01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 HA2İRAN1996CUMA 2 OLAYLAR VE GORUŞLER Sevecenlik Üstüne MELİH CEVDET AKDAY1' K o\e \anr varmaz ılk ışı- mız geçen \ıl Istanbul'a donerken burada bırak- mak zorunda kaldığımız kuçuk kedımız Bıdık ı bulmakolduelbet Meğer ıh gun once doğınu^ burnundan duşmuş- çcbine kendiiine iTekir) benzeven yavru- SL\la ona bırsaltanaı vatağı \a'ptık evde Yav runun daha gozlen açılmamiştı.ama anasırsın memelennı hıç şaşmadan bulu- \ordu Buna ^aşırdım Anava. deınek bızım ^ev gılı Bıdık'a ge- lınce yavruvunu erkek kedılerden koru- mak ıçın (çunku erkek kedıler dışıvı venı- den cınsel ılı^kıve vatırmak ıçın vavrula- nnıbogarlarhnanılmazonlenıleralıvordu A;ık kapılardan çok tedırgın, d^ardan ge- len seslere çok du\arlı ıdı. Nerden bılıvordu bu kdhpe dunvav ı' AcımaMzIığın vırtıcılıgın heranortava çıkabılecek olan saldırısinı bunca kivi bır surede nasıl oğrenmıştı? Buna da ^aşırdım Bılımsel duşunmevı oğrenmış bınne sorsam bılıyorum bana -İçgüdü/dıvecektı, hıç beklemeden Ama benı bu "içgüdü'' de şa^ırtıyordu Bu bılımsel sozcuğun ne demev e geldı- gını bırturlu anlavamıvordum Bız ınsan- lar, akıllı bırer yaratık olarak se\ gının, ;>e- vecenlığın av ırdına \ armak ıçın zorluk çe- kerken. hay\anlara bu duvgulan ıçtenlık- le vaşatan'bu ıçgudu nasil edınılıyordu' Gene bır kedı. ben balkondan bakarken gordum, sağ bacagını zorlukla sunıkleve- rek yurumeye çalışıyordu. o> lesıne acı çek- tığı anlaşılıyordu kı bıraz sonra kendını toprağa bıraktı. acıyan bacağınü bakarak yan yartı Elımdennegelırdıkı' "Yavrum,çokmu acıvor?" dıye seslendım Sesımdekı se%ecenhğı oy lesıne anladı kı acıklı bır sesle durumundan yakındı ba- na Ben konu^uyordum, oda konuşuvordu Bır\azımda uzun uzun durmu^tum us- tunde Bız aijik olu\oruz da sevmeğı ba- şaramıyoruz demı^tım Içgudulenmızın olma\ıs.ı ne buyuk ek- siklıktır' Bılımadamlan. ınsanda ıçgudulenn ye- nnı, ıçtepılenn aldığını sovluyorlar. ıçgu- dulen hayv anlara ozgu olarak ayırıyorlar Ama ıçtepılenmızın ınsanlığımıza ne getırdıgını.ba^kabırdeyı^lebızenekazan- dırdığını bılmıyorum Hay vanlara acıyalım soylemınegırdığı- mı sanarak bana k'ariji çıkanlar olabılır In- •>anlara acımak dururken hay\, anlara mı M- ra geldı> Hay vanlara sevecenlik gostermekte ya- >a kaldığımızı soylemek değıl nı\etım. ama sirasi gelmışken deyıvereyım. hay- vanlara sevecenlik duvmav an. ınsanlarada duymaz Sevecenlığı ha>vanlardan ogrenmemız gerekı\or Bahnyelı ağabevım Nejat Anda\, Refah vapuru facıasında >ehıt olduğu tarıhte. ben Çanakkale'nın bır koyunde yedeksubay lı- gımı surdurmekteydım. olayı duyunca kente ındım butun gun haberlen ızledım Aksama doğru artık umut kalmadığını an- layınca atıma bınıp koye yollandım Issız bır yoldu Âğlamağa basladım At durdu Bunu unutmam Sevecenlığı unutulan erdemierımızın basinda saydığım ıçın konu edındım bu- gun Sevecenlik dısında butun duygulanmı- zın gerçeklığınden kuskulanabılınz Se\ ecenlık, ıçmde çıkar tasımaz, ta^ıy a- maz. onun ozu engeldır buna Şıddetın bunca yaygınlaştığıçağımızda sevecenlığı savunmak belkı de saflık olu- yor Ovlesine yalan dolan ıçıne batmış du- rumdavız kı saflığımızı kazanmanın mut- luluk getıreceğı ınancımı tasıyorum Kurnazlık doğaya aykındır acı sonuç venr UIuslararaM HABITAT1I toplantisinın sonunda y ay ımlanan bıldınlenn bın. sev e- cenlığı de ıçerdığı ıçın benı etkıledı Varol- sunlar1 Gazetemızde okuduğum haberde şov le denıyordu "HABITAT'ta en çok çalışan STK'lerin başında Bahailer geldL "Dunva bır vatan ınsanlar onun vatandaşf di\erek herkesi düma \atandaşlığı kanıpanvasına çağıran Bahailer, düma vatandaşlığının ilkelerin- den bazjlannı şö\le anlattdar: " Du> a v atandaşlan. ınsanlığın bır v e bo- lunmez olduğu veınsanırkınınherbır u\e- sının ınsanlığın tumunun bır emanetı oldu- ğu goruşunu pa\laşırlar Dunya vatandaşları. adalet. e>ıllık. >ef- kat. oz\enlı ve tum ınsanlığın refahı ıçın ta^ınan sorumluluğu ıçeren kuresel bıretı- ğe duvulan bağlıhğı pavlaşırlar Dunva vatanda^Ian. ınbanlıgın çe^ıtlılı- ğının bırzengınlık ve guzellık kaynağı ol- duğu anlayışını pavla^ıriar Dun\ a v atanda^lan bızı bırleştıren ^ey- lenn, bızı ayıranlardan çok daha buyük ve guçlu olduğu ınancını pavlaşırlar" Yükseköğretim Yasa Taslağı... Prof. Dr. KEMÂLİ SAYBAŞILI Marmara Cn Sn aset Bılımı \ e Llııshrarası Ihşkiler Bölümü Y asa taslağı. Turkı>e'dekı butun unıver- di p gunumuzde. çagdışı kalmaktadır Ta.lağı hazırla>an Mte ve vuUekokulları vonetmek uzere zıhnıvetınneolçudedemokra5ıkarşıtıolduğu.bolumbaş- bıt "Mı^elli He\et- kurulmasını kanlannın, seçım>erıne atamavlagelmelennı ongorme- anuv!ıvorızlen,m.vermektedırBu>et- slyle ıv^e açıklık kazanmaktad.r mıvormu* tııbı uvelen VOK Başkanı ^kademık Degeriendırme Kurulu nun hem vapisı taratından belırlenen bır ~A.kademik h e m 4 d e ' ^ ^ k " bl }m ^[ °^[k h k ' k e s l > l e h /r •mlamda ters duşmektedır kurul ^ OK. Başkanı tarafından oluv ' asa taslağı. Turkı>e'dekı butun unıver- \e vuk.~.ekokullan vonetmek uzere bu "Müte^e^li He\et" kurulmasını am.\]ıvorızlenımı\ermektedır Bu>et- mıvormu^ gıbı uvelen VOK Başkanı taratından T>elırlenen bır "Akademik Değerlendirnıe Kurulu'na ^u anda L nıversıtelerarası ku- rul uıı \apmakta olduğu ıslev Ien "Öğretim Elcmanı \e C st Du/e> Araştıncı^etiştirme Kurulu'na da. ^u anda bo- lumlenn. takultelenn \e en-.tıtulenn verıne getırmekte olduklaıı ı^levlen vernıektedır "Mute\elli He>et" sıstemıy le vonetım. ODTL 'de uv- gulanmışve v uruınemiştı Bır unıversıtenın vonetımı açı- sından sakıncalı olduğu bılınen bır modelı. ulkenın tum unıv ersıtelennı j onetnıek uzere v enıden oluşturmanın sa- kıncaları bır vana. tum kararlann buyuk olçude sıyasal ıktıdar taratından olusturulmuş bır kurulabırakılmaii.çe- şıtlı açılardan tıddı sakınealar yaratabılır tlk olarak. uye- len sıyasal ıktıdar tarafından belırlenen bır kurulun yo- neteceğı unıveiMte ve yuksekoğretım kurumlannda bılım- sel ozerklığın gerı,eklestınlmeM ku^kulu gorunmektedır ikıncı olarak boylesı bır duzen. demokrasının bu çerçe- vede vennden \onetımm gıttıkçedaha fazlaonem kazan- turulmakta buna karşılık. eğıtım-oğretım. araştırma-ge- lıştırme. akademık yukselmeler. dıploma ve unvan denk- lıgı saptama, ozel statulu protesorluk ıhda> etme gıbı aka- demık nıtelıklı ışlevler ustlenmektedır Bu çerçevede. ay- nca. Akademık Değerlendırme Kurulu'nun uyelık yapı- sı ıle akademık yukseltmelere onkoşul olarak getınlmek ıstenen olçutler de tartı^maya açıktır On be^ kı>ıden olu^an kurula. unıversıte dı^ndan beş uyealınmasınıngerekçesınıanlamakkolay değıldır Mes- lekten oğretım uyesı olmayan msanların akademık değer- lendırme yapmalannı ıstemek ıle meslekten kaptan. uçak pılotu. doktor vb olmayan ınbanlann adı geçen meslek- lenn gereklennı yenne getırmelennı beklemek arasında ne fark vardır' Akademık olçutlere geiınce doçentlık ve profesorluğe yukseltılmekte "Akademik Deferiendirme Kurulu'nca belirlenen ulustararası duzfvde bilimsel der- gilerde va\ınlar \apmak" \e "bu yayınlara baska bilim adanılanncayapılmışatıflannbulunmasr gıbı ıkı onko- şul getınlmektedır Ilk olarak bu ko^ullararasında "ulus- lararasıdüzeydc kitapyazmışolmak" acaba neden bulun- mamaktadır' Dovent ve profesor adaylannın kıtap yaz- malan neden ozendırılmemektedır' Bu durumda kıtap vazan oğretım uyelen cezalandınlmamakta mıdır' Oören- cılenn Cıtapokumalan neden ozendırılmemektedır'lkın- cı olarak ıse bırgrubu meslekten olmavan on bes kı>ı. bır vavının uluslararası duzeyde olduğuna karar verebılıvor- sa aynı karan. bır unıversıtenın yetkılı kurumlannı.a be- lırlenmış bır jun uyesının neden veremeyeceğının açık- lanmaya gereksınme yaratan bır durunıa yol açtığını da vurgulamak gerekmektedır "Oğrerim Elcmanı \e l st Diizn 4raştıncı \eti$tirme Kurulu" da \me buvuk olçude V OK Başkanı tarafından olu^turulmakta. sonra da "oğretim elemanı \e üst düzey (?)araştınci)etiştirme" gore\ ı aynca. yundışına gonde- nlecek elemanları seçme ve bunlann programlarını du- zenleme vetkM ıle donatılmaktadır L nıversıtelen. "sivasal iktidartarafından belırlenen bir kurul"un "yoneteceği"; bu kurulun başkanı tarafından olu^turulan "Akademik Değerlendirme Kurulu'nun, eğı- tım-oğretım programlan ıle akademık umaniar. alanlann- da yetkılerle donatılmı^ olduğu ve yıne. buvuk olçude. \ ÖK Bajkanı tarafından belırlenecek bır "Oğrettm Ele- manı ve Lst Diıze> Araştıncı Vetiştirme Kurulu"nun bı- lımadamı ve ust duzey (') ara^tmcı yetı^tırme yetkıhlere sahıp olduğu bır yapı ıçınde. unıversıte mensuplanna. V OK'un talımatlannı yenne getırme dışında ne gıbı bır eğıtsel ve akademık ı^ kalacaktır' Boylesı bır konumda- kı ınsanlaryada "\OK memurlarT oğretım uyesı nıte- lığını nasıl ta^ıyabılecektır' Son olarak. bu taslağı hazır- lavan. YOK Başkanı ıle atayacağı "memurlan'ndan ne tur ınsanustu yetenekler ıle erdemler bekledıklennın ve bunlara ne tur ınsanustu yetkıler vermek ıstedıklennın acaba farkında mıdırlar' Taslak. malıaçıdan daelestınye açıktır Devletunıver- sıielerı "ekonomik olanaksıziıklar" ya da "tasarruf ted- birleri" nedenıyle son derece sınırlı altyapı. kutuphane laboratuvarv b ko^ullanndaçalı^mak durumunda bırakıl- mı^ken oğretım uye \e yardımcılan ıle unıversıte çalıı>an- lannın maa:> ve ucretlen olağanustu enflasyon oranlan karşisinda sureklı y ıpranırken "vakıflarca kurulacakvuk- seköğretim kurumlanna" V OK butçesinden "transfer- ler" yapılmasını ongormek nasıl bır mamıktır' Ozel bek- tor y anlısı y a da kar>ıtı olmakla bır ılgisi bulunmay an y u- karıdakı soru, taslağı hazırlayanlan "tutarlı'" davranma- dıklan \ın ele^tınnek disinda hıçbıramaı, ta^ımamakta- dır Ozel ;>ektorun yuk^koğretım kurumlan kurması des- teklenebılır ancak bunun ıçın. ^ımdı olduğu gıbı butçe- lennın yanya yakını ya da taslakta bu konu belırsız bıra- kıldığına gore belkı fazlası. devlet tarafından mı karşı- lanmalıdır' Ux Anteles Ohmpyadan Apkk 12 Yıl Önce Ilk F 16 UrcOldı. 8 Yıl Once Galata Kopnısu ktanbuta Veda £tü. 4 Yıl Önce Mandda Bajkan SepMı. 2 Yıl Önce Ahmet Fevzi Bekçi (Serbest Meslek): Şubat 1985'te Geleceğin Sigortası yaptırdı. Şubat I996'da sigorta siiresi doldu, özel emekli oldu. "Anadolu Hayat, gelecek de bir gü'n gelecek diyordu. Yıllar geçiverdi, sigorta slirem doldu, birikmi§ paramı aldım, özel emekli oldum. Her yıl primlerimi yükselttim, daha iyi birikim elde Geleceğin Sigortası... Anadolu Hayat'ın güvencesı kanıtlanmıj, bınlerce kıjıye ozel emeklılıgı yajatmı; hayat sigortası... Geleceğin Sigortası hem kiiçük tasarruflannızı büyük bırıkime ulajtırıyor, hem de yajamın doğal rısklerıne karjı guvence sağlıyor. Her yıl artınlan prımler bu güvenceyı daha da yükseltıyor, gelecek daha da güvenle gelıyor... Anadolu Hayat'tan Geleceğin Sigortası yaptıranlar bugün, ayda sadece bır-ıkı mılyon prım ddeyerek, su gıbı akıp geçecek 11-30 yıl arasındakı surelerde geleceklerıne destek sağlıyor. Zaman su gıbı akıp geçıyor... Gelecek de bır gün gelecek... Gelecek gelmeden gelın, sız de Geleceğin Sigortası yaptırın, Anadolu Hayat gu'vencesını değerlendırın. ANADOLU HAYAT "Hayat Uzmanı" , ANADOLU HAVAT SİOOHTA A.+. Büyukdefe Cad No 63/A ı*sl. M a S a k 8 0 6 7 0 'STANBUL Te (0212)286 14 86 Faks (0212)276 76 99 \'\ ANADOLU HAVAT Bir TORKİYS İŞ BANKASI Kuruluşudur PENCERE Şantaj Itflantaj, Tak ile Şak... Tansu Hanım ıle Necmettin Hoca, kapalı ka- pılar ardında baş başa verdıler Pazarlığı bağladılar Erbakan dedı kı. - Tansu Hanım, Refah 'ın hukumet olmasına des- tek venrsen, benı başbakanlık koltuguna oturtur- san, senı kurtarırım, yoksa Yuce Dıvan'dan yaka- nı sıyıramazsın Gel teslım ol!.. Çıller dedı kr - Tamam, ama, kanıtını gorelım1 Ortulu odenek ıçın oylamada Refahçılar benden yana oy kulla- nırlarsa sana ınanabılırım, yoksa benden sana ha- yıryok1 Yolsuzluklan. hırsızhklan, pıslıklerı temızlemek ıçın anlaşma olur mu9 Olur Refah. Çıller'ın yolsuzluklarını yakaladı, dosya- ladı, Buyuk Mıllet Meclısı Genel Kurulu'nu şantaj alanı gıbı kullandı ve amacına ulaşıyor. • Olan bıtenler karşısında herkesın dudağı uçuk- ladı, mezhebı en genış kışıler bıle 'ama bu kadarı da olmaz' dıyorlar, kımılerı de dovunuyor- - Ah, Turkıye bu hallere mı duşecektı!.. ; - Yazık yazık - Utanmazlık bu1 Yuh ıle yuf, feryat ıle fıgan. ah ıle vah bır ışe ya- ramaz; ağlamak ıle dovunmek çaresızhğın goster- gesıdır Yaşadığımız olaylann gumbur gumbur ge- leceğını onceden bılıp yazanların da 'bız dememış mıydık9 ' dıye ovunmelerı yararsızdır Turkıye bugunlere bır gunde gelmedı Enflasyon canavarı bır toplumda ahlakı yer bıtı- nr; butun değeryargılarını çurutur. kokuşma herya- nı sarar, toplumun kırlenmedık yanı kalmaz, koşe- yı donme felsefesının egemenleştığı donemde ah- lak çokuşu ıle bırlıkte dıncılık de boy atar, kutsal ınançlar sahtecılerın elınde sılaha donuşur. sarık ıle çarşafın altına sığınmak ısteyenlen bekleyen \u-. zaklar derınleşır : Yaşadığımız budur 1980'lerden bu yana oluşan. 'rantıyecı duzen' toplumda yıkımı hızlandırdı, Necmettin Hoca'nın dını pazarlamasıyla Tansu Hanım'ın laıklığı koltuk ıçın kullanması arasında bır ayrım yoktur, şımdı ıkı- sı bırleşıyorlar • Hoca dıyebılır kı - Muslumanlıkta takıyye var' Ben amacıma ulaşmak ıçın Tansu 'yu kullanıyorum . Bu, onun marıfetı 1 ( Ya Tansu'nun ışı? . Cumhurıyet tarıhının ılk kadın başbakanı şerıatın elıne su dokuyor Toplumdakı çurume o boyutta kı Tansu Hanım partısını de yolsuzluk dosyalannın peşıne takabı- lıyor Iktıdarın nımetlerınden yararlanabılmek ıçın kı- mı mılletvekıllerının yapamayacağı şey yok 1 Mal- varlığının hesabını veremeyen, ortulu odeneğı kuş- kulu ışler ıçın kullanan şaıbelı lıderlerının ardına ta- kılmışoteınlar kırlenmenın bıryanını oluşturuyorlaF. • Çok partılı rejımde Refah'la koalısyon kurmak her partının hakkıdır, ama boyle değıl Tansu Hanım şantaja boyun eğıyor Şantaj baskısıyla ışbırlığı onursuzluktur Ama bu onursuzluğa bakalım herkes katlanabı- lecek mı ? Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanfyken Başbakan Çıller ıçın ne demıştı. "- Çıller tak dıye emredıyor, ben şak dıye yapı- yorum. " Merak edıyorum Çıller 'tak' dıye Refah'la ortakhğa fıt oldu, baka- lım Doğan Paşa 'şak' dıye gereğını yenne getıre- cek mı? . Kürşat Başar tmza Günü 22 Haziran 1996, Cumartesi. 16:00-18:00 REMZİ KİTABEVİ, AKMERKEZ BAKIRKOY 5. SLLH HLKUK ^L\HKE^IESİ'^DEN Esa-, No 1996 MF Karar No 1996 -T1 Davacı Hasan karadenııı tarafından mahçıır Saıt Ka- rademır e \aM tavını ıstemı davasinın vapılan açık var- gılamasi sonunda Davanın kabulu ıle kastamonu Ta>kopru ılçeü. Gun- doğdu kovu. kutuk bira no j.cılı 0 7 9 01 sahıfe P'de nüfuba kavıtlı. 16 ~ 1324 d lu Suleyman ve Dondu'den olmaSaıtKarademır'ınTMk nın355 maddesıgereğın- ce akıl hastalîğı nedenıvle hacir altına alınmabina ken- dü>ıneavnı hanede nufusa kavıtlı bulunanoğlu9 8 1938 d lu Hasan Karademır ın vaü olarak nasp ve tavınıne 31 5 1996 tanhlı celsede karar verılmıştır Ilan olunur 14 6 1996 Basin 935"9 BURDÜR ASLH E 2. HUKLIK MAHKEMESİ Savı 1995 293 Da\acı Hamdıve Ozer (kendisine asaleten kuçuk Ca- nan'avelaveten) taratından davalı SamıOzeralevhıneaçı- lan nataka dav aünın v apılan duru^masinda \ enlen ara ka- ran uvarınca Davacı vekılı dılekçeMnde muvekkılı ıle davalının ev- lı olduklarını bu evlılıkten olan 2 tane çocuklarının bu- lunducunu once ıvı sıden ev lılıklerının daha ^onra dava- lının evden uzun surelı avrılmaii ve karisinı ıhmal etme- bi nedemş le sarsıldıŞ\nı. bır bure sonra ıse dav ah Samı nm ba^ka kadınlaıla ılı^kısı olduğuna daır sovlentısının çık- tığını, davalınıne^ını.aılebinı ıhmal ettıeınden vebırakıp gıttığınden avrılık tarıhı olan 1992 vılından ıtıbaren ge- çerlı olmak uzere davacınm kendısı ıçın ^ 500 000 - TL mu^terek çocukları Canan ıçın 2 500 000 - TL olmak uze- re toplam 10 000 000 - TL natakanın vasal faızı ve ucre- tı vekalet ıle bırlıkte davalıdan tahsılıne karar verılmesi- nı istemıştır Ozeren Otel Burdur adresinde ıken buradan adresi meçhule gıden \e adresi tum aramalara rağmen te^pıt edılemeven Samı Ozer e dav a dılekçesı veduruıjma gu- nunun ılanen teblığıne karar verılmiş olup duruşma gu- nuolan 19 "" 1996gunsaatO9 OOdamahkememızdurui- ma salonunda hazır bulunması bulunmadıgı takdırde HLMK509 ve510maddelerı gereğıncevokluğunda ka- rar verıleceğı ılanen teblıö olunur BaJn 93055
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle