25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Hayaldeki cennetTV Servisi - A\ ustralya sinemasından fantastik bir film ekrana geliyor: "Cen- net YaratıkJan". Son yıl- larda büv ük bir çıkış sergi- leyen A\ ustralya sineması- na örnek oluşturacak bu ya- pımlardan "Cennet Yara- tıkları" 1994 Venedik Film Festi\ali'nde "Gü- müş Ajı" ödülü ıle Fran- sa'nın Gerardmer kentinde yapılan Fantastik Film Fes- tivali'ndedeödüle layık gö- rüldü. Filmde olaylar Yeni Ze- landa'da geçıyor. Kahra- manlar. hayal güçleri ol- dukça gelişmiş iki genç kız. Pauline Parker ve Juliet Hulme adlı bu iki kız için tek önemli olan şey. roman an- 00.50 Cennet Yaratıkları - Heavenly Creatures / Yönetmen: Peter Jackson/ Oyuncular: Melanie Lynskey, Sarah Peirse, Diana Kent, Clive Merrison. yazmaktır. İşı o kadar ileri boyuta götürmüşlerdir ki. onİarda roman yazmak "saplantı" haline gelmiş- tir. Bu nedenle de ikisi kafa kafaya verip her gün deği- şik hayaller kurarlar. Taa ki gerçek hayatla olan bağlan- tılan yok olana dek... Ken- dilerine ayn bir dünya ku- rarlar bu hayal âleminde. Onlann dünyası bir çeşit "cennet"tir v e sadece kral- lar. kraliçeler. prensler \e prenseslenn yaşadığı bir krallıktır. Pauline \e Juliet. varat- tıklan "cennet"te fazla hu- zurlu olamazlar. Çünkü sa- dece kendileri anlar bu cen- netin ne demek olduğunu. Aileler ıse onlann bu durıı- mundan oldukça huzursuz- durlar. Kızların birbirlenv- le görüşmelerine yasak ko- yarlar. Ancak. Pauline \e Juliet'in ise bu vasağa uv- mava hiç niyetleri yoktur. Odüllü \e sıradışı bir ko- nuya sahip olan "Cennet Yaratıkları", özellikle Av ustralya sinemasını tanı- mak istevenlere önerilir. TRT2 20.30 ;Stüdyo İstanbul' TV Servisi-O> a Birgül'ün sunduğu ve canlı olarak ekranlara gelen "Stüdyo tstanbul"un konuğu şair ve fotoğraf sanatçısı Merih Akoğul. istanbul Müzik Festivali'nden görüntülerin yer aldığı programda ayrıca. Kınalıada'nın tanıtıldığı birbelgesel \e "deniz savaşları" üzerine hazırlanan bir film de yer alıyor. atv 21.001 İstek alan bölümlerle TV Servisi - Sibel Can ileNükhet Duru'nun birlikte sunduklan "Sarışının Adı F.smerin Tadı". bugüne kadar yayımlanan bölümlerıyle tek'rar ekranlarda. Hülya Avşar, Muazzez Abacı. Adnan Şenses, Mine Koşan, Fatih Erkoç, Ferdi Tayfur, Ayşegiil Aldinç \e Gallis'in olduğu bölümlerin tekrarlanacağı programda Duru ve Can'ın hazırladığı skeçler ve çekim hatalan da yer alıyor. atv 22.15İ Üçüncü bölümde 'Gergin günler' TV Servisi - Yönet- menliğinı Ahmet Bil- ge'nin. yapımcılığını Asaf Özpetek'in üstlen- diği dizi film "Mutlu Günler"de gergin ortam- lar yaşanmaktadır. Öz- lem, Kerem ve Kaan'ın kavgası yüzünden hâlâ sı- nirlidir. Hikmet Dede. Zihni'ye kızarak ona bir daha gelmeyeceğini söv- ler. Hamile olmadığını ögrenen Ne\al, o sinirle sürekli ansiklopedilere gömülen Muzaffer'e ça- tar. Tavvar'ın yasaklamış olmasına rağmen Cuma. e\ den eıkarak sitenin için- de dola^ır \ e sonunda yö- netici Muzaffer Bey"e ya- kalanır. Özlem ders çıkışı kafeteryaya giderken Ka- an volunu keser. Özlem onunla konuşmak iste- mez. Blake Edwards ve gedikli oyuncusu Reynolds'tan kahkahah dakikalar Ideal âsık zor durumı Kanal D 00.30 Kadm Düşkünü - The Man Who Loved Women / Yönetmen: Blake Edvvards / Oyuncular: Burt Reynolds, Julie Andrevvs, Kim Basinger, Marilu Henner, Barry Corbin/1983ABD yapımı, 110 dakika. TV Ser\ isi - Giildürü us- tası Blake Ednards'ın ti- pik bir çalışması ekranda: "Kadın Düşkünü". Usta Fransız yönetmen Franço- isTruffaufnun 1977 yapı- mı Charles Denner'ın baş- rolünü üstlendiği "Kadın- ları Seven Adam" filminin Amerikan \ersiyonu. Eduards. karısı Julie Andrews'le gedikli oyun- cusu Burt Reynolds'tan yi- ne i> i bir sonuç almış. Rey- nolds. kadınlarla sürekli ba- şı belada olan \e sorunlan- na kadın psikiyatny la (And- reu s) çözüm bulmaya çaba- lavan modcm erkek rolün- de çok iyi. ama ver yer de dayanılmaz. Tanınmış bir heykelııras. olan Davıd Fouler. arka- daşları tarafından sevılen. takdır edilen romantik bir Burt Reynolds'ın bu filmde kadınlarla sürekli başı derde giriyor. .sanatçıdır. Fowlera>nı za- manda tüm kadınların ha- >allerini süsleyen "ideal bir âşık"tır. Ancak bir gün isler yolunda gitmemeve başlar \ e genç adam bir psi- kivatrın yardımına ihtiyaç duvar. Ba\an psikiyatrla se- anslar sırasında ise Fovvler ilk defa bir veniyetmenin kadınlar karşısında duydu- ğu acemiliği ve beeeriksiz- liği tadar. Eğlenceli, gırgır, Ameri- kanvari bir hiciv nitelığin- deki filmde. gencecık haliv- le bov gösteren Kim Basin- ger'la da kırıştınyor Rey- nolds tabii. Yan rollerdeki Marilu Henner, Barry Corbin, Cvnthia Sikes gi- bı ovuncuların da ÜÖZ dol- durduğu bu Blake Edvvards komedisinin müzikleri. >ö- netmenin ayrılmaz besteci- si Haskell VVexler'e ait. Özellikle gönnemiş olanlar için kahkahah dakikalar va- at eden bir güldürü "Kadın Düşkünü". Filmin üç de senarısti \ar: Blake Ed- wards, Milton We\ler \e Geoffrev Cdvvards. Sinemaskop tekniğinin ilk başanlı örneklerinden takla' ıığruna •Trapez'de, Burt Lancaster \e Ton> Curtis başrolde o\nu\orlar. T\' Ser\isi - Deneyımlı bir trapezci. genç ortağına. havada üç takla atmayı öğ- retmeye çalışmaktadır. Bu arada arakınna giren kibirli birgüzel i;,leri kan^tırır... Carol Reed'ın eğlendiri- cı \e sürüklevıcı yapıtı •'Trapez'". »ınemada "si- nemaskop" tekniğinin ilk başanlı örneklerinden bıri. Neyazıkkı buözelliğı küçük ekranda pek fark edilemeye- cek. Film. öyküsü kadar. Ro- bert Krasker'in sirkteki tra- pez çalışmalarını görüntüle- yen kamerasının Tıareketle- riyle de gerilım kazanıyor. HBB 21.00 Trapez - Trapeze / Yönetmen: "Sir" Carol Reed / Oyuncular: Burt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lollobrigida, Thomas Gomez, Katy Jurado / 1956 ABD yapımı, 106 dakika. Filmin "sakat" trapezcı- si Burt Lancaster. kuşku- suz sinemanın en büvük oyuncularından. Tam adıvla Burton Stephen Lancaster. I9l3"te. Nevv York'ta orta sınıf bir atlenin çocuğu ola- rak dünyaya gelmişti. Lise yıllarında cimnastiğe ve ak- robasiye karşı büyük birtut- kusu vardı. Bu vetenegiyle bir üniversite bursu kazan- dıysada. arkadası NickCra- \at ıle bir ekip kurup. akro- basi gösterılen vapmas ı ter- cıh etti. Bu i^ten kazancı haf- tada üç dolardı. 2. Dünya Sa- vaşı başlayınca. ekip dağıl- mak zorunda kaldı. Lancas- ter'ın sinema için keşfedil- mesinin öyküsü ise bir masa- lı andınr. MERCEKLE BAKEVCA MAHMUT T. ONGÖREN Vay Halimize! Kendi kendıme demıştım kı "Acaba şu HABITATII nedenıyle resmi çevreler Türkiye 'nın olumlu yanını ya- bancılara göstermeyı başarırlar mı?" Hani göstermelik olarak... Hanı aldatıcı birşekılde... Öyle ya. devletin bol parası var. Geniş kadroları var. Çeşıtliilışkilerivar. Üstelıkbüyüklerimızinherfırsattade- diği gibı ortada "deWef"var. Sonra her fırsatta, başta ınsan haklan sorunlarımız olmak uzere tüm olumsuz- luklarımızın, bir ayaklarını havaya kaidırarak giderek dü- zeldiğinı söylemeye meraklı ve gönüllu yetkililerımiz de var. Dahası, sorunlarımızı gerçekçtlikle ve içtenlikle belir- ten kişilerı ve örgütleri çekincesız "vatan hainı'' diye suçlamayı "m////şuı/r"adayanarakgelenekleştıren "va- tanseverlerımiz" var. Işte hepsı bu kez usunu kullanır ve hıç olmazsa HA- BITAT II nedenıyle Türkiye'nın sorunlarını allayıp pulla- yıp, geçıci de olsa, salt Istanoulda günlük güneşlik bir ülke tablosu ortaya çıkarırlar. Eşe, dosta, duşmana iki haftalık bıle olsa hadlerını bıldırırler. "işte sıze ulkemiz. Var mı bunun başka türlüsu'' derler! Sonuçta da "vatan haınlen" sus pus olurlar, oturur- lar oturdukları yere. yalancıhkla suçlanıp dururlar. iki hafta için de Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki tem- sılcılerı bir güzel dinlenırler. Çünkü Türkiye ıle ılgilı olum- suz haberler. olumsuz bılgıler en çok onları yormakta- dır dünya coğrafyasının her bir yanında. Yabancı ülke- lerin yetkılileri. hükümet dışı örgütleri ve yabancı basın en çok onları sıkıştırır: "Doğru mu tüm bunlar, ne za- man bitecek bu sorunlar" dıye Onlar da "Canım düze- lıyor ışte. Sız once kendınıze bakın bir hele 'dıyedıl dök- mekten helak olmuşlardır yıllardan berı. İki hafta belli etmeden dayanılsa. şımdı bakan olmuş eski polıs şeflennın TV ekranlarına her çıktıklarında, "Efendim. polısımız iyi eğıtılmıştır" sözü de şıp diye ye- rıne oturur ve polisimızın vurup kırma, dayakla öldür- me ve işkence-eziyet etme konularında ün kazanması- nın ne denli yanıltıcı olduğu sanılabilırdı. Ama hayır. iki hafta bile dayanamadılar. Hak arayan kalabalıkların saklanması: sokak gösterılerınde ınsan- lara dayak. gözaltılar ve şıddet ıkı hafta için olsa bile dur- durulamadı. Bugüne dek Türkiye'nın güzel kıyılar, en- fes turıstik yerlerı! tarıhsel değerlerı ıle ilgılı olarak bol keseden harcanan sözüm ona yabancı tanıtım şirket- lerının kasalarına gözü kapalı bıçımde sıkıştırılan. söz- de uzmanlarımızın yurtdışı masraflarına yatırılan para- cıklar. sankı HABITAT II sırasında ulkemızın olumsuz- luklarını Istanbul'a gelmış yabancılara en etkıli bıçımde anlatmak ıçın kullanılsa. bu denlı başarılı olunamazdı. Durmadılar, durduramadılar. Çünkü 'devlet" var ol- masına vardı. ama başka türlü vardı. Çünkü özellikle yurtdışı temsilcılerimizin dur durak bılmeksızin. "Her şey yoluna ha gırdi, ha gırecek" yalanları hıçbır işe ya- ramıyordu. Çünkü polis hiç durmamak üzere gerçek- ten de çok iyi eğıtilmıştı. Çünkü ınsanlara haksızlık et- mek, bu haksızlıkların üstünü örtmek ve aynı haksızlık- ları ortadan kaldırmak ıçın ıçerıden ve dışarıdan yapı- lan uyarıları "mıllı şuur"a aykırı görme alışkanlıkları, bu "vatanseverler"\n ıçine adamakıllı yerleşmışti. Şımdı ne olacaktı? HABITAT ll'ye gelenlerın Istan- bul'da edındıklerı olumsuz ızlenımlerın kokusunu tüm resmilerimiz yurtıçınde ve dışında duyacaklardır. Ama işin daha korkunç yanı. Türkiye'de aynı haksızlara kar- ş: çıkanların ve dırenenlerın HABITAT ll'den sonra bir kez daha anladıkları şu noktadır: Türkiye'de yaşayanlara yapılan haksızlığın ne denli güçlü bir şekılde kemıkleşmış olduğu... Can çıkıyor. ama huy çıkmıyor. Vay halimize! ilginç bir sinema kıtabı: Robert Bresson, "Sınema- tograf Üzerine Notlar" (Çevırı: Nilüfer Güngörmüş), Nisan Yayınları, İstanbul, 1992. KENT HABERLERI Çiftetıavuzlar davası • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy'de DHKP C lideri Dursun Karataş'ın eşi Sabahat Karataş ile Eda Yüksel ve Taşkı Usta'yı öldürdükleri gerekçesıyle haklannda dava açılan 19 güvenlik göre\lisinin yargılandığı •"Çiftehavuzlar davası", Yargıtay 10. Ceza Dairesi tarafından '"kamu güvenligi" gerekçe gösterilerek Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi. Kutmangirin öldürülmesi • İstanbul Haber Servisi - Yeni Günaydın gazetesinin eski sahibi Bekir Kutmangil'in öldiirülmesine ilişkin olarak 3'ü hakkında idam cezası istenen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme. L'şak Cezaevi'nde bulunan Ibrahim Cici'nin esas hakkındaki mütalaya karşılık savunmasının alınması amacıyla duruşmayı erteledi. ÖYS için ek gemi seferleri • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Denizcilik İşletmeteri AŞ. 23 haziran pazar günü yapılacak üniversite yerleştirme sınavı nedeniyle şehir hatları işletmesinin vapur seferlenni arttırdı. Gerçekleştirilecek ek seferler şöyle belirtildi: Saat 06.00"da Büyükada'dan hareketle Heybeliada. Burgazada, Kınalıada. Sirkeci. Saat 07.00"de Büyükada'dan hareketle Heybeliada, Burgazada. Kınalıada. Bostancı. Saat 07.15'te Emınönü'nden Kadıköy. Saat 07.15'te Barbaros Hayrertin'den Kadıköv. Saat 07.3O"da da Anadolu Ka\ağı"ndan Sanyer. Adaylara ulaşım kolaylığı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ÖYS sınav ı nedeniyle İstanbul'da sınava girecek adaylann. İETT otobüslerinden, Ulaşım AŞ'ye bağlı metro. teleferık \e tramvaylardan ücretsiz. sınav öncesi (22 haziran) ve sonrası (24 haziran) ise İETT otobüslerinden yüzde 50 indinmli yararlanabileceİclerini açıkladı. Açıklamada aynca İETT'nin. Anadolu yakasında Bostancı-Taksim, Kadıköy-Pendik. Avrupa yakasında Eminönü-Bakırköy. Topkapı- ITÜ Maslak. Beşiktaş-Aksaray güzergâhlarında ek sefer düzenleyeceği belirtildi. Liberation'da İstanbul • STRASBOLRG (AA)- Fransa da yayımlanan Liberation gazetesinde çıkan biryazıda Beyoğlu semti için İstanbul'un kültüıel ciğeri diye söz edildi. Beyoğlu semtinin tarihi hakkında bilgi verilen yazıda, geçmişte özellikle >abancı ve azınlıkJann bu bölgede oturduklan bildirildi. Şehit en toprağa verildi • İSTANBUL (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde önceki gün çıkan silahlı çatışmada şehit olan jandarma er Halil Sağır'ın cenazesı. Edimekapı Şehitliği'nde dün toprağa verildi. Sütün içinde, temel besin öğeleriyle birlikte 85 besin maddesinin bulunduğu belirtildi Kırca'dan süt kampanyasına destek İstanbul Haber Servi- si - Süt Endüstrisi Kuru- mu"nun(SEK)özelleştiril- mesinın ardından özel sek- tör. süt içilmesi yönünde- ki kampanvalan voğunlas- tırdı. Türkiye'de üretilen 9-10 milvon ton sütün > al- nızca vüzde 15'inin mo- dern tesislere ulaştığını be- lirten Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri \e Üreticileri Birliği (SETBİR) Yöne- tim Kurulu ü\esı Dr. Zeki Sözen. açıkta satılan sütle- rin sağlıksız olduğunu ve kaynatıldığı için içindeki proteini kaybettiâini söy- ledı. SETBlR'in sponsorluğunu iistlen- diği. süt içme alı^kanlığını kazandır- maya yönelik "süt kampanvası"nın tanıtımmı üstlenen sanatçı Levent Kırca. kampanyalan hakkında bilgi vermek için dün Çırağan Palace Otel'de toplantı düzenledi. Kırca. SETBtR ve Tarım Bakanlığı yöneticilerınin de katıldığı toplantıda. Sanatçı Levent Kırca. SETBİR'in sponsorluğundaki kampanvanın tanıtımmı üstlendi. insanlann sağlıklı beslenmesi ve eği- tilmesinden yana olduğunu. böyle bir kampanvada çalışmaktan çok mutlu olduğunu vurguladı. Kampanva için bir film hazırlayan Kırca. hazırlık aşaması sırasında yap- tıklan araştırmalarda açıkta satılan süt- lerin yüzde 65'inin su olduğunu sap- tadıklarını belirterek "Süt soğuk içi- lir. Biz sütü kavnatarak içince için- deki proteinin yüzde 30'u kavbolu- vor. Kampanvanın vavılması için başta Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel olmak üzere pek çok kişhe mektuplar vazacağım" diye konuş- tu. Tarım Bakanlığı Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Mertde açıkta süt satı^ının 1952 > ı- lında yasaklanmasına kar- şın devletin gerekli >artlan sağlamaması yüzünden ya- sağın uygulanamadığını kavdetti. Gelişmemiij ülkelere gö- re bile çok az süt tükettiği- mizi vurgulayan Dr. Zeki Sözen. bunların büyük ço- ğunluğunun da sağlıksız olduklarını belirtti. Türkıye'de üretilen süt- lerin yüzde 85"inin modern işletmelere ulaşmadığını söyleyen Sözen. "Yüzde 40'! üretildiği \erde kalı- yor. _> üzde 45'i de değişik biçimlerde kullanılıyor" dedi. Bu arada. Levent Kırca'nın kam- panva için hazırladığı filmin. Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle ilk v e orta de- receli okullarda sjösterilecesi belirtil- di. Sütün içinde. temel besin öğelerı olan protein. yağ. süt şekeri. vitamin- lerin de aralarında bulunduğu 85 besin maddesi bulunuyor. Üniversite işgali davası 51 sanığm yargılanmasına devam edildi İstanbul Haber Ser\ isi - İstanbul Üni- versitesi Hukuk Fakültesi'ni işgal ettikle- ri gerekçesivle haklannda Toplantı ve Gösteri Yürmüşleri Yasası'na muhalefet etmek suçundan dava açılan 51 kişinin yar- gılanmasına devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmava. tutuksuz vargılanan sanıklar katılmadılar. Oturumda. işgalin gerçekleştiği gün göre\ yapan İstanbul Emniyet IVÎüdürlüğü Terörle Mücadele ŞubesiileÇevikKuvvet Birimi'ndegörev yapan polislertanıkolarak dinlendi. Polis- lerden bazılan öğTencilerin işgal sonrasın- da İstanbul Üniversitesi Merkez Kanıpu- su nun yan kapısı olarak bilinen araç ka- pısından. bazılan ise fakülteden çıkarken gözaltına alındıklarını belirtti. Polislerin farklı görüşbildirdikleri birdiğerkonu ise olay günü görev yapan gazetecilerle ilgi- liydi. Bazı tanık polisler. işgali gerçekleş- tirenler arasında gazetecilerin olduğunu. bazıları ise olmadığını savundular. Mahkeme. öğrenim özgürlüğünü engel- lemek, kamu malına zarar vennek suçla- rından hakkında istanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesı'nde dav a açılan Ali Öksüzte- pe'nin de bu davaya dahil edilmesine ka- rar verdi. TOPL4NTI Dl ZENLEDİLER Öğretim elemanları maaşlanna zam istedi İstanbul Haber Servisi - Öğretim elemanları. beş vıl önceki satın alma gii- cüne kav uşmak için maaşlanna v üzde 75-lOOarasındazam vapılmasını istedi- ler. Buamaçlaönümüzdeki hafta Başba- kanlığı faks v ağmuruna tutacak olan öğ- retim elemanları. isteklerine duyarsız ka- lınması halinde toplu- mun destek leveceğı baş- ka girişinılerde de bulu- nacaklarını belirttiler. ^Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başka- nı Prof. Dr. Burhan Şe- natalar. dernek yönetim kurulu üv eleri v e dernek üvelerinın katılımıyla dün İTÜ'nün Maçka'da- kı sosyal tesislerınde bir toplantı düzenledi. Üni- versitelerın sorunları arasında üçünün önde veraldığını belırten dernek başkanı.bun- ları 1981den berı uvgulanan merkezı- vetçi vekatılıma kapalı yönetim sıstemi. kaynak vetersizliği ve akadenıik perso- nelin satın alma gücündeki gerilemenın çok ciddi bovutlara ula^ınası olarak sı- raladı. Yakla^an katsayı ayarlaması ne- denivle üçüncü sorun üzerinde dunnak istediklerini vurgulavan Prof. Dr. Şena- • Öğretim öyeleri, önümüzdeki hafta Başbakanhğı faks yağmuruna tutacaklannı ve isteklerine duyarsız kalınması halinde başka girişimlerde bulunacaklannı söylediler talar. akademık personelin gelirinin ye- tersiz olması nedeniv le şu sorunlann ya- şandığını belirtti: "- Akademik kariyer, yeni ve başa- rılı mezunlar için çekici olmaktan her geçen vıl uzaklaşmakta. - Doktor veya doçent unvanını ka- zananların giderek artan bir bölümü, üniversite dı- şına geçmekte, - A\ rıca üniversite için- de kalanların büyük bir bölümü de ya yarım za- man çalışmayı seçmekte va da ek ders. döner ser- maye. vakıf vb. olanaklar kanalıy la gelirlerini arttı- rıcı uğraşlara ağırlık ver- mektedirler." Akademik personeiin yalnızca beş vıl önceki sa- tın alma gücüne kavuşması için gerekli zam oranının farklı unvan kategorılerıne göre yüzde 75 ile yüzde 100 arasında olduğuna dikkat çeken Prof. Şenatalar. "Zorunlu olan bu zam- mın yapılmasıyla birlikte önümüzde- ki dönem katsavı artışlarının DİE in- dekslerine bağlı olarak her üç ayda bir vapılmasını da gerekli görmekte- \iz" dedi. Emekli-Sen 'Ortalama emeklilik yaşı 50' İstanbul Haber Sen isi - Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Genel Sekre- teri Bekir Arda, ortalama >aşam süresiyle emeklilik > aşı arasında bir bağ olduğu- nu kaydederek "Ortalama v aşam süresînin 62 olduğu Türkiye'de. emeklilik va- şının \ükseltilmesinin an- lamı 'Ölünceye kadar çalı- şin' demektir" dedi. Arda. yaptığı yazılı açık- lamada. Türkıye'nin genç emekliler ülkesi olduğunun ifade edildiâini belirterek SSK'ninl994yılıistatistik- lerinde ortalama emeklilik yaşının 50 olduğunun belir- lendiğini kaydetti. Arda, "Ortalama yaşam süresi- nin 75 olduğu gelişmiş ül- kelerde emeklilik vaşı 65 olabilir. Ancak ortalama > aşam süresinin 62 olduğu ülkemizde bunun anlamı, ölünceye kadar çalışmak demektir" dedi. GEREKLI TıELEFONLAR Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangın İhbar: 110 Polis Imdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALO İSKİ Arıza 185 • SAĞLIK Hızır Acil: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0- 212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THYİçHatlar: 0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yollan: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Arıza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 SarıyerO-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Öğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 c o u k mh url u a r r îy a e d t u f t Y e u n ru Kent haberleri savfamı/da. okurlarımızın kentteki vaşamla ilgili sorunlarını, sorularını ve isteklerini dile getiren mektuplarını beklivoru/. Mektuplarını/ın ver sıkıntımız nedeniv le varım daktilo sayfasını geçmemesini istivor. sa\gılar sunuvoruz. Adresimiz: N'eni Gün Haber Ajansı, Basın \e Ya\ıncılık A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu / İstanbul. Faks: 513 85 95 / 513 90 98 OKURMEKTUBU Bir Sürgün Cezası Çay Çok Programlı Lisesi'nde edebi>at öğretmeniyken Çay İnli İlköğretim Okulu'na atandım. Bu atama>ı "sürgün" cezası olarak görüvorum ve disiplin cezası ile cezalandırılmamı hukuka aykırı bir işlem olarak değerlendirivorıını. Âtamanın iptali için Afvon \ aliliği'ne dava açtım. \ alilik. âtamanın idari vönden uvgulanan idari bir işlem olduğunu. cezai müevvide olarak görüîeme>eceğini bildirdi. \ alilik. sürgünümü sürgün olarak kabul etmivor. Bana mükerrer ceza \erildiğini diişünüvorıım ve valiliğin benim durumumu incelemesini istivoruın. SLLEYMAN EKİM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle