26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Asgari ücret tartışması • ANKARA(Cumhuri>et Bürosu) - Halen brüt 8 milyon 460 bin TL tutannda olan asgari Cİcretin belırlenmesi sürecinde 4. raunt aşılırken yürürlülük süresi konusunda son sözü De\ let İstatistik Enstıtüsü (DİE) söyleyecek. Işçi-işveren ve htikümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu. dün 4. toplantısını yaptı. llgili kuruluşlardan istenen bilimsel \erilerin değerlendırildiği toplantı. DlE'nin hesap yapması için 4 temmuz tarıhine ertelendi. İşçi temsilcileri, asgari ücretin hesaplanmasına yeni venlenn katılmasıni. iş\eren \e hükümetin yüriirlük süresini geciktirme çabası olarak hitelendirdi. Soruşturma komisyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında kurulan TOFAŞ Soruşturma ^.omisyonu'nun üyeleri, dün TBMM Geneİ K.urulu'nö!a kura ile belirlendi. DYP, ANAP \e RP'nin 4'er. DSP'nin 2 ve CHP"nin 1 üye verdiği komisyon. ilk toplantısını 25 haziran salı günü yaparak başkanlık divanı üyelerini seçecek. TBMM'de daha önce. Çiller hakkında \e eski Enerji Bakanı Şinasi Altıner hakkında kurulan TEDAŞ Soruşturma Komisyonu çalışmaya başlamıştı. Emek Partisi davasına tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Emek Partisi'nın (EP) kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne açılan da\a. siyasi çe\ relerde tepİciyle karşılandı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP). Halkın Demokrasi Partisi fHADEP). İşçı PartİM(lP). Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)\e İnsan HakIan Dernegi' nden (İHD) yapılan açıklamalarda. "Emek Partisi kapatılmaz" denerek kovuşturma. demokrasiye saldın olarak nitelendi. Örgütlerve partiler, demokrasi savunucularını 24 haziran saat 10.00'da. EP Genel Merkezi'nde parti yöneticilerinin yapacağı ön savunmaya çağırdılar. Karayalçın - Interstar davası • A!N KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi. feshedilen SHP'nin son Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın. yayınlannda kişilik haklanna liakaret ertiği gerekçesiyle özel televizyon kuruluşu Interstar hakkında açtığı 30 mılyar liralık tazminat davasını husumet yönünden reddetti. Mahkeme hâkımi. davanın. İnterstar"ın bağlı olduğu şirkete değil. >anlış bir şirkete açıldıgını belirterek ''huSumet yönünden" reddedildiğinı açıkladı. Sekreter Akıntiipk davası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Milletvekilı Oİduğu dönemde sekreterliğini yapan Fatma Âkıntürk'e özel bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada "serseri" diyerek kişiük haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ceza davası açılan eski DYP Şamsun Milletvekili İlyas Aktaş'ın yargılanmasına devam edildi. toros-1/96 Tatbikatı • LEFKOŞA(AA)-Türk Şilahlı K.uvvetleri'nin Deniz \e Hava Kuvvetlen jle Kıbns Türk Banş Kııvvetleri'nın kara birlikleri unsurlannın birlıkte icra ettiği Toros- 1 96 Tatbikatı başarı ile sürüyor. Önceki gün başlayan tatbikatın dünkü bölümünde, hava ve kara birlikleri arasındaki koordinasyon \e işbirliğini hedefleyen atışlar yapıldı. Türk Ha\a Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 uçağı. gerçek bonıbalarla. KKTC'nin Beyköy bölgesinde. Ğnceden belirlenmiş hedeflere atış yaptı. DYP Genel Başkanı Çiller, CHP lideri Baykal'dan 3'lü koalisyon önerisi için ret yanıtı aldı 'Çfller, RP'ye kdıfarıyor'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -RP ile hü- kümet pazarlığının başbakanlık sorununda ki- litlenmesi üzerine: partisındeki dırenişı kırmak. zaman kazanmak \e pazarlık şansını arttınnak isteyen DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. dün yanıtını bildirmesı gereken RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan dan süre istedi. Çiller. dün ANAP-DYP-CHP-DSP ve ANAP-DYP-CHP modellen önerdiğı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan ret yanıtı aldı. DYP liderınıntemas- lan. *RPilekoalisvon dışında bir model kalma- dığını kanıtlama >e RP'li koalisyona kılıfarama" ginşımi olarak değerlendirildi. İki parti arasın- da aracılık yapan ve "Çüler'in kuryesi" olarak anılan DYP Bursa Milletvekilı Ali Ösman Sön- mez. dün akşam RP lideri ıle görüştükten son- Ecevit: çirkin pazarlık Örtülüde gözler Yılmaz'daANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RPnin, DYP ile ışbırligı yaparak eski Başbakan Tansu Çiller hakkındakı örtülü ödenek harcamalanyla ilgilı Meclis soruşturması açılmasına ılişkın önergeyi reddetmesi tepkilere yol açtı. DSP lideri Bülent Eee\it. TBMM'de önceki gün çirkin bir pazarlık yaşandığını belirterek "Eğer kurulursa DYP- RP koalisyonu kara para aklama operas>onu olacak" dedı. Ecevit. Çıller'ın. kendisi için ülkeyı felakete sürükledığini savundu. Meclis soruşturması açılması durumunda her türlü belge ve bilgiyi komısyona vereceğini söyleyen Başbakan MesutYılmaz'ın önüraüzdeki süreçte bu belgelen kamuoy una duyuracagı beklentısı doğdu. Ecevit. Yıİmaz'ın mal varlığına ilışkın araştırma önergesı vermekten vazgeçtiklerini açıkladı. TBMM'de önceki gün 505 milletvekilinin katılımıyla yapılan örtülü ödenek ovlamasında 246 üye, kabul oyu kullanırken 259 üye. ret oyu verdi. TBMM Başkanı Mustafa Kaletnli \e bırleşimi yöneten Başkanvekili Hasan Korkmazcan ıle RP'den 21. DYP'den 10. ANAP. CHP ve DSPden de 4'ermilletvekıli oylamaya katılmadı. RP'nın koalis>on pazarlıkları çerçevesinde Çıller'ı örtülü ödenekle ilgili hesap vermekten kurtarması tepkilere yol açarken gözler daha önce partisinin grup toplantısında yaptıgı bir konuşmada Çiller'in vasaya aykın harcaınalan belgeleyebileceğini söyleyen Yıltnaz'a çev nldi. Yılmaz. Çiller'in görev i devretmeden yaklaşık 15 gün önce çektiği 500 milyar liranın 250 mılyarlık bölümünü birgece>arısı V'akıfbank Genel .Vfüdürlüğü ve şubelerinde >eterli nakıt olmadığı ıçın Ziraat Bankasf ndan döv iz olarak çektığıni söyleınişti. Yıimaz, Çiller'in talimatıyla çekilen paranın önce Başbakanlığa getirıldiğinı. daha sonra da paranın buraya yanlışlıkla geldiğının anlaşılması üzerine bavullarla Başbakanlık Konutu'na taşındığını anlatmıştı. Yılmaz. soruşturma komisyonu kurulması durumunda Çiller'ın yasadışı harcamalannı belgeleyebileceğini de arkadaşlanna iletmişti. Çiller hakkında Meclis soruşturması açılması halınde tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı beklentisinde olan ANAP'ın bu durumda Başbakan'a belgeleri basın aracılığı ile kamuoyuna açıklaması için baskı yapacağı belirtildi. ANAP'lı ZekiÇakanda. RP^ıle DYP'nın örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergesinde uzlaşmalannın "örrüJü-Mercümek hükümetinin" kuruldugunu gösterdığını ilen sürdü. Ecevit de. DYP ıle RP'nın ışbirliğı yaparak örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergesinı reddetmelerıni eleştirdi. Civangate şoku DSP'de Emlakbank soruşturmasının destekleneceği açıklanmasına karşın. 75 mılletvekilinden 50 sinin oylamaya katılmaması rahatsızlık yarattı. DSP Grup Başkanvekili Hüsamettin Özkan'ın oylama öncesinde milletvekillenne "Mcdanınıza göre hareket edin.oylamaya katılmayın" mesajı verdığı bıldırildı. DSP'lı bazı mılletvekilleri, " Partinin sürekli ANAP'a yakın göriinrü vermesini sağladığı" sav ıvi'a Özkan'ı suçladılar. Ecevit, bu konuda ne grupta ne de dışarıda hiçbir mıllervekiline telkinde bulunmadıklannı ılen sürerek "Bizbu konuda adaletle siyasetin birbirine kanştınlmaması iİkesine bağlı kaldık" dedı. • "REFAHYOL koalisyonunda ilk başbakanın kim olacağf" sorunu, iki parti arasındaki diyaloğu tehlikeye soktu. Arabulucu olarak Necmettin Erbakan'la görüşen DYP'li Ali Osman Sönmez, "Bu iş zora girdi. Ben yoruldum" açıklamasını yaptı. ra. "Bu iş zora girdi. Ben yoruldum" açıklama- sını yaptı. DYP-RP koalisyon pazarlıkları, iki partinin kurmav ları arasında önceki günden bu sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. Görüş- melerde. başbakanın kim olaeagı konusunda anlaşma sağlanamazken D\'P'liIerin en son ge- tirdiği "döniişümlü modeL Çiller'in 2 a> lık baş- bakanlığı ilebaşlasın" önerisi. RPtarafında ka- bul gönnedi. RPkulislerinde. Çiller'in "Başba- kan Yardımcılığı \e Dışişleri Bakanlığı'nı kabul ettiği" dile getırildi. D\ P Genel Idare Kuru- lu'nun önceki gün y apılan toplantısında. pazar- lıklar sırasında boruştıırma dosyalan konusunun da güvenceye kavuşturulduğu onaylandı. Alı- nan bilgiye göre. Denizli Mılletvekilı Haluk Müftüler'in "Soruşturma dosyalan güveneeye alındı mı" sorusuna, Çiller "Doğru. Ancak,öy- le bir görüntü \ermemeliyiz" karşılığını verdı. DYP'den Izmır Millenekili Mehmet Köste- pen. İstanbul Millenekili Bahatrin \üeel ıle ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ANAPtan Devlet Bakanı Ali TalipÖzdemirve Genel Başkan Yardımcısı İlkerTuncay, dün bir araya gelerek ANAYOL'un canlandınlması için neler yapılabileceğini görüştüler. DYP'liler, 3. kişi başkanlığında ANA\'OL hükümeti kurula- maması durumunda, DYP-RP hükümetinin ka- çınılmaz olacagını söylediler. Çiller. DSP ve CHP liderleriyle görüşeceği- nı açıklamasına karşın. dün DSP'den randevu istemedı. 'Çiller kılıf anyor' Bu arada. Başbakan Mesut Yıİmaz'ın Kon- ya'dan dönerken İstanbul programını iptal ede- rek Ankara'ya geçmesi dıkkat çekti. Dev let Ba- kanı İmren Aykut. Çiller'in temaslanyla iigili olarak "Kendi tabanlannı. miUervekillerini kan- dırnıakiçin biryoldur. Heryolu denedım. baş- ka çarem kalmadı' demekistiyor. REFAHYOL için kılıf arıyor. Bu koalisyon. pislikleri temizle- me koalisyonu olacaktır" dedi. Aykut, RP'nin "ikiyüzlülüğünün tarihe geçeceğini" de söy le- di. ' 4'lü koalisyon arayışlanndan sonuç alamadık- larını anlatan Çiller. yetkili kurullannın kendi- sine hiçbir partiy ı dışlamadan. hükümet görüş- melen ıçın tam yetkı verdiğini söyledi. Ç'Her. hükümet kurma yetkisi kendilennde olmadığı halde. partilerin konumlarını bırincı ağızdan duymak için hareketegeçtiklerini bildirdi. CHP lideri Baykal'a4'lü \e 3'lü koalisyon önensin- de bulundugunu kaydeden Çiller, ancak CHP'nin bu aşamada hiçbir hükümette yer almama ko- numunda olduğu yanıtını aldığını söyledi. RP"ve de en kısa sürede yanıt vereceğini kay- deden Çiller. hiçbir partiy e v erilmış sözü olma- dığını belirterek RP ile de koalisyon yapacağı- nı söyiemediğini yineledi. Bugüne kadarki ge- lişmelennolmayacaklan ortaya çıkardığınıbe- lirten Çiller'in bu sözleri. "Veni bir ANAP-DYP koalisyonu olmayacağım kastediyor 1 " şeklinde yo- rumlandı Görüşme sırasında Çiller'in. sert sözcükler- le Yılmaz'ı eleştirdiğı ve RP-DYP koalisyonu ıçın dayanaklaryararmayaçalıştığı öğrenıldi. Bay- kal'ın da RP'li bir hükümetin olası zararları ko- nusunda daha önceki sözlerini de anımsatarak Çıller'i uyardığı bildirildi. Bay kal. görüşmenin ardından yaptığı açıkla- mada. hükümeti kurma görev i Çiller"de bulun- madıgı için hükümet kurmaya dönük bir müza- kerenın söz konusu olmadığını. bu nedenle bir hükümet önensıne muhatap olmadıklarını bil- dırdı. Baykal. 3'lü. 4'lü formüllenn temel en- gelinin ANAP ıle DYP arasındaki anlaşmazlık olduğunu vurgulayarak "Bunlar.zihniegzersiz olmaktan olt gidemez. Temaslann. bunlann ol- madığını kanıtlama amacından başka birsonu- cu olacağını sanmıyorum" dedi. D\P nin. yanıtını gecıktırmesi üzerine. RP'li- ler de ANAP'la görüşmelerinı sıklaştırdı. RP Genel Başkan Yardımcısı AbdullahGül ıle grup başkanvekilleri İsmail Kahraman ve NecatiÇe- lik'in ANAP Genel Başkan Yardımcısı llker Tuncay ve İstanbul Milletvekıli KorkutÖzal ile göriiştükleri ögrenildi. Ost düzey bir RP'li. "Bu \% ANAP'a döndü, zaten bizim göniümüzdeki ortakda ANAP" dedı. Çiller'in arabulııcusu konumundaki DYP Bursa Milletvekili Ali Osman Sönmez de akşam saatlerinde RP lidenyle yeniden görüştü. Sön- mez. RP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeden sonra. "Başbakanlık sorunu aşıldı mı" soruları üzerine. "Daha zamana ihti- yaç \argaliba"demekleyetindi. Sönmez. Erba- kan'ın hiçbir ödüne y;anışmadığını belırterek "Bu turumlannı sürdürmeleri durumunda hü- kümet kurmak zor. RP ile koalisyon zora girdi. Ben voruidum. İstanbul'a dönüvorum" dedi Pazarbkçımn gazeteci öikesi • DYP ve RP'li bazı milletvekillerinin görüşmelerini izlemek isteyen gazeteciler, önce hakarete uğradı, daha sonra gözaltına alındı. • Parlamento Muhabirleri Derneği. "Basını sindirme kampanyasının bir parçası" sözleriyle gözaltılan kınadı. TGS Ankara Şubesi, özür dilenmesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ko- alisyon pazarlığı sürdüren DYP ve RP kur- maylarının. önceki gece yaptıklan gizli top- lantıyı izleyen gazerecilerepolislerceönce hakaret edildiği. ardından da gözaltına alın- dıklan ögrenildi. Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) yönetimi. gazetecilerin gö- zaltına alınarak "suçlu muamelesi" yapıl- masını sert bir dille eleştirirken bu girişi- min "basını sindirme kampanyasının bir parçası olduğu" görüşüne yer verdi. Türkıy e Gazeteciler Sendikası (TGS) An- kara Şubesi de olaya neden olanlan kına- yarak özürdılemelerıni istedi. Koalisyon ortaklığı için pazarlık yürüten Sanavi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez. RP Grup Başkanvekili ŞevketKazan. RP Mar- din Milletvekili Fehim Adakveaynı parti- den İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş, dün akşam Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın kardeşine ait bir büroda bir arava geldiler. Görüşmey i izlemek üzere, bu büroy a gelen PMD üyesi. Akşamgazetesi muhabiri Feh- mi Çalnıuk. Interstar telev izyonu muhabi- ri Ahmet Takan v e kameraman Noyan İnal. polıslerin "kalkın lanayağa.teröristolma- dığını/ı. basın kartlarını/ın gerçek olduğu- nu nereden bileyim?" sözleriyle hakaret edilerek gözaltına alındı. Gözaltındayken de polislerin hakaretıne uğrayan gazeteciler. ge- ce yarısından sonra serbest bırakıldılar. 'Soruşturma başlatılsın' Olav üzerine Parlamento Muhabirlerı Derneği"nce vapılan açıklamada, gazete- cilere yönelik saldın kınanırken. Içişleri Bakanlığı'nın bir an önce soruşturma baş- latması istenıldi. TGS Ankara Şubesi'nce vapılan yazılı açıklamada da. "Olayasebe- biyet verenleri kını\or ve özür düemeye ça- ğınyoruz" denildi. Olayı izleyen gazeteci- lerin görüşmeye katılan milletvekillerinin güvenlikgüçleriniçağırmalan üzerine ger- çekleştiği vurgulanan açıklamada şu gö- rüşlere yer \erildi: "Bu durum. demokrasinin beşiği olan pariamentoda milletin temsilcisi olarak gö- rev yapan kişilertarafından yine demokra- sinin temel işlcv lerinden birisi olan kamu- oyunu bilgilendirme göre\ ini yerine getiren gazetecilerin bu haklannın engellenmesinin açık bir örneğini oluşturmaktadır. TGS ola- rak gazeteci arkadaşlarımızın görevlerini yapmalarına engel olan \e güvenlik güçle- rince bir süre gözaltına alınmalarına sebe- biyet verenleri demokratik kurallarla bağ- daşnıayan bu tavırianndan dolayı kınıyorve özür dilemeye çagınyoruz." TıIRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Yazmak sorumluluktur. Elini taşın altına sokmaktır. Söyiediklerinizi yel üfürebilir, su götürebilır. Yazdıklannız ka- lır. Sorumluluğu da omuzları- nızda kalır. İster "Das Kapital" gibi bir anıt-eser yazmış olun, ister küçücük bir taşra gazete- sinde kısacık birkaç satır. Yazdıklannız kalır. Sorumlulu- ğu da omuzlarınızda... Yazdığınızı ciddiye almazsa- nız, yazı sizi sarakaya alır. Sa- raka, alay demek. Bazen o ka- dar şanslı da olmazsınız. Bir alayla da geçiştiremezsiniz. Özensiz yazılıvermiş bir cümle- cik, gün gelir bir tokat gibi pat- larsuratınızda. Ivınp kıvıramaz- sınız, lafı evirip çeviremezsiniz. Yazıdır. Insafı yoktur. Ak kâğrt üs- tüne düştüğü an sizden bağım- sızlaşmış, başına buyruklaşmış- tır. Nice kalem erbabının, nice yazı ustasının ülserte kapı kom- şu, yürek sıkışmasıyla akraba. baş ağrısı ile sarmaş dolaş, ra- kı şişesiyle arkadaş yaşaması bundandır. • • • Peki, ya yazmadıklarınız?.. Anısı henüz pek taze bir öz- Yazdıklanmız ve... Yazmadıklanmız deneyim: Hapishanelerdeki açlık grev- lerine ilişkin mektuplar gazete- deki posta kutumda birikmeye başlayalı en az üç gün olmuş- tu. Yaşamının epey bir döne- mini dört duvar arasında geçir- miş, 1980 ilkbahannda askeri hapishanelerde 12 Eylül prova- larının tanığı ve deney tahtala- rından biri olmuş bir gazeteci- nin bunaduyarsızkalması, ken- disini inkârı demektir. Erteledim. Birgüntembelliği- me geldi, bir sonraki gün 'Cu- martesi Anneleri'rim güncelliği önaldı. bir gün şu oldu, öteki gün bu oldu... Yazmadım. Sonra Hamza Yalçın'ın mek- tubu geldi. Gelmekle kalmadı. taş gibi oturdu. Mektubu bir ar- kadaşım da okudu. Bir şey de- medi. Ama bakışlannda "Bu ayıp da sana yeter"diyen ke- derli ışıltılar gördüm. Hamza Yalçın benim "mapu- sane arkadaşım." Mapusane arkadaşlığı, askerarkadaşlığın- dan da, yol arkadaşlığından da ileridir. Birinde üniforma, öte- kindeyol azığını bölüşmüşsün- dür; mahpushanedeacılan, ez- gileri, tutsaklığı, omuz verme ya da alma duygusunu. Mah- pushanenin şakası yoktur. Gün gelir yaslanacak bir omuz arar- sın. Bulamazsan, yıkılman iş- ten bile değildir. O yüzden evlat acısı gibi koy- du Hamza Yalçın'ın mektubu. Soruyordu: "Aydın Abi, merhaba. 12 Eylül'den kısa süre önce Selimiye 'de birlikteydik. 1991'de de Bayrampaşa 'da buluştuk. Nasılsın, iyi misin? Cezaevleriyle ilgili niyeyazmı- yorsun ağabey? Dünkü ve bu- günkü Cumhuriyet'leri okuya- madım henüz. Onun için gü- nahını almayayım. Ama önce- ki Cumhuriyet'lerde cezaevle- riyle ilgiliyazına rastlayamadım. Yadırgadım. Cezaevleri, yaban- cısı olduğun bir yer mı? Sen yazmayacaksın da kimler ya- zacak?.." Haydi buyur bakalım! Gebze Cezaevi'nden gelmiş şu beş paragraflık mektuba biryanıtın var mı? Hele hele o tokat gibi yalın cümle: Yadırgadım Sen yazmayacaksın da kim- ler yazacak? • •* Yazmak sorumluluktur. Doğ- ru. Ama bazen. hatta sık sık yazmamak da sorumluluk- tur! Bir ülkede insanlar, bir eski polis şefinin hukuk duygusu- nun sınırları içinde acıya, hak- sızlığa, bedensel ve ruhsal tah- ribe zorlanıyorlarsa, seslerini dört duvann ötesinetaşıyabile- cekleri tek silahlan bedenleridir. Hani anne sütünden yapılmış o heykeldir! Kendini yok etmece- sine açlık grevine yatmaktan öte silah yoktur mahpus da- mında. Yazarsan ne olur bilinmez. Ama yazmazsan yaklaşan ölü- me bir ilmik de sen atmışsındır. Bu suçun yargısı, duruşması da olmaz. Yargıç da sensındir, cel- lat da. Yüreğine oturan, bilinci- ni karartan bir utanç sarar her yanını. Utanırsın. Yazmak sorumluluktur. Ba- zen ve sık sık, yazmamak da... Ne kadar demokrat görünür- sen görün. ne kadar temiztop- lum savaşçısı bir gazeteci gibi görünürsen görün. bir emekli general darbe haberciliği yap- tığındayazmryorsan sorumlu- sun. Devleti koruyayım derken militarizmin batağına yuvarlan- mışsındır. Demokrasiden yana sanırsın kendini, yazmadığın için demokrasinin cellatlanna karışmışsındır. Hapishanelerden yükselen çığlıklar sana kadar ulaşmıştır, ama senden gecikmeli de olsa çıt bile çıkmıyordur. Artık iste- diğin kadar, "Ama o açlık grev- leri ideolojik amaçlı, devlet yı- kıcısı örgütlerin tezgâhı" diye kıvır dur. Zalime ortak, insana düşman olmuşsundur. Ivırıp kıvırması, lafı evirip çe- virmesi de yok. Yazdıklann kadar yazmadık- larından da sorumlusun! Yazdıklann kadar, 'yazmadık- lann 'sın... POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Rahatladık... Sabahın ilk ışıkları denizin üzerine gri gölgeler dü- şürüyor. Kent uyanmış, ilk tren Haydarpaşa Garı'na yanaşıyor... Gazetelen alıp okumaya başlıyorum... Dini bütün 'malum gazete'ye göz atıyorum.. Altı sütun manşetten Tansu Çiller'i vermiş: "Sonunda Çiller kazandr..." Tansu Hanım'ın bir de fotoğrafı konmuş manşetin altına: "Tansu Çiller, RP'nin de desteğiile 3. defa Yü- ce Divan'a gitmekten kurtuldu..." Ben 'takkeli liboşlar'm ne olduğunu, kendi çıkar- lan için neler yapacaklannı çok iyi btlirim. Bunlann Müs- lümanlıkla, dindarlıkla uzaktan yakından ilişikleri yok- tur. O nedenle de her zaman her yerde 'şeriatçı to- suncuklar' için şöyle yorum getiririm: "Bunların Allahlan dolar, peygamberleri marktır.." Tansu Çiller'i RP milletvekilleri kurtardı. Mangalda kül bırakmayan 'şeriatçı tosuncuklar', koltuk uğru- na Çiller'e destek kararı aldı. Necmettin Erbakan Hoca da Başbakanlık koltuğuna oturmak için Tansu Hanım'ı akladı. Böylece RP'nin ne denli omurgasız yapıya sahip olduğu, varsanılan ideolojisinın ne denli çürükteme- le dayandığı ortaya çıktı... Necip milletimiz 'din tacirieri'n'ın gerçek yüzünü gö- rebildi mi acaba? Şimdi çok merak ediyorum şu bizim 'şeriatçı to- suncuklar' bakalım neler yazacak, Tansu'yu kurtar- ma operasyonunu nasıl yorumlayacaklar... • • • Tansu Hanım'ı ve sevgili eşi Özer Uçuran Çiller Bey'i gerçekten kutlamak istiyoruz. Atatürk devrim- lerinin pardon 'inkılaplan 'nin ve ilkelerınin yılmaz sa- vunucusu Tansu Hanım zoru başardı. Artık Tansu Hanım 'her türlü engeli' aşacak bir düzeye erişti. Politikayı öğrendı, laik demokratik cumhuriyetin te- meline dinamit koymak isteyenleri 'Atatürkçü' bir çizgiye getirmek için her türlü özveriye hazır olduğu- nu da açıkladı. Ben tam 24 saattir Tansu Hanım'ı alkışlıyor ve hay- kırıyorum: "Siz necip milletimizin saltsarışın bacısı değil, gu- rurusunuz!.." Bu arada RP milletvekili Şevket Kazan'ı da kucak- lamak, yanaklarından öpmek içimden geçmedi de- ğil. Milletvekili Kazan, 'kazanmak' için her yolun ge- çerti olduğunu Meclıs'te yaptığı o 'muhteşem' konuş- mada dile getirdi. Artık DYP-RP iktidarı mutlaka kurulmalı; Erbakan Hoca başbakan, Tansu Hanım başbakan yardımcı- sı olmalıdır. Hacı ile Bacı bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak için canla başla çalışmalıdır. Aynca başta Sabah ve Yeni Yüzyıl olmak üzere Za- man gazetesi ve Samanyolu Televizyonu 'kendileri- ne yakışır' bir yayın politikası izlemeli; özellikle eski dostlarımız Cengiz Çandar, Fatih Çekirge ve bu- günlerde ortahkta pek görülmeyen Ufuk Güldemir DYP-RP ortaklığı konusunda 'demokrasıyi' içlerine sındiremeyenlere o 'yalın Türkçelerı 'yle bir güzel an- latmalıdırlar. Ara sıra da 'Fetuş Hoca ya uğramalannda ve Feh- mi'den bilgı almalarında yarar vardır... • • • Necip milletimiz Refah Partisi'ni önceki gün Mec- lis'te tanıdı ve gerçek yüzünü gördü... Artık halkımızın RP-DYP ortaklığıyla 'adil düzen masalı'm anlaması, 'din tacirleri'nin de gerçek kim- liklerini öğrenmesi gerekiyor... Ne demiştik 'takkeli liboşlar' ve 'şenatçı tosun- cuklar' için: "Bunlann Allahlan dolar, peygamberleri marktır.." Yalan mıymış? Bizim 'takkesiz liboşlar'a gelince... Onlarda avanta, çıkar, üçkâğıt ne ararsanız bulur- sunuz... Şimdi alkışları Tansu Hanım ve Erbakan Hoca için... Güneş yükseliyor... İnsanlar telaş içinde koşuştu- ruyor... Neymişefendim?.. Meclis'te RP'nin ağırlığı varmış. RP, demokrasıyi pek severmiş. RP; baskıya, zulme, haksızlığa karşıy- mış. Adil düzen, Çiller'i kurtardı. Adil düzen şimdi ikti- dar olmalıdır. Gazeteleri okumayı sürdürüyorum... Devlet-mafya ilişkileri; dolandırıcılık, adam öldür- me, kaçakçılık... • Bu memleketin dibi çıkmış... Sahi, DYP'de neler oluyor? Tansu Hanım'ın keyfi yerinde. Ama iç evreni biraz karışık olmalı. O da birkaç gün sonra düzelir. Bacı ile Hacı aynı yolda yürümelidir. inşallah, amin!.. Ohh, rahatladık be!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E maH: Hikmet Cetinkaya <n Planet.com. TR HİKMET ÇETİNKAYA H İ I M E I C E T I N K A T * \Kzu POSTUNDA KURT Uo. F«*Jd Htfm Klnr 250.000 TL (KDV dahil) Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Caddesi Satktmsöğüt Sokak No: 9/B Cağaioğlu Istanbut Tet:514 01 96/95
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle