03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 IRA saldınyı üstlendi • DIBLLN(\A)- Ingıltere nın Manchester kentınde geçen cumartesı meydana gelen patİamanın sorumlulugunu. Irlanda Cumhumet Ordusu (IRA) ustlendı Irlanda de\ let TV'M RTE've teleton eden bır IRA merbubu bombalı •»aldınyı kendılerının gerçekle^tirdığını belırttı, ancak sivıllenn yaralanmasından ""Lzuntu duyduklannı" soyledı Manchester de bır kamyona verle^tırılen bombanın patlama-,1 sonucu 206 kı^ı varalanmı^. 155 mıl\on dolarlık hasar meydana gelmıştı New York polisine suçlama • Dış Haberier Sen isi - Uluslararasi At Orgutu New york polısını sanıklara kotu muamele etmekle suçladı Orgutun hazırladığı brr raporda. Nevv York emnıyetıne mensup beyaz polislerın. gozaltındaozellıkle zencı. Latın Amerıka ya da Asya kokenlılere karşı gereksız >ıddet uyguladıklan \e kotu muamele yaptıklan one suruluyor Arsenikle kanser tedavisi • Dış Haberier Servisi - Xınhua haber ajansı oncekı gun Şanghaylı doktorların, damara arsenık \ererek losemı teda\ısını başanyla gerçeklesjtırdığını bıldırdı Çın resmı haber aıansı da Şanghay Hematolojı Enstıtusu'ne bağlı bılım ddamlarının. baglıklı hucrelere zarar vermeden damar ıçıne arsenık \ererek losemı hucrelerını yok ettıklerını \e bıınun ağır losemı hastalan ıçın uygun bır teda\ ı olduğunu açıkladı Itafya'da sel: lOölü • LICC\(\A)- İtal>a*nın Toskana kıyı bolgesınde i>ıddetlı yağışlann yolaçtığı sellerde, 10 kışının olduğu bıldırıldı De\ let tele\ ızvonu RAI. sellerde 25 kıs.ının kayıp olduğunu duv ıırurken. bolgede teleton hatlarının kesTldığını belırttı Toskana'yı etkısı altına alan >ıddetlı yağmurlar sonucu bırçok kovun merkezle ıletı^ımlen kesılırken. nehır yataklarının ta^masıyla da bırçok aracın sulara kapıldığı bıldınldı Savunma Bakanı Pavel Graçov'dan sonra, Yeltsin'in çevresindeki diğer şahinler de görevden alındı Krendm'de iç hesaplaşma• Başkanlık seçımlennın üçüncüsü Aleksandr Lebed Rusya Güvenlık Konseyı başkanlığına gelır gelmez, Kremlın'dekı dengelen değıştırdı HAKAN 4KSAV YIOSKOVA-Moskova'dadunbır kez daha darbe tartışmalan gunde- me geldı Ancak darbe tehlıkesının kaynağında. daha onceden pek çok- larının ıddıa ettığı gıbı komunıstler değıl Başkan BorisYeltsin'ın en ya- kın yardımcılan \ardı Duruma el kovan Yeltsın. sertlık >anlısı yar- dımcılannı Kremlın'den attı Devlet Başkanı'nın ozel koruma gore\ lısı \e en yakın arkadaşların- dan bırı olarak tanınan General \leksandr Korjakov KGB'nın ye- nne kurulan Federal Gu\enlık Ser- vısı'nın Başkanı Mihail Barsukov \e Ba^bakan Bırıncı Yardımcısı Oleg Sosko\ets dun \eltsın tarafın- dan gore\ lennden alındı Daha on- ce de Sa\unma Bakanı Pa\el Gra- çov'un ışıneson venlmiijtı Tum bu ısımler. RusvayonetımındeBatı'ya karşı soğuk bakan \e ıç polıtıkada dıktatorluk yontemlennı ;>avunan ~Mosko\a şahinleri" olarak değer- lendırılıyordu Korjako\. geçen ay yaptığı bır konu^mada, başkanlık seçımlennın yapılmasına karşı çık- mış. komunıst nıuhalefete karşı bert onlemleralınmasını talep etmiştı Moskova'da son gunlerde ve ozellıkle de dun >aşanan gelışme- ler Yelts>ın'ın yakın çevresını oluş- turan danışmanlar arasında gergın bırıçhesaplaşma\adonuştu "Sert- lik vanlılan" ıle başını Başbakan V iktor Çernomırdin. De\ let Başka- nı Idan İşler Muduru Sergey Filatov \e De\let Başkanı danışmanların- dan eskı Başbakan Vardımcısı \na- tolK Çuba\s*ın ı,ektığı grup arasın- dakı mucadele keskınleştı Her ıkı taraf da ıkıncı tur oncesınde bırbı- nnı safdışı etmek ıçın çabalannı art- tırdı llk tur seçımlenn uçuncusu Ge- neral \leksandr Lebed'ın Kremlın Sarayı'na bırdenbıre. hem de genış yetkılılerle gırmesı. ıkı grup arasın- dakı dengeyı etkıledı Lebed'ın RusyaGuvenlıkKonseyı'nınyone- tıcılığıne getınlmesı \e Yeltsın ın ulu^al guvenlıkten sorumlu y ardım- cılığına atanması sertlık yanlıları- nı urkuttu Lebed'ın ordu ıçınde darbe yapmayı tasarlayan çe\rcler olduğunu \e kendısının bu guçlerı "Acımasızca cezalandıracağını" soylemesı. gergınlığı daha daarttır- dı' Yeltsin'in "sertlik yanlısrolarak bılınen yardımcılan ıle "demokrat" olarak tanımlanan yardımcılan ara- sındakı mucadele son ıkı yıl ıçınde gıderek keskınleşmıştı Bırdonem. sertlık yanlıları. Çeçen Savaşi baş- ta olmak uzere pek çok konuda De\let Başkanı'nı daha fazla etkı- lemıştı Seçımler yaklaşırken \elt- sın. halkın eğılımını de goz onune alarak Çeçenıstan'da barışa. ulke ıçınde demokratık yontemlere yo- neldı Seçımlerın ıptalını oneren vardımcılarına karşı çıktı Ancak > ıne de ıkı grup arasındakı mane\ - ralanna de\am ettı Dunku gelışmelerbardağı taşıran damla oldu Graço\ dan sonra. ara- larında >akın dostu Korjakov "un da olduğu uç yonetıcısını gore\den alan "Veltsın kararını açıklarken ol- dukça uzgun gorunuyordu Ancak gelışnıeler. onu Kremlın'dekı fark- lı gruplar arasında kesın bır tercıh yapmaya veyakınçevresını yenıle- meye zorlamıştı Oncekı gun Yeltsın'ın seçım kampany asında gorev lı olan Serge> Lisovski ve \rkadi> YestalŞev ses- sız sedasız goz altına alındı Krem- lın'dekı "demokrat" çe\relerın temsılcısı olan bu ıkı kışının. Kor- jakov'un \e Barsukov'un emrıyle sorgulandığı ortava çıktı Bunlar- dan Lisovkı. sorgu sırasında kendı- sıne "Veltsin iktidarda kalacak: an- cak bu sizin değil, gerçek > urtse>er- lerin savesinde gerçekleşecek" de- nıldığını açıkladı Ola\ı oğrenen Rusya Guvenlık Konseyı Sekreterı Lebed sabaha karşı Ü4'te, soz ko- nusu gorevlılerın salıverılmesını sağladığını bıldırdı Rus askerleri Kremlin önünde nöbette. Sırplar'a ellerindeki BM askerlerini bırakmalan karşılığında Srebreniça'ya girme izni verildiği öne sürülüyor Fransa'dan Sırplar'a katliaın îzniDış HaberierSer\isi- Geçen yıl bın- lerce Bosnalı Musluman'ın olumune yol açan Srebrenıça katlıamının sorum- lusu Bosnalı Sırplarla Fransa arasında- kı bır "centılmenlık anlaşma;>ı"mı\dı 1 Bu korkunç sav geçen gunlerde \\ru- pa'da ve Amenka'da yay ımlanan bırte- le\ız>on belgeselının ana konusunu oluşturuyor Tımedergısınde yay ımla- nan habere gore belgeselde. Sırpların ellerınde tuttukları ve çoğunluğunu Fransızların oluşturduğu Bırleşmış Mılletler (BM) Barış Gucu askerlennı ser- best bırakmalan karşılığında Fransa'nın NATO'ya baskı yaparak Sırpların bomba- ianmasını onlemeyı kabul ettığı sa\ lanna yer verılıyor Belgesele gore eskı Yu- goslavya'dakı BM Gucu Ko- mutanı Fransız General Ber- nard Jan>ier'ın. hazıran 1995 de Srebrenıça BM gu- venlı bolgesınde gerçekle- şen Sırp katlıamını durdur- mak ıçın NATO'dan hava saldınsı ıstememe karannı- nın arkasmda bu gızılı an- laşma yatıyor Srebrenıça katlıamında 3 bın Muslu- man oldurulmuş, 5500 kışı ise kaybolmuştu Hollanda ingıltere ve ABD ortak yapımı olan bel- gesel çeşıtlı çevrelerde of- keyle karşılanıyor Fransa Başkanı Jacques Chirac'ın sozcu lennden Catherine Colonna Tıme dergısıne vaptığı açıklamada, hava saldınsı yapılmamasına ılış- kın herhansı bır soz \enl- nıedığını belırttı Colonna, General Janvıer'ın BM'ye bağlı olarak gorev yaptığını. butun kararlann bırlık ko- mutanı tarafından değıl BM Genel Sekreterlığf nınozel temsılcısı tarafın- dan verıldığını vurguladı Belgeseldekı sav lar. gızlı BM belge- lerını temel alıyor BM kayıtlan Gene- ral Jamıer'ın, 4 Hazıran 1995 gunu Bosna Sırp Generalı Ratko Mladiç ıle goruştuğunu ortaya koyuyor General Janvıer'ın Nevv York BM'ye ulaştırdı- ğı habere gore General Mladiç bır an- laşma onensınde bulunmuştu Sırplar. bolgelenne hava saldınsı duzenlenme- mesı karşılığında BM askerlennı teh- dıt etmeyı bırakacaklardı Janvıer'ın anlaşmayı ımzalaması durumunda re- hınelerhemen salıverılecektı General Janv ler anlaşmay ı ımzalamamıştı. ama generalın yardımcılanndan bınnın ga- zetecılere verdığı bılmve ^ore ıkı mın sonra yuksek rutbelı ıkı Fransız subay. Başkan Chirac'ın emrıyle anlaşmayı ımzalamak uzere bolgeve gelmıştı ! 8 hazıran gunu ıse son rehıneler de ser- best bırakılmıştı Ama butun bunlara karşın Chırac'ın sozcusu Colonna 4 ha- zıran toplantısını kabul ederken top- lantınının amacının "biranlaşma vap- mamak** olduğunu ve Mladıç'ın one- nsının gen çevnldığını soyluyor 10 temmuz gunu. Srebrenıça'nın duşmesınden bır gun once Zagreb'de yapılan bır BM komutanlartoplantısı- nın belgelerıne gore Janv ler hava sal- dınsı yapılmamasının gerekçelennı ha- zırlamıştı Belgelere gore Janvıer. bır hava saldırısı durumunda tehlıkelı ola- bılecek bır pıyade saldırısı olabıleceğı gerekçesını one surnıuştu Ve Sırp sal- dırısı boyunca Janvıer, askerı danış- manlannın ısrarlarına karşın hava sal- dırısı emrı vermedı t/ÖRÜŞ/ YAVLZ GÖR 16 Hazıran 1996 seçımlerı Rusya'dakı derın ayrılıkları bır kez daha ortaya serdı Genelleştırme yolu ıle, kamu- oyunu, "Eskıaler" ve "Yenıaler' dıye katalog etmeye de olanak yoktur ilk seçım sandığı ıle son seçım sandığının açılışları arasında 25 saatlık bır zaman fark/nı kapsa- yan bu uzun ve çok genış ulke- de, bırbırınden çok farklı bolge- lenn, bırbınnden çok farklı etnık yapıların varlığını hesaba katan "Kamu yoklaması" uzmanlan, seçımden once bu yoklamaların berrak bır manzara arzetmeye- ceğını hesap ettıler ve bır "Polı- tık tomografı' çıkarmaktan da vazgeçtıler 16 hazıran seçımlerı, ıkı ılerı gelen başkan adayına gereklı % 50'yı vermekten uzak kaldığı gı- bı, bu rakama yaklaşacak oran- lan da bulamadılar Seçımde ufakbıryuzdeıleıle- rıde görulen Borıs Nıkolayevıç Yeltsin ıçın Rusya uzmanı olan ve UCLA'da eğıtım gorevlısı bu- lunan bır Rus bayan "Yeltsın ıçın Rusya'da Neler Oluyor?demokrası, kendı yaranna çalış- tığı surece vardır" dıyor Işı pop konserlen ıle yurutme- ye "Twıst" yapmaya kadar go- turen, kampanya sırasında tum devlet olanaklarını kullanan Yelt- sin'in, kendısıne "Tacıt-zım- m/"destek veren Batı'ya ne den- lı guven telkın ettığı kuşkuludur Burada, Batı ıçın "Ehven-ı Şer" seçeneğı var gıbı gorunmekte- dır Polıtık ahlak açısından epey ozurlu gorulen Borıs Nıkolaye- vıç'ın sağlık durumu da kendı çevresınde bır "Halef" arama ça- basını çalıştırmaktadır Ozetle, Batı'nın, parasını uze- nne oynadığı rulet numarası bı- raz sakat gorunuyor Buruletın, "Rus Ruletı" kadar tehlıkelı bır kumara donuşmesı olanağı var- dır Platform'dakı ıkıncı seçenek olan, Komunıst Partısı Başkanı Genady Zuganov, adeta bır "Kapalı Kutu "dur 10 Mayıs 1996 gunu, "Cumhunyet"te, (Genady Zuganov un Basın Konferansı) başlığı altında yayımlanan bır ya- zımızda, Zuganov'un uluslarara- sı basına yaptıgı açıklamalan ser- gılemıştık Bu yazı ıle o basın konferansı venlerının bırleştırıl- mesı halınde, ortaya daha açık bır portre çıkabılır 3 temmuzda tekrarlanması beklenen ıkıncı tur seçımlerınde ne o\ur^ "Tekrarlanması bekle- nen' ıfadesını kullanmamızdakı neden, ışlerın Yeltsın ıçın ters gı- deceğının belırlenmesı halınde bu seçımlerın hıç yapılmaması veya ertelenmesı olanaklarının sezılmesınden ılerı gelmektedır "Mar/ınal" adaylardan Jiri- novskı ıle "Namuslu as/cer"dıye tanımlanan General Alexander Lebed, ağırlıklarını Zuganov'a kaydıracaklarını açıkça soyle- mışlerdı Jırınovskı'nın bugunden yarı- na ne yapacağını kestırmek ko- layış değıl Lebed ıse 18-19 ha- zıranda ortada dolaşan "darbe" soylentılen uzerine "darbeyı on- leyen adam" durumuna gelmış, Yeltsin'in onerısını kabul ederek genış yetkılerle donatılmış ve "Güvenlık Sekreterı" gıbı garıp bır goreve getırılerek. Krem- lın'den ıçen onemlı bır adım at- mıştır Bu gelışme Yeltsin'in ola- sı bır Zuganov başansına karşı şımdıden sılahlı kuvvetlerı yanına çekebılecek onlemlerı aldığını gostermıyor ve dolayısıyla, UC- LA'da egıtım gorevlısı Rus baya- nı haklı çıkarmıyor mu ? *••• Her şeye rağmen seçım yapı- lır ve Zuganov kazanırsa, Rusya yenıden Sovyetler Bırlığı'ne do- nuşur mu'' Yenıden KGB ve "Gu- lag"\ar mı ortaya çıkar 9 Ayrılan devletçıkler tekrar Moskova'ya bağlanır mı 9 Ve Batı, kazandığı "Soğuk Savaş "ın bu ters gelış- mesı karşısında ne gıbı bır tavır alır? Eskıye tam bır donuşu, Rus halkının, Zuganov'a oy vermış ol- sa dahı, kabul etmesı çok kuşku- lu, hattaolanaksızdır Zuganov'a oy verenler akmasa da damla- yan gelırlerını ve sosyalıst bır devletın şımdı ortadan kalkmış olan bazı sosyal avantajlarını oz- lemekten başka durtulerle. san- dık başına gıtmemışlerdır Rusya'da her şeye rağmen "Komunıst"lık ıddıa eden bır re- jım ışbaşına gelırse Stalin'den berı bu rejimt, ınsan haklanna, ozgurluklere ve şımdı Rus halkı- nın alışmış olduğu "nefes al- ma"hakkına "Gulag" duvarları ormek ve ıdamlarla yurutmeye çahşan, "Arkayık" ve "Anakro- nık" tutumundan vazgeçmek zo- rundadır Zuganov ve arkadaşlarının bu anlayışı yurutecek nıtelıkte olup olmadıklan bılınmıyor Esnek, ınsancıl, kışısel ozgur- luklere ve ınsan haklarına ger- çekten saygılı bır yenı anlayışla ıddıalarını yurutebılırterse, boyle bır gelışmenın Bat: ıçın ne deh- şetlı bırtehdıt unsuru oluşturabı- leceğını duşununuz Türkiye'den genel af istendi • Avrupa Parlamentosu, Türkıye'dekı \enı hükümetten K.ızılhaç"ın sıyası mahkumları ziyaretine ızın \ermesını ıstedı STR\SBOl RG ( \ \ ) - Avrupa Parlamentosu nda dun kabul edılen bırkararda Turkıvede >enı hukumetm, Kızıllıav'ın hapıshaııelen ve sıvası mahkumları zıyarel etmesıne olanak sağlaması volunda çağrıda bulunuldu \vrupa Parlamentosu "ndakı çeşıtlı sıyası gruplar tarafından sunulan ve ortak metın halıne getırıldıkten sonra oylanan karar tasarısıııda Turkıve'de \enı hukumctın ıtadc ozgurluğu ve ınsan haklarına ters duşen kanunlar uyannca yargılandığı ıddıa edılen kışılerın ve Anavasa Mahkemesı taratından kapatılan DEP'ın cezaevınde bulunan eskı parlamentcrlerıııın serbest bırakılması ıçın genel at ılan etmesı ıstendı Kabul edılen karar tasarısında. \B Bakanlar Konseyının Gunevdoğu \nadolu konusunu AGİT gundemıne getırmesı geıektığı one suoılerek. "AP. \eni hükuınetin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçcvesindc, insan hakları kunusundaki tahaautlerine u\ ması \olunda. çağrıda bulununur" şeklınde ıtadelcre yer verıldı \P karaıında avrıca. AB Komsıyonu ndan Turkıye'dekı ınsan hakları durumuvla ılgılı bırrapor hazırlamasi ıstendı Yüce Gercek Tarikatı Asahara müritlerine kan içirmiş T O ^ O (\FP) - Japony a'da Tokyo metrosunda bınlerce kışının zehırlenmesıne yol açan sarın gazı saldırısından sorumlu tutulan ^ üceGereek tarikatı lıderı Şoko Asahara'nın tarıkata katılmak ıstevenlere yuksek para karşılığı kanını ıçırdığı belırtıldı Savcı. Tokvo ınetrosiına karşı gırışılen sarın gazı saldınsıyla ılgılı suren duruşmada. Asahara'nın 1986yılından ıtıbaren tarıkata yenı katılanlardan "hibe" almaya başladığını ve tankatın bu paralar savesinde varlığını surdurebıldığını belırttı Sav cı "Asahara. kanını en az 10 bin dolar karşılığında vermcve başladı. Tarıkata katılmak istcvcn kişiler. liderin 20 santimetre kup kanını içmek zorundavdılar." dedı CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılkı başanlı organızasyonumuza devam edıyoruz Bu yıl Kuşaaası Guzelçamlı'da denıze sıfır Otel Eva'dayız Ozel plajı, ıkı ayrı çocuk havuzu. denızle sonlanan yeşıl alanıyla ve odanızdakı telefon, muzık yayını, sureklı sıcak su olanaklarıyla aıle ortamına sahıp otelımızde çok rahat edeceksınız Âkşamları sazımız ve sohbetımız hjç bıtmeyecek. 1) Gunluk konaklama Yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + akşam programlan + ozel geceler = 45 DM (KDV dahıl) 2) 10 gun-10 gecelık paket tatıl programı: Efes - Meryemana - Şırınce, Prıene - Mılet - Dıdım Pamukkale. Kuşadası, Mavıtur, Mıllı Park gezılerı 10 gun -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + gezıler + ozel geceler + oğle yemeklerı (gezılerde)=600 DM (KDV dahıl) Telefonla ayrıntılı bılgı ve broşur ısteyınız EKİN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 HAFTASOÎ lU GEZILERI 23 Haziran pazar Çiçekgelin Yaylası Sizi, hıç 1500 m yuksekre ovanın yeşilini suyun mavısini seyırettınızmi? 1 250 000 23 Haziran Pazar Sülüklügöl Uiaşım, kumanya, rehberlik dahıl ı 250 ooo TL Trans Toros Aladağlar gecişi 22 - 30 Haziran / 29 Hazıran - 7 Temmuz 6-14 Temmuz Trans Kaçkar 13 Temmuz -1 Eylül tarihleri arası her hafta Aynrrbh Mlgi ısteyiniz. Arnika Mts sok. 6/5 Beyojlu TetlFata. 0-212-24615*3-2452f76 Satılık oto 1981 model AUDI 100 Yenı kaporta Tel- 250 47 62 Nufus cuzdanımı yıtırdım Geçersızdır DEMZ R^^^Damak Tadına Değer Verenlerin ^ Çok Begendiğl Yemek Kttabı BEREKETLİ OLSUN Gönül Candaş 1. Baskı 272sayfa 2. ve 3. Baskı 316 sayfe 4. Baskı 332 sayfa ofârbashdttdahazaufin • i r R a d a Ş Y A Y I N E V Î •.'ıfMipasj cad. 1% A1.D Vı-tiisch'i, A\K.A>*-\ îıf 4 w v: ;.: ..: Hai) . Faks . 435 00 57 İSKENDERUN 1. ASLİ\T HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1995 615 Davalı Hektor ^zrak- Adresı meçhul Davacı Sabahattın Tutuncu tarafından davalı Ad- mord \zrak, Edvard Azrak aleyhıne açılmış bulu- nan tazmınat da\asının yapılan duru^masında Adınızaçıkartılandavetıyedetanınmadığınızdan bahı^le ıade edılmış olması uzerine yapılan zabıta tahkıkatında da adresınız meçhul kaldığından. ıla- nen duruşma gununun teblığıne karar verılmış du- ruşma 9 7 1996 gunu saat 09 10'a talık edılmıştır Mezkûrgun\esaattegelmedığnıztakdırde\eyabır vekılle de termıl ettırmedığınız taktırde davanın yokluğunuzda bıtınleceğı davetıye yerıne kaım ol- mak uzere ılanen teblıö olunur 29 5 1996 BasIn 91929 SATILIK PIONEER MÜZİK SETİ Az kullanılmış komple takım Tel: 236 11 13 19.00-23.00 arası EĞİTİM-SEN 2. OLAĞAN GENEL KLRULU 5-6-7 Temmuz ! 9 % tanhlerınde M E B Şûra Salonu Be^evler-ANKARA adresınde vapılacaktır GL'NDEM: 1 Yoklama 2 Açılıı, 3 Saygı durumu 4 Dıvanın olu^turulmabi 5 Genel Ba^kanın konuşmaM 6 Konukiarın konuşmalan 7 Gereklı komısyonların oluşturulması 8 Organların raporlannın ayrı ayrı okunması 9 Raporlar uzennde göru^meler 10 Orgjnların aklanması 11 Onergelerın goru^ulup karara bağlanması 12 Organlara aday olacakların belırlenmeM 13 KESK Genel Kurulu delege adaylannın belırlenmesı 14 Seçımler 15 Dılek ve temennıler 16 Kapanış EĞİTİM-SEN Y1ERKEZ \ ONETİM Kl RLLL KIRŞEHİR SULH HUKUK HAKLMLİĞİ'NDEN DosyaNo lW5S00Es 1996 285 K Kırşehır ılı merkez Kuşdılı mahallesı Inonu çıkmazı mevkıınde kaın 2568 ada 7 parselde 339 m2'lık ve >ıne aynı mahalle. aynı ada 8 parselde kayıtlı 130 m2'lık ıkı parça ta%ınmazın (uzerındekı muhdesatlarla bırlıkte) umum arasında satılarak ortaklığının gıdenlmesı ıçın da- vacı Ismaıl Avşaroğlu vekılı \\ S Azmı Gonul tarafın- dan davalılar Havva Zerevbılek - Abdurrahman Zerevbı- lek ve Perdane > ırtıcı alevhıne açılan ızaleyı ^uyuu da- vasının yapılan açık vargılaması sonundaortaklığının gı- derılmesıne karar verılmı^tır Taşınmaz malıklennden davalılar Havva Zerevbılek. Abdurrahman Zereybılek ve Perdane Yırtıcı'nın adresle- n bıhnemedığınden kendılerıne ılanen kararın teblığı ge- rekmıştır Bu ıtıbarla yukanda adı geçen tapıı maiıkien davaiıla- nn ılan tarıhınden ıtıbaren 15 gun ıçınde temyız yoluna başvurmaları. aksı takdırde kararın kesınleşeceğı husui- lan. karar teblıâı verıne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 4 6 19% Basın 93068 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİÇARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN SERMAYE PİYASASI KURbLU'NUN SERİIV. NO 10 TEBLIĞI GEREGlNCE 1995 YILI KÂRINDAN DAGITILACAK40 000 000 000 - LIRALIK k\R PV> I- NIN TAMAMININ SERMAYEYE İLAVE EDtLMESl VE 160 000 000 000 - Ll- RALIK. K.ISMI DA IÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI SURETh LE ÇI- KARILMIŞ SERMAYEMİZİN 40 000 000 000 - LİRADAN 240 000 000 000 - Ll- RAYA ARTTIRILMASIİLE İLGİLİ ORTAK.LARIMIZA DUYURULLR BL SERMA\ E ARTTIR1MI NEDENIYLE ÇIKARILACAK. HİSSE SENETLE- RI SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 13 6 1996 T\RIH VE 125 790 SA\ I ILE K.AYDA ALINMIŞTIR \NC\K KAYDA ALINMA. ORTAKLIĞIMIZIN \ E HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCATEKEFFULU \\L\\U\\ GELMEZ Ortaklanmızın ıç kaynaklardan karşılanacak 160 000 000 000 - TL "lık. kısma kar- şılık °o 400 \e 1995 yılı kârından alacaklan 40 000 000 000 - TL 'lık temettunun ta- mamı ıçın °o 100 oranında olmak uzere me\ cut paylann % 500'ü oranında bedelsız hısse senedı alma hakları bulunmaktadır BAŞV L RL ŞEKLİ: Ortaklarımız ellenndekı hısse senetlennı 1995 > ılı kar pav ı ku- ponu \e 1 no'lu yenı pay alma kuponu ıle bırlıkte a^ağıda belırtılen yerlere 1 Tem- muz 1996 tanhınden ıtıbaren muracaat ederek. bedelsız olarak yenı hısse senetlerı- nı alabılırler Bu îslem aşağıda gosterılen adreslerde 15 gun Mjrevle devam edecek olup. bu tarıhten sonra s.ırket merkezıne miıracaat edılmelıdır BAŞVURU\ERLERİ: FİNANSBANK \NK.ARA ^LBESİ CınnahCad No I kat ^-6Canka\a 06680 Ankara Tel (0 312) 468 4> 60 FaU (0 312) 46.s 4^ ds FİNANSBANKBLRSAŞL'BESI Fevzı CakmakCad No 62 Goktu^ l> Merk l6020Bursa Tel (0 232) 489 20 00 Faks (0232)48331 P Tel (0224)224 <2 (P Faks (0224ı 224 91 M\ Frigo-Pak 4.Ş. Bağdat Cad. 261/5 Gö-Jepe/İST4 \Bl L Tel.: (0.216) 302 40 23 FİNANSBANK MERKEZ ŞUBE Bu\ ukdere Cad No 123 Mecıdıvekoy 80300 Istanbul Tel 10 212) 275 24 50 Fakb (0212)27524% FlNANSBANkİZMİRŞL'BESİ Akdenız Cad No 1 Kat 4-5 Kordon VERVT VE BAŞSAĞLJĞI Sevgılı arkadaşımız NECDET NAKİBOĞLU Antalya, Kaş'da muesaf bır denızkazası sonucu ebedıyete ıntkal etmıştr Cenazesı, 21 6 1996 Cuma gunu (bugun) Ankara, Maltepe Camıı'nde kiınacak oğle namazım muteakıp Karşıyaka mezartığnda toprağa venlecektr Merhuma Tânndan rahmet, aılesıne yakınlarına, tum arkadaşlarına başsağlığı dılenz SIPA PRESS Çalışanlan (PARİS)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle