01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN 1996 CUMA •••• SAYFA ÜFf eiITO96 Almanya beraberliğiyle Avrupa Şampiyonası'na veda ettiler, Sacchi'nin istifası istendi Italya'nın gözyaşları Elenen İtahanlar'a ilk tesılli klinsmann'dan geldi. NİTALEMEDİNA MİLVSO-ltalyantutbolu. Ingıltere tacıasina ağlı>or Avrupa Şampıyonası \e Dunya kupalan nın gedıklı ısmı Italya'nın 10 Avrupa Futbol Ş.ampıyonası fınallerıne daha ılk tuıda veda etmesı 'Çızrne'yı avağa kaldırırken Italyan basını. teknık dırektor Arrigo Sacchi \e Italya Futbol Fedeıasyonu Baskanı Antonio Matarrese'y ı ıstıfa>a davet ettı Matarrese'nın teknık dırektor -\rngo Sacchi ıle 'iş' ıhşkısı olduğu da one suruldu İtalya'nın yuksek tırajlı gazetelennden Gazetta Dello Sport. "Salakça o\nadık \e elendik" yorumunu yaptı Aynı gazetenııı maçla ılgılı goru^u ^o\ le "*\şırı gu\ en. takımın disiplinini bo7du. Sacchi'nin zamansı/ ve vanlış ovuncu değişiklikleri nedeni\le turnu\a>a utanç verici bir biçimde veda ettik. Turkive, Romanva ve İskoçva gibi ulkelerle birtikte elendik." Italya'nın dığer unlu gazetesı Corrıere Dello Sport ıse Sacchfnın İtaKan tutbolunu 'darboğaz'ın esığıne Italyan basını. teknik dırektor Arrigo Sacchi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Antonio Matarrese'yi istifaya davet etti. Matarrese'nin teknik dırektor Arrigo Sacchi ile iş' ilişkisi olduğu da öne sürüldü. getırdıgını vazdı Italyan futbolunun kendıne oiaıı guvenmın sarMİdığını belırten C orrıere Dello Sport su yorumda bulundu "Olumsuz bir futbol ovnadık. Futbolumu/un kişiliği sarsıldı. Top ayağımızdan kavdı. Sacchi. u/ıın vadede buvük kotulük vaptı." Tuttosport gazetesinın \orumunda ıse ~Bittik"" ba^lığı altıııda teknık \e taktık olarak 'rezil'bır tutbol sertıılendıüı vurgulandı Italyan tutboluna adıııı vazdııan Rossi. Gentile v e Riveragıbı futbolculaı ise Sacchi ye tazla vuklenmedıler Futbolcular ne di\or? Sadeı.c Gentile "Bu teknik kadro ve dıişunce artık aşılmalı" yorumunu yapaıken Rıvera "Golleri Sacchi atacak değil. Futbolcular dikkatsi/ ve isteksİ7di" dedı Ro^sı ıse "Gelecekten umudunı kalmadı"dıyeıek uzuntıisunu dıle getırdı 19SS e kadar Italya Futbol Federasvonu ıle sozlesinesi olan Arrigo Sacchı ıstıta etmeveı_egıııı ve 19% Dunya kupası tınalleune kadar gore\ ının basinda kalacağını açıkladı Sacchi'nin bu kararı da tepkıvle karsılandı Sakat ve kart cezası nedeniyle zor günler yaşıyorlar Almanların yedeği yok Şampıyonaya Marıo Bassler \e Jurgen Köhler'ın anı sakathkları nedenı>le 20 kışıvle de\am etmek zorunda kalan "panzerler". :>ımdı de İtaKa maçında kırmızı kart gören Strunz ıçın çare aramaya başladılar. MVNCHESTER (Cumhuri- yet)- Almanva İtaKa karsısında aldığı 1 puana scv ınemedı Şanı- pıyonava Mario Bassler ve Jur- gen Köhler'ın anı sakathkları ne- denıyle 20 kı^ıyle devanı etmek zorunda kalan 'panzerler". sımdı de itab-a macında kırjnızj kart lioıen Strunz ıçın çare aramava Strunz,çev rık fiııalde >ok. başladılar Teknık Dırektor Berti \ogts. Cezalar nedenıyle hıçbır maça tam kadro çıkamadıklannı behrtırken "Bunaragmenistedi- ğimi/ sonııcları aldık. Italva nıa- çını kavbetmemek istiyorduk \e ka>betnıedik. E£er yenilsevdik herkes şıke yaptığııııı/ı duşune- cekti. Bu nedenle sahada onur mûcadelesi \eren futbolcularımı kutlu\orum"dedı Kim oyna>acak Bassler. kohler'm sakathkları ve Strunz'un da kırmızı kart ce- zası nedenıy le kadro sikıntısıya- sayan Almanya'daTeknık Dırek- tor Bertı \ogts. sağ bek Reuter, Bode, Bierhof,Schneider v e Meh- metSchoU'ehazırolmalannı soy- ledı Ozellıkle çey rek fınaldekı Hır- vatıstan maçında Bode. Reuterve Bıerhof'un formagı>mesı bekle- nıvor Alman futbolunun "Kasier'la- kaph unlu futbol adamı Franz Beckenbauer, İtaKa maçının \o- rıımunu vaparken "\enilemez- dik. \lman\a bu ınaçı \ermemek zorunda\dı\e*8>te de oldu"dedî:" İtalva'vıgeçerek çe> rek finale kalmanın mutluluğunu > aşadı. çeyrek finale kaldılar Adatta Çek mucizesi Iddıasi kalmayan Rus> a """* onunde trajık bır sa\a:> f . \erdı Çek takımı Önce 2-0 " ^ öne geçtı Ardından 3-2 yenık duruma düştü \ e emektar Kııbık'ın golüyle >enıden \aşama döndu LONDRA (Cumhurivet)- Futbol dunyasi Çek mucızesmı koınısuyoı Avrupa Futbol Şaınpıvo- nası tınallerıne Almanyayenılgısiylebasladıktan sonra Italva'yı devıren 1964 Avrupa Şampıyonu ÇekCumhunvetı.Rusya karsısında aldığı 3-3'luk beıabeılıkte çeyrek tınale adıııı vazdııdı Iddıasi kalmayan Rusya onunde traıık bir savas verdı Çek takıını Once 2-0 one ge»,tı Ardından 3-2 y enık duruma dustuve emektar Kubik ıngo- luyle yenıden yasama dondu Şampıvonanın en zorlugrubunda Italya ve Rusyagıbı şampıyonluk y,asamış ıkı devı sat dısi bırakmanın keytını ya- ^ayaıı Çek Cumhunyetı. şımdı Portekız'le oyna- yacağı ınaçın hazırlıklarına basladı Grup maçla- nnıtı en basarıh çalıstıncısı olarak gosterılen Çek Cumhunvetı teknık dııektoıu Dusan Ihrin. "Bu gruptançcy rekflnalist olmakşampivonluk gibi bir şev"dedı Olırın Rusya maçıııı tutbol yasantisının en heyecanlı 90 dakıkasi olarak gosterırken. tut- bolcuîarını da teker teker kutladı Hırvatistan'ı yenerek sükse yaptı Portekiz i' gibi dedı Bu tıp turnuvalara •favori'takını olarak baslamaııın her zaman dezavantaı olduğunu kavdeden Olıveıra "Biz favori gosterilmivorduk. Bunun avantajını iyi kullanıyoruz. Gidebiİdiğimiz en ivi vere kadar gideceğiz** dedı Daha once çey rek fınalde Almanya'yı îstedıklennı kaydeden Portekiz çalıstıncısı. "\lmanlan herkes favori gösteriyor ve onlar da bu havav la kendilerine fazla guveniyorlar. Bu nedenle bir hata vapacaklardır. Belki bu hatavı biz değerlendirirdik. \ncak şimdiki rakibimiz Çek Çumhuriveti kapalı bir kutu. Bi/inı gibi goze batmadan mucadelelerini surduruvorlar. LKSX bir maç, olacak" sekhnde konustu Biletler çalmdıSporServisi- Avrupa Futbol Şanıpıvonasi çeyrek tınal maçlarma aıt yaklaşık 1000 bılet hırsizlartarafından ça- lmdı Lıverpoolpolısı 5 mıKardeğerındekıbıletlenn se- rı numaraları sayesınde ele geçırılebıleceğını bıldırdıler \OTTINGH\M (Cumhurhet)- Turkıve nın de bulunduğu D Gıubu nu hdeı tamamlavan Portekızde suzleı guluşor Şampıvonanın tavon takımları arasında gosterılen \ıldızlar topluluğu Hırvatistan'ı 3-Ü \eneiek çe\rek fınalde Ç ek Cumhurıvetrvle esle^en Portekiz. şampıvonanın en dın en canlı ve en çağdas tutbolunu o>na>an takımlarından bırı olarak gosterılıvor Portekiz Teknık Dırektoru \ntonioOli>eira, Hmatistan karsisındakı ovunlarına jlkis tuttuğunu soyleıken "\ncak Hmatistan gibi \ıldızlan kadrosunda bulunduran \e şampi\ona\a renk katan bir takımın da elenmemesine se\ indim" İNDİRİM KUPON Bu kupon 30 Hazıran 1996 tanhıne MomentJeans magazalarmda geçerfidı Filiz Çakmak Hem dil öğrendi hem kupa kazandı \\T\LY \ (Cumhurhet) - Genç bavanlar havalı silah- lar tabanca dalında 1995 vı- lında Turkıve Şampıvonu olan AntaKah Filiz Çakmak dıl oğrenımı ıçın gıttığı K- koçva da katıldıgı varısmada Kral kupasi'nın sahıbı oldu Çakmak vaptığı açıklama- da. lskoçva nın Dum Pne* kentınde geleneksel olarak vapılan \urthum-berlando- untv Kupası Genç Bavan- lar'da. 40 atısta 365 puan top- lavarak kral Kupası nın sahı- bı olduğunu behrttı ve sunla- rı so\ledı "Turki\e'de vüdızlarda. 4 vıl aralıksız olarak Turkivc şampivonu oldum. \vnca >ıl- dızlarda 352 puanla 1994 \ı- lında Turki>e rekorunu kır- dım. 199S>uında ise ha\ah si- lahlar genç havanlar tabanca dalında da Furkhe şampho- nu oldum. Lise oğrenimim- den sonra dil oğrenmek için geldiğim İskoçja'da. bu spor dalından hiç kopmadım. İs- koçja'da bo\lebirşampi\ona olduğunu duvunca hemen katüdım. BirTurk kızı olarak Kral kupası'nı kazanmam beni çok gururlandırdı." Fılız Çakmak'ın baba--ı ınıllı sporcu Fe>zi Çakmak ıse kızının basarisı ıle guruı- landıklannı belıneıek "Fi- liz'in başarısı bizi mutlu etti. Filiz. AntaKa Buyukşehir Be- ledıvesi Kulubu'nde de bu- > uk başarılara imza artı. Oğ- İum Ferdı Çakmak da ha\alı sılahlar tabanca dalında. I ur- ki>e şamphonu \e rekortme- ni. Bu \ ıl sezonun ılk>arışma- sında Izmir'de 358 puanla Turkiye rekorunu kırdı. Ben asker kokenli olduğum için hi/im ailede tabanca bir tut- kudur" dedı Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda ne fotosel filmi vardı, ne minder Atletizmde yîne skandal• Sınkla yuksek atlanıa dalında 2 sporcunun malzeme eksıklığı nedenıvle sakatlanması. atletızm dunvasını karıştırdı Aynea Turkıve rekorlarının kırıldığı pistte 'krmk varisların" sonuçlarını 'reî.mı\ete doken" fotosel aletmın fılmının bulunmadığı oğrenıldı \R1FKIZIL\\LI\ Atletızm dunvası skanda! uzenne skandal \a- sıyor Ankarah atlet Çiğdem Arslan'ın 'şaibeli' derecesının ıckor olarak tescıl edıl- mesınden sonra ge- çen hatta Anka- ra'da vapılan Bi- reysel Turkıve Şampıyonasf nda sınkla vuksek atİama dalında 2 sporcunun malzeme eksıklığı nedenıvle sakatlanması. atletızm dunyasmı ka- rıstırdı AvrıcaTurkıve rekorlarının kırıldığı pist- Gişeler A te •kritik \ari!(lann' sonuçlarını "resmivete dö- ken' totosel aletının fılmının bulunmadığı ve ya- ıis sonu»,lan\la rekorlann •hakem bevanına'go- re belırlendığı oğrenıldı \aıh Nloıan Pıstı ndekı sampıyonada ılk ak- silık sınkla vuksek atlamada yasandı Sporcularınatlayisyaptığı havuzun ınisbolu- mune mmder yerlestınlmemesi nedenıv le musa- bakava katılan ıkı unlu atlet Murat lepehan ve Mesut Bavraktar sert ze- mıne duserek cıddı bıçım- de sakatlandılar Tepehan ııı parmağı ve kaburgasi kırılırken Bav- raktar ın da avağına 3 dıkıs atıldı Fotosel \ar, fılm >ok 3 Uluslararası istanbul Caz Festıvalı'nde rezervasyondan kalan biletler, 22 Haziran Cumartesi günü saat 10 00'dan ıtıbaren Ataturk Kultur Merkezı Fuayesı'nde kurulan Caı Festivali gişelerinde satışa sunuluyor Gişe telefonları: (0 212) 252 99 56 ve 252 99 77 3 TEMMUZ NEW ORLEANS GECESİ: Olympia Brass Band / Rockin' Dopsie Jr. & The Zydeco Twisters Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı 4 TEMMUZ Dead Can Dance Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı 5 TEMMUZ ISLAND JAMAICA JAZZ JAM: Monty Alexander & Yardmovement / Ernest Ranglin Üçlüsü Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı 6 TEMMUZ Loreena McKennİtt Cemıi Topuzlu Açıkhava Sahnesı Asia Minor AKM Konser Salonu 7 TEMMUZ Larry Coryell, Andy Summers, Trilok Gurtu The Zawinul Syndicate Cemıl Topuılu Açıkhava Sahnesı Rabih Abou-Khalil Group AKM Konser Salonu 8 TEMMUZ Roy Hargrove AltlllSI MarcUS MİIIer Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı Ylldll Ibrahimova AKM Konser Salonu 9 TEMMUZ Paco de Lucia & Al di Meola & John Mc Laughlin Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı 10 TEMMUZ Chİck Corea ve Dostlari "Bud Povvell'l Anma Tumesi" Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı I I TEMMUZ Jacky Terrasson ÜÇİÜSİİ Herbie Hancock DörtlÜSU Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı Kerem Görsev ÜçlÜSÜ AKM Konser Salonu 12 TEMMUZ Neşet Ruacan, Önder Focan, Kiirşat And / Mark Whitfield / Noa Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı Charlie Hunter DörtlÜSU AKM Konser Salonu 13 TEMMUZ Unity / SergİO Mendes BrasİI 96 Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı İlhan Erşahin ÜçlÜSİi AKM Konser Salonu 14 TEMMUZ Dianne Reeves / Toshiko Akİyoshİ Jail Orchestra Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı İmer Demirer BeşlİSİ AKM Konser Salonu 15 TEMMUZ Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack De Johnette Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesı, Harbıye Açkhava TıyaUosu nun yenı adıdır I Festıval Sponsoru \ Q Y A K S İ G O R T A Kurumsai Sponsorlar RENAtlT Bu ılan Climhlirİyet ^uzetenmn katkılamlj 20ü metre bav aıılar mu- sabakasina katılan ve mu- kemmel bir \ansla kendı- sıne aıt 23 "Vlık rekoru 3 salıse ılerı tasiyan EN- k A'lı bav an AkselGürcan Ankara Atletızm Aıanlı- ğı nın "azuliğine' uğradı gorevlıler "kanıt' nıtelığı tasıyan fotosel aletının fılmlerını koymayınca genç atletın derecesı fede- rasyon uyelennm *insafı- na" kaldı Şu anda kisa mesafenın en lyı ıkı atletınden bırı olarak gosterılen Aksel Gurcan \n2^ ^3'luk dere- cesı su anda federasyon ta- rafından askıya alındı Federasvon vetkılılerı 23 "3 luk rekorla ılgılı 'tescil' karannı almak ıçın varış belgelerını bekledık- İennı açıkladılar Ancak yetkılıler Gur- can ınbudereceyıyaptığı- nı belırleven tıfmın tuta- naktaveralması gerektığı- nı bıldırırlerken "Rekor fümle ka> da geçiyor. \ncak bufilminçekilemediği \ur- gulandı. Şimdi biz de ha- kemlerin tutanaklannı bekleyeceğiz. Karar daha sonra \ erilecek"açıklama- sinı yaptı Suç ajanlığın Atletızm Fedeıasyonu ayrıca rekor kınlan yarısta fılm çekılememesı olayı ıle ılgılı olarak yaptığı açtklamada. Atletızm ajan- lığı ıle Ankara Gençlık S- por 11 Mudurluğu çahsan- laı ını suçlarken -Bizyanş- lan vapacağınıı/ bolgelere bildiririz. Onlar da hazır- lıklarını tamamlar. Fotosel aletine ozel ilaçlı filnı kon- madıvsa bu federasyonun suçu değil" denıldı Cantona şarabı Bir ın Ingılız tarattauı saldırmasiv la tanınan MaiKİıesteı ııı tutbolaısiı FTR Cantona temmuz ayında kendı adıııı tasivan'bır saraba sahıp olacak Manchester tormasiv la tam ı kez >ampıyonkık vasivan Fraıisız tutbokunun kendı adıııı tasıyan sarabı 600 bın lıradan satışa suiHikn.ak Cantona nın zor gunleımde daıma vanında olan kulubu Manchesteı taratından pazarlanacak olan Cantona Sarabı' oncelıkle ulkesı Fraıisa'da ve top koşturduğu Ingılterede satisa sunulacak Vlaoviç'e ceza geliyor Hırvatistan- ~lı'%i Turkıve K maçında ovuıuın bıtınııne 5 dakıka kala attığı golle umıtlerımızı sonduren Hırvatların veııı vıldızı \ laovıç e FIFA'dan 1 vıl İ.CZA gelıyoı Buna nedeıı olarak tutbolcunun hem Napolı hem de Ispanva nın \aleiKia takımı 'le so7İesme ımzalaması Fransa'ya öğrencilerden destek Ceyrek tınale kalan Fraıisa oynadığı tutbolla alkiş topluvor Oıuekı gun Fransa m\Hı takımı tutbolcularını zıyaıet eden Haydon Brıdge\ uksek okulu oğrencılen takıma bavanlar dıleyerek Sıze de fınal oynanıak vakısır dedıler Dugarry endişesi Z 1 C lıristophe Dugarry Fransa'da sevılen tutbolculardan bııı Elemelcıde su ana kadaı tek golu buluııan tutbolcunun Bulgarıstan karsisında sakatlanması uzuntu yarattı Mıllı takını doktoıları Hollanda vla oynanatak çeyrek tınal karsılasmasina kadar bu tutbolcunun ıyılesiııesi iı,ın ellennden gelenı vapacaklarını belırttıler Bu arada Fransa da Christıan karcmbeu nun sakatlıgı da suruv or Stoichkovun ismi sokağa veriliyor Bulgarıstan ııı unlu gokıisu Hnsto Stoıchkov un ısmı doğduğu kasaba olan Visno Pole de bir sokağa veriliyor Bu arada 2K vasındakı futbolcunun Fransa maçından sonra Bulgar gazeteeılere ters davranmasi \e soruları vanıtsız bırakması elestırılere nedeıı oldu NlCCOİSt devam edecek lskoçva nın sevılen futbolcusu McCoıst karannı değistırerek Avrupa Futbol Şampıyonası sourasi futbol hayatını surdurme kararı aldı i3 vaşindakı McCoıst 54 kez tasidığı mıllı takım tormasinı da bırakmaya nıyetlı olmadığını açıkladı Bahisçilerin gözü Ingiltere'de Av rupa Futbol Şampıyonası ev sahıbı Ingıltere nın turnuvada aldığı basarıh sonuçiardan sonra muşterek bahısçıler bu takıma verdıklerı >ans oranını arttırdılar Terrv \enables ve talebelerıne artık 1 'e ^ şans tanınırken Almanva. lıâlâ 1 "e 2 vleen buyuk tavorı olarak uostenlıvoı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle