05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 21 HAZİRAN 1996 CUMA AVRUPA i-ÜTBOL ŞAMPİYONASI Teknik direktör Fatih Terim EURO '96'yı değerlendirdi 'Burayakadar'LONDRA (Cumhuriyet) - Ada'ya umutlu gelmıştık. Tarihi- mızde ilk kez Av rupa Futbol Şam- piyonası finallen şansını yakala- mıştık. Klasmandada Hınatistan. Portekiz ve Danımarka ıle aynı gru- ba düştüöüınüzde Terim ve ekibi "Çeyrek finale çıkarız~demişti. "Neden olmasın" dıye düşündük. Hem ls\ içre. ts\eç. Macaristan gi- bi devlerın arasından sıynlmamış- mıydık... Ama düş gerçekleşmedi. Önce Hırvatistan'dan 85. dakikada 'dar- be' yiyen milliler. ardından Porte- kiz'eşanssızbirgolleteslimolun- ca umutlarını bitin\ erdi. Danimar- Fatih Terim oldukça üzgündü. " Bizden zafer beklemeye alışmış Türk halkından özür dilemekten başka çaremiz yok' şeklinde konuştu. ka önünde alınan farklı yenilgi ise başansızlıgın 'tuzu biberi* oldu. Hiç olmazsa turnuvaya galibi- yetle devam edelim diye çıkılan Danimarka ınaçı sonrası teknik di- rektör FatihTerimoldukça üzgün- dü. "Bizden zaferler beklemeye alış- mışTürk halkından özür dilemek- ten başka çaremiz yok. Ne yazık ki buraya kadarmış" dedi. Türkiye'nin şampiyonadaki 16 takım arasında en genç ekiplerden biri oldugunu ve bu dezavantajın da maç sonuçlanna olumsuz yansıdı- ğinı açıklayan teknik direktör Fa- tih Terim."kadromuzda yer alan oy unculann bircoğu 20-25 yaş gru- bunda. Mücadeleci bir ruha sahip- rik.Ama olmay ınca olmuyor.Telaş- la. hızlı futbolu birbirine kanştır- dık. lecrübe gerektiren anlarda kar- şımızdaki yaşlı futbolculann dene- BBCNİN YORUMU Türkler geri pas rekortmeni LONDRA (Cumhuriyet)-Danımarka nıa- çından sonra takımımızaagır eleştirıdebulun- dular. Sky kanalı. "Türkiye.risklifutbolvege- ri pas rekortmeni. Türkler böylesine önemli bir şampiyona için ne fîzik ve nede psikolojik yönden hazırlıklıvdı. Golleri her 3 maçta da hep ikinci devrede yiyip v ıkıldılar. İçlerinde de- gerli futbolcular yok degil ama y iy ip y ıkıldı- lar" yorumunu yaptı. BBC'nın yorumeusu Hill de "Türkiye ve Isviçre.şampiyonanın en zayıf takımlanydı" dedi. Dığer yayın organ- ları da "Türkler hezimetten kurtuldu. İç vedış yönetimiyle berbat bir futbol sergilediler"gö- rüşünü vurguladılar. yiminc yenildik. Ama kimsevi suç- lamıvorum. Çünkü Türkiye klas- manda sonuncu da oka A\ rupa'mn en iyi 16 takımından birisi" diye konustu. Futbolumuza laf yok Sonuç olarak finallerın en başa- rısız ekibi olarak gösterılen Türki- ye'nin futbol olarak alkışlandığını da belirten Terim. "Avrupa'nınen iyi takımlanna karşı kafa kafaya mücadele \ermek kolay iş değil. Gerçi oyunumuzu skora yansıta- madık. ama futbol oynadık. Oyna- dığımız futbola kimse laf söyİeye- mez" açıklamasını yaptı. Milli takım döndü Uçak 'fazla' yükten kalkmadı SporSenisi-(Aı Milli FutbolTa- kımı'nı Türkıye'yegetırecek uçak. faz- la bagaj yüzünden gecikmeli olarak kalktı". TSİ 14.00'tehareketetmesige- rekcn uçağın \ük kapasıtesi. federas- vonuıı ^aınpıyoınna da\et ettiğı ko- nukların kafileye dahıl edılmesiyle a^- tı. Lçağın harekei cdemeveceği ve fut- bolculann bagaılarının uçaktan indıril- mesı konusugündeınegeldı. Futbolcu- lar. duruma itıraz edınce. Fatih Terim de tuıbolcuların değıl. konukların bagajla- rının ındırıimesını istedı. Buaradadün gece Istanbul'a dönen milli takım fut- bolcukırınm buruk oldıığu gözlendı. Futbolcuları vakinlan tesellı ertı. G O R U Ş / AD1NA1S DÜVÇER Sararan Umutlar Ulusal takım 42 yıl sonra Türk futbolunu Avrupa platfor- muna taşıdı. Bu bizim için çok önemli bir başarıdır. Bu ba- şarıda federasyon. teknik kadro. futbolcular, kulüp antre- nörleri ve medya çok olumlu destekler vermişlerdir. Ancak oynanan futbol başanlı gelişimizle ters orantılı olmuştur. Çün- kü fırtınalı bir ligden sonra birlik beraberlıği zedeleyen çok önemli faktörler gelişmiştir. 1 - Teknik kadronun profesyonel olarak kulüplerle anlaş- mayapmalan, 2- Futbolculann bu tumuvayı bir panayır, ken- dini gösterme ve satış pazarı olarak düşünmeleri, 3- Med- yanın bazı konularda 2'ye bölünmesi. 4- Lüzumsuz ey- yamcılık. Bu ortamda anormal şartlanan ve Hırvatistan karşılaş- ması sonucuyla başanlı veya başarısız olacağını sanan fut- bolculanmız. çok yüksek tempolu başladıklan oyunda top- la daha çok buluşmalarına rağmen golü ve gol pozisyon- larını üretemeden orta alan ve savunma görüntüsü veren bir oyun tarzı seçmişlerdir. Sonuçta maçı alacağını sandık- lan bir anda ölü toptan yedikleri golde sadece Alpay'a yüklenen zıhniyet, ulusal takıma çok ağır bir darbe vurmuş- tur. Sadece Hakan ıle golü aramak. sankı mucize sonuç bektemek düşüncesindeki ileri uç yetersizliği, kanat değiş- tiren sprinter oyuncu yokluğu, rakip savunmayı hataya zor- layan orta alan destekli çapraz koşular ve ters toplar ol- mayınca sonuçta berabere bitecek karşılaşma 0 puanla ka- panmıştır. Panikleyen bir psikoloji ile Portekiz karşısında değışik gi- bi görünen kadro ve anlayışın, 2 uzun adam Saffet ve Ha- kan'lı forvetle gol arayışlan ve pozisyon bulmalanna kar- şın gole yetişememeleri turnuvada bizden başka hiçbir ta- kımın başvurmadığı bir uygulama olmuştur. Faruk, Arif, Ha- mi ve daha öncekı yazılarımda belirttiğim gibi sezon için- de ihmal edılen Tarık bu turnuvada bize en çok lazım olan forvet oyuncuları olabilirlerdi. Her iki karşılaşmada en az beraberlik hakkımızdı diye düşünebiliriz. Ama golü atama- yan bir takımın sahada her an yenilebıleceği ihtimali bera- berlikten daima fazladır. Gol atacak oyun tarzımız rakip sa- vunmayı yıpratan Koşullarımız ve çok övündüğümüz yara- tıcı ve kişisel beceriiehmizi göremedık. Topu kazanmak için çok disiplinli ve inançlı görülen futbolcularımız, daha sonra çok ağır ve topu kaybetmekten korkan bir stresle oy- nayınca rakipleri zorlayan ve pozisyon üretebilen bir kad- ro olarak görülmediler. Aynca Oğuz'un Fenerbahçe'den ko- parılışı sonucu küskünlüğü ve ulusal takımda da düşünül- memesi saha içi yönetimi eksikliğine neden olmuştur. Son karşılaşmada ise umutsuz bir mücadeleye yönelen aşın utan- gaçlığın ezikliği ile düne dönen bir ulusal takım izledik. Ozellikle turnuva boyunca Abdullah'ın akıl almaz tarzda- ki topla oynama keyfi. kendi savunma bölgesini ihmal eden tutumu ve ters kabeme yetersizliği Danimarka maçında kalemize yürüyerek. bakarak gol atan rakip futbolcular üretmiştir. Temposu ve oyun anlayışı Fransa. Ispanya, son karşı- laşmada ızlenen Italya. Almanya ve Hollanda karşılaşma- sındaki ingiltere'ye endekslenemeyen futbol anlayışını ge- liştiremezsek topu kazanan. bizi umutlandıran. ama pozis- yon üretemeyen bir zayıf takım görüntüsü vermekten ileriye geçemez ve 2 ileri 1 geri yürüyüşüyle başa döneriz. Avrupa Fair Pla> Biriiği Alpav'ı ödüle la\ık görtıü. Alpay'a ikinciödülSporServisi- A\rupa Futbol Şampiyonasf nda golümüz yok. puanımız yok ama Fair Play Biiyük Ödiilümüz var. Mcrkezi Franktlırt'ta bulunan Avrupa Fair Play Biriiği. milli takım futbolculanmtzdan AJpay'a Hırvatistan maçındaki dayranıştan dolayı Avrupa Fair Play Büyiik Ödülü'nü vermeyi kararlaştırdı. Be^iktaşlı futbolcu böylece UEFA'dan sonra 2. ödülünü almış oldu. Alpay. gole giden Hınat futbolcu \'laoviç"i dü^ürmediği için bu ödüllere layık görüldü. Ödül töreni Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi'nin tespit edeceği bir tarihte Istanbul'da yapılacak. LONDRA MEKTUBUı ZAFER ARAPKİRLI Futbolun geleceğine örnek olmak Fatih Terim. maç sonrası basın toplaııtı- sında. son maçla ilgili olarak "Golü yedik- ten ve umudu yitirdikten sonra 1-0 olmuş, 3-() olmuş fark etmez artık o noktadan son- ra" diyordu. Ve ekliyordu: "Son maça çık- ttğınıı/da. eger biraz çeyrek fınal için iddi- amız kalıruş obay dı, bakın o /aman neler olu- yordu..." Ama aynı Fatih Terim. nıaçtan önceki tüm açıklamalannda, "BizburayaTürkiye'yi iyi temsil etmeye geldik. Son maçımı/da ol- sun, bir galibiy et alarak ülkemi/e bir gol vc galibiyet armağan etmek istiyoruz..." diyor- du. "Türkiye, 1994 Dünya Kupası'nda'Nu- nanistan'ın durumuna düşnıedi hiç olmaz- sa"diye konuşuyordu. Futbolcular. gelecegin futbolcuları ve fut- bolun içinde dışjnda ne kadar ilgili kimse \arsa, inşallah bu sözleri yanlışanlamıştır. tn^allah Fatih Hocada.~l-0"dansonra.3ol- muş 5 olmuş fark etmez" lafını bambaşka birniyetle söylemiştir. Sporun herdalı gi- bi futbol da yarışmak ve kazanmak üzeri- ne kuruludur. Kaybetmck. baştan kabulle- nilecek v e "kaybiedersek, 3 olmuş 5 olmuş birfarkı yok** zihniyeti ile algılanacak bir olgu değildir. Hele ki, futbolculanmızın. Hınatistan ve Portekiz önünde gösterdik- leri performansı anımsarsak I ile 3 ü n ya da 5'iıı arasında ne denli büyük bir fark ol- duğu ortaya çıkar. Hırvatistan'a I değil de 3-0 yenilseldik. Portekizılen4tane gol yeseydik.. bugün hiç kimse. bu perfıirmanstan ve "iyi yolda ol- duğumuzdan* 1 Türkiye'nin layıâı ile tem- sil edildiğinden söz edemezdi. Türkiye. elin- deki olaııaklar. futbolculannın kapasitesi. ül- kemizdeki futbolun düzeyine oranla ne ka- dar edilebiliyorsa Ingiltere'de temsil edil- Milliler maç sonrası sahada yığılıp kaldılar. (Fotoğraf: REL'TERS) mis,tir. Elimizden gelenin bu kadar olduŞu görülmüştür. ileriye umutla bakmak için neler yapmak gerektiği de görülmüştür. Bu işin çareleri ortadadır ve yapabileceğimiz yollarda bellıdir. Ama. alınan her farklı mağlubiyetten son- 'i. en başta teknik adamların ortaya çıkıp ~3 olmuş,5 olmuş fark etmez o noktadan son- ra** dediği bir ortamda. futbolcular da ken- dilerinden üstün rakiplerin karşısında. ye- ııilginin ilk isaretleri belirdiğinde, aynı zih- ııiyete yenik düşer ve ayaklannın bağlan da çözülür. Aynen. Danimarka nıaçının ikinci devre- sinde olduğu gibi.. takımın gözbebeği Rüş- tü'nün bile. şuursuz biçimde ortalıklarda do- laşıp önüne geleni içeri alması gibi... Maç 10 dakika daha uzun olsaydı. 6-0 ya da da- ha feci bir sonuç Türkiye'yi bekliyor ola- bilirdi. O zaman sormak gerekiyor: "Fark etmez miydi?** Fatih Terim'i ve oyuncularını. Notting- hamda ve Sheffield'da gösterdikleri çaba- dan ve Türkiye'yi olabildiği kadar. bugün- kü kapasitesi kadar bas.an ile temsil ettik- lerinden dolayı kutlamak. ama son maçın sonunda söylenenleri de unutmak istiyo- ruz... Aman. gelecegin gençleri de duyma- mı^olsunlar... BASINDA MİLLİ TAKIM Ne dedik. ne olduk7_7"ırvatistan maçı öncesi Hürriyet ilk sayfasını milli X~2 takıma ayırarak "60 milyon sizinle" diyordu. Aynı maç için Milliyet "Ay yıldız parlasın". Sabah da "Bu takıma güvenin"başlığını kullanıyordu. Hırvat mağlubiyeti Portekiz sınavı öncesi manşetleri pek de etkilememişti. Tüm gazeteler "Haydi Türkiye'". "Bu maç ömre bedel" şeklindeki başlıklarla doluydu. Basketbol Kombassan'ın 'dev' atağı KONV A (Cumhuriyet) - Yunanistan'ın Panathinaikos takımının 2.16lık dev pivotu Stejan\ rankoviç'e 2.5 milyon dolar teklif eden Kombassan K.onvaspor. bir anda Türkiye'nin. hatta dünyanın gözde takımlan arasına gırdi. Amerika NBA Ligi'nden de bazı takımlardan teklif alan ve Avrupa'da birçok takımın peşinde koştuğu Vrankov iç. Kombassan'dan temmuz avı sonuna kadar süre istedi. Bu hafta sonuna kadar kendisiyle ve menajeri ile birgörüşme daha yapılacak olan Vrankov ıç. yine aynı sürede ısrar etmesı hatmde transferi askıya alınacak ve yine kaliteli bir Amerikalının transferi için girişımlere başlanacak. Türkiye 1. Ligı'nde ilk dört takım arasında yer almayı. Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Kombassan Konyaspor'da transfer. Vrankov iç dışında tamamlandı. Kombassan Konyaspor basketbol şubesi sorumlusu NihatAbayhan. ligi sarsacak bir takım oluşturduklannı belırtti ve hedeflerınin Avrupa da final oynamak olduğunu söyiedi. Fenerbahçe'de yabancı ftıtbolcu krizi yine başladı Bulgarlara kırımzı kart • Bulgar orta alan oyuncusu Letchkov eşiyle görüşen Başkan Ali Şen. bayan Letchkov'un "Türkiye'yi sevmiyoruz" sözleri üzerine bu transferi durdurdu. un HİLMİTİJRKAY Fenerbahçe. Bulgar defterı- ni kapatlı. Avrupa Futbol Sam- piyonası final lennde Bıılgaris- tan Milli Takımı'nın iki ünlü futbolcusu lordanLetchkm ve Emil Kostadinov'la anlaşan Sa- rı-Lacivenîi ekip. bu iki tutbol- cunun sorun üzenne sorun çı- karması nedeniyle Bulgar fut- bolcu transferinden vazeeçti- ler. Bodrum'dan Bulgar ftıtbolcu Letchkov'u arayan ve o sırada bu oyuncunun esıyle de görü- şen Başkan Ali Şen, Bayan Letchkov'un "Türkiye'yi sev- miyoruz"sözü üzenne bu trans- fen durdurdu. Letchkov'un esi- nin daha önce 2 kezTürkive'ye geldigı ve ozellikle Istanbul'u beğenmediği vurgulandı. Letchkov 'un transferinin su- ya düşmesi üzerine Emil Kos- tadinov'dan da vazgeçildi. Bu arada Marsilya'nın Letch- kov'a transfer teklifısunduğu yolundakı haberde Fransız ku- lübünün vöneticısı isabetteRoy tarafından yalanlandı. Fenerbahçe Futbol Şube So- rumlusu Vefa Küçük. Letch- kov 'ıın transferinin gerçekleş- memesi üzenne harekete geçe- rek Alman liginde küme dü^en Emtracht Frankfurt'taoynavan Nijeryalı Okacha. Kostadi- nov 'un yerine de Leeds'de top koşturan Antuny Veboah. Bre- zilvalı Diaz ve Eduardo'dan bı- rıni transfer edeceklerını bildır- di.Sarı-Lacivertlilennbu3 fut- bolcuyladaprensipanlaşması- na vardıklan öğrenıldi. OsmaıTa teklif Türkiye'nin en iyi sol kanat oyuncuları arasında gösterilen Gençlerbirligi'nin genç oyuncu- su Osman da Fenerbahçe'nin gündeminde. Bir dönem eski Besiktaş tek- nik dırektörü Gordon Milne'in de alınmasını istediği Osman için G Biriiği Başkanı llhan Cavcav'la masaya oturan Fe- nerbahçeli yönetıcıler. bu trans- fere de bitıi gözüyle bakıyor- lar. Ancak 60 milyarlık bonser- v is bedelinin ınmesi için pazaı - lıklar sürüyor. Fenerbahçe, Kostadinov 'a - hay ır" dedi. Spor Senisi - Rüyamızdı Avrupa Futbol Şampiyonası... 73 yılhk futbol tarihimizde ilk kez bu yıl şampiyonaya katılma hakkını elde etmiştik. Futbol. günlük sıkıntılarımızı hep unuttururdu. Bu kez daha bir farklıydı. Her şey unutulmuştu. Türkiye 8 hazirandan bu yana aklıyla. fikriyle İngiltere'deydi. İlk 2 maçta alınan mağlubiyetler kimseyi üzmemişti desek abartmış sayılmayız. İyi oynanan futbola rağmen sanssız yenilen goller sahadan gülerek ayrılmamıza engel olmuştu. Bu 2 maçtan sonra gazete sayfaları futbolculanmıza. teknik direktörumüze kısacası takımımıza övgü doluydu. Hınatistan maçı öncesi Hürriyet ilk sayfasını milli takıma ayırarak "60 milyon sizinle** diyordu. Aynı maç için Milliyet "Ay yıldız parlasın**. Sabah da "Bu takıma güvenin" başlığını kullanıyordu. Hırvat mağlubiyeti Portekiz sınavı öncesi manşetleri pek de etkilememişti. Tüm gazeteler "Haydi Türkiye", "Bu maç ömre bedel" şeklindeki başlıklarla doluydu. Ne olduysa Danimarka maçından sonra oldu. Bu maçtan 1 gün öncesinin 'teselli* dilekli manşetleri. 1 gün sonra değişiyordu. İşte dünkü bazı gazeteler: Milliyet - Günaydın: 'Bize hiç yakışmadr. Sabah: 'Ne puanımız var. ne de golümüz*. Hürriyet - Fanatik: 'Bir golümüz bile yok*. Fotomaç: "İngiltere'den elimiz boş, kalbimiz buruk döndük*. Spor: 'İngiltere'de tatsız şon*. Taıaftar. 'Haydi ligimize dönelim*. Yeni Yüzyıl'ın başlığı ise düşündürücüydü: 'Çağdaşız mağdaşız ama...' Ne olmuştu da milli takım için havalar birden böyle tersine dönmüştü. Şimdi herkes başını iki elinin arasına aldı. düşünüyor: "Hangisi bizim milli takım... Şampiyona öncesi mi şampiyona sonrası mı?" BASKET YORUM AHMET KIRT Aferin Fatih (!) Yazmalıyım! Sıfır puanlık ingiltere sefer-i humayu- nununf!) ardından "Ne oldu Fatih efendi" diye sor- malıyım... Hakkım bu benim. Elemeleri aştığımız günden bugüne kadar şımarıklık yapan. Türk futbo- lunun Dervvall'den başlayıp Piontek'e kadar uza- nan tırmanışına tek başına sahıp çıkmaya çalışan bu adamı yerden yere vurmak en doğal hakkım benim. Çünkü, ben bu kavgayı elemeleri aştığımız gün baş- latmışım. Sokakta bayraklarla dolaştığımız gün "Yok beyim" demişim. "bu pastann hepsi senin değil..." Televizyonda Fatih ve şakşakçılarıyla tartışmış, kavgayı bugüne ertelemişim... Şimdi vurmalıyım! "Madem başarı senindi, o halde başansızlık da se- nin" diye faturayı ona kesmeliyim ama... Yapmaya- cağım! Bu işi o günkü kuyruk yalayıcılarına bırakı- yorum. Onlar kafa üstü çaksınlar sevgili Fatih'lerini. Onlar eleştirsinler. onlar yerden yere vursunlar gök- lereçıkardıklarıantrenörierini. Onlar çeksinler ipini... Ben yapmayacağım. Çünkü ben, Fatihnn başarısız- lığa bile tek başına sahip çıkmaya hakkı olmadığını düşünüyorum... Kim ki o? Milli takımın bir parçası, Türk futbolunun bir cüz'ü değil mi? Başarısızlıktan da hak ettiği kadarını alıp, güle güle gitsin Galata- saray'ına... Orada göreceğiz Fatih'in antrenörlüğünü... Ha! Orada başka şeyler de göreceğimizi sanıyorum. Ya- şayarakvedeneyerek... Bakacağız: Birbalonun üze- rindeki leke şiştikçe büyüyor muymuş? Göreceğiz: Milli takımın antrenörü olmak, başbakan olmak gi- bi bir şey miymiş? Koltuktan inip, parıltı kaybolduk- tan sonra gelmiş geçmiş bütün kirli çamaşırlar orta- ya dökülüyor muymuş? Bekleyeceğiz ve görece- ğiz,.. Uzülmeyin beyler! Ruhuna bir fatiha okuyup yol- cu edin Fatih'i Galatasaray'a. Türk futboluna bir şey olmaz, korkmayın. Gelecek bizimdir... Eğer birileri sa- bote etmezse, futbolumuz yükselmeye devam ede- cektir. Yabancı antrenörlerden vazgeçmez, gurbet- çilerimizi izlemeye devam edersek, Avrupa'da ge- leceğimiz yere Fatih'in bile düş gücü yetmeyecek- tir. Bir gün belki, futbolun yeni Almanyası olabiliriz. Binlerce gencimiz orada futbol öğreniyor... Alman- lar bu işe uyanıp, gençlerimizi Mehmet Scholl gibi milli takımlarına almazlarsa, yarınlar bizimdir. Sıfır çektiğimiz bu finallerın ardından futbolumu- za ve Fatih'e yüklenmek bizim için büyük bir zevk olurdu, ama doğrusunu isterseniz biz bugün de çok kötü olmadığımızı düşünüyoruz. Bu ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası finalinde görgüsüzdük belki (Hırvatların üzerine gidecek kadar). beceriksizdik (rakip kalelere tek bir gol atamayacak kadar). güç- süzdük (sıfır puanla bitirecek kadar) ama kesinlikle utanılacak bir takım değildik galiba. Biz, Atina'daki finallerde basketbol takımımızı izlerken daha çok utanmış, skora yansımayan birfarkı hissedebilmiş- tik: Basketbol takımımız. erkekler liginde, kız takımı kadar yumuşaktı... Futbolumuz öyle değil! Aferin Fatih (!) Roth'tan Beşiktaş'a i•• •• ovgu Spor Senisi - Yeşiller Gru- bunun lideri Alman Parlamen- ter Claudia Roth. Beşiktaş ta- raftan olduğunu ve Trabzons- porlu AbduÖah'ın transfer edil- mesini istedigini söyiedi. Roth, Bayern Münih'e transferi söz konusu olan Sergen'in satıl- masını da istedi. İstanburun gözü şimdi de Tsimbalar'da Spor Serv isi - Transferin flaş ekibi Istanbulspor. Rus milli takımının orta oyuncusu Tsiro- balar'la görüşüyor. Yöneticiler. bu futbolcuyu da alıp transfe- ri noktalamak istediklenni be- lırttıler. Saunders gidiyor Spor Servisi - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Er- günGürsoy.Gallerli golcü De- an Saunders'ın Nottingham Forest takımına transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu açıkladı. Aradaki problemle- rın giderıldiğini bildiren Gür- soy. bu oyuncunun yerine orta alana oyuncu transfer edecek- lerini bıldirdi. Umitler yenildi Türkive:72 * Litvanya:76 Salon: Abılı l/>ek<,i Hakemler: VUııvr Biricik (î). DuvidüYiduc (5) Türkiye: Boıv 14)14. Mirscıt (4ı. Toigu 14)5. Gökhan (3). Ih- nıhim (5)17. Ciineyt (5)9. Hii- sı'vin (4)7. Alpay (4)5. Alper (3)2.Bıııvk(3)4.'EniaH4)9 Litvanya: Masiıtlııs (3)I.Jcxrts (5)12. îıwun(4)9.Janulıts<3)2, Aidiet (5). Petait (3)2. Maırtıs (3/3. Adomaiı (5)17. Jusike\- (4)S. Jcırkıınu (6)22 ilkyan: 25-46Lihamalehine A S Ü DURU Lluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 4. gü- nündeLmit Milli Takımı, Lit- vanya'ya 72-76 yenilerek düş kınklığı yarattı. Umit Milli Ta- kımı bugün de saat 18.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak. Dığer maçlarda ise Sloven- ya. Hırvatistan'ı 91-57. lsra- il de ABD Koleji'ni 105-99' yendi. Amiraller Kupası Spor Servisi - Istanbul Yel- ken Kulübü'nün yanş takvi- minde yer alan Amiraller K.u- pası Yat Yarışı. bu hafta sonu Istanbul açıklarında yapıla- cak. 30 mülik yarışa 24 yatın kayıt yaptırdığı bildirıldi. Boğaziçi turnuyası SporSenisi-16 yaşaltı L'lus- lararasıTenısTurnuvası. ENKA SadiGülçelikSporTesisleri'nde süriiyor. tek erkeklerde Haluk Akkoyun ve Irlandalı Stephen Ta>lor finale kaldı. Belek'te plaj voleybolu .VSKARA(.4A)-Serık Bele- diyesi tarafından düzenlenen. Belek Plaj VoleyboluTurnuvası bugün başlıyor. Plaj Voleybolu Türkiye serisinin 1. ayagı olan. Belek Plaj Voleybolu Turnuva- sı'na 48 erkek ve 32 bayan mil- li voleybolcu katılacak. Altıh 1A milyar verdi Spor Servisi- Bursa at yanş- lannda altılı ganyan. 4 -19 - 4 - 4 - 18-7 kombinesini bilenler. 1 407.573.450'şerbin lira kazan- dılar. lîfl I.KOŞL:F:Akandaıl).P:Sha- tush(6), PP: Çıtkınldım (2); » 2.KOŞL:F:Şebbab(2).P:Gkı^; lan(4). PP: Seruüzel (I). '*' 3.KOŞl:F:K.ankardeş(5),P:j Ferahnaz( 14). PP: Canan 3 (7)£ S: Giilbeyaz (11). J 4.KOŞL:F:Mr. ChJcofOiPr»: Togola (10). PP: Elızabeth (6),»: S: Karaeöz(2). y 5.KOŞU:F:Muratcanl(7),P* Harun(6). PP: Altmbey (IK"S?j Orhun 1(3) ' •» 6.KOŞL: F. Lady B ı r d î t GoldGirl(7). PP: Black ; (3). S: Tatiana (15), SS: Toma» Hawk (II). i 7. KOŞU: F: Apaz (3). P: GÖk-J taşı 11). PP: Pavoretti (5).S. ke« Ice Babv (4). t Gününlkilisi:: l.Koşu: 1/6 ; Tabela Bahis: 5 7 3 15. 11. J ALTILI GANYAN~: 2 4 5 14 7 11 17 2 1 7 5 7 3 15
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle