05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmenr Orhan trinç • Genel Yayın ICoordinatöriı Hikmet Çetinka\a # Yazıı^lerı Mudıırlcrı Ibrahim Yıldız (Sorunılıı),DinçTajanç # Haber Merkezı Müdüru HakJan kara # Gorsel Yonermen Fikret Eser Dı> Habcrler Ergun Balcı • Utıhbarat Censi/ \ıldırım # Ekonomı Biilenl kızanlık 9 Kültur Handan Şenköken # Spor Abdüjkadir ^ ücelman • Makaldcr Sami Karaören 9 Duzeltme Abdullah Yazıcı • Fotoâraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belae Edibe Suğra 0 Yurt Haberlerı: Mehnîet Faraç "t a\ ın Kurulu İlhanS*tçukıüi.Uıi). Orhan Erinç. Okta\ Kurtböke. Hîkmef Çetinka\a, Şükran Soner, Ergun Balcı. Dinç Ta> aırç. İbrahun > ıldız. Orhan Bursalı. Mtıstafa Balbat. Hakan Kara. -\nkaraTertbilcisi Mustafa Balbav 0 Haber Mudüru Doğan Akın Atanırk Buh an No. 125. Kat 4. Bakanlıklar-Ankara Tel. 4195020 C hat). Faks 4195027 0 Iznıır Temsıleısr Serdar Kızık. H Zı\a Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faki 44191 r 0 Adana Tem.vjlcısı. Çerin \iğenoğlu. inonüCd 119S Nol Kat.l. Tel 3522550. Fakv 3522570 Müessese Müdüriı Erol Erkut 0 Koordınaîör Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent \ ener 0 Idare. Hüs«yin Gûrer 0 işletme Önder Çelifc 0 Bılgı-Işlem. MauJ İnal 0 Bılgısa\ ar Sıstem Müriiıet Çiler MEDVA C: # Yonetım Kurulu Başkanı - Genel Muâur Cülbin Erduran 0 koordmaıor Reha Işıtman 0 Genel Mudur Yartlımcısı \Iine Akdağ Tel 514 07 53 - 51395 S0-5I3846O6l.raks 51IK466 * a>ımİ2\an \r BaMfi: Yen Gun Haber Ajansı. Basın \e Yayıncıllk A Ş TuÂıKJâl..ıd SJ- (..ıiak.Şlıı.; 4334Ul PK 2»6 l^lanbul Tel 10 2121 512 05 05 |2» hall Falo ı l l 2 i ; ı 5 1 3 21 HAZİRAN 1996 İmsak: 3.24 Güneş: 5.25 Ögle: 13.13 Jkindi: 17.11 Akşam: 20.47 Vatsı: 22.38 İlaç yönetmeliği Danıştay'a gidiyor • İSTANBII(A>*KA)- Eczacılar. ilaç tanıtım yonetmeliğinın iptali için bugün Dan^tav 'a başvuruyor Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet Domaç. yaptığı açıklamada. ilaç reklamınınyapılmasının >asaya aykın oldugunu belirterek Ankara ve İstanbul EczacıOdası ile Türkiye Eczacıiar Birliği clarak bugiin Danıştay'a başvuraeaklarını belirrti. TBMM Milli Eğitim Komisyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Milli Eğitim. Kültûr, Sanat ve Spor Komisyonıında, İstanbul Ünıversitesi'ne bağlı "Güvenlik Bilimleri Araştırma Enstttüsü ' kurulmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edilirken Kadir Has Ürmersitesi'nin kuruluşu iptal edildi. Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan. yabancı ülkelerde öğrenim gören 40 bin Türk öğrencıye \ılda 80 trilyon lira harcandığını bildirdi. Internerteki 'sanal miting' • İSTANBIL(AA)- Gazetecı Şeref Oğuz'un "Internefe Özgürlük" adını verdigi dünyanın ılk sanal mitinginin. önümüzdeki pazar giinüne kadar süreceği ve önceki gün öğle saatlerinde başlayan mitinge şımdıye kadar bin 500'ün üzerinde katılımın olduğu bildirildi. Şeref Oguz. Internet'e ulaşmanın güçlüğünü \e hat hızını protesto etmek amacıyla Medyatext Internet'te. vveb sistemi miting alanı olarak düzeniediklerını. ancak Internet meraklısı pek çok kuruluşun miting alanını kendı kurumlanna kop>ala> ıp bır anda çok sayıda miting alanı oluşturduklarını söyledi. 'Türkiye Internet île tanıtılacak' • ANKARA (AA)-Turizm Bakanı Işılay Saygın. Dişışlerı Bakanlığı ile y aptıklan ortak çalışma sonucunda. Türkıye nin turizm değerlerini Internet aracılığı ile tümdünyaya tanıtacaklannı söyledi. Turizm Bakanı Saygın yaptığı açıklamada. turizmde gerekli gelişmenin sağlanabilmesi için teknolojinın sunduğu fırsatlardan \ararlanmak gerektiğini belirttı.. Miyop tedavisî 50 milyon lira • İstanbul Haber Servisi - Mi>op görme bozukluğu olan kişiler. küçük bir operas\on gerektiren Laser E\imer \öntemi\le 50 miKon liraya gözlükten kurtulabiliyor. İstanbul Bakırköv "deki Er-Med Ophthlmic Center'ın Genel Dırektörü Doç. Kadir Eltutar. Amerika'da yaklaşık 500 bine yakın kişinin Laser E\imerteda\isi gördüğünü belirrti. Türkive'de bu sayının kısa sürede 10 bini aştığını söyleyen Eltutar. Laser Eximer'in hastaya çift göz için 50 mil>on liraya mal olduöunu ifade etti. TGC ödülleri • İstanbul Haber Servisi - Türkişe Gazetecıler Cerrmetı. cemiyetin kurucusu Sedat Sima\ i adınadüzenlenen Sedat Sima\i Ödülleri'nin bu >ıl sekız dalda venleceğini açıkladı. Cemiyerten yapılan vazılı açıklamada. 1996 Sedat Simavi Ödüllen, fen bılimlen. sağlık bilimleri. görsel sanatlar. edebiv at. spor. gazetecilik. rad\o tele\iz_\on \e sos>al bilimler olmak üzere sekiz dalda \enlecek. Toplam ödül tutarı ise 800 milyon lira olarak belirlendi. Açıklamada. baş\urulann 30 eylülde sona ereceği belirîilerek bilgi almak ı>te>enlerin. 5Î3 84 58 no'lu telefona baş\ urması istendi. Sosis reklamı • Haber Merkezi - Küçük bir kızın "Seni yerim sosis' dedığı Pınar Sosis'in tele\ izyon reklamı büyük ilgi gördü. Şirket yetkilileri. ""»bung & Rubicam Reklame\ i \ e Tara Productions tarafından gerçekleştinlen reklam filminın amaeının. sosislerin >1iksek kaliteli \e sağlıklı olduğu mesajını \ermek olduöunu sövlediler. Türkiye'deki öğretim elemanlarının yüzde 31 'i kadın. Bu oran, birçok Avrupa ülkesine göre daha yüksek AkademJk yaşatnda kadın ağırhğı R4Z.4LATEŞ • "Akademik Yaşamda Kadın" konulu araştırmaya göre, üniversitelerde görevli profesörlerin yüzde 20'sini. doçentlerinse yüzde 31 'ini kadınlar oluşturuyor. Türk kadınının, akademik yükselişini Kemalist reformlara borçlu olduğunun belirtildiği araştırmada kadın yönetici oranının düşüklüğüne dikkat çekildi. ye kar^ın ünnersıtelerde kadın \öne- ticı düze\inin düşük olduğu \urgula- nan araştırmada. aıle sorumluluğunun kadının akademik va^amdaki > ükseli- şim engelledığıne dikkat çekildi. Türk-Alman Kültür İ^leri Kurulu'nca hazırlanan "Akademik \a>amda Ka- dın" konulu bilımsel araştırmada. Tür- kiye"deki üniversitelerde görevli ka- dın öğretim elemanlarının durumu ve erkekleregöreoranlan ıncelendi. Araş- tırmada. i994-1995 yıiı verilerinegö- re toplam 44 bin 86 öğretim elemamn- dan vüzde 31 'inın kadın. yüzde 69'unun da erkek olduğu kavdedifdi. Araştırma- da Türki\e"deki toplam 5 bin 942 pro- fesörün vüzde 20'sınin. 3 bin 545 do- .AJ\K.A.RA - Türkive'deki kadınla- nn akademik yaşamdaki konumlannın. gelişmiş ülkelerdeki hemcinslenne gö- re çok daha iyi durumda olduğu sap- tandı. "Akademik Yaşamda Kadın" başlıklı araştırmada, Türkiye "dekı pro- fesörlenn vüzde 20'sinin. doçentlerin de yüzde 31 "min kadın olduğu belir- tildi. Türk kadınının akademik yaşam- daki yükselişini Atatürkdevrimlerine borçlu olduğunun belirtildiği araştır- mada, Türkıye'de eğitim alanındakı dengesizliğin cinsiyet ayrımından de- ğil, toplumsal >apıdan kaynaklandığı belirtildi. Genel savılardaki vükselme- çentin vüzde 33'ünün, 6 bin 74 öğre- tim görev lisınin de yüzde 29"unun ka- dın olduğu belirtildi. Türk kadınının akademik üst yöne- tımdeki temsıl oranının. meslekteki genel orandan çok daha düşük olduğu belirtilen araştırmada. Avusturya ve Almanva'da \üzde 3. Yunanistan'da vüzde 5. eski Sovvetler Birliği'nde vüzde 8. Finlandiya'dan yüzde 10, Bul- garistan'da yüzde 11. eski Yugoslav- va'da vüzde 13 olan kadın profesör oranının Türkıvede vüzde 20 vi aştı- ğı bildirildi. ABDüniversitelerindede profesörlerin bü> ük çoğunluğunun er- kek olduğu. yüksekokullardaki öğre- tim elemanları ıçinde kadın oranının da yüzde 34.8 olduğu kaydedildi. •Eşitsizlik toplumsal yapıdan' Türkive'de eğitim konusundaki fark- lılaşmanın cin>iyet avrımından değıl. toplumsal vapıdan kaynaklandığı kay- dedilen araştırmada. hiçbir üniversite- de kadın rektör bulunmadığına dikkat çekildi. Türkive'de. 15 üniversitede doçent. 11 üniversitede yardımcı do- çent kadının bulunmadığı belirtilen araştırmada, 7 üniversitede de kadın öğretim üyesı olmadığı vurıjulandı. "Araştırmada, 1993^1994~vılı veri- lerine göre toplam 229 fakültenin sa- dece 100'ünde kadın profesör bulun- duğuna dikkat çekilerek, Türk üniver- sıtelerindeki kadın öğretim elemanı payının. Alman yüksek eğitim kurum- larınkinden yaklaşık 2 kat (yüzde 33 'e karşı yüzde 18). profesör oranının da 7 kat (yüzde 21 'e karşı v üzde 3) daha fazla olduğu bildirildi. Türk kadınının akademik yaşamda küçümsenmevecek biçimde var oldu- ğu belirtilen araştırmada. doğa bilim- Ferindeyüzde 33. tıpta vüzde 35. ma- tematikvemühendislikalanlanndada yüzde 24 oranında kadın akademis- yen bulunduğu saptandı. Mühendislık bilimlerinde de profesörlerin yüzde 11 'inin kadın olduğu belirtildi. Türkiye'de yıllar içinde akademisven- liğin her dalında kadın katılımının art- tıâına dikkat çekilen araştırmada, 1960 vıiında yüzde 18. 1970"te yüzde 23. 1980'de yüzde 25.4, 1990 yılında da vüzde 32 olan kadın akademisyen ora- nının 1994-1995 öğretim yılında yüz- de 31 olarak belirlendiği kaydedildi. Araştırmada. Türkiye"de kadın aka- demisven oranının yükselmesinin ne- deni. Türk tarihinin modernleşme dö- nemlerinde kadın haklan ve eğitimi- nin öncelıkli hedefler arasında yer al- masından kaynaklandığı belirtildi. Ye- tişmiş nüfusun yüzde 28'inin okuma- yazma bilmediği savunulan Türki- ye'nin ünıversitelerinde kadın akade- mısven oranının >üzde 30'u aşmasının "paradoksar bir durum olduğu belir- tilen araştırmada. kadın akademisyen- ler ıçın "mutlu azınlık" ifadesi kulla- nıldı. Üniversitelerdeki kadın akade- mik personelin yandan fazlasının "es- ki metropolitan" üniv ersitelerde, yüz- de 7.6 sının da taşra üniversitelerinde çahştıöı belirlendi. 1993-1994 verile- rine göre toplam 229 fakültenin 100"ün- de kadın profesör bulunmadığı belir- tilen araştırmada. Ankara, Gazi ve Ha- cettepe üniversitelerinde kadın dekan- lann oranının; sırasıyla yiizde 25, yüz- de 40 \ e vüzde 30 olduğuna di kkat çe- kıldi. Toplam 4 fakültesi bulunan Bo- ğaziçi Cniversitesi'nde de 2 fakültenin dekanının kadın olduğu anımsatıldı. *AUe, sorumluluğu engelliyor' Araştırmada. aile sorumluluklan- nın kadınlann profesörlüğeyükselme- lerini engellediği sav landi. Kadınlann akademik iş olanağı elde etme konu- sunda erkeklere oranla daha az karar- lıdavrandıkian kavdedilen araştırma- da. çocuk sahibi olan kadınlann da er- keklere oranla meslekten daha sık a> - nldıklan belirtildi. Türki>e'de kadın dekanlann vüzde 60'ının evlı. >üzde 24'ünün boşanmış. yüzde 16'sının da bekâr olduğu saptanırken, kadın dekan- lann yüzde 76 sının anne olduğu be- lirtildi. DEMIREL Türk tıbbınm başansı umut veriyor' ANK.ARA (CumhuriyetBürosu) -Cunı- hurbaşkanı Süfevman Demirel, "Türk tıbbı- nın çeşitli alanlarda gercekleştirdiği başanlar \e hekimlerin fedakâr çalışmalan, geleceğe iimitle bakmamıza imkân \crivor" dedı. Demirel. Ankara da toplanan 3. Lluslara- rası Dişhekinıliği Kongresi ve E\podental "96nedeniyleTürk Dışhekımlen Bırlığı Baş- kanı Celai Korkut Vddınm'a bir mesaj gön- derdı. Demirel. mesajmda, sağlık sorunlan- nın giderılmesine yönelik mücadelenin en kutsal uğraşlardan biri oldugunu v urgulaya- rak Türkıye'deki tüm vurttaşlann sağlık hız- metlerinden en i)i şekilde vararlanabılmesı- nı sağlama amacında olduklannı kavdettı. Kongreve katılan dış hekimieri. Türk Diş Hekimleri Bırlıgı Başkanı Celai Korkut Y'ü- dınm'ın "2500 sahte diş hekimi, ruhsatsız çaJışarak insan sağltğını tehdit edivor" yö- nündeki sözlerinın Sabah gazetesince "Diş hekimlerinin 2500'ii AIDS, tifo, saniık mik- robu bulaşnnjor" şeklmde çarpıtıldığını öne sürerekgazeteönünesivahçelenkbıraktılar. \'ıldınm. kongrede vaptığı konuşmada. top- lumsal ilişkilerdeki erozyonun giderek arttı- gını belirtirken kitle iletişım araçlannın da kı- şilık haklarına yönelik saldınlarını yoğunlaş- tırdığını sövledi. Medyatık haberler uğruna halkın vanlışvönlendirıldığını savunan \'ıl- dınm. Sabah gazetesmi basın ahlak kurallanna uymavaçağırdı. >IİTTL OĞLl Nl ZİYARET Sanatçılar, telif haklan için RTÜK'te A.NK.ARA (Cumhuri>er Bürosu) - Popu- ler Müzik Sanatçılan Vakfı (POPSAV) ve MüzikYapımcılan Derneğı(ML ! \ r AP)yöne- tıcıleri. Radvo Telev izvon Cst Kurulu (RTLK) Başkanı Güneş Müftüoğlunu zıvaret ede- rek telif haklan konusunda ısteklerını dile setirdıler. POPSA\ Başkanı .NükhetDuru \eGene! Başkan Yardımcısı Aşkın Nur Nengi'nın de aralarında bulunduğu müzık sanatçıları mes- lek bırlıklen yöneticıleri. Nfüftüoglu'nu zı- varet ederek başta 3984 sav ılı Radvo ve Te- İevizvonlann Kuruluş ve Yavınlan Hakkın- da Yasa gereğince çıkanlacak telif haklarına ilişkin yönetmelik olmak üzere dığer sorun- larını dile getirdıler. Sanatçıların sorunlannı çözmeye çalıştıklarını sövleyen Müftüoğlu. vaptığı konuşmada, "KültürBakanlığıveüst kuruîun. paralel olarak vapacağımız çaiış- malarla sorunlannı/ı çözeceğimize inanıyo- nım"dedı. POPSA\' Başkanı Nükhet Duru, vorum- cu müzik sanatçıiannın mesiek birliği kura- mamışolmalannın "radyo>eteleviz>onlarta- rafından haklannın ödenmemesine gerekçe olmadığını"" kavdettı. MÜYAP \'önetım Kurulu Başkanı Şahin Özer. Müftüoğlu'ndan. yorumcularla eser sahiplerınin çıkarılacak vönetmelıkte avrı deâerlendınlmelerini istedi. Romama'daki sokak çucukiarının ınekân tuttuğu yerierin başında kanalizasyonlar geliyor. İşte bunlardan ikisi. Çocuklar yerlerini ö> le benimsemişler ki sanki ev lerinin kapısını aralamışçasına \a da ev inin bahçesinde otururcasına doğal da\ ranıyorlar. Romanya'nın kanayan yarası: SokaktaldlerÇe\iri Senisi -196O'lı v ıllar- da Balkanlar'da büvük bir güç oluşturmak isteven Romanva Devlet Başkanı Nikolav Ça\u- şesku. doğum kontrolünü v e kür- tajı vasaklayarak korkunç bırnü- fus patlamasına neden olmuştu. Clkede hüküm süren voksullu- ğun önü alınamay ınca. çocukla- nna bakamav an aıleler bun lan v e- tımhanelere terk etmek zorunda bırakıldı. Komünist rejimın vö- netımde olduğu sürece bu ve- timhanelerdekı insanlıkdışı uv- gulamalardan dış dünyanın bıl- gısı olmadı. Ça\ uşesku'nun gö- rev den alınıp ıdam edılmesivle yetimhanelerin kapılan dış dün- yava açıldı. Dünva kamuovu. gördüğü sefalet \e acıınasızlık karşısında donup kaldı. Time dergısınde ver alan ha- bere göre vardım örgütlerı bu vetimlerin val- nızcabırkısmınayardımelıni uzatabıldı. Dı- ğer çocuklar sokaklara terk edıldı. Bugünye- raltındaki kanalızvon kanallarında. parklarda ve terk edıfmış. y ıkılmaya \üz tutmuş bina- larda son derece kötü ko^ullarda y aşam sav a- şımı veren çocuklar. bır anlamda Çavuşes- ku'nun çarpık ideolojısının kurbanı. Pek çoğu AIDS mıkrobu taşıdıkları gerek- çesıyleyetımhaneierın vehastanelerin dışla- dığı bu çocuklar. bugün ülkenın en büy ük so- ğıtlan olmadığı için çok zor. Dev - let. bürokrasisi. bu çocukları "yok" farz ettiği ıçın latandaş olduklannı kanıtlamalan nere- deyse olanaksız Bugün Romany a'da 3 bin 279 çocuk. AIDS mıkrobu taşıyor. Bu sav ı. Av rupa'dakı AIDS'li ço- cuk sayısının yarısmdan fazla. Yönetimdekı lîionlliescu hükü- meti. kimsesız çocukların ıçın- de bulunduğu bu insanlık dışı durumu düzeltmek için çaba sarf edıyor. Ancak hükümette görev- li dığer bakanların uzla^maz tu- tumîarı nedenıyle bu önlemlere işlerlik kazandırılamıvor. Dev letın gerekli önîemlerı al- maması karşısında kolları sıva- Sokak çocukları arasında pek çok bulaşıcı hastalığın yanı sıra ti- >a n S1N '' t 0 P l u m ö r S ü t i e n - k ı s ı t " ner >e tutkal koklamak gibi zarariı alışkanlıklar da yaygın. runlarının başında geliyor. AlDS'in yanı sı- ra Hepatit B ve tüberküloz da bu çocuklar arasında oldukça yaygın. Sosyal hizmet gö- rev lileri. cınsel yönd'en aktif olan çocukların yüzde 95 "inde frengi hastalığının görüldüğü- nü belirtiyorlar. Bu çocuklar genellikle kadın tacırlennın ve çocuk düşkünü cinsel sapıklann tuzağına düşüyor. \eterh gıdayı alamadıklan gibi gü- \ enlık güçleri tarafından da itilıp kakılan ço- cukların düzenli bir iş bulmaları da nüfus kâ- met göreviilerinın kurduğu "Çocuk İmdat" örgürü kendilerine başvuran çocuklara ban- nak ve iş bulmaya çabalıyor. Örgüt sözcüsü GabrielaAleksandresku. "Çocuklann pekço- ğu sokaklardan kurtulmak istiyor. Ancak bu çocuklann her biri tek tek ilgi istiyor. Bunla- nn topluma kazandırılabilmeleri için büv ük- lerin de eğitilmesi gerekiyor. Ne yaak ki dev- let bu konuda hiçbir şe> yapmadığı gibi siı il örgütierin iyi nivetli çabalanna da köstek olu- vor" divor. rtttt suıtrt ift-asif A* tafto p<et*.i5 (fr a?nft^r)4t» tapttn» panr dtt â crsl u4htiüı Un mjrtlbt»* frroı. îl V« Koleksiyonda, tarihteki ünlülere ait 32 antika yüzük var 'Aşkın Gücü' sergisi Türldye'de Sergide, tarihi düğünlerle ilgili belgelere de >er \erili> or. İstanbul Haber Servisi - Dünvanın "tek antika elmas nişan - ev lilik vü/ükJeri kolekshonu" Türkıye'ye geliyor. De Beers Pırlanta Bılgı Hızmetleri Şirketı'nın 1988 yılında "Aşkın Gücü" adını verdiği koleksiyonda 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan altı y üzy ıllık süreç içinde üretilen 32 antika y üzük bulunuyor. Yüzükler arasında. erken dönem Rönesans tarzı Sforza evhlik yüzüğü. Martin Luther'in içi yazılı. elmaslı ikız nikâh y üzüğii. Kraliçe Charlotte'un nıkâh yüzüğü, Av usturva împaratoru Maksimihan'ın Mary'ye sunduğu nışan y üzüğü. >air Robert Bıwning ile Elizabeth Barret'ın elmas nışan vüzüklerı <jıbı bırbınnden Sergide yer aian \ üziiklerden biri. değerli ve her bin romantık dönemın gizemlı güzellığinı taşıyan yüzükler yer aîıyor. Uzmanlar. "Aşkın Gücü" koleksiyonunda yer alan elmas yüzükleri. 15. vüzvıldan aünüınüze tarıhsel gelişimi bır yönüyle sergilemesı nedeniyle değerli bir kaynak olarak tanımlıyorlar. Koleksiyonda ayrıca Rönensans döneminde kullanılan işlenmemiş elmaslar. bırleşmiş eller arasında tutulan gül kesim elmas kalpler, sevgı düğümü ile bağlanmış ve aşk tannsı Eros'un oklan iledelinmış pembe eimaslar. içlerı yazılı elmaslı ikız yüzükler. sonsuzluğu simgeleyen yılanlı yüzükler. sevgılınin portrelerıni resmeden yüzükler de yer alıyor. Sergide. bu yüzüklerin •,ullanıldığı tarihi dönemle Igıli resimlere de yer verilecek. Tanhe ılgı duyuyor, paha biçilmez. tanhe mal olmuş ölümsüz aşk sembollerini merak ediyorsanız. 27-30 hazıran tarihleri arasında İstanbuTda Ortaköy'de Kabataş Kültür Merkezi Sabancı Kültür Sitesi'nde sergilenecek koleksiyonu uezebilirsınız. Mıırat Sııngar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu Bakanlıklanhı atama operasyonu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakanlık ile Devlet. İçişleri. Dışışlen. Malıye. Bayındırlık ve Iskân, Çalışma ve Sosyal Güvenlik. Kültür. Turizm ve Çevre bakanlıklanna yeni atamalaryapıldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığf na Bakanlık Müşaviri Büyükelçi F.min Murat Sungar getinldi. Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda yapılan atamalar. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Bakanlar Kurulu Sekreterliği'ne Başbakanlık Müşaviri ErolÖzdemir. Denızcilık Müsteşarlığında açık bulunan Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'neaynı yer Müsteşarlık Müşaviri Türkan Çoban getirildi. Sıvas \akiflar Bölge Müdürlüğü'ne eskı Bölge Müdürii Doğan Erdinç. Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü'nde açık bulunan İstanbul 18. Bölge Müdürlüğü'ne istanbul İl Müdürü Sedat Vavuz, Eskışehir 14. Bölge Müdürlüğü'ne aynı ver Bölge Müdür Yardımcısı BilalDeğirmcnciatandı. fçişleri Bakanlığı Mülkıye Başmüfettişlıklenne Mülkiye Müfettişlerı Mustafa Büyük. Avni Coş, Şükrü Vıldız, İbrahim • Başbakanlık ile dokuz bakanlıkta yeni atamalar gerçekJeştirildi. Yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Bakanlar Kurulu Sekreterliği'ne, Başbakanlık Müşaviri Erol Özdemir atandı. Türker, Mehmer Songur, Hulisi Cülşen. Adnan Özdemir, İbrahim Kapaklıkaya. Mehmet Çetin, Hüseyin .\kso>, .AJımet Görücii. Muanınıer Erol, Bülent Savur. Mevlüt Bilici. Ahmet Göçerier, Kıdvan Av dın, C elalerrin Güvenç, .Mehmet Atasay, Erkan Toprak v e Muzaffer Oztürk getirildi. Maliye Başmüfettişliklerine de Maliye Müfettişleri .AJi Asker Demirhan v e Kürşat Özgüler atandı. Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ne İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Mühendisi Y'alçın \'umrukçallı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü'ne Bağ-Kur Genel Müdür Vardımcısı Oktay Uzunoğlu getirildi. Yozgat il Kültür Müdürü Nejat Şahin, başka bir görev atanmak üzere görev den alınırken yerine İzmir \\ Kültür Müdür \ardımcısı Eyüp Çelebi Karaaslan. Uşak İl Kültür Müdürü Selçuk Göksayar İzmır İl Kültür Müdürlüğü'ne. İzmır İl Kültür Müdürü Osman Gazalcı Uşak İl Kültür Müdürlüğü'ne, Bakanlık Müşavirliği'ne Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personelleri Ali>eÖna> ve Necdet Aky ıldız atandılar. Yalova İl Tunzm Müdürlüğü'ne \'alova İl Turizmi Danışma \!üdürü Hayri>e Mine Aral. Lşak İl Turizm Müdürlüğü'ne Bilecik İl Turizm Müdür Yardımcısı \urettin .4kış atandı. Çev re Koruma Genel Müdür Yardımcılığı'na Çevre Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı Uzmanı Ahmet Da>anır getirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle