30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 1996 CUMA 14 47 sanatçı örgütü, 413 •• 1 sanata, sivil topluma ve KULTUR demokrasiye 'inançsız' Kültür Bakanı'nı • şiddetle kınadı AYDINLAIVMA EMRE KONGAR VlUllU JJcUVİUll J»UCİII1V<JI\XIı 1 7 sanat- /l sanatçı örgütü / adına açıklama yapan Özerk Sanat Konseyı Gırışım t Kurulu, sanat, kültür düşmanı yakışıksız demeçler veren Bakan Güner'e sordu:"Sayın Kültür Baİcanı hangıülkenın \e hangı kültürün bakanıdır?" Kültür Servisi- Bır sure once yaptıklan açıklamada. Kultur Bakanı Agâh Oktay Güner"ın ulkemıze yakışmadığtnı soyleyen 47 sanatçı orgutu. Bakamn. gazetemızde ya> ınianan 'Zavallılar. gafiUer sürüsü" \e •Maması kesilince ağlamak ahlaksızuk' başlıklı haberlerdekı goruşlenne yanıt verdı 47 sanatçı orgutu adına Ozerk Sanat Konseyı Gınşım Kurulunun hazırladığı basın açıklamasında. "Kiiltür Bakanhğı koltuğunda oturan kişi ülkenin kültür ve sanat ortamına anayasanın 64. maddesi gereğince hizmet edeceği >erde. ortama düşmanlıktan başka hiçbir çalışma içerisinde olmamıştir. Bu da bir yana, sayın Bakamn ne sanat ne kültüre ve de sivil topium \e demokrasiye inançlı bir politikacı olduğu gorulmektedir" denıldı 47 sanat-sanatçı orgutu adına açıklama yapan Ozerk Sanat Konseyı Gınşım Kurulu. her bakamn de\ let adına gore\ yaptığını. Kultur Bdkanın da devletı temsil ettığını anımsatarak. dev letın taraf tutınadan. ayrım yapmadan. butun yurttaşlara hizmet goturduğunu v urguladı Kultur BakanlığVnm da sanat \e kultur ortamı ıçın \ar olduğuna dıkkat çekılerek. kultur bakanının, sanat \e kultur ortanııyla barışık olması gerektığı ancak Bakan Guner'ın 'terbiye' sınırlarını da as,an anayasa dışı bır eğılım ıçınde olduğu belırtıldı "Açıklamanın basında çıktığı gün, bakamn bir Kultur Bakanına asla yakışmayacak şu sozlerini okumak zorunda kaldık: bu zavallılar. gatıller surusu Şerefsız yalancı cahıl '.Nevazık ki bakamn hi/inı inancımızı daha da pekiştiren bu sö>lediklerini de >ine ülkemiz. sanatımız. kültürümüz açısından talihsizüğin ve şanssızlığın ötesinde bir 'ayıp olarak değerlendiriyoruz.Öyle bir Kültür Bakanı ki, izlediği çağdışı politikalarım, sanat \e kültür duşmanı uygulamalannı eleştiren sanatçı orgütlerine Nakışıksız \e gercekdışı sözcuklerle saldırmaktadır. Sokaktaki insanların duyunca kınayacağı, argo bir söylemle konuşan Bakan, cici maması kesilince ağlamak ahlaksızlıktır gibi bir söz söyleme gafietinde bulunmuştur. Bakamn bu sözleri bile, uyguladığı politikaların düzeysizliğinin ipuçlarını göstermektedir. 2 bine >akın sivil topium kuruluşuyla H \BIT\T ll'nin gerçekleştirildiği Tiırkiye'de, sanki dünyayı ulkemize güldürmek için. devletin bir kaç sanatçı kuruluşuna verdiği desteği 'mama' olarak değeıiendirmenin nasıl bir kültürün \e poütikanın üriinü olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Acaba sayın Kültür Bakanı, Turkiye Cumhuriyeti De\leti'nin sanat \e kültür ortamının bakanı değil midir?" \çıklamada. Kultur Bakanı Guner'ın kultur ve sanat ortamına yonelık tutumu kınanarak şıı goruşe yer \enldı "Sanat ve kültür ortamı adına böyle bir bakan istemiyoruz. Gelecekte de böylesi hakanlar istemediğimizi kamuoy una bir kez daha açıklamak istivoruz. Sayın Kültür Bakanının sanat ve kültür düşmanı vakışıksız demeçleriy le, başta ülkemiz ve toplumumuz olmak üzere sanat ve kültür ortamımıza daha fazla kötülük etmemesi temennisiyle kendisini şiddetle kınıyoruz*" Unutulmaz bir anıya sahip olacaksınızıf MİGEBÜTÜNERLUJĞ Afnka'nın yetıştırdığı en onemlı muzısyenlerden bırı. belkı de en onemlısı olan. Salif Keita. 13 yuzy ıl- da Malı Imparatorlugu'nu kuran savaşçı Mandınka Kralı Sundiata Keita'nın soyundan gelır Hem anne hem de baba soyunda bır Keıta'dır Doğuştan albıno oluşu, yaşadığı ortamda kotu şansın gostergesı sayı- lır. bunedenleaılesı vetanıdıklan tarafından dışlanır Ogretmen olmak uzere eğıtım goren Keıta gorme bo- zuklugu nedenıyle bu meslegı surduremez Aılesının tum ıtırazlanna rağmen şarkı soylemeye başlar 1%7'de dogdugu yerolan Djolıba'nın 40 kılomet- re doğusundakı Bamako'y ataşınır Burada erkek kar- deşlerınden bınv le gece kuluplerınde muzık yapma- ya başlar 1969 da hukumet tarafından desteklenen. 16 muzısyenden kurulu demıryolları orkestrasına katılır Zamanın gozde konser mekanlanndan demıryolları- na an •Buffet Hotel de La Gare'de sahneye çıkar W 3 > ılında grubun lıderı bestecı \egıtanst Kan- te Manfilayla btrlıkte demıryollan orkestrasından aynlıp. Les \mbassadeurs la muzık yapmaya başlar Keıta. Les Ambassadeurs laaralanndasıradışıbırça- lışma olan 'Mandjou'nun da yer aldığı beş album ya- par 197 7 "de Keıta'lı Les Ambassadeurs'un unlü Ma- lı'nın sınırlan dışına taşar ve Keıta Gıne Başkanı Ah- med Sekou Toure tarafından odullendınlır Bu odul karsısındakı »ükranduygulannıdılegetırmek ısteyen Keıta. gelecekte tum Batı ^fhka tarafından tanınma- • Afrika'nın yetiştirdiği en önemlı müzısyenlennden biri olan Salif Keita, bu akşam Açıkhava Tiyatrosıf nda. Mali"dekı çocukluğunun şarkılarla hikâye anlatma geleneğinin bir uzantısı olan Keita"nın müzığı, Gıne, Fıldişi Sahıli ve Senegal gibı diğer Batı Afrika ülkeleriyle Küba, İspanya. Portekiz ve hiç şüphesiz İslamı etkıler taşıyan bir sentez. sını sağlayacak Malı halkını anlatan ve Sekou To- ure'yı yucelten 'Mandjou' ısımlı parçasını besteler lnsanı buyuleyen bu şarkı. Keita'nın tıpık gıtar. org ve saksofon soundunun onemlı bır ornegı nıtelığın- dedır Polıtık karnıaija nedenıyle 197ü"lı yılların orta- larında Malı'vı terk eden Les Ambassadeurs. kayıt studyolarının bulunduğu. Fıldısj Sahıllen'nın başken- tı -\bıdjan'a taşınır Grubun ıçındekı gergınlık. 1980 yılında ayrılıklara neden olur Grubun bazı üyelerı ça- İı^malarını burdurerek ısımlennı Les Ambassadeurs Internatıonales olarak yenılerler Muzığını daha genı^ ve Avrupalı bırdınleyıcı kıt- lesıne ula^tırabılmeyı hedeflcven Keıta. 19b? y ıltnda kendı olu^turduğu grubuvla Parıs e tj$ınır Paııs'te Morv Kante.Toure Kunda,TabuLe> Rochereau. Rav Lema, Papa \Vemba, Manu Dibango v e daha pek çok Atnkdlıstarlaaynıortamıpayla^ır 1984yılında Man- dınga muzığını dunyaya tanıtmayı hedefleyen. Malı muzığınde o gune kadar y apılanlardan tamaınen fark- lı nıtelıkte olan albumu 'Soro'yu kaydeder 'Soro,' l980"lı yılların en onemlı veetkıleyıcı Afrıka koken- lı albumudur Bu çalı^ma Salif Keıta y ı dunya çapın- da unc kav u^tururken Mah'nın de muzık dünyasında tanınmusinı sağlar Salif Keıta. ılk solo albumü Soro'dan sonra sirasıy- la Ko-\an (1989). Amen (1991) \e soıı olarak dd Fo- lon'u( IW5)çıkarmıştır Son albumu 'Folon'geçmı>- le bugunu ve bugünle geleceğı bağlar Keıta. bu albumunde yer alan Seydou ısımlı çalış- masını 1994 vılında AIDS'den olen Malılı moda ta- sanmcısı Chris Sevdou. Mandela ısımlı çalı;,masını ıse tum dunyanın tanıdığı Nelson Mandela onuruna soyleı 21 yıl sonra hapisten çıktığında Guney -\fri- ka nın ılk sıyah ba^kanı olmayı başaran Mandela ıçın Keıtd'çağdaşpejgamber'betımlemesın! >aparak^ay- giMnı dıle getırıı Folon'da Keıta'nın mesajı "Afrika- lılar kendi geleceklerini kendi anladıklan ve inandık- lan biçimde keşfetmeli, kendileri için v arar sağlav acak sosyal ve politik ortamı oluşturnıalılar' olarak belırır Keıta nın nıuzığı Vlalı dekı çocukluğunun ^aı kılar- la hikâye anlatma geleneğinin bır uzantibidır Gıne. Fıldıiji Sahıli ve Senegal gıbı dığer Batı Afrika ulke- lerıyle Kuba. İspanya. Portekiz ve hıç şuphesız İsla- mı etkıler taşıyan bır sentezdır Keıta müzığınde. on plandakı gıur. saksofon \ e orgun yanı sıra Afnka'nın dıembe. kora. belafon gıbı geleneksel aletlennı de \o- gurarak kullanır Keıta'yı konserde ızleyenler yaşam boyu benzerıne rastlay amav acaklan bır anıya sahıp ol- duklarından bahsederler Istanbullular. Pozıtıf tara- fından duzenlenen Parlıament Caz Festıvalı kapsa- mında. 21 hazıran akşamı Cemıl Topuzlu Açıkhava Sahnesf nde bugune kadar benzerı görülmedık bır konsere tanık olacaklar Mah'nın yetıştırdıgı en bü- vukısım.dunva muzığınındevı Salif Keıta'yla yaşam boyu unutamdyacakları bıranıyı paylaşacaklar Çizginin diğer tarafında: Lester Bowie Kultur Senisi- Bırbınnden Ubta caz muzisyenlennı konuk eden 'Paıiiament Superband Jazz Festival •%' da bu gece trompet trapezcısf olarak ad- landırılan Lester Bovviecazse- verlerle buluşuvor Blues'dan popa kadar genış bır yelpaze- dekı tum trompet gelenegını bıraraya toplamış bır sanatçı olan Lester Bo\\ıe grubu 'Brass Fantasv' ıle bırlıkte Açıkhava Tıyatrosu'nda caz- severlenn karşısında olacak 54 ya^ındakı Lester Bowıe Freddıe Hubbard ve Mıles Da- vıs gıbı trompet ustaların dog- dugu St Louıs'de dunyaya geldı Ilk grubunu 15 yaşında kuran sanatçı pek çok blues. karnaval ve sırk topluluguyla turnelere çıktı 1965 yılında Chıcagoya yerleşen Bovvıe burada rythm&blues grupla- rıyla çalmaya ba^ladı Ancak bır sure sonra yapmak ıstedı- ğının bu olmadıgına karar ve- ren »anatçı yaptığı muzığe da- ha ozgur bır y aklaşım ıçensine gırerek. sonrakı yıllarda efsa- nevı \rt Ensemble of Chıca- go'nun temelını oluşturacak Amerıcan \ssocıatıon for the Advancement of Creatıve Mu- (Amenkan Varatıcı Muzığı- nı Gelıştırme Cemıyetıl'e ka- tıldı 1970'lerde aîbumlerını yayınlamaya başlayan Lester Bovvıe'nın tarzı sureklı değiş- kenlık gosterdı Sureklı ure- ten. yenı stıllen denemekte son derece cesur bır ta\ır ser- gıleyen sanatçı. kendısıyle ya- pılan 1991 tanhlı bırsoyleşıde "Kendimi sınırlamaktan ve enstriımanın izin verdiği ka- lıplara göre çalmaktan hoş- lanmıvorum. Sınırlarımın otesine geçmeyi ve çizginin diğer tarafında ne \apabildi- ğimi görmek istivorum" dı- vor Caz muzığınde esas olanın. •farklı kaynaklardan parçaları bıraraya getırmek olduğunu belırten Lester Bovue "Mü- zisyenin işı bu bütunluğe an- lamlı bir vorum kazandır- maktır. Bu da kişınin yaptığı müziğe kendisinden bir par- ça katmasıyla olanaklıdır" dıyor Bugune dek Vluhal Richard \brahams. Roscoe Mithcell, Joseph Jarman, Famodou Don Moye gıbı us- talarla çalışan Bouıe. 'Müzi- ğin tek bir amacı olur: o da duşunceyi harekete geçir- mektir" dıvor Salvatore Accardo ve 'Saraydan Kız Kaçırma' KulturServisi-24 Uluslara- rası Ltanbul Muzık Festıvalı kapsamında bu akşam Salvato- re Accardo Ikeman) ıle Bruno Canino'nun ıpıyano) bırlıkte vereceğı konser saat 19 00'da Aya Irını'de gerçekleştırılecek 1941 vılında Italya'da dun- yaya gelen Accardo. 13 yaşın- da "Paganini'nin Kaprisleri'nı seslendırdığı ılk resıtehnden bırkaç yıl sonra Cerova'da Pa- ganını \arışmaM"nda bırıncı olarak parlak muzık kanyennı başlatmiş oldu Kuçuk yaşta Berg, Stravinski. Bartok, Min- demithgıbı çağdaş bestecılerın konçertolannı oğrenen sanatçı. ılenkı yıllarda bırçok unlü or- kestranın yonetımı ustlendı 1993-94 vıllan arasında Napo- h'dekı San Carlo Tıv atrosu'nun muzık dırektorluğunu vaptı 1982 yılında muzığe yaptığı katkılardan dolav ı Italva Cum- hurbaşkanı tarafından şovalye- lık unvanı \enlen sanatçının ls- tanbul dakı bu konserınde pı- yanoda Bruno Canıno eşlık edecek Halen Bern Konsena- tuvan'nda ders veren Canıno uzun \ ıllar Mılano Konservaru- van'nda pıvano ve kompozis- yon eâıtımı gordu Gruplar dı- şındaItzhak Perlman v e \lcto- riaMullovagıbı unlusanaıçıla- ra eşlık eden sanatçı. Berlm Senfonı. Dresden Fılannonı Leıpzıg RadyoOrkestralan'nın konserlenne sohbt olarak katıl- dı Accardo ıle Canino'nun bır- lıkte v ereceğı konserde Beetho- ven'ın 4 numaralı sonatı. Brahms'ın 3 numaralı sonatı Debussv'nın sol mınor sonatı ve Szymanowski'nın 3 Paganın Kapnsı seslendınlecek Bugun avnca Mozart'ın un- lu eserı -Saraydan Kız Kaçır- ma" operası Topkapı Saravı Muze>f nde. güçlu bır oyuncu ve solıst kadrosu tarafından ıkıncı kez sahnelenecek Once- kı v ıllarda bırkaç kez y ıne Top- kapı Sarayı'nda gerçekleştın- len oyunda. bu kez farklı bır kadroyeralıyor Saraydan Kız Kaçırma ope- rası bu akşam unlu Ingılız şef Richard Hicko\ tarafından y o- netılecek 'İskoçOdaOrkestra- sı" eşlığınde "\nkara Devlet Opera Korosu" tarafından tenor Kurt Streit bas Stephen Ric- hardson. soprano Rosa Mannı- onıleSusanGritton tenor Bar- ry Banks ve Lğur Polat ın ka- tılımıyla seslendınlecek Hıkâyede bır lspanyol soy- lusu olan Belmonte ıle korsan- lar tarafından kaçınlan se\ gılı- sı Konstanze arasında geçen ve Osmanlı saray ına kadar uzanan olaylaryeralmaktadır Lçper- delık ov unun başında Belmon- te (Kurt Streit),sevgılısı Kons- tanze v ı (Rosa Mannion) ara- maktadır Selım Paşa'nın (Lğur Polat) kahvası Os- mm'den (Stephen Rkhardson) Konstanze \e uşağı Pedrıl- lo'nun (Barry Banks) saray da olduğunu ogrenır Bunun uze- rıne sevgıhsını kaçırmaya ka- rar veren Belmonte. saray a mı- mar olarak gırer Sonramnda gelışen olaylar. Selım Paşa ıle Belmonte'v ı karşı karşıy a getı- nr ve netıcede ıkı sevgılı paşa tarafından bagışlanarak bırbır- lenne kav uşurlar VakıfBank Uluslararası Menkul Kıymetler Müdürlüğünde Uluslararası Yatırım Uzman Yardımcısı olma fırsatı! VakıfBank, yarının çağda? bankacılığında bugunden yerıni almak isteyen gençierimize uluslataıası boyutta bit fırsat sunuyor. VakıfBank Uluslararası Menkul Kıymetler Müdür- lüğti'nde, üluslaıarası Yatınm Uzman Yardımcısı olarak görev- lendirilecek gençlerimizi sınava davet ediyor: Sınava k a t ı l m a k i s t e y e n l e r i n • T.C. vatandası olmalan, • 4 yılhk yabancı diUe eğitim yapan ya da yabancı dil eğitiml veren üniversite, fakülte, yuksek okullardan birisinden mezun olanlar ile okulların yetkili makamlarınca onaylanmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki ejitlerinden birini bitirmiş olmalan, • Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamalan, • 1.1.1996 tarihmde 30 yaşını doldurmamı; olmalan, • Herhangi bir kuruma karşı zorunlu hizmet yükümlnlüğü altında bulunmamalan, • Sağlık durumları ynrdun her yerinde gorev almaya ve gorevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverijli olmalan, • Erkek adayların fiili askerlik gorevini yapmı; ya da en az 1 yıl erteletmij olduklarına dair bir belgeye sahip olmalan gerekmektedir. S ı n a v t a r i h i Sınavlar 12-13-14 Temmuz 1996 tarihlerinde İstanbul'da yapılacaktır. S ı n a v s i s t e m i Sınavlar yazılı ve sözlu olmak uzere ıkı kısımdır. Yazılı sınav, Yabancı Dil (Ingilizce), Genel Yetenek ve Kfiltnr Smavı ile Bilim Sınavı'ndan olusmaktadır. S ı n a v k o n u l a r ı a) Yabancı dil ve genel yetenek sınavları baraj niteliğindedir. b) Bilim sınavında asağıdaki 6 konudan 3 konu seçilecekrir. 1) Ekonomi (Makro, Mikro, Uluslararası Ekonomi) 2) Para-Kredi-Banka 3) Mohasebe (Genel Esaslar, İşletme Muhasebesi, Bilanço Aaalizi) 4) Finansal Yönetim (Finansal Analiz, Finansal Planlama, Yatırım Kararlan, Finansal Piyasalar ve Finansman, Çağdas Finansman Teknikleri) 5) Pazarlama (Pazarlama Araştırmaları, Pazarlama Stıatejileıi, Hedef Pazar Tespiti, Müşteri İlişkileri) 6) Hnkuk ( Botçlar, Ticaret, Medeni, İcra-İflas, Kıymetli Evrak) S ı n a v a b a s v u r u Sınava "Uluslararası Yatınm Uzman Yardımcılığı Sınav Basvuru Formu" ile girilebilir. Sınav için son basvuru tarihi 5 Temmuz 1996 saat 17:00'dir. Sınav basvuru formu ve sınav broşürnnü asağıdaki adreslerden alabilirsiniz. • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Bölgesi Genel Müdür Yardımcılığı Personel ve İdari İfler Müdurlüğü: Abide-i Hûrriyet Caddesi No: 154, Şişli • İstanbul Tel: (0212) 234 01 54 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vluslararası Menkul Kıymetler Müdurlüğü: Büyukdere Caddesi No: 149, Zincirlikoyn - İstanbul Tel: (0212) 212 55 58 - 61 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdurlüğü Planlama ve İktisadi Araştırmalar Grup Müdurlüğü: Ataturk Bulvarı No: 211 Kat: 5, Kavakhdere - Ankara Tel: (0312) 468 11 60 (2378) • Kadıköy • İstanbul Şubesi: Muvakkithane Caddesi No: 43, Kadıköy - İstanbul Tel: (0216) 346 98 51 • İstanbul - İstanbul Şubesi: Halayar Mah. Celalbey Sok. Vakıf İsham No: 1/18, Eminonu İstanbul Tel: (0212) 514 09 36 VakıfBank" 2 1 Y ü z y ı l B a n k a c ı l ı ğ ı ' Son sıyası bunalımda herkes lıderlerden yakınıyor Bugun- ku partı lıderlerının ulke çıkartarından çok kışısel ya da partısel amaçları dıkkate aldıkları en çok dıie getınlen konu Kımılerı de olaya daha "temelden" yaklaşarak "lıderlık ku- rumu"nu eleştınyor Bu eleştın sahıplerı genel olarak "lıderhe- gfemonyas/"deyımınıkullanıyor Boylece sıyasal partı mensup- larının ve mılletvekıllennın kışısel ozgur ıradelerıyte değıl sade- ce lıderlennın emırlenyle hareket ettıklennı belırtmek ıstıyorlar • • • üderlenn davranışlarından yakınmak bence doğru ve geçer- lı bır şıkâyet Buna karşılık "lıderlık kurumu 'ndan ve "lıder hegemonya- s/"ndan yakınmak galıba pek haklı değıl Çunku dunyanın butun ulkelerınde ve butunreıımlerındelı- deıier hem çok onemlı hem de hepsı "egemen" Yanı "lıderlık kurumu" ve "lıder hegemonyası evrensel bır olgu Bu nedenle bundan kurtulmak Turkıye'de de olanaksız Belkı gereklı de değıl Zaten bugunku bunalımdan çtkış ıçın "başkanlık' rejımı onerenler de bılınçlı ya da bılınçsız olarak bu evrensel olgunun etkısınde değıller mı9 Pekı o zaman lıderlık ıle ılgılı olarak Turkıye'dekı terslık ne- rede"? Bırıncı terslık sıstemde Ister başkanlık rejımı olsun ıster par- lamenterduzen, butun dunya demokrasılerınde sıstem ege- men" lıden denetler Bır lıder kendı partısı ıçınde nedenlı guç- lu olursa olsun sıstemın genel denetımınden ve ozellıkle hu- kuk kurallarından kaçamaz Ikıncı terslık bızdekı lıderlerın "kalıtesı "nde Turkıye'de de- mokrası çok yenı olduğu ve ustelık çok sık kesıntıye uğradığı ıçın sıyasetçılenn "yetışme" şansı fazla olmuyor Anayasalar "s/- yasetı' pek çok kışı ve gruba kapattığı ve sıyasete gırenler za- man zaman "devlet" elıyle ya de teronst kurşunlarıyla yaşam- larını yıtırdıklen ıçın, "kalıtelı" ınsan gucu sıyasete soğuk bakı- yor Sonunda da genellıkle kışısel çıkarlarını yırtıcı bıçımde sa- vunan ve "kaybedecek fazla şeyı" olmayan kışıler sıyasete gı- np yukselıyor • • • Değerlenn ve ınançlann çok hızlı değıştığı ve sosyal ılışkıle- nn bu değışme suratıne ayak uyduramadığı donemlerde sıya- sal bunalım ortaya çıkıyor Bu bunalımı yenı bır sosyal yapılaş- ma ıle aşan lıderlere VVeber, karızmatık lıder dıyor Karızmatık lıder, en kısa tanımla ve halk deyışıyle "davranış- lannda bırkeramet olduğuna ınanılan" onderdır Bu lıder bunalımı aşmak ıçın yenı bır duzen kurar ve bu du- zenı yerıne oturtunca, yanı kurumlaştınnca" gorevı bıter Kanzmatık lıder kavramının dunya uzenndekı en çarpıcı or- neklennden bırı Mustafa Kemal Ataturk tur Pek doğal olarak pek çok toplumda sık sık çeşrtlı bunalım- lar yaşanır Fakat her topium her an bır Mustafa Kemal Ataturk yaratamaz Ama her toplumdakı sıyasal lıderlerın az ya da çok bır kanz- ması vardır Her sıyasal partı lıdennın soyledığı sozlerde ya da yaptığı ış- tefde, o sıyasal partının mensupları, bır ~keramet" olduğuna ına- nır Işte bu ınanç o lıdenn "kanzmasrdtr • * • Bugunku Turkıye'yı yoneten ya da yonetmeye talıp olan lı- derlerın kanzmalanna bırbırlenyle karşılaştırmalı olarak baktı- ğımızda şoyle bır tablo goruyoruz Ecevıt, Erbakan ve Türkeş nıspeten yuksek Çiller, Yılmaz ve Baykal gorelı olarak duşuk kanzma sahıbı gorunuyor Bır başka deyışle, ılk uç lıdenn takıpçılerı lıderlenne son uç lıdenn takıpçılerınden daha çok "ınanıyor" Bu "manzara" bıze Turkıye yı bugunku kısa vadelı bunalım- dan çıkaracak lıder konusunda da ıpuçları venyor Ya ılk uç lıderden bın tek başına ya da bu lıderlerden en az bırısının ıçınde bulunduğu bır grup. yanı bır "koalısyon" gun- luk bunalımı aşma şansına sahıp Tam bu noktada geçen haftakı yazımda belırttığım bır nok- tayı "kanzmatık lıder"m aynı zamanda tutariı bır değerler sıs- temıne yanı "yenı" bır sıyasal ıdeolojıye de sahıp olması ge- reğını çunku toplumun yenı yapılaşmasını buna gore oluştu- racağını ya da bu umudu yarattığını hatırlamalıyız Turkeş'ınMeclıs'ebilegırememış Ecevıt'ınıse son yıllarda "duzen değışıklığı" programını gundemde tutmamış ya da tu- tamamış olması Erbakan'ı bu alanda yalnız bırakmıştır "Refah olgusu "na bır de bu açıdan bakılırsa. sanıyorum Tur- kıye de sıyasetı daha lyı anlayabılınz Tabıı, gunluk bunalımı asa- lım derken daha uzun donemlı bır knzın ıçıne duşmek de var Bence hıç akıldan çıkanlmaması gereken nokta, bunalımlan ço- zerken "demokrasrnm tum kurum ve kurallarıyla guçlendınl- mesı ve krızlerın bu yolla aşılması gereğı • • • Sıyasal lıdeıienn kanzması bonalımı aşmaya yetmezse ne olur? Yanıt çok basıt Topium kurtuluşu başka hderlenn "ka- nzması "r\üa arar Pekı o lıderler nerededır 9 işçı sendıkalarında ışveren orgutlerınde medyada. yanı ba- sında ve televızyonda sıvıl ve askerı burokrasıde meslekoda- lannda, eskı poiıtıkacılar ve harta sanatçı ve edebıyatçılar ara- sında Pek doğal olarak sporcuları da unutmayalım Sıyasal arenanın dışında da pek çok kanzmatık lıder" za- ten vardır Her koşe yazısında sıze yol gosterdığıne ınandığı- nız gazetecı-yazar, omrunu emeğe adamış namuslu sendıka- cı şırketını başandan başarıya koşturan durust ışadamı attı- ğı golle takımını kurtaran futbolcu gençlenn sesıne ve şarkıla- nna hayran olduğu sanatçı hep boyle 'kanzmatık' lıderlerdır Topium boşluk kaldırmaz Gorevlennı yerıne getıremeyen- lerı bağışlamaz, onların ışlevlennı başkalarından beklemeye başlar Onumuzdekı gunlerde neler olacağını ya da "başımıza ne- lergeleceğını" kestırmek ıçın kâhın olmaya gerek yok Ben soğukkanlı bır "gozlemcı" kımlıgıyle bu yazıda her uç seçeneğı de terbıyelt bır bıçımde ıfade etmeye çalıştım "Anlayana sıvnsınek saz Ekran hakkında her hafta koyduğum 'not"u bu kez bır so- ru bıçımınde belırtmek ıstıyorum Reklamlarda çocukların ve bebeklenn kullanılmasını onaylıyor musunuz7 Yanıtınız "Hayır" ıse gelecek haftakı soruyu bekleyınız KÜLTÜR^ÇİZİK K A M İ L M A S A R A C I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle