: Paılamentodan kıı^ıık he- saplan şahsı me^eleleıı bııa kıp Tıııkne \ıonplanaçıkaıo- ıak bıı hukumet olııştuımasını bekln oı ıı: Bu, bır anlamda snası partı liderlerıne ııyarı oluyor... RP-DİP hukumet ortaklığı- na CHP de katılabilir mi? Bu sorunun ı anıtını vermek için henıız çok erken... Gorülen şu: D\P Genel ldare Kurulu. Tansu Çıller V hukumet kurma konusunda tamyetkiierdi. An- cak Çiller, ortaklığa hıç olmaz- $a CHP'yi de çekmek ıstiyor. Bo\ lece kamuo\ ıına şu mesajı vermeyı duşunuyor: Hukumti SıtMn Bcnkal \e beninı kontıolunıde \a işadamları, sanayıcıler ne duşunuyor? • • • • irkası Sa. 6, Sü. 9'da Diyarbakır 2bin250 sahte diploma iptal edildi • Şırnak, Ankara, Dıyarbakır ve Adana'da ortava çıkan sahte diploma skandah bu\u\or Bakanhk. Drvarbakır'da 2 bın 250 sahte dıploma\ ı ıptal ettı • Ilk once Şırnak'ta yapılan sonüjturmalar sonucunda, 1991-1995 \ıllan arasında verıldığı belırlenen 503 diploma ıptal edıldı Ankara'da 102. Dı\arbakır'da 23, Istanbul'da ıse bır hse dıploması geçersiz sayıldı • T . Sayfada izmit'te mafyaya darbe Fidye olayma kanşan lOkişiyakalandı • Izmıt Buyukşehır Beledıyesı Protokol \e Dış Ilışkıler Muduru Iskender Gul'un kaçınlması ıle çok sa\ıda cına>et. haraç, yaralama \e fıdye olayına kanştıkları ıddıa edılen 10 kışı, Antalya \e Kocaeh'nde >akalandı • Sanıklann ev ve ışyerîennde yapılan aramada, 3 adet 9 mılımetre çapında ruhsatsız Bro\vnıng marka tabanca ıle 2 adet pompah tufek. çok sayıda şarjor v e mermı ele geçırıldı • ". Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mafya Holdingleşirken... Bız, matyanın devlet ıçınde adım adım guçlenmekte oldu- ğunu, devlet kadrolarında çalışan kımı kışılenn mafyanın bır parçası halıne geldığını duşunuyorduk Yanılmışız Meğer mafya devletin bır parçası değil, devlet mafyanın bır parçası halıne getırılmekteymış Ankara Valıhğı'nın 17 hazıranda yaptığı yedı sayfalık açık- lamayı okuduktan sonra, mafyanın hayal gucunu, yeteneğı- nı, devlet kurumlarını kullanma başarısını kutlamamak elde değil Söytemez kardeşler onculuğunde kurulan mafyanın hede- • Arkası Sa. 6, SU. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle