05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 1996 CUMA HABERLER Basın Yayın Genel Müdiiplüğü'ne atama • VNKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Başbakan 11k Basın-YaMtı Genel Mudurluğu ne Başbakan Başmuşavın Kamıl Yuceoral atandı Yuceoral. çeşıtlı kamu kuruluşlannda gene! müduryardımcılığı, genel mudurluk musteşar yardımcılığı \e musteşarlık gore\ lennde bulunmuştu Emekli maaşları gecikiyop • ANkARA(Cumhuri>et Bürosu) - 2 mılyon 338 bın Sosyal Sıgortalar kurumu (SSK) emeklısının ay lıklan 21 hazıran cuma gunu \e 25 hazıran salı aunu odenecek SSK Genel Mudurluğu nden vapılan yazılı açıklamaya gore tahsıs numarasının son rakamı çıft olan sıgorta emeklılerın aylık odemelerı 23 hazıran tanhının pazar gunune gelmesı nedenıyle 2 gun ertelendı Açıklamada 506 sayılı SSK Yasası'na gore heravın21 \e23'unde yapılan emekli a>lığı \e sos>al yardım zammı odemesının. ıkı odeme arasında bır ış gunu olması gereklılığınden dolavı 25 hazıran salı gunune ka>dırıldığı belırtıldı Buna gore, tahsıs numarasının son rakamı tek olan emeklıler 21 hazıran cuma gunu. son rakamı çıft olanlar da 25 hazıran salı gunu emekli maaş4artnı alabılecek Yaşar Tezel için girişim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz ın Azerbaycan gezısını TRT adına ızlerken gozaltına alınan gazetecı Isa Yaşar Tezel'ın serbest bırakılması ıçın başlatılan gınşımler suruyor Bırgrup TRT çalışanı ıle Hur Basın Bırlığı Genel Başkanı Fuat Sezer, dun, Azerbavcan ın Ankara Buyukelçısı Alıyev Memed Ne\ruzoğlu'nu zıyaret ederek Tezel'ın serbest bırakılmasını ıstedıler Noımal hukukı prosedurun ışledığını kaydeden Nevruzoglu "Tezel'ın suçsuz bulunarak salıvenlecegıne ınanıyorum" dıye konuştu Coşkunoğlu davası • 41NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhurıyet Başsa\cılığf nca haksız senet edındıklerı, mal bıldmminde bulunmadıklan Ruşvetve Yolsuzluklarla Mucadele Yasasf na aykın davrandıklan gerekçesıyle haklannda da\a açılan eskı Karayollan Genel Muduru Atalay Coşkunoğlu. eşı Ayhan Coşkunoğlu. oğlu Altay Coşkunoğlu geltnı Melıke Coşkunoğlu ıle kayınbıraden Necmı Şahın'ın yargılanmalan karar duruşmasına kaldı Sanıklar hakkında 5 > ıla kadar hapıs cezası ıstenen davanın. dun Ankara 7 Aslıye Ceza Mahkemesf nde gorulen duruşması dosyanın karar ıçın tetkıke alınması kararlaştınlarak ılen bır tanhe bırakıldı TKB'den çağn • Haber Merkezi - Turk Kadınlar Bırlıgı. Meclıs tekı bayan milletvekıllenne 'gaflet \e dalalet ıçınde" olmamaları çaensında bulundu TKB^Istanbul İl Başkanı Gultekın Baktır ımzası>la yapılan çağrıda. Tansu Çıller. Ayfer > ılmaz. Ayselı Goksoy Gencay Gurun, Işılay Saygın Umran Akkan Meral Akşener ve Nıhal Ipgun e "Partınız Refah Partisi ıle uzlaşma ara>ışları ıçınde olurken sızlerın bu konudakı ta\ nnız ne olacak" sorusu yoneltıldı Çağrıda "Bızım oylarımıza ıhanet etme>ın Laık demokrat Turkıye Cumhurı>etfnın mılletvekılı olarak gaflet \e dalalet ıçınde olmay ın" denıldı Gazetecilere vize • IZMİR(Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege'de Banş Isteyen Gazetecıler Bırlığı tarafından organıze edılen Dostluk \e Banş Toplantısrna da\et edılen Turk gazetecilere Yunanıstan vıze \ermedi İzmır Yunan Konsolosluğu yetkılılen Atına'dan yazılı emırgelmedığı ıçın \ıze veremeyeceklerını açıkladılar RP grubunun Çiller'e 'örtülü ödenek desteği', parti örgütlerini ayağa kaldırdı RP, muhalefetmi yaratb ERGÜN \KSOY \NkARA-TBMM de en dısıplınlı par- tı olarak bılınen RP koalısyon pazarlığı ne- denıy le DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler'ı kurtarma gınşımıne destek vennce kanştı RP yonetımının bu tutumu. partı orgutlen- nı de a>ağa kaldınrken Çıtler'e venlen des- tek RP've sıcak bakan Akıt ve Yenı Şafak gıbı dıncı gazetelerın de tepkısıne neden oldu Necmettin Erbakan'ıntalımatınakar- şın RP Genel Sekreterı Oğuzhan \sil- turk un de ortulu odeneğın kullanımı ıle ıl gılı soruşturma onergesı oylamasına katıl- maması dıkkat çektı Grubuna ters duşerek Ç ıller'e karşı o> kullanan RP Bursa Mıllet- vekılı Ertuğrul Yalçınbayır da ortulu ode- nck harcaniaları konusunda cıddı ıddıalar bulunduğunu belırterek "Siyasetçı olmak- tan çok, şahsi değer hukumlerimi harekete geçirdim" dedı Ortulu odeneğın kullanımı ıle ılgılı ov- lamada DYP lıderıne destek vererek kamu- ov unda "Çiller'i kurtaran parti" konumu- na duşen RP \e. bazı mılletvekıllennden sonrateşkılatlardatepkıgosterdı Ortulu oy- lamasından sonra RP Genel Merkezı'nı \e TBM M RP grubunu faks \ e telefon y ağmu- runatutanpartılıler "İktidar uğruna buka- dar ta\iz verilmez. Çiller'in olusunu bü kal- dırmamalıydık. Bunlann hepsi iktidar uğ- runa vapıldı. Çillerbize havır vanıtınıve- rirse, o zaman bu yapılan hataların hesabı- nı kim verecek" goruşunu ılettıler Erbakan a karşın Erbakan"ın "Çiller'ikurtann"talımatı- na karşın ortulu odenekten vapılan harca- malann araştırılmasi ıçın Konya Mılletve- kıh \e\sel Candan'la bırlıkte "oet" oyu kullanan RP Bursa \1ıllet\ekılı Ertuğrul Valçınba\ır ortulu skandalı tle ılgılı oddı ıddıalar bulunduğunu belırterek Cumhuri- >efe şunları soyledı "E\et o\u verirken sivasal bir değerlen- dirme > apmadım. Kendı şahsı goruşam \o- nunde ta\ır ko>dunı. Ben burada siyasetçi olmaktan çok, şahsi değer hukumlerini ha- rekete geçirdim. Ortulu skandalı ile ilgili ciddı iddialar \ardır. Bunlann incelenmesi, araştırıiması gerekir. Ola\a kanıtlar açısın- dan yaklaştım. Elde ettiğim bilgiler \e ba- sında çıkan iddialar şahsen tatnıin olmama vetti. Anavasanın 10M. maddesinegoreoy kul- İandım. Zaten, partiler bu konuda grup ka- rar ı alamaz." RP nın Doğu \e Guneydoğulu 3 7 mıl- let\ ekılının de ov lama başlamadan once or- tulu skandalının araştınlması \onunde ON \ermek uzere ortak karar aldıkları ancak RP Genel Başkan \ardımusı Fehim Adak ın de\reve gırerekbu mılletvekıllennı ıknaet- tıgı oğrenıldı Adak m "Benimhatınmiçin ret oyu verin" demesınden sonra 3 7 Doğu \eGunevdoğulumıllet\ ekılının ta\ırdegış- tırdıklen bıldınldı TBMM'de\apılanoylama\a. mıllersekıl- len Sait Açba, Ahmet \rif Denizoglu, Ka- zım \taoğlu. 2Leki Ergezen, Hanifi Demir- kol, \zmi Ateş, Mustafa Baş,Goksel Kuçu- kalu/^ekil naLKcmal \lba\rak,OsmanPe- pe. Mustafa Lnaldı. Lutfu ^alnıan. Bulent \nnç. İbrahinı HalilÇelik, \hmet Ft'\/i İn- ceoz. Fetullah Erbaş ıle partıde 2 adam ko- numunda bulunan RP Genel Sekreten ve Ma- latya Mılletvekılı Oğuzhan Asılturk'unka- tılmamalan dıkkatı çektı Asılturk un ge- çen hatta Erbakan'ın katıldığı bır Başkan- lık Dıvanı toplantısında Çıller'ın 24 aralık seçımlerı oncesı ve sonrası RP >ı hedef alan sozlennı gundeme getırerek D\ P lı- derının kurtarılması ıçın partının alet edıl- memesını soyledıöı kulıslerde dıle getınl- dı Doğru Yol Partisi'nden 4 milletvekili bugün ANAP'a geçiyor. ANAP ikinci parti DYP'de Refah depreıtıiOSM\N4VDOGAN WKARA-TansuÇiller ın hakkındakı\ol- suzluk haberlerıne yanıt verememesı uzerıne RP ıle koalısyona hazırlanması DYP'lı muha- lıtlerıgruplarhalındepartıdenkoparma\abaş- ladı Devlet Bakanı Ibrahim Vaşar Dedelek, Karabuk Millenekili Şinasi AJtıner. Manısa Mıllet\ekılı Te\fikDikerve Samsun Mılletve- kılı İrfan Demiralp bugun DYP'den ıstıfa ede- rek ANAP'a geçeceklennı açıkladılar Dıker. hedeflerının DYP ıle ANAP'ı bırleştırmek ol- duğunu açıkladı TEDAŞ ıhalelennde yolsuzluk yapıldığı sa- vı ıle Çıller'le bırlıkte hakkında soruşturma açılan Şınası Altıner ın de ıstıfa edecek olma- sı dıkkat çektı Başbakan Mesut V dmaz'la bırlıkte bugun 14 00 te TBMM de basın toplantısı duzenleve- rek ANAP'a geçecek olan 4 mıllenekılı. ANAP'ı 131 mılletvekılıyle 2 partı konumu- na getırecek DV P ıse bugun. Samsun \,illet- vekılı \afiz Kurt'un gerı donmesıne karşın 130 mılletvekılıyle 3 partı durumuna duşecek RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ko- alısvon kuramaması durumunda ıkıncı aşa- mada hukumet kurma gorev ının \NAP lıden \ ılmaz'avenlecegıne dıkkat çekıldı DYP'den. aralarında Dışışlerı Bakanı EmreGonensa>'ın da bulundugu bazı mılletvekıllennın de ıstıfa etmeye hazırlandıkları bıldınldı. Istjfalar sürüyor D\ P'de. Çıller hakkındakı Meclıs soruştur- maları ^NAYOL koalısvonununbozulması ve RP ıle koalısyon hazırhğı nedenıyle başlayan istıfalar suruyor Hamdi l çpınarlar. Mustafa Küpeli v e Nafiz Kurtun ardından De\ let Ba- kanı Ibrahim Vaşar Dedelek ıle GlKuvelenTe\- fık Dıker. Şınası Altıner \e İrtan Demiralp DV P den ıstıfa kararı aldılar Bugun Mesut Yılmaz'la bırlıkte ANAP TBMM Grup Yonetım Kurulu odasında basın toplantısı duzenlevecek olan Dıker. Dedelek. Altıner ve Demiralp. Tansu Çıller hakkında eleştırılerın v e merkez sağın bırleşmesı gerek- Çiller, partisinin genel idare kurulundan huku- met içintamjetkialdı.(Fotoğraf \\) lılıgıne yonelık goruşlerının yer aldığı bır bıl- dırı hazırladılar 24 aralık seçımlerı oncesınde Yılmaz avuklenırkenbasınadağıttığı "Mesu- din" hapları ıle dıkkat çeken Manısa Mılletve- kılı Te\ fık Dıker. hedefiennın ANAP ıle D> P \ı bırleştırmek oldugunu belırterek "Önculukgo- re>i vapnonız. Siyasi istikrar için bu şarttı" dı- ye konuştu Istıfatann. AdânaMrttet\ektlt Mus- tafa Köpdı'nın ANAP'afcöçmesıyle başlayan hareketın devamı olduğu bclırtılırken Dev let Ba- kanı Dedelek'ın de yakın çevresıne. "Musta- fa Kupeli'y i Mesut N ılma/'la biz buluşturduk. İstifası bi/im bilgimi/ dahilinde oldu. Gerisi ge- lecek" dedığı oğrenıldı DY P yonetımı de dığer partılerden transter \apmak ıçın gınşım başlattı Bır ->ure once DYP'den ıstıfa eden Samsun Mılletvekılı Na- fız Kurt un bugun gerı doneceğı açıklandı D\ P Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci ıstıfaların kışısel bazı hesaplar v e partıv le sur- tuşme nedenıvle oldugunu ılerı surdu Tevfık Dıker'ın Manısa orsutunde sorunu olduöunu İrfan Demiralp ın de "Nafi/K.urtdonersepar- tıden giderim*"dedığını so\le\en fckıncı. "Na- üi kurt dondu, o da gidiyor" dedı Gönensa>: A> nlınm Guvenoyu vermemelen durumunda D\ P den ıhraç edılmeyı de goze alan RP karşıtlarından Dışışlerı Bakanı EmreGonensay da. "Böylebir hukiımete gü\eno\u vermcm. Partiden atar- larsa da ben aynlınm" dıye konuştu Gonen- say 'ın da DYP'den avrılarak ANAP'a geçece- ğı belırtılırken RıtatSerdaroğlu. Alı Lyar Meh- met Batallı gıbı ısimlerın ılk aşamada ıstıta edebıleceklen CavitÇağlarveNecdetMeıızir'ın ıse merkez sağdakı lıderlık savaşının alacagı son duruma gore hareket edeceklerı ıfade edıldı DYP den ıstıfayı tartışan Refaiddin Şahin ın ıse olağanustu kongre ıçın devam eden mah- kemenın ve temmuz kongresının sonucunu beklcdığı belırtıldı "ÇiHer 2 güne de raa olur' D\ P dekı (, ıller karşıtı muhalefetı orgutle- yen Husamettin Cindoruk hukumet arayışla- nnayonelık son gelışmelerı Cumhuriyet'ede- ğerlendırdı RP-D\ Pkoalisyonukurulacağının gorulduğunu ancak pazarlıkların bır yerde tı- kanacağını soyleyen Cindoruk C'Her'ın baş- bakanlıktaoncelığınkendısıne verılmesı duru- munda 2 gune bıle razı olacağını ılerı surdu RP'nındesteğıyleC, ıllerhakkındakjörtıihıode-v '"ndcsoruşturma önergesını "lîunlarkoalisyoli " ortakSığı değîl komisyon ortaklığı yapıyöriar' 1 ^ dıye deöerlendıren Cindoruk şunlan soyledı "Savın Çiller, aslında giderken bir iyilik va- pıyor; RP'v i de goturıiyor. Bu şartlarda koalıs- yon ortaklığı \erine komısyon ortaklığı vapan RP'nın ahlakla ilgili hıçbir bcvanını halk ciddi- ye alma/. RP ortulu (Kİeneğe ortu oldu. Başor- tusunu odeneğe ortu olarak kov du. Ortulu ode- nek. başortulu ödenek oldu." Nafiz Kurt un doneceğı DY P den bugun ger- çekleşecek ıstıtaların ardından parlamentoda- kı sandalye daûılımı şoy le olacak RP-M8 DVP-1^0. ANAP-131 DSP-75 tHP-49 BBP-"? 'Ecevit Kürtlere iyilik yapmıyor Başbakan Mesut Yılmaz, Konya'dan Ankara'ya sert mesajlar gönderdi 'Ortülü Mercümek hükümetine izin yok' HAZALATEŞ KON\A/BE\ŞEHtR - Başbakan Mesut Yd- maz. RP-D\ P hukunıetının kurulmasını engel- leyeceklennı belırterek, "Örtülü Mercümek hü- kümetini kurdurtmayız" dedı Yılmaz, "Bflrün bunlar gelip geçecek. Ben halkın sırtında parazit olan. ortulu bir hukümetin başbakanı olmaktan- sa, halkın v icdanında durust bır si\ asetçi olnıayi tercih ederim" dıve konuştu Konya'dan Anka- ra'ya sert mesajlar gonderen Yılmaz. "Beyşe- hir'in göbeğinden konuşuyonım, hiçbir makam ve ikbal uğruna yanlışa ortak olmayız. halkın hakkını peşkeş çekmek ıste>enlere de izin verme- yiz" açıklamasını yaptı Beyşehır ılçesıne bazı tesıslenn açılışı ıçın gı- den Yılmaz. Beyteks Entegre Tekstıl Sanayı Te- sıslerı'nın temel atma törenınde konuştu Yıl- maz. RP-DYP hukumetının kurulmasına ızın ver- meyeceklenm soyledı ve DYP ıle koalısyon gö- ruşmelerınt surduren RP'yi. kendısımn gundeme getırmesıne karşın ortulu ödenek soruşturması ıs- temınekarşı çıkîiği ıçınkınadı Yılmaz. ANAP'ın Turkıye'nın makus kadennı değıştırmeye karar- lı oldugunu belırterek. "Millete yalanı doğru, doğruyu valan diye sundular. Bunlar gelip geçe- cek. Halkın sırtında parazit olmaya devam eden o eski siyasetçilere izin \erme\ecegiz. Hakkımı/- da akla havale gelmeyen valanlar uyduruyor- lar"dıye konuştu Yılmaz. yurttaşlann devletın kasasını emanet ettığı sıyasetçılere gmenmek ıstedığını vurgula- \arak.şunlan sovledı "Biz,nedün,nedebugün bize duyulan guveni istisnıar etmedik. Turkive, şimdi veni bir siyasi oluşuma gıdiMir. Hepiniz me- rak edhorsunuz, hangı parti hukumeti kuracak, kim başbakan olacak dı\e. Butun bunlar gelip ge- çecek. Bir tek şey sovluvonım. ben halkın sırtın- da parazit olan, ortulu hukümetin başbakanı oi- maktansa. halkın v icdanında durüst bir siyaset- çi olmayı tercih ederim. Asla çamur ustünde otu- ran başbakan olmayaeağım." u Bakan- lığı nın ABD nın vavımlama- M ıstenen nıvet deklarasvonun- da Kuzev Irak kurtlerı ıle Irak Dev let Başkanı Saddam Huse- > ın arasında dıv alogu cesaretlen- dıncı bır ıfadenın ver alma^ın- da israrlı olmadıgı oğrenıldı Bunun uzenne harekete aeçen DSP Genel Ba-kanı Bulent Ece- vit'ın bıraravageldıgı ABD nın Ankaradakı Buvukelı,isi Marc Grossman'a. dıv alogu cesaret- lendıncı ıfadelenn deklarasvon- da ver almasinın şart oldugunu bıldırdıgı kavdedıldı Lst du- ze^ ,bır Şatılı dıplomat Ete- mfn»,4ı>alog ısran ıle "Kuıi- 4"rcı>iIİJv(vapmadığım" one sür- dü Çekıç/Guç'un gorev ının ve- nıden tanımlanmasına ılı^Kın DSP nın ıstedıgı unsurlan ıçer- meyen nıvet deklarasvonu uze- rınde Ankara da oluşacak venı hukumet ıle \\ashıngton ara- sindakı pazarlıklara sure tanımak amacıvla TBMNIsalıgunuva- pı lan ov lanıada bu gutun gorev suresının valnızca temmuz so- nuna kadar uzatılma>ına ıhşkın hukumet tezkeresını kabul ettı \BD ıle vurutulen pazarlık- lannnasil bır ı,ekıl alacagı ve- nı hukümetin kurulmasından vonra netle^ecek Çekı», Guı, e destek verenba^ta ABD ıle In- gıltcreveFransa nın bugutun görev suresının TBMM de uza- tılmasi karşılığında bazı koşul- lar getıren DSP Genel Başkanı Bulent Etevıt ın venıkuruldı.ak hukumet uzerınde ne denlı et- kılı olacağını da merakla bek- ledıklen kavdedıldı Bır Batılı dıplomat Refah Partısı nın ver alacagı OIJM bır hukümetin Cekıı, Guç konusun- da ızlevecegı ta\ ırla ılgılı Cum- hunyet e \ aptıgı \ arumda ^ov - lededı "Beklegorpolitıkasıız- livoruz. Çekiç Guç'c karşı çı- kan Necmettin Erbakan'ın kısa sure once Askerler ı^erse C e- kıçGuçuzatılır volundakısoz- lerıni umut vencı olarak değer- lendınvoruz." ÜZ E4Z//ORHAN BİRGİT Çiller'e Yuce Dıvan kapısını kapatıp 54'uncu hukumette ekonomıden so- rumlu Başbakan Yardımcılığı ve Dışış- lerı Bakanlığı kapısını aralayan oncekı gunku oylamada "Soruşturma açılsın" dıyenlerle "Açılmasın" dıyenler arasın- dakıfark18. Hem de Refah Partısı'nın Erbakan'ın başbakanlığı uğruna butun eskı suçlamalarını yalayıp yutmasına rağmen Bu 18 fark, "Soruşturma açılsın" dı- yenlerınyanındayeralsaydı,dunkuM//- // Gazete, "Bır kez daha RP'sız hıçbırşey yapılamayacagı goruldu Meclıs'te RP ağırlıgı" başlıklarını atmayacak ve altı- na da "RP'nın evet yonunde ağırlığını koyduğu dosyalar kabul edılırken red- dettıgı soruşturma onergelernse kabul edılmedı" gıbı anlamsız bır gırış yazısı konulmayacaktı Refah Partısı bır hukümetin başında ya da ıçınde yer alacagı ıçın elbette kı- yamet kopmayacak Ama, dun bırbırte- rı ıçın yapmadıklan suçlama kalmadığı- nı unutup kol kola gırmeye sarmaş do- laş olmaya hazırlanan ıkı lıderın, zaten hızlı bır etık erozyona uğrayan ulkemız- de, bundan çeyrek yuzyıl oncesının baş- bakanı tarafından soylenmış olan "Dun dundur" ozdeyışının bugun de butun ışleriığını koruduğunu ıspatlamak ıste- melerı de bır ışe yaramayacaktı Pekı, ış sadece Refah Partılılenn, "Bız- den daha buyugu yok Dun yasadışı ey- lemlen nedenıyle suçladığımız bır //de- Oylamaya Katılmayanlar... rı, bugun pazarlıkta uyuştugumuz ıçın hem aklarız hem de bırlıktelığe zorlanz" demelennden mı boyle sonuçlanıyor'? Ilk bakışta, elbette Erbakan ve arka- daşlarının hızlı bır sapma ıle oncekı gun- ku oylamanın sonuçlarını değıştırmek- le kalmayıp var olan butun kutsal ve ah- lakı değerlerı de çığneme pahasına ul- kenın başkanlığına doğru uzun bır yu- ruyuşe geçtıklennı goruyorsunuz Hem onlar adına hem de çok yakın bır geç- mışte Refah Partılı bır ıktıdara nıçın kar- şı olmak gerektığını soyleyen Tansu Çıl- ler ve kurmaylar adına, tarıfı zor duygu- lar ıçınde kalıyorsunuz Ama hemen sonra, oncekı gun DYP Genel Başkanı'na, Yuce Dıvan kapısını kapatan, ama aynı anda Hoca Efen- dı'ye de başbakanlık makamının kapı- sını aralayan soruşturma onergesının reddı oylamasının sonuçları uzerınde matematık hesaplar yapmanız gerekı- yor ve "Aaa" dıyorsunuz "Aaaaaa 1 " Boylesıne onemlı bır oylamada 43 sa- yın mılletvekılı bulunmamıştır Bu 43 degerlı ısım ıçınde, olayın sa- bık başsavcısı Hoca Efendı vardır Sa- bık sanığı Çıller de Hocanın başbakan- lığı uğruna anı bır fren ıle "U" donuşu yapmayı ıçlerıne sındıremedıklerı ıçın olacak, 20 Refah uyesı vardır Dokuz DYP'lı Çıller karşıtı mılletvekılı vardır CHP'nın yenı ve eskı genel başkanlan Denız Baykal ıle Murat Karayalçın jardır GeneCHP'den Erol Çevikçe ve Yılmaz Ateş, DSP den Meclıs Grup Başkanvekılı Mumtaz Soysal, Merkez Yonetım Kurulu uyesı Aydın Tumen, Ahmet Priştina ıle Hakan Tartan da var- dır Anavatan Partısı nden de Safa Gi- ray, Mete Bilgin, Kaya Erdem ve Vey- sel Atasoy'un oylamaya katılmadıkla- n tutanaklarda yazılı Dunyanın butun par- lamentolarında yan yazılı yarı yazılı ol- mayan ama degışmeyen bır kural var- dır Bu tur oylamalarda, ıkı elı kanda olsa mılletvekılı ne yapıp ne edecek, genel kurulda hazır bulunacaktır Hıç unutmam 1965-66 arasında bır onemlı oylamada Istanbul Mılletvekılı Suphı Baykam bulunmamıştı Ertesı bırieşımde, merhum ismet İnönü Bay- kam'ın kolundan tuttu ve 'na mevcud"\u- ğunun hesabını sordu Suphı, annesının ağır hasta oldugunu soyleyerek savun- ma yapmak ıstedı İsmet Paşa mıllet- vekılının kolunu hızla ıttı ve o anda ın- sana hıç de ınsanı gelmeyen bırtepkı ıle ' Oldu mu ban" dıye bağırdı Sonra ken- dısı de tepkısının olçusunun aşırı oldu- gunu anlamış olmalı kı, kuralı bır kez daha hatırlattı ' Olum dışında mazeret kabul et- mem " Kim ne derse desın, Turkıye de asıl so- run on beş yıl oncesının bazı değerle- rının bugun dınozorluk yaftalamasıyla tarıhın çopluğune terk edılmış olmasın- dan doğuyor ve gelışıyor Unlu oykude- kı Arap bacının "Dur bakalım n 'olacak" sozcuğu,-bır kader yınelemesı gıbı, dıl- lerın tespıhı halınde soylenıyor Refah Partısı'nı, şu ya da bu neden- le ıktıdarda gormek ve selamlamak ya da denemek ısteyenlerın gozlerı aydın 54'uncu hukumette başbakan Erbakan ve onun yardımcılığı ıle ekonomıde ol- duğu kadar dış polıtıkada da ağırlığını koyduğunu soyleyerek vıtrıncılerı mem- nun etmek ısteyen Çıller ıle bazı DYP'lı- ler de yenı kabınenın yenı sımaları ola- cak Geçenlerde br yazımda, Tansu Çıller'ın kendısı ıçın yakıştırdığı ısımlerın arası- na "Hafize Ana"yı da eklerken bugun- lerı hesaba katmıştım RP'nın yayın orgam gazete tam say- fa ılanlar ıle, zaman zaman ıktıdarsızlık- tan romatızmaya, kansızlığa kadar bır su- Oi hastalık ıçın "Hafıze Ana" ısımlı bır kuv- vet macununu tanıtıyor Halk, bazılarının soyledığının aksıne, Refah Partısı'ne ıktıdaryolunu açmak ıs- teseydı, 24 aralıkta, bu tur bır yeşıl ışık yakardı Halkın yapmadığını, çagdaş Turk kadını Tansu Çıller ve arkadaşlan gundeme getırıyor Oyleyse yaşasın "Hafıze Ana"' BIR BAKIMA SER\ ER TANİLLİ : Felsefe Soruları Bağımsız kafalar yetıştırmek, bır fıkre korukörune saplanmamış arayan soran ve eleştıren kafalar O guzel deyışle "fıkrı hur, ırfanı hur, vıcdanı hur" kuşak- lar1 Egıtımın başta gelen amaçlarından bırı bu ve ağa- cın yaşken egılmesı gıbı, ozellıkle ılk ve ortaoğretım- de olup bıtıyor çoğu şey Hele lıseler gençlenn temel kulturlennın yenneotur- duğu dunya goruşlerının fikrı kımlıklennın belırgın- leştığı bır eğıtım aşaması Bağımsız kafayı orada yaratamamış ısenız, aklın, dıkkatın ve merakın butun pencerelerını ozgurduşun- cenın ruzgârlarına o sırada açamamış, tersıne don- durmuş ya da bır ıkı pencerenın yetersız esıntısıne bı- rakmışsanız, gıttı gıder1 Turkıye'dedevlet, yıllar var kı, eğıtım sıstemını boy- lesı bır kısırlıgın dar sokaklarına getırıp sokmuştur; çun- ku gençlenne saygısı yoktur duzenın, duşunmeyen, eleştırmeyen ınsanlar ıstenmektedır bıryandan mol- la eğıtımını koruklemenın altında yatan da budur Gençler arasından kazara duşunenlerı ve sorgula- yanları çıkmışsa, hakları coptur kurşunlanmaktır ya da hapıshaneterın karanlığına tıkılmak' Gazeteler, "Cezaevlen olum sınırında" dıye yazıyor ve neredey- se ıkı ayını dolduracak açlık grevlerınden kaygılandt- rıcı haberler verıyorlar -^ *, Neyın mı cezasını çekıyor o gençler^ Başta duşunmenın, eleştırmenın, gerekıyorsa "ha,- yır" demenın1 Utanmalıyız onlara yapılanlardan1 • Lıse egıtımınde -belkı- en onemlı ders, felsefedır Çunku matematıkten fızığe tanhten edebıyata değın butun otekı derslerın sağladığı bılgı bırıkımını yenıden ele alıp bır butun ıçınde yogurmak felsefeyle mum- kun Ne ıçın ama9 Doga toplum ve ınsan, gıderek evren ustune sıstemlı butunluğune bır goruşe var- mak ıçın Boylesı bır goruşe varmak ıse, "eleştırıcı duşun- ce"den geçiyor, o noktaya erışmış gencın kafasında duşunce, sorar artık, sorgular, gerekırse reddeder Felsefe pek gereklı ve yararlıdır, ama o olçude de tehlıkelı 1 Turkıye de lıse egıtımınde ozellıkle 1980'lerle hor- lanan ıtılıp kakılan bır ders olup çıkmasının altında bu vardır başta Fransa'da uygulamada onca yakınmalara karşın, lıselerde saygınlıgt suruyor felsefe dersının Lıseyı bı-» tırmek ıçın gençlerın geçırdığı "bakalorya" sınavlan- nın başını da o çeker her yıl Nıtekım geçen pazar< tesı Fransa da yuzbınlerce genç, felsefe sınavına gırdı Dort ayrı bolgede toplanmış kentlenn lıselennde, degışık ve pek ılgınç sorular soruldu gençlere Konular arasında "ozgurluk" de başı çekıyordu Bır botgede gençlere -seçmelı olarak- sorulanlar arasında şunlar var Gelecek, bılgının konusu olabılırmı 9 Bırsanatese- rınde hayran olunan nedır? Dıl, ıletışım mı sağlar sa- dece" 7 Az çok ozgur olmak mumkun mudur? Bır yon- tem, hangı koşullarda bılımsel sayılır^ ' Bır başka bolgede de şunlar Olumu yenmek mum- kun mudur 9 Tarıh yargılayacak demek doğru mu- dur^ Kesın gerçekler var mıdır'? Dılde, zorunlu olarak yetersızlıkler bulunur mu 9 Geçmış bılınmezlıkten ge- lınırse bugun anlaşılabılır mı 9 Nıçın yanıhp aldanıyo- ruz 9 Bır başka bolgedekı sorular şoyle Banş adaletsız- lıkle bağdaşabılır mı 9 Bılımlerde gerçeğın araştınl- ması ımgelemın katılmasını bıryana mı bırakmalı 9 Bır dınsel tavrın nıtelıklerı nelerdır 9 Tanımak ıçın, yalnız- ca gozlem yeterlı mıdır 9 Son olarak bır bolgede şunlar soruluyor Her tırt-, ku saçma mıdır 9 Insanlar, sadece çıkartan ıçın mt toplum halınde yaşıyorlar 9 Ahlak bılımlerde bır rol oy- nayabılır mı 9 Mutluluk erışılmez bır şey mıdır ınsan ıçın 9 Çalışma ve emek, yalnızca bır zorlama mıdır^ Yasalara karşı çıkmak kımı zaman gereklı mıdır? Isteyen gençlere de, yorumlamalan ıçın kımı filo- zoflardanmetınlersunulmuş Alain'den Hume'dan, Kant'tan Bergson'dan Kierkegaard'dan Rousse- au dan Aquıno'lu Toma'dan Nietzsche'den, Spi- noza'dan Descartes'tan Her bırı bırbınnden ılgınç sorular ve metınler Gençlığınde boyle bır sınavdan geçmış bır kışı ola- rak dalıp gıttım çoğu sorunun karşısında Merak ederim doğrusu ulkemızı yonetenler arasın- da, bu sorulardan, bırakınız hepsını, bırkaçına doğru durust yanıt verebılecek kaç kışı çıkabılır acaba? Ne dersınız sevgılı okurlarım9 Mercümek Komisyonu CHP'U Kul'u üyelikten * düşürme girişınıi \\IC\RA (Cumhurijet Bürosu)-"RP'nın kasası" olarak anılan Süle\man Mercümek-RP ılışkısının araştırıiması ıçın kurulan TBMM Araştırma Komısvonu Başkanı. CHP Erzıncan Mılletvekılı Mustafa Kul. komısvonun RP lı uyelerı tarafından guvensızlık onergesı verılerek duşurulmeve ı,alışıldı Toplantı 26'sında Onergevı ışleme koymavan Kul komısvonu 26 hazıran çarşamba gunu venıden toplantıya çagırdı TBMM de geçen donem kurulan Lıderlerın ve ^akınlarının Mal Sarlıklannı Araştırma Komısvonu uyelennden CHP Erzıncan Mılletvekılı Mustafa Kul siksık RP lılerın saldırılarına hedet olınuş genel kurul salonunda RPnulletvekıllerı tarafından vumruklanmıştı Mercümek Komısvonu Başkanlığı na seçılen Kul oncekı gun vapılan ılk toplantıda duşurulmek ıstendı RP lılerın kendisinı duşunnek ıçın verdıklen guvensızlık önergesını ışleme kovmayan Kul'un. **İlk toplantıda gu\ensizlik olmaz. hangi işlemim için guvensızlik gostenliyor" dedığı oğrenıldı RP hlenn "Her komisyonda kavga çıkar" sozlennı anımsatan Kul. "Ka\ga istiyorsanız kavga, banş istiyorsanız banş içinde çalışınz" dedı Komisyonda. tutanakların sağlıklı tutulması ıçın tum konuşmaların teybe alınması \e olayla ılgılı tum haber v e vorumlann Meclıs kutuphanesınden istenmesi kararlaştınldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle